LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 [1/22] Writer Instalacja programu Żeby mieć na komputerze program Writer, trzeba ściągnąć cały pakiet LibreOffice. Najnowsza darmowa wersja znajduje się na stronie pl.libreoffice.org/pobieranie. Instalowanie pakietu LibreOffice odbywa się dwoma etapami. Pierwszy polega na pobraniu danych o konfiguracji sprzętu oraz danych dotyczących opcji instalacji programu podstawowego i programu Pomocy. Drugi polega na właściwej instalacji programu i programu Pomocy Czynności jakie trzeba wykonać w celu zainstalowania pakietu LibreOffice: 1 - Uruchomij przeglądarkę internetową, np. Google Chrome (na pasku zadań kliknij 2 - W polu adresu wpisz pl.libreoffice.org/pobieranie i wciśnij Enter 3 - W nowym oknie klikamy pierwszy przycisk: Główny instalator 2 Rysunek 1. Okno instalacji pakietu LibreOffice 3 Rysunek 2. Pierwszy etap pobierania W dolnej części ekranu widać, ile czasu pozostało do końca pobierania programu pierwszej z dwóch pozycji 4 - Klikamy drugi z przycisków: Wbudowana pomoc LibreOffice Rysunek 3. Drugi etap pobierania 4

3 [2/22] Writer Rysunek 4. Przyciski instalacji pakietu LibreOffice 5 - Klikamy pierwszą pozycję w lewej dolnej części ekranu 6 - W oknie kreatora instalacji programu LibreOffice 5.3, klikamy przycisk Dalej 6 Rysunek 4. Pierwszy krok instalacji pakietu LibreOffice 5.3 W drugim kroku wybieramy Typ instalacji. Zostawiamy zaznaczoną opcję Standardowa i klikamy przycisk Dalej Typ instalacji Rysunek 5. Drugi krok instalacji pakietu LibreOffice 5.3 W trzecim kroku instalacji decydujemy czy chcemy utworzyć skrót do programu na pulpicie (przycisk za pomocą którego możemy uruchamiać program z pulpitu). Zostawiamy zatem zaznaczoną opcję Utwórz skrót na pulpicie i wciskamy przycisk Instaluj.

4 [3/22] Writer Rysunek 6. Trzeci krok instalacji pakietu LibreOffice 5.3 W czwartym kroku instalacji pakietu widać postęp procesu instalacji w postaci przesuwania się zielonego paska Rysunek 7. Czwarty krok instalacji pakietu LibreOffice 5.3 W kolejnym kroku Kreator instalacji pokazuje postęp instalowania nowych plików w postaci przesuwania się zielonego paska Rysunek 8. Piąty krok instalacji pakietu LibreOffice 5.3 W ostatnim kroku Kreator instalacji informuje o zakończonej pracy. Należy tylko wcisnąć przycisk Zakończ.

5 [4/22] Writer Rysunek 9. Szósty krok instalacji pakietu LibreOffice 5.3 Uruchamianie programu Ponieważ skrót do pakietu LibreOffice znajduje się na pulpicie, należy zatem wyszukać a następnie kliknąć lewym klawiszem myszy ikonę Rysunek 10. Ikona skrótu do pakietu LibreOffice Na zaznaczonej ikonie skrótu wciskam klawisz Enter na klawiaturze Rysunek 11. Otwieranie okna programu Writer W nowym oknie klikam na nazwie Dokument tekstowy i otwiera się okno nowego dokumentu tekstowego

6 [5/22] Writer Rysunek 12. Okno pustego dokumentu Budowa okna programu Pasek tytułu Pasek menu Pasek standardowy Pasek formatowania Obszar edycji Rysunek 13. Okno programu Jak widać na powyższym rysunku, w obrębie okna głównego znajduje się kilka charakterystycznych obszarów. Najważniejszym z punktu widzenia użytkownika jest biały prostokąt na środku okna, zwany obszarem edycji. To właśnie w tym obszarze użytkownik może wpisywać tekst. Obszar edycji to czysta kartki papieru, na której możemy coś zapisać. Poza obszarem edycji w oknie głównym możemy wyodrębnić kilka innych obszarów zwanych paskami, zawierających ikony. Najwyżej usytuowanym paskiem jest pasek tytułu. Posiada go większość okien otwieranych w systemie Windows. W przypadku Writera pasek ten zawiera nazwę otwartego właśnie dokumentu (na rysunku 13 jest to Bez tytułu1) oraz trzy przyciski sterujące oknem: Minimalizuj, Przywróć i Zamknij. Rysunek 14. Pasek tytułu

7 [6/22] Writer Kliknięcie przycisku Zamknij powoduje zakończenie pracy z bieżącym dokumentem lub zamknięcie programu (jeżeli otwarty do edycji jest tylko jeden dokument). Kolejnym paskiem jest pasek menu. Rysunek 15. Pasek menu Zawiera on rozwijane listy poleceń. Przykładowo menu Plik zawiera polecenia związane z otwieraniem, zapisywaniem i drukowaniem plików. Rysunek 15. Niektóre polecenia menu Plik Najczęściej używane funkcje programu umieszczono w pasku standardowym, zastępując ich nazwy ikonami. Rysunek 16. Pasek standardowy Poniżej paska standardowego znajduje się pasek formatowania. Zawiera on przyciski za pomocą których możemy formatować tekst. Rysunek 17. Pasek formatowania

8 [7/22] Writer Ustawienia strony Na ekranie mamy kartkę papieru formatu A4 (szerokość 21 cm, wysokość 29,7 cm). Wszystkie marginesy są szerokości 2 cm Linijka Margines górny Margines prawy Margines lewy Kartka papieru Rysunek 13 Ustawienia strony Miejsce w które wstawiamy znaki z klawiatury Rysunek 14. Punkt wstawiania znaków z klawiatury Ponieważ wszystkie marginesy mają szerokość 2 cm, zatem szerokość obszaru w którym możemy pisać tekst wynosi 17 cm, co widać na linijce. Tworzenie prostego dokumentu Po uruchomieniu programu Writer natychmiast wchodzimy w tryb edycji dokumentu. Mamy przed sobą pusty obszar edycji. W jego lewym górnym rogu znajduje się kursor tekstowy, który wskazuje miejsce rozpoczęcia wpisywania tekstu. Jeżeli będziemy wpisywać dowolne znaki (np. litery) z klawiatury, będą się kolejno pojawiać na ekranie, a kursor za każdym razem automatycznie uaktualni swoją pozycję.

9 [8/22] Writer I Kursor myszy Kursor tekstowy Rysunek 15. Poruszanie się po dokumencie Wprowadzamy następujący tekst: Olsztyn, 28 lutego 2017r. [Enter] [Enter] Anna Kowalska [Enter] Olsztyn [Enter] ul. Wiosenna 4 [Enter] [Enter] Dyrektor [Enter] Zakład Ubezpieczeń Społecznych [Enter] Olsztyn [Enter] ul. Linki 7 [Enter] [Enter] Wniosek [Enter] o rozłożenie na raty należności z tytułu składek [Enter] [Enter] Zwracam się z wnioskiem o rozłożenie na trzy raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w kwocie 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).[enter] [Enter] Do wniosku załączam dokumenty potwierdzające moją aktualną sytuację rodzinno-bytową.[enter] [Enter] Proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.[enter] [Enter] Z poważaniem[enter] Anna Kowalska Uwaga: przejście do nowego wiersza podczas wpisywania tekstu odbywa się automatycznie. Klawisza [Enter] używamy tylko wtedy, gdy chcemy, by w następnej linii tekstu rozpoczynał się nowy akapit. Wygląd ekranu po wpisaniu tekstu powinien być zgodny z poniższym rysunkiem:

10 [9/22] Writer Rysunek 16. Wygląd ekranu po wpisaniu tekstu Stworzenie takiego dokumentu jest dość łatwe. Efekt jednak nie jest najlepszy. Pismo to nie wygląda profesjonalnie. Należy zatem poprawić jego wygląd; Formatowanie tekstu Modyfikowanie wyglądu tekstu w edytorze Writer można przeprowadzić w dwojaki sposób. Podstawowym sposobem jest bezpośrednie formatowanie tekstu przy pomocy odpowiednich funkcji programu. Rozpoczynając formatowanie, musimy wyodrębnić fragment tekstu, którego wygląd chcemy zmodyfikować. Tekst możemy zaznaczać przy pomocy klawiatury lub myszy. Aby zaznaczyć dowolny fragment tekstu przy użyciu myszy, wystarczy przeciągnąć nad nim kursor, trzymając jednocześnie wciśnięty lewy przycisk myszy. To samo możemy wykonać za pomocą klawiatury, trzymając klawisz Shift i naciskając klawisze strzałek. Zaznaczony tekst wyświetlany jest na ekranie z niebieskim wyróżnieniem. I Rysunek 17. Wyróżnienie zaznaczonego tekstu Ponadto możesz stosować tzw. skrócone zaznaczanie pozwalające automatycznie zaznaczyć większy fragment tekstu: cały wyraz kliknij na nim dwa razy myszą; cały wiersz kliknij trzy razy na wybranym wierszu;

11 [10/22] Writer spójny fragment tekstu ustaw kursor na początku fragmentu, a następnie kliknij na jego końcu, przytrzymując [Shift]; kilka różnych fragmentów tekstu jednocześnie przytrzymując wciśnięty klawisz [Ctrl], przeciągaj myszą nad kolejnymi fragmentami przyciskając lewy klawisz myszy. Zaznaczony tekst można poddać formatowaniu. Najprościej wykonuje się to poprzez klikanie odpowiednich ikon lub pozycji w rozwijanych listach paska formatowania Lista dostępnych stylów tekstu Lista dostępnych krojów tekstu Rozmiar czcionki Pogrubienie tekstu, kursywa Pochylenie tekstu, kursywa Podkreślenie tekstu, kursywa Przekreślenie tekstu Kolor czcionki tekstu Kolor wyróżnienia tekstu Listy wypunktowane Listy numerowane Wyrównanie tekstu do lewego marginesu Wyrównanie tekstu do środka Wyrównanie tekstu do prawego marginesu Wyrównanie tekstu do lewego i prawego marginesu, wyjustowanie Odstępy między wierszami, interlinia Odstępy między akapitami Rysunek 18. Przyciski paska formatowania

12 [11/22] Writer Po prawej stronie paska formatowania wyróżniamy jeszcze dwa przyciski, mianowicie: Zwiększanie wcięcia akapitu Zmniejszanie wcięcia akapitu Rysunek 19. Wybrane przyciski paska formatowania Zaznaczając kolejne fragmenty tekstu i klikając odpowiednie ikony na pasku formatowania, możemy teraz przeformatować nasz dokument tak, jak przedstawia poniższy rysunek. Rysunek 20. Sformatowany dokument Aby to uczynić należy postępować następująco: 1 - Zaznacz cały dokument używając kombinacji Ctrl+A 2 - Zmień rodzaj czcionki na Tahoma

13 [12/22] Writer 2 Kliknij w polu Krój czcionki, a następnie w rozwiniętej liście, używając strzałek góra-dół, wyszukaj i kliknij nazwę Tahoma Rysunek 21. Wybór odpowiedniej czcionki formatowania 1 Wciśnij Ctrl+A, tekst zostanie zaznaczony na niebiesko 2 - Kliknij w dowolnym miejscu wiersza: Olsztyn, 28 lutego 2017r. i kliknij ikonę Wyrównanie tekstu do prawego marginesu Rysunek 22. Wyrównanie wiersza do prawego marginesu 3 - Zaznacz wiersz Anna Kowalska, klikając trzy razy lewym klawiszem myszy w dowolnym jego miejscu 4 - Kliknij ikonę Pogrubienie 3 4 Rysunek 23. Wybór ikony Pogrubienie dla zaznaczonego tekstu

14 [13/22] Writer 5 - Kliknij lewym klawiszem myszy pomiędzy wierszami: ul. Wiosenna 4, Dyrektor i wciśnij trzy razy klawisz [Enter] w celu zwiększenia odległości między akapitami 6 - Zaznacz: Dyrektor Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olsztyn ul. Linki Kliknij pięć razy ikonę zwiększ wcięcie 6 Przeciągnij wciśniętym lewym klawiszem po tekście zaczynając od Litery D a kończąc na cyfrze 7 7 Rysunek 24. Wcięcia wierszy akapitu 8 - Zaznacz dwa wiersze: Dyrektor Zakład Ubezpieczeń Społecznych 9 - Kliknij ikonę Pogrubienie 10 - Kliknij ikonę Kursywa 11 - Zwiększ Rozmiar czcionki do 16 pkt.

15 [14/22] Writer Przeciągnij wciśniętym lewym klawiszem po tekście zaczynając od Litery D a kończąc na literze h Rysunek 25. Formatowanie wierszy akapitu 12 - Kliknij w pustym wierszu bezpośrednio przed wierszem Wniosek i wciśnij trzy razy [Enter] zwiększając odstępy między akapitami 13 - Zaznacz: Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek 14 - Kliknij ikonę Pogrubienie 15 - Kliknij ikonę Kursywa 16 - Jeden raz klikamy Zwiększ wcięcie Rysunek 26. Formatowanie tekstu 17 - Kliknij w dowolnym miejscu tekstu Zwracam się z wnioskiem o rozłożenie na trzy raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w kwocie 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) Kliknij ikonę Do lewej i prawej (wyjustuj)

16 [15/22] Writer Rysunek 27. Wyjustowanie tekstu 19 - Zaznacz Z poważaniem Anna Kowalska 20 - Kliknij ikonę Wyrównaj do prawej Rysunek 28. Wyrównanie wierszy 21 - Zaznacz wiersz Anna Kowalska 22 - Kliknij ikonę Kursywa Rysunek 29. Zapisanie tekstu kursywą

17 [16/22] Writer Nasz dokument powinien wyglądać tak, jak poniżej: Rysunek 30. Sformatowany dokument Zapisywanie dokumentu na dysku Bardzo często sporządzony przez nas dokument chcemy zapisać w miejscu, z którego potem będziemy go mogli odtworzyć do dalszej edycji lub druku. Aby zapisać otwarty (bieżący) plik na dysku twardym lub pendrive, należy wybrać z menu Plik polecenie Zapisz albo Zapisz jako... Różnica między tymi opcjami polega na tym, że wybierając opcję Zapisz jako..., zostaniemy poproszeni o podanie nazwy pliku za każdym razem, kiedy ją wybierzemy. Wybierając funkcję Zapisz, program zapyta o nazwę pliku jedynie wtedy, gdy dokument nie był wcześniej zapisywany. Jeżeli klikniemy tę opcję, a w polu edycji znajduje się plik, który ma już swoją nazwę i miejsce na dysku, program automatycznie usunie stary plik i zastąpi go nową wersją (tą, którą właśnie edytujemy). Starą wersję stracimy. Nasz dokument zapiszemy na Pulpicie pod nazwą Wniosek do ZUS. Aby zapisać nasz dokument należy: 1 - Klikamy przycisk Plik w pasku górnego menu 2 - W rozwiniętym menu klikamy polecenie Zapisz

18 [17/22] Writer 1 2 Rysunek 31. Zapisywanie pliku na dysku 3 - W otwartym oknie Zapisywanie jako w polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę Wniosek do ZUS 4 - W lewej części okna klikamy na nazwie Pulpit 5 - Klikamy przycisk Zapisz w dolnej części okna Zapisywanie jako Rysunek 32. Zapisanie pliku na Pulpicie

19 [18/22] Writer Otwieranie wcześniej zapisanego dokumentu Aby otworzyć zapisany wcześniej dokument, należy: 1 - Na pasku górnego menu klikamy przycisk Plik Pojawi się wtedy okno dialogowe, którego wygląd przedstawiony jest na rysunku 33 1 Rysunek 33. Otwieranie wcześniej zapisanego pliku W oknie tym klikamy przycisk Otwórz 3 - W nowym oknie, w lewej jego części klikamy nazwę Pulpit 4 - Używając strzałek po prawej stronie okna przewijamy listę tak, aż wyszukamy nazwę Wniosek do ZUS 5 - Klikamy tą nazwę i wciskamy przycisk Otwórz w dolnej części okna 4 3 Rysunek 34. Otwieranie dokumentu 5

20 [19/22] Writer Drukowanie dokumentu Drukowanie dokumentu najlepiej rozpocząć od sprawdzenia, jak będzie on wyglądał na papierze. Służy do tego funkcja Podgląd wydruku.po jej wybraniu na ekranie pojawi się podgląd drukowanej strony (rysunek 35) oraz dodatkowy pasek podglądu strony (rysunek 36). Aby wybrać funkcję Podglądu wydruku, należy: 1 - Na pasku górnego menu kliknąć przycisk Plik 2 - W rozwiniętym menu wyszukać i kliknąć polecenie Podgląd wydruku Rysunek 35. Wybieranie Podglądu wydruku Po jej wybraniu polecenia Podgląd wydruku na ekranie pojawi się podgląd drukowanej strony (rysunek 36) oraz dodatkowy pasek podglądu strony (rysunek 37).

21 [20/22] Writer Rysunek 36. Podgląd drukowanej strony Wyświetlenie na pełnym ekranie Przycisk zamykania podglądu wydruku Ustawienie opcji druku podglądu Powiększenie podglądu Pomniejszenie podglądu Skala podglądu Skocz do następnej strony Rysunek 37. Pasek podglądu strony Ilość stron pokazywana jednocześnie Podgląd dwóch stron Dokument możemy drukować z poziomu Podglądu wydruku. Aby rozpocząć drukowanie podglądu, klikamy ikonę Drukuj podgląd stron. Na ekranie pojawi się okno przedstawione na rysunku 38. Postępujemy następująco: 1 - Na wstępie z rozwijanej listy zainstalowanych drukarek wybieramy drukarkę, na której chcemy wydrukować dokument. 2 - Następnie możemy wybrać numery stron do druku, zakres stron (np ), druk zaznaczonego w tekście fragmentu lub druk wszystkich stron.

22 [21/22] Writer 3 - Pozostaje nam jeszcze podanie ilości kopii (domyślnie ustalona jest jedna kopia) oraz sposób ich sortowania. 4 - Wciskam OK Rysunek 38. Okno Drukuj Drukowania dokumentu można dokonać również w inny sposób, po zamknięciu Podglądu wydruku. Wówczas postępujemy następująco: 1 - Na pasku górnego menu klikamy przycisk Plik 2 - W rozwiniętym menu klikamy polecenie Drukuj 3 - Pojawia się takie samo okno jak na rysunku Dokonujemy odpowiednich wyborów tak jak na rysunku Klikamy przycisk OK 1 2 Rysunek 39. Okno Drukuj

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Microsoft Excel to aplikacja, która jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Formatowanie dokumentu

Formatowanie dokumentu Formatowanie dokumentu 1. Formatowanie strony Edytor tekstu Word umożliwia nadanie poszczególnym stronom dokumentu jednolitej formy przez określenie układu strony. Domyślnie są w nim ustawione marginesy

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja).

menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja). Ćwiczenie: CV Podstawowe pojęcia: menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja). 1. Okno Style Włącz okno Style klikając na ikonę

Bardziej szczegółowo

Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość.

Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość. Formatowanie akapitu Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość. Przy formatowaniu znaków obowiązywała zasada, że zawsze przez rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat

Otwórz okno na Świat Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Wstawianie nowej strony

Wstawianie nowej strony Wstawianie nowej strony W obszernych dokumentach będziemy spotykali się z potrzebą dzielenia dokumentu na części. Czynność tę wykorzystujemy np.. do rozpoczęcia pisania nowego rozdziału na kolejnej stronie.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

EDTCJA TEKSTU MS WORD

EDTCJA TEKSTU MS WORD EDTCJA TEKSTU MS WORD EDYCJA TEKSTU - MS WORD ilu.1 Program Word 2007 Zaawansowanym edytorem tekstu jest Microsoft Word 2007 (ang. Word znaczy słowo). Tak jak w MS WordPad edycję tekstu zacznijmy od zmiany

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Rozproszonych

Zakład Systemów Rozproszonych Zakład Systemów Rozproszonych Politechnika Rzeszowska Moduł 5: Wybrane programy użytkowe Edytor Vi Edytor Vi uruchamiany jest w oknie terminala. Przy jego pomocy możemy dokonywać następujących operacji:

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Czcionki bezszeryfowe

Czcionki bezszeryfowe Czcionki szeryfowe Czcionki szeryfowe wyposażone są w dodatkowe elementy ułatwiające czytanie. Elementy te, umieszczone w dolnej i górnej części liter tworzą poziome, optyczne linie ułatwiające prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe

PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD Fundacja Wspomagania Wsi październik 2004 Publikacja finansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI UL.BELLOTTIEGO 1; 01-022 WARSZAWA TEL. +22

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

FORMATOWANIE DOKUMENTU

FORMATOWANIE DOKUMENTU FORMATOWANIE DOKUMENTU Poznamy narzędzia umieszczone na wstążce karty Narzędzia główne w grupie Czcionka i Akapit ZMIANA WIELKOŚCI I KROJU CZCIONKI Aby zmienić wielkość i krój czcionki, zaznaczamy część

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word podstawy

Edytor tekstu Word podstawy Edytor tekstu Word 2007 - podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB Przycisk Plik => opcje => sprawdzanie => opcje autokorekty => autoformatowanie podczas pisania => ustaw wcięcie z lewej i pierwsze wcięcie klawiszami Tab i Backspace

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

e-podręcznik dla seniora... i nie tylko.

e-podręcznik dla seniora... i nie tylko. Pliki i foldery Czym są pliki? Plik to w komputerowej terminologii pewien zbiór danych. W zależności od TYPU pliku może to być: obraz (np. zdjęcie z imienin, rysunek) tekst (np. opowiadanie) dźwięk (np.

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie, kreskowanie, teksty

Wymiarowanie, kreskowanie, teksty Zdefiniowanie własnego stylu wymiarowania Na pasku Wymiary kliknąć ostatnią ikonę Styl wymiarowania, rys. 1 Rys. 1 Wywoła to Menedżera stylów wymiarowania, rys. 2 (ostatnia ikona). Rys. 2. Memedżer stylów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu jest to program przeznaczony do pisania modyfikowania i drukowania tekstów.

Edytor tekstu jest to program przeznaczony do pisania modyfikowania i drukowania tekstów. Temat: Poznajemy edytor tekstu Word Edytor tekstu jest to program przeznaczony do pisania modyfikowania i drukowania tekstów. Redagowanie dokumentu są to wszystkie czynności związane z opracowaniem treści

Bardziej szczegółowo

Podział na strony, sekcje i kolumny

Podział na strony, sekcje i kolumny Formatowanie stron i sekcji Formatowanie stron odnosi się do całego dokumentu lub jego wybranych sekcji. Dla całych stron ustalamy na przykład marginesy, które określają odległość tekstu od krawędzi papieru.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Łącznik niełamliwy Ctrl+Shift+minus

Łącznik niełamliwy Ctrl+Shift+minus Ukryte znaki Przykłady znaków symbolizujących użycie klawiszy, które ukazują się po włączeniu narzędzia znaki niedrukowane Tabulator Spacja Twardy enter Niełamliwa spacja Miękki enter Niełamliwy łącznik

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Spis treści 1 Logowanie do panelu redagowania treści 1 2 Uwagi dotyczące panelu administratora 1 3 Dodanie nowej informacji bieżącej 2 4 Redagowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Obsługa komputera. Paweł Kruk

Obsługa komputera. Paweł Kruk Obsługa komputera Paweł Kruk 1. Pisanie 2. Zarządzanie plikami 3. Obsługa poczty e-mail 4. Internet 5. Podstawowe funkcje w Windows 1. Pisanie Do pisania słuŝy program Word: Klikamy na niego (ikonę) myszką

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo