DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia"

Transkrypt

1 DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie drugiej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Czym zajmuje się fizyka? Wiem, czym zajmuje się fizyka i znam metody badań w fizyce. Wyjaśniam pojęcia: ciało fizyczne, substancja. 2. Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary. Wymieniam przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę. Podaję zakres pomiarowy i dokładność przyrządu. Przeliczam jednostki z wykorzystaniem przedrostków. 3. Jak przeprowadzać doświadczenia? Wiem, co to jest niepewność pomiarowa i wyjaśniam przyczyny jej występowania. Potrafię przybliżyć podane wielkości liczbowe do dwóch/ trzech cyfr znaczących. 4. Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność. Wymieniam rodzaje oddziaływań i podaję ich przykłady. Potrafię podać przykłady statycznych i dynamicznych skutków oddziaływań. Wyjaśniam pojęcie układu ciał wzajemnie oddziałujących i wskazuję siły wewnętrzne i zewnętrzne w tym układzie. 5. Siła i jej cechy. Wiem, jakie cechy ma siła i potrafię je wskazać. Wyjaśniam, co to znaczy, że ciało jest w stanie równowagi. Obliczam wartość wypadkowej dwóch sił o jednakowych kierunkach i jednakowych/ przeciwnych zwrotach. 6. Siła wypadkowa i równoważąca. Rysuję siłę wypadkową i równoważącą. 7. Powtórzenie wiadomości z działu "Pierwsze spotkania z fizyką". wiem, co to jest substancja, ciało fizyczne, wielkość fizyczna, zjawisko fizyczne i potrafi wskazać przykłady tych pojęć; nazywam oddziaływania (mechaniczne, elektrostatyczne, elektromagnetyczne*, grawitacyjne, magnetyczne); znam skutki oddziaływań i je wskazuję na konkretnych przykładach; wiem, co to jest siła, wskazuję jej cechy (kierunek, zwrot, wartość, punkt

2 WŁAŚCIWOŚCI I BUDOWA MATERII Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu "Pierwsze spotkania z fizyką". Atomy i cząsteczki. przyłożenia) oraz znam nazwę przyrządu służącego do pomiaru wartości siły (siłomierz); potrafię określić cechy sił równoważących się; obliczam wartość siły wypadkowej; przeliczam jednostki; odczytuję odpowiednie wartości z wykresu; odczytuję z rysunku wartość siły; analizuję i uzupełniam rysunek o brakujące wektory sił. Znam trzy stany skupienia ciał i je wymieniam, podaję przykłady ciał w każdym stanie. Potrafię za pomocą doświadczenia uzasadnić hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał. Wyjaśniam zjawisko dyfuzji. 10. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Podaję przykłady działania sił spójności i sił przylegania. Wiem, co to jest menisk wklęsły i wypukły. 11. Badanie napięcia powierzchniowego. Opisuję zjawisko napięcia powierzchniowego na przykładzie. Wyjaśniam rolę detergentów i mydła. 12. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. Znam właściwości ciał stałych: twardość, sprężystość, kruchość, plastyczność i wskazuję je na przykładach. Potrafię wymienić cechy cieczy i gazów. Znam pojęcia monokryształu i polikryształu oraz podaję przykłady. 13. Masa a ciężar. Wiem, co to jest masa i w jakich jednostkach ją mierzymy. Potrafię wyjaśnić sposób obliczania ciężaru ciała (siły ciężkości). 14. Masa i ciężar zadania rachunkowe. Znam wzór F=mg i wykorzystuję go w zadaniach. 15. Gęstość substancji. 16. Wyznaczanie gęstości. W praktyce posługuję się danymi z tabeli gęstości. Wyznaczam doświadczalnie gęstość substancji i opisuję doświadczenie. Znam wzór na gęstość substancji i wykorzystuję go w zadaniach. Opisuję doświadczenia, przy pomocy których możemy wyznaczyć gęstość ciała stałego i cieczy.

3 HYDROSTATYKA I AEROSTATYKA Powtórzenie wiadomości z działu Właściwości i budowa materii. Sprawdzian wiadomości z działu Właściwości i budowa materii. Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie. 20. Ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne. 21. Prawo Pascala. Rozpoznaję stan skupienia substancji Określam, które substancje są dobrymi przewodnikami prądu elektrycznego i ciepła Stwierdzam, które ciała mają budowę krystaliczną, a które są bezpostaciowe Rozpoznaję jednostkę masy i gęstości Objaśniam zjawisko dyfuzji i mieszania się cieczy Określam przyczynę zmiany napięcia powierzchniowego wody Wybieram grupę ciał plastycznych i kruchych Wyjaśniam przyczyny zmiany kształtu ciał stałych i cieczy na podstawie budowy cząsteczkowej Wyjaśniam przyczyny zmiany objętości gazów na podstawie budowy cząsteczkowej Rozpoznaję stan skupienia substancji na podstawie jej ściśliwości Tłumaczę od zależy kształt menisku Opisuję budowę cząsteczkową wody w różnych stanach skupienia Porównuję właściwości ciał stałych, cieczy i gazów Odróżniam siły spójności od sił przylegania Odczytuję objętość cieczy z rysunku Przeliczam jednostki masy i objętości Rozpoznaję związek między masą, objętością i gęstością Odczytuję dokładność przyrządu Obliczam masę ze wzoru na gęstość lub ciężar Obliczam ciężar i przeliczam jednostki Przekształcam wzór, przeliczam jednostki i obliczam masę Znam pojęcia: siła parcia, siła nacisku, ciśnienie. Wiem, od czego zależy ciśnienie. Znam jednostkę i wzór pozwalający obliczyć ciśnienie oraz przyrząd do pomiaru ciśnienia. Rozwiązuję zadania rachunkowe dotyczące ciśnienia. Wiem, co to jest ciśnienie hydrostatyczne i ciśnienie atmosferyczne oraz od czego zależy. Znam wzór na ciśnienie hydrostatyczne i potrafię go przekształcić. Rozwiązuję zadania rachunkowe. Wymieniam przyrządy do pomiaru ciśnienia.

4 KINEMATYKA 22. Prawo Archimedesa. 23. Prawo Archimedesa zadania rachunkowe. 24. Prawo Archimedesa a pływanie ciał Powtórzenie wiadomości z działu Hydrostatyka i aerostatyka. Sprawdzian wiadomości z działu Hydrostatyka i aerostatyka. Badania i obserwacja ruchu. 28. Ruch i jego względność. 29. Badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego. 30. Ruch jednostajnie prostoliniowy zadania. Znam prawo Pascala i wiem, gdzie znalazło zastosowanie. Opisuję sposób doświadczalnego wyznaczania wartości siły wyporu. Zapisuję wzór wyrażający wartość siły wyporu i wyjaśniam występujące w nim wielkości. Obliczam wartość siły wyporu. Znam warunki pływania częściowego, całkowitego i tonięcia Obliczam wartość siły wyporu. Znam warunki pływania częściowego, całkowitego i tonięcia. Stosuję prawo Archimedesa do wyjaśniania zjawisk z życia codziennego. Znam jednostki: siły parcia, wyporu, ciśnienia. Potrafię przeliczyć jednostki. Wiem, co to jest i od czego zależy ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne. Znam prawo naczyń połączonych i potrafię zaznaczyć poziom cieczy w naczyniach połączonych. Wiem, od czego zależy siła wyporu. Znam wzory na ciśnienie, ciśnienie hydrostatyczne, siłę wyporu, silę parcia. Znam warunki pływania ciał i wykorzystuję je w zadaniach. Obliczam wartość ciśnienia, siły parcia, siły wyporu. Znam prawo Pascala i prawo Archimedesa. Analizuję rysunek, posługując się pojęciem ciśnienia hydrostatycznego. Znam pojęcia: ciało fizyczne, ruch, spoczynek, układ odniesienia, tor, droga. Opisuję ruch i podaję położenie ciała w obranym układzie odniesienia. Wyjaśniam względność ruch. Klasyfikuję ruch ze względu na kształt toru. Obliczam drogę przebytą przez ciało. Wymieniem cechy opisujące ruch jednostajnie prostoliniowy. Wiem, co oznacza sformułowanie: przebyta droga jest wprost proporcjonalna do czasu trwania ruchu ciała. Sporządzam wykres drogi od czasu dla ruchu jednostajnie prostoliniowego. Odczytuję z wykresu przebytą drogę. Wymieniam cechy prędkości, jako wielkości wektorowej. Znam cechy wektora (4 cechy). Przeliczam jednostki prędkości.

5 31. Ruch prostoliniowy zmienny Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego. Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego. Zadania dotyczące ruchu prostoliniowego jednostajnie prostoliniowego i przyspieszonego. 35. Powtórzenie wiadomości z działu Kinematyka. 36. Sprawdzian wiadomości z działu Kinematyka. Wiem, czym charakteryzuje się szybkość średnia a czym chwilowa. Obliczam średnią wartość prędkości, czyli średnią szybkość na podstawie znajomości całkowitej drogi i czasu trwania ruchu. Objaśniam znaczenie fizyczne słowa prędkość. Podaję przykłady ruchu przyspieszonego i ruchu opóźnionego. Rysuję wykres zależności szybkości (prędkości) od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym i odczytuję z niego potrzebne informacje. Podaję wzór na wartość przyspieszenia i wyjaśniam, o czym informuje ta wielkość. Znam wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym i potrafię ją obliczyć. Znam jednostki przyspieszenia. Obliczam przyspieszenie np. różnych pojazdów. Znam cechy charakterystyczne ruchów jednostajnie: prostoliniowego i przyspieszonego. Potrafię wskazać wykresy opisujące poszczególne ruchy. Znam wzory pozwalające obliczyć: drogę, prędkość, przyspieszenie. Rozwiązuję zadania rachunkowe z kinematyki. Znam cechy ruchu jednostajnego prostoliniowego i przyspieszonego. Wskazuję wykresy opisujące zależności drogi od czasu i prędkości od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym i przyspieszonym. Określam rodzaj ruchu na podstawie wykresu. Wiem, czy ciało jest w ruchu czy w spoczynku. Przeliczam jednostki prędkości i przyspieszenia. Obliczam prędkość w ruchu jednostajnie prostoliniowym i przyspieszonym. Obliczam drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym i przyspieszonym. Obliczam prędkość i przyspieszenie, odczytując odpowiednie dane z wykresu. Obliczam wartość prędkości średniej ciała. Obliczam drogę w kolejnej sekundzie ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego. Obliczam przyspieszenie i drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym na podstawie analizy wykresu prędkości od czasu.

6 PRACA, MOC, ENERGIA DYNAMIKA 37. Pierwsza zasada dynamiki Newtona. 38. Zasada bezwładności. 39. Druga zasada dynamiki Newtona. 40. Druga zasada dynamiki Newtona zadania rachunkowe. 41. Swobodne spadanie ciał. 42. Trzecia zasada dynamiki Newtona. Zjawisko odrzutu. 43. Siła tarcia. 44. Powtórzenie wiadomości z działu Dynamika. 45. Sprawdzian wiadomości z działu Dynamika. 46. Energia i praca. 47. Moc i jej jednostki. Podaję przykłady ciał, dla których jest spełniona pierwsza zasada dynamiki Newtona (I ZDN). Opisuję zachowanie ciał na podstawie I ZDN. Wyjaśniam, na czym polega zjawisko bezwładności. Znam treść drugiej zasady dynamiki Newtona. Wyjaśniam na przykładach, co to znaczy, że przyspieszenie jest proporcjonalne do wypadkowej siły działającej na ciało i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. Obliczam każdą wielkość występującą we wzorze F=ma. Potrafię wykazać, że wszystkie ciała w próżni spadają z jednakowym przyspieszeniem. Wiem, od czego nie zależy czas swobodnego spadania. Znam treść 3ZDN oraz potrafię wyjaśnić ją na przykładzie. Wyjaśniam, na czym polega sprężystość podłoża. Wiem, na czym polega zjawisko odrzutu. Wymieniam opory ruchu.m. Wyjaśniam, na czym polega różnica między tarciem statycznym a kinetycznym. Omawiam znaczenie tarcia w życiu codzienny Znam rodzaje oddziaływań i ich skutki. Znam różne rodzaje oporów ruchu. Wiem, czym jest siła wypadkowa i potrafię ją narysować oraz obliczyć. Znam cechy sił. Znam zasady dynamiki Newtona. Wiem, jakim ruchem spadają ciała w próżni.. Znam wzory na przyspieszenie z 2ZDN. W oparciu o poznane wzory potrafię rozwiązywać zadania. Wymieniam formy energii. Znam wzór W=Fs; podaję warunki, w których można go stosować i wykorzystuję go do obliczeń. Nazywam i objaśniam jednostkę pracy 1J (1 dżul). Wyjaśniam na przykładach to, co opisuje pojęcie mocy. Znam wzór i jednostkę mocy. Wykorzystuję wzór na moc do obliczeń.

7 48. Praca i moc zadania rachunkowe. 49. Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości. 50. Energia kinetyczna definicja i zadania. 51. Zasada zachowania energii mechanicznej. 52. Zasada zachowania energii mechanicznej zadania rachunkowe. 53. Powtórzenie wiadomości z działu Praca, moc, energia. 54. Sprawdzian wiadomości z działu Praca, moc, energia. Poznane wzory (na pracę mechaniczną i moc) wykorzystuję w zadaniach rachunkowych. Zapisuję dane, szukane, wykonuję rysunek pomocniczy, przekształcam wzór, obliczam i udzielam odpowiedzi. Opisuję wpływ wykonanej pracy na zmianę energii mechanicznej ciała lub układu ciał. Wiem, kiedy ciało lub układ ciał posiada energię mechaniczną. Omawiam rodzaje energii mechanicznej: potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości. Znam wzór ma energię potencjalną i stosuję go w zadaniach. Znam rodzaje energii mechanicznej: kinetyczna i potencjalna. Opisuję każdy rodzaj energii mechanicznej (wzory, przykłady). Potrafię wykorzystać poznane wzory w zadaniach rachunkowych. Podaję warunki, w których spełniona jest ZZE. Wyjaśniam na przykładach ZZE. Rozwiązuję zadania, posługując się ZZE. Przewiduję, kiedy określona energia osiąga wartości maksymalne, a kiedy minimalne. wiem, że w sensie fizycznym praca wykonywana jest wówczas gdy działaniu siły towarzyszy przemieszczenie lub odkształcenie ciała, rozpoznaję przykłady wykonywania pracy mechanicznej, obliczam pracę ze wzoru: W = F s, gdy kierunek i zwrot stałej siły jest zgodny z kierunkiem i zwrotem przemieszczenia, wiem, że jednostką pracy jest 1 J wyjaśniam, co to znaczy, że wykonana praca ma wartość np. 35 J wiem, że o mocy decyduje praca wykonana w jednostce czasu obliczam moc korzystając z definicji i wiem, że jednostką mocy jest 1 W znam jednostki pochodne 1 kw, 1 MW i potrafię dokonywać ich przeliczeń wyjaśniam co znaczy, że moc urządzenia wynosi np. 20 W wiem, że praca wykonana nad ciałem może być zmagazynowana w formie energii rozumiem, że ciało posiada energię gdy zdolne jest do wykonania pracy potrafię na przykładach rozpoznać ciała zdolne do wykonania pracy, wiem, że jednostką energii jest 1 J potrafię wymienić rodzaje energii rozróżniam ciało posiadające energię potencjalną ciężkości i potencjalną sprężystości

8 ZJAWISKA TERMICZNE Energia wewnętrzna i temperatura. Zmiana energii wewnętrznej w wyniku wykonanej pracy i przepływu ciepła. 57. Zadania dotyczące zmian energii wewnętrznej. 58. I zasada termodynamiki. 59. Sposoby przepływu ciepła. 60. Rola izolacji cieplnej. Zjawisko konwekcji. 61. Ciepło właściwe. 62. Zmiany stanów skupienia ciał. 63. Topnienie i krzepnięcie. 64. Parowanie i skraplanie. wiem, że jeśli zmienia się położenie ciała względem Ziemi, to zmienia się jego energia potencjalna ciężkości wiem, że energię kinetyczną posiadają ciała będące w ruchu wiem, że energia kinetyczna zależy od masy ciała i jego szybkości, potrafię wskazać przykłady ciał posiadających energię kinetyczną obliczam zmianę energii potencjalnej ciężkości danego ciała, umiem obliczać energię kinetyczną ciała wiem, że energia kinetyczna ciała może zamieniać się w energię potencjalną i odwrotnie znam zasadę zachowania energii mechanicznej, potrafię ją poprawnie sformułować potrafię na podanym prostym przykładzie omówić przemiany energii Opisuję związek między średnią energią kinetyczną cząsteczek ciała a jego temperaturą. Przeliczam temperatury w różnych skalach (Celsjusz, Kelwin, Fahrenheit). Wyjaśniam, co nazywamy energią wewnętrzną ciała. Podaję przykłady wzrostu energii wewnętrznej ciała wskutek pracy wykonanej nad nim. Wymieniam sposoby zmieniania energii wewnętrznej ciała. Formułuję pierwszą zasadę termodynamiki. Wyjaśniam znaczenie symboli fizycznych występujących w treści zasady. Znam pojęcia: przewodnictwo cieplne, przewodnik, izolator. Podaję przykłady przewodników i izolatorów. Wymieniam sposoby zmieniania energii wewnętrznej ciała. Wyjaśniam zjawisko konwekcji i podaję przykłady jego występowania w przyrodzie i w życiu codziennym. Wyjaśniam pojęcie ciepła właściwego oraz wzór Q= c w m T Rozwiązuję zadania rachunkowe związane z ciepłem. Podaję definicje procesów fizycznych: topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji. Wiem, co to jest temperatura topnienia, temperatura wrzenia. Wyjaśniam pojęcia: ciepła topnienia, parowania, krzepnięcia i skraplania. Wskazuję znaczenie w przyrodzie dużej wartości ciepła topnienia i parowania wody. Wykorzystuję wzory na ciepło topnienia i parowania w zadaniach rachunkowych.

9 65. Powtórzenie wiadomości z działu Zjawiska termiczne. 66. Sprawdzian wiadomości z działu Zjawiska termiczne. 67. Powtórzenie wiadomości zdobytych w klasie siódmej. 68. Utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie siódmej. Wiem, że materia zbudowana jest z cząsteczek, które oddziałują między sobą i nieustannie się poruszają Znam pojęcie temperatury i potrafię posługiwać się termometrem potrafię zapisać temperaturę np. powietrza z uwzględnieniem niepewności pomiarowej wiem, że po zetknięciu ciał następuje przepływ ciepła (energii) od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze wiem, że proces wymiany ciepła trwa do chwili wyrównania się temperatur wiem, że cieplny przepływ energii może odbywać się przez przewodzenie, konwekcje i promieniowanie wskazuję przykłady przewodników i izolatorów ciepła oraz ich zastosowanie znam i rozumiem pojęcie ciepła właściwego, jednostkę ciepła 1J/(kg C) potrafię poprawnie odczytać wartość ciepła właściwego z odpowiedniej tabeli i porównać ciepła właściwe dla różnych substancji, wiem, że zmiana temperatury ciała świadczy o zmianie jego energii wewnętrznej znam i rozumiem pojęcie energii wewnętrznej oraz jednostkę J umiem podać przykłady zmiany energii wewnętrznej ciała na skutek wykonywania pracy wiem, że aby ciało mogło ulec stopieniu musi mieć temperaturę topnienia i musi pobierać energię, wiem, że aby zachodziło zjawisko krzepnięcia ciało musi mieć temperaturę krzepnięcia i musi oddawać energię, umiem odczytać z tablic ciepło topnienia różnych substancji, wiem, że podczas parowania (wrzenia) ciało musi pobierać energię a podczas skraplania oddawać energię, wiem, że ciecz wrze pod normalnym ciśnieniem w ściśle określonej temperaturze zwanej temperaturą wrzenia, na wykresie zależności temperatury ciała od dostarczonej lub oddawanej energii potrafię wskazać proces wrzenia lub skraplania, nazwać stan skupienia, wiem, że w izolowanym układzie ciał energia pobrana przez ciało o niższej temperaturze jest równa energii oddanej przez ciało o wyższej temperaturze.

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

mgr Anna Hulboj Treści nauczania mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ NACOBEZU fizyka klasa 7 Temat lekcji Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia fizyczna, przepisy BHP i regulamin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Lp. 1. Lekcja wstępna Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII OCENA TEMAT OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne, zjawisko fizyczne ciało fizyczne a substancja pracownia

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto: Fizyka SP-7 R - treści nadobowiązkowe. Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom dopuszczającej i dostatecznej, ponadpodstawowe dobrej i bardzo dobrej Wymagania podstawowe Spełnienie wymagań poziomu oznacza,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin. Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń:

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin. Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin Nr lekcji Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe klasa Uczeń: 1 1 Zapoznanie z przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa Wykonujemy pomiary

Plan wynikowy. Klasa Wykonujemy pomiary Plan wynikowy Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1 4 Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień. 1-2.Pomiar długości i pomiar temperatury. 3.Pomiar czasu i pomiar szybkości. 4.Pomiar masy. 5 6 Pomiar wartości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WŁASNOŚCI MATERII - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, że substancja występuje w trzech stanach skupienia. - Wie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, siły równoważące się. Dział V. Dynamika (10 godzin lekcyjnych)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7 1. Właściwości fizyczne ciał 1 Trzy stany skupienia ciał 2 Zmiany stanów skupienia ciał 3 Rozszerzalność temperaturowa ciał wymienia stany skupienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 ROK SZKOLNY: 2016/2017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania Klasa 7

Przedmiotowe Zasady Oceniania Klasa 7 Przedmiotowe Zasady Oceniania Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7 Klasa 7 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 Wymagania edukacyjne z Fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz na co dzień mierzymy

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP.4223.262.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP.3445.208.2015 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE - FIZYKA KLASA 7 Dział: Pierwsze spotkanie z fizyką Uczeń: określa, czym zajmuje się fizyka, podaje przykłady powiązań fizyki z życiem codziennym oraz innymi dziedzinami wiedzy rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej. nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej. nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka Nr Temat lekcji 1. Wykonujemy pomiary 1 4 Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień wymienia przyrządy,

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Orzeczenie PPP.2428.118.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Klasy VII I. Pierwsze spotkanie z fizyką (8 godzin lekcyjnych)

Rozkład materiału nauczania Klasy VII I. Pierwsze spotkanie z fizyką (8 godzin lekcyjnych) 1 Rozkład materiału nauczania Klasy VII I. Pierwsze spotkanie z fizyką (8 godzin lekcyjnych) Temat lekcji i główne treści nauczania Czym zajmuje się fizyka? fizyka jako nauka doświadczalna procesy fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr:

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr: Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr:4223.88.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

1. Wykonujemy pomiary

1. Wykonujemy pomiary 1. Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę wymienia jednostki mierzonych wielkości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I 1. Wykonujemy pomiary programu i celująca)) 1.1. Wielkości fizyczne, które wymienia przyrządy, za

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Klasa I Lekcja wstępna omówienie programu nauczania i Przedmiotowego Systemu Oceniania Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP Wymagania na poszczególne oceny z fizyki dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu nauczania Świat Fizyki Wyd. WSIP L.P Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostatecznawymagania na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA 7 I. WYKONUJEMY POMIARY wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę mierzy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej Cele operacyjne Uczeń: Wymagania K P R D I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Szczegółowe kryteria ocen z fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Werbkowicach Cele operacyjne I - PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki z życiem

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka kl. 7. Spotkania z fizyką kl. 7 nauczyciel: Iwona Prętki

Plan wynikowy fizyka kl. 7. Spotkania z fizyką kl. 7 nauczyciel: Iwona Prętki 1 ponad konieczne rozszerzające dopełniające Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary; Jak przeprowadzać doświadczenia (3 godziny) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7 1 Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, klasa 7 określa, czym zajmuje się fizyka Na ocenę dopuszczającą uczeń: wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści Fizyka klasa II Gimnazjum 5. Siły w przyrodzie Temat według 5.1. Rodzaje i skutki oddziaływań rozpoznaje na przykładach oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP.4223.418.2015 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: Lp. Rozdział I-Wykonujemy pomiary Temat według programu 1. Lekcja organizacyjna 2. 1.1. Wielkości 3. fizyczne, które 4. mierzysz na co dzień 5. 6. 7. 8. 1.2. Pomiar wartości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP.4223.362.2014 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, wymienia przyrządy, za pomocą których które mierzysz

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki Szkoła Podstawowa - FIZYKA - klasa 7 Wymagania na poszczególne oceny Świat fizyki 1. Wykonujemy pomiary Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca)) 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I Semestr I Oddziaływania Wymienia zjawiska przyrodnicze występujące w najbliższym otoczeniu Wie co to jest ciało fizyczne i substancja Podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) 1 Plan wynikowy ponad konieczne rozszerzające dopełniające I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki

Bardziej szczegółowo

5 Plan wynikowy (propozycja)

5 Plan wynikowy (propozycja) 5 Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką dla klasy 7 (a także w programie nauczania), jest dostępna

Bardziej szczegółowo

7 Plan wynikowy (propozycja)

7 Plan wynikowy (propozycja) 7 Plan wynikowy (propozycja) Pełna wersja planu wynikowego (propozycja), obejmująca treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką dla klasy 7 (a także w programie nauczania), jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zagadnienie (tematy lekcji) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian)

Wymagania Zagadnienie (tematy lekcji) I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) 1 Plan wynikowy I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ (6 godzin + 2 godziny łącznie na powtórzenie i sprawdzian) Czym zajmuje się fizyka; Wielkości określa, czym zajmuje się fizyka podaje przykłady powiązań fizyki

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe ocena dostateczna Uczeń:

Wymagania podstawowe ocena dostateczna Uczeń: KRYTERIA WYMAGAŃ FIZYKA -KLASA 7 Dodatkowe informacje : Ocena celująca oznaczona * * I półrocze 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień Wymagania konieczne ocena dopuszczająca Uczeń: wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z FIZYKI KLAS 7. Cele operacyjne Uczeń: rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z FIZYKI KLAS 7. Cele operacyjne Uczeń: rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady Zagadnienie (tematy lekcji) Cele operacyjne Uczeń: Czym zajmuje się fizyka; Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary; Jak przeprowadzać doświadczenia (3 godziny) określa, czym zajmuje się fizyka podaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 konieczne (ocena dopuszczająca) określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa VII

FIZYKA klasa VII 2017-09-01 FIZYKA klasa VII Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika,,świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika,,świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika,,świat fizyki 1. Wykonujemy pomiary 1.1. Wielkości fizyczne, które mierzysz na co dzień 1.2. Pomiar wartości siły ciężkości 1.3.Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii.

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii. Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV Opanowanie zawartych poniżej wiadomości i umiejętności umożliwia otrzymanie oceny dopuszczającej jako poprawy oceny niedostatecznej. I. Oddziaływania odróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki w klasie siódmej szkoły podstawowej (Program nauczania fizyki Spotkanie z fizyką)

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki w klasie siódmej szkoły podstawowej (Program nauczania fizyki Spotkanie z fizyką) Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki w klasie siódmej szkoły podstawowej (Program nauczania fizyki Spotkanie z fizyką) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej I.

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze)

Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) 1 Fizyka i astronomia klasa I Wymagania edukacyjne na oceny śródroczne ( za I półrocze) Dział I Oddziaływania odróżnia pojęcia ciała fizycznego i substancji, podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DO KLASY 7-ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DO KLASY 7-ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DO KLASY 7-ROK SZKOLNY 2017/2018 określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA VII. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

FIZYKA KLASA VII. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Wymagania na poszczególne oceny FIZYKA KLASA VII Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki - klasa 7

Przedmiotowy system oceniania z fizyki - klasa 7 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki - klasa 7 Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia DYNAMIKA L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wyjaśniam, co to znaczy, że ciało jest w stanie równowagi. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Obliczam wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASIE VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASIE VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASIE VII Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa VII. Oceny śródroczne:

FIZYKA klasa VII. Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych FIZYKA klasa VII Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - podaje nazwy przyrządów

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje definicję fizyki jako nauki. wykonuje pomiar jednej z podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DZIAŁ 1. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ- 8 godzin CELUJĄCY określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów na poszczególne oceny. Fizyka klasa VII

Wymagania do działów na poszczególne oceny. Fizyka klasa VII Załącznik nr 1. Wymagania do działów na poszczególne oceny Fizyka klasa VII Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Stopień celujący I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z fizyki klasa VII

Wymagania szczegółowe z fizyki klasa VII 1 Wymagania szczegółowe z fizyki klasa VII I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Ogólne kryteria oceniania z fizyki: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z fizyki określone programem nauczania,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIA Z FIZYKĄ 7 SP

SPOTKANIA Z FIZYKĄ 7 SP SPOTKANIA Z FIZYKĄ klasa 7 SP Przedmiotowy system oceniania Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Pierwsze spotkanie z fizyką R treści nadprogramowe określa, czym zajmuje się fizyka

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia DYNAMIKA L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Siła wypadkowa. Wyjaśniam, co

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Przedmiotowe Ocenianie część 1 nowej wersji cyklu Ciekawa fizyka zgodnego z NPP Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA VII BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DZIAŁ 1. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ- 8 godzin CELUJĄCY określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Spotkania z fizyką

Bardziej szczegółowo

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7 szkoły podstawowej Realizowane wg. programu "Spotkania z fizyką", wyd. Nowa Era, autorzy: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020

Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020 1 Przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

Wymagania z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Wymagania z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Wymagania z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia: wielkość fizyczna i jednostka danej wielkości dokonuje prostego

Bardziej szczegółowo

Fizyka Klasa 7 Wymagania na poszczególne stopnie (oceny)

Fizyka Klasa 7 Wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Fizyka Klasa 7 Wymagania na poszczególne stopnie (oceny) Symbolem R oznaczono treści spoza podstawy programowej Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry I. PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry. Uczeń:

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry. Uczeń: 1 Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z fizyki I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody badań stosowane w fizyce rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej w Grojcu w roku szkolnym 2018/2019

w Szkole Podstawowej w Grojcu w roku szkolnym 2018/2019 1 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) z fizyki w klasie 7 w Szkole Podstawowej w Grojcu w roku szkolnym 2018/2019 Wymagania zostały opracowane na podstawie,,przedmiotowego SYSTEMU OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE 7

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE 7 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI W KLASIE 7 Zasady ogólne 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry/celujący I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ określa, czym zajmuje się fizyka wymienia podstawowe metody

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ:

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ: Przedmiotowy system oceniania z Fizyki dla klasy 7 opracowany na spotkaniu zespołu przedmiotów przyrodniczych na podstawie przedmiotowego systemu oceniania wydawnictwa Nowa Era. Szczegółowe wymagania na

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Siły w przyrodzie Oddziaływania Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Występujące w przyrodzie rodzaje oddziaływań dzielimy na:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Dorota Maj Świat fizyki Wyd. WSiP Na lekcjach fizyki postępy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja) Przedmiotowy system oceniania z fizyki (propozycja) Uwaga: szczegółowe warunki i sposób oceniania określa statut szkoły Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIb. na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIb. na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIb SEMESTR I na rok szkolny 2017/2018. Temat według programu I. PIERWSZE SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

Spotkani z fizyką 1. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkani z fizyką 1. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkani z fizyką 1. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji i Fizyka jako nauka przyrodnicza. nformacje dotyczące nauczania fizyki. pracownia fizyczna przepisy BHP i regulamin pracowni fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa. na rok szkolny 2017/2018. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klasy VIIa SEMESTR I na rok szkolny 2017/2018. Temat według programu I. PIERWSZE SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA KLASA I I PÓŁROCZE Oddziaływania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady; - odróżnia pojęcia: wielkość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020

Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020 1 Przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne dla klasy VII a i b w roku roku szkolnym 2019/2020 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo