Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -"

Transkrypt

1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, Lublin Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r.

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Struktura bezrobocia Poziom bezrobocia i płynność bezrobocia Poziom wykształcenia osób bezrobotnych Grupy wiekowe zarejestrowanych osób StaŜ pracy osób bezrobotnych Czas pozostawania bez pracy Wybrane kategorie osób bezrobotnych Osoby poprzednio pracujące i osoby dotychczas nie pracujące Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy Bezrobotne kobiety Osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osoby do 25 roku Ŝycia Osoby długotrwale bezrobotne Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia Osoby niepełnosprawne Usługi i instrumenty rynku pracy Pośrednictwo pracy Cudzoziemcy Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Szkolenia i przekwalifikowania Instrumenty rynku pracy Projekty i programy Projekty własne Projekty partnerskie Programy Porozumienia Wydatki Funduszu Pracy w I półroczu 2012 roku Wydatki na programy aktywizacji zawodowej Wydatki na inne zadania fakultatywne

3 1. Informacje ogólne Miejski Urząd Pracy w Lublinie obejmuje swoim działaniem Lublin. Według stanu na koniec czerwca 2013 r. w rejestrze Urzędu pozostawało bezrobotnych, 379 poszukujących pracy, co w sumie wynosi osób. Na dzień 30 czerwca 2013r. stopa bezrobocia dla miasta Lublin kształtowała się na poziomie 10,1% dla województwa lubelskiego 13,8%, dla kraju 13,2%. W porównaniu do sytuacji z czerwca ubiegłego roku wysokość tego wskaźnika wzrosła o 0,8 punktu procentowego dla miasta Lublin oraz o 0,9 punktu procentowego dla województwa lubelskiego i dla kraju. Wielkości stopy bezrobocia w 2012 r. i I półroczu 2013 r. zawiera tabela nr 1. Tabela nr 1. Stopa bezrobocia w mieście, województwie i kraju w 2012 r. i w I pół r. Stan na dzień Lublin Woj. lubelskie Kraj ,4 13,2 12, ,8 14,0 13, ,0 14,3 13, ,9 14,1 13, ,6 13,7 12, ,5 13,3 12, ,3 12,9 12, ,4 12,9 12, ,5 12,9 12, ,6 13,0 12, ,6 13,0 12, ,8 13,5 12, ,0 14,1 13, ,4 14,9 14, ,5 15,1 14, ,5 14,9 14, ,5 14,6 14, ,3 14,2 13, ,1 13,8 13,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych. 3

4 2. Struktura bezrobocia 2.1. Poziom bezrobocia i płynność bezrobocia Na koniec czerwca 2013 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w rejestrze bezrobotnych pozostawało osoby. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych była wyŝsza od analogicznego okresu roku ubiegłego o osób. Wśród bezrobotnych osoby dotychczas niepracujące stanowiły 17,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.. Tabela nr 2. Struktura bezrobocia porównanie wg stanu na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r. Wyszczególnienie 30 czerwiec 2012 r. 30 czerwiec 2013 r. Ogółem % Kobiety Ogółem % Kobiety Bezrobotni zarejestrowani , , Osoby poprzednio pracujące , , Osoby bez staŝu pracy , , Porównując poziom bezrobotnych według stanu na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r. naleŝy stwierdzić, Ŝe struktura osób wykazujących się jakimkolwiek doświadczeniem zawodowym zwiększyła się o 0,9% w 2013 r. Tabela nr 3. Poziom bezrobocia w poszczególnych miesiącach I półrocza 2012 r. i 2013 r. Wyszczególnienie I II III IV V VI I pół. 2012r. ogółem w tym kobiety I pół. 2013r. ogółem w tym kobiety W I półroczu 2013 roku liczba bezrobotnych w Lublinie wahała się w granicach osób. W I półroczu 2012 r. przedział ten zawierał się w granicach o nieco większej rozpiętości Wśród zarejestrowanych bezrobotnych odsetek bezrobotnych kobiet wahał się w granicach od 48,1 (w kwietniu) do 49,4% (w styczniu). 4

5 Wykres nr 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w I półroczu 2013 r ,4% ,5% 10,5% 10,5% ,6% 10,5% 10,4% ,3% 10,3% ,1% 10,2% 10,1% 10,0% I II III IV V VI liczba bezrobotnych stapa bezrobocia 9,9% Analizując płynność bezrobocia naleŝy stwierdzić, iŝ na przestrzeni I półrocza 2013 roku zarejestrowanych zostało (o 295 osób więcej niŝ w 2012 r.) z tego osób rejestrowało się po raz pierwszy i aŝ osoby powracało do MUP w Lublinie w celu ponownej rejestracji. Spośród osób powracających do rejestracji po raz kolejny po zakończeniu udziału w programie aktywizacji zawodowej odnotowano 10 osób po odbytych pracach interwencyjnych, 478 osób po odbytym staŝu, 68 osób po szkoleniu i 29 osób po pracach społecznie uŝytecznych. W I półroczu 2013 r. z ogółu osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych osoby (47,2% ogółu wyrejestrowanych) podjęło pracę, z tego osób pracę niesubsydiowaną i 383 osoby pracę subsydiowaną. Wśród bezrobotnych podejmujących pracę subsydiowaną: -50 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych, -270 osób podjęło działalność gospodarczą, -58 osób podjęło pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego. W pierwszej połowie 2013 roku 913 osób rozpoczęło staŝ, szkolenia rozpoczęło 76 osób, a prace społecznie uŝyteczne podjęło 181 osób. Z tytułu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy z ewidencji wyłączonych zostało osoby, tj. 26,4% ogółu wyrejestrowanych. Dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego 5

6 potwierdziło 506 osób. Z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat - kobieta i 65 lat męŝczyzna) z ewidencji wyłączono w I półroczu 2013r. 39 osób, z powodu nabycia praw emerytalnych lub rentowych 102 osoby. Tabela nr 4. Zarejestrowani bezrobotni w I półroczu 2012 i 2013 r. Kwartalnie sumy Lp. I półrocze 2012 I półrocze I I kwartał II III IV II kwartał V VI Kwartalnie sumy 2013 I kwartał II kwartał Tabela nr 5. Wyrejestrowani bezrobotni w I półroczu 2012 i 2013 r. Kwartalnie sumy Lp. I półrocze 2012 I półrocze I I kwartał II III IV II kwartał V VI Kwartalnie sumy 2013 I kwartał II kwartał Tabela nr 6. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych ogółem w I półroczu 2013 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia staŝu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych

7 Rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Ukończenie 60/65 lat Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Innych Tabela nr 7. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych kobiet w I półroczu 2013 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia staŝu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Ukończenie 60/65 lat Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego

8 Tabela nr 8. Zarejestrowani bezrobotni ogółem w I półroczu 2013 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Po zakończeniu udziału w programie Prace interwencyjne Roboty publiczne StaŜ Przygotowanie zawodowe dorosłych Szkolenia Prace społecznie uŝyteczne Po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego Tabela nr 9. Zarejestrowane bezrobotne kobiety w I półroczu 2013 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Po zakończeniu udziału w programie Prace interwencyjne Roboty publiczne StaŜ Przygotowanie zawodowe dorosłych Szkolenia Prace społecznie uŝyteczne Po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego

9 2.2. Poziom wykształcenia osób bezrobotnych W okresie I półrocza 2013r. struktura bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie pod względem poziomu wykształcenia uległa niewielkim zmianom w stosunku do analogicznego okresu 2012r. Najliczniejszą grupą wciąŝ są osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej, którzy stanowią 23,9% i nadal odsetek tej grupy wykazuje tendencję spadkową, w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano spadek o 0,9%. Na drugim miejscu znajdują się osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 23,8% (4.164 osoby). Następnie wymienić moŝna bezrobotnych z wykształceniem wyŝszym, którzy stanowili w I połowie 2013 roku 22,3% (tj osób); w porównaniu do roku poprzedniego wystąpił wzrost, o 1,1% bezrobotnych osób. Najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 12,6% ogółu bezrobotnych (2.204 osoby). Wykres nr 2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia stan na 30 czerwca 2012 r. i 2013 r Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe r r Gimnazjalne i poniżej Tabela nr 10. Zmiany w strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia w I półroczu 2012 i 2013 r. Poziom wykształcenia Liczba i struktura procentowa bezrobotnych r. % r. % WyŜsze , ,3 Policealne i średnie zawodowe , ,8 LO , ,6 Zasadnicze zawodowe , ,4 Gimnazjalne i poniŝej , ,9 Ogółem , ,0 9

10 2.3. Grupy wiekowe zarejestrowanych osób W rejestrze MUP w Lublinie w I półroczu 2013 roku wciąŝ najwięcej osób pozostawało w przedziale wiekowym lata 34,4% (tj osób). Kolejną liczną kategorią byli bezrobotni w wieku ,4% osób. Następną co do wielkości grupę stanowiły osoby z przedziału wiekowego lata 17,9% osób. Bezrobotni z najmłodszej kategorii wiekowej lata stanowili 11,8% ogółu bezrobotnych (tj osób). Natomiast najmniejsze dwie grupy tej kategorii stanowiły osoby w wieku lat 11% (1.934 osoby) oraz w wieku przedemerytalnym, czyli lata 3,5% (616 osób). W bieŝącym roku w strukturze bezrobotnych pod względem wieku znaczące zmiany, co do spadku, zaobserwować moŝna w grupie wiekowej lata spadek o 1,3% w grupie wiekowej lata spadek o 0,3%. Ponadto wzrost liczby bezrobotnych nastąpił w kategorii wiekowej o 0,7%, w grupie lata o 0,6% oraz grupie lat o 0,2%, a takŝe w grupie lata spadek o 0,1%. Struktura bezrobocia pod względem wieku na koniec czerwca 2012r. i 2013r. została zaprezentowana w tabeli nr 11. Wykres nr 3. Struktura wiekowa osób bezrobotnych wg stanu na koniec I półrocza 2012 r. i 2013 r lata r r. Tabela nr 11. Bezrobotni według grup wiekowych stan w I półroczu 2012 r. i 2013 r. Wiek Liczba i struktura procentowa bezrobotnych r. % r. % , , , , , , , , , , lata 473 2, ,5 Ogółem , ,0 10

11 2.4. StaŜ pracy osób bezrobotnych W bazie bezrobotnych Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie najwięcej osób pod względem staŝu pracy odnotowano w grupie osób posiadających staŝ pracy do 1 roku stanowiły 22,1% bezrobotnych (3.869 osób). Następnie naleŝy wymienić osoby bezrobotne ze staŝem pracy od 1 do 5 lat (tj. 20,1%). Trzecią grupą są bezrobotni z letnim staŝem pracy, którzy stanowili 14,5% ogółu (2.539 osób). Najmniej bezrobotnych znalazło się wśród osób z ponad 30-letnim staŝem pracy 3% ogółu (520 osób), a takŝe ze staŝem od lat 10,1% ogółu bezrobotnych (1.776 osób). Tabela nr 12. Struktura bezrobotnych wg staŝu pracy stan na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r. StaŜ pracy Liczba i struktura procentowa bezrobotnych r. % r. % Do 1 roku , , , , , , , , , ,1 30 lat i więcej 479 3, ,0 Bez staŝu , ,6 Ogółem , ,0 Wykres nr 4. Zarejestrowani bezrobotni według staŝu pracy wg stanu na koniec I półrocza 2012r. i 2013r Do 1 roku lat i więcej r r. Bez stażu 11

12 W porównaniu do analogicznego okresu 2012r. w strukturze największy wzrost odnotowano w kategorii osób ze staŝem pracy do 1 roku wskaźnik procentowy wzrósł o 1,2 punktu. Niewielki wzrost o 0,5% odnotowano wśród osób ze staŝem pracy lat oraz wśród osób ze staŝem pracy 1-5- lat (o 0,1%). Spadek o 0,9% odnotowano wśród osób bez staŝu pracy. Spadek odnotowano równieŝ w grupie osób ze staŝem pracy letnim o 0,5 punkta procentowego. Struktura osób bezrobotnych w I półroczu 2012 r. i 2013 r. została przedstawiona w tabeli nr Czas pozostawania bez pracy 12 Analiza osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy pozwala zauwaŝyć, Ŝe najliczniejszą grupę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne 44,7% (tj osób bezrobotnych) w tym osoby bezrobotne powyŝej 24 miesięcy 26% (tj osoby, a takŝe przez miesiące 18,7% (tj osób). Następną kategorią były osoby pozostające bez zatrudnienia przez 6-12 miesięcy 20,7% (tj osoby). Najmniej osób pozostawało bez pracy przez mniej niŝ 1 miesiąc 6,1%, tj osób oraz 1-3 miesięcy 11,7%, tj osób. Tabela nr 13. Struktura bezrobotnych pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2012 i 2013 roku. Czas pozostawania Liczba i struktura bezrobotnych bez pracy r. % r. % do , , , , , , , , , ,7 pow , ,0 Ogółem , ,0 Wykres nr 5. Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy wg stanu na koniec I półrocza 2012 r. i 2013 r r r do pow

13 3. Wybrane kategorie osób bezrobotnych 3.1. Osoby poprzednio pracujące i osoby dotychczas nie pracujące W I połowie 2013 roku liczba osób bezrobotnych poprzednio pracujących wyniosła osób i w porównaniu do tego samego okresu 2012 r. zwiększyła się o osób. Udział tych osób w strukturze wszystkich bezrobotnych wynosił odpowiednio: w czerwcu 2013 r. - 82,4%, a w czerwcu 2012r. -81,5%. Natomiast liczba osób dotychczas niepracujących wyniosła na koniec czerwca 2013 roku osób (17,6% ogółu bezrobotnych) Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy Według stanu na koniec czerwca 2013 r., w ewidencji tutejszego Urzędu zarejestrowanych było 769 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. o 84 osoby mniej niŝ w tym samym okresie ubiegłego roku. Udział w liczbie bezrobotnych ogółem kształtował się na poziomie 4,4% (4,3% w 2012r.). Analizowany okres 2013 r. w porównaniu do stanu sprzed roku, charakteryzował zwiększonym napływem osób, które zostały zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracowników Bezrobotne kobiety Kobiety w pierwszym półroczu 2013r. stanowiły mniej niŝ połowę (48,9%) ogólnej liczby bezrobotnych (tj osób). W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. wskaźnik bezrobotnych kobiet w liczbie ogółem bezrobotnych zmniejszył się o 1,4 punktu procentowego. Kobiety pod względem wieku Analiza bezrobotnych kobiet pod względem wieku pozwala zauwaŝyć, Ŝe największy odsetek bezrobotnych kobiet w I połowie 2013 roku występował w przedziale wiekowym lata (38,2%, tj osoby). W dalszej kolejności wymienić naleŝy bezrobotne kobiety w wieku lata, które stanowią 22,2% ogółu zarejestrowanych kobiet. Natomiast bezrobotne kobiety w wieku lata stanowiły 17,6% bezrobotnych kobiet (tj osób). Najmniejszy odsetek bezrobotnych kobiet, podobnie jak rok wcześniej, występował w kategorii wiekowej lat -10,6% (tj. 904 osoby). W analogicznym okresie 2011 roku struktura bezrobotnych kobiet kształtowała się podobnie jak w 2012 r., najliczniejszą grupą były kobiety w przedziale wiekowym lata, ich liczba zmalała o 0,8%. Największą zmianę odnotować moŝna w kategorii kobiet w wieku lata, 13

14 ich odsetek w bazie MUP zwiększył się o 1,1% oraz w wieku lata odsetek zmniejszył się o 1,2%. Tabela nr 14. Kobiety bezrobotne wg wieku struktura na koniec czerwca 2012 i 2013 r. Grupy wiekowe Liczba i struktura bezrobotnych kobiet I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % , , , , , , , , , ,6 Ogółem , ,0 Wykres nr 6. Kobiety bezrobotne wg wieku struktura na koniec czerwca 2012r. i 2013r r r. Kobiety pod względem poziomu wykształcenia Struktura bezrobotnych kobiet pod względem wykształcenia pokazuje, Ŝe największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem wyŝszym 27,8% (tj osób). Kolejną grupą były kobiety z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (25,0%, tj osób). Trzecią kategorią osób były kobiety z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej, stanowiły 19,4% (tj bezrobotnych kobiet). Najmniej liczną grupą były osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, które stanowiły 14,2% (1.216 osób) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym 13,6% (1.166 osób). 14

15 Tabela nr 15. Bezrobotne kobiety wg poziomu wykształcenie porównanie I półrocze 2012 i 2013 r. Poziom wykształcenia Liczba i struktura bezrobotnych kobiet I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % WyŜsze , ,8 Policealne i średnie zawodowe , ,0 Średnie ogólnokształcące , ,2 Zasadnicze zawodowe , ,6 Gimnazjalne i poniŝej , ,4 Ogółem , ,0 W porównaniu do tego samego okresu 2012 roku w strukturze wykształcenia bezrobotnych kobiet w bieŝącym półroczu największy wzrost nastąpił w grupie z wykształceniem wyŝszym o 1,9%, natomiast spadek odsetka bezrobotnych tej kategorii odnotowano wśród kobiet z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej o 1,1% oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym o 0,6%. Wykres nr 7. Bezrobotne kobiety wg poziomu wykształcenia porównanie I półrocze 2012 i 2013 r Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej r r. Kobiety pod względem staŝu pracy W pierwszej połowie 2013 roku w strukturze bezrobotnych kobiet pod względem posiadanego staŝu pracy największą grupę stanowiły kobiety ze staŝem pracy do 1 roku i stanowiły 22,9% ogółu tej populacji (tj osób). Drugą kategorią były kobiety z 1-5 letnim doświadczeniem zawodowym (20,5%, tj osób). Kobiety z letnim doświadczeniem były następną grupą bezrobotnych i stanowią 14,2% (1.221 osób). Najmniej 15

16 osób pozostawało w rejestrze MUP w Lublinie z ponad 30 letnim staŝem pracy 1,9% (tj. 160 kobiet) oraz z letnim staŝem 8,9% (765 osób). Kobiety bez jakiegokolwiek staŝu pracy, stanowiły 19% (1.630 osób). Ich wskaźnik liczba zmniejszył się w porównaniu z tym samym okresem 2012 roku o 1%. Porównując ogół zarejestrowanych kobiet w I półroczu 2012 roku największe zmiany zaszły w kategorii osób ze staŝem pracy do 1 roku, ich odsetek wzrósł o 2,0%. Tabela nr 16. Struktura bezrobotnych kobiet wg staŝu pracy stan na koniec czerwca 2012 i 2013 r. StaŜ pracy Liczba i struktura bezrobotnych kobiet I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % Do 1 roku , , , , , , , , , ,9 30 lat i więcej 174 2, ,9 Bez staŝu , ,0 Ogółem , ,0 Wykres nr 8. Struktura bezrobotnych kobiet wg staŝu pracy stan na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r Do 1 roku lat i więcej r r Bez stażu

17 Kobiety pod względem czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Analiza bezrobotnych kobiet według czasu pozostawania bez pracy pozwala zauwaŝyć, Ŝe najliczniejszą grupę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne 48,5% (tj bezrobotne kobiety) w tym kobiety bezrobotne powyŝej 24 miesięcy 29,5% (tj osób), a takŝe przez miesiące 19% (tj osób). Następną kategorią osób były kobiety pozostające bez zatrudnienia przez okres 6-12 miesięcy 19,7% (tj osób). Najmniej osób pozostawało bez pracy przez mniej niŝ 1 miesiąc 5,8%, tj. 499 osób oraz 1-3 miesięcy 11,1%, tj. 953 osoby. W porównaniu do stanu na koniec czerwca 2012r., w bieŝącym roku najbardziej znaczącą róŝnicę wzrostową zaobserwować moŝna w kategorii kobiet bezrobotnych przez ponad 24 miesiące o 3,2%. Największy spadek odnotowano w grupie osób pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy o 1,5% oraz w grupie bezrobotnych do 1 miesiąca o 1,3%. Tabela nr 17. Struktura bezrobotnych kobiet pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2012 i 2013 roku. Czas pozostawania Liczba i struktura bezrobotnych kobiet bez pracy I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % do , , , , , , , , , ,0 pow , ,5 Ogółem , ,0 Wykres nr 9. Struktura bezrobotnych kobiet pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2012 i 2013 roku do pow r r. 17

18 3.4. Osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku W rejestrze Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na koniec czerwca 2013 roku zanotowano osób bezrobotnych z prawem do zasiłku (w tym 991 kobiet), co stanowiło 11,4% ogółu bezrobotnych. W analogicznym okresie 2012 roku w ewidencji MUP pozostawało osób, co w porównaniu z danymi z czerwca bieŝącego roku, oznacza wzrost odsetka osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych o 0,4%. Tabela nr 18. Rejestrujący się z prawem do zasiłku w I półroczu 2013 r. I półrocze 2013 r. Lp. Ogółem Kwartały Kobiety Kwartały I I kwartał I kwartał II III IV II kwartał II kwartał V VI Ogółem Wykres nr 10. Osoby bezrobotne zarejestrowane z prawem do zasiłku w I półroczu 2013 r I II III IV V VI Ogółem Kobiety 18

19 4. Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 4.1. Osoby do 25 roku Ŝycia Wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia. Na koniec czerwca 2013 roku w rejestrze MUP w Lublinie pozostawało osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia, w tym 977 kobiet. Ta kategoria osób bezrobotnych stanowiła 11,8% ogółu bezrobotnych, z czego kobiety stanowiły 47,3%. Prawo do zasiłku przysługiwało 3% tej grupy (tj. 62 osoby). Analiza osób do 25 roku Ŝycia pod względem wykształcenia pozwala na wyodrębnienie jako najliczniejszej grupy osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej 30,8% ogółu (tj. 637 osób). Drugą grupą były osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 27,4% (566 osób). Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowiły 19,2% (tj. 397 osób). Natomiast osoby do 25 roku Ŝycia z wykształceniem wyŝszym 11% (228 osób) oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym były najmniej liczną grupą i stanowiły 11,6% (tj. 239 osób). PowyŜsze dane obrazuje tabela nr 19. Tabela nr 19. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia pod względem poziomu wykształcenia na koniec czerwca 2013 r. Liczba i struktura bezrobotnych do 25 roku Ŝycia Poziom wykształcenia I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % WyŜsze 179 9, ,0 Policealne i średnie zawodowe , ,2 Średnie ogólnokształcące , ,4 Zasadnicze zawodowe , ,6 Gimnazjalne i poniŝej , ,8 Ogółem , ,0 Wykres nr 11. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2012 i 2013 roku r r. 179 Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej

20 W kategorii osób do 25 roku Ŝycia przewaŝającą część stanowili bezrobotni bez staŝu pracy 58,1% (1.200 osób). W porównaniu do poprzedniego roku liczba tych osób zmniejszyła się o 2,9%. Osoby poniŝej 25 lat z doświadczeniem zawodowym do 1 roku były największą grupą pod względem ilości osób bezrobotnych i stanowili 31,8% (658 osób). Bezrobotni ze staŝem od 1-5 lat znaleźli się na drugim miejscu i stanowili 10% ogółu osób do 25 roku Ŝycia (207 osób bezrobotnych). W stosunku do analogicznego okresu 2012 roku spadek odnotowano w kategorii osób ze staŝem pracy od 1 do 5 lat o 0,2% oraz ze staŝem pracy od 5 do 10 lat równieŝ o 0,2%. Największe zmiany, co do wzrostu w strukturze młodych osób bezrobotnych, zaszły w grupie ze staŝem pracy do 1 roku o 3,3% oraz ze staŝem pracy od 5 do 10 lat o 0,2%. Tabela nr 20. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia pod względem staŝu pracy na koniec czerwca 2012 i 2013 r. StaŜ pracy Liczba i struktura bezrobotnych do 25 roku Ŝycia I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % Do 1 roku , , , , ,3 2 0, lat i więcej Bez staŝu , ,1 Ogółem , ,0 Wykres nr 12. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia według staŝu pracy stan na koniec czerwca 2012 i 2013 roku r r Do 1 roku Bez stażu 20

21 Analiza osób do 25 roku Ŝycia pozwala zaobserwować, Ŝe największą grupę stanowili bezrobotni pozostający bez pracy od 6-12 miesięcy 26,9% bezrobotnych, (tj. 555 osób). Osoby pozostające bez zatrudnienia od 3-6 miesięcy stanowiły 20,3% (tj. 420 osób). Kolejną grupą na koniec czerwca 2013 roku były osoby nie posiadające pracy przez 1-3 miesięcy 17,8% (tj. 369 osób). Wśród bezrobotnych bez pracy do 1 miesiąca znalazło się 210 osób, które stanowiły 10,2% wszystkich osób do 25 roku Ŝycia. Najmniej bezrobotnych zakwalifikowanych zostało do grupy pozostających bez pracy ponad 24 miesiące 8,6% (tj. 177 osób). Najbardziej znaczące zmiany, co do spadku zaszły wśród osób pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy, ich odsetek spadł o 4,3%. Natomiast wśród osób pozostających bez zatrudnienia od 1-3 miesięcy odsetek bezrobotnych wzrósł o 2,0%. Tabela nr 21. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia według czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r. Czas pozostawania bez pracy Liczba i struktura bezrobotnych do 25 roku Ŝycia I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % do , , , , , , , , , ,2 pow , ,6 Ogółem , ,0 Wykres nr 13. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2012 i 2013 roku r r do pow

22 Tabela nr 22. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w I półroczu 2013 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia staŝu Rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Tabela nr 23. Zarejestrowani bezrobotni do 25 roku Ŝycia I półroczu 2013 roku. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Prace interwencyjne Roboty publiczne StaŜ Przygotowanie Po zawodowe dorosłych zakończeniu Szkolenia udziału Prace społecznie w programie uŝyteczne Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego

23 4.2. Osoby długotrwale bezrobotne W strukturze osób długotrwale bezrobotnych pod względem wieku na koniec czerwca 2013 roku najliczniejsza grupą były osoby w wieku lata 31,2% (tj osoby). W dalszej kolejności wyodrębnić moŝna osoby od roku Ŝycia, które stanowiły 23,3% (tj osób długotrwale bezrobotnych). Osoby w wieku lata stanowiły 20,5% (tj osób). Natomiast odsetek osób w przedziale wiekowym lat wyniósł 13,1% (1.282 osoby). Do najmniej licznych grup wiekowych osób długotrwale bezrobotnych zaliczali się męŝczyźni w wieku przedemerytalnym lata 4,4% (tj. 432 osoby) oraz młodzi bezrobotni w wieku lata 7,5% (tj. 741 osób). W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku największy spadek odnotowano wśród osób bezrobotnych w wieku lata o 1,2%. Natomiast największy wzrost bezrobotnych nastąpił w przedziale wiekowym lata 1%. Tabela nr 24. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem wieku na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r. Grupy wiekowe Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % , , , , , , , , , , , ,4 Ogółem , ,0 Wykres nr 14. Osoby długotrwale bezrobotne według wieku stan na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r r r

24 Analizując długotrwale bezrobotnych pod względem wykształcenia moŝna wyodrębnić, jako najliczniejszą grupę, osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej 27,1% (2.659 osób). Na drugim miejscu znaleźli się bezrobotni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, którzy stanowili 24,1% (tj osób). Długotrwale bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowili 19,2% (1.891 osób). Do najmniejszych grup w tej kategorii naleŝały w pierwszej połowie 2013 roku osoby posiadające wykształcenie średnie ogólnokształcące (11,5%, tj osób) oraz wyŝsze (18,1%, tj osoby). Porównując analogiczny okres 2012 roku, wzrost o 0,6% odnotowano wśród osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem wyŝszym oraz o 0,3% wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Największy spadek o 0,7% zanotowano w grupie z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz o 0,2% w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej. Tabela nr 25. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem poziomu wykształcenia na koniec 2012 r. i 2013 r. Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych Poziom wykształcenia I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % WyŜsze , ,1 Policealne i średnie zawodowe , ,1 Średnie ogólnokształcące , ,5 Zasadnicze zawodowe , ,2 Gimnazjalne i poniŝej , ,1 Ogółem , ,0 Wykres nr 15. Osoby długotrwale bezrobotne według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2012 i 2013 r r r Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 24

25 W strukturze osób długotrwale bezrobotnych pod względem posiadanego staŝu pracy największą grupą były osoby z doświadczeniem zawodowym do 1 roku 21,7% (tj osób). Następnie wymienić moŝna bezrobotnych ze staŝem pracy od 1 do 5 lat, którzy stanowili 18,9% ogółu (tj osób). Osoby ze staŝem pracy lat stanowiły 16,8% ogółu długotrwale bezrobotnych (tj osób). Najmniejszą grupę w strukturze długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby z ponad 30 letnim staŝem pracy 2,2 % (tj. 214 osób). W stosunku do poprzedniego roku najistotniejsze zmiany zaszły wśród bezrobotnych z wykształceniem wyŝszym. Ich liczba wzrosła o 1,3%. Największy spadek zanotowano w grupie osób długotrwale bezrobotnych ze staŝem pracy od 10 do 20 lat o 0,8 punktu procentowego oraz w grupie ze staŝem pracy lat o 0,4%. Tabela nr 26. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem staŝu pracy na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r. StaŜ pracy Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % Do 1 roku , , , , , , , , , ,6 30 lat i więcej 197 2, ,2 Bez staŝu , ,2 Ogółem , ,0 Wykres nr 16. Osoby długotrwale bezrobotne według staŝu pracy stan na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r r r Do 1 roku lat i więcej Bez stażu 25

26 Analiza czasu pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych pokazuje, Ŝe najliczniejszą grupą byli pozostający bez zatrudnienia ponad 24 miesiące 46,2% (4.537 osoby). Tabela nr 27. Osoby długotrwale bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r. Czas pozostawania bez pracy Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % do , , , , , , , , , ,2 pow , ,2 Ogółem , ,0 Wykres nr 17. Osoby długotrwale bezrobotne pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r r r do pow Tabela nr 28. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń osób długotrwale bezrobotnych w I półroczu 2013 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

27 Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia staŝu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej Rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Ukończenie 60/65 lat Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego Tabela nr 29. Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w I półroczu 2013 r. Wyszczególnienie Miesiąc I II III IV V VI Ogółem Po raz kolejny Po zakończeniu udziału w programie Prace interwencyjne Roboty publiczne StaŜ Przygotowanie zawodowe dorosłych Szkolenia Prace społecznie uŝyteczne Po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia lub kontraktu socjalnego

28 4.3. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia w pierwszej połowie 2012 roku stanowiły 24,1% ogółu bezrobotnych (4.235 osób). W tej grupie znalazło się kobiet, które stanowiły 40,6% tej kategorii. W analogicznym okresie 2012 roku w rejestrze MUP znajdowało się o 0,3% mniej osób bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia niŝ w roku bieŝącym. W okresie sprawozdawczym prawo do zasiłku przysługiwało 17% tej grupy (tj. 719 osób). Analiza osób powyŝej 50 roku Ŝycia pod względem wykształcenia pozwala zauwaŝyć, Ŝe największą grupę w tej kategorii stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej - 29,2% (1.236 osób). Jako kolejną grupę naleŝy wymienić osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, które stanowiły 27,9% (tj osób). Najmniej liczne grupy tworzyły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 7,2% (303 osoby) oraz wyŝszym 10,3% (438 osób). W porównaniu do tego samego okresu 2012 roku, największy spadek odnotowano w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej o 1,6% oraz osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym- o 0,3%. Natomiast wzrost zanotowano w trzech grupach: wśród osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe o 0,9%, wyŝsze o 0,7%. policealne i średnie zawodowe o 0,3%. Tabela nr 30. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia pod względem poziomu wykształcenia na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r. Liczba i struktura bezrobotnych powyŝej 50 r. Ŝ. Poziom wykształcenia I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % WyŜsze 375 9, ,3 Policealne i średnie zawodowe , ,9 Średnie ogólnokształcące 292 7, ,2 Zasadnicze zawodowe , ,4 Gimnazjalne i poniŝej , ,2 Ogółem , ,0 28

29 Wykres nr 18. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia według poziomu wykształcenia stan na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r r r Wyższe Policealne i średnie zawodowe LO Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Struktura osób powyŝej 50 roku Ŝycia pod względem posiadanego staŝu pracy w I półroczu 2013 roku kształtowała się następująco: najliczniejszą grupą były osoby z letnim staŝem pracy, stanowiły 32,8% (tj osób), na drugim miejscu znalazła się grupa osób powyŝej 50 roku Ŝycia z letnim staŝem pracy 28,2% (1.194 osoby), na trzecim miejscu znajdowały się osoby z ponad 30- letnim staŝem pracy 12,1% (tj. 513 osób). Najmniejszą wartość w strukturze osób powyŝej 50 roku Ŝycia stanowiły osoby ze staŝem pracy od 1 do 5 lat 6,8% (290 osób) oraz poniŝej 1 roku 7,8% (329 osób). Osoby bez staŝu pracy stanowiły 2,1 % (tj. 89 osób). Tabela nr 31. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia pod względem staŝu pracy na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r. StaŜ pracy Liczba i struktura bezrobotnych powyŝej 50 r. Ŝ. I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % Do 1 roku 288 7, , , , , , , , , ,8 30 lat i więcej , ,1 Bez staŝu 86 2,2 89 2,1 Ogółem , ,0 29

30 Wykres nr 19. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia według staŝu pracy stan na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r r r Do 1 roku lat i więcej Bez stażu Pod względem czasu pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych powyŝej 50 roku Ŝycia byli długotrwale bezrobotni 57,5% (2.434 osoby) w tym osoby bezrobotne powyŝej 24 m-cy 39,6% (1.675 osób) oraz osoby pozostające bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy 17,9% (tj. 759 osób). Najmniejszą grupę stanowiły osoby powyŝej 50 roku Ŝycia pozostające bez pracy do 1 miesiąca 4,4% (185 osób). W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku największy wzrost odnotowano w grupie osób pozostających bez od 6 do 12 m-cy o 1,4%. Natomiast największy spadek odnotowano wśród osób bezrobotnych pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy 0,8 %. PoniŜsza tabela ilustruje zaprezentowane dane liczbowe. Tabela nr 32. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia według czasu pozostawania bez pracy na koniec 2012 r. i 2013 r. Czas pozostawania bez pracy Liczba i struktura długotrwale bezrobotnych I półrocze 2012 r. % I półrocze 2013 r. % do , , , , , , , , , ,9 pow , ,6 Ogółem , ,0 30

31 Wykres nr 20. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia pod względem czasu pozostawania bez pracy stan na koniec czerwca 2012 r. i 2013 r r r do pow. 24 Tabela nr 33. Przyczyny wyrejestrowań/wyłączeń osób powyŝej 50 roku Ŝycia w I półroczu 2013 r. Wyszczególnienie Miesiąc VII VIII IX X XI XII Ogółem Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym niesubsydiowanej subsydiowanej (ogółem) Prace interwencyjne Roboty publiczne Podjęcie działalności gospodarczej Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego Rozpoczęcia szkolenia Rozpoczęcia staŝu Rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych Rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Podjęcie nauki Ukończenie 60/65 lat Nabycie praw emerytalnych lub rentowych Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego

32 Tabela nr 34. Osoby bezrobotne powyŝej 50 roku Ŝycia zarejestrowanych w I półroczu 2013 roku. Wyszczególnienie Miesiąc VII VIII IX X XI XII Ogółem Po raz pierwszy Po raz kolejny Po zakończeniu udziału w programie Prace interwencyjne Roboty publiczne StaŜ Przygotowanie zawodowe Szkolenia Prace społecznie uŝyteczne Osoby niepełnosprawne W rejestrze MUP w Lublinie pozostają osoby niepełnosprawne zarówno bezrobotne jak i poszukujące pracy odpowiedniej do stopnia niepełnosprawności oraz posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Na koniec czerwca 2013r. w ewidencji MUP pozostawało ogółem 1026 osób bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 483 kobiety) oraz 286 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (w tym 110 kobiet). Niepełnosprawni bezrobotni stanowili 5,8% ogółu bezrobotnych i w porównaniu do tego samego okresu 2012r. ich liczba wzrosła o 0,1%. Prawo do zasiłku posiadało 117 osób. Wykres nr 21. Osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu stan na koniec czerwca 2013 r. Ogółem Kobiety Bezrobotni Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07 32

33 Z ewidencji Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w I półroczu 2013r. wyłączonych zostało ogółem 555 osób bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 265 kobiet) z tytułu: rozpoczęcia szkolenia: 3 osoby bezrobotne; rozpoczęcia staŝu: 83 osoby bezrobotne (w tym 46 kobiet) oraz 39 osób (w tym 24 kobiety) poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu; rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej: 18 osób bezrobotnych (w tym 8 kobiet); podjęcia działalności gospodarczej: 6 osób bezrobotnych (w tym 3 kobiety); rezygnacji lub niepotwierdzenia gotowości do pracy: 85 osób bezrobotnych (w tym 33 kobiety) oraz 44 osoby (w tym 15 kobiet) poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu; utraty statusu osoby niepełnosprawnej: 94 osoby bezrobotne (w tym 50 kobiet) oraz 20 osób (w tym 8 kobiet) poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu; innych przyczyn: 96 osób bezrobotnych (w tym 45 kobiet). Analiza bezrobotnych osób niepełnosprawnych pozwala zauwaŝyć, Ŝe najliczniejszą grupą w I półroczu 2013r. były osoby z wykształceniem podstawowym i podstawowym nieukończonym 293 osoby, które stanowiły 28,6% ogółu. Następnie moŝna wymienić osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 26,2% (tj. 269 osób). Trzecią grupą były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 23,7% (243 osoby), a w dalszej kolejności niepełnosprawni z wyŝszym 10,2% (105 osób). Osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stanowiły 10,1% (104 osoby). Najmniej liczną grupą były osoby z wykształceniem gimnazjalnym 1,2% (12 osób). Wśród osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu najwięcej osób posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe 31,5% (90 osób), wyŝsze 31,1% (89 osób) oraz zasadnicze zawodowe 12,9% (37 osób). Do najmniej licznych grup naleŝały osoby z wykształceniem gimnazjalnym 0,3% (1 osoba), podstawowym i podstawowym nieukończonym 12,2% (35 osób) oraz średnim ogólnokształcącym 11,9% (34 osób). 33

34 Tabela nr 35. Osoby niepełnosprawne według poziomu wykształcenia w I półroczu 2013 r. Liczba i struktura osób niepełnosprawnych Niepełnosprawni poszukujący Poziom wykształcenia Niepełnosprawni bezrobotni pracy i nie pozostający w zatrudnieniu ogółem % ogółem % WyŜsze , ,1 Policealne i średnie zawodowe , ,5 Średnie ogólnokształcące , ,9 Zasadnicze zawodowe , ,9 Gimnazjalne 12 1,2 1 0,3 Podstawowe i podstawowe nieukończone , ,2 Ogółem , ,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07. Wykres nr 22. Osoby niepełnosprawne pod względem poziomu wykształcenia w I półroczu 2013 r. Bezrobotni Poszukujący pracy i nie pozostający w zatrudnieniu Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-07. Gimnazjalne Podstawowe i podstawowe nieukończone. Zestawienie osób niepełnosprawnych bezrobotnych pod względem wieku pokazuje, Ŝe najwięcej osób zanotowano w grupie wiekowej lata 33,5% osób. Następną grupą były osoby w wieku lat i stanowiły 29,9%, tj. 307 osób oraz lata 29,2% osób. W dalszej kolejności wymienić naleŝy niepełnosprawnych w wieku lata 16,8% osoby. Natomiast najmniej osób wystąpiło w grupie lata 4,1% - 42 osoby, a takŝe ponad 60 lat 8,1% - 83 osoby. Analizując osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu według kryterium wieku, moŝna zauwaŝyć, iŝ najwięcej osób znajdowało się w rejestrze MUP z przedziału wiekowego lata - 26,6% tj. 76 osób oraz z przedziału wiekowego lat - 20,3% tj. 58 osób. W dalszej kolejności wymienić naleŝy osoby w wieku lat 18,2% - 52 osoby, a następnie lata 15,7% - 45 osób. Natomiast najmniej liczną grupę 34

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 21 roku Szczecin 211 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec grudnia 2010 roku z wiersza 09 z tego osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2010 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2009 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego kaŝdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego kaŝdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 21r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI LUTY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2011 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 211r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc maj 2010

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc maj 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2005 r. Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok -

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok - Lublin, luty 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne...3 2. Struktura bezrobocia...4 2.1. Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2010

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2010

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku Grudziądz, marzec 2009 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy.... 4 1.1 Stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku Szczecin 2009 1. Bezrobocie w Polsce W Polsce w końcu II kwartału

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Grudnia 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 14098 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2006r wynosiła 2919 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo