Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 [1/23] [Ms Word] Uruchomienie programu MS WORD Program Microsoft Word jest profesjonalnym edytorem tekstowym, pozwalającym na pisanie i edycję dowolnych tekstów, formatowanie tych tekstów za pomocą odpowiednich narzędzi. Program pozwala również na umieszczanie w treści różnego rodzaju obiektów graficznych (rysunków, zdjęć, ilustracji, wykresów) oraz formatowanie tych obiektów, tzn. np. kolorowanie itp. Plik utworzony w programie Microsoft Word nazywamy dokumentem. Uruchomienie programu Microsoft Word spowoduje wyświetlenie okna, a w nim okna pustego dokumentu. Aby uruchomić program należy: 1. Kliknąć lewym klawiszy myszy ma przycisk Start znajdujący się na pasku zadań. Rysunek 1. Pasek zadań Rysunek 2. Przycisk Start 2. Na liście dostępnych programów, za pomocą przycisku przewijania wyszukaj folder Microsoft Office. Folder Microsoft Office Przycisk przewijania Rysunek 3. Lista dostępnych programów

3 [2/23] [Ms Word] 3. Kliknij lewym klawiszem myszy strzałkę z prawej strony folderu Microsoft Office, rozwijającą listę dostępnych programów w tym folderze. Rysunek 4. Folder Microsoft Office 4. Kliknij lewym klawiszem myszy nazwę programu Microsoft Word Rysunek 5. Wybrany fragment listy programów Okno programu Podstawowymi elementami okna programu są: 1 - Pasek narzędzi Szybki dostęp. Na pasku tym znajdują się przyciski, pod którymi kryją się polecenia takie jak: zapisywanie plików, cofanie lub ponawianie czynności, podgląd wydruku. 2 - Pasek nagłówka. Na pasku tym wymieniona jest nazwa aktualnie edytowanego dokumentu oraz nazwa programu, przyciski minimalizacji okna programu, zamykania okna programu lub sprowadzania okna programu na pasek zadań. 3 - Wstążka. 1. Na wstążce znajdują się obszary takie jak Narzędzia główne, Wstawianie, Układ strony, Odwołania, Korespondencja, Recenzja, Widok. Obszary te nazywają się kartami. W ramach każdej karty wyróżniamy grupy. Np. pod kartą Narzędzia główne mamy grupy: Schowek, Czcionka, Akapit, Style, Edytowanie. Każda karta zawiera inne grupy. W grupach znajdują się przyciski pod którymi kryją się polecenia, np. formatowania tekstu. 4 - Obszar w którym piszemy tekst. Domyślnie tekst możemy pisać w granicach o szerokości 16 cm i marginesach lewym i prawym o szerokości 2,5 cm każdy.

4 [3/23] [Ms Word] Rysunek 6. Okno programu Ustawienia strony Na początku należy wybrać (kliknąć) nazwę Widok na pasku menu. W sekcji Powiększenie można ustawić widok strony (Jedna strona, Dwie strony, Szerokość strony). Rysunek 7. Układ wstążki pod kartą Widok Widok strony można ustawić za pomocą polecenia Powiększenie (ikona lupy). Gdy klikniemy w lupę, pojawi się okno dialogowe Powiększenie: tu można ustawić powiększenie strony procentowo lub dostosować widok do szerokości całej strony lub tylko tekstu. Rysunek 8. Okno Powiększenie

5 [4/23] [Ms Word] Rysunek 9. Polecenia w grupie Ustawienia strony Pod kartą Układ strony możemy ustawić marginesy oraz orientację strony (pionową lub poziomą), Gdy klikniemy strzałkę przy poleceniu Marginesy, pojawi się okno ustawień marginesów. Można wybrać zaproponowane wymiary marginesów lub kliknąć zakładkę Marginesy niestandardowe (na dole okna) i wywołać okno dialogowe Ustawienia strony. Tu, w zakładce Marginesy wpisujemy własne ustawienia marginesów, np. po 2 cm dla górnego i dolnego oraz po 3 cm dla lewego i prawego. Możemy też ustawić orientację (poziomą lub pionową) strony. Rysunek 10. Okno ustawień marginesów Jeżeli chcemy, aby ustawienia były stałe dla każdego nowo tworzonego dokumentu, klikamy zakładkę Ustaw jako domyślne. Program zapyta nas: Czy chcesz zamienić domyślne ustawienia strony? Jeśli chcemy, klikamy Tak. Rysunek 11. Okno Ustawienia strony Zapisywanie dokumentu na dysku Po wybraniu odpowiednich ustawień (u nas: marginesy górny i dolny po 2 cm, lewy i prawy po 3 cm) możemy pisać tekst, a następnie go formatować.

6 [5/23] [Ms Word] Zapiszmy pusty dokument na dysku w katalogu Word-podstawa w folderze Dysk lokalny D: i nadajmy nazwę temu dokumentowi: Mój pierwszy dokument. Aby to uczynić, postępujemy następująco: 1. Klikamy przycisk Plik. 2. Z rozwiniętego menu wybieramy polecenie Zapisz Klikamy najpierw tu Rysunek 12. Zapisywanie dokumentu Następnie tu 3. W nowym oknie Zapisz jako, odstawiamy mysz i z klawiatury wpisujemy: Mój pierwszy dokument. Program ten tekst zawsze wpisuje w pole Nazwa pliku, które na początku wyróżnione jest na niebiesko i w którym wpisana jest nazwa domyślna Dok1. Word zamieni tą nazwę nową (u nas: Mój pierwszy dokument). Nazwa okna Nazwa pola Nazwa dokumentu Rysunek 13. Zapisywanie pliku 4. W lewej części okna Zapisz jako klikamy lewym klawiszem myszy przycisk Dysk lokalny D:. 5. W prawej części okna Zapisz jako klikamy lewym klawiszem myszy na nazwie Word-podstawa, zaznaczając tą nazwę. 6. Na dole okna Zapisz jako klikamy przycisk Otwórz.

7 [6/23] [Ms Word] Rysunek 14. Zapisywanie dokumentu w odpowiednim katalogu 1. Klikamy przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu okna. Rysunek 15. Przycisk zapisywania pliku Znaczniki formatowania tekstu Formatowanie tekstu Aby mieć kontrolę nad wpisywanym tekstem, należy pracować w tzw. trybie podglądu znaczników formatowania. Do tego trybu przechodzimy po kliknięciu przycisku Pokaż wszystko na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit. Rysunek 15. Wyświetlanie symbolu Pokaż wszystko Znacznik informuje mnie w którym miejscu został wciśnięty klawisz ENTER, pokazuje, w którym miejscu znajduje się koniec akapitu (przyp., że w edytorach tekstowych, akapitem nazywamy dowolny fragment tekstu między jednym, a drugim wciśnięciem klawisza ENTER. Akapit może zawierać zatem pusty wiersz, niespełna jeden wiersz, ale może też zawierać większą ilość wierszy). Po wciśnięciu klawisza ENTER zaczynamy tworzyć nowy akapit.

8 [7/23] [Ms Word] Tekst formatujemy korzystając z narzędzi w grupie Czcionka karty Narzędzia główne: Krój czcionki Wielkość czcionki Pogrubienie Kursywa Podkreślenie Kolor czcionki Rysunek 16. Narzędzia do formatowania tekstu Wyrównaniem tekstu zajmuje się grupa Akapit. W grupie tej mamy następujące przyciski: Wyrównaj tekst do lewej (ustawienie domyślne) wszystkie wiersze akapitu, w którym jest punkt wstawiania (pionowa migająca kreska), zostaną wyrównane do lewego marginesu, Wyśrodkuj wszystkie wiersze akapitu, w którym jest punkt wstawiania zostaną przeniesione na środek strony, Wyrównaj tekst do prawej wszystkie wiersze akapitu, w którym jest punkt wstawiania, zostaną wyrównane do prawego marginesu, Wyjustuj wszystkie wiersze akapitu, w którym jest punkt wstawiania, Interlinia odstępy między wierszami akapitu. Wyrównaj do lewej Wyrównaj do prawej Interlinia Wyrównaj do środka Rysunek 17. Okno z listą przycisków wyrównujących tekst Wyjustuj

9 [8/23] [Ms Word] Po wybraniu przycisku Interlinia, otworzy się okno z listą dostępnych ustawień, z której możemy wybrać jedno z nich. Rysunek 18. Okno Inetrlinia z dostępnymi ustawieniami Zmienianie odstępów przed akapitami i po akapitach Domyślnie odstępy między wierszami po każdym akapicie są nieco większe. 1. Zaznacz akapity, przed którymi lub po których chcesz zmienić odstępy. 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałkę obok przycisku Odstępy przed lub Odstępy po i wprowadź odpowiedni odstęp. Rysunek 19. Odstępy między akapitami Tworzenie wcięć akapitów Układ strzałek zmieniających odstępy Wcięcie określa odległość akapitu od lewego lub prawego marginesu. W obrębie marginesów można zwiększać lub zmniejszać wcięcie akapitu bądź grupy akapitów. Można utworzyć wcięcie ujemne, co powoduje wysunięcie akapitu w kierunku lewego marginesu. Można też utworzyć wysunięcie, czyli wciąć cały akapit z wyjątkiem pierwszego wiersza. Margines y Wcięcia Rysunek 20. Margines i wcięcie

10 [9/23] [Ms Word] Tworzenie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu Rysunek 21. Obraz ilustrujący wcięcie pierwszego wiersza akapitu Aby dokonać wcięcia tylko pierwszego wiersza danego akapitu, należy: 1. Kliknij w dowolnym miejscu tego akapitu w którym pierwszy wiersz ma być wcięty. 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe grupy Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy. Rysunek 22. Wcięcie pierwszego wiersza akapitu 3. Na liście Specjalne w obszarze Wcięcia kliknij opcję Pierwszy wiersz, a następnie w polu Co ustaw żądaną wielkość wcięcia pierwszego wiersza, np. 2 cm. Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z lewej strony 1. Kliknij lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu akapitu w którym, w którym chcesz zmienić wcięcie całej lewej strony. 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałki obok przycisku Wcięcie z lewej, aby zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie akapitu z lewej strony. Rysunek 23. Wcięcia akapitu Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu z prawej strony 2 1. Kliknij lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu akapitu w którym, w którym chcesz zmienić wcięcie całej prawej strony. 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałki obok przycisku Wcięcie z prawej, aby zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie akapitu z prawej strony.

11 [10/23] [Ms Word] Tworzenie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego Rysunek 24. Przykład wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego W celu utworzenia wcięć wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego, należy; 1. Kliknij lewym klawiszem myszy w akapicie, w którym chcesz ustawić wcięcie wszystkich wierszy oprócz pierwszego, tzw. wysunięcie. 2. Na poziomej linijce przeciągnij znacznik Wysunięcie na miejsce, w którym ma się rozpoczynać wysunięcie. Jeśli wzdłuż górnej krawędzi okna dokumentu nie ma poziomej linijki, kliknij przycisk Wyświetlanie linijki u góry pionowego paska przewijania. Precyzyjne ustawianie wysunięcia Do bardziej precyzyjnego ustawienia wysunięcia można użyć opcji dostępnych na karcie Wcięcia i odstępy. 1. Na karcie Układ strony kliknij przycisk otwierający okno dialogowe grupy Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy. 1 Rysunek 25. Wcięcia wierszy akapitu 2. Na liście Specjalne w obszarze Wcięcia kliknij opcję Wysunięcie, a następnie w polu Co ustaw żądaną wielkość wysunięcia np. 2 cm. Tworzenie wcięcia ujemnego Rysunek 26. Wcięcie ujemne 1. Kliknij w dowolnym miejscu akapitu, w którym chcesz który chcesz rozciągnąć na lewy margines. 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit klikaj strzałkę w dół w polu Wcięcie z lewej do momentu ustawienia zaznaczonego tekstu w żądanej odległości od lewego marginesu.

12 [11/23] [Ms Word] Zaznaczanie dowolnych fragmentów tekstu W celu odpowiedniego sformatowania wybranego fragmentu tekstu, ten tekst należy na początku zaznaczyć. Wszystkie operacje formatowania odbywają się na zaznaczonym tekście. Wybrane fragmenty tekstu możemy zaznaczać na wiele sposobów: Aby zaznaczyć wybrany fragment tekstu należy umieścić wskaźnik myszy bezpośrednio przed tekstem, który ma być zaznaczony i trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy przeciągamy na koniec tekstu i zwalniam lewy klawisz myszy. Wciskam tu lewy klawisz myszy Rysunek 26. Zaznaczanie tekstu Przeciągamy tu Aby zaznaczyć wybrany fragment tekstu należy umieścić wskaźnik myszy bezpośrednio przed tekstem, który ma być zaznaczony, trzymam wciśnięty klawisz SHIFT i strzałką w prawo na klawiaturze tak długo klikam, aż kursor znajdzie się na końcu wybranego fragmentu, Aby zaznaczyć wybrany fragment tekstu, należy umieścić wskaźnik myszy bezpośrednio przed tekstem, który ma być zaznaczony wciskam klawisz SHIFT i klikam lewym klawiszem myszy koniec tekstu, Aby zaznaczyć pojedynczy wyraz, należy na nim dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy, Aby zaznaczyć cały pojedynczy wiersz, należy kliknąć jeden raz lewym klawiszem myszy na wysokości tego wyrazu, Tu kliknij lewym klawiszem myszy Rysunek 27. Zaznaczanie pojedynczego wiersza Aby zaznaczyć cały akapit, należy kliknąć dwa razy lewym klawiszem myszy na marginesie w dowolnym miejscu obok tego akapitu, Aby zaznaczyć cały dokument, należy kliknąć trzykrotnie w dowolnym miejscu na marginesie dokumentu lub wcisnąć kombinację klawiszy CTRL+A.

13 [12/23] [Ms Word] Czas zatem na przećwiczenie poznanych metod formatowania na konkretnym przykładzie. Ćwiczenie W pustym dokumencie Mój pierwszy dokument wpisz na klawiaturze tekst: Olsztyn, dnia r Wciśnij klawisz ENTER (przechodzimy do nowego akapitu). W nowym akapicie wpisz: Jan Kowalski Znowu wciśnij ENTER. Pisz tak dalej wciskając ENTER tylko tam, gdzie się znajduje symbol. Dopisz brakujące akapity, tak jak poniżej: Rysunek 28. Zapisany tekst do sformatowania Zadanie 1 Cały dokument zapiszemy czcionką Times New Roman. Jest to krój czcionki bardzo często stosowany w pismach listach, podaniach, itp. Wykonanie zadania 1 1) Na marginesie, w dowolnym jego miejscu kliknij trzykrotnie lewym klawiszem myszy lub wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+A. Cały dokument zostanie zaznaczony w kolorze niebieskim. 2) Na karcie w grupie Narzędzia główne, w grupie Czcionka klikamy w polu Krój czcionki i na liście dostępnych czcionek klikamy Times New Roman (nazwy czcionek są uporządkowane alfabetycznie. Jeżeli nie jest widoczna nasza czcionka należy przewinąć listę i wybrać właściwą).

14 [13/23] [Ms Word] 1 Tu kliknij lewym klawiszem myszy trzy razy Rysunek 29. Zaznaczanie akapitów w dokumencie Kliknij tu i na liście kliknij Times New Roman CV Rysunek 30. Wybieranie kroju czcionki Zadanie 2 Cały dokument zapisz czcionką o rozmiarze 12 pkt. Wykonanie zadania 2 1) Nie odznaczaj zaznaczonego tekstu. W grupie Czcionka pod kartą Narzędzia główne, kliknij strzałkę w polu Rozmiar czcionki i na liście dostępnych rozmiarów kliknij 12.

15 [14/23] [Ms Word] Kliknij strzałkę i z listy wybierz 12 Zadanie 3 Rysunek 31. Wybieranie rozmiaru czcionki Ustaw odległości miedzy wierszami na Pojedyncze, a odstępy po każdym akapicie na 6 pkt. Wykonanie zadania 3 1) Zaznacz cały dokument. 2) Na karcie Narzędzia główne, kliknij w prawym dolnym rogu nazwy grupy Akapit strzałkę otwierającą okno z dostępnymi opcjami. 3) W obszarze odstępy Po wybierz 6 pkt. 4) W obszarze odstępy Interlinia wybierz Pojedyncze Rysunek 32 Ustawianie odstępów miedzy akapitami i wierszami Zadanie 4 Pierwszy wiersz wyrównaj do prawego marginesu. Wykonanie zadania 4 1) Kliknij lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu pierwszego wiersza. 2) W grupie Akapit pod kartą Narzędzia główne kliknij przycisk Wyrównaj tekst do prawej.

16 [15/23] [Ms Word] 2 1 Rysunek 33. Wyrównanie tekstu Zadanie 5 Trzy kolejne wiersze dokumentu (imię nazwisko oraz adres) zapisz czcionką pogrubioną oraz pochyloną (kursywą). Wykonanie zadania 5 1) Zaznacz te trzy wiersze dokumentu: wciśnij lewy klawisz myszy na lewym marginesie drugi wiersz, przytrzymaj i przeciągnij w dół do wiersza czwartego. 2) W grupie Czcionka karty Narzędzia główne kliknij przycisk Pogrubienie (B). 3) W grupie Czcionka karty Narzędzia główne kliknij przycisk Kursywa (I) Wciśnij i przeciągnij w dół Zadanie 6 Przed wierszem piątym (nazwa firmy) zrób trzy puste akapity. Wykonanie zadania 6 1) Kliknij w dowolnym miejscu w wierszu z nazwą firmy. 2) Wciśnij trzy razy klawisz ENTER. Rysunek 34. Formatowanie akapitów

17 Zadanie 7 [16/23] [Ms Word] Trzy wiersze, w których zapisane są dane firmy zapisz czcionką pogrubioną, podkreśloną o rozmiarze 16 pkt. Wyśrodkuj te trzy wiersze. Wykonanie zadania 7 1) Zaznacz trzy wiersze tak jak na rysunku. 2) W grupie czcionka kliknij przycisk B (Pogrubienie). 3) W grupie czcionka kliknij przycisk U (Podkreślenie). 4) W grupie czcionka kliknij strzałkę w polu Rozmiar czcionki i wybierz 16 pkt. 5) W grupie Akapit karty Narzędzia główne wciśnij przycisk Do środka w poziomie. 4 \ 5 \ 3 2 Zadanie 8 Rysunek 35. Wyrównanie akapitu Wstaw trzy puste akapity przed wiersz zaczynający się od słów Proszę o przyjęcie. Tekst w tym akapicie wyjustuj, zapisz czcionką o rozmiarze 14 pkt. Ustaw wcięcie pierwszego wiersz tego akapitu na 1,5 cm. Wykonanie zadania 8 1) Kliknij lewym klawiszem myszy w wierszu zaczynającym się od słów Proszę o przyjęcie. 2) Wciśnij na klawiaturze klawisz Home, aby przejść na początek tego wiersza. 3) Wciśnij trzy razy klawisz ENTER w celu zrobienia trzech pustych akapitów. 4) Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit wciśnij przycisk Wyjustuj.

18 [17/23] [Ms Word] Wyjustuj Rysunek 36. Wyjustowanie tekstu 6) Wciśnij przycisk w prawym dolnym rogu w grupie Akapit, otwierający listę dostępnych opcji. 7) W obszarze Wcięcia, w polu Specjalne wybierz Pierwszy wiersz, a w polu Co wpisz 1,5 cm i wciśnij przycisk OK. Rysunek 37. Wcięcie pierwszego wiersza akapitu 8) Kliknij trzy razy lewym klawiszem myszy wewnątrz akapitu zaczynającego się od słów Proszę o przyjęcie w celu zaznaczenia tego akapitu. 9) W polu Rozmiar czcionki kliknij 14 pkt. Kliknij 14 pkt Zaznacz ten akapit Rysunek 38. Zapisywanie tekstu wybranym rozmiarem czcionki

19 [18/23] [Ms Word] Zadanie 9 Zwiększ odległość przed wierszem Z poważaniem na trzy puste akapity. Wyrównaj dwa ostatnie akapity do prawego marginesu. Wykonanie zadania 9 1) Kliknij w wierszu z tekstem Z poważaniem. 2) Wciśnij klawisz Home na klawiaturze, w celu przejścia na początek tego wiersza. 3) Wciśnij trzy razy klawisz Enter. 4) Zaznacz dwa ostatnie wiersze tekstu. 5) W grupie Akapit na karcie Narzędzia główne, wciśnij przycisk Wyrównaj do prawej. Wciśnij przycisk Wyrównaj do prawej Zaznacz tekst Rysunek 39. Wyrównanie akapitu Zadanie 10 Zapisz dokument. Wykonanie zadania 10 1) Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Zapisz. Rysunek 40. Zapisywanie dokumentu Przycisk Zapisz Po zapisaniu dokumentu zamykamy okno programu, klikając krzyżyk w prawym, górnym rogu programu.

20 [19/23] [Ms Word] Chcąc sprawdzić jak został zapisany wcześniej nasz dokument, należy go otworzyć. Dokument możemy otworzyć dwoma sposobami. Pierwszy z nich polega na otwarciu wcześniej zapisanego dokumentu, będąc w otwartym oknie programu. W tym przypadku postępujemy następująco: 1) Uruchamiamy program MS WORD 2) W nowym, pustym oknie programu wciskamy przycisk Plik na pasku górnego menu Rysunek 41. Wybieranie przycisku Plik w pustym oknie programu 3) W rozwiniętym menu klikamy przycisk Otwórz Rysunek 42. Otwieranie dokumentu 4) W lewej części wyświetlonego okna klikamy folder Dysk lokalny D: 5) W prawej części okna klikamy nazwę Word-podstawa 6) Klikamy przycisk Otwórz w dolnym obszarze tego okna

21 [20/23] [Ms Word] Rysunek 43. Okno otwierania dokumentu Dokument został otwarty. Jego nazwa znajduje się w nagłówku programu, a jego wygląd jest taki jak na poniższym obrazie: Nazwa dokumentu Rysunek 44. Widok wcześniej zapisanego dokumentu Zamykamy program

22 [21/23] [Ms Word] Drugi sposób otwierania wcześniej zapisanego dokumentu jest następujący: 1) Klikamy przycisk na pasku zadań 2) Klikamy lewym klawiszem myszy przycisk Dysk lokalny D: w lewej części okna 3) W prawej części okna klikamy na nazwie Word-podstawa 4) Wciskamy klawisz Enter na klawiaturze 2 3 Rysunek 45. Okno otwierania plików 5) W nowym oknie klikamy na nazwie dokumentu 6) Wciskamy klawisz Enter na klawiaturze 5 Rysunek 46. Otwieranie dokumentu

23 Dokument został otwarty, a jego wygląd jest taki jak poniżej: [22/23] [Ms Word] Rysunek 47. Wygląd wcześniej zapisanego, a następnie otwartego dokumentu Zamykamy okno programu.

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Formatowanie dokumentu

Formatowanie dokumentu Formatowanie dokumentu 1. Formatowanie strony Edytor tekstu Word umożliwia nadanie poszczególnym stronom dokumentu jednolitej formy przez określenie układu strony. Domyślnie są w nim ustawione marginesy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu jest to program przeznaczony do pisania modyfikowania i drukowania tekstów.

Edytor tekstu jest to program przeznaczony do pisania modyfikowania i drukowania tekstów. Temat: Poznajemy edytor tekstu Word Edytor tekstu jest to program przeznaczony do pisania modyfikowania i drukowania tekstów. Redagowanie dokumentu są to wszystkie czynności związane z opracowaniem treści

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja).

menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja). Ćwiczenie: CV Podstawowe pojęcia: menu kontekstowe menu dostępne pod prawym klawiszem myszy, twarda spacja spacja nierozdzielająca (Ctrl + Shift + spacja). 1. Okno Style Włącz okno Style klikając na ikonę

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Microsoft Excel to aplikacja, która jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość.

Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość. Formatowanie akapitu Fragment tekstu zakończony twardym enterem, traktowany przez edytor tekstu jako jedna nierozerwalna całość. Przy formatowaniu znaków obowiązywała zasada, że zawsze przez rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

FORMATOWANIE DOKUMENTU

FORMATOWANIE DOKUMENTU FORMATOWANIE DOKUMENTU Poznamy narzędzia umieszczone na wstążce karty Narzędzia główne w grupie Czcionka i Akapit ZMIANA WIELKOŚCI I KROJU CZCIONKI Aby zmienić wielkość i krój czcionki, zaznaczamy część

Bardziej szczegółowo

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB

Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB Ustawianie wcięcia za pomocą klawisza TAB Przycisk Plik => opcje => sprawdzanie => opcje autokorekty => autoformatowanie podczas pisania => ustaw wcięcie z lewej i pierwsze wcięcie klawiszami Tab i Backspace

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu Word 2010 - podstawy Edytor tekstu Word 2010 - podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe Obsługa programu EXCEL poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Wstawianie nowej strony

Wstawianie nowej strony Wstawianie nowej strony W obszernych dokumentach będziemy spotykali się z potrzebą dzielenia dokumentu na części. Czynność tę wykorzystujemy np.. do rozpoczęcia pisania nowego rozdziału na kolejnej stronie.

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

1. Wstawianie macierzy

1. Wstawianie macierzy 1. Wstawianie macierzy Aby otworzyć edytor równań: Wstaw Obiekt Formuła Aby utworzyć macierz najpierw wybieramy Nawiasy i kilkamy w potrzebny nawias (zmieniający rozmiar). Następnie w oknie formuły zamiast

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Krój czcionki można wybrać na wstążce w zakładce Narzędzia główne w grupie przycisków Cz cionka.

Krój czcionki można wybrać na wstążce w zakładce Narzędzia główne w grupie przycisków Cz cionka. Podstawowe sposoby formatowania Procesory tekstu umożliwiają nie tylko wpisywanie i wykonywanie modyfikacji (edycję tekstu), ale również formatowanie, czyli określenie wyglądu tekstu Podstawowe możliwości

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem 1. Przygotowanie dokumentu głównego (Tworzenie rozdziałów i podrozdziałów) Otwórz dokument o nazwie Duży tekst.docx znajdujący się na stronie prowadzącego zajęcia.

Bardziej szczegółowo

WORD praca z dużym tekstem

WORD praca z dużym tekstem WORD praca z dużym tekstem PRZYGOTOWANIE DOKUMENTU GŁÓWNEGO (TWORZENIE ROZDZIAŁÓW I PODROZDZIAŁÓW) Otwórz dokument o nazwie Duży tekst.docx znajdujący się na stronie prowadzącego zajęcia. Tekst sformatuj

Bardziej szczegółowo

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD

Podstawowa obsługa komputera Edytor tekstów MS WORD Fundacja Wspomagania Wsi październik 2004 Publikacja finansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI UL.BELLOTTIEGO 1; 01-022 WARSZAWA TEL. +22

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Formatowanie komórek

Formatowanie komórek Formatowanie komórek Korzystając z włączonego paska narzędziowego Formatowanie możemy, bez szukania dodatkowych opcji sformatować wartości i tekst wpisany do komórek Zmiana stylu czcionki (pogrubienie,

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word podstawy

Edytor tekstu Word podstawy Edytor tekstu Word 2007 - podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat

Otwórz okno na Świat Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Podział na strony, sekcje i kolumny

Podział na strony, sekcje i kolumny Formatowanie stron i sekcji Formatowanie stron odnosi się do całego dokumentu lub jego wybranych sekcji. Dla całych stron ustalamy na przykład marginesy, które określają odległość tekstu od krawędzi papieru.

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

ECDL. Moduł nr 3. Przetwarzanie tekstów

ECDL. Moduł nr 3. Przetwarzanie tekstów ECDL Moduł nr 3 Przetwarzanie tekstów autor: Tomasz Idzikowski Spis treści 1 Praca z aplikacją... 5 1.1 Praca z dokumentami... 5 1.1.1 Uruchomienie edytora tekstu, zakończenie pracy z nim. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki. Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki. Edytor tekstu MS Word 2010 PL: kształty. Do każdego dokumentu można wstawić tzw. kształty. Aby

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 6a

Rozwiązanie ćwiczenia 6a Rozwiązanie ćwiczenia 6a Aby ponumerować strony: 1. Ustaw kursor tekstowy na pierwszej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Numer strony na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka.

Bardziej szczegółowo

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy obramowanie w całej wstawianej tabeli

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy obramowanie w całej wstawianej tabeli Tabela Aby wstawić tabelę do dokumentu należy wybrać z górnego menu Tabela-->Wstaw-->Tabela W kategorii Rozmiar określamy z ilu kolumn i ilu wierszy ma się składać nasza tabela. Do dokumentu tabelę możemy

Bardziej szczegółowo