Definicja 1 Statystyką nazywamy (mierzalną) funkcję obserwowalnego wektora losowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicja 1 Statystyką nazywamy (mierzalną) funkcję obserwowalnego wektora losowego"

Transkrypt

1 Rozdział 1 Statystyki Definicja 1 Statystyką nazywamy (mierzalną) funkcję obserwowalnego wektora losowego X = (X 1,..., X n ). Uwaga 1 Statystyka jako funkcja wektora zmiennych losowych jest zmienną losową lub wektorem losowym. Wyznaczenie rozkładu statystyki jest często bardzo trudnym zadaniem. Przykład 1 (Momenty z próby) Momentem rzędu k z próby X = (X 1,..., X n ) nazywamy statystykę A k = 1 n Xi k. (1.1) n W szczególności, moment rzędu 1 z próby X = (X 1,..., X n ) nazywamy średnią z próby i oznaczamy przez X, czyli X = 1 n X i. (1.2) n Momentem centralnym rzędu k z próby X = (X 1,..., X n ) nazywamy statystykę M k = 1 n (X i n X) k. (1.3) W szczególności, moment centralny rzędu 2 z próby X = (X 1,..., X n ) nazywamy wariancją z próby i oznaczamy przez S 2 0, czyli S0 2 = 1 n (X i n X) 2. (1.4) Często za definicję wariancji z próby przyjmuje się statystykę postaci S 2 = 1 n 1 n (X i X) 2 = n n 1 S2 0. (1.5) 1

2 Twierdzenie 1 Jeżeli X = (X 1,..., X n ) jest próbą z rozkładu normalnego N (µ, σ 2 ), to (i) średnia X z próby X ma rozkład normalny N (µ, σ 2 /n); (ii) (n 1)S 2 /σ 2 ma tzw. rozkład χ 2 o n 1 stopniach swobody; (iii) zmienne losowe X i S 2 są niezależne; (iv) zmienna losowa X n S ma tzw. rozkład t-studenta o n 1 stopniach swobody. Przykład 2 (Statystyki pozycyjne) W praktyce duże znaczenie mają tzw. statystyki pozycyjne z próby X = (X 1,..., X n ). Statystykę X i:n, której wartość jest równa i-tej co do wielkości wartości w uporządkowanym rosnąco ciągu zmiennych losowych X 1,..., X n nazywamy i-tą statystyką pozycyjną. Najczęściej wyznacza się pierwszą statystyką pozycyjną (minimum), która jest postaci X 1:n = min{x 1,..., X n } (1.6) oraz n-tą statystyką pozycyjną (maksimum), która jest postaci X n:n = max{x 1,..., X n }. (1.7) 2

3 Rozdział 2 Estymacja parametryczna Estymacja parametryczna jest formą wnioskowania statystycznego, której zadaniem jest oszacowanie nieznanych parametrów, bądź ich funkcji, na podstawie obserwacji realizacji x obserwowalnego wektora losowego X o rozkładzie zależnym od tych parametrów. W teorii estymacji wyróżniamy dwa podejścia: estymację punktową i estymację poprzez podanie tzw. zbioru ufności. W przypadku, gdy szacowany parametr jest parametrem rzeczywistym, w tym drugim podejściu, najczęściej konstruuje się tzw. przedział ufności i estymację tego typu nazywamy estymacją przedziałową. 2.1 Estymacja punktowa Definicja 2 Estymatorem parametru ϑ nazywamy statystykę ˆϑ = T (X 1,..., X n ), której wartość, dla konkretnej realizacji (x 1,..., x n ) wektora losowego X = (X 1,..., X n ), przyjmujemy za ocenę nieznanego parametru ϑ. Otrzymaną na podstawie jednej konkretnej realizacji x wektora losowego X wartość estymatora ˆϑ nazywamy oceną (oszacowaniem) nieznanego parametru ϑ Metody wyznaczania estymatorów Istnieje szereg metod wyznaczania estymatorów punktowych. Do najczęściej stosowanych zaliczamy: metodę momentów, metodę największej wiarogodności, metodę najmniejszych kwadratów, metodę kwantyli, metodę podstawiania dystrybuanty empirycznej, metodę podstawiania częstości, uogólnioną metodę momentów, metodę najmniejszej odległości, metodę funkcji estymujących. W dalszej części wykładu omówimy dwie pierwsze metody z wyżej wymienionych. 3

4 Metoda momentów Metoda momentów polega na przyrównaniu pewnej liczby (najczęściej kolejnych) momentów z próby do odpowiednich momentów rozkładu, które są funkcjami nieznanych parametrów. Wykorzystujemy tyle momentów ile jest parametrów do oszacowania i rozwiązując otrzymany układ równań ze względu na ϑ, uzyskujemy oceny tych parametrów. Na przykład niech ϑ = (ϑ 1..., ϑ k ) będzie nieznanym parametrem, który chcemy estymować na podstawie obserwacji x próby X = (X 1..., X n ). Niech A j = 1 n X j n i oznacza moment rzędu j z próby X, a m j = E(X1) j moment rzędu j obserwowalnych zmiennych losowych X 1,..., X n (wektor X jest próbą, zatem zmienne losowe X 1,..., X n mają ten sam rozkład, więc E(X1) j =... = E(Xn)). j Wówczas rozwiązując układ równań A 1 (X) = m 1 (ϑ 1,..., ϑ k ) A k (X) = m k (ϑ 1,..., ϑ k ) ze względu na ϑ 1,..., ϑ k, uzyskamy estymator ˆϑ metodą momentów (MM) parametru ϑ. Metoda momentów jest często bardzo prosta w użyciu, co pokazuje następujący przykład. Przykład 3 Niech X = (X 1..., X n ) będzie próbą z rozkładu Poissona P(λ) z parametrem λ, który chcemy estymawać. W tym przypadku nieznany parametr jest jednowymiarowy (k = 1) i do wyznaczenia estymatora parametru λ wystarczy przyrównać jeden moment z próby do odpowiedniego momentu rozkładu Poissona. Wiadomo, że wartość oczekiwana E(X) w rozkładzie Poissona jest równa λ, zatem m 1 = λ i po przyrównaniu tego momentu do odpowiedniego momentu z próby, czyli A 1 = X, otrzymujemy równanie X = λ, którego właściwie nawet nie musimy rozwiązywać (ze względu na λ). Estymatorem parametru λ w rozkładzie Poissona, uzyskanym metodą momentów, jest zatem ˆλ = X. Zauważmy jednak, że do wyznaczenia estymatora parametru λ w rozkładzie Poissona możemy również wykorzystać momenty centralne i przyrównać na przykład moment centralny rzędu 2 z próby do momentu centralnego rzędu 2 rozkładu. Stąd mamy równanie M 2 = S0 2 = 1 n (X i n X) 2 = E[X 1 E(X 1 )] 2 = Var(X 1 ) = λ i otrzymujemy drugi estymator parametru λ, uzyskany metodą momentów, postaci ˆλ = S0. 2 4

5 Z powyższego przykładu widać, że metoda momentów może prowadzić do różnych estymatorów nieznanego parametru i to jest jedną z jej wad. Przykład 4 Niech X = (X 1..., X n ) będzie próbą z rozkładu normalnego N (µ, σ 2, gdzie µ R i σ > 0 są nieznanymi parametrami, które chcemy oszacować. Przyrównując pierwszy moment zwykły rozkładu N (µ, σ 2, czyli µ, do momentu rzędu 1 z próby X, czyli X, oraz drugi moment centralny rozkładu N (µ, σ 2, czyli σ 2, do momentu centralnego rzędu 2 z próby X, czyli S0, 2 otrzymujemy następujące estymatory nieznanych parametrów µ i σ ˆµ = X, ˆσ = S 0. Metoda największej wiarogodności Niech X = (X 1,..., X n ) będzie obserwowalnym wektorem losowym o rozkładzie, który zależy od niezananego parametru ϑ = (ϑ 1,..., ϑ k ) Θ. W przypadku, gdy wektor losowy X jest typu ciągłego, oznaczmy przez f gęstość jego rozkładu, natomiast, gdy jest on typu dyskretnego, oznaczmy przez p jego funkcję prawdopodobieństwa. Zauważmy, że z założenia, że rozkład wektora losowego X zależy od nieznanego parametru ϑ, f lub p są funkcjami nie tylko obserwacji x, ale również parametru ϑ. Fakt ten będziemy zaznaczać, podając nieznany parametr w indeksie funkcji f lub p następująco: f ϑ (x) lub p ϑ (x). Definicja 3 Funkcją wiarogodności obserwowalnego wektora losowego X nazywamy funkcję gęstości lub funkcję prawdopodobieństwa wektora X, traktowaną jako funkcję parametru ϑ przy ustalonej wartości realizacji x. Funkcję wiarogodności oznaczamy przez L(ϑ; x). Przykład 5 Niech X = (X 1..., X n ) będzie próbą z rozkładu Poissona P(λ) z parametrem λ. Rolę niezanego parametru ϑ pełni w tym przypadku parametr λ, k = 1 i Θ = (0, ). Funkcja prawdopodobieństwa p λ wektora losowego X jest w tym przypadku postaci n λ x i p λ (x 1,..., x n ) = x i! exp( λ) = λ n x i n x i! exp( nλ), gdzie x i {0, 1, 2,...}, i = 1,..., n. Zatem funkcja wiarogodności L jest postaci L(λ; x 1,..., x n ) = λ n x i n exp( nλ), (2.1) x i! gdzie argumentem jest λ (0, ), natomiast x 1,..., x n traktowane są jako znane realizacje zmiennych losowych odpowiednio X 1,..., X n. 5

6 Definicja 4 Oszacowaniem parametru ϑ, uzyskanym metodą największej wiarogodności, nazywamy wartość ˆϑ, która spełnia następującą równość gdzie Θ oznacza domknięcie zbioru Θ. L( ˆϑ; x 1,..., x n ) = max L(ϑ; x 1,..., x n ), θ Θ Uwaga 2 Dla konkretnej realizacji x obserwowalnego wektora losowego X może nie istnieć maksimum funkcji wiarogodności i w konsekwencji może nie istnieć oszacowanie największej wiarogodności parametru ϑ. Można również podać przykłady, w których dla konkretnej realizacji x obserwowalnego wektora losowego X istnieje nieskończenie wiele wartości, dla których funkcja wiarogodności L przyjmuje wartość największą. Ponadto, w praktyce, często oszacowanie największej wiarogodności możemy wyznaczyć jedynie numerycznie. W celu wyznaczenia oszacowania największej wiarogodności parametru ϑ = (ϑ 1,..., ϑ k ) należy wyznaczyć maksimum funkcji wiarogodności L na zbiorze Θ. Jeżeli funkcja L jest różniczkowalna ze względu na ϑ i, i = 1,..., k, to punktami podejrzanymi o ekstremum funkcji L są rozwiązania układu równań wiarogodności postaci L ϑ i = 0, i = 1,..., k. Funkcja wiarogodności jest najczęściej iloczynem funkcji zależnych od θ i wyznaczenie pochodnej iloczynu, a następnie szukanie jej miejsc zerowych może być trudnym zadaniem. Możemy jednak uprościć zadanie wyznaczenia maksimum funkcji L. Korzystając z tego, że logarytm jest funkcją ściśle rosnącą, mamy, że funkcja L i funkcja l := ln L mają maksima w tych samych punktach. W wielu przypadkach dużo prościej wyznacza się pochodną funkcji l niż pochodną funkcji L. Równania postaci l ϑ i = 0, i = 1,..., k, również nazywamy równaniami wiarogodności. Przykład 6 W przypadku obserwacji próby z rozkładu Poissona P(λ) z parametrem λ, funkcja wiarogodności jest postaci (2.1). W celu wyznaczenia oszacowania największej wiarogodności prametru λ, wyznaczymy maksimum funkcji wiarogodności L. Funkcja L jest funkcją różniczkowalną ze względu na λ, ale jak widać, prościej będziemy mogli wyznaczyć pochodną i miejsca zerowe pochodnej funkcji l = ln L, która jest w tym przypadku postaci n n l(λ; x 1,..., x n ) = ln(λ) x i ln( x i!) nλ. (2.2) 6

7 Równanie wiarogodności jest w tym przypadku postaci l (λ; x 1,..., x n ) = n x i λ n = 0. (2.3) Rozwiązaniem równania wiarogodności (2.2) jest ˆλ = n x i /n = x i l (ˆλ) < 0, czyli ˆλ jest maksimum funkcji l i również L i jest zatem oszacowaniem największej wiarogodności parametru λ Własności estymatorów Dla danego parametru ϑ można utworzyć wiele estymatorów ˆϑ, ale pożądane jest by charakteryzowały go pewne narzucone z góry własności optymalności. Do takich własności zaliczamy: nieobciążoność, efektywność, zgodność. Definicja 5 Estymator T = ˆϑ nazywamy estymatorem nieobciążonym parametru ϑ, jeżeli dla każdego θ Θ jego wartość oczekiwana jest równa szacowanemu parametrowi θ, tzn. E ϑ (T ) = ϑ, θ Θ. Przykład 7 Średnia X z próby X = (X 1,..., X n ) jest nieobciążonym estymatorem wartości oczekiwanej ϑ = E(X i ). Przykład 8 Wariancja S 2 z próby X = (X 1,..., X n ) jest nieobciążonym estymatorem wariancji σ 2 = E(X EX) 2. Definicja 6 Niech T 1 i T 2 będą dwoma nieobciążonymi estymatorami parametru ϑ. Jeżeli Var(T 1 ) Var(T 2 ), dla każdego θ Θ, to mówimy, że estymator T 1 jest lepszy od estymatora T 2. Definicja 7 Estymator T = ˆϑ nazywamy estymatorem najefektywniejszym parametru ϑ, jeżeli jest niebciążony i jeżeli dla dowolnego estymatora nieobciążonego T 1, V ar θ (T ) V ar ϑ (T 1 ) dla każdego θ Θ. Estymator najefektywniejszy nazywany jest często estymatorem najlepszym. 7

8 Przykład 9 Jeżeli X 1,..., X n jest próbą z rozkładu normalnego N(µ, σ 2 ), to średnia z próby X i wariancja z próby S 2 są najlepszymi estymatorami odpowiednio µ i σ 2. Definicja 8 Estymator T = ˆϑ nazywamy estymatorem zgodnym, jeżeli dla każdego dodatniego ϵ spełniony jest warunek lim P ( T ϑ > ϵ) = 0. n 2.2 Estymacja przedziałowa Niech X = (X 1,..., X n ) będzie obserwowalnym wektorem losowym z rozkładu P ϑ, gdzie ϑ Θ R jest nieznanym parametrem, który chcemy oszacować. Metody estymacji punktowej pozwalają uzyskiwać oceny punktowe nieznanych parametrów, przy czym na ich podstawie nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie jaka jest dokładność uzyskanej oceny. Estymacja przedziałowa jest sposobem estymacji dającym możliwość oceny tej dokładności i polega na podaniu tzw. przedziałów ufności dla nieznanych parametrów (bądź funkcji tych parametrów) danego rozkładu. Definicja 9 Niech X = (X 1,..., X n ) będzie obserwowalnym wektorem losowym o rozkładzie P ϑ, ϑ Θ R. Przedziałem ufności dla parametru ϑ na poziomie ufności 1 α, 0 < α < 1, w oparciu o wektor X, nazywamy losowy przedział (T L, T U ) spełniający następujące warunki: jego końce T L = T L (X), T U = T U (X) są funkcjami wektora X = (X 1,..., X n ) i nie zależą od szacowanego parametru ϑ i innych nieznanych parametrów, jeżeli takie występują w modelu, prawdopodobieństwo pokrycia przez ten przedział nieznanego parametru ϑ wynosi co najmniej 1 α, dla każdego ϑ Θ, tzn. P ϑ (T L (X) < ϑ < T U (X)) 1 α, θ Θ Metody wyznaczania przedziałów ufności Istnieje kilka metod konstrukcji przedziałów ufności. Jedna z nich polega na wykorzystaniu tzw. funkcji centralnych (wiodących, estymujących). Definicja 10 Niech X = (X 1,..., X n ) będzie obserwowalnym wektorem losowym o rozkładzie P ϑ. Funkcję Q(X, ϑ) nazywamy funkcją centralną (wiodocą lub estymującą) dla parametru ϑ, jeżeli jej rozkład prawdopodobieństwa nie zależy od ϑ. 8

9 Przykład 10 Niech X = (X 1,..., X n ) będzie próbą z rozkładu normalnego N(µ, σ 2 0), gdzie µ R jest nieznanym parametrem, a σ 0 znaną liczbą dodatnią. Niech Q(X, µ) = n(x µ)/σ 0, (2.4) gdzie X = 1 n n X i. Można pokazać, że funkcja Q(X, µ) ma rozkład normalny N(0, 1), niezależny od nieznanego parametru µ. Jest więc ona funkcją centralną dla parametru µ. Przykład 11 Niech X = (X 1,..., X n ) będzie próbą z rozkładu normalnego N(µ, σ 2 ), gdzie µ 0 jest znane, a σ R + jest nieznanym parametrem. Niech S1 2 = 1 n Można pokazać, że funkcja n (X i µ 0 ) 2. Q(X, σ 2 ) = ns 2 1/σ 2 (2.5) ma rozkład χ 2 z n stopniami swobody, niezależny od nieznanego parametru σ 2. Jest więc ona funkcją centralną dla parametru σ 2. Przykład 12 Niech X = (X 1,..., X n ) będzie próbą z rozkładu normalnego N(µ, σ 2 ), gdzie µ R i σ R + są nieznanymi parametrami. Niech Można pokazać, że funkcja X = n 1 n X i oraz S 2 = n 1 n 1 (X i X) 2. Q(X, µ) = n(x µ)/s (2.6) ma rozkład t Studenta z n 1 stopniami swobody, niezależny od nieznanego parametru µ i również niezależny od nieznanego parametru σ. Jest więc ona funkcja centralną dla parametru µ. Również można pokazać, że funkcja Q(X 1,..., X n, σ 2 ) = n 1S 2 /σ 2 (2.7) ma rozkład χ 2 z n 1 stopniami swobody, niezależny od σ 2 i również niezależny od nieznanego parametru µ. Jest więc ona funkcją centralną dla parametru σ 2. 9

10 Załóżmy teraz, że dysponujemy funkcją centralną Q(X, ϑ) dla parametru ϑ. Przedział ufności dla parametru ϑ konstruuje się w następujący sposób. Wybieramy liczby a i b tak, aby spełniały równość P ϑ (a Q(X, ϑ) b) 1 α, dla każdego ϑ Θ i zadanego α. W przypadku, gdy Q(X, ϑ) jest funkcją ciągłą i ściśle monotoniczną parametru ϑ, to nierówność a Q b jest równoważna nierówności T L (X, a, b) ϑ T U (X, a, b). Stąd T L (X, a, b) oraz T U (X, a, b) są odpowiednio dolnym i górnym końcem 100(1 α)% przedziału ufności dla parametru ϑ. Jeżeli x = (x 1,..., x n ) jest realizacją obserwowalnego wektora losowego X = (X 1,..., X n ), to przedział [T L (x, a, b), T U (x, a, b)] nazywamy realizacją przedziału ufności dla parametru ϑ lub 100(1 α)% oceną przedziałową parametru ϑ. W konkretnym problemie funkcja centralna może nie istnieć lub może istnieć kilka takich funkcji. W tym drugim przypadku należy wybrać funkcję optymalną ze względu na pewne kryteria (np. długość przedziału ufności, który przy wykorzystaniu danej funkcji otrzymamy). Często wybiera się funkcje centralne będące funkcjami statystyk dostatecznych, czy też optymalnych estymatorów punktowych. Przy konstrukcji przedziału ufności oprócz problemu wyboru funkcji centralnej natrafiamy również na problem wyboru stałych a i b. Często, gdy dysponujemy już konkretną funkcją centralną, stałe a i b możemy wybrać na nieskończenie wiele sposobów. Wówczas przy ich wyborze też powinniśmy kierować się spełnieniem pewnych kryteriów optymalności. Przykładem takiego kryterium jest długość przedziału ufności lub wartość oczekiwana jego długości Przedziały ufności dla wartości średniej Model I Populacja generalna ma rozkład normalny N (µ, σ 2 ). Wartość średnia µ jest nieznana, odchylenie standardowe σ 0 w populacji jest znane. Z populacji tej pobrano próbę o liczebności n elementów, wylosowanych niezależnie. Korzystając z funkcji centralnej Q(X, µ), określonej wzorem (2.4), otrzymujemy następujące granice ufności dla parametru µ na poziomie ufności 1 α T L = X z(1 α 2 ) σ 0 n, T U = X z(α 1 ) σ 0 n, 10

11 gdzie z(p) oznacza kwantyl rzędu p standardowego rozkładu normalnego oraz α 1 +α 2 = α. Można pokazać, że przyjmując α 1 = α 2 = α/2, otrzymamy najkrótszy przedział ufności dla parametru µ w klasie przedziałów ufności na poziomie ufności 1 α, skonstruowanych przy użyciu funkcji centralnej określonej wzorem (2.4). Także w praktyce przyjmuje się najczęściej następujące granice przedziału ufności dla parametru µ w rozkładzie normalnym, gdy σ 0 jest znane T L = X z(1 α/2) σ 0 n, T U = X + z(1 α/2) σ 0 n. (2.8) Długość tego przedziału jest nielosowa i wynosi L = 2z(1 α/2)σ 0 / n. Model II Populacja generalna ma rozkład normalny N (µ, σ 2 ). Nieznana jest zarówno wartość średnia µ, jak i odchylenie standardowe σ w populacji. Z populacji tej pobrano małą próbę o liczebności n elementów, wylosowanych niezależnie. Korzystając z funkcji centralnej Q(X, µ), określonej wzorem (2.6), otrzymujemy następujące granice ufności dla parametru µ na poziomie ufności 1 α T L = X t n 1 (1 α 2 ) S n, T U = X + t n 1 (α 1 ) S n, gdzie t n 1 (p), oznacza kwantyl rzędu p rozkładu Studenta z n 1 stopniami swobody oraz α 1 + α 2 = α. Można pokazać, że przyjmując α 1 = α 2 = α/2, otrzymamy przedział ufności dla parametru µ o najmniejszej oczekiwanej długości w klasie przedziałów ufności na poziomie ufności 1 α, skonstruowanych przy użyciu funkcji centralnej określonej wzorem (2.6). Także w praktyce przyjmuje się najczęściej następujące granice przedziału ufności dla parametru µ w rozkładzie normalnym, gdy σ nie jest znane T L = X t n 1 (1 α/2) S n, T U = X + t n 1 (1 α/2) S n. Długość tego przedziału jest losowa i wynosi L = 2t n 1 (1 α/2)s/ n. Model III Populacja generalna ma rozkład normalny N (µ, σ 2 ), bądź dowolny inny rozkład o średniej µ i skończonej wariancji σ 2 (nieznanej). Z populacji tej pobrano do próby n niezależnych obserwacji, przy czym rozmiar n próby jest duży. Wówczas można pokazać, że zmienna losowa Q(X, µ) = n(x µ)/s ma w przybliżeniu standardowy rozkład normalny. Korzystając z tego faktu dolna T L i górna T U granica przedziału ufności dla wartości oczekiwanej µ na poziomie ufności równym w przybliżeniu 1 α wyraża się wzorem (2.8) jak w modelu I, w którym zamiast σ przyjmujemy wartość odchylenia standardowego S obliczonego z próby. Długość tego przedziału jest losowa i wynosi L = 2z(1 α/2)s/ n. 11

12 2.2.3 Przedziały ufności dla wariancji Model I Populacja generalna ma rozkład normalny N (µ 0, σ 2 ). Odchylenie standardowe σ w populacji nie jest znane, wartość średnia µ 0 jest znana. Z populacji tej pobrano próbę o liczebności n elementów, wylosowanych niezależnie. Korzystając z funkcji centralnej Q(X, σ), określonej wzorem (2.5), otrzymujemy następujące granice ufności dla parametru σ 2 na poziomie ufności 1 α T L = ns 2 1 χ 2 n(1 α 2 ), T U = ns2 1 χ 2 n(α 1 ), (2.9) gdzie χ 2 n(p) oznacza kwantyl rzędu p rozkładu χ 2 n z n stopniami swobody oraz α 1 +α 2 = α. W praktyce przyjmuje się najczęściej α 1 = α 2 = α/2. Długość otrzymanego w ten sposób przedziału ufności jest losowa i wynosi ns 2 1[1/χ 2 n(α/2) 1/χ 2 n(1 α/2)]. Model II Populacja generalna ma rozkład normalny N (µ, σ 2 ) o nieznanych parametrach µ i σ. Z populacji tej wylosowano niezależnie do próby n elementów (n jest małe, tj. n < 30). Korzystając z funkcji centralnej Q(X, σ), określonej wzorem (2.7), otrzymujemy następujące granice ufności dla parametru σ 2 na poziomie ufności 1 α T L = (n 1)S2 χ 2 n 1(1 α 2 ), T U = (n 1)S2 χ 2 n 1(α 1 ), (2.10) gdzie χ 2 n 1(p) oznacza kwantyl rzędu p rozkładu χ 2 n 1 z n 1 stopniami swobody oraz α 1 + α 2 = α. W praktyce przyjmuje się najczęściej α 1 = α 2 = α/2. Długość otrzymanego w ten sposób przedziału ufności jest losowa i wynosi ns 2 [1/χ 2 n 1(α/2) 1/χ 2 n 1(1 α/2)]. Model III Populacja generalna ma rozkład normalny N (µ, σ 2 ), bądź dowolny inny rozkład o średniej µ i skończonej wariancji σ 2. Z populacji tej pobrano do próby n niezależnych obserwacji, przy czym rozmiar n próby jest duży. Wówczas można pokazać, że zmienna losowa Q(X, σ) = 2(n 1)S/σ 2n 3 ma w przybliżeniu standardowy rozkład normalny. Korzystając z tego faktu dolna T L i górna T U granica przedziału ufności dla odchylenia standardowego σ na poziomie ufności równym w przybliżeniu 1 α wyraża się następującym wzorem T L = S 2n 2/(z(1 α 2 ) + 2n 3), T U = S 2n 2/(z(α 1 ) + 2n 3), (2.11) gdzie z(p) oznacza kwantyl rzędu p standardowego rozkładu normalnego oraz α 1 +α 2 = α. 12

13 Uwaga 3 Przedziały ufności na poziomie ufności 1 α dla odchylenia standardowego σ w modelu I i w modelu II otrzymujemy pierwiastkując granice ufności określone odpowiednio wzorami (2.9) i (2.10). Natomiast przedziały ufności na poziomie ufności 1 α dla wariancji σ 2 w modelu III otrzymujemy podnosząc do kwadratu granice ufności określone wzorem (2.11) Przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu Niech X = (X 1,..., X n ) będzie próbą z rozkładu dwumianowego B(1, p), gdzie p (0, 1) jest nieznanym parametrem. Oznaczmy X = n X i. Wiadomo, że X ma rozkład B(n, p). Na podstawie obserwacji zmiennej losowej X chcemy skonstruować przedział ufności, na poziomie ufności 1 α, dla parametru p. Granice ufności T L i T U będą zatem funkcjami X, n i α takimi, że P p (T L (X, n, α) < p < T U (X, n, α)) 1 α. Istnieje wiele metod konstrukcji przedziałów ufności dla parametru p (zobacz np. Blyth i Still, 1983). Najczęściej metody te są dzielone na dwie grupy: przedziały ufności w przypadku, gdy rozmiar n próby jest mały oraz przedziały ufności w przypadku, gdy rozmiar próby jest duży. Przypadek małego rozmiaru próby Oznaczmy przez Be q (a, b) kwantyl rzędu q rozkładu beta z parametrami a, b. Dolna granica przedziału ufności Cloppera-Pearsona dla parametru p, na poziomie ufności 1 α jest postaci 0, gdy X = 0, T L (X) = Be α/2 (X, n X + 1), gdy X 0, natomiast górna granica przedziału ufności wyraża się wzorem 1, gdy X = n, T L (X) = Be 1 α/2 (X + 1, n X), gdy X n. Powyższe przedziały ufności zostały zaproponowane przez Cloppera-Pearsona w roku Posiadają one wiele pożądanych własności, ale charakteryzują się dość dużą oczekiwaną długością i z tego powodu były modyfikowane w różny sposób. 13

14 Przypadek dużego rozmiaru próby W przypadku, gdy rozmiar n próby X jest duży, przy wyznaczaniu przedziałów ufności dla parametru p możemy skorzystać z następującej aproksymacji n(ˆp p) N (0, 1) (2.12) ˆp(1 ˆp) lub n(ˆp p) p(1 p) N (0, 1), (2.13) gdzie ˆp = X/n. Korzystając z aproksymacji (2.12), otrzymujemy następujące granice ufności T L (X, n, α) = ˆp c ˆp(1 ˆp) (2.14) i T U (X, n, α) = ˆp + c ˆp(1 ˆp), (2.15) gdzie c = z(1 α/2) n, (2.16) i z(1 α/2) jest kwantylem rzędu 1 α/2 standardowego rozkładu normalnego. Natomiast korzystając z aproksymacji (2.13) otrzymujemy następujące granice ufności T L (X, n, α) = 2ˆp + c2 c c 2 + 4ˆp(1 ˆp), (2.17) 2(1 + c 2 ) T U (X, n, α) = 2ˆp + c2 + c c 2 + 4ˆp(1 ˆp), (2.18) 2(1 + c 2 ) Przedziały ufności dla różnicy dwóch prawdopodobieństw sukcesu Istnieje co najmniej jedenaście metod konstrukcji przedziałów ufności dla różnicy dwóch prawdopodobieństw sukcesu (zobacz np. Newcombe, 1998 i Prendergast, 2014). 14

METODY ESTYMACJI PUNKTOWEJ. nieznanym parametrem (lub wektorem parametrów). Przez X będziemy też oznaczać zmienną losową o rozkładzie

METODY ESTYMACJI PUNKTOWEJ. nieznanym parametrem (lub wektorem parametrów). Przez X będziemy też oznaczać zmienną losową o rozkładzie METODY ESTYMACJI PUNKTOWEJ X 1,..., X n - próbka z rozkładu P θ, θ Θ, θ jest nieznanym parametrem (lub wektorem parametrów). Przez X będziemy też oznaczać zmienną losową o rozkładzie P θ. Definicja. Estymatorem

Bardziej szczegółowo

Metoda momentów i kwantyli próbkowych. Wrocław, 7 listopada 2014

Metoda momentów i kwantyli próbkowych. Wrocław, 7 listopada 2014 Metoda momentów i kwantyli próbkowych Wrocław, 7 listopada 2014 Metoda momentów Momenty zmiennych losowych X 1, X 2,..., X n - próba losowa. Momenty zmiennych losowych X 1, X 2,..., X n - próba losowa.

Bardziej szczegółowo

Matematyka z el. statystyki, # 6 /Geodezja i kartografia II/

Matematyka z el. statystyki, # 6 /Geodezja i kartografia II/ Matematyka z el. statystyki, # 6 /Geodezja i kartografia II/ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Głęboka 28, bud. CIW, p. 221 e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład 10 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średn

Wykład 10 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średn Wykład 10 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średniej Wrocław, 21 grudnia 2016r Przedział ufności Niech będzie dana próba X 1, X 2,..., X n z rozkładu P θ, θ Θ. Definicja 10.1 Przedziałem

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 7 i 8 - Efektywność estymatorów, przedziały ufności

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 7 i 8 - Efektywność estymatorów, przedziały ufności WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 7 i 8 - Efektywność estymatorów, przedziały ufności Agata Boratyńska Agata Boratyńska Statystyka matematyczna, wykład 7 i 8 1 / 9 EFEKTYWNOŚĆ ESTYMATORÓW, próba

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa Statystyka matematyczna. Wykład III. e-mail:e.kozlovski@pollub.pl Spis treści Rozkłady zmiennych losowych 1 Rozkłady zmiennych losowych Rozkład χ 2 Rozkład t-studenta Rozkład Fischera 2 Przedziały ufności

Bardziej szczegółowo

Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średnich. Wrocław, 5 grudnia 2014

Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średnich. Wrocław, 5 grudnia 2014 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średnich Wrocław, 5 grudnia 2014 Przedział ufności Niech będzie dana próba X 1, X 2,..., X n z rozkładu P θ, θ Θ. Definicja Przedziałem ufności dla paramertu

Bardziej szczegółowo

Estymacja parametrów rozkładu cechy

Estymacja parametrów rozkładu cechy Estymacja parametrów rozkładu cechy Estymujemy parametr θ rozkładu cechy X Próba: X 1, X 2,..., X n Estymator punktowy jest funkcją próby ˆθ = ˆθX 1, X 2,..., X n przybliżającą wartość parametru θ Przedział

Bardziej szczegółowo

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adrian@tempus.metal.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wnioskowanie statystyczne. Statystyka w 5

Wnioskowanie statystyczne. Statystyka w 5 Wnioskowanie statystyczne tatystyka w 5 Rozkłady statystyk z próby Próba losowa pobrana z populacji stanowi realizacje zmiennej losowej jak ciąg zmiennych losowych (X, X,... X ) niezależnych i mających

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody bootstrap

Wykład 1 Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody bootstrap Wykład 1 Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody bootstrap Magdalena Frąszczak Wrocław, 21.02.2018r Tematyka Wykładów: Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody

Bardziej szczegółowo

Estymacja punktowa i przedziałowa

Estymacja punktowa i przedziałowa Temat: Estymacja punktowa i przedziałowa Kody znaków: żółte wyróżnienie nowe pojęcie czerwony uwaga kursywa komentarz 1 Zagadnienia 1. Statystyczny opis próby. Idea estymacji punktowej pojęcie estymatora

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA

STATYSTYKA Wykład 1 20.02.2008r. 1. ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1.1 Rozkład dwumianowy Rozkład dwumianowy, 0 1 Uwaga: 1, rozkład zero jedynkowy. 1 ; 1,2,, Fakt: Niech,, będą niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 19 października 2016r Momenty zmiennych losowych Wartość oczekiwana - przypomnienie Definicja 3.1: 1 Niech X będzie daną zmienną losową. Jeżeli X jest zmienną

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 18 października 2017r Momenty zmiennych losowych Wartość oczekiwana - przypomnienie Definicja 3.1: 1 Niech X będzie daną zmienną losową. Jeżeli X jest zmienną

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna. Wykład IV. Weryfikacja hipotez statystycznych

Statystyka matematyczna. Wykład IV. Weryfikacja hipotez statystycznych Statystyka matematyczna. Wykład IV. e-mail:e.kozlovski@pollub.pl Spis treści 1 2 3 Definicja 1 Hipoteza statystyczna jest to przypuszczenie dotyczące rozkładu (wielkości parametru lub rodzaju) zmiennej

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wykład 2. Krzysztof Topolski. Wrocław, 11 października 2012

Statystyka. Wykład 2. Krzysztof Topolski. Wrocław, 11 października 2012 Wykład 2 Wrocław, 11 października 2012 Próba losowa Definicja. Zmienne losowe X 1, X 2,..., X n nazywamy próba losową rozmiaru n z rozkładu o gęstości f (x) (o dystrybuancie F (x)) jeśli X 1, X 2,...,

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału

Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału Magdalena Frąszczak Wrocław, 22.02.2017r Zasady oceniania Ćwiczenia 2 kolokwia (20 punktów każde) 05.04.2017 oraz 31.05.2017 2 kartkówki

Bardziej szczegółowo

1.1 Wstęp Literatura... 1

1.1 Wstęp Literatura... 1 Spis treści Spis treści 1 Wstęp 1 1.1 Wstęp................................ 1 1.2 Literatura.............................. 1 2 Elementy rachunku prawdopodobieństwa 2 2.1 Podstawy..............................

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa

1 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa 1 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy prawdopodobieństwo przyjęcia przez zmienną losową X wartości mniejszej od x, tzn. F (x) = P [X < x]. 1. dla zmiennej losowej

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 4 - zagadnienie estymacji, metody wyznaczania estymatorów

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 4 - zagadnienie estymacji, metody wyznaczania estymatorów WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 4 - zagadnienie estymacji, metody wyznaczania estymatorów Agata Boratyńska Agata Boratyńska Statystyka matematyczna, wykład 4 1 / 23 ZAGADNIENIE ESTYMACJI Zagadnienie

Bardziej szczegółowo

1 Estymacja przedziałowa

1 Estymacja przedziałowa 1 Estymacja przedziałowa 1. PRZEDZIAŁY UFNOŚCI DLA ŚREDNIEJ (a) MODEL I Badana cecha ma rozkład normalny N(µ, σ) o nieznanym parametrze µ i znanym σ. Przedział ufności: [ ( µ x u 1 α ) ( σn ; x + u 1 α

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Estymatory nieobciążone z jednostajnie minimalną war

Wykład 5 Estymatory nieobciążone z jednostajnie minimalną war Wykład 5 Estymatory nieobciążone z jednostajnie minimalną wariancją Wrocław, 25 października 2017r Statystyki próbkowe - Przypomnienie Niech X = (X 1, X 2,... X n ) będzie n elementowym wektorem losowym.

Bardziej szczegółowo

Statystyka w przykładach

Statystyka w przykładach w przykładach Tomasz Mostowski Zajęcia 10.04.2008 Plan Estymatory 1 Estymatory 2 Plan Estymatory 1 Estymatory 2 Własności estymatorów Zazwyczaj w badaniach potrzebujemy oszacować pewne parametry na podstawie

Bardziej szczegółowo

... i statystyka testowa przyjmuje wartość..., zatem ODRZUCAMY /NIE MA POD- STAW DO ODRZUCENIA HIPOTEZY H 0 (właściwe podkreślić).

... i statystyka testowa przyjmuje wartość..., zatem ODRZUCAMY /NIE MA POD- STAW DO ODRZUCENIA HIPOTEZY H 0 (właściwe podkreślić). Egzamin ze Statystyki Matematycznej, WNE UW, wrzesień 016, zestaw B Odpowiedzi i szkice rozwiązań 1. Zbadano koszt 7 noclegów dla 4-osobowej rodziny (kwatery) nad morzem w sezonie letnim 014 i 015. Wylosowano

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych.

Testowanie hipotez statystycznych. Statystyka Wykład 10 Wrocław, 22 grudnia 2011 Testowanie hipotez statystycznych Definicja. Hipotezą statystyczną nazywamy stwierdzenie dotyczące parametrów populacji. Definicja. Dwie komplementarne w problemie

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych.

Testowanie hipotez statystycznych. Bioinformatyka Wykład 9 Wrocław, 5 grudnia 2011 Temat. Test zgodności χ 2 Pearsona. Statystyka χ 2 Pearsona Rozpatrzmy ciąg niezależnych zmiennych losowych X 1,..., X n o jednakowym dyskretnym rozkładzie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Populacja Generalna (PG) 2. Próba (P n ) 3. Kryterium 3σ 4. Błąd Średniej Arytmetycznej 5. Estymatory 6. Teoria Estymacji (cz.

LABORATORIUM Populacja Generalna (PG) 2. Próba (P n ) 3. Kryterium 3σ 4. Błąd Średniej Arytmetycznej 5. Estymatory 6. Teoria Estymacji (cz. LABORATORIUM 4 1. Populacja Generalna (PG) 2. Próba (P n ) 3. Kryterium 3σ 4. Błąd Średniej Arytmetycznej 5. Estymatory 6. Teoria Estymacji (cz. I) WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE (STATISTICAL INFERENCE) Populacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Spis treści 3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 3 - model statystyczny, podstawowe zadania statystyki matematycznej

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 3 - model statystyczny, podstawowe zadania statystyki matematycznej WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 3 - model statystyczny, podstawowe zadania statystyki matematycznej Agata Boratyńska Agata Boratyńska Statystyka matematyczna, wykład 3 1 / 8 ZADANIE z rachunku

Bardziej szczegółowo

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Komputerowa analiza danych doświadczalnych Komputerowa analiza danych doświadczalnych Wykład 9 27.04.2018 dr inż. Łukasz Graczykowski lukasz.graczykowski@pw.edu.pl Semestr letni 2017/2018 Metoda największej wiarygodności ierównosć informacyjna

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 5 TEORIA ESTYMACJI II

WYKŁAD 5 TEORIA ESTYMACJI II WYKŁAD 5 TEORIA ESTYMACJI II Teoria estymacji (wyznaczanie przedziałów ufności, błąd badania statystycznego, poziom ufności, minimalna liczba pomiarów). PRÓBA Próba powinna być reprezentacyjna tj. jak

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZESTAWY ZADAŃ

MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZESTAWY ZADAŃ MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZESTAWY ZADAŃ Opracowała: Milena Suliga Wszystkie pliki pomocnicze wymienione w treści

Bardziej szczegółowo

Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki

Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki Spis treści I. Wzory ogólne... 2 1. Średnia arytmetyczna:... 2 2. Rozstęp:... 2 3. Kwantyle:... 2 4. Wariancja:... 2 5. Odchylenie standardowe:...

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 9 i 10 - Weryfikacja hipotez statystycznych

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 9 i 10 - Weryfikacja hipotez statystycznych WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 9 i 10 - Weryfikacja hipotez statystycznych Agata Boratyńska Agata Boratyńska Statystyka matematyczna, wykład 9 i 10 1 / 30 TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Estymacja parametrów w modelu normalnym

Estymacja parametrów w modelu normalnym Estymacja parametrów w modelu normalnym dr Mariusz Grządziel 6 kwietnia 2009 Model normalny Przez model normalny będziemy rozumieć rodzine rozkładów normalnych N(µ, σ), µ R, σ > 0. Z Centralnego Twierdzenia

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r

Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów Wrocław, 18.03.2016r Plan wykładu: 1. Testowanie hipotez 2. Etapy testowania hipotez 3. Błędy 4. Testowanie wielokrotne 5. Estymacja parametrów

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne Teoria estymacji Jędrzej Potoniec Bibliografia Bibliografia Próba losowa (x 1, x 2,..., x n ) Próba losowa (x 1, x 2,..., x n ) (X 1, X 2,..., X n ) Próba losowa (x 1, x 2,...,

Bardziej szczegółowo

Oznacza to, że chcemy znaleźć minimum, a właściwie wartość najmniejszą funkcji

Oznacza to, że chcemy znaleźć minimum, a właściwie wartość najmniejszą funkcji Wykład 11. Metoda najmniejszych kwadratów Szukamy zależności Dane są wyniki pomiarów dwóch wielkości x i y: (x 1, y 1 ), (x 2, y 2 ),..., (x n, y n ). Przypuśćmy, że nanieśliśmy je na wykres w układzie

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład VII: Rozkład i jego charakterystyki 22 listopada 2016 Uprzednio wprowadzone pojęcia i ich własności Definicja zmiennej losowej Zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) to funkcja

Bardziej szczegółowo

Rozkłady statystyk z próby. Statystyka

Rozkłady statystyk z próby. Statystyka Rozkłady statystyk z próby tatystyka Rozkłady statystyk z próby Próba losowa pobrana z populacji stanowi realizacje zmiennej losowej jak ciąg zmiennych losowych (X, X,... X ) niezależnych i mających ten

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 13 i 14 - Statystyka bayesowska

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 13 i 14 - Statystyka bayesowska WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 13 i 14 - Statystyka bayesowska Agata Boratyńska Agata Boratyńska Statystyka matematyczna, wykład 13 i 14 1 / 15 MODEL BAYESOWSKI, przykład wstępny Statystyka

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 7

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 7 Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka Wykład 7 1 1. Metoda Największej Wiarygodności MNW 2. Założenia MNW 3. Własności estymatorów MNW 4. Testowanie hipotez w MNW 2 1. Metoda Największej Wiarygodności

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład II: Zmienne losowe i charakterystyki ich rozkładów 13 października 2014 Zmienne losowe Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Definicja zmiennej losowej i jej

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Estymatory efektywne. Własności asymptotyczne estym. estymatorów

Wykład 6 Estymatory efektywne. Własności asymptotyczne estym. estymatorów Wykład 6 Estymatory efektywne. Własności asymptotyczne estymatorów Wrocław, 30 listopada 2016r Powtórzenie z rachunku prawdopodobieństwa Zbieżność Definicja 6.1 Niech ciąg {X } n ma rozkład o dystrybuancie

Bardziej szczegółowo

Idea. θ = θ 0, Hipoteza statystyczna Obszary krytyczne Błąd pierwszego i drugiego rodzaju p-wartość

Idea. θ = θ 0, Hipoteza statystyczna Obszary krytyczne Błąd pierwszego i drugiego rodzaju p-wartość Idea Niech θ oznacza parametr modelu statystycznego. Dotychczasowe rozważania dotyczyły metod estymacji tego parametru. Teraz zamiast szacować nieznaną wartość parametru będziemy weryfikowali hipotezę

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD października 2009

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD października 2009 STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 4 26 października 2009 Rozkład N(µ, σ). Estymacja σ σ 2 = 1 σ 2π + = E µ,σ (X µ) 2 { (x µ) 2 exp 1 ( ) } x µ 2 dx 2 σ Rozkład N(µ, σ). Estymacja σ σ 2 = 1 σ 2π + = E µ,σ

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych

Weryfikacja hipotez statystycznych Weryfikacja hipotez statystycznych Hipoteza Test statystyczny Poziom istotności Testy jednostronne i dwustronne Testowanie równości wariancji test F-Fishera Testowanie równości wartości średnich test t-studenta

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe, statystyki próbkowe. Wrocław, 2 marca 2015

Zmienne losowe, statystyki próbkowe. Wrocław, 2 marca 2015 Zmienne losowe, statystyki próbkowe Wrocław, 2 marca 2015 Zasady zaliczenia 2 kolokwia (każde po 20 punktów) projekt (20 punktów) aktywność Zasady zaliczenia 2 kolokwia (każde po 20 punktów) projekt (20

Bardziej szczegółowo

7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej

7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej 7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej Definicja 1 n-elementowa losowa próba prosta nazywamy ciag n niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach

Bardziej szczegółowo

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Komputerowa analiza danych doświadczalnych Komputerowa analiza danych doświadczalnych Wykład 9 7.04.09 dr inż. Łukasz Graczykowski lukasz.graczykowski@pw.edu.pl Semestr letni 08/09 Metoda największej wiarygodności ierównosć informacyjna Metoda

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych. KG (CC) Statystyka 26 V / 1

Weryfikacja hipotez statystycznych. KG (CC) Statystyka 26 V / 1 Weryfikacja hipotez statystycznych KG (CC) Statystyka 26 V 2009 1 / 1 Sformułowanie problemu Weryfikacja hipotez statystycznych jest drugą (po estymacji) metodą uogólniania wyników uzyskanych w próbie

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 11 i 12 - Weryfikacja hipotez statystycznych

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 11 i 12 - Weryfikacja hipotez statystycznych WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 11 i 12 - Weryfikacja hipotez statystycznych Agata Boratyńska Agata Boratyńska Statystyka matematyczna, wykład 11 i 12 1 / 41 TESTOWANIE HIPOTEZ - PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 29 marca 2011 Przestrzeń statystyczna - podstawowe zadania statystyki Zdarzeniom losowym określonym na pewnej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω można zazwyczaj na wiele różnych sposobów przypisać jakieś

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 31 marca 2014 Przestrzeń statystyczna - podstawowe zadania statystyki Zdarzeniom losowym określonym na pewnej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω można zazwyczaj na wiele różnych sposobów przypisać jakieś

Bardziej szczegółowo

Rozkłady statystyk z próby

Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Przypuśćmy, że wykonujemy serię doświadczeń polegających na 4 krotnym rzucie symetryczną kostką do gry, obserwując liczbę wyrzuconych oczek Nr kolejny

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD stycznia 2010

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD stycznia 2010 STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 14 18 stycznia 2010 Model statystyczny ROZKŁAD DWUMIANOWY ( ) {0, 1,, n}, {P θ, θ (0, 1)}, n ustalone P θ {K = k} = ( ) n θ k (1 θ) n k, k k = 0, 1,, n Geneza: Rozkład Bernoulliego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie dokonanych obserwacji:

Na podstawie dokonanych obserwacji: PODSTAWOWE PROBLEMY STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ Niech mamy próbkę X 1,..., X n oraz przestrzeń prób X n, i niech {X i } to niezależne zmienne losowe o tym samym rozkładzie P θ P. Na podstawie obserwacji chcemy

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Wykład II: i charakterystyki ich rozkładów 24 lutego 2014 Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Hipotezy proste. (1 + a)x a, dla 0 < x < 1, 0, poza tym.

Hipotezy proste. (1 + a)x a, dla 0 < x < 1, 0, poza tym. Hipotezy proste Zadanie 1. Niech X ma funkcję gęstości f a (x) = (1 + a)x a, dla 0 < x < 1, Testujemy H 0 : a = 1 przeciwko H 1 : a = 2. Dysponujemy pojedynczą obserwacją X. Wyznaczyć obszar krytyczny

Bardziej szczegółowo

Metoda największej wiarogodności

Metoda największej wiarogodności Wprowadzenie Założenia Logarytm funkcji wiarogodności Metoda Największej Wiarogodności (MNW) jest bardziej uniwersalną niż MNK metodą szacowania wartości nieznanych parametrów Wprowadzenie Założenia Logarytm

Bardziej szczegółowo

Błędy przy testowaniu hipotez statystycznych. Decyzja H 0 jest prawdziwa H 0 jest faszywa

Błędy przy testowaniu hipotez statystycznych. Decyzja H 0 jest prawdziwa H 0 jest faszywa Weryfikacja hipotez statystycznych Hipotezą statystyczną nazywamy każde przypuszczenie dotyczące nieznanego rozkładu badanej cechy populacji, o prawdziwości lub fałszywości którego wnioskuje się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykład Centralne twierdzenie graniczne. Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu

Wykład Centralne twierdzenie graniczne. Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu Wykład 11-12 Centralne twierdzenie graniczne Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu Centralne twierdzenie graniczne (CTG) (Central Limit Theorem - CLT) Centralne twierdzenie graniczne (Lindenberga-Levy'ego)

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne 13. Elementy statystki matematycznej I Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 17.01.2019 1 / 30 Zagadnienia statystki Przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA PRZEDZIAŁOWA WYBRANYCH PARAMETRÓW

ESTYMACJA PRZEDZIAŁOWA WYBRANYCH PARAMETRÓW ESTYMACJA PRZEDZIAŁOWA WYBRANYCH PARAMETRÓW POPULACJI Szkic wykładu Wprowadzenie 1 Wprowadzenie 2 3 4 Przypomnienie dotychczasowych rozważań Przedziałem ufności nazywamy przedział losowy, o którym przypuszczamy

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Definicja 1 Rodzinę S zdarzeń losowych (zbiór S podzbiorów zbioru

Bardziej szczegółowo

Estymacja przedziałowa. Przedział ufności

Estymacja przedziałowa. Przedział ufności Estymacja przedziałowa Przedział ufności Estymacja przedziałowa jest to szacowanie wartości danego parametru populacji, ρ za pomocą tak zwanego przedziału ufności. Przedziałem ufności nazywamy taki przedział

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych

Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych Prowadząca: dr inż. Hanna Zbroszczyk e-mail: gos@if.pw.edu.pl tel: +48 22 234 58 51 konsultacje: poniedziałek, 10-11, środa: 11-12 www: http://www.if.pw.edu.pl/~gos/students/kadd

Bardziej szczegółowo

2.1 Przykład wstępny Określenie i konstrukcja Model dwupunktowy Model gaussowski... 7

2.1 Przykład wstępny Określenie i konstrukcja Model dwupunktowy Model gaussowski... 7 Spis treści Spis treści 1 Przedziały ufności 1 1.1 Przykład wstępny.......................... 1 1.2 Określenie i konstrukcja...................... 3 1.3 Model dwupunktowy........................ 5 1.4

Bardziej szczegółowo

Wstęp do probabilistyki i statystyki. Wykład 4. Statystyki i estymacja parametrów

Wstęp do probabilistyki i statystyki. Wykład 4. Statystyki i estymacja parametrów Wstęp do probabilistyki i statystyki Wykład 4. Statystyki i estymacja parametrów dr hab.inż. Katarzyna Zakrzewska, prof.agh, Katedra Elektroniki, WIET AGH Wstęp do probabilistyki i statystyki. Wykład 4

Bardziej szczegółowo

IV WYKŁAD STATYSTYKA. 26/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15

IV WYKŁAD STATYSTYKA. 26/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 IV WYKŁAD STATYSTYKA 26/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 WYKŁAD 4 Populacja generalna, próba, losowanie próby, estymatory Statystyka (populacja generalna, populacja próbna, próbka mała, próbka duża, reprezentatywność,

Bardziej szczegółowo

Zad. 4 Należy określić rodzaj testu (jedno czy dwustronny) oraz wartości krytyczne z lub t dla określonych hipotez i ich poziomów istotności:

Zad. 4 Należy określić rodzaj testu (jedno czy dwustronny) oraz wartości krytyczne z lub t dla określonych hipotez i ich poziomów istotności: Zadania ze statystyki cz. 7. Zad.1 Z populacji wyłoniono próbę wielkości 64 jednostek. Średnia arytmetyczna wartość cechy wyniosła 110, zaś odchylenie standardowe 16. Należy wyznaczyć przedział ufności

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI

LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI WERYFIKACJA HIPOTEZ Hipoteza statystyczna jakiekolwiek przypuszczenie dotyczące populacji generalnej- jej poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów Rozdział : Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów W tym rozdziale omówione zostaną dwie najpopularniejsze metody estymacji parametrów w ekonometrycznych modelach nieliniowych,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA wykład 5-6

STATYSTYKA wykład 5-6 TATYTYKA wykład 5-6 Twierdzenia graniczne Rozkłady statystyk z próby Wanda Olech Twierdzenia graniczne Jeżeli rozpatrujemy ciąg zmiennych losowych {X ; X ;...; X n }, to zdarza się, że ich rozkłady przy

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez. Hipoteza prosta zawiera jeden element, np. H 0 : θ = 2, hipoteza złożona zawiera więcej niż jeden element, np. H 0 : θ > 4.

Testowanie hipotez. Hipoteza prosta zawiera jeden element, np. H 0 : θ = 2, hipoteza złożona zawiera więcej niż jeden element, np. H 0 : θ > 4. Testowanie hipotez Niech X = (X 1... X n ) będzie próbą losową na przestrzeni X zaś P = {P θ θ Θ} rodziną rozkładów prawdopodobieństwa określonych na przestrzeni próby X. Definicja 1. Hipotezą zerową Θ

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Rozkład prawdopodobieństwa Testowanie hipotez. Wykład III ( )

Statystyka. Rozkład prawdopodobieństwa Testowanie hipotez. Wykład III ( ) Statystyka Rozkład prawdopodobieństwa Testowanie hipotez Wykład III (04.01.2016) Rozkład t-studenta Rozkład T jest rozkładem pomocniczym we wnioskowaniu statystycznym; stosuje się go wyznaczenia przedziału

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych.

Testowanie hipotez statystycznych. Bioinformatyka Wykład 6 Wrocław, 7 listopada 2011 Temat. Weryfikacja hipotez statystycznych dotyczących proporcji. Test dla proporcji. Niech X 1,..., X n będzie próbą statystyczną z 0-1. Oznaczmy odpowiednio

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ

WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ Dana jest populacja generalna, w której dwuwymiarowa cecha (zmienna losowa) (X, Y ) ma pewien dwuwymiarowy rozk lad. Miara korelacji liniowej dla zmiennych (X, Y

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 03/04 Wykład 5 Testy statystyczne Ogólne zasady testowania hipotez statystycznych, rodzaje

Bardziej szczegółowo

VI WYKŁAD STATYSTYKA. 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15

VI WYKŁAD STATYSTYKA. 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 VI WYKŁAD STATYSTYKA 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 WYKŁAD 6 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI Weryfikacja hipotez ( błędy I i II rodzaju, poziom istotności, zasady

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD grudnia 2009

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD grudnia 2009 STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 10 14 grudnia 2009 PARAMETRY POŁOŻENIA Przypomnienie: Model statystyczny pomiaru: wynik pomiaru X = µ + ε 1. ε jest zmienną losową 2. E(ε) = 0 pomiar nieobciążony, pomiar

Bardziej szczegółowo

Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p.

Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p. Kwantyle Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p, że P(X x p ) p P(X x p ) 1 p Możemy go obliczyć z dystrybuanty: Jeżeli F(x p ) = p, to x p jest kwantylem rzędu p Jeżeli F(x p )

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) 1. Populacja generalna a losowa próba, parametr rozkładu cechy a jego ocena z losowej próby, miary opisu statystycznego

Bardziej szczegółowo

O ŚREDNIEJ STATYSTYCZNEJ

O ŚREDNIEJ STATYSTYCZNEJ Od średniej w modelu gaussowskim do kwantyli w podstawowym modelu nieparametrycznym IMPAN 1.X.2009 Rozszerzona wersja wykładu: O ŚREDNIEJ STATYSTYCZNEJ Ryszard Zieliński XII Międzynarodowe Warsztaty dla

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA - PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

STATYSTYKA - PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE STATYSTYKA - PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE 1 W trakcie badania obliczono wartości średniej (15,4), mediany (13,6) oraz dominanty (10,0). Określ typ asymetrii rozkładu. 2 Wymień 3 cechy rozkładu Gauss

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 4. WERYFIKACJA HIPOTEZ PARAMETRYCZNYCH X - cecha populacji, θ parametr rozkładu cechy X.

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 4. WERYFIKACJA HIPOTEZ PARAMETRYCZNYCH X - cecha populacji, θ parametr rozkładu cechy X. STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 4 WERYFIKACJA HIPOTEZ PARAMETRYCZNYCH X - cecha populacji, θ parametr rozkładu cechy X. Wysuwamy hipotezy: zerową (podstawową H ( θ = θ i alternatywną H, która ma jedną z

Bardziej szczegółowo

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: Zmienne losowe skokowe (dyskretne) przyjmujące co najwyżej przeliczalnie wiele wartości Zmienne losowe ciągłe

Bardziej szczegółowo

Metoda największej wiarygodności

Metoda największej wiarygodności Metoda największej wiarygodności Próbki w obecności tła Funkcja wiarygodności Iloraz wiarygodności Pomiary o różnej dokładności Obciążenie Informacja z próby i nierówność informacyjna Wariancja minimalna

Bardziej szczegółowo

Centralne twierdzenie graniczne

Centralne twierdzenie graniczne Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 4 Ważne uzupełnienie Dwuwymiarowy rozkład normalny N (µ X, µ Y, σ X, σ Y, ρ): f XY (x, y) = 1 2πσ X σ Y 1 ρ 2 { [ (x ) 1

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI

LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI WERYFIKACJA HIPOTEZ Hipoteza statystyczna jakiekolwiek przypuszczenie dotyczące populacji generalnej- jej poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kolokwium ze statystyki matematycznej

Kolokwium ze statystyki matematycznej Kolokwium ze statystyki matematycznej 28.05.2011 Zadanie 1 Niech X będzie zmienną losową z rozkładu o gęstości dla, gdzie 0 jest nieznanym parametrem. Na podstawie pojedynczej obserwacji weryfikujemy hipotezę

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 4 / 9 Przekształcenia zmiennej losowej X

Bardziej szczegółowo

Statystyka. #5 Testowanie hipotez statystycznych. Aneta Dzik-Walczak Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik. rok akademicki 2016/ / 28

Statystyka. #5 Testowanie hipotez statystycznych. Aneta Dzik-Walczak Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik. rok akademicki 2016/ / 28 Statystyka #5 Testowanie hipotez statystycznych Aneta Dzik-Walczak Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik rok akademicki 2016/2017 1 / 28 Testowanie hipotez statystycznych 2 / 28 Testowanie hipotez statystycznych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6 ESTYMACJA cz. 2

LABORATORIUM 6 ESTYMACJA cz. 2 LABORATORIUM 6 ESTYMACJA cz. 2 TEORIA ESTYMACJI I 1. ODRZUCANIE WYNIKÓW WĄTPLIWYCH PRÓBA P (m) (m-elementowa) Obliczenie: ; s bez wyników wątpliwych Odrzucenie wyników z poza przedziału: 3s PRÓBA LOSOWA

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów statystycznych

Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów statystycznych Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów statystycznych Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów stat. Hipoteza statystyczna Dowolne przypuszczenie co do rozkładu populacji generalnej

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych

Weryfikacja hipotez statystycznych Weryfikacja hipotez statystycznych Przykład (wstępny). Producent twierdzi, że wadliwość produkcji wynosi 5%. My podejrzewamy, że rzeczywista wadliwość produkcji wynosi 15%. Pobieramy próbę stuelementową

Bardziej szczegółowo

Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych

Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych Zad. 1 Średnia ocen z semestru letniego w populacji studentów socjologii w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo