POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r.

2 2.

3 I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE - DANE PODSTAWOWE Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na dzień r. wynosiła osób, w tym 1945 kobiet. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych ogółem zwiększyła się o 533 osoby tj. 15,5% (w grudniu 2010 r. zarejestrowane były osoby) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie uwzględnia osób poszukujących pracy tj. posiadających gospodarstwa rolne powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, renty inwalidzkie lub inne źródła dochodów. W dniu r. w ewidencji PUP w Biłgoraju figurowało 78 osób poszukujących pracy. W okresie czterech kwartałów 2011 r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowano łącznie osób bezrobotnych, z tego w grudniu osób. Średnio w miesiącu rejestrowało się 660 osób. Spośród ogółu zarejestrowanych tylko osób zarejestrowało się po raz pierwszy. Zdecydowana większość bezrobotnych, bo aż osób zarejestrowało się po raz kolejny (tj. 83,3% ogółu rejestrujących się). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba rejestracji zmniejszyła się o 870 osób tj. 9,9%. Do dnia r. w PUP zarejestrowało się łącznie osób Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2010 i 2011 r Bezrobotni rejestrujący się w 2010 i 2011 r. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

4 Do końca grudnia 2011 r. z ewidencji Urzędu wyrejestrowano łącznie osób, w tym w miesiącu grudniu 462 osoby. W analogicznym okresie 2010 roku wyrejestrowano osób. Liczba wyrejestrowań zmniejszyła się o 7,9% w stosunku do roku ubiegłego. Przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych to: 1) podjęcie pracy osób, w tym: a) subsydiowanej 81 osób, tj. prace interwencyjne - 17 osób, roboty publiczne 6 osób, podjęcie działalności gospodarczej - 46 osób, doposażenie stanowiska pracy - 12 osób; b) niesubsydiowanej osób, w tym: sezonowej 0; 2) rozpoczęcie stażu 487 osób; 3) rozpoczęcie szkolenia 73 osoby; 4) rozpoczęcie prac społecznie użytecznych - 0; 5) odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy 238 osób; 6) niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osób; 7) dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osoby; 8) podjęcie nauki 12 osób; 9) rozpoczęcie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 14 osób; 10) nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego - 98 osób; 11) nabycie praw emerytalnych lub rentowych 16 osób; 12) ukończenie 60/65 lat 5 osób; 13) inne 104 osoby; Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani w 2011 roku. Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Liczba bezrobotnych ogółem Bezrobotni nowo zarejestrowani w tym: - zarejestrowani po raz pierwszy Bezrobotni wyrejestrowani w tym: - z powodu podjęcia pracy Podjęcia pracy W 2011 roku z powodu podjęcia pracy (bez staży i przygotowań zawodowych dorosłych) z ewidencji bezrobotnych wyłączonych zostało osób, co stanowi 24,2% ogółu wyrejestrowanych. Jest to spadek o 15% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy z powodu podjęcia pracy wyłączono osób (26,2% ogółu wyrejestrowanych). Spośród osób, które zostały wyrejestrowane z powodu podjęcia pracy 81 bezrobotnych (4,5%) podjęło pracę subsydiowaną, a (95,5%) niesubsydiowaną. 4

5 II. STOPA BEZROBOCIA Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest podawana w procentach stopa bezrobocia, obliczana jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia I dla całego kraju na koniec grudnia 2011r. wynosiła 12,5%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost o 0,2 punktu procentowego (12,3 % w grudniu 2010r.). Wzrost stopy bezrobocia odnotowano również w województwie lubelskim tj. o 0,3 punktu procentowego: w grudniu 2010r. wynosiła 13%, zaś w grudniu 2011r. 13,3%. Natomiast stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim na dzień r. wynosiła 8,2 % i jest to wzrost o 0,6 punktu procentowego w stosunku do grudnia 2010 r., kiedy wynosiła 7,6 %. W grudniu 2011 r. powiat biłgorajski osiągnął najniższy wskaźnik bezrobocia w województwie lubelskim (8,2%). W dalszej kolejności najniższe stopy bezrobocia na obszarze województwa lubelskiego odnotowano w powiatach: lubelskim grodzkim - 9,5 % łęczyńskim - 10,6 % puławskim - 11,2 % Natomiast najwyższy poziom bezrobocia wystąpił w powiatach: włodawskim - 22,7% hrubieszowskim - 18,8 % chełmskim - 18,2% 5

6 Wykres przedstawia stopę bezrobocia całego kraju, województwa oraz powiatu biłgorajskiego na koniec listopada 2010 i 2011 r. (wartość podana jest w %) grudzień 2011 listopad 2011 październik 2011 wrzesień 2011 sierpień 2011 lipiec 2011 czerwiec 2011 maj 2011 kwieceń 2011 marzec 2011 luty 2011 styczeń 2011 grudzień 2010 listopad 2010 październik 2010 wrzesień 2010 sierpień 2010 lipiec 2010 czerwiec 2010 maj 2010 kwiecień 2010 marzec 2010 luty 2010 styczeń ,2 13,3 12,5 7,5 12,8 12,1 7 12,4 6,6 11,8 12,4 6,9 11,8 12,3 11,6 7,2 12,4 7,1 11,7 12,6 7,8 11,8 13,1 8,3 12,2 13,6 12,6 8,6 13,1 14,1 8,8 14,1 13,2 8,6 13,8 13 7,6 13 6,8 12,3 12,3 11,7 6, ,5 6,2 11,9 11,5 6,2 11,8 11,3 6,4 11,9 11,4 6, ,6 6,9 12,5 11,9 7,7 12,9 12,3 8,5 13,6 8,9 12,9 13,8 13 8,7 12,7 13, Powiat Województwo Kraj 6

7 III. Ogólna struktura bezrobotnych 1) Bezrobotni ogółem według płci Na dzień r. w PUP zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet. W stosunku do 2010 r. liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 241 osób. Na koniec roku 2010 kobiety stanowiły 48,3 % ogółu bezrobotnych, a w roku ,9%. Bezrobotni według płci r. Mężczyźni 51,1% Kobiety 48,9% 2) Bezrobotni ogółem według wieku W strukturze wiekowej bezrobotnych zauważa się zdecydowaną przewagę ludzi młodych, w wieku do 34 lat jest to grupa osób, co stanowi 62,4% ogółu bezrobotnych, 15,1% to bezrobotni w wieku lata, natomiast 14,3% - osoby pomiędzy rokiem życia. Bezrobotni według wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety % ,4% ,1% ,3% ,1% lata 82 2,1% --- Razem: %

8 3) Bezrobotni ogółem według wykształcenia Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według wykształcenia zauważa się, że najliczniejszą grupę wśród ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 25% ogółu (995 osób). Drugą, co do wielkości grupą były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 23,9% (949 osób). Z kolei 21,3% ogółu bezrobotnych posiadało wykształcenie wyższe. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 17,6% (700 osób) oraz średnim ogólnokształcącym 12,2% (483 osoby). Bezrobotni ogółem według wykształcenia r. Lp. Wykształcenie Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. Wyższe ,3% Policealne i średnie zawodowe % Średnie ogólnokształcące ,2% Zasadnicze zawodowe ,9% Gimnazjalne i poniżej ,6% 228 Razem: % 1945 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia r. 17,6% 21,3% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe 23,9% 12,2% 25% gimnazjalne i poniżej 8 4) Bezrobotni ogółem według stażu pracy Według stanu na dzień r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy tj osób (32,3%). Drugą grupą pod względem wielkości omawianego wskaźnika byli bezrobotni ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat (19,9%), a następnie bezrobotni posiadający poniżej 1 roku stażu pracy (16,6%), bezrobotni ze stażem od 5 do 10 lat (10,5%), bezrobotni ze stażem od 10 do 20

9 lat stanowili 10,2% ogółu. Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni, którzy przepracowali ponad 30 lat (3,2%). Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych kobiet aż 39,4% stanowiły kobiety bez stażu pracy. Struktura bezrobotnych według stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. Bez stażu ,3% do 1 roku ,6% roku 5 lat ,9% lat 10 lat ,5% lat 20 lat ,2% lat 30 lat 290 7,3% lat i więcej 129 3,2% 55 Razem: % ) Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Najliczniejszą grupę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy na koniec roku 2011 stanowiły osoby pozostające w ewidencji urzędu od 1 do 3 miesięcy tj osób (30,5%). W dalszej kolejności są osoby pozostające bez pracy od 3 do 6 miesięcy (25,8%), zarejestrowani do 1 miesiąca (16,7%) oraz będące bezrobotnymi od 6 do 12 miesięcy (15,1%). Najmniejszą grupę stanowią osoby będące bez pracy powyżej 24 miesięcy tj. 104 osoby (2,6%). Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do 1 miesiąca ,7% od ,5% od ,8% od ,1% od ,3% pow ,6% 56 Razem: %

10 6) Bezrobotni według miejsca zamieszkania Liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich na koniec roku 2011 wynosiła osób (w tym kobiety) 63,8% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. liczba ta zwiększyła się o 372 osoby tj. 17,2%. W dniu roku w PUP zarejestrowane były osoby bezrobotne zamieszkałe na terenach wiejskich. 7) Bezrobocie w poszczególnych gminach powiatu Według stanu z dnia r. największa liczba osób bezrobotnych występowała w: mieście Biłgoraj osób (28,2% ogółu), gminie Biłgoraj 586 osób (14,7% ogółu), mieście i gminie Józefów 368 osób (9,3% ogółu). Najmniej bezrobotnych było w gminach: Obsza 123 osoby (3,1% ogółu), Aleksandrów 125 osób (3,1% ogółu), Łukowa 126 osób (3,2% ogółu) 1200 Bezrobotni w poszczególnych gminach powiatu biłgorajskiego wg stanu na dzień r. i r

11 Bezrobocie w poszczególnych gminach powiatu biłgorajskiego r. Bezrobotni Osoby Osoby Uprawnione zwolnieni Bezrobotni Bezrobotni Bezrobotne Uprawnieni do 25 powyżej Gmina do zasiłku z winy ogółem ogółem kobiety do zasiłku roku 50 roku kobiety zakładu życia życia pracy Wzrost / spadek w stosunku do r. Liczbowo Procentowo Biłgoraj m % Frampol ,1% Józefów % Tarnogród % Aleksandrów ,5% Biłgoraj gm ,1% Biszcza ,9% Goraj ,9% Księżpol ,8% Łukowa ,2% Obsza ,9% Potok Górny ,1% Tereszpol ,8% Turobin ,5% RAZEM ,9% 11

12 IV. OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżnia siedem grup bezrobotnych, do których kierowane są specjalne formy wsparcia. Zgodnie z art. 49 w/w ustawy za osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy uważa się : 1. bezrobotnych do 25 roku życia (osoby, które do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyły 25 roku życia); 2. bezrobotnych długotrwale (osoby pozostające w ewidencji łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia (osoby, które do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy ukończyły co najmniej 50 rok życia); 4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego (osoby, które wykonywały zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy) lub bez wykształcenia średniego (nie posiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu); 5. bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; 6. bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; 7. bezrobotnych niepełnosprawnych. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (ogółem) w dniu r. Wyszczególnienie grudzień 2011 r. Liczbowo % Do 25 roku życia % Długotrwale bezrobotne ,1% Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 385 9,7% Powyżej 50 roku życia ,3% Bez kwalifikacji zawodowych ,9% Bez doświadczenia zawodowego ,2% Bez wykształcenia średniego ,5% Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary pozbawiania wolności nie podjęły zatrudnienia 209 5,3% 25 0,6% Niepełnosprawni 187 4,7% 12

13 Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy rejestrujących się w poszczególnych miesiącach 2011 r. Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Do 25 roku życia Długotrwale bezrobotne Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Powyżej 50 roku życia Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary pozbawiania wolności nie podjęły zatrudnienia Niepełnosprawni Podjęcia pracy przez osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w roku Wyszczególnienie 2011 r. Ogółem Kobiety Do 25 roku życia Długotrwale bezrobotne Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Powyżej 50 roku życia Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary pozbawiania wolności nie podjęły zatrudnienia 2 6 Niepełnosprawni

14 1. Bezrobotna młodzież W dniu r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było osób bezrobotnych do 25 roku życia, w tym 582 kobiety. Bezrobotna młodzież stanowiła 28% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2010 roku liczba bezrobotnej młodzieży zwiększyła się o 45 osób tj. 4,2%. W dniu r. w Urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych do 25 roku życia. Łącznie bezrobotna młodzież stanowiła wówczas 31% ogółu bezrobotnych. Cechą wyróżniającą tą grupę bezrobotnych do 25 roku życia jest duża ilość osób nie posiadających doświadczenia zawodowego - aż 70,3% (782 osoby) stanowiły osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Tylko 17,5% (195 osób) legitymowało się stażem pracy do 1 roku, 12,1% (134 osoby) stażem pracy od 1 roku do 5 lat, a tylko 0,1% (1 osoba) stażem od 5 do 10 lat. Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych do 25 roku życia stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym osób tj. 33,9% ogółu. Bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 23,1% (257 osób), zasadniczym zawodowym 15,9% (173 osoby), gimnazjalnym i niższym 8,5% (94 osoby). W tej grupie 19% ogółu (211 osób) posiadało wykształcenie wyższe. 15,6% Bezrobotni do 25 roku życia wg wykształcenia r. 8,5% 19% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe 23,1% 33,9% gimnazjalne i poniżej Bezrobotna młodzież według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-cach Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,5% ,8% ,4% ,5% % powyżej ,8% 8 Razem: %

15 2. Długotrwale bezrobotni Na dzień r. w ewidencji Urzędu figurowało osoby długotrwale bezrobotne (tj. 32,1% ogółu), w tym 750 kobiet tj. 38,6% ogółu bezrobotnych kobiet. W porównaniu do 2010 roku liczba długotrwale bezrobotnych zwiększyła się o 11,2% (128 osób), wówczas w ewidencji figurowało osób długotrwale bezrobotnych. Długotrwale bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-cach Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,1% ,6% % ,5% % powyżej ,8% 55 Razem: % 750 W grupie długotrwale bezrobotnych największy udział mieli bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym (332 osoby) oraz wyższym (276 osób). Stanowili oni łącznie 47,7 % ogółu długotrwale bezrobotnych. Najmniejszy był udział bezrobotnych posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące (11,2%-143 osoby). Długotrwale bezrobotni według stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. Bez stażu ,6% do 1 roku ,8% roku 5 lat ,1% lat 10 lat ,8% lat 20 lat ,4% lat 30 lat 98 7,7% lat i więcej 21 1,6% 4 Razem: %

16 Długotrwale bezrobotni to głównie osoby młode (w wieku lata) osób (35,9%), bez stażu pracy (29,6% osób) lub z małym stażem pracy do 1 roku (20,8% osób). Długotrwale bezrobotni według wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,0% ,9% ,8% ,3% ,5% lata 45 3,5% - Razem: % Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Na dzień r. w ewidencji Urzędu figurowało 385 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (tj. 9,7% ogółu). Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę stanowiły kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 90 osób tj. 23,4% ogółu. Kolejną grupę pod względem liczebności stanowiły bezrobotne z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 22,6% (87 osób), wykształcenie wyższe posiadało 22,1% ogółu (85 kobiet), średnie ogólnokształcące 16,4% (63 osoby), policealne i średnie zawodowe 15,6% (60 osób). W grupie tej dominują kobiety w wieku do 34 lat, które stanowią razem 77,4%. Bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, według wieku r. Lp. Wiek Ogółem Wskaźnik % ,4% % ,9% ,2% ,5% Razem: % 16

17 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Na dzień r. zarejestrowanych było 649 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Łącznie osoby te stanowiły 16,3% ogółu bezrobotnych. W grupie tej zdecydowaną większość, bo aż 68,1% stanowili mężczyźni (442 osoby). Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zwiększyła się o 130 osoby (25,1%) w odniesieniu do stanu na koniec roku Bezrobotni powyżej 50 roku życia według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-cach Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,5% ,5% ,2% ,3% ,3% powyżej ,2% 9 Razem: % 207 Uwagę zwraca również niski poziom wykształcenia w tej grupie 242 osoby tj. (37,3%) stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, z wykształceniem zasadniczym zawodowym (227 osób) 35%. Łącznie bezrobotni o najniższych kwalifikacjach to 72,3% bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Tylko 21,1% stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (137 osób), 4,2% z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (27 osób). Tylko 16 osób w tej grupie (tj. 2,5%) posiadało wykształcenie wyższe. Osoby powyżej 50 roku życia ze względu na wykształcenie r. 35% wyższe 37,3% policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 4,2% 21,1% 2,5% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Bezrobotni powyżej 50 roku życia to w większości osoby z dużym doświadczeniem zawodowym. W tej grupie 54% posiadało ponad 20-letni staż pracy (351 osób). Istotnym jest fakt, że w tej kategorii wiekowej występowały również osoby, które pracowały tylko do 1 roku tj. 7,6% (49 osób) oraz takie, które nie wykazały żadnego stażu pracy 3,7% (24 osoby). 17

18 Bezrobotni powyżej 50 roku życia według stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. Bez stażu 24 3,7% 3 2. do 1 roku 49 7,6% roku 5 lat 38 5,9% lat 10 lat 66 10,2% lat 20 lat ,6% lat 30 lat ,3% lat i więcej ,7% 55 Razem: % Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych to bezrobotni nie posiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Z końcem roku 2011 w ewidencji urzędu figurowały 634 takie osoby, w tym 344 kobiety (54,4%). Osoby bez kwalifikacji stanowiły 15,9% ogółu bezrobotnych. W grupie tej dominowały osoby młode do 34 roku życia (55%) oraz w przedziale wieku lata (19,4%). W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych zwiększyła się o 26,8% (134 osoby). Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według wieku r. 18 Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,4% ,6% ,5% ,4% ,6% lata 22 3,5% - Razem: % 344 Na dzień r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy 42% (266 osób). Drugą grupą pod względem wielkości omawianego wskaźnika byli bezrobotni ze stażem pracy poniżej 1 roku 16,4% (104 osoby), a następnie bezrobotni posiadający od 1 roku do 5 lat 14,4% (91 osób) oraz od 10 do 20 lat stażu pracy 9,8% (62 osoby), bezrobotni ze stażem od 5 do 10 lat oraz od 20 do 30 lat 6,9% (po 44 osoby w każdej

19 z grup). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni, którzy przepracowali ponad 30 lat 3,6% (23 osoby). 6,9% 14,4% Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy r. 9,8% 6,9% 3,6% 42% bez stażu do 1 roku od 1 roku do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat 16,4% od 20 do 30 lat 30 lat i więcej Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-cach Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,9% ,5% ,9% ,9% ,6% powyżej ,2% 6 6. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Razem: % 344 Na dzień r. zarejestrowanych było osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego, w tym 886 kobiet. Łącznie osoby te stanowiły 38,2% ogółu bezrobotnych. W tej grupie 53,5% stanowiły osoby znajdujące się w ewidencji bezrobotnych do 3 miesięcy, a 7,7% osoby długotrwale bezrobotne. Najmniejszą grupę osób bez doświadczenia zawodowego stanowią osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy 32 osoby (2,1%). 19

20 Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-cach Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,5% % ,5% ,3% ,6% powyżej ,1% 23 Razem: % ,7% Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego wg wykształcenia r. 13,8% 29,3% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 16,7% 26,5% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 7. Bezrobotni bez wykształcenia średniego W ostatnim dniu grudnia 2011 r. w ewidencji urzędu figurowało osób bez wykształcenia średniego, w tym 571 kobiet. Osoby takie stanowiły 41,5% ogółu bezrobotnych. W większości były to osoby w wieku od 45 do 54 lat tj. 405 osób (24,6%) oraz w przedziale wieku lata (382 osoby) 23,2%. Najmniejszy odsetek bezrobotnych bez wykształcenia średniego stanowiły osoby powyżej 60 roku życia tj. 65 osób (3,9%). W grupie tej dominowały osoby bez stażu pracy 356 osób tj. 21,6%. Bezrobotni bez wykształcenia średniego ze względu na wiek r. 20 Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,2% ,4% ,2% ,6% ,7% lata 65 3,9% - Razem: % 571

21 Bezrobotni bez wykształcenia średniego wg czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) r. 10,7% 3,4% 18% 15,8% 22,9% 29,2% do 1 1 do 3 3 do 6 6 do do 24 powyżej Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Według stanu na dzień r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 209 osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 5,3% ogółu bezrobotnych. Aż 84,2% omawianej grupy stanowią kobiety (176 osób). Najliczniejszą grupę bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko stanowiły osoby bez stażu pracy (33,5% - 70 osób), ze stażem od 1 roku do 5 lat (27,3% - 57 osób), a następnie poniżej 1 roku stażu pracy (17,2% - 36 osób). Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) r. 12,4% 20,1% 23% 1% 17,7% 25,8% do 1 1 do 3 3 do 6 6 do do 24 powyżej 24 21

22 W grupie tej 30 osób posiadało wykształcenie wyższe. Także wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiadało 30 osób, zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne i niższe po 53 osoby w każdej z grup, a średnie ogólnokształcące 43 osoby. Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia wg wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,6% ,2% ,6% ,1% ,5% lata Razem: % Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. Według stanu na dzień r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 25 osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia- jest to 0,6% ogółu bezrobotnych. W grupie tej 12 osób posiadało wykształcenie gimnazjalne lub niższe, 11 osób zasadnicze zawodowe i 2 osoby policealne lub średnie zawodowe. 10. Bezrobotni niepełnosprawni Szczególną grupą wśród bezrobotnych są osoby niepełnosprawne. Na dzień r. zarejestrowanych było 187 osób niepełnosprawnych, w tym 83 kobiet. Niepełnosprawni stanowili 4,7% ogółu bezrobotnych. Należy podkreślić, że tylko 17 osób posiadało wykształcenie wyższe, natomiast 65 osób (tj. 34,8%) legitymowało się wykształceniem zasadniczym zawodowym, a 54 osoby (28,9%) wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. 22

23 Bezrobotni niepełnosprawni według wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,1% ,4% ,2% ,2% ,8% lata 10 5,3% - Razem: % 83 W grupie tej dominują osoby w wieku lata, które stanowią 33,2% ogółu zarejestrowanych osób niepełnosprawnych. Bezrobotni niepełnosprawni wg stażu pracy r. 17,6% 6,4% 15,5% 14,5% bez stazu do 1 roku od 1 roku do 5 lat od 5 do 10 lat 18,7% 14,5% od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat 12,8% 30 lat i więcej Osoby niepełnosprawne są niewątpliwie grupą bezrobotnych najsilniej odczuwającą trudności związane z pozyskaniem, wykonywaniem i utrzymaniem zatrudnienia, dla których praca stanowi nie tylko źródło dochodów, ale także najskuteczniejszy sposób rehabilitacji społeczno zawodowej. Potwierdza to fakt, że w grupie niepełnosprawnych osób bezrobotnych aż 29,4% osób pozostawało bez pracy ponad 12 miesięcy (55 osób). 23

24 V. OSOBY UPRAWNIONE DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH I DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Na dzień r. do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnionych było 687 osób (17,3% ogółu zarejestrowanych). W analogicznym okresie 2010 roku bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 13,8% ogółu zarejestrowanych (475 osób). Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku r. 82,7% bez prawa do zasiłku z prawem do zasiłku 17,3% Z kolei 22 osoby, (w tym 9 kobiet) uprawnionych było do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego. Dla porównania na koniec 2010 roku dodatek pobierało 12 osób. Opracował: Adrian Zarzycki 24

25 Notatki:

26 26

27 27

28 28 Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ul. Bohaterów Monte Cassino Biłgoraj tel. (84) , fax. (84)

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r.

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. Biłgoraj, lipiec 2009r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Na dzień 30.06.2009r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 21 roku Szczecin 211 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2011 ROKU

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące w szczególnej

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI LUTY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 6 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 7 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec grudnia 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin

Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin Stan na + wzrost / - spadek 28.02.2013 31.12.2013 28.02.2014 w miesiącu od początku roku Staszów 1537 1415 1539-5 124 Połaniec 768 639 718 13 79 Osiek

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-1/IG/11 Gostynin, dnia 17.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 13578 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu grudnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo