Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -"

Transkrypt

1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, Lublin Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Struktura bezrobocia Poziom bezrobocia i płynność bezrobocia Poziom wykształcenia osób bezrobotnych Grupy wiekowe zarejestrowanych osób StaŜ pracy osób bezrobotnych Czas pozostawania bez pracy Wybrane kategorie osób bezrobotnych Osoby poprzednio pracujące i osoby dotychczas nie pracujące Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy Bezrobotne kobiety Osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osoby do 25 roku Ŝycia Osoby długotrwale bezrobotne Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia Osoby niepełnosprawne Usługi i instrumenty rynku pracy Pośrednictwo pracy Cudzoziemcy Poradnictwo zawodowe Szkolenia i przekwalifikowania Instrumenty rynku pracy Projekty i programy Projekty własne Projekty partnerskie Programy Porozumienia Wydatki Funduszu Pracy w I półroczu 2012 roku Wydatki na programy aktywizacji zawodowej Wydatki na inne zadania fakultatywne

3 1. Informacje ogólne Miejski Urząd Pracy w Lublinie obejmuje swoim działaniem Lublin. Według stanu na koniec czerwca 2012 r. zarejestrowanych było w urzędzie bezrobotnych, 326 poszukujących pracy, co ogółem daje liczbę osób. Na dzień 30 czerwca 2012r. stopa bezrobocia dla miasta Lublin kształtowała się na poziomie 9,4% dla województwa lubelskiego 13%, dla kraju 12,4%. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wysokość tego wskaźnika zmalała o 0,2 punktu procentowego dla miasta Lublin, wzrosła 0,4 punktu procentowego dla województwa lubelskiego natomiast dla kraju wzrosła o 0,6 punktu procentowego. Wielkości stopy bezrobocia w 2011 r. i I półroczu 2012 r. zawiera tabela nr 1. Tabela nr 1. Stopa bezrobocia w mieście, województwie i kraju w 2011r. i w I półroczu 2012r. Stan na dzień Lublin Woj. lubelskie Kraj ,6 13,0 12, ,0 13,8 13, ,2 14,1 13, ,2 14,1 13, ,1 13,6 12, ,0 13,1 12, ,6 12,6 11, ,4 12,4 11, ,4 12,3 11, ,2 12,4 11, ,1 12,4 11, ,4 12,8 12, ,5 13,3 12, ,9 14,1 13, ,1 14,4 13, ,0 14,1 13, ,7 13,7 12, ,6 13,3 12, ,4 13,0 12,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych. 3

4 2. Struktura bezrobocia 2.1. Poziom bezrobocia i płynność bezrobocia Na koniec czerwca 2012 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w rejestrze bezrobotnych pozostawało osoby. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych była niŝsza od analogicznego okresu roku ubiegłego o 119 osób. Wśród bezrobotnych osoby dotychczas niepracujące stanowiły 18,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Tabela nr 2. Struktura bezrobocia porównanie wg stanu na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. Wyszczególnienie 30 czerwiec 2011 r. 30 czerwiec 2012 r. Ogółem % Kobiety Ogółem % Kobiety Bezrobotni zarejestrowani , , Osoby poprzednio pracujące , , Osoby bez staŝu pracy , , Porównując poziom bezrobotnych według stanu na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. naleŝy stwierdzić, Ŝe struktura osób wykazujących się jakimkolwiek doświadczeniem zawodowym zwiększyła się o 1,7% w 2012 r. Tabela nr 3. Poziom bezrobocia w poszczególnych miesiącach I półrocza 2011 r. i 2012 r. Wyszczególnienie I II III IV V VI I pół. 2011r. ogółem w tym kobiety I pół. 2012r. ogółem w tym kobiety W I półroczu 2012 roku liczba bezrobotnych w Lublinie wahała się w granicach osób. W I półroczu 2011 r. przedział ten zawierał się w granicach o nieco mniejszej rozpiętości Wśród zarejestrowanych bezrobotnych na koniec czerwca 2012 r. odsetek bezrobotnych kobiet wahał się w granicach od 49,7 (w marcu i kwietniu) do 50,8% (w styczniu). 4

5 Wykres nr 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w I półroczu 2012 r ,2% ,9% 10,1% ,0% ,0% 9,8% ,7% ,6% ,6% 9,4% 9,4% ,2% I II III IV V VI 9,0% liczba bezrobotnych stapa bezrobocia Analizując płynność bezrobocia naleŝy stwierdzić, iŝ na przestrzeni I półrocza 2012 roku zarejestrowanych zostało (o 177 osób mniej niŝ w 2011 r.) z tego osób rejestrowało się po raz pierwszy i aŝ osoby powracało do MUP w Lublinie w celu ponownej rejestracji. Spośród osób powracających do rejestracji po raz kolejny po zakończeniu udziału w programie aktywizacji zawodowej odnotowano 1 osobę po odbytych pracach interwencyjnych, 330 osób po odbytym staŝu, 162 osoby po szkoleniu i 31 osób po pracach społecznie uŝytecznych. W I półroczu 2012 r. z ogółu osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych osób (39,6% ogółu wyrejestrowanych) podjęło pracę, z tego osób pracę niesubsydiowaną i 231 osób pracę subsydiowaną. Spośród bezrobotnych podejmujących pracę subsydiowaną, znalazły się 53 osoby kierowane do podjęcia prac interwencyjnych, 144 osoby załoŝyły działalność gospodarczą, a 34 osoby podjęły pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego. 5

6 W pierwszej połowie 2012 roku 913 osób rozpoczęło staŝ, szkolenia rozpoczęło 187 osób, a prace społecznie uŝyteczne podjęło 227 osób. Z tytułu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy z ewidencji wyłączonych zostało osób, tj. 33% ogółu wyrejestrowanych. Dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego potwierdziło 479 osób. Z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat - kobieta i 65 lat męŝczyzna) z ewidencji wyłączono w I półroczu 2012r. 63 osoby, z powodu nabycia praw emerytalnych lub rentowych 42 osoby. Tabela nr 4. Zarejestrowani bezrobotni w I półroczu 2011 i 2012 r. Kwartalnie sumy Lp. I półrocze 2011 I półrocze I I kwartał II III IV II kwartał V VI Kwartalnie sumy 2012 I kwartał II kwartał Tabela nr 5. Wyrejestrowani bezrobotni w I półroczu 2011 i 2012 r. Kwartalnie sumy Lp. I półrocze 2011 I półrocze I I kwartał II III IV II kwartał V VI Kwartalnie sumy 2012 I kwartał II kwartał

7 Tabela nr 6. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych ogółem w I półroczu 2012 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia staŝu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Ukończenie 60/65 lat Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Tabela nr 7. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych kobiet w I półroczu 2012 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia staŝu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Ukończenie 60/65 lat Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego

8 Tabela nr 8. Zarejestrowani bezrobotni ogółem w I półroczu 2012 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Po zakończeniu udziału w programie Prace interwencyjne Roboty publiczne StaŜ Przygotowanie zawodowe Szkolenia Prace społecznie uŝyteczne Tabela nr 9. Zarejestrowane bezrobotne kobiety w I półroczu 2012 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Po zakończeniu udziału w programie Prace interwencyjne Roboty publiczne StaŜ Przygotowanie zawodowe Szkolenia Prace społecznie uŝyteczne

9 2.2. Poziom wykształcenia osób bezrobotnych W okresie I półrocza 2012r. struktura bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie pod względem poziomu wykształcenia uległa niewielkim zmianom w stosunku do analogicznego okresu 2011r. Najliczniejszą grupą wciąŝ są osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej, którzy stanowią 24,8% i nadal odsetek tej grupy wykazuje tendencję wzrostową, w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost o 0,3%. Na drugim miejscu znajdują się osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 24% (3.844 osoby). Następnie wymienić moŝna bezrobotnych z wykształceniem wyŝszym, którzy stanowili w I połowie 2012 roku 21,2% (tj osób); w porównaniu do roku poprzedniego wystąpił spadek, o 0,4% bezrobotnych osób. Najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 12,3% ogółu bezrobotnych (1.971 osób). Wykres nr 2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia stan na 30 czerwca 2011 r. i 2012 r Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej r r. Tabela nr 10. Zmiany w strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia w I półroczu 2011 i 2012 r. Poziom wykształcenia Liczba i struktura bezrobotnych r. % r. % WyŜsze , ,2 Policealne i średnie zawodowe , ,0 LO , ,3 Zasadnicze zawodowe , ,7 Gimnazjalne i poniŝej , ,8 Ogółem , ,0 9

10 2.3. Grupy wiekowe zarejestrowanych osób W rejestrze MUP w Lublinie w I półroczu 2012 roku wciąŝ najwięcej osób pozostawało w przedziale wiekowym lata 34,3% (tj osób). Kolejną liczną kategorią byli bezrobotni w wieku ,7% osób. Następną co do wielkości grupę stanowiły osoby z przedziału wiekowego lata 19,2% osoby. Bezrobotni z najmłodszej kategorii wiekowej lata stanowili 12,1% ogółu bezrobotnych (tj osób). Natomiast najmniejsze dwie grupy tej kategorii stanowiły osoby w wieku lat 10,8% (1.732 osoby) oraz w wieku przedemerytalnym, czyli lata 2,9% (473 osoby). W bieŝącym roku w strukturze bezrobotnych pod względem wieku znaczące zmiany, co do spadku, zaobserwować moŝna w grupie wiekowej lata spadek o 1,1% w grupie wiekowej lata spadek o 0,8%, a takŝe w grupie lata spadek o 0,5%. Ponadto największy wzrost liczby bezrobotnych nastąpił w kategorii wiekowej o 1,1%, w grupie lat o 0,8% oraz grupie lata o 0,5%. Struktura bezrobocia pod względem wieku na koniec czerwca 2011r. i 2012r. została zaprezentowana w tabeli nr 11. Tabela nr 11. Bezrobotni według grup wiekowych stan w I półroczu 2011 r. i 2012 r. Wiek Liczba i struktura procentowa bezrobotnych r. % r. % , , , , , , , , , , lata 380 2, ,9 Ogółem , ,0 Wykres nr 3. Struktura wiekowa osób bezrobotnych wg stanu na koniec I półrocza 2011 r. i 2012 r lata r r. 10

11 2.4. StaŜ pracy osób bezrobotnych W bazie bezrobotnych Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie najwięcej osób pod względem staŝu pracy odnotowano w grupie osób posiadających staŝ pracy do 1 roku stanowiły 20,9% bezrobotnych (3.349 osób). Następnie naleŝy wymienić osoby bezrobotne ze staŝem pracy od 1 do 5 lat (tj. 20%). Trzecią grupą są bezrobotni z letnim staŝem pracy, którzy stanowili 15% ogółu (2.407 osób). Najmniej bezrobotnych znalazło się wśród osób z ponad 30-letnim staŝem pracy 3% ogółu (479 osób), a takŝe ze staŝem od lat 10,5% ogółu bezrobotnych (1.684 osoby). Tabela nr 12. Struktura bezrobotnych wg staŝu pracy stan na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. StaŜ pracy Liczba i struktura procentowa bezrobotnych r. % r. % Do 1 roku , , , , , , , , , ,5 30 lat i więcej 438 2, ,0 Bez staŝu , ,5 Ogółem , ,0 Wykres nr 4. Zarejestrowani bezrobotni według staŝu pracy wg stanu na koniec I półrocza 2011r. i 2012r Do 1 roku lat i więcej I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. Bez stażu W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. w strukturze największy wzrost odnotowano w kategorii osób ze staŝem pracy do 1 roku wskaźnik procentowy wzrósł o 1,8 punktu. Niewielki wzrost o 0,2% odnotowano wśród osób ze staŝem pracy 1-5- letnim. DuŜy spadek o 1,7% odnotowano wśród osób bez staŝu pracy. Spadek odnotowano równieŝ w grupie osób ze staŝem pracy letnim o 0,6 punkta procentowego. Struktura osób bezrobotnych w I półroczu 2011 r. i 2012 r. została przedstawiona w tabeli nr

12 2.5. Czas pozostawania bez pracy Analiza osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy pozwala zauwaŝyć, Ŝe najliczniejszą grupę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne 44,1% (tj osób bezrobotnych) w tym osoby bezrobotne powyŝej 24 miesięcy 24,8% (tj osoby, a takŝe przez miesiące 19,3% (tj osoby). Następną kategorią osób były kobiety pozostające bez zatrudnienia prze 6-12 miesięcy 19,9% (tj osoby). Najmniej osób pozostawało bez pracy przez mniej niŝ 1 miesiąc 7,0%, tj osób oraz 1-3 miesięcy 11,3%, tj osoby. Tabela nr 13. Struktura bezrobotnych pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2011 i 2012 roku. Czas pozostawania Liczba i struktura bezrobotnych kobiet bez pracy r. % r. % do , , , , , , , , , ,3 pow , ,8 Ogółem , ,0 Wykres nr 5. Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy wg stanu na koniec I półrocza 2011 r. i 2012 r do pow. 24 I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. 12

13 3. Wybrane kategorie osób bezrobotnych 3.1. Osoby poprzednio pracujące i osoby dotychczas nie pracujące W I połowie 2012 roku liczba osób bezrobotnych poprzednio pracujących wyniosła osób i w porównaniu do tego samego okresu 2011r. zwiększyła się o 185 osób. Udział tych osób w strukturze wszystkich bezrobotnych wynosił odpowiednio: w czerwcu 2012r. - 81,5%, a w czerwcu 2011r. - 79,8%. Natomiast liczba osób dotychczas niepracujących wyniosła na koniec czerwca 2012 roku osób (18,5% ogółu bezrobotnych) Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy Według stanu na koniec czerwca 2012 r., w ewidencji tutejszego Urzędu zarejestrowanych było 685 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. o 129 osób mniej niŝ w tym samym okresie ubiegłego roku. Udział w liczbie bezrobotnych ogółem kształtował się na poziomie 4,3% (5% w 2011r.). Analizowany okres 2012 r. w porównaniu do stanu sprzed roku, charakteryzował się zmniejszonym napływem osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracowników Bezrobotne kobiety Kobiety w pierwszym półroczu 2012r. stanowiły nieco ponad połowę (50,3%) ogólnej liczby bezrobotnych (tj osób). W porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. wskaźnik bezrobotnych kobiet w liczbie ogółem bezrobotnych zmniejszył się o 0,2 punktu procentowego. Kobiety pod względem wieku Analiza bezrobotnych kobiet pod względem wieku pozwala zauwaŝyć, Ŝe największy odsetek bezrobotnych kobiet w I połowie 2012 roku występował w przedziale wiekowym lata (38,2%, tj osób). W dalszej kolejności wymienić naleŝy bezrobotne kobiety w wieku lata, które stanowią 21,1% ogółu zarejestrowanych kobiet. Natomiast bezrobotne kobiety w wieku lata stanowiły 18,8% bezrobotnych kobiet (tj ). Najmniejszy odsetek bezrobotnych kobiet, podobnie jak rok wcześniej, występował w kategorii wiekowej lat -10% (tj. 807 osób). W analogicznym okresie 2011 roku struktura bezrobotnych kobiet kształtowała się podobnie jak w 2012 r., najliczniejszą grupą były kobiety w przedziale wiekowym lata, ich liczba zmalała o 0,8%. Największą zmianę odnotować moŝna w kategorii kobiet w wieku 13

14 35-44 lata, ich odsetek w bazie MUP zwiększył się o 1,3% oraz w wieku lat odsetek w zwiększył się o 1,2%. Tabela nr 14. Kobiety bezrobotne wg wieku struktura na koniec czerwca 2011 i 2012 r. Grupy wiekowe Liczba i struktura bezrobotnych kobiet I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % , , , , , , , , , ,0 Ogółem , ,0 Wykres nr 6. Kobiety bezrobotne wg wieku struktura na koniec czerwca 2011 i 2012r I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. Kobiety pod względem poziomu wykształcenia Struktura bezrobotnych kobiet pod względem wykształcenia pokazuje, Ŝe największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem wyŝszym 25,9% (tj osób). Kolejną grupą były kobiety z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (25,3%, tj osób). Trzecią kategorią osób były kobiety z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej, stanowiły 20,5% (tj bezrobotnych kobiet). Najmniej liczną grupą były osoby z wykształceniem 14

15 średnim ogólnokształcącym, które stanowiły 14,1% (1.138 osób) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym 14,2% (1.151 osób). Tabela nr 15. Bezrobotne kobiety wg poziomu wykształcenie porównanie I półrocze 2011 i 2012 r. Poziom wykształcenia Liczba i struktura bezrobotnych kobiet I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % WyŜsze , ,9 Policealne i średnie zawodowe , ,3 Średnie ogólnokształcące , ,1 Zasadnicze zawodowe , ,2 Gimnazjalne i poniŝej , ,5 Ogółem , ,0 W porównaniu do tego samego okresu 2011 roku w strukturze wykształcenia bezrobotnych kobiet w bieŝącym półroczu największy wzrost nastąpił w grupie z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej o 0,7%, natomiast spadek odsetka bezrobotnych tej kategorii odnotowano wśród kobiet z wykształceniem wyŝszym oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym o 0,4%. Wykres nr 7. Bezrobotne kobiety wg poziomu wykształcenia porównanie I półrocze 2011 i 2012 r Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. 15

16 Kobiety pod względem staŝu pracy W pierwszej połowie 2012 roku w strukturze bezrobotnych kobiet pod względem posiadanego staŝu pracy największą grupę stanowiły kobiety ze staŝem pracy do 1 roku i stanowiły 20,9% ogółu tej populacji (tj osób). Drugą kategorią były kobiety z 1-5 letnim doświadczeniem zawodowym (20,4%, tj osób). Kobiety z letnim doświadczeniem były następną grupą bezrobotnych i stanowią 14,3% (1.154 osoby). Najmniej osób pozostawało w rejestrze MUP w Lublinie z ponad 30 letnim staŝem pracy 2,2% (tj. 174 kobiety) oraz z letnim staŝem 10,1% (817 osób). Kobiety bez jakiegokolwiek staŝu pracy, stanowiły 20% (1.614 osób). Ich liczba zmniejszyła się w porównaniu z tym samym okresem 2011 roku o 1,7%. Porównując ogół zarejestrowanych kobiet w I półroczu 2012 roku największe zmiany zaszły w kategorii osób ze staŝem pracy do 1 roku, ich liczba wzrosła o 1,4%. Tabela nr 16. Struktura bezrobotnych kobiet wg staŝu pracy stan na koniec czerwca 2011 i 2012 r. StaŜ pracy Liczba i struktura bezrobotnych kobiet I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % Do 1 roku , , , , , , , , , ,1 30 lat i więcej 137 1, ,2 Bez staŝu , ,0 Ogółem , ,0 Wykres nr 8. Struktura bezrobotnych kobiet wg staŝu pracy stan na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r Do 1 roku lat i więcej Bez stażu 1614 I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. 16

17 Kobiety pod względem czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Analiza bezrobotnych kobiet według czasu pozostawania bez pracy pozwala zauwaŝyć, Ŝe najliczniejszą grupę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne 46,8% (tj bezrobotne kobiety) w tym kobiety bezrobotne powyŝej 24 miesięcy 26,3% (tj osób), a takŝe przez miesiące 20,5% (tj osób). Następną kategorią osób były kobiety pozostające bez zatrudnienia przez okres 6-12 miesięcy 19,8% (tj osoby). Najmniej osób pozostawało bez pracy przez mniej niŝ 1 miesiąc 7,1%, tj. 571 osób oraz 1-3 miesięcy 10,7%, tj. 862 osoby. W porównaniu do stanu na koniec czerwca 2011r., w bieŝącym roku najbardziej znaczącą róŝnicę wzrostową zaobserwować moŝna w kategorii kobiet długotrwale bezrobotnych 5,2% w tym bezrobotnych przez ponad 24 miesiące o 3,1%, a takŝe przez miesiące o 2,1%. Największy spadek odnotowano w grupie osób pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy o 1,4% oraz w grupie od 1 do 3 miesięcy o 1,3%. Tabela nr 17. Struktura bezrobotnych kobiet pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2011 i 2012 roku. Czas pozostawania Liczba i struktura bezrobotnych kobiet bez pracy I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % do , , , , , , , , , ,5 pow , ,3 Ogółem , ,0 Wykres nr 9. Struktura bezrobotnych kobiet pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2011 i 2012 roku do pow. 24 I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. 17

18 3.4. Osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku W rejestrze Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na koniec czerwca 2012 roku zanotowano osób bezrobotnych z prawem do zasiłku (w tym 982 kobiety), co stanowiło 11% ogółu bezrobotnych. W analogicznym okresie 2011 roku w ewidencji MUP pozostawało osób, co w porównaniu z danymi z czerwca bieŝącego roku, oznacza wzrost odsetka osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych o 0,2%. Tabela nr 18. Rejestrujący się z prawem do zasiłku w I półroczu 2012 r. I półrocze 2012 r. Lp. Ogółem Kwartały Kobiety Kwartały I I kwartał I kwartał II III IV II kwartał II kwartał V VI Ogółem

19 4. Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4.1. Osoby do 25 roku Ŝycia Wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia. Na koniec czerwca 2012 roku w rejestrze MUP w Lublinie pozostawało osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia, w tym 957 kobiet. Ta kategoria osób bezrobotnych stanowiła 12,1% ogółu bezrobotnych, z czego kobiety stanowiły 49,4%. Prawo do zasiłku przysługiwało 3,3% tej grupy (tj. 64 osoby). Analiza osób do 25 roku Ŝycia pod względem wykształcenia pozwala na wyodrębnienie jako najliczniejszej grupy osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej 32,8% ogółu (tj. 634 osoby). Drugą grupą były osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 28,1% (544 osoby). Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowiły 18,9% (tj. 365 osób). Natomiast osoby do 25 roku Ŝycia z wykształceniem wyŝszym 9,2% (179 osób) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym były najmniej liczną grupą i stanowiły 11% (tj. 213 osób). PowyŜsze dane obrazuje tabela nr 19. Tabela nr 19. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia pod względem poziomu wykształcenia na koniec czerwca 2012 r. Liczba i struktura bezrobotnych do 25 roku Ŝycia Poziom wykształcenia I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % WyŜsze , ,2 Policealne i średnie zawodowe , ,9 Średnie ogólnokształcące , ,1 Zasadnicze zawodowe , ,0 Gimnazjalne i poniŝej , ,8 Ogółem , ,0 19

20 Wykres nr 10. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2011 i 2012 roku. I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej W kategorii osób do 25 roku Ŝycia przewaŝającą część stanowili bezrobotni bez staŝu pracy 61% (1.181 osób). W porównaniu do poprzedniego roku liczba tych osób zmniejszyła się o 0,9%. Osoby poniŝej 25 lat z doświadczeniem zawodowym do 1 roku były największą grupą pod względem ilości osób bezrobotnych i stanowili 28,5% (551 osób). Bezrobotni ze staŝem od 1-5 lat znaleźli się na drugim miejscu i stanowili 10,2% ogółu osób do 25 roku Ŝycia (198 osób bezrobotnych). W stosunku do analogicznego okresu 2011 roku spadek odnotowano w kategorii osób ze staŝem pracy od 1 do 5 lat o 0,8%. Największe zmiany, co do wzrostu w strukturze młodych osób bezrobotnych, zaszły w grupie ze staŝem pracy do 1 roku o 1,5% oraz ze staŝem pracy od 5 do 10 lat o 0,2%. Tabela nr 20. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia pod względem staŝu pracy na koniec czerwca 2011 i 2012 r. StaŜ pracy Liczba i struktura bezrobotnych do 25 roku Ŝycia I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % Do 1 roku , , , , ,1 5 0, lat i więcej Bez staŝu , ,0 Ogółem , ,0 20

21 Wykres nr 11. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia według staŝu pracy stan na koniec czerwca 2011 i 2012 roku. I półrocze 2011 r. I półrocze r Do 1 roku Bez stażu Analiza osób do 25 roku Ŝycia pozwala zaobserwować, Ŝe największą grupę stanowili bezrobotni pozostający bez pracy od 6-12 miesięcy 25,4% bezrobotnych, (tj. po 491 osób). Osoby pozostające bez zatrudnienia od 3-6 miesięcy stanowiły 24,6% (tj. 477 osób). Kolejną grupą na koniec czerwca 2012 roku były osoby nie posiadające pracy przez 1-3 miesięcy 15,8% (tj. 305 osób). Wśród bezrobotnych bez pracy do 1 miesiąca znalazło się 225 osób, które stanowiły 11,6% wszystkich osób do 25 roku Ŝycia. Najmniej bezrobotnych zakwalifikowanych zostało do grupy pozostających bez pracy ponad 24 miesiące 6,9% (tj. 133 osoby). Najbardziej znaczące zmiany, co do spadku zaszły wśród osób pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy, ich odsetek spadł o 2,6%. Natomiast wśród osób pozostających bez zatrudnienia od miesięcy odsetek bezrobotnych wzrósł o 2,4%. Tabela nr 21. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia według czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. Czas pozostawania bez pracy Liczba i struktura bezrobotnych do 25 roku Ŝycia I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % do , , , , , , , , , ,7 pow , ,9 Ogółem , ,0 21

22 Wykres nr 12. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2011 i 2012 roku. I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r do pow. 24 Tabela nr 22. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w I półroczu 2012 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia staŝu Rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej Niepotwierdzenie gotowości do pracy Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Nabycie praw rentowych

23 Tabela nr 23. Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku Ŝycia I półroczu 2012 roku. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Po zakończeniu udziału w programie Prace interwencyjne Roboty publiczne StaŜ Przygotowanie zawodowe Szkolenia Prace społecznie uŝyteczne Osoby długotrwale bezrobotne W strukturze osób długotrwale bezrobotnych pod względem wieku na koniec czerwca 2012 roku najliczniejsza grupą były osoby w wieku lata 31,2% (tj osoby). W dalszej kolejności wyodrębnić moŝna osoby od roku Ŝycia, które stanowiły 22,3% (tj osób długotrwale bezrobotnych). Osoby w wieku lata stanowiły 21,7% (tj osób). Natomiast odsetek osób w przedziale wiekowym lat wyniósł 13,2% (1.222 osoby). Do najmniej licznych grup wiekowych osób długotrwale bezrobotnych zaliczali się męŝczyźni w wieku przedemerytalnym lata 3,6% (tj. 330 osób) oraz młodzi bezrobotni w wieku lata - 8,0% (tj. 740 osób). W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku największy spadek odnotowano wśród osób bezrobotnych w wieku lata o 2,1%. Natomiast największy wzrost bezrobotnych nastąpił w przedziale wiekowym lata 0,5%. Tabela nr 24. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem wieku na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. Grupy wiekowe Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % , , , , , , , , , , , ,6 Ogółem , ,0 23

24 Wykres nr 13. Osoby długotrwale bezrobotne według wieku stan na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r Analizując długotrwale bezrobotnych pod względem wykształcenia moŝna wyodrębnić, jako najliczniejszą grupę, osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej 27,3% (2.522 osoby). Na drugim miejscu znaleźli się bezrobotni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, którzy stanowili 23,8% (tj osób). Długotrwale bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowili 19,9% (1.831 osób). Do najmniejszych grup w tej kategorii naleŝały w pierwszej połowie 2012 roku osoby posiadające wykształcenie średnie ogólnokształcące (11,5%, tj osoby) oraz wyŝsze (17,5%, tj osób). Porównując analogiczny okres 2011 roku, wzrost o 0,4% odnotowano wśród osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem wyŝszym oraz o 0,3% wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i zasadniczym zawodowym. Największy spadek o 0,7% zanotowano w grupie z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej oraz o 0,3% w grupie osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Tabela nr 25. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem poziomu wykształcenia na koniec 2011 r. i 2012 r. Poziom wykształcenia Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % WyŜsze , ,5 Policealne i średnie zawodowe , ,8 Średnie ogólnokształcące , ,5 Zasadnicze zawodowe , ,9 Gimnazjalne i poniŝej , ,3 Ogółem , ,0 24

25 Wykres nr 14. Osoby długotrwale bezrobotne według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2011 i 2012 r. I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej W strukturze osób długotrwale bezrobotnych pod względem posiadanego staŝu pracy największą grupą były osoby z doświadczeniem zawodowym do 1 roku 20,4% (tj osób). Następnie wymienić moŝna bezrobotnych ze staŝem pracy od 1 do 5 lat, którzy stanowili 18,6% ogółu (tj osób). Osoby ze staŝem pracy lat stanowiły 17,6% ogółu długotrwale bezrobotnych (tj osób). Najmniejszą grupę w strukturze długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby z ponad 30 letnim staŝem pracy 2,1 % (tj. 197 osób). W stosunku do poprzedniego roku najistotniejsze zmiany zaszły wśród bezrobotnych z wykształceniem wyŝszym. Ich liczba wzrosła o 2,8%. Największy spadek zanotowano w grupie osób długotrwale bezrobotnych ze staŝem pracy od 10 do 20 lat o 1,4 punktu procentowego oraz w grupie ze staŝem pracy lat o 0,8%. Tabela nr 26. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem staŝu pracy na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. StaŜ pracy Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % Do 1 roku , , , , , , , , , ,0 30 lat i więcej 210 2, ,1 Bez staŝu , ,2 Ogółem , ,0 25

26 Wykres nr 15. Osoby długotrwale bezrobotne według staŝu pracy stan na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r I półrocze 2011 r. I półrocze 2012r Do 1 roku lat i więcej Bez stażu Analiza czasu pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych pokazuje, Ŝe najliczniejszą grupą byli pozostający bez zatrudnienia ponad 24 miesiące 43% (3.963 osoby). Tabela nr 27. Osoby długotrwale bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. Czas pozostawania bez pracy Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % do , , , , , , , , , ,6 pow , ,0 Ogółem , ,0 Wykres nr 16. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r do pow

27 Tabela nr 28. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń osób długotrwale bezrobotnych w I półroczu 2012 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia staŝu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Ukończenie 60/65 lat Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Tabela nr 29. Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w I półroczu 2012 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz kolejny Po zakończeniu udziału w programie Prace interwencyjne Roboty publiczne StaŜ Przygotowanie zawodowe Szkolenia Prace społecznie uŝyteczne Po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia lub kontraktu socjalnego

28 4.3. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia w pierwszej połowie 2012 roku stanowiły 24,4% ogółu bezrobotnych (3.909 osób). W tej grupie znalazło się kobiet, które stanowiły 43,1% tej kategorii. W analogicznym okresie 2011 roku w rejestrze MUP znajdowało się o 0,7% mniej osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia niŝ w roku bieŝącym. W okresie sprawozdawczym prawo do zasiłku przysługiwało 16,6% tej grupy (tj. 651 osób). Analiza osób powyŝej 50 roku Ŝycia pod względem wykształcenia pozwala zauwaŝyć, Ŝe największą grupę w tej kategorii stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej - 30,8% (1.206 osób). Jako kolejną grupę naleŝy wymienić osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, które stanowiły 27,6% (tj osób). Najmniej liczne grupy tworzyły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 7,5% (292 osoby) oraz wyŝszym 9,6% (375 osób). W porównaniu do tego samego okresu 2011 roku, największy spadek w bieŝącym roku spadek odnotowano jedynie w grupie osób z wykształceniem wyŝszym o 0,3%. Natomiast wzrost zanotowano w trzech grupach: wśród osób posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe o 0,4%, gimnazjalnym i poniŝej o 0,3% oraz zasadnicze zawodowe o 0,2%. Tabela nr 30. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia pod względem poziomu wykształcenia na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. Liczba i struktura bezrobotnych powyŝej 50 r. Ŝ. Poziom wykształcenia I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % WyŜsze 379 9, ,6 Policealne i średnie zawodowe , ,6 Średnie ogólnokształcące 286 7, ,5 Zasadnicze zawodowe , ,5 Gimnazjalne i poniŝej , ,8 Ogółem , ,0 Wykres nr 17. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 28

29 Struktura osób powyŝej 50 roku Ŝycia pod względem posiadanego staŝu pracy w I półroczu 2012 roku kształtowała się następująco: najliczniejszą grupą były osoby z letnim staŝem pracy, stanowiły 33,6% (tj osób), na drugim miejscu znalazła się grupa osób powyŝej 50 roku Ŝycia z letnim staŝem pracy 29,0% (1.133 osoby), na trzecim miejscu znajdowały się osoby z ponad 30- letnim staŝem pracy 12,0% (tj. 468 osób). Najmniejszą wartość w strukturze osób powyŝej 50 roku Ŝycia stanowiły osoby ze staŝem pracy od 1 do 5 lat 6,0% (237 osób) oraz poniŝej 1 roku 7,4% (288 osób). Osoby bez staŝu pracy stanowiły 2,2 % (tj. 86 osób). Tabela nr 31. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia pod względem staŝu pracy na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. StaŜ pracy Liczba i struktura bezrobotnych powyŝej 50 r. Ŝ. I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % Do 1 roku 235 6, , , , , , , , , ,6 30 lat i więcej , ,0 Bez staŝu 93 2,4 86 2,2 Ogółem , ,0 Wykres nr 18. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia według staŝu pracy stan na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r Do 1 roku lat i więcej Bez stażu 29

30 Pod względem czasu pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia byli długotrwale bezrobotni tj. powyŝej 24 miesięcy 39,9% (1.560 osób) oraz osoby pozostające bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy 17,9% (tj. 701 osób). Najmniejszą grupę stanowiły osoby powyŝej 50 roku Ŝycia pozostające bez pracy do 1 miesiąca 4,2% (166 osób). W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku największy wzrost odnotowano w grupie osób pozostających bez pracy ponad 24 miesiące o 1,7%. Natomiast największy spadek odnotowano wśród osób bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy 2,4 %. PoniŜsza tabela ilustruje zaprezentowane dane liczbowe. Tabela nr 32. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia według czasu pozostawania bez pracy na koniec 2011 r. i 2012 r. Czas pozostawania bez pracy Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych I półrocze 2011 r. % I półrocze 2012 r. % do , , , , , , , , , ,9 pow , ,9 Ogółem , ,0 Wykres nr 19. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2011 r. i 2012 r. I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r do pow

31 Tabela nr 33. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń osób powyŝej 50 roku Ŝycia w I półroczu 2012 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia staŝu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Ukończenie 60/65 lat Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Tabela nr 34. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia zarejestrowanych w I półroczu 2012 roku. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Po zakończeniu udziału w programie Prace interwencyjne Roboty publiczne StaŜ Przygotowanie zawodowe Szkolenia Prace społecznie uŝyteczne

32 4.4. Osoby niepełnosprawne W rejestrze MUP w Lublinie pozostają osoby niepełnosprawne zarówno bezrobotne jak i poszukujące pracy odpowiedniej do stopnia niepełnosprawności oraz posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Na koniec czerwca 2012r. w ewidencji MUP pozostawało ogółem 942 osoby bezrobotne niepełnosprawne (w tym 450 kobiet) oraz 241 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (w tym 92 kobiety). Niepełnosprawni bezrobotni stanowili 5,9% ogółu bezrobotnych i w porównaniu do tego samego okresu 2011r. ich liczba wzrosła o 0,4%. Prawo do zasiłku posiadało 108 osób. Wśród osób niepełnosprawnych znalazło się 241 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostające w zatrudnieniu (w tym 92 kobiety). Kobiety w tej kategorii stanowiły 38,2% ogółu osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Z ewidencji Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w I półroczu 2012r. wyłączonych zostało ogółem 558 osób bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 116 kobiet) z tytułu: rozpoczęcia szkolenia: 9 osób bezrobotnych (w tym 4 kobiety); rozpoczęcia staŝu: 63 osoby bezrobotne (w tym 42 kobiety) oraz 36 osób (w tym 23 kobiety) poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu; rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej: 18 osób bezrobotnych (w tym10 kobiet); podjęcia działalności gospodarczej: 4 osoby bezrobotne (w tym 2 kobiety) oraz 3 osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu; rezygnacji lub niepotwierdzeni gotowości do pracy: 118 osób bezrobotnych (w tym 47 kobiet) oraz 44 osoby (w tym 25 kobiet) poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu; utraty statusu osoby niepełnosprawnej: 114 osób bezrobotnych (w tym 70 kobiet) oraz 33 osoby (w tym 11 kobiet) poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu; innych przyczyn: 91 osób bezrobotnych (w tym 51 kobiet). Analiza bezrobotnych osób niepełnosprawnych pozwala zauwaŝyć, Ŝe najliczniejszą grupą w I półroczu 2012r. były osoby z wykształceniem podstawowym i podstawowym nieukończonym 292 osoby, które stanowiły 31% ogółu. Następnie moŝna wymienić osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 25,7% (tj. 242 osoby). Trzecią grupą były osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 25,6% (241 osób), a w dalszej kolejności niepełnosprawni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 9,1% (86 osób). Najmniej liczną grupą były osoby z wykształceniem gimnazjalnym 0,6% (6 osób). Osoby z wykształceniem wyŝszym stanowiły 8% (75 osób). 32

33 Wśród osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu najwięcej osób posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe 31,9% (77 osób), wyŝsze 29,5% (71 osób) oraz zasadnicze zawodowe 19,1% (46 osób). Do najmniej licznych grup naleŝały osoby z wykształceniem gimnazjalnym 0,8% (2 osoby), podstawowym i podstawowym nieukończonym 8,3% (20 osób) oraz średnim ogólnokształcącym 10,4% (25 osób). Tabela nr 35. Osoby niepełnosprawne według poziomu wykształcenia w I półroczu 2012 r. Liczba i struktura osób niepełnosprawnych Niepełnosprawni poszukujący Poziom wykształcenia Niepełnosprawni bezrobotni pracy i nie pozostający w zatrudnieniu ogółem % ogółem % WyŜsze 75 8, ,5 Policealne i średnie zawodowe , ,9 Średnie ogólnokształcące 86 9, ,4 Zasadnicze zawodowe , ,1 Gimnazjalne 6 0,6 2 0,8 Podstawowe i podstawowe nieukończone ,0 20 8,3 Ogółem , ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07. Wykres nr 20. Osoby niepełnosprawne pod względem poziomu wykształcenia w I półroczu 2011 r. i 2012 r. Niepełnosprawni bezrobotni 241 Niepełnosprawni poszukujący pracy i nie pozostający w zatrudnieniu Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne Podstawowe i podstawowe nieukończone Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07. Zestawienie osób niepełnosprawnych bezrobotnych pod względem wieku pokazuje, Ŝe najwięcej osób zanotowano w grupie wiekowej lata 33,5% osób. Następną 33

34 grupą były osoby w wieku lat i stanowiły 27,2%, tj. 256 osób oraz lata 17,1% osób. W dalszej kolejności wymienić naleŝy niepełnosprawnych w wieku lata 12,7% osób. Natomiast najmniej osób wystąpiło w grupie lata 2,6% - 24 osoby, a takŝe ponad 60 lat 6,9% - 65 osób. Analizując osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu według kryterium wieku, naleŝy stwierdzić, iŝ najwięcej osób znajdowało się w rejestrze MUP z przedziału wiekowego lata - 24,1% tj. 58 osób oraz z przedziału wiekowego lata - 22,8% tj. 55 osób. W dalszej kolejności wymienić naleŝy osoby w wieku lat 20,8% - 50 osób, a następnie lata 14,5% - 35 osób. Natomiast najmniej liczną grupę stanowili niepełnosprawni w wieku lata 3,7% (tj. 9 osób), a takŝe powyŝej 60 roku Ŝycia 14,1% (tj. 34 osoby). Tabela nr 36. Osoby niepełnosprawne według wieku w I półroczu 2012 roku. Liczba i struktura osób niepełnosprawnych Grupy wiekowe Niepełnosprawni poszukujący pracy Niepełnosprawni bezrobotni i nie pozostający w zatrudnieniu ogółem % ogółem % ,6 9 3, , , , , , , , ,8 60 i więcej lat 65 6, ,1 Ogółem , ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07. Wykres nr 21. Osoby niepełnosprawne pod względem wieku w I półroczu 2012 roku. Niepełnosprawni bezrobotni Niepełnosprawni poszukujący pracy i nie pozostający w zatrudnieniu i więcej Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS

35 Analiza osób niepełnosprawnych według staŝu pracy za I półrocze 2012 r. pokazuje, Ŝe najwięcej osób posiada letni staŝ pracy 25,4% osób. Kolejną grupą były osoby posiadające lat staŝu pracy i stanowiły 18,2% (tj. 172 osoby). Następnie wymienić naleŝy bezrobotnych ze staŝem pracy do 1 roku 15% (tj. 141 osób). Do najmniej licznych grup naleŝały osoby z ponad 30 letnim staŝem pracy 4,6% (tj. 43 osoby). Osoby bez staŝu pracy stanowiły 9,6% (tj. 90 osób). Natomiast wśród osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu najwięcej osób posiadało od lat staŝu pracy (28,6%, czyli 69 osób). Następną grupą były osoby z niespełna rocznym staŝem (20,3%, czyli 49 osób). Do najmniej licznych grup naleŝeli niepełnosprawni poszukujący pracy i nie pozostający w zatrudnieniu z ponad 30 letnim staŝem pracy 4,2% (10 osób) oraz z doświadczeniem zawodowym od 5 do 10 lat 8,7% (21 osób). Wśród osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu osoby bez jakiegokolwiek staŝu pracy stanowiły - 17% (41 osób). Tabela nr 37. Osoby niepełnosprawne według staŝu pracy w I półroczu 2012 roku. Liczba i struktura osób niepełnosprawnych StaŜ pracy Niepełnosprawni poszukujący pracy Niepełnosprawni bezrobotni i nie pozostający w zatrudnieniu ogółem % ogółem % Do 1 roku , , , , ,7 21 8, , , , ,4 30 lat i więcej 43 4,6 10 4,2 Bez staŝu 90 9, ,0 Ogółem , ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07. Wykres nr 22. Osoby niepełnosprawne pod względem staŝu pracy w I półroczu 2011 roku. Niepełnosprawni bezrobotni Niepełnosprawni poszukujący pracy i nie pozostający w zatrudnieniu Do 1 roku lat i więcej Bez stażu Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07 35

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 21 roku Szczecin 211 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku Szczecin 2009 1. Bezrobocie w Polsce W Polsce w końcu II kwartału

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2010 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI LUTY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec grudnia 2010 roku z wiersza 09 z tego osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2011 ROKU

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) 466-52-, fax (81) 466-52-1, www.mup.lublin.pl, mup@mup.lublin.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2005 r. Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2009 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 14098 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2006r wynosiła 2919 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok -

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok - Lublin, luty 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne...3 2. Struktura bezrobocia...4 2.1. Poziom

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2016 1 Wprowadzenie Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (Gdynia i Sopot).

kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (Gdynia i Sopot). Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 212 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 212 r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 13578 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9%

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9% Tablica 1. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STAN W KOŃCU OKRESU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.XII.2010 31.XII.2011 Wzrost/spadek w % w 2011 r. 31.12.2010=100 OGÓŁEM 142 263 146 208 3 945 102,8% z tego: osoby poprzednio

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo