KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska"

Transkrypt

1 KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje definicję fizyki jako nauki. wykonuje pomiar jednej z podstawowych wielkości fizycznych np. długości, czasu lub masy; wymienia podstawowe wielkości fizyczne układu SI i ich jednostki. podaje przykłady oddziaływań bezpośrednich i oddziaływań na odległość; podaje przykłady statycznych i dynamicznych skutków oddziaływań. podaje definicję siły wypadkowej. podaje definicje masy i ciężaru ciała; podaje jednostki masy i ciężaru. określa, czym jest ruch; definiuje tor i drogę; podaje jednostki prędkości. podaje przykłady potwierdzające, że do wykonania pracy niezbędna jest energia; wymienia formy energii występujące w przyrodzie i najbliższym otoczeniu. podaje sposoby oszczędzania energii; podaje przykłady konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. wyjaśnia, że substancje zbudowane są z cząsteczek i atomów; wyjaśnia, co to jest zjawisko dyfuzji; podaje przykłady potwierdzające wzajemne oddziaływanie cząsteczek; opisuje budowę atomu i budowę jądra atomowego. wymienia trzy stany skupienia materii; podaje przykłady różnych substancji w różnych stanach skupienia; wymienia przemiany stanów skupienia; podaje definicję topnienia i krzepnięcia; parowania i skraplania oraz sublimacji i resublimacji. podaje definicję gęstości i zapisać wzór; podaje jednostki gęstości (kg/m 3 i g/cm 3 ). podaje, za pomocą jakich przyrządów możemy zmierzyć objętość cieczy (np. menzurka, zlewka). podaje przykłady substancji o budowie krystalicznej i bezpostaciowej. podaje przykłady gazów rozpuszczalnych w wodzie. podaje przykłady z własnych obserwacji potwierdzające zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał stałych. podaje definicję ciśnienia i zapisać wzór; nazwa jednostkę ciśnienia. nazwa przyrząd do pomiaru ciśnienia w zbiornikach zamkniętych; nazwa przyrząd do pomiary ciśnienia atmosferycznego; podaje wartość średniego ciśnienia atmosferycznego (1013 hpa). podaje treść prawa Pascala. podaje treść prawa Archimedesa; wymienia przykłady zastosowania siły wyporu (prawa Archimedesa). Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: podaje przykłady i wyjaśnić zjawiska świadczące o tym, że wszystkie atomy i cząsteczki są w nieustannym ruchu; wykazuje, na czym polega zjawisko kontrakcji. podaje przykłady tych samych substancji w różnych stanach skupienia; wykazuje doświadczalnie, że topnienie i krzepnięcie zachodzi w tej samej temperaturze; wykazuje różnicę między parowaniem i wrzeniem. wyjaśnia zależność gęstości od temperatury. 1

2 oblicza objętość ciała stałego o regularnych kształtach (prostopadłościan); wyznacza objętość ciała stałego o nieregularnych kształtach; wykazuje zależność między właściwościami ciał stałych a ich budową wewnętrzną; wyjaśnia, że w ciałach o budowie krystalicznej atomy ułożone są w sposób regularny, tworząc sieć krystaliczną; wyjaśnia stałość kształtu i objętości ciał stałych. rozróżnia siły spójności od sił przylegania w cieczach; wyjaśnia mechanizm powstawania sił napięcia powierzchniowego. wyjaśnia, jak zmienia się objętość ciał stałych, cieczy i gazów przy zmianie ich temperatury; wyjaśnia, od czego i jak zależy przyrost długości ciał stałych przy zmianie temperatury. wyjaśnia, na czym polega wyjątkowa rozszerzalność wody. rozróżnia pojęcia nacisku na powierzchnię (siły nacisku) i ciśnienie, jako nacisku na jednostkę powierzchni. wyjaśnia, że przyczyną ciśnienia wywieranego na podłoże oraz ciśnienia cieczy na dno naczynia jest ich ciężar; zapisuje wzór na ciśnienie hydrostatyczne i wyjaśnić znaczenie symboli we wzorze; wyjaśnia od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne. podaje przykłady zastosowania prawa Pascala. podaje wzór na obliczanie siły wyporu i wyjaśnić znaczenie symboli we wzorze; wyjaśnia, od czego i jak zależy siła wyporu; wyjaśnia, że siła wyporu jest różnicą wskazań siłomierza w powietrzu (ciężaru) i po zanurzeniu ciała w wodzie. wyjaśnia zjawisko pływania ciał na podstawie prawa Archimedesa; wyjaśnia, dlaczego balony i sterowce unoszą się w powietrzu. wyjaśnia, czym zajmuje się fizyka. wyjaśnia na czym polega pomiar; wyjaśnia, czym jest niepewność pomiaru; wskazuje przyczyny niepewności pomiaru. podaje przykłady oddziaływań grawitacyjnych, magnetycznych i elektrycznych; rozróżnia skutki oddziaływań trwałe i nietrwałe. wyjaśnia, na czym polega wzajemność oddziaływań; wyjaśnia, że miarą oddziaływań jest siła. wyjaśnia, co to znaczy, że siły się równoważą. odróżnia ciężar od masy ciała; określa, za pomocą jakich przyrządów pomiarowych mierzymy masę i ciężar. określa, jakie wielkości fizyczne są niezbędne do obliczenia wartości prędkości. wyjaśnia, dlaczego należy oszczędzać energię; uzasadnia, dlaczego istnieje konieczność poszukiwania nowych źródeł energii. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: wykazuje, że fizyka jest podstawą postępu technicznego. uzasadnia, że podstawą eksperymentów fizycznych są pomiary; określa niepewność pomiaru; oblicza średnią wyników pomiaru i niepewność względną. planuje i przeprowadza eksperyment z oddziaływaniami elektrycznymi lub/i magnetycznymi. dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza. podaje przykłady i narysować siły równoważące się; oblicza i rysuje siłę wypadkową dla sił działających w tym samym kierunku. oblicza ciężar wybranych ciał, znając ich masę; zmierza masę i ciężar ciała. oblicza wartość prędkości średniej; wyznacza prędkość przemieszczania się, mając wynik pomiaru odległości i czasu; stosuje pojęcie prędkości do opisu ruchu; odczytuje przebytą drogę z wykresu s(t) i prędkość z wykresu v(t). wymienia przykłady przemian energii i wskazać kierunek przemian. wyjaśnia, dlaczego korzystanie z różnych form energii alternatywnej przyczynia się do ochrony środowiska 2

3 Ziemi. wykazuje doświadczalnie i wyjaśnia związek między szybkością zjawiska dyfuzji a temperaturą ciał; opisuje i porównuje budowę ciał stałych, cieczy i gazów z punktu widzenia teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii. opisuje i porównuje właściwości substancji w różnych stanach skupienia w kontekście teorii kinetyczno- -cząsteczkowej budowy materii. porównuje gęstości tej samej substancji w różnych stanach skupienia. mierzy masę ciała; oblicza lub wyznacza (w przypadku ciał o nieregularnych kształtach) gęstość ciał stałych na podstawie pomiarów masy i wymiarów ciała. stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością (dla ciał stałych i cieczy); wyznacza masę, objętość i gęstość cieczy. omawia budowę kryształu na przykładzie soli kamiennej; dokonuje podziału ciał stałych na krystaliczne i bezpostaciowe oraz podać odpowiednie przykłady. porównuje budowę wewnętrzną ciał stałych, cieczy i gazów; wykonuje doświadczenie potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego; wyjaśnia rolę rozpuszczania się gazów w wodzie dla organizmów żywych. wyjaśnia przyczyny temperaturowej rozszerzalności ciał stałych; podaje przykłady zapobiegania negatywnym skutkom zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał. wyjaśnia przyczyny temperaturowej rozszerzalności cieczy i gazów; demonstruje rozszerzalność temperaturową cieczy i gazów; opisuje zmiany gęstości wody przy zmianie temperatury; wykazuje znaczenie anomalnej rozszerzalności temperaturowej wody w przyrodzie. posługuje się pojęciem ciśnienia; demonstruje skutki różnych ciśnień wywieranych na podłoże. demonstruje, że gaz wywiera ciśnienie; podaje przykłady zastosowania w technice i w życiu codziennym sprężonego powietrza; podaje przykłady zastosowania w technice i w życiu codziennym wody pod dużym ciśnieniem. planuje doświadczenie i wykonać pomiar siły wyporu za pomocą siłomierza dla ciała jednorodnego o gęstości większej od gęstości wody; wyjaśnia, dlaczego okręt wykonany z materiałów o dużo większej gęstości od wody nie tonie. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: udowodnia na przykładach, że fizyka jest nauką doświadczalną. przelicza jednostki z użyciem przedrostków; wykazuje, że każdy pomiar jest obarczony niepewnością pomiarową. uzasadnia na przykładach, że przyczyną zjawisk fizycznych są oddziaływania. projektuje i wykonuje zgodnie z projektem siłomierz; rysuje wektory różnych sił działających na ciało. wyjaśnia, że ciężar ciała wynika z oddziaływania grawitacyjnego i zależy od miejsca, w którym ciało się znajduje. wyjaśnia, że ciała o tej samej masie, ale znajdujące się na różnych planetach, mają różne ciężary; przelicza jednostki masy; przedstawia na przykładach i wyjaśnia zależność między masą a jego ciężarem. przelicza jednostki prędkości (m/s na km/h i odwrotnie); wyjaśnia różnicę między prędkością średnią a chwilową. proponuje i wykonuje doświadczenie potwierdzające nieustanny ruch drobin (atomów i cząsteczek) w ciałach stałych cieczach i gazach; dowodzi słuszności teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii; wykazuje doświadczalnie, że istnieje oddziaływanie międzycząsteczkowego. wykazuje zależność właściwości materii w różnych stanach skupienia od budowy; wykazuje doświadczalnie, że podczas topnienia do ciała stałego należy dostarczać energię, a w procesie krzepnięcia energia jest przez ciecz oddawana; podaje przykłady zjawisk parowania z otoczenia i wyjaśnia od czego zależy szybkość parowania w tych zjawiskach. 3

4 przelicza jednostki gęstości. hoduje samodzielnie kryształ; przeprowadza badania podatności ciał na różne rodzaje odkształceń (np. ściskanie, rozciąganie, skręcanie). wykazuje, że kształt powierzchni swobodnej cieczy w naczyniu (menisk) zależy od relacji między wartościami sił spójności i przylegania; podaje przykłady występowania zjawiska włoskowatości w przyrodzie i wyjaśnić jego rolę i skutki. uzasadnia, dlaczego w budownictwie stosowane są konstrukcje z żelaza i betonu. planuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające zależność ciśnienia od gęstości (rodzaju) cieczy i od wysokości słupa cieczy (od głębokości); planuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające istnienie ciśnienia atmosferycznego; przelicza jednostki ciśnienia. sprawdza doświadczalnie słuszność prawa Pascala; wyjaśnia działanie podnośników hydraulicznych lub pneumatycznych; wyjaśnia działanie prasy hydraulicznej. projektuje i wykonuje model łodzi podwodnej; analizuje i porównuje wartości siły wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej, prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów uczniowskich lub sprawozdań z prac naukowo-badawczych, samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne podaje przykłady świadczące o działaniu sił oporu podczas ruchu ciał w cieczach i w gazach. wyjaśnia powstawanie siły nośnej działającej na samolot; porównuje i wyjaśnia różnice w powstawaniu siły nośnej balonu i samolotu. projektuje i buduje model elektrowni wodnej lub wiatrowej. wyjaśnia, dlaczego korzystanie z różnych form energii alternatywnej przyczynia się do ochrony środowiska Ziemi. 4

5 KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I semestr 1 przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje definicję fizyki jako nauki. wykonuje pomiar jednej z podstawowych wielkości fizycznych np. długości, czasu lub masy; wymienia podstawowe wielkości fizyczne układu SI i ich jednostki. podaje przykłady oddziaływań bezpośrednich i oddziaływań na odległość; podaje przykłady statycznych i dynamicznych skutków oddziaływań. podaje definicję siły wypadkowej. podaje definicje masy i ciężaru ciała; podaje jednostki masy i ciężaru. określa, czym jest ruch; definiuje tor i drogę; podaje jednostki prędkości. podaje przykłady potwierdzające, że do wykonania pracy niezbędna jest energia; wymienia formy energii występujące w przyrodzie i najbliższym otoczeniu. podaje sposoby oszczędzania energii; podaje przykłady konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. wyjaśnia, że substancje zbudowane są z cząsteczek i atomów; wyjaśnia, co to jest zjawisko dyfuzji; podaje przykłady potwierdzające wzajemne oddziaływanie cząsteczek; opisuje budowę atomu i budowę jądra atomowego. wymienia trzy stany skupienia materii; podaje przykłady różnych substancji w różnych stanach skupienia; wymienia przemiany stanów skupienia; podaje definicję topnienia i krzepnięcia; parowania i skraplania oraz sublimacji i resublimacji. podaje definicję gęstości i zapisać wzór; podaje jednostki gęstości (kg/m 3 i g/cm 3 ). Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: podaje przykłady i wyjaśnić zjawiska świadczące o tym, że wszystkie atomy i cząsteczki są w nieustannym ruchu; wykazuje, na czym polega zjawisko kontrakcji. podaje przykłady tych samych substancji w różnych stanach skupienia; wykazuje doświadczalnie, że topnienie i krzepnięcie zachodzi w tej samej temperaturze; wykazuje różnicę między parowaniem i wrzeniem. wyjaśnia zależność gęstości od temperatury. oblicza objętość ciała stałego o regularnych kształtach (prostopadłościan); wyznacza objętość ciała stałego o nieregularnych kształtach; Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: wykazuje, że fizyka jest podstawą postępu technicznego. uzasadnia, że podstawą eksperymentów fizycznych są pomiary; określa niepewność pomiaru; oblicza średnią wyników pomiaru i niepewność względną. planuje i przeprowadza eksperyment z oddziaływaniami elektrycznymi lub/i magnetycznymi. dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza. podaje przykłady i narysować siły równoważące się; oblicza i rysuje siłę wypadkową dla sił działających w tym samym kierunku. oblicza ciężar wybranych ciał, znając ich masę; 5

6 mierzy masę i ciężar ciała. oblicza wartość prędkości średniej; wyznacza prędkość przemieszczania się, mając wynik pomiaru odległości i czasu; stosuje pojęcie prędkości do opisu ruchu; odczytuje przebytą drogę z wykresu s(t) i prędkość z wykresu v(t). wymienia przykłady przemian energii i wskazać kierunek przemian. wyjaśnia, dlaczego korzystanie z różnych form energii alternatywnej przyczynia się do ochrony środowiska Ziemi. wykazuje doświadczalnie i wyjaśnia związek między szybkością zjawiska dyfuzji a temperaturą ciał; opisuje i porównuje budowę ciał stałych, cieczy i gazów z punktu widzenia teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii. opisuje i porównuje właściwości substancji w różnych stanach skupienia w kontekście teorii kinetyczno- -cząsteczkowej budowy materii. porównuje gęstości tej samej substancji w różnych stanach skupienia. mierzy masę ciała; oblicza lub wyznacza (w przypadku ciał o nieregularnych kształtach) gęstość ciał stałych na podstawie pomiarów masy i wymiarów ciała. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: udowodnia na przykładach, że fizyka jest nauką doświadczalną. przelicza jednostki z użyciem przedrostków; wykazuje, że każdy pomiar jest obarczony niepewnością pomiarową. uzasadnia na przykładach, że przyczyną zjawisk fizycznych są oddziaływania. projektuje i wykonuje zgodnie z projektem siłomierz; rysuje wektory różnych sił działających na ciało. wyjaśnia, że ciężar ciała wynika z oddziaływania grawitacyjnego i zależy od miejsca, w którym ciało się znajduje. wyjaśnia, że ciała o tej samej masie, ale znajdujące się na różnych planetach, mają różne ciężary; przelicza jednostki masy; przedstawia na przykładach i wyjaśnia zależność między masą a jego ciężarem. przelicza jednostki prędkości (m/s na km/h i odwrotnie); wyjaśnia różnicę między prędkością średnią a chwilową. proponuje i wykonuje doświadczenie potwierdzające nieustanny ruch drobin (atomów i cząsteczek) w ciałach stałych cieczach i gazach; dowodzi słuszności teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii; wykazuje doświadczalnie, że istnieje oddziaływanie międzycząsteczkowego. wykazuje zależność właściwości materii w różnych stanach skupienia od budowy; wykazuje doświadczalnie, że podczas topnienia do ciała stałego należy dostarczać energię, a w procesie krzepnięcia energia jest przez ciecz oddawana; podaje przykłady zjawisk parowania z otoczenia i wyjaśnia od czego zależy szybkość parowania w tych zjawiskach. przelicza jednostki gęstości. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej, prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów uczniowskich lub sprawozdań z prac naukowo-badawczych, samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne projektuje i buduje model elektrowni wodnej lub wiatrowej. wyjaśnia, dlaczego korzystanie z różnych form energii alternatywnej przyczynia się do ochrony środowiska Ziemi. 6

7 KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I semestr 2 przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje, za pomocą jakich przyrządów możemy zmierzyć objętość cieczy (np. menzurka, zlewka). podaje przykłady substancji o budowie krystalicznej i bezpostaciowej. podaje przykłady gazów rozpuszczalnych w wodzie. podaje przykłady z własnych obserwacji potwierdzające zjawisko rozszerzalności temperaturowej ciał stałych. podaje definicję ciśnienia i zapisać wzór; nazwa jednostkę ciśnienia. nazwa przyrząd do pomiaru ciśnienia w zbiornikach zamkniętych; nazwa przyrząd do pomiary ciśnienia atmosferycznego; podaje wartość średniego ciśnienia atmosferycznego (1013 hpa). podaje treść prawa Pascala. podaje treść prawa Archimedesa; wymienia przykłady zastosowania siły wyporu (prawa Archimedesa). Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wykazuje zależność między właściwościami ciał stałych a ich budową wewnętrzną; wyjaśnia, że w ciałach o budowie krystalicznej atomy ułożone są w sposób regularny, tworząc sieć krystaliczną; wyjaśnia stałość kształtu i objętości ciał stałych. rozróżnia siły spójności od sił przylegania w cieczach; wyjaśnia mechanizm powstawania sił napięcia powierzchniowego. wyjaśnia, jak zmienia się objętość ciał stałych, cieczy i gazów przy zmianie ich temperatury; wyjaśnia, od czego i jak zależy przyrost długości ciał stałych przy zmianie temperatury. wyjaśnia, na czym polega wyjątkowa rozszerzalność wody. rozróżnia pojęcia nacisku na powierzchnię (siły nacisku) i ciśnienie, jako nacisku na jednostkę powierzchni. wyjaśnia, że przyczyną ciśnienia wywieranego na podłoże oraz ciśnienia cieczy na dno naczynia jest ich ciężar; zapisuje wzór na ciśnienie hydrostatyczne i wyjaśnić znaczenie symboli we wzorze; wyjaśnia od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne. podaje przykłady zastosowania prawa Pascala. podaje wzór na obliczanie siły wyporu i wyjaśnić znaczenie symboli we wzorze; wyjaśnia, od czego i jak zależy siła wyporu; wyjaśnia, że siła wyporu jest różnicą wskazań siłomierza w powietrzu (ciężaru) i po zanurzeniu ciała w wodzie. wyjaśnia zjawisko pływania ciał na podstawie prawa Archimedesa; wyjaśnia, dlaczego balony i sterowce unoszą się w powietrzu. wyjaśnia, czym zajmuje się fizyka. wyjaśnia na czym polega pomiar; wyjaśnia, czym jest niepewność pomiaru; wskazuje przyczyny niepewności pomiaru. podaje przykłady oddziaływań grawitacyjnych, magnetycznych i elektrycznych; rozróżnia skutki oddziaływań trwałe i nietrwałe. wyjaśnia, na czym polega wzajemność oddziaływań; wyjaśnia, że miarą oddziaływań jest siła. wyjaśnia, co to znaczy, że siły się równoważą. odróżnia ciężar od masy ciała; określa, za pomocą jakich przyrządów pomiarowych mierzymy masę i ciężar. 7

8 określa, jakie wielkości fizyczne są niezbędne do obliczenia wartości prędkości. wyjaśnia, dlaczego należy oszczędzać energię; uzasadnia, dlaczego istnieje konieczność poszukiwania nowych źródeł energii. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością (dla ciał stałych i cieczy); wyznacza masę, objętość i gęstość cieczy. omawia budowę kryształu na przykładzie soli kamiennej; dokonuje podziału ciał stałych na krystaliczne i bezpostaciowe oraz podać odpowiednie przykłady. porównuje budowę wewnętrzną ciał stałych, cieczy i gazów; wykonuje doświadczenie potwierdzające istnienie napięcia powierzchniowego; wyjaśnia rolę rozpuszczania się gazów w wodzie dla organizmów żywych. wyjaśnia przyczyny temperaturowej rozszerzalności ciał stałych; podaje przykłady zapobiegania negatywnym skutkom zjawiska rozszerzalności temperaturowej ciał. wyjaśnia przyczyny temperaturowej rozszerzalności cieczy i gazów; demonstruje rozszerzalność temperaturową cieczy i gazów; opisuje zmiany gęstości wody przy zmianie temperatury; wykazuje znaczenie anomalnej rozszerzalności temperaturowej wody w przyrodzie. posługuje się pojęciem ciśnienia; demonstruje skutki różnych ciśnień wywieranych na podłoże. demonstruje, że gaz wywiera ciśnienie; podaje przykłady zastosowania w technice i w życiu codziennym sprężonego powietrza; podaje przykłady zastosowania w technice i w życiu codziennym wody pod dużym ciśnieniem. planuje doświadczenie i wykonać pomiar siły wyporu za pomocą siłomierza dla ciała jednorodnego o gęstości większej od gęstości wody; wyjaśnia, dlaczego okręt wykonany z materiałów o dużo większej gęstości od wody nie tonie. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: hoduje samodzielnie kryształ; przeprowadza badania podatności ciał na różne rodzaje odkształceń (np. ściskanie, rozciąganie, skręcanie). wykazuje, że kształt powierzchni swobodnej cieczy w naczyniu (menisk) zależy od relacji między wartościami sił spójności i przylegania; podaje przykłady występowania zjawiska włoskowatości w przyrodzie i wyjaśnić jego rolę i skutki. uzasadnia, dlaczego w budownictwie stosowane są konstrukcje z żelaza i betonu. planuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające zależność ciśnienia od gęstości (rodzaju) cieczy i od wysokości słupa cieczy (od głębokości); planuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające istnienie ciśnienia atmosferycznego; przelicza jednostki ciśnienia. sprawdza doświadczalnie słuszność prawa Pascala; wyjaśnia działanie podnośników hydraulicznych lub pneumatycznych; wyjaśnia działanie prasy hydraulicznej. projektuje i wykonuje model łodzi podwodnej; analizuje i porównuje wartości siły wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej, prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów uczniowskich lub sprawozdań z prac naukowo-badawczych, samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne podaje przykłady świadczące o działaniu sił oporu podczas ruchu ciał w cieczach i w gazach. wyjaśnia powstawanie siły nośnej działającej na samolot; porównuje i wyjaśnia różnice w powstawaniu siły nośnej balonu i samolotu. 8

Kryteria oceny uczniów

Kryteria oceny uczniów Kryteria oceny uczniów Ocena dopuszczająca (2) dostateczna (3) dobra (4) bardzo dobra (5) celująca (6) Poziom wymagań 70 % K + P K + P K + P + R K + P + R+ D K + P + R + D + W Temat lekcji w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Kategorie celów poznawczych. Wymagania programowe. Uczeń umie: K + P konieczne + podstawowe R rozszerzające D dopełniające

Kategorie celów poznawczych. Wymagania programowe. Uczeń umie: K + P konieczne + podstawowe R rozszerzające D dopełniające 1. Przedmiotowy system oceniania. Część 1 Proponowany system oceniania uczniów uczących się fizyki w gimnazjum ma ułatwić nauczycielowi codzienną pracę oraz pomóc w tak trudnym elemencie pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych do części 1. podręcznika

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych do części 1. podręcznika 1 Przedmiotowy system oceniania Proponowany system oceniania uczniów uczących się fizyki w gimnazjum ma ułatwić nauczycielowi codzienną pracę oraz pomóc w tak trudnym elemencie pracy dydaktycznej, jakim

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Przedmiotowe Ocenianie część 1 nowej wersji cyklu Ciekawa fizyka zgodnego z NPP Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP L.P Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostatecznawymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM w ZS im. Piastów Śląskich

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM w ZS im. Piastów Śląskich WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM w ZS im. Piastów Śląskich OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU Ciekawa fizyka, wyd. WSiP POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa II

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa II Wymagania edukacyjne z fizyki klasa Dział N G ematy 1. Praca 2. Moc 3. nergia potencjalna grawitacji 4. nergia kinetyczna 5. Zasada zachowania energii dopuszczająca - zdefiniować pracę gdy działa stała

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Lp. 1. Lekcja wstępna Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I 1. Wykonujemy pomiary programu i celująca)) 1.1. Wielkości fizyczne, które wymienia przyrządy, za

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Dorota Maj Świat fizyki Wyd. WSiP Na lekcjach fizyki postępy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 ROK SZKOLNY: 2016/2017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas,

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

mgr Anna Hulboj Treści nauczania mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP.4223.262.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WŁASNOŚCI MATERII - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, że substancja występuje w trzech stanach skupienia. - Wie,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa Wykonujemy pomiary

Plan wynikowy. Klasa Wykonujemy pomiary Plan wynikowy Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1 4 Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień. 1-2.Pomiar długości i pomiar temperatury. 3.Pomiar czasu i pomiar szybkości. 4.Pomiar masy. 5 6 Pomiar wartości

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: Lp. Rozdział I-Wykonujemy pomiary Temat według programu 1. Lekcja organizacyjna 2. 1.1. Wielkości 3. fizyczne, które 4. mierzysz na co dzień 5. 6. 7. 8. 1.2. Pomiar wartości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr:

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr: Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr:4223.88.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Klasa I semestr I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Oddziaływania odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I 1. Oddziaływania Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Klasa 7

Przedmiotowe Zasady Oceniania Klasa 7 Przedmiotowe Zasady Oceniania Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7 1. Właściwości fizyczne ciał 1 Trzy stany skupienia ciał 2 Zmiany stanów skupienia ciał 3 Rozszerzalność temperaturowa ciał wymienia stany skupienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin. Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń:

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin. Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin Nr lekcji Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe klasa Uczeń: 1 1 Zapoznanie z przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP.3445.208.2015 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej. nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej. nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka Nr Temat lekcji 1. Wykonujemy pomiary 1 4 Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień wymienia przyrządy,

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP.2428.118.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki Szkoła Podstawowa - FIZYKA - klasa 7 Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki 1. Wykonujemy pomiary Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca)) 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień

Bardziej szczegółowo

1. Wykonujemy pomiary

1. Wykonujemy pomiary 1. Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę wymienia jednostki mierzonych wielkości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA 7 I. WYKONUJEMY POMIARY wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Klasa I Lekcja wstępna omówienie programu nauczania i Przedmiotowego Systemu Oceniania Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP.4223.418.2015 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP.4223.362.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas pierwszych

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas pierwszych Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas pierwszych Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1 Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe ocena dostateczna Uczeń:

Wymagania podstawowe ocena dostateczna Uczeń: KRYTERIA WYMAGAŃ FIZYKA -KLASA 7 Dodatkowe informacje : Ocena celująca oznaczona * * I półrocze 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień Wymagania konieczne ocena dopuszczająca Uczeń: wymienia

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika,,świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika,,świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika,,świat fizyki 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień 1.2. Pomiar wartości siły ciężkości 1.3.Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA 1 Oddziaływania WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY 2016-2017 KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry klasyfikuje fizykę jako naukę

Bardziej szczegółowo

1. Świat fizyki - wykazać, że fizyka jest podstawą postępu technicznego.

1. Świat fizyki - wykazać, że fizyka jest podstawą postępu technicznego. Temat lekcji w podręczniku 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o śmiałości stawiania pytań Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne + podstawowe R - rozszerzające D - dopełniające Kategorie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I edukacyjne z fizyki dla klasy I edukacyjne z fizyki dla klasy I gimnazjum oparte na programie nauczania Świat fizyki, autorstwa B. Sagnowskiej (wersja 2), wydawnictwa Zamkor, 1. Wykonujemy pomiary Temat

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie drugiej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Czym zajmuje się fizyka? Wiem, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA KLASA I I PÓŁROCZE Oddziaływania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady; - odróżnia pojęcia: wielkość

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia: wielkość fizyczna i jednostka danej wielkości dokonuje prostego

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa I (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014)

Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa I (obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014) Wymagania przedmiotowe z fizyki - klasa I (obowiązujące w roku szkolnym 013/014) 1. Wykonujemy pomiary!wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę!wymienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania z fizyki.

Ogólne zasady oceniania z fizyki. Ogólne zasady oceniania z fizyki. Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Biegle posługuje się zdobytymi na lekcji fizyki wiadomościami w rozwiązaniu problemów praktycznych i teoretycznych. Wykazuje stałą

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania z fizyki.

Ogólne zasady oceniania z fizyki. Ogólne zasady oceniania z fizyki. Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Biegle posługuje się zdobytymi na lekcji fizyki wiadomościami w rozwiązaniu problemów praktycznych i teoretycznych. Wykazuje stałą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzieo wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długośd, temperaturę, czas, szybkośd i masę mierzy długośd, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Kl.7

Wymagania edukacyjne z fizyki Kl.7 Wymagania edukacyjne z fizyki Kl.7 Wyszczególnienie materiału dotyczącego wiedzy i umiejętności ucznia z poszczególnych działów Fizyki w zakresie koniecznym, podstawowym, rozszerzającym i dopełniającym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 7 Przedmiotowy System Oceniania oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzieo wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII OCENA TEMAT OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze)

Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) 1 Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) Dział I Oddziaływania odróżnia pojęcia ciała fizycznego i substancji, podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto: Fizyka SP-7 R - treści nadobowiązkowe. Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom dopuszczającej i dostatecznej, ponadpodstawowe dobrej i bardzo dobrej Wymagania podstawowe Spełnienie wymagań poziomu oznacza,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. I

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. I Wymagania edukacyjne Fizyka klasa I (dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych do ich potrzeb i możliwości) Dział I: Świat fizyki L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I Semestr I Oddziaływania Wymienia zjawiska przyrodnicze występujące w najbliższym otoczeniu Wie co to jest ciało fizyczne i substancja Podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa I gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wyodrębnia zjawiska fizyczne z kontekstu.

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa I gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wyodrębnia zjawiska fizyczne z kontekstu. Wymagania edukacyjne Fizyka klasa I gimnazjum Dział I: Świat fizyki L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi oraz PSO. Czym zajmuje się fizyka? 2 Pomiary

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Wymagania Temat lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów podstawowe Ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ DZIAŁ 1 - Oddziaływania ( I półrocze) dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja) Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja) Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2 Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2 Temat lekcji Temat 1. Praca ele operacyjne Uczeń: Kategoria celów Rozdział I. Praca i energia wskazuje sytuacje, w których w fizyce jest wykonywana praca podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 2. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2016/2017

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2016/2017 Anna Nagórna Wrocław,.09.016 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 016/017 na podstawie Programu nauczania fizyki w gimnazjum autorstwa Barbary

Bardziej szczegółowo

KLASA II PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska)

KLASA II PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) KLASA II PROGRAM NAUZANIA LA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.RAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne : Kategoria celów podstawowe ponadpodstawowe konieczne podstawowe rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum 5. Siły w przyrodzie Temat według 5.1. Rodzaje i skutki oddziaływań rozpoznaje na przykładach oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny Z FIZYKI dla KLASY I ROK SZKOLNY 2015/2016

Wymagania programowe na poszczególne oceny Z FIZYKI dla KLASY I ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymagania programowe na poszczególne oceny Z FIZYKI dla KLASY I ROK SZKOLNY 2015/2016 Sporządzony zgodnie z podstawą wprowadzoną rozporządzeniem MEN z 23 grudnia 2008r., według Programu nauczania dla gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII I SEMESTR: 1.PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Na ocenę dopuszczającą: określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I ( I półrocze)

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I ( I półrocze) Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I ( I półrocze) uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa na rok szkolny 2017/2018. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen Spotkania z fizyką, część 1"

Kryteria ocen Spotkania z fizyką, część 1 I Oddziaływania Kryteria ocen Spotkania z fizyką, część 1" Zagadnienie Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Spotkani z fizyką 1. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkani z fizyką 1. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkani z fizyką 1. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji i Fizyka jako nauka przyrodnicza. nformacje dotyczące nauczania fizyki. pracownia fizyczna przepisy BHP i regulamin pracowni fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era Tematy lekcji Fizyka jako nauka Przyrodnicza Rodzaje i skutki oddziaływań. Wzajemność oddziaływań Siła i jej cechy.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020

Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020 1 Przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z fizyki 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: - sprawdziany obejmujące większy zakres materiału - kartkówki obejmujące trzy ostatnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 1. Oddziaływania Zagadnienie Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie I 1. Oddziaływania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI Podręcznik: Fizyka z plusem7 Autorzy: Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Klasa VII SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ NACOBEZU fizyka klasa 7 Temat lekcji Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia fizyczna, przepisy BHP i regulamin

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa VII

FIZYKA klasa VII 2017-09-01 FIZYKA klasa VII Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej Cele operacyjne Uczeń: Wymagania K P R D I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Cele operacyjne I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki z życiem

Bardziej szczegółowo

planuje doświadczenie lub pomiar X X wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku pomiaru lub doświadczenia

planuje doświadczenie lub pomiar X X wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku pomiaru lub doświadczenia Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 1 (a także w programie nauczania), jest dostępna na stronie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa I Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką, Nowa

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa VII. Oceny śródroczne:

FIZYKA klasa VII. Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych FIZYKA klasa VII Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - podaje nazwy przyrządów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania- klasa 1. 1 Oddziaływania. Zasady ogólne:

Przedmiotowy system oceniania- klasa 1. 1 Oddziaływania. Zasady ogólne: Przedmiotowy system oceniania- klasa 1 Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny, i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z fizyki klasa 2 gimnazjum:

Szczegółowe wymagania z fizyki klasa 2 gimnazjum: Szczegółowe wymagania z fizyki klasa 2 gimnazjum: Podręcznik część 2 Ocena dopuszczający Rozdział 1. Praca i energia wskazuje sytuacje, w których w fizyce jest wykonywana praca wymienia jednostki pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Ogólne kryteria oceniania z fizyki: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z fizyki określone programem nauczania,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania edukacyjne

Plan wynikowy. I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Wymagania edukacyjne Plan wynikowy I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Fizyka jako nauka przyrodnicza klasyfikuje fizykę jako naukę przyrodniczą podaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające

Wymagania. Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie I gimnazjum Wymagania konieczne (K)- ocena dopuszczająca Wymagania podstawowe(p)- ocena dostateczna Wymagania rozszerzające(r)- ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 Program nauczania. Świat fizyki. Klasy 7 8 Numer dopuszczenia 824/1/2017 B. Sagnowska, M. Rozenbajgier Świat fizyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7. Zeszyt

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig

Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig Plan wynikowy z fizyki w klasie Ig Plan wynikowy, obejmuje treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 1", wyd. nowa era I Oddziaływania (5 godzin + 2 (łącznie) godziny na powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 4 Rozkład materiału nauczania Temat lekcji Dział I. ODDZIAŁYWANIA (7 godzin lekcyjnych) Fizyka jako nauka przyrodnicza. Informacje dotyczące nauczania fizyki. pracownia fizyczna przepisy BHP i regulamin

Bardziej szczegółowo