DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE"

Transkrypt

1 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE Umowy międzynarodowe nie posługują się takim pojęciem, więc rodzaj wykonywanej działalności należy przyporządkowywać wg źródeł przychodów wymienionych w poszczególnych umowach. I. DOCHODY Z TYTUŁU CZŁONKOWSTWA W RADZIE NADZORCZEJ ALBO W ZARZĄDZIE SPÓŁKI (umowy upo najczęściej posługują się pojęciem Wynagrodzenia dyrektorów ) Zgodnie z zasadami przyjętymi w MK OECD (komentarz do art. 16), wynagrodzenia i inne podobne należności członków zarządu mogą być opodatkowane w państwie siedziby spółki, która je wypłaca. Przykład 1 Rezydent polski będący członkiem zarządu spółki mającej siedzibę za granicą osiągnął z tego tytułu wynagrodzenie Dochód taki zgodnie z postanowieniami umów może być opodatkowany za granicą. W Polsce podatnik składa PIT 36 i PIT/ZG. Rozlicza się na ogólnych zasadach, w zależności od zastosowanej metody upo obowiązującej z krajem, w którym uzyskał przychód. Należy pamiętać o uregulowaniach zawartych w art. 27g updof - w sytuacji gdy do podatnika będzie miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, to podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27 updof, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją. Uwaga Dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę na Cyprze (dochód ten należy odróżnić np. od otrzymanego za usługi doradcze czy reklamowe), może być opodatkowany zgodnie z umową - w państwie źródła, tj. na Cyprze oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Wg uregulowań cypryjskiego prawa podatkowego - dochód ten jest zwolniony z opodatkowania, co oznacza, że podatek nie będzie zapłacony na Cyprze. Jednakże, jako że z Cyprem obowiązuje metoda wyłączenia z progresją w Polsce dochód ten winien być wykazany tylko do stopy procentowej. Przykład 2 Nierezydent osiągnął wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki mającej siedzibę w Polsce

2 Zgodnie z art. 29 updof m.in. z działalności określonej w art. 13 pkt 7 pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Przepis ten stosuje się jednak z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP. Sposób opodatkowania i wysokość podatku zależy od tego czy nierezydent: 1. przedstawi certyfikat rezydencji - wówczas art. 29 updof stosujemy w uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli z umowy wynika, że wynagrodzenie członka rady nadzorczej podlega opodatkowaniu w Polsce, płatnik (spółka) obowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku 20% (chyba, że w upo wskazano inną stawkę) w momencie dokonywania wypłaty i wpłacenia go do US w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał podatek. W terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego płatnik jest zobowiązany przesłać roczną deklarację PIT-8AR do US wg siedziby spółki art. 42 ust.1a updof. Natomiast w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, spółka jako płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację IFT-1R (art. 42 ust. 2 updof). Informację tę sporządza się także wtedy, gdy na podstawie umowy upo, płatnik nie jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła (art. 42 ust. 6 updof). Na pisemny wniosek podatnika, w związku z zamiarem opuszczenia przez niego Polski, płatnik ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku sporządzić imienną informację IFT-1, którą przesyła podatnikowi i US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Niezależnie od tego, w terminie do końca lutego sporządza IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 4 updof). Nierezydent nie ma obowiązku składania zeznania rocznego w Polsce, gdyż jest to podatek zryczałtowany. Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Certyfikat sporządzony w języku obcym powinien być wiarygodnie przetłumaczony na język polski (potwierdzony przez tłumacza przysięgłego) - sporządzenie tłumaczenia nie jest jednak warunkiem zastosowania niższej stawki podatkowej wynikającej z umowy. Należy je sporządzić na wypadek ewentualnej kontroli organów podatkowych lub dopiero na żądanie kontrolujących. Polski płatnik może posiadać certyfikat rezydencji sporządzony w języku obcym. Posiadanie certyfikatu (względnie zapoznanie się z oryginałem certyfikatu) w takiej formie jest wystarczające dla zastosowania zasad opodatkowania wynikających z umowy (SIP ). 2. nie przedstawi certyfikatu rezydencji:

3 a) gdy jego pobyt w Polsce trwał max 183 dni, wówczas płatnik, zgodnie z art. 29 updof, ma obowiązek pobrać 20% zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconych należności i wpłacić go do US w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał podatek. W terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego płatnik jest zobowiązany przesłać roczną deklarację PIT-8AR do US wg siedziby spółki (art. 42 ust.1a updof). W terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 updof). Na pisemny wniosek cudzoziemca, w związku z zamiarem opuszczenia przez niego Polski, płatnik ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku sporządzić imienną informację IFT-1 którą przesyła podatnikowi i US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych Niezależnie od tego, w terminie do końca lutego sporządza dodatkowo IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 4 updof). Cudzoziemiec nie składa zeznania rocznego w Polsce. Uwaga: Możliwość opodatkowania nierezydentów zgodnie z art. 27 ust. 1 - wyjaśnienia str b) gdy jego pobyt trwał dłużej niż 183 dni i płatnik nie ma gwarancji, że cudzoziemiec nie jest polskim rezydentem (bo w świetle przepisów updof uważa się go za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce) płatnik (spółka) jest obowiązany, zgodnie z art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 updof, pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w momencie dokonywania wypłaty i wpłacić go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał zaliczkę. W terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego płatnik jest zobowiązany przesłać roczną deklarację PIT-4R do US wg siedziby spółki (art. 42 ust.1a updof). W terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz US właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika informację PIT-11 (art. 42 ust. 2 pkt 1 updof). Podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-37 (jeżeli osiągnął przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika). Uwaga Zgodnie z art. 1 pkt 22 ustawy z r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 209, poz. 1316) wprowadzono do art. 29 ust. 4 i 5 updof, zgodnie z którymi nierezydenci, którzy mają miejsce zamieszkania w państwach UE, EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej i udokumentują swoją rezydencję podatkową stosownym certyfikatem, mogą opodatkować uzyskane na terytorium Polski przychody na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 updof. Taki sposób opodatkowania jest możliwy na wniosek nierezydenta wyrażony w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy, traktuje się na równi z pobrana przez płatnika zaliczką. Ponieważ art. 45 ust. 7a

4 updof stanowi o złożeniu zeznania do 30 kwietnia za rok podatkowy, to należy uznać, że nie jest możliwe złożenie takiego wniosku po terminie przewidzianym do złożenia zeznania podatkowego. W zeznaniu rocznym (odpowiednio PIT-36 lub PIT-37) obcokrajowiec może pomniejszyć przychody o koszty ich uzyskania, a pobrany zryczałtowany podatek zostanie potraktowany jako zaliczka pobrana przez płatnika. Do zeznania nierezydent ma obowiązek dołączyć certyfikat rezydencji (art. 45 ust. 7a updof). Przepis ten mogą stosować tylko rezydenci państw, z którymi istnieje podstawa prawna dla tzw. wymiany informacji podatkowej. Taką podstawą prawną jest najczęściej właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Powyższa zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od r. Interpretacje dotyczące tematu: SIP , Przykład 3 Nierezydent, będący jednocześnie prezesem zarządu i udziałowcem polskiej spółki z o.o., otrzymał od tej spółki nieodpłatne świadczenie Spółka opłaca prezesowi zarządu dodatkowe ubezpieczenie NW. Do jakiego źródła przychodów zakwalifikować wartość nieodpłatnego świadczenia dla tego udziałowca? jeżeli udziałowiec jest umocowany ze spółką umową o pracę, w ramach tej umowy pełni funkcję prezesa zarządu, a ubezpieczenie NW jest opłacane z tytułu pełnienia tych funkcji w spółce i upoważnionym do odszkodowania jest prezes będzie to dla niego przychód ze stosunku pracy art. 12 ust. 1 updof i art. 15 upo jako praca najemna, jeżeli udziałowiec nie jest umocowany ze spółką żadną umową, a swoje funkcje pełni na podstawie aktu powołania, a ubezpieczenie NW jest opłacane z tytułu pełnienia tych funkcji w spółce i upoważnionym do odszkodowania jest prezes - będzie to dla niego przychód z działalności wykonywanej osobiście art. 13 pkt 7 updof i art. 16 upo jako wynagrodzenie dyrektorów,, jeżeli nieodpłatne świadczenie otrzymuje udziałowiec nie pełniący żadnych funkcji w spółce stanowi to przychód z kapitałów pieniężnych - art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. d updof i art. 10 upo jako przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przykład 4 Nierezydent, będący prezesem zarządu (niebędący jednocześnie udziałowcem) polskiej spółki z o.o., otrzymał od tej spółki nieodpłatne świadczenie

5 Jeżeli funkcje prezesa zarządu pełni osoba niebędąca udziałowcem tej spółki, otrzymane nieodpłatne świadczenie w zależności od umocowania ze spółką stanowi: przychód ze stosunku pracy art. 12 ust. 1 updof i art. 15 upo (jeżeli jest wypłacane z tytułu pełnienia tych funkcji w spółce) lub przychód z samodzielnie wykonywanej działalności - art. 13 pkt 7 updof i art. 16 upo jako wynagrodzenia dyrektorów (jeżeli jest wypłacane z tytułu pełnienia tych funkcji w spółce) albo przychód z innych źródeł art. 20 updof i art. 10 upo (jeżeli jest wypłacane z tytułu pełnienia tych funkcji w spółce) II. UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO Zgodnie z MK OECD dochody z wolnych zawodów lub innej działalności o samodzielnym charakterze wykonywane w drugim państwie podlegają opodatkowaniu tylko w kraju miejsca zamieszkania, jeżeli osoba nie posiada w drugim państwie stałej placówki. Może też podlegać opodatkowaniu w państwie źródła jeżeli osoba posiada stałą placówkę w drugim umawiającym się państwie. Określenie wolny zawód obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność: naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również działalność lekarzy, lekarzy dentystów, inżynierów, architektów, księgowych. Konwencja nie definiuje pojęcia stałej placówki. Można jednak uznać, że jest to każde miejsce, regularnie wykorzystywane przez daną osobę do wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności. Może to być więc np. gabinet lekarski, biuro księgowej. Żeby np. móc powiedzieć, że cudzoziemiec posiada stałą placówkę na terytorium Polski, muszą być spełnione następujące elementy: istnienie placówki, czyli określonego miejsca wykonywania usług (np. gabinet, biuro, określony sad lub gospodarstwo w przypadku rolników), placówka musi mieć charakter stały, tzn. musi być utworzona w określonym miejscu z pewnym stopniem trwałości, cudzoziemiec musi prowadzić działalność za pomocą tej stałej placówki (odpowiedzi MF dla dziennikarzy grudzień 2007). Umowy zlecenia/o dzieło mogą być wykonywane zarówno w Polsce jak i za granicą. Uwaga Jako, że niektóre umowy nie zawierają odrębnych postanowień dotyczących wolnych zawodów, należy w stosunku do tego typu dochodów stosować postanowienia opodatkowania zysków przedsiębiorstwa. O tym, do jakiego źródła przychodów, w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy kwalifikować dochody uzyskiwane na podstawie umów zlecenia (czy ma to być zysk z prowadzenia przedsiębiorstwa, czy dochód z wolnego zawodu) każdorazowo decyduje treść umowy o unikaniu

6 podwójnego opodatkowania (Modelowa Konwencja - komentarz do art. 7, str.118). Przed rokiem 2000 dochód z wolnego zawodu i innej działalności o charakterze niezależnym wchodził w zakres oddzielnego artykułu, tj. art. 14. Postanowienia tego artykułu były podobne do postanowień stosowanych do zysków przedsiębiorstwa. Zniesienie art. 14 oznaczało, że dochód z wolnego zawodu lub innej niezależnej działalności stanowi odtąd zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 7, co zostało potwierdzone dodaniem definicji określenia działalność zarobkowa oznaczającym że określenie to obejmuje wolne zawody i inną działalność o niezależnym charakterze. Jeżeli z umowy wynika, że uzyskany dochód podlega opodatkowaniu w Polsce, to o źródle opodatkowania (w tym o kosztach) decydują przepisy polskiej ustawy Przykład 1 Rezydent polski uzyskał dochód z umowy o dzieło zawartej z podmiotem zagranicznym (umowa realizowana była w Polsce) Polski rezydent - naukowiec, mający miejsce zamieszkania w Polsce, napisał artykuł do fachowego czasopisma i przesłał ten artykuł do wydawnictwa zagranicznego. Otrzymał z tego tytułu honorarium jako jednorazowe wynagrodzenie. Dochód z honorarium stanowi dochód z wykonywania wolnego zawodu. Tego rodzaju dochody są zwolnione co do zasady z opodatkowania za granicą, natomiast opodatkowane są w Polsce z uwagi na miejsce zamieszkania podatnika. Dochody te są zatem opodatkowane w Polsce, a podatnikowi przysługują koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, tj. 20%. Jako, że otrzyma wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika, ma obowiązek sam wpłacić w ciągu roku zaliczkę na podatek, stosując najniższą stawkę skali podatkowej, tj. 18% (bez kwoty zmniejszającej podatek). Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 updof, tj. 32 %. Zaliczkę odprowadza do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego (art. 44 ust. 1a pkt 3 i ust. 3a updof). Ma też obowiązek rozliczyć się w zeznaniu rocznym PIT-36 (bez załącznika PIT/ZG). Nie ma podatku zapłaconego z granicą, nie stosuje się więc przepisów umowy upo, tylko updof. Uwaga Jeżeli artykuł, który napisał podatnik, jest przedmiotem prawa autorskiego, to podatnikowi, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 updof przysługiwać będą 50% koszty uzyskania przychodów. W takiej sytuacji przychód uzyskany przez podatnika kwalifikujemy jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 updof, zaś podatnik nie ma obowiązku wpłacać zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku (art. 44 ust. 1a pkt 3 updof nie odsyła w swej treści do art. 18 updof). Podatnik opodatkuje dochody dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36 (PPiO KP pkt II).

7 Jednocześnie, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z tytułu tzw. praw autorskich (na ogół art. 12 upo należności licencyjne ). Przepis ten, co do zasady, przewiduje opodatkowanie należności licencyjnych podatkiem u źródła w państwie ich wypłaty, według stawki podatku określonej w umowie. W takim przypadku, w państwie rezydencji, dokonując rocznego obliczenia podatku, podatnik ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą (jeżeli umowa przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia). Przykład 2 Rezydent polski uzyskał dochód z tytułu wykonywania wolnego zawodu za granicą Polski rezydent - artysta malarz indywidualnie wyjechał za granicę do miejscowości nadmorskiej i malował wczasowiczom portrety na promenadzie. Dochody z tego tytułu (jako wolny zawód) - opodatkuje w Polsce (w miejscu zamieszkania). Inaczej byłoby, gdyby za granicą posiadał stałą placówkę np. pracownię albo gdyby co sezon wyjeżdżał w to samo miejsce malować (def. stałej placówki - komentarz do art. 5 MK OECD, przewiduje taką możliwość). Podatnik miał obowiązek, uzyskany dochód za granicą, sam opodatkować po powrocie do kraju, ponieważ dochód ten uzyskał bez pośrednictwa płatnika. Miał obowiązek wpłacić w ciągu roku - zaliczkę na podatek dochodowy stosując najniższą stawkę skali podatkowej (18% bez kwoty zmniejszającej) lub stawkę wyższą (32%). Zaliczkę powinien odprowadzić do 20 następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania (art. 44 ust. 1a pkt 3 i ust. 3a lub ust. 7 updof). Rozliczając się w zeznaniu rocznym PIT-36, wykaże uzyskane dochody za granicą, zastosuje koszty 20%, ustali dochód i wyliczy podatek oraz uwzględni zapłacone zaliczki w trakcie roku. Jeżeli podatnik korzysta z praw autorskich, to przysługują mu 50% koszty (jest to przychód z praw majątkowych określony w art. 18 updof). Nie ma wówczas obowiązku wpłacać zaliczek w trakcie roku, rozlicza się zeznaniem PIT-36. Jednocześnie, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z tytułu tzw. praw autorskich (na ogół art. 12 upo należności licencyjne ). Przepis ten, co do zasady przewiduje opodatkowanie należności licencyjnych podatkiem u źródła w państwie ich wypłaty, według stawki podatku określonej w umowie. W takim przypadku, w państwie rezydencji, dokonując rocznego obliczenia podatku, podatnik ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą (jeżeli umowa przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia). Przykład 3 Rezydent polski uzyskał dochód z tytułu umowy zlecenia podpisanej z zagranicznym podmiotem i realizowanej za granicą Rezydent polski podpisał umowę zlecenie z zagranicznym podmiotem. Nie posiadał tam stałej placówki i przedstawił polski certyfikat rezydencji zagranicznemu płatnikowi. Podatnik miał obowiązek, uzyskany dochód za granicą, sam opodatkować po powrocie do kraju, ponieważ dochód ten uzyskał bez pośrednictwa płatnika.

8 Miał obowiązek wpłacić w ciągu roku - zaliczkę na podatek dochodowy stosując najniższą stawkę skali podatkowej (18% bez kwoty zmniejszającej) lub stawkę wyższą (32%). Zaliczkę powinien odprowadzić do 20 następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania (art. 44 ust. 1a pkt 3 i ust. 3a lub ust. 7 updof). Obliczając zaliczkę nie uwzględnia diet zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.b updof. Rozliczając się w zeznaniu rocznym PIT-36, wykaże uzyskane dochody za granicą, zastosuje koszty 20%, ustali dochód i wyliczy podatek oraz uwzględni zapłacone zaliczki w trakcie roku. Jeżeli podatnik korzysta z praw autorskich, to przysługują mu 50% koszty (jest to przychód z praw majątkowych określony w art. 18 updof). Nie ma wówczas obowiązku wpłacać zaliczek w trakcie roku, rozlicza się zeznaniem PIT-36. Jednocześnie, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z tytułu tzw. praw autorskich (na ogół art. 12 upo należności licencyjne ). Przepis ten, co do zasady przewiduje opodatkowanie należności licencyjnych podatkiem u źródła w państwie ich wypłaty, według stawki podatku określonej w umowie. W takim przypadku, w państwie rezydencji, dokonując rocznego obliczenia podatku, podatnik ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą (jeżeli umowa przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia). OPODATKOWANIE NIEREZYDENTÓW A. GDY ZAWARTO UMOWĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Przykład 4 Nierezydent uzyskuje dochód z tytułu wykonywania wolnego zawodu na umowę zlecenie/o dzieło w Polsce Umowa o dzieło jest wykonywana w Polsce, co do zasady dochody takie są opodatkowane w kraju zamieszkania, a więc będą opodatkowane za granicą. Wyjątkiem natomiast jest sytuacja, gdy umowa wiąże skutki podatkowe z posiadaniem w Polsce stałej placówki. Jeżeli nierezydent dla wykonywania wolnego zawodu posiada stałą placówkę i: 1. przedstawi certyfikat rezydencji, a z umowy wynika, że taki dochód podlega opodatkowaniu tylko w miejscu zamieszkania - płatnik podatku nie pobierze. Sporządzi tylko informację IFT-1R, jako że z art. 42 ust. 6 ustawy wynika, że płatnik, jeżeli nie pobierze podatku, również sporządza tę informację w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, 2. nie przedstawi certyfikatu rezydencji: a) gdy jego pobyt w Polsce trwał max 183 dni, wówczas płatnik zgodnie z art. 29 updof, ma obowiązek pobrać 20% zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconych należności. W terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego płatnik będzie zobowiązany przesłać roczną deklarację PIT-8AR do US wg miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika art. 42 ust. 1a.

9 Natomiast w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, płatnik ma obowiązek przesłać nierezydentowi oraz US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informacji IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 updof). Na pisemny wniosek nierezydenta, w związku z zamiarem opuszczenia przez niego Polski, płatnik ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku sporządzić imienną informację IFT-1 którą przesyła podatnikowi i US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych Niezależnie od tego, w terminie do końca lutego sporządza dodatkowo IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 4 updof). Nierezydent nie składa zeznania rocznego w Polsce. Uwaga: możliwość opodatkowania nierezydentów zgodnie z art. 27 ust. 1 - patrz wyjaśnienia str. 38. b) gdy jego pobyt trwał dłużej niż 183 dni i płatnik nie ma gwarancji, że cudzoziemiec nie jest polskim rezydentem, wówczas płatnik opodatkuje te dochody zgodnie z art. 13 updof, wpłaca zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 updof, wystawia PIT-11. Cudzoziemiec ma obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-37. Umowa zlecenia z nierezydentem zawarta na kwotę poniżej 200 zł podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 29 updof. Przykład 5 Nierezydent uzyskuje dochód z tytułu pracy w rolnictwie na umowę zlecenia. Umowa zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej np. rolnikiem. Dochody, np. z pracy w rolnictwie, w zależności od umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, mogą być opodatkowane w Polsce (np. umowa z Rosją) albo podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (np. umowy z Ukrainą, Białorusią), chyba że osoba ta dysponuje w Polsce stałą placówką. Jeżeli dysponuje taką placówką, to dochody mogą być opodatkowane w Polsce, jednak tylko w takim zakresie, w jakim mogą być przypisane tej placówce. Każdy przypadek należy analizować oddzielnie dla potrzeb określenia czy dana osoba posiada stałą placówkę na terytorium Polski. W praktyce powinno się ocenić, czy działalność ma charakter trwały i stanowi spójność pod względem geograficznym i handlowym (np. czy usługi wykonywane są przez dłuższy czas w obrębie jednego gospodarstwa, czy też osoba ta przemieszcza się podpisując umowy z nowymi usługobiorcami). Przyjmuje się, że zakład nie powstaje, jeżeli działalność była wykonywana za pośrednictwem stałej placówki utrzymywanej krócej niż sześć miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy działalność ma charakter powtarzalny, w takim przypadku każdy okres, w którym placówka była użytkowana, powinien być brany pod uwagę w połączeniu z ilością wszystkich okresów użytkowania placówki (okres może się rozciągnąć na wiele lat) komentarz do art. 5 MK OECD. W przypadku, gdy nierezydent posiadał w Polsce placówkę, jego dochody będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 9 updof, stanowią one przychody z innych źródeł

10 i są opodatkowane na ogólnych zasadach wg skali podatkowej. Podatnikowi przysługują koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 6 updof czyli 20%. W związku z otrzymaniem dochodów bez pośrednictwa płatnika, podatnik jest obowiązany samodzielnie je rozliczyć. Może to zrobić na dwa sposoby: 1. może wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek zgodnie z art. 44 ust. 1c updof, stosując najniższą stawkę skali podatkowej (18% bez kwoty zmniejszającej) lub stawkę wyższą (32 %). Zaliczkę odprowadza do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego, przy czym, jeżeli podatnik rozpocznie wpłacanie zaliczek w trakcie roku podatkowego, to musi wpłacać kolejne zaliczki od dochodu z tego samego tytułu aż do końca tego roku. Podatnik rozlicza dochody w zeznaniu rocznym PIT-36 (bez załącznika PIT/ZG). 2. może opodatkować dochody po zakończonym roku podatkowym, wykazując je w zeznaniu PIT- 36. Jeżeli podatnik zamierza opuścić Polskę przed terminem do złożenia zeznania (30 kwietnia roku następnego), wówczas zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy, jest obowiązany złożyć zeznanie podatkowe do US właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, ze względu na miejsce położenia stałej placówki, przed opuszczeniem Polski. Przykład 6 Nierezydent uzyskuje dochód z tytułu wykonywania umowy zlecenie/o dzieło za granicą na rzecz polskiego przedsiębiorcy Polska firma zatrudnia na umowę zlecenie np. Czecha, aby na terenie Czech zbierał dane o firmach, z którymi polska firma chce współpracować. Zgodnie z art. 29 updof podatek dochodowy od przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez osoby nie mające zamieszkania w Polsce z umowy zlecenia pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu. Za dochody uzyskane na terytorium RP uznajemy również dochody pochodzące od polskiego płatnika, wypłacane osobie, która umowę zlecenia wykonuje za granicą. Ww. przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy lub niepobranie podatku jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej, zwanym dalej,,certyfikatem rezydencji". Jeżeli Czech przedstawi certyfikat rezydencji, stosujemy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, z której wynika, że dochody te opodatkowane są w miejscu zamieszkania. W tym przypadku polska firma nie pobierze podatku, w terminie do końca lutego następnego roku sporządzi informację IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 6 updof).

11 Jeżeli Czech nie przedstawi certyfikatu rezydencji, to polska firma stosuje art. 29 i pobiera 20% zryczałtowany podatek dochodowy od wypłacanych należności. W terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego płatnik będzie zobowiązany przesłać roczną deklarację PIT-8AR do US wg siedziby spółki (art. 42 ust.1a updof). Natomiast w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację IFT-1R, o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (art. 42 ust. 2 pkt 2 updof). Na pisemny wniosek podatnika płatnik ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku sporządzić imienną informację IFT-1, którą przesyła podatnikowi i US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Niezależnie od tego, w terminie do końca lutego sporządza dodatkowo IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 updof). Obcokrajowiec nie ma obowiązku składania zeznania rocznego w Polsce, gdyż jest to podatek zryczałtowany. Interpretacje dotyczące tematu: SIP , , Uwaga: możliwość opodatkowania nierezydentów zgodnie z art. 27 ust. 1 - wyjaśnienia str. 38 B. GDY BRAK UPO Gdy z danym krajem nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to mimo, iż podatnik przedstawi certyfikat rezydencji płatnik pobierze podatek zgodnie z art. 29 updof, jeżeli podatnik, zgodnie z art. 3 ust. 1a updof, będzie uznany za nierezydenta lub art. 41 ust. 1 updof, jeżeli zgodnie z ww. przepisem obcokrajowiec będzie miał miejsce zamieszkania na terytorium RP. III. OPODATKOWANIE ARTYSTÓW SCENICZNYCH, FILMOWYCH, MUZYKÓW I SPORTOWCÓW Zdecydowana większość umów podpisanych przez RP odrębnie reguluje zagadnienie opodatkowania dochodów z samodzielnie wykonywanej działalności artystycznej lub sportowej. W szczególności dotyczy to dochodów artystów scenicznych, cyrkowych, filmowych, radiowych lub telewizyjnych. Dochody te, zgodnie z regulacjami umów co do zasady, mogą podlegać opodatkowaniu w państwie, w którym działalność jest wykonywana. Ma to miejsce np. w umowie - z Niemcami oraz z Holandią - gdzie wskazuje się, że dochody takie mogą być opodatkowane w Państwie, w którym wykonuje się te czynności.

12 Jeżeli jednak dochód artysty lub sportowca z jego osobistej działalności nie jest mu wypłacany bezpośrednio, lecz innej osobie (np. przedsiębiorstwu organizującemu wyjazd zagraniczny, organizatorowi koncertu), to dochód taki może być opodatkowany w państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana. Wynagrodzenia artystów (sportowców) finansowane całkowicie lub w przeważającej mierze z funduszy publicznych jednego lub obu umawiających się państw (ich jednostek administracyjnych lub władz lokalnych) podlega z reguły opodatkowaniu w tym państwie, gdzie artysta (sportowiec) ma miejsce zamieszkania. Przykład 1 Holenderski piłkarz gra na kontrakcie w Klubie Sportowym Lech-Poznań Jeżeli piłkarz: 1. przedstawi certyfikat rezydencji stosujemy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z art. 17 umowy wynika, że dochód sportowca uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu osobiście wykonywanej działalności w tym charakterze w Drugim umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym Drugim Państwie. W związku z tym Klub jako płatnik pobiera, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 updof, 20% zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconych należności ze względu na to, że czynności te były wykonywane w Polsce. W terminie do końca lutego następnego roku płatnik sporządza informację IFT-1R. Piłkarz już nie składa zeznania rocznego w Polsce. 2. nie przedstawi certyfikatu rezydencji: a) a jego pobyt w Polsce trwał max 183 dni, wówczas Klub jako płatnik zgodnie z art. 29 updof, ma obowiązek pobrać 20% zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconych należności. W terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego płatnik będzie zobowiązany przesłać roczną deklarację PIT-8AR do US wg siedziby spółki (art. 42 ust. 1a updof). W terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, płatnik ma obowiązek przesłać cudzoziemcowi oraz US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informację IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 2 updof). Na pisemny wniosek cudzoziemca, w związku z zamiarem opuszczenia przez niego Polski, płatnik ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku sporządzić imienną informację IFT-1, którą przesyła podatnikowi i US właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych Niezależnie od tego, w terminie do końca lutego sporządza dodatkowo IFT-1R (art. 42 ust. 2 pkt 4 updof). Piłkarz już nie składa zeznania rocznego w Polsce. Uwaga: możliwość opodatkowania nierezydentów zgodnie z art. 27 ust. 1 patrz wyjaśnienia str. 38 b) a jego pobyt trwał dłużej niż 183 dni i płatnik nie ma gwarancji, że piłkarz nie jest polskim rezydentem, wówczas płatnik opodatkuje te dochody jako dochody z art. 13, wpłaca zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 updof, wystawia PIT-11. Piłkarz ma obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-37.

13 Ewentualne przekwalifikowanie takiego dochodu na dochód osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w Polsce i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji spoczywa na podatniku, który sam składa korektę zeznania podatkowego i ewentualnie dopłaca podatek (SIP ). Przykład 2 Rezydent polski (muzyk) uzyskał za granicą dochody z działalności wykonywanej osobiście w Niemczech płatnik niemiecki pobrał podatek (ze względu na wykonywane czynności). W Polsce podatnik nie ma obowiązku opodatkowania tych dochodów (chyba że osiągnął także dochody w Polsce to przyjmuje dochody zagraniczne do wyliczenia stopy procentowej); w Holandii płatnik holenderski pobrał podatek, ale w Polsce podatnik musi również je opodatkować płacąc zaliczkę w ciągu roku (art. 44 ust.1a i 3a updof), gdyż są to dochody bez pośrednictwa płatnika. Odliczy podatek zapłacony za granicą. W sytuacjach, gdy umowy nie zawierają odrębnego uregulowania dla artystów i sportowców, dochody z ww. tytułu należy traktować jak dochody z wolnych zawodów art. 14/17 umowy, a więc będą podlegały opodatkowaniu w Państwie zamieszkania podatnika, chyba że działalność ta wykonywana jest w ramach umowy o pracę wówczas zastosowanie znajdzie art. 15 umowy. Przykład 3 Nierezydent mający stałą placówkę w Polsce osiągał dochody z tytułu wolnego zawodu w Polsce Np. artysta plastyk ma w Polsce pracownię, a więc osiąga dochody z tytułu wolnego zawodu bez pośrednictwa płatnika. Ma obowiązek sam opodatkować w Polsce te dochody, a więc zapłacić - zgodnie z art. 29 updof - zryczałtowany 20% podatek od uzyskanych przychodów (art. 44 ust. 1b updof). Zapłacony podatek wykazuje w PIT-36 (poz.191). Uwaga: możliwość opodatkowania nierezydentów zgodnie z art. 27 ust. 1 - patrz wyjaśnienia str. 38

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) Odpowiedź Ministra

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.08.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

Ustalenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego dla przesłania przez płatnika informacji IFT-1R oraz PIT-11 dotyczących dochodów cudzoziemców.

Ustalenie właściwości naczelnika urzędu skarbowego dla przesłania przez płatnika informacji IFT-1R oraz PIT-11 dotyczących dochodów cudzoziemców. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.02.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI: I. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej osiąganych za granicą przez osoby mieszkające

Bardziej szczegółowo

PRACA NAJEMNA. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią.

PRACA NAJEMNA. Ważne jest to, gdzie praca jest wykonywana, a nie skąd przekazywana jest zapłata za nią. PRACA NAJEMNA I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ Generalną zasadą jest to, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej - osoby mającej miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.11.23 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 211 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (...) Art. 6. W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w celu uzyskania potrzebnych informacji w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz.

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz. OBOWIĄZKI PŁATNIKA Urząd Skarbowy Skala podatku dochodowego 2009-2012 Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do Podatek wynosi 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85.528 14.839

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy Art.15 UM-OECD 1. Z zastrzeŝeniem eniem postanowień art.16 [ [wynagrodzenia dyrektorów ] art.18 [ emerytury] ] i Art.19 [ [pracownicy państwowi

Bardziej szczegółowo

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 NR KRS 0000178456; tel. fax. (074) 84 235 52; 84 241 69 e mail: biuro@slawomirzielen.com.pl

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM

DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM RODZICÓW, OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO LUB OSOBISTYM - art. 7 updof OBOWIĄZEK Osoby (rezydenci i nierezydenci), które wychowują małoletnie dzieci 1 (lub

Bardziej szczegółowo

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych?

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl www.szybkipit.pl 1 Pracujesz za granicą a miejsce zamieszkania masz w Polsce? W większości przypadków z dochodów z pracy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Rozliczenie dochodów zagranicznych... 3 Brytyjskie zarobki rozliczamy metodą wyłączenia... 7 W polskim PIT można odliczyć austriacki podatek... 12 Zarobki belgijskie rozliczane według proporcjonalnego

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Lutowe obowiązki płatników. Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzić i składać płatnicy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa.

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu z tytułu sprawowania

Bardziej szczegółowo

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej.

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Termin rezydencja podatkowa oznacza kto i w jakim zakresie w danym państwie podlega

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Liczba cudzoziemców odwiedzających Polskę od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Proces ten przyspieszyła bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Niniejsza broszura zawiera jedynie omówienie ogólnych zasad związanych z rozliczaniem dochodów uzyskanych za granicą.

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk Wyliczenia rachunkowe wskazują - w związku z różnymi zasadami rozliczania podatku od takich umów - iż od wyższych kwot brutto będzie, w niektórych przypadkach, niższy podatek do pobrania przez płatnika.

Bardziej szczegółowo

PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy omówienie wybranych zagadnień

PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy omówienie wybranych zagadnień PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy omówienie wybranych zagadnień Za rok 2012 składana jest wersja nr 19 Terminy składania: do końca lutego roku następującego

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.11.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod

Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod Jak rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospod Podatnik do końca lutego powinien otrzymać od nabywcy praw autorskich informację PIT-11/8B o uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy

Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy W praktyce gospodarczej częstym działaniem z zakresu marketingu jest tzw. sprzedaż premiowa. Jak ją prawidłowo rozliczyć na gruncie podatkowym? Zapraszamy do lektury.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Warszawa, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 12 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD10.8201.1.2016.GOJ MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie stosowania ulgi,

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe pod redakcją: dr. Marcina Jamrożego i Tomasza Majora wydanie II uaktualnione Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.03.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE OPIS DEKLARACJI. Deklaracja dla podatku od towarów i usług, składana za okresy miesięczne

E-DEKLARACJE OPIS DEKLARACJI. Deklaracja dla podatku od towarów i usług, składana za okresy miesięczne TABELA E- VAT VAT-7 VAT-7D VAT-7K VAT-8 VAT-9M VAT-10 VAT-11 VAT-12 VAT-13 VAT-21 składana za okresy miesięczne składana przez innych niż mali podatnicy za okresy kwartalne składana przez małych podatników

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO

1. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO Warszawa, dnia 1~maja 2013 r. MINISTERSTWO FINANSÓW DEPART AMENT POLITYKI PODATKOWEJ PK2/065/27/WITI2013/ ~D ~ ~'00'j 6 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KWESTII OPODATKOWANIA EMERYTUR I RENT W RELACJACH POLSKO-AMERYKAŃSKICH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ W KONTEKŚCIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ W KONTEKŚCIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego -SCP PUBLIKACJE Enterprise Europe Network OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH ZA GRANICĄ W KONTEKŚCIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Stan

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Roszczenia podatkowe poszczególnych państw a zatem i Polski bazują na dwóch zasadach:

INFORMACJE OGÓLNE. Roszczenia podatkowe poszczególnych państw a zatem i Polski bazują na dwóch zasadach: INFORMACJE OGÓLNE Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody za granicą zależą od miejsca ich zamieszkania dla celów podatkowych, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu

Bardziej szczegółowo

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazus 1. Józef T., który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE Przyznawana na podstawie: - art. 27c updof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. - art. 53 uzpdof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. polega na obniżeniu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ 5 N. Podstawa prawna odpowiedzi CFC ang. controlled foreign corporation zagraniczna spółka kontrolowana Art. ust. 5 Modelowej Konwencji OECD Art. UPDOP Art. ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

U S T A W A. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Projekt z dnia 20 marca 2017 r. U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo