POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r."

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r.

2 2.

3 I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE - DANE PODSTAWOWE Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na dzień r. wynosiła osób, w tym kobiet. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 413 osób tj. 9,2% (w marcu 2014 r. zarejestrowanych było osoby) Liczba bezrobotnych w poszczególnych 5000 miesiącach 2014 i 2015 r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie uwzględnia osób poszukujących pracy tj. posiadających gospodarstwa rolne powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, renty inwalidzkie lub inne źródła dochodów. W dniu r. w ewidencji PUP w Biłgoraju figurowało 78 osób poszukujących pracy. W I kwartale 2015 r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowano łącznie osób bezrobotnych, z tego w marcu osoby. Średnio w miesiącu rejestrowało się 575 osób. Spośród ogółu zarejestrowanych tylko 278 osób zarejestrowało się po raz pierwszy. Zdecydowana większość bezrobotnych, bo aż osób zarejestrowało się po raz kolejny (tj. 83,9% ogółu rejestrujących się). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba rejestracji zmniejszyła się o 130 osób tj. 7%. Do dnia r. w PUP zarejestrowało się łącznie osób. 900 Bezrobotni rejestrujący się w 2014 i 2015 r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

4 Do końca marca 2015 r. z ewidencji Urzędu wyrejestrowano łącznie osób, w tym w miesiącu marcu 633 osoby. W analogicznym okresie 2014 roku wyrejestrowano osób. Liczba wyrejestrowań zwiększyła się o 13,6% w stosunku do roku ubiegłego. Przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych to: Podjęcia pracy ogółem Subsydiowanej: 51 rozpoczęcie szkolenia 24 z tego prac interwencyjnych 24 w tym w ramach bonu szkoleniowego 7 robót publicznych 6 rozpoczęcie stażu 222 podjęcia działalności gospodarczej 1 w tym w ramach bonu stażowego 55 w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0 rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 0 poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 11 w tym w ramach PAI 0 w ramach bonu zatrudnieniowego skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania 5 działań aktywizacyjnych 0 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji w ramach świadczenia aktywizacyjnego 0 odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 5 w tym w ramach PAI w ramach grantu na telepracę 0 odmowy ustalenia profilu pomocy 0 w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 niepotwierdzenia gotowości do pracy 522 dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. ż. 4 Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 270 inne 0 Podjęcia nauki 1 Niesubsydiowanej: 421 osiągnięcie wieku emerytalnego 3 w tym podjęcia działalności gospodarczej 17 nabycie praw emerytalnych lub rentowych 7 pracy sezonowej 0 nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego 24 Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani w I kwartale 2015 roku. inne 66 Wyszczególnienie I II III Razem Liczba bezrobotnych ogółem Bezrobotni nowo zarejestrowani Podjęcia pracy - w tym zarejestrowani po raz pierwszy Bezrobotni wyrejestrowani w tym z powodu podjęcia pracy W 2015 roku z powodu podjęcia pracy (bez staży i przygotowań zawodowych dorosłych) z ewidencji bezrobotnych wyłączone zostały 472 osoby, co stanowi 29,2% ogółu wyrejestrowanych. Jest to wzrost o 9,1 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy z powodu podjęcia pracy wyłączono 376 osób (20,1% ogółu wyrejestrowanych). Spośród osób, które zostały wyrejestrowane z powodu podjęcia pracy 51 bezrobotnych (10,8%) podjęło pracę subsydiowaną, a 421 (89,2%) niesubsydiowaną.

5 II. STOPA BEZROBOCIA Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest podawana w procentach stopa bezrobocia, obliczana jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia I dla całego kraju na koniec marca 2015r. wynosiła 11,7%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to spadek o 1,8 punktu procentowego (13,5% w marcu 2014 r.). Spadek stopy bezrobocia odnotowano także w województwie lubelskim tj. o 1,6 punktu procentowego: w marcu 2015 r. wynosiła 13%, zaś w ,6%. Natomiast stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim na dzień r. wynosiła 8,6% i jest to spadek o 0,8 punktu procentowego w stosunku do marca 2014 r., kiedy wynosiła 9,4%. W marcu 2015 r. powiat biłgorajski osiągnął najniższy wskaźnik bezrobocia w województwie lubelskim (8,6%). W dalszej kolejności najniższe stopy bezrobocia na obszarze województwa lubelskiego odnotowano w powiatach: lubelskim grodzkim - 8,7 % łęczyński - 9,3% puławski - 10,2% Natomiast najwyższy poziom bezrobocia wystąpił w powiatach: włodawskim - 23,5% chełmskim - 18,8% hrubieszowskim - 18,4% 5

6 Wykres przedstawia stopę bezrobocia całego kraju, województwa oraz powiatu biłgorajskiego na koniec I kwartału 2014 i 2015 r. (wartość podana jest w %) marzec ,6 11,7 13 luty , ,3 styczeń , ,2 marzec ,4 14,6 13,5 luty , ,9 styczeń , Powiat Województwo Kraj 6

7 III. Ogólna struktura bezrobotnych 1) Bezrobotni ogółem według płci Na dzień r. w PUP zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet. W stosunku do 2014 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 126 osób (6,2%). Zwiększył się jednak ich udział procentowy w liczbie bezrobotnych ogółem tj. o 1,5 punktów procentowych. Na koniec marca 2015 roku kobiety stanowiły 46,7% ogółu bezrobotnych, natomiast w analogicznym okresie 2014 roku 45,2% kobiety. Bezrobotni wg płci r. Kobiety 46,7% Mężczyźni 53,3% 2) Bezrobotni ogółem według wieku W strukturze wiekowej bezrobotnych zauważa się zdecydowaną przewagę ludzi młodych, w wieku do 34 lat jest to grupa osób, co stanowi 58,2% ogółu bezrobotnych, 18% to bezrobotni w wieku lata, natomiast 13,3% - osoby pomiędzy rokiem życia. Bezrobotni według wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,6% ,6% % ,3% ,2% lata 135 3,3% 10 Razem: %

8 3) Bezrobotni ogółem według wykształcenia Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według wykształcenia zauważa się, że najliczniejszą grupę wśród ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 25,5% ogółu (1.036 osób). Drugą, co do wielkości grupą były osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 24,7% (1.003 osoby). Z kolei 19,3% (783 osoby) bezrobotnych posiadało wykształcenie wyższe. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 18,8% (763 osoby) oraz średnim ogólnokształcącym 11,7% (476 osób). Bezrobotni ogółem według wykształcenia r. Lp. Wykształcenie Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. Wyższe ,3% Policealne i średnie zawodowe ,7% Średnie ogólnokształcące ,7% Zasadnicze zawodowe ,5% Gimnazjalne i poniżej ,8% 238 Razem % ) Bezrobotni ogółem według stażu pracy Według stanu na dzień r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy tj osoby (28,4%). Drugą grupą pod względem wielkości omawianego wskaźnika byli bezrobotni ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat (20,8%), a następnie bezrobotni posiadający poniżej 1 roku stażu pracy (20%), bezrobotni ze stażem od 5 do 10 lat (11%), bezrobotni ze stażem od 10 do 20 lat (10%). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni, którzy przepracowali ponad 30 lat (2,8%). Struktura bezrobotnych według stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. Bez stażu ,4% do 1 roku % roku 5 lat ,8% lat 10 lat % lat 20 lat % lat 30 lat 285 7% lat i więcej 112 2,8% 35 Razem %

9 5) Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Najliczniejszą grupę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy na koniec I kwartału 2015 r. stanowiły osoby pozostające w ewidencji urzędu od 3 do 6 miesięcy tj osób (25,7%). W dalszej kolejności osoby pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy (23,3%), zarejestrowani od 6 do 12 miesięcy (17,1%), od 12 do 24 miesięcy (14,4%) oraz będące bezrobotnymi do 1 miesiąca (10,7%). Najmniejszą grupę stanowią osoby będące bez pracy powyżej 24 miesięcy tj. 357 osób (8,8%). Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do 1 miesiąca ,7% od ,3% od ,7% od ,1% od ,4% pow ,8% 191 Razem % ) Bezrobotni według miejsca zamieszkania. Liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich na koniec marca 2015 r. wynosiła osób (w tym kobiet) 66,4% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. liczba ta zmniejszyła się o 199 osób tj. 6,9%. W dniu roku w PUP zarejestrowanych było osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich. 7) Bezrobocie w poszczególnych gminach powiatu. Według stanu z dnia r. największa liczba osób bezrobotnych występowała w: mieście Biłgoraj osoby (26,2% ogółu), gminie Biłgoraj 645 osób (15,9% ogółu), mieście i gminie Józefów 357 osób (8,8% ogółu). Najmniej bezrobotnych było w gminach: Łukowa 102 osoby (2,5% ogółu), Obsza 114 osób (2,8% ogółu), Aleksandrów 123 osoby (3% ogółu), Największy spadek bezrobocia w okresie od r. do r. wystąpił w: gminie Goraj 20,9% gminie Obsza 20,3% gminie Aleksandrów 19,1% 9

10 Bezrobocie w poszczególnych gminach powiatu biłgorajskiego r. Bezrobotni Osoby Osoby Uprawnione zwolnieni Bezrobotni Bezrobotne Uprawnieni powyżej do 30 Gmina do zasiłku z winy ogółem kobiety do zasiłku 50 roku roku kobiety zakładu życia życia pracy Bezrobotni ogółem Wzrost / spadek w stosunku do r. Liczbowo Procentowo Biłgoraj m ,2% Frampol ,0% Józefów ,8% Tarnogród ,4% Aleksandrów ,1% Biłgoraj gm ,9% Biszcza ,5% Goraj ,9% Księżpol ,7% Łukowa ,3% Obsza ,3% Potok Górny ,4% Tereszpol ,7% Turobin ,4% RAZEM ,2% 10

11 IV. OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżnia sześć grup bezrobotnych, którym przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programie specjalnym tj.: 1. bezrobotni do 30 roku życia, 2. bezrobotni długotrwale, 3. bezrobotni powyżej 50 roku życia, 4. bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, 5. bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6. bezrobotni niepełnosprawni. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (ogółem) w dniu r. Wyszczególnienie marzec 2015 r. Liczbowo % Bezrobotni do 30 roku życia ,2% Bezrobotni do 25 roku życia ,7% Długotrwale bezrobotni % Bezrobotni powyżej 50 roku życia ,8% Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, ,9% Niepełnosprawni 213 5,2% Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy rejestrujących się w poszczególnych miesiącach I kwartału 2015r. Wyszczególnienie I II III Razem Bezrobotni do 30 roku życia Bezrobotni do 25 roku życia Długotrwale bezrobotni Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, Niepełnosprawni

12 1. Bezrobotna młodzież W dniu r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowane były osoby do 30 roku życia, w tym 874 kobiety. Bezrobotna młodzież stanowiła 43,2% ogółu bezrobotnych. Cechą wyróżniającą grupę bezrobotnych do 30 roku życia jest duża ilość osób nie posiadających doświadczenia zawodowego - aż 49,8% (873 osoby) stanowiły osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały, 28,3% (497 osób) legitymowało się stażem pracy do 1 roku, 20% (350 osób) stażem pracy od 1 roku do 5 lat, a tylko 1,9 % (34 osoby) stażem od 5 do 10 lat. Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych do 30 roku życia stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym osób tj. 31,1% ogółu. W dalszej kolejności to bezrobotni z wykształceniem wyższym 25,1% (441 osób), średnim ogólnokształcącym 19,1% (335 osób), zasadniczym zawodowym 15,2% (267 osób), gimnazjalnym i niższym 9,5% (166 osób). Bezrobotna młodzież według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,9% ,9% ,6% ,2% ,7% powyżej ,7% 44 Razem: % Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni do 30 roku życia wg wykształcenia r. 31,1% 25,1% 19,1% Według stanu na dzień r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 920 osób do 25 roku życia. Jest to 22,7% ogółu bezrobotnych. W grupie tej 45,5% (419 osób) to kobiety. 15,2% 9,5% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 12

13 W grupie osób bezrobotnych do 25 roku życia aż 63,4% (583 osoby) stanowiły osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały, 25,4% (234 osoby) legitymowało się stażem pracy do 1 roku, 11% (234 osoby) stażem pracy od 1 roku do 5 lat, a tylko 0,2% (2 osoby) stażem od 5 do 10 lat. Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych do 25 roku życia stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym osób tj. 36,9% ogółu. W dalszej kolejności to bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 23,9% (220 osób), zasadniczym zawodowym 18,8% (173 osoby), wyższym 10,5% (97 osób), gimnazjalnym i niższym 9,9% (91 osób). Bezrobotni do 25 roku życia według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,0% ,7% ,6% ,9% ,0% powyżej ,8% 8 Razem: % Długotrwale bezrobotni Na dzień r. w ewidencji Urzędu figurowało osób długotrwale bezrobotnych (tj. 44% ogółu), w tym 927 kobiet - 48,9% ogółu bezrobotnych kobiet. W porównaniu do marca 2014 roku liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o 7,7% (148 osób), wówczas w ewidencji figurowały osoby długotrwale bezrobotne. Długotrwale bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,5% % ,3% ,9% ,6% powyżej ,7% 187 Razem: % 927 W grupie długotrwale bezrobotnych największy udział mieli bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym osoby (27%), policealnym i średnim zawodowym osób (24,6%), gimnazjalnym i poniżej osoby (20,4%). Długotrwale bezrobotni z wykształceniem wyższym to 333 osoby (18,6%). Najmniejszy 13

14 był udział bezrobotnych posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące (9,4% osób). Długotrwale bezrobotni według stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % Kobiety Bez stażu ,7% do 1 roku ,5% roku 5 lat % lat 10 lat ,5% lat 20 lat ,7% lat 30 lat 126 7% lat i więcej 29 1,6% 6 Razem: % 927 Długotrwale bezrobotni to głównie osoby młode (w wieku lata) osób (37,2%), bez stażu pracy (26,8% osób) lub z małym stażem pracy od 1 roku do 5 lat (20,7% osób). Długotrwale bezrobotni według wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,2% % % ,1% ,4% lata 77 4,3% 7 Razem: % Bezrobotni powyżej 50 roku życia Na dzień r. zarejestrowane były 723 osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. Łącznie osoby te stanowiły 17,8% ogółu bezrobotnych. W grupie tej zdecydowaną większość, bo aż 71,7% stanowili mężczyźni (503 osoby). Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zmniejszyła się o 55 osób (7,1%) w odniesieniu do stanu na koniec marca 2014 r. Bezrobotni powyżej 50 roku życia według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,4% ,7% ,3% ,8% ,4% powyżej ,4% 25 Razem: % 220

15 Uwagę zwraca również niski poziom wykształcenia w tej grupie 41,4% stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (299 osób), z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 33,7% (244 osoby). Łącznie bezrobotni o najniższych kwalifikacjach to 75,1% bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowiły 19,3% (140 osób), z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 3,5% (25 osób). Jedynie 15 osób w tej grupie (tj. 2,1%) posiadało wykształcenie wyższe. Bezrobotni powyżej 50 roku życia to w większości osoby z dużym doświadczeniem zawodowym. W tej grupie 46,7% posiadało ponad 20-letni staż pracy (338 osób). Istotny jest fakt, że w tej kategorii wiekowej występowały również osoby, które pracowały tylko do 1 roku tj. 7,5% (54 osoby) oraz takie, które nie wykazały żadnego stażu pracy 5,7% (41 osób). Bezrobotni powyżej 50 roku życia według stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. Bez stażu 41 5,7% do 1 roku 54 7,5% roku 5 lat 45 6,2% lat 10 lat 82 11,3% lat 20 lat ,6% lat 30 lat ,5% lat i więcej ,2% 33 Razem: % Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia. Według stanu na dzień r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 725 osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia. Jest to 17,9% ogółu bezrobotnych. W grupie tej 71,6% (519 osób) to kobiety. Najliczniejszą grupę bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia stanowiły osoby ze stażem od 1 roku do 5 lat 29,4% (213 osób), bez stażu pracy 28% (203 osoby), poniżej 1 roku stażu pracy 19,4% (141 osób), od 5 do 10 lat 14,5% (105 osób), od 10 do 20 lat 7,9% (57 osób), a następnie osoby ze stażem od 20 do 30 lat 0,8% (6 osób). W tej grupie 185 osób (25,5%) posiadało wykształcenie wyższe. Natomiast wykształcenie policealne i średnie zawodowe 184 osoby (25,4%), zasadnicze zawodowe 140 osób (19,3%), gimnazjalne i niższe 119 osób (16,4%), średnie ogólnokształcące 97 osób (13,4%). 15

16 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia wg wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,9% ,2% ,8% % ,1% - Razem % Bezrobotni niepełnosprawni Szczególną grupą wśród bezrobotnych są osoby niepełnosprawne. Na dzień r. zarejestrowanych było 213 osób niepełnosprawnych, w tym 100 kobiet. Niepełnosprawni stanowili 5,2% ogółu bezrobotnych. W tej grupie 76 osób (tj. 35,7%) legitymowało się wykształceniem zasadniczym zawodowym, a 51 osób (23,9%) wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Z kolei 50 osób (23,5%) posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe, 20 osób wykształcenie wyższe (9,4%), 16 osób posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (7,5%). Bezrobotni niepełnosprawni wg wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,6% ,7% ,2% ,7% ,4% lata 20 9,4% 3 Razem: % 100 Bezrobotni niepełnosprawni wg wieku r. 27,7% 16,4% 20,2% 9,4% 6,6% 19,7% lata 16

17 W grupie tej dominują osoby w wieku lata, które stanowią 27,7% ogółu zarejestrowanych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne są niewątpliwie grupą bezrobotnych najsilniej odczuwającą trudności związane z pozyskaniem, wykonywaniem i utrzymaniem zatrudnienia, dla których praca stanowi nie tylko źródło dochodów, ale także najskuteczniejszy sposób rehabilitacji społeczno zawodowej. Potwierdza to fakt, że w grupie niepełnosprawnych osób bezrobotnych aż 33,8% osób pozostawało bez pracy ponad 12 miesięcy (72 osoby). 17

18 Ogółem Subsydiowane Niesubsydiowane Ogółem Subsydiowane Niesubsydiowane Ogółem Subsydiowane Niesubsydiowane Ogółem Subsydiowane Niesubsydiowane V. OSOBY UPRAWNIONE DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH I DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Na dzień r. do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnionych było 510 osób (12,6% ogółu zarejestrowanych). W analogicznym okresie 2014 roku bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 10,7% ogółu zarejestrowanych (477 osób). Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku r. 87,4% 12,6% bez prawa do zasiłku z prawem do zasiłku Z kolei 16 osób, (w tym 8 kobiety) uprawnionych było do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego. W marcu 2014 roku dodatek pobierało 10 osób (w tym 4 kobiety). VI. OFERTY PRACY W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WOLNEJ STOPY W tym W tym W tym W tym Miesiąc Styczeń Luty Marzec Razem

19 Ilość ofert pracy Lp. Zawody i specjalności Niesubsydiowane Subsydiowane Ogółem Sektor prywatny Sektor publiczny Ogółem Sektor prywatny Sektor publiczny OGÓŁEM 1. Technik prac biurowych/administracji Sprzedawca Robotnik gospodarczy Sekretarka Magazynier Kierowca samochodu ciężarowego Opiekunka dziecięca/asystent nauczyciela przedszkola Fakturzystka Prasowaczka/szwaczka Stolarz Kucharz/pomoc kuchenna Robotnik budowlany Mechanik pojazdów samochodowych Barman/kelner Cukiernik/ciastkarz Opracował: Adrian Zarzycki 19

20 Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ul. Bohaterów Monte Cassino Biłgoraj tel. (0-84) , fax

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r.

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. Biłgoraj, lipiec 2009r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Na dzień 30.06.2009r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku Częstochowa, maj 2017 r. 6123 4778 4384 6766 6276

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku Częstochowa, czerwiec 2017 r. 5601 4778 4143 8305 6766

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku Częstochowa, listopad 2016 r. 4572 6758 6178

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku Częstochowa, wrzesień 2016 r. 4868 7200 6454 6464

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku Częstochowa, październik 2017 r. 4617 4778 3833

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, lipiec 2016 roku

Zielona Góra, lipiec 2016 roku Sytuacja młodzieży na rynku pracy województwa lubuskiego w 2015 roku Zielona Góra, lipiec 2016 roku Spis treści Wstęp... 3 1) Liczba bezrobotnych do 30 roku życia w województwie lubuskim... 4 2) Napływ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) 466-52-, fax (81) 466-52-1, www.mup.lublin.pl, mup@mup.lublin.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku Częstochowa, październik 2016 r. 4617 6920 6190

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Grudnia 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku Częstochowa, grudzień 2016 r. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 1457, z czego 57,6% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku Częstochowa, czerwiec 2016 r. 7286 6464 5601 11378

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Sierpnia 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Września 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] PAŹDZIERNIK Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... - 4-5.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku Częstochowa, sierpień 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec marca 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec marca 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2016 1 Wprowadzenie Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Listopada 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2017 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MRPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy luty 217

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MRPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy kwiecień 2018 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - Miasto Opole (1661) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo