WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM w ZS im. Piastów Śląskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM w ZS im. Piastów Śląskich"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM w ZS im. Piastów Śląskich OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU Ciekawa fizyka, wyd. WSiP POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, potrafi stosować wiadomości w sytuacjach trudnych (nietypowych, problemowych), umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk, umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy, osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych, sprostał wymaganiom K, P, R, D. 1

2 KRYTERIA OGÓLNE OCENIANIA Z FIZYKI Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności obejmujące cały obowiązujący program nauczania, twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania o wyższym stopniu trudności, bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach fizycznych, biegle wykorzystuje wiedzę i umiejętności z lekcji fizyki na innych przedmiotach. Ocena bardzo dobra Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany programem nauczania, potrafi sprawnie, wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów fizycznych w życiu codziennym, samodzielnie rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, samodzielnie zdobywać wiedzę, sprawnie korzystać ze wskazówek nauczyciela przy rozwiązywaniu zadań nietypowych, poprawnie posługiwać się językiem fizycznym, przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne oraz wykonywać dodatkowe doświadczenia, jest aktywny na lekcji, bierze udział w konkursach. Ocena dobra Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, wykazać się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, posługiwać się językiem fizycznym, przeprowadzać podstawowe doświadczenia, przejawia aktywność na lekcji. Ocena dostateczna Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową konieczne do dalszego kształcenia, co pozwala mu na wykazywanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć fizycznych, stosowaniem poznanych wzorów i umiejętnością rozwiązywania typowych zadań i ćwiczeń, wykonywania prostych obliczeń i doświadczeń. Ocena dopuszczająca Uczeń opanował wiadomości przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonać ćwiczenia i doświadczenia o niewielkim stopniu trudności, wykazać się znajomością i rozumieniem najprostszych pojęć fizycznych, stara się w miarę swoich możliwości pracować na lekcji i odrabiać zadania domowe. Ocena niedostateczna Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania, nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, popełnia rażące błędy w rozumowaniu, nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela) wykonać najprostszych doświadczeń i zadań, nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności, wykazuje natomiast lekceważący stosunek do przedmiotu, nie pracuje na lekcji, nie odrabia prac domowych. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1. Prace klasowe (sprawdziany) są obowiązkowe, obejmują materiał z jednego działu. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową. Czas trwania 45 min. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może sprawdzianu napisać z całą klasą powinien uczynić to w terminie ustalonym przez nauczyciela (na poprawie, która odbywa się na lekcji) nie dłużej jednak niż 2 tygodnie od właściwego terminu klasówki. Ocena ze sprawdzianu i jego poprawy brane są pod uwagę przy wystawianiu ocen rocznych/semestralnych.. Prace klasowe uczniów zostają u nauczyciela, do wglądu rodzica w godzinach konsultacji, są przechowywane do końca danego roku szkolnego. Wydawane są jedynie na wniosek rodzica(opiekuna), a następnie podpisane wracają do nauczyciela. 2. Kartkówki mają na celu sprawdzenie wiadomości z 3 ostatnich lekcji. Kartkówka nie jest zapowiadana. Czas trwania min. 3. Odpowiedzi ustne uczeń wykazuje się znajomością materiału z 3 poprzednich lekcji, stosuje pojęcia fizyczne i wykazuje się poprawnością językową, wykonuje krótkie obliczenia. 4. Aktywność ucznia w ciągu semestru jest premiowana ocenami na bieżąco. 5. Za udział w konkursach fizycznych uczniowie są nagradzani w następujący sposób: - etap szkolny: udział- ocena cząstkowa bardzo dobry; I, II, III miejsce ocena cząstkowa celujący, - etap pozaszkolny: udział ocena cząstkowa celujący; I, II, III miejsce ocena końcowa celujący. 6. Prace domowe (w tym zadania doświadczalne) wszystkie prace domowe są obowiązkowe. Brak pracy domowej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Prace domowe podlegają sprawdzeniu, jednak nie zawsze ocenie. Kryteria oceny pracy domowej są takie same jak pozostałych prac pisemnych (skala poniżej). 7. Po dłuższej nieobecności w szkole uczeń zgłasza nieprzygotowanie do zajęć nauczycielowi i ma prawo być nieoceniany na jednej lekcji (nieobecność do 3 dni włącznie) lub dwóch lekcjach (nieobecność powyżej 3 dni), musi też uzupełnić braki spowodowane jego niedyspozycją w jak najszybszym czasie (do 2 tyg. od jego powrotu do szkoły). 8. Oceny z prac klasowych, kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac domowych, aktywności oraz za udział w konkursach stanowią bazę do wystawienia oceny semestralnej i rocznej. 9. W przypadku sprawdzianów pisemnych, kartkówek i prac domowych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny liczbowe wg następujących kryteriów: 100%-90% - ocena bardzo dobra 89% - 75% - ocena dobra 74% - 50% - ocena dostateczna 49%-33% - ocena dopuszczająca 32%-0% - ocena niedostateczna Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który otrzyma co najmniej 90% maksymalnej liczby punktów i bezbłędnie rozwiąże zadanie dodatkowe. WARUNKI OTRZYMANIA WYŻSZEJ OCENY NIŻ PRZEWIDYWANA 1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w ciągu 2 tygodni od momentu jej otrzymania: a) termin i warunki poprawy ustala nauczyciel; b) ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok pierwotnej oceny; c) w sytuacji wyjątkowej nauczyciel może zezwolić na ponowną poprawę oceny. 2. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej ma obowiązek napisać ją w terminie i na warunkach ustalonych przez nauczyciela. W przypadku braku ustalenia terminu, uczeń zobowiązany jest w terminie do dwóch tygodni napisać daną pracę pisemną. Termin może ulec przedłużeniu w przypadku dłuższej choroby ucznia. 3.Uczeń, który bez usprawiedliwienia opuścił lekcję, na której była zapowiedziana praca pisemna lub sprawdzian umiejętności jest zobowiązany napisać pracę lub zaliczyć sprawdzian na najbliższej lekcji po powrocie do szkoły. 4. Poprawy pozostałych ocen mogą odbywać się na konsultacjach. 2

3 Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe Temat lekcji w podręczniku K - konieczne P - podstawowe R rozszerzające D dopełniające Kategorie celów poznawczych C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach A. Zapamiętanie B. Rozumienie typowych problemowych 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o śmiałości stawiania pytań Uczeń umie: podać definicję fizyki jako nauki. wyjaśnić, czym zajmuje się fizyka. wykazać, że fizyka jest podstawą postępu technicznego. udowodnić na przykładach, że fizyka jest nauką doświadczalną. 2. Pomiary w fizyce wykonać pomiar jednej z podstawowych wielkości fizycznych, np. długości, czasu lub masy, wymienić podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki w układzie SI. wyjaśnić, na czym polega pomiar, wyjaśnić, czym jest niepewność pomiaru, wskazać przyczyny niepewności pomiaru. uzasadnić, że podstawą eksperymentów fizycznych są pomiary, określić niepewność pomiaru, obliczyć średnią wyników pomiaru i niepewność względną. przeliczać jednostki z użyciem przedrostków, wykazać, że każdy pomiar jest obarczony niepewnością pomiarową. 3. Oddziaływania i ich podać przykłady oddziaływań bezpośrednich skutki i oddziaływań na odległość, podać przykłady statycznych i dynamicznych skutków oddziaływań. podać przykłady oddziaływań grawitacyjnych, planować i przeprowadzić eksperyment magnetycznych i elektrycznych, dotyczący oddziaływań elektrycznych rozróżniać skutki oddziaływań trwałe lub/i magnetycznych. i nietrwałe. uzasadnić na przykładach, że przyczyną zjawisk fizycznych są oddziaływania. 4. Wzajemność oddziaływań. Siła jako miara oddziaływań podać przykład oddziaływania i określić oddziałujące ciała. wyjaśnić, na czym polega wzajemność oddziaływań, wyjaśnić, że miarą oddziaływań jest siła. dokonać pomiaru siły za pomocą siłomierza. zaprojektować i wykonać zgodnie z projektem siłomierz, rysować wektory różnych sił działających na ciało. 5. Równowaga sił. Siła wypadkowa podać definicję siły wypadkowej. wyjaśnić, co to znaczy, że siły się równoważą. podać przykłady i narysować siły równoważące się, obliczyć i narysować siłę wypadkową w przypadku sił działających w tym samym kierunku. 3

4 6. Masa i ciężar ciała podać definicje masy i ciężaru ciała, podać jednostki masy i ciężaru. odróżnić ciężar od masy ciała, określić, za pomocą jakich przyrządów pomiarowych mierzymy masę i ciężar. obliczyć ciężar wybranych ciał, znając ich masę, zmierzyć masę i ciężar ciała. wyjaśnić, że ciężar ciała wynika z oddziaływania grawitacyjnego i zależy od miejsca, w którym ciało się znajduje, wyjaśnić, że ciała o tej samej masie, ale znajdujące się na różnych planetach, mają różne ciężary, przeliczać jednostki masy, przedstawić na przykładach i wyjaśnić zależność między masą ciała a jego ciężarem. 7. Ruch. Względność ruchu określić, czym jest ruch, zdefiniować tor i drogę, podać jednostki prędkości. określić, jakie wielkości fizyczne są niezbędne do obliczenia wartości prędkości. obliczyć średnią wartość prędkości, wyznaczyć prędkość przemieszczania się, mając wynik pomiaru odległości i czasu, zastosować pojęcie prędkości do opisu ruchu, odczytać przebytą drogę z wykresu s(t) i prędkość z wykresu v(t). przeliczać jednostki prędkości (m/s na km/h i odwrotnie), wyjaśnić różnicę między prędkością średnią a chwilową. 8. Rodzaje energii i jej przemiany podać przykłady potwierdzające, że do wykonania pracy niezbędna jest energia, wymienić formy energii występujące w przyrodzie i najbliższym otoczeniu. wymienić przykłady przemian energii i wskazać kierunek przemian. *9. Naturalne zasoby energii. Energia alternatywna podać sposoby oszczędzania energii, podać przykłady konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. wyjaśnić, dlaczego należy oszczędzać energię, uzasadnić, dlaczego istnieje konieczność poszukiwania nowych źródeł energii. wyjaśnić, dlaczego korzystanie z różnych form energii alternatywnej przyczynia się do ochrony środowiska Ziemi. zaprojektować i zbudować model elektrowni wodnej lub wiatrowej. 10. Budowa cząsteczkowa materii wyjaśnić, że substancje są zbudowane z cząsteczek i atomów, wyjaśnić, co to jest zjawisko dyfuzji, podać przykłady potwierdzające wzajemne oddziaływanie cząsteczek, podać składniki atomu i jądra atomowego. podać przykłady i wyjaśnić zjawiska świadczące o tym, że wszystkie atomy i cząsteczki są w nieustannym ruchu, wykazać, na czym polega zjawisko kontrakcji. wykazać doświadczalnie i wyjaśnić związek między szybkością zjawiska dyfuzji a temperaturą ciał, opisać i porównać budowę ciał stałych, cieczy i gazów z punktu widzenia teorii kinetyczno cząsteczkowej budowy materii. zaproponować i wykonać doświadczenie potwierdzające nieustanny ruch drobin (atomów i cząsteczek) w ciałach stałych, cieczach i gazach, podać przykłady świadczące o słuszności teorii kinetyczno cząsteczkowej budowy materii, wykazać doświadczalnie, że istnieje oddziaływanie międzycząsteczkowe. 4

5 11. Stany skupienia materii wymienić trzy stany skupienia materii, podać przykłady różnych substancji w różnych stanach skupienia, wymienić przemiany stanów skupienia, podać definicję topnienia i krzepnięcia, parowania i skraplania oraz sublimacji i resublimacji. podać przykłady tych samych substancji w różnych stanach skupienia, wykazać doświadczalnie, że topnienie i krzepnięcie zachodzi w tej samej temperaturze, wykazać różnicę między parowaniem i wrzeniem. opisać i porównać właściwości substancji w różnych stanach skupienia w kontekście teorii kinetyczno cząsteczkowej budowy materii. wykazać zależność właściwości materii w różnych stanach skupienia od budowy, wykazać doświadczalnie, że podczas topnienia do ciała stałego należy dostarczać energię, a w procesie krzepnięcia energia jest przez ciecz oddawana, podać przykłady zjawiska parowania i wyjaśnić, od czego zależy szybkość parowania w tych sytuacjach. 12. Gęstość materii podać definicję gęstości i zapisać wzór, podać jednostki gęstości (kg/m 3 i g/cm 3 ). wyjaśnić zależność gęstości od temperatury. porównać gęstości tej samej substancji w różnych stanach skupienia. przeliczać jednostki gęstości, korzystać ze wzoru na gęstość do obliczenia masy lub objętości. 13. Wyznaczanie gęstości ciał stałych obliczyć objętość ciała stałego o regularnych kształtach (prostopadłościan), zmierzyć masę ciała. wyznaczyć objętość ciała stałego o nieregularnych kształtach, obliczyć lub wyznaczyć (w przypadku ciał o nieregularnych kształtach) gęstość ciał stałych na podstawie pomiarów masy i wymiarów ciała. zmierzyć objętość ciała, które nie tonie w wodzie. 14. Wyznaczanie gęstości cieczy podać, za pomocą jakich przyrządów możemy zmierzyć objętość cieczy (np. menzurka, zlewka). stosować do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością (dla ciał stałych i cieczy), wyznaczyć masę, objętość i gęstość cieczy. 15. Budowa wewnętrzna i właściwości ciał stałych podać przykłady substancji o budowie krystalicznej i bezpostaciowej. wykazać zależność między właściwościami ciał stałych a ich budową wewnętrzną, wyjaśnić, że w ciałach o budowie krystalicznej atomy ułożone są w sposób regularny, tworząc sieć krystaliczną, wyjaśnić stałość kształtu i objętości ciał stałych. omówić budowę kryształu na przykładzie soli kamiennej, dokonać podziału ciał stałych na krystaliczne i bezpostaciowe oraz podać odpowiednie przykłady. wyhodować samodzielnie kryształ, przeprowadzić badania podatności ciał na różne rodzaje odkształceń (np. ściskanie, rozciąganie, skręcanie). 16. Budowa wewnętrzna i właściwości cieczy i gazów podać przykłady gazów rozpuszczalnych w wodzie. rozróżnić siły spójności od sił przylegania w cieczach, wyjaśnić mechanizm powstawania zjawiska napięcia powierzchniowego. porównać budowę wewnętrzną ciał stałych, cieczy i gazów, wykonać doświadczenie potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego, wyjaśnić rolę rozpuszczania się gazów w wodzie dla organizmów. wykazać, że kształt powierzchni swobodnej cieczy w naczyniu (menisk) zależy od relacji między wartościami sił spójności i przylegania, podać przykłady występowania w przyrodzie zjawiska włoskowatości i wyjaśnić jego rolę i skutki. 5

6 17. Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych podać przykłady z własnych obserwacji potwierdzające zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał stałych. wyjaśnić, jak zmienia się objętość ciał stałych, cieczy i gazów wraz ze zmianą ich temperatury, wyjaśnić, od czego i jak zależy przyrost długości ciał stałych przy zmianie temperatury. wyjaśnić przyczyny temperaturowej rozszerzalności ciał stałych, podać przykłady zapobiegania negatywnym skutkom zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał. wyjaśnić, dlaczego w budownictwie są stosowane konstrukcje z żelaza i betonu. 18. Rozszerzalność temperaturowa cieczy i gazów podać, jakie zjawisko fizyczne jest wykorzystywane w termometrach cieczowych. wyjaśnić, na czym polega wyjątkowa rozszerzalność temperaturowa wody. wyjaśnić przyczyny temperaturowej rozszerzalności cieczy i gazów, zademonstrować rozszerzalność temperaturową cieczy i gazów, opisać zmiany gęstości wody przy zmianie temperatury, wykazać znaczenie anomalnej rozszerzalności temperaturowej wody w przyrodzie. 19. Ciśnienie podać definicję ciśnienia i zapisać wzór, nazwać jednostkę ciśnienia. rozróżnić pojęcia nacisku na powierzchnię (siły nacisku) i ciśnienia, jako nacisku na jednostkową powierzchnię. posługiwać się pojęciem ciśnienia, zademonstrować skutki różnych ciśnień wywieranych na podłoże, przeliczać jednostki ciśnienia. korzystać ze wzoru na ciśnienie do obliczenia wartości siły lub pola powierzchni. 20. Ciśnienie w cieczach i w gazach nazwać przyrząd do pomiaru ciśnienia w zbiornikach zamkniętych, nazwać przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, podać wartość średniego ciśnienia atmosferycznego (1013 hpa) na poziomie morza. wyjaśnić, że przyczyną ciśnienia wywieranego na podłoże oraz ciśnienia cieczy na dno naczynia jest ciężar, zapisać wzór na ciśnienie hydrostatyczne i wyjaśnić znaczenie symboli we wzorze, wyjaśnić, od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne. zademonstrować, że gaz wywiera ciśnienie, podać przykłady zastosowania w technice i w życiu codziennym sprężonego powietrza, podać przykłady zastosowania w technice i w życiu codziennym wody pod dużym ciśnieniem. zaplanować i przeprowadzić doświadczenie potwierdzające zależność ciśnienia od gęstości (rodzaju) cieczy i od wysokości słupa cieczy (od głębokości), zaplanować i przeprowadzić doświadczenie potwierdzające istnienie ciśnienia atmosferycznego, obliczać ciśnienie hydrostatyczne. 21. Prawo Pascala podać treść prawa Pascala. podać przykłady zastosowania prawa Pascala. sprawdzić doświadczalnie słuszność prawa Pascala, wyjaśnić działanie podnośników hydraulicznych lub pneumatycznych, stosować prawo Pascala do obliczeń. 6

7 22. Prawo Archimedesa podać treść prawa Archimedesa. Wymagania szczegółowe podać wzór na obliczanie siły wyporu zaplanować doświadczenie i wykonać pomiar stosować prawo Archimedesa do obliczeń, i wyjaśnić znaczenie symboli we wzorze, siły wyporu za pomocą siłomierza dla ciała określić, jaka część objętości kry jest wyjaśnić, od czego i jak zależy siła wyporu, jednorodnego o gęstości większej od zanurzona w wodzie. wyjaśnić, że siła wyporu jest różnicą wskazań gęstości wody. siłomierza w powietrzu (ciężaru ciała) i po zanurzeniu ciała w wodzie. 23. Zastosowanie prawa Archimedesa wymienić przykłady zastosowania siły wyporu wyjaśnić zjawisko pływania ciał na podstawie (prawa Archimedesa). prawa Archimedesa, wyjaśnić, dlaczego balony i sterowce unoszą się w powietrzu. wyjaśnić, dlaczego okręt wykonany z materiałów o dużo większej gęstości od wody nie tonie. zaprojektować i wykonać model łodzi podwodnej, analizować i porównywać wartości siły wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie, zademonstrować, jak działa areometr. *24. Aerodynamika opisać aerodynamiczny kształt pojazdu. podać przykłady świadczące o działaniu sił oporu podczas ruchu ciał w cieczach i w gazach. wyjaśnić powstawanie siły nośnej działającej na samolot, porównać i wyjaśnić różnice w powstawaniu siły nośnej balonu i samolotu. 7

Kryteria oceny uczniów

Kryteria oceny uczniów Kryteria oceny uczniów Ocena dopuszczająca (2) dostateczna (3) dobra (4) bardzo dobra (5) celująca (6) Poziom wymagań 70 % K + P K + P K + P + R K + P + R+ D K + P + R + D + W Temat lekcji w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych do części 1. podręcznika

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych do części 1. podręcznika 1 Przedmiotowy system oceniania Proponowany system oceniania uczniów uczących się fizyki w gimnazjum ma ułatwić nauczycielowi codzienną pracę oraz pomóc w tak trudnym elemencie pracy dydaktycznej, jakim

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje definicję fizyki jako nauki. wykonuje pomiar jednej z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kategorie celów poznawczych. Wymagania programowe. Uczeń umie: K + P konieczne + podstawowe R rozszerzające D dopełniające

Kategorie celów poznawczych. Wymagania programowe. Uczeń umie: K + P konieczne + podstawowe R rozszerzające D dopełniające 1. Przedmiotowy system oceniania. Część 1 Proponowany system oceniania uczniów uczących się fizyki w gimnazjum ma ułatwić nauczycielowi codzienną pracę oraz pomóc w tak trudnym elemencie pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Przedmiotowe Ocenianie część 1 nowej wersji cyklu Ciekawa fizyka zgodnego z NPP Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP L.P Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostatecznawymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa II

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa II Wymagania edukacyjne z fizyki klasa Dział N G ematy 1. Praca 2. Moc 3. nergia potencjalna grawitacji 4. nergia kinetyczna 5. Zasada zachowania energii dopuszczająca - zdefiniować pracę gdy działa stała

Bardziej szczegółowo

1. Świat fizyki - wykazać, że fizyka jest podstawą postępu technicznego.

1. Świat fizyki - wykazać, że fizyka jest podstawą postępu technicznego. Temat lekcji w podręczniku 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o śmiałości stawiania pytań Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne + podstawowe R - rozszerzające D - dopełniające Kategorie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WŁASNOŚCI MATERII - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, że substancja występuje w trzech stanach skupienia. - Wie,

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Dorota Maj Świat fizyki Wyd. WSiP Na lekcjach fizyki postępy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 2. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Klasa I Lekcja wstępna omówienie programu nauczania i Przedmiotowego Systemu Oceniania Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII, BOLOGII DWUJĘZYCZNEJ I BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII, BOLOGII DWUJĘZYCZNEJ I BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII, BOLOGII DWUJĘZYCZNEJ I BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ Przedmiotowy system oceniania z biologii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki.

Przedmiotowy system oceniania z matematyki. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Jarosława Iwaszkiewicza W Twardogórze Przedmiotowy system oceniania z matematyki. I OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI OCENA CELUJĄCA Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

mgr Anna Hulboj Treści nauczania mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Lp. 1. Lekcja wstępna Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Gen. Władysława Andersa w Lesku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Gen. Władysława Andersa w Lesku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Gen. Władysława Andersa w Lesku Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Ustawą o Systemie Oświaty, Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Fizyka. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Fizyka. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Fizyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocenie podlegają poniższe formy sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas lekcji zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. LOTNICTWA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. LOTNICTWA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. LOTNICTWA POLSKIEGO 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół nr 119.

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół nr 119. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM nr 71 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. LOTNICTWA POLSKIEGO 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi

Przedmiotowy system oceniania z chemii w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi Przedmiotowy system oceniania z chemii w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi CELE EDUKACYJNE 1. Wzbudzanie w uczniach zainteresowania chemią, jako nauką doświadczalną oraz reakcjami chemicznymi zachodzącymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z CHEMII W ZESPOLE SZKÓŁ W SZUTOWIE

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z CHEMII W ZESPOLE SZKÓŁ W SZUTOWIE PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z CHEMII W ZESPOLE SZKÓŁ W SZUTOWIE Sztutowo, 01.09.2016. Przedmiotowe Ocenianie sporządzone zostało w oparciu o: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r. 2. Statut Szkoły 3. Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA KRYSTYNA ZAWADZKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA KRYSTYNA ZAWADZKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA KRYSTYNA ZAWADZKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIA - CHEMIA Przedmiotowy system oceniania z chemii sporządzony został w oparciu o : 1. Statut Szkoły 2..Szkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki Opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla szkoły podstawowej z matematyki. 2. Programu nauczania Matematyka z kluczem klasa 4, 5, 6 i 7 3. Podręcznika

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany jawnie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Dopuszczalne jest ocenianie następujących form aktywności ucznia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ I OGÓLNE KRYTERIA OCEN. Z MATEMATYKI. kl. I

POZIOMY WYMAGAŃ I OGÓLNE KRYTERIA OCEN. Z MATEMATYKI. kl. I POZIOMY WYMAGAŃ I OGÓLNE KRYTERIA OCEN Ocenę niedostateczna Z MATEMATYKI. kl. I Ocenę tę otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI OGÓLNE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, wykazuje stałą gotowość i chęć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I Semestr I Oddziaływania Wymienia zjawiska przyrodnicze występujące w najbliższym otoczeniu Wie co to jest ciało fizyczne i substancja Podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA OBSZARY AKTYWNOŚCI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA OBSZARY AKTYWNOŚCI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA OBSZARY AKTYWNOŚCI Na lekcjach chemii oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 1. Rozumienie pojęć chemicznych i znajomości ich definicji. 2. Znajomość i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI I ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCE W ZSPS I VIII LO W TORUNIU zewaluowane 1 września 2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI I ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCE W ZSPS I VIII LO W TORUNIU zewaluowane 1 września 2017 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI I ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI OBOWIĄZUJĄCE W ZSPS I VIII LO W TORUNIU zewaluowane 1 września 2017 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI Przedmiotowe ocenianie z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania MATEMATYKA klasy VII i VIIII

Przedmiotowe Zasady Oceniania MATEMATYKA klasy VII i VIIII Przedmiotowe Zasady Oceniania MATEMATYKA klasy VII i VIIII I. Uwagi ogólne: Opracowała Dorota Kiersk-Królikowska 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Chemia ZKPiG 12 Gimnazjum 16

Przedmiotowy system oceniania Chemia ZKPiG 12 Gimnazjum 16 Przedmiotowy system oceniania Chemia 2012-09-01 ZKPiG 12 Gimnazjum 16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z CHEMII. 1. Wiedza i umiejętności ucznia mogą być sprawdzane poprzez: odpowiedź ustną, sprawdzian

Bardziej szczegółowo

3. Wypowiedzi ustne: - przynajmniej raz w semestrze, - mogą obejmować materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji.

3. Wypowiedzi ustne: - przynajmniej raz w semestrze, - mogą obejmować materiał co najwyżej z trzech ostatnich lekcji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania z chemii w podstawówce opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. I

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. I Wymagania edukacyjne Fizyka klasa I (dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych do ich potrzeb i możliwości) Dział I: Świat fizyki L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z CHEMII

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z CHEMII PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z CHEMII w Szkole Podstawowej w Chorzewie I.Główne założenia PO II.Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów III.Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. Celem oceniania osiągnięć ucznia z chemii jest: - wspieranie działania ucznia i motywowanie go do dalszej pracy, - bieżące informowanie o poziomie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: Uczeń oceniany jest za posiadane wiadomości i umiejętności zdobywane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I 1. Wykonujemy pomiary programu i celująca)) 1.1. Wielkości fizyczne, które wymienia przyrządy, za

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI Przedmiotowe zasady oceniania z chemii

GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI Przedmiotowe zasady oceniania z chemii GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI Przedmiotowe zasady oceniania z chemii 1. Oceny wystawiane będą w obowiązującej 6-cio stopniowej skali (od 1-6) oraz znakami "+" i "-" 2. Na ocenę semestralną (roczną) wpływają oceny,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W MIKOSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W MIKOSZEWIE Mikoszewo, dn. 01.09.2016 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W MIKOSZEWIE Przedmiotowy System Oceniania sporządzony został w oparciu o: 1. Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA kl. IV - VIII. Praca klasowa, sprawdzian 4. Kartkówka 3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA kl. IV - VIII. Praca klasowa, sprawdzian 4. Kartkówka 3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA kl. IV - VIII 1. Każdy uczeń oceniany jest według znanych kryteriów. 2. Kontroli i ocenie podlegają: prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne w tym prace

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki I. Zasady systemu oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim.

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim. 2015/2016 Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 4. im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu. Matematyka. Przedmiotem oceniania są:

Wymagania Edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 4. im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu. Matematyka. Przedmiotem oceniania są: Wymagania Edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu Matematyka - sprawność rachunkowa ucznia, Przedmiotem oceniania są: - sprawność manualna i wyobraźnia geometryczna, - znajomość

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - Sprawdziany Kryteria zgodne z wymaganiami dla poszczególnych klas. Zakres materiału określony przez nauczyciela przez podanie tematyki

Bardziej szczegółowo

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA 1. Na lekcjach matematyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: kształtowanie pojęć matematycznych- sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych, kształtowanie języka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa I gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wyodrębnia zjawiska fizyczne z kontekstu.

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa I gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wyodrębnia zjawiska fizyczne z kontekstu. Wymagania edukacyjne Fizyka klasa I gimnazjum Dział I: Świat fizyki L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi oraz PSO. Czym zajmuje się fizyka? 2 Pomiary

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV - VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1 Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki I. Wstęp Program nauczania fizyki realizowany jest w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości określone podstawą programową. Wykaz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA, WOS, EDB dla wszystkich klas FORMY OCENY UCZNIA 1. Formy aktywności ucznia, które podlegają ocenie to: odpowiedzi ustne( z 3 ostatnich tematów przy 1 godz./tydzień,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM NR Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM NR Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM NR 1 I. ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 2. Nauczyciel dostosuje wymagania, formy pracy i sprawdzania wiedzy dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W PSZCZYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W PSZCZYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W PSZCZYNIE 1. Przedmiotowy System Oceniania z fizyki obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII mgr Urszula Miarka-Tchórzewska I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM.BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZEŚNI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM.BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZEŚNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM.BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZEŚNI 1. Podstawna prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) podstawa programowa z

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 ROK SZKOLNY: 2016/2017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas,

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: : Przedmiotowe zasady oceniania z chemii Opracowanie: nauczyciel chemii Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele szczegółowe oceniania w chemii: I.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania ogólne z fizyki w gimnazjum

I. Wymagania ogólne z fizyki w gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI OBOWIĄZUJĄCY W KLASIE IA GIMNAZJUM Opracowany na podstawie: -podstawy programowej -programu nauczania Fizyki w gimnazjum -Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl. I, II i III gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl. I, II i III gimnazjum. Zespół Szkół w Trzęsówce Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl. I, II i III gimnazjum. Opracowanie Ewelina Pięta I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1.Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI. W ocenianiu obowiązują wszystkie zasady zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI. W ocenianiu obowiązują wszystkie zasady zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W ocenianiu obowiązują wszystkie zasady zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania Ocenie podlegają: 1. Wiadomości 2. Umiejętności Uczeń otrzymuje trzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I. Cele edukacyjne z chemii: 1. Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje, ocenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI Podręcznik: Fizyka z plusem7 Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Klasa VII SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII Przedmiot: CHEMIA Imię i nazwisko nauczyciela: Marta Raczyńska-Żak Klasy: I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne/ roczne oceny klasyfikacyjne.

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Ogólne kryteria oceniania z fizyki: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z fizyki określone programem nauczania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracował zespół nauczycieli matematyki: Justyna Rdzanek Jolanta Olszewska Paweł Jędrzejowski Warszawa 2018r. PSO opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie drugiej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Czym zajmuje się fizyka? Wiem, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIĘKISZU NOWYM Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w ZSEiL W WARSZAWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w ZSEiL W WARSZAWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w ZSEiL W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Ocena jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki w klasach 4 7 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim.

Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki w klasach 4 7 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim. 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki w klasach 4 7 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii

Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; motywowanie ucznia do dalszej pracy; dostarczanie rodzicom

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania chemii w klasie 7 szkoły podstawowej.

Przedmiotowy system oceniania chemii w klasie 7 szkoły podstawowej. Przedmiotowy system oceniania chemii w klasie 7 szkoły podstawowej. Opracowała: Edyta Mazur Cele edukacyjne z chemii nabycie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk chemicznych zachodzących w otaczającym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś 1. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Ocenianie odbywa się sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. PSO z matematyki jest zgodny zobowiązującym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii Szkoła Podstawowa nr 14 im Henryka III Głogowskiego

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii Szkoła Podstawowa nr 14 im Henryka III Głogowskiego Przedmiotowe zasady oceniania z chemii Szkoła Podstawowa nr 14 im Henryka III Głogowskiego w Głogowie Rok szkolny 2018/2019 Przedmiotowe zasady oceniania z chemii w kl. VII i VIII szkoły podstawowej opracowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I 1. Oddziaływania Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA:

FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MATEMATYKA Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze zawartymi w Statucie Szkoły.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje o przewidywanych sprawdzianach a także o innych formach sprawdzania wiadomości Różne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA GEOGRAFIA KL. 7

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA GEOGRAFIA KL. 7 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA GEOGRAFIA KL. 7 I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie wiedzy geograficznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH nr 1 Kraków, ul. Kapucyńska 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Klasa: pierwsza Technik Hotelarstwa Technik Obsługi Turystycznej Opracowanie: mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie I. Przedmiotowe Ocenianie (PO) opiera się na Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, które z kolei reguluje: 1.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 w Toruniu. Przedmiotowy System Oceniania przedmiotów humanistyczno - przyrodniczych

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 w Toruniu. Przedmiotowy System Oceniania przedmiotów humanistyczno - przyrodniczych załącznik nr 1e Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 w Toruniu Przedmiotowy System Oceniania przedmiotów humanistyczno - przyrodniczych 1 Wymagania edukacyjne 1. Przyjmuje się ogólne kryteria

Bardziej szczegółowo