NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU"

Transkrypt

1 NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok

2

3 3 Dynamika zmian i aktywizacja bezrobotnych niepełnosprawnych w I półroczu 2013 roku TABLICE 1. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy w I półroczu 2013 roku według powiatów 2. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych zgłoszone w I półroczu 2013 roku według powiatów Bezrobotni niepełnosprawni w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów. Stan w końcu okresu wykres 3. Bezrobotni niepełnosprawni według powiatów. Stan w końcu okresu 4. Dynamika zmian liczby bezrobotnych niepełnosprawnych w 2013 roku według miesięcy. Stan w końcu okresu 5. Osoby włączone do ewidencji niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim w I półroczu 2013 według powiatów 6. Osoby wyłączone z ewidencji niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim w I półroczu 2013 według powiatów 7. Niepełnosprawni bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych cech i powiatów. Stan w dniu 30 czerwca 2013 r. 8. Niepełnosprawni bezrobotni w powiatach według wieku, miejsca zamieszkania i płci. Stan w dniu 30 czerwca 2013 r. 9. Niepełnosprawni bezrobotni w powiatach według wykształcenia i stażu pracy. Stan w dniu 30 czerwca 2013 r. 10. Niepełnosprawni bezrobotni w powiatach według czasu pozostawania bez pracy. Stan w dniu 30 czerwca 2013 r. 11. Niepełnosprawni bezrobotni w powiatach według stopnia niepełnosprawności i przyczyny niepełnosprawności. Stan w dniu 30 czerwca 2013 r. 12. Bezrobotni niepełnosprawni objęci Indywidualnym Planem Działania (IPD) w I półroczu 2013 r Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawskopomorskim według powiatów. Stan w końcu roku wykres 13. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu według powiatów. Stan w końcu okresu 14. Osoby włączone do ewidencji niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2013 według powiatów 15. Osoby wyłączone z ewidencji niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2013 według powiatów 16. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawskopomorskim według wybranych cech i powiatów. Stan w dniu Stan w dniu 30 czerwca 2013 r. 17. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w powiatach według wieku, miejsca zamieszkania i płci. Stan w dniu 30 czerwca 2013 r. 18. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w powiatach według wykształcenia i stażu pracy. Stan w dniu 30 czerwca 2013 r. 19. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w powiatach według czasu pozostawania bez pracy. Stan w dniu 30 czerwca 2013 r. 20. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w powiatach według stopnia niepełnosprawności i przyczyny niepełnosprawności. Stan w dniu 30 czerwca 2013 r. 21. Poszukujący pracy niepełnosprawni objęci Indywidualnym Planem Działania (IPD) w I półroczu 2013 roku SPRAWOZDANIE MPIPS-07 O OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

4 Udział bezrobotnych niepełnosprawnych w liczbie bezrobotn ych og ółem. Stan w końcu okresu osoby ,5 1,7 2,2 2,5 2,6 2,7 3,2 4,0 4,3 4,5 4,6 4,4 4, rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok VI 2013 r. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 udział w ogółem w % niepełnosprawni % w ogółem Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

5 5 DYNAMIKA ZMIAN I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Według stanu w dniu 30 czerwca 2013 roku, w województwie kujawskopomorskim zarejestrowanych było 6389 bezrobotnych niepełnosprawnych (o 49 osób mniej niż przed rokiem). Stanowili oni 4,4% ogółu bezrobotnych w województwie (przed rokiem 4,6%). Dla całej Polski wskaźnik ten wyniósł 5,2% i w porównaniu z końcem I półrocza 2012 roku zmniejszył się o 0,2 pkt. proc. W poszczególnych powiatach w województwie kujawsko-pomorskim udział ten wyniósł od 1,3% w powiecie lipnowskim do 8,5% w powiecie tucholskim. Udział kobiet w populacji bezrobotnych niepełnosprawnych wyniósł 48,3% (o 3,3 pkt. proc. mniej niż przed rokiem), a prawo do zasiłku posiadało 20,6% tej populacji (o 0,9 pkt. proc. mniej niż przed rokiem). Największą grupę wśród bezrobotnych niepełnosprawnych pod względem wieku stanowiły osoby znajdujące się w przedziale lata (28,4%, wobec 30,9% przed rokiem). Pod względem stażu pracy wśród bezrobotnych niepełnosprawnych dominowały osoby pracujące poprzednio od 10 do 20 i od 20 do 30 lat. Łącznie stanowiły one 41,6% tej populacji (przed rokiem 41,8%). Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych najwięcej było osób, które ukończyły zaledwie szkoły gimnazjalne i poniżej (33,9% wobec 34,3% przed rokiem) oraz zasadnicze szkoły zawodowe (35,7%, przed rokiem 36,2%). Osoby pozostające w rejestrach pup nieprzerwanie dłużej niż 12 miesięcy (od dnia ostatniej rejestracji) stanowiły 40,7% populacji bezrobotnych niepełnosprawnych (przed rokiem 39,1%). Analiza struktury bezrobotnych niepełnosprawnych pod względem stopnia niepełnosprawności wykazuje, że w dalszym ciągu dominowały wśród nich osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim (71,6% ogółu, przed rokiem 70,9%). Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności to 26,8% (wobec 27,6% przed rokiem). a ze stopniem znacznym 1,5% (bez zmian). I I półrocze 2013 półrocze 2012 zmiana osoby % osoby osoby % Ogółem ,0 49 0,8 znaczny ,5 4 4,3 umiarkowany , ,9 lekki ,6 79 1,8 Źródło: Sprawozdanie MPiPS-07 Bezrobotni niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Stan w końcu okresu

6 6 Analiza populacji bezrobotnych niepełnosprawnych pod względem rodzaju niepełnosprawności wykazuje, że w końcu I półrocza 2013 r dominowały tu osoby niepełnosprawne z powodu chorób narządów ruchu (28,5% wobec 28,2% przed rokiem) i chorób psychicznych (15,4% wobec 15,6% przed rokiem). Udział osób o nieustalonym rodzaju niepełnosprawności wyniósł 3,4% (przed rokiem 5,2%). Bezrobotni niepełnosprawni według rodzaju niepełnosprawności. Stan w końcu okresu Rodzaj niepełnosprawności I I półrocze 2013 półrocze 2012 zmiana osoby % osoby osoby % Ogółem ,0 49 0,8 upośledzenie umysłowe ,5-6 -5,8 choroby psychiczne ,4-8 -0,8 zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu ,1 38 9,1 całościowe zaburzenia rozwojowe b.d. 10 0,2 x x choroby narządu wzroku , ,1 upośledzenie narządu ruchu ,5 34 1,9 epilepsja ,0 5 2,0 choroby układu oddechowego i układu krążenia , ,8 choroby układu pokarmowego ,6 6 6,3 choroby układu moczowo - płciowego ,4 3 3,4 choroby neurologiczne , ,0 inne , ,0 nieustalony , ,5 Źródło: Sprawozdanie MPiPS-07 W I półroczu 2013 roku, w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 4235 * osób niepełnosprawnych. Stanowiło to 4,7% całego napływu do bezrobocia w województwie (w analogicznym okresie roku poprzedniego było to odpowiednio: 4263 osoby i 5,3%). W tym samym czasie dla całej Polski udział osób niepełnosprawnych w napływie bezrobotnych wyniósł 5,5% i był o 0,3 pkt. proc. mniejszy niż przed rokiem. W I półroczu 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim pracę podjęło 1614 osób z tej grupy bezrobotnych, co stanowiło 3,9% wszystkich podjęć pracy przez bezrobotnych w regionie (wobec 1668 osób i 4,5% w I półroczu 2012 r.). W tym samym czasie dla całej Polski udział osób niepełnosprawnych w podjęciach pracy bezrobotnych ogółem wyniósł 4,4% i było to o 0,3 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. * W Sprawozdaniu MPiPS-07 wykazano 4282 osoby, ponieważ uwzględnia się w nim osoby, które nie posiadały lub nie okazały orzeczenia o niepełnosprawności w momencie rejestracji w PUP.

7 7 Zmiany w poziomie bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. w % razem ,8 kobiety ,7 z prawem do zasiłku ,5 razem ,7 kobiety ,9 razem ,2 kobiety ,2 Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy osoby stan w końcu czerwca nowe rejestracje w I półroczu podjęcia pracy w I półroczu zmiana Podjęcia pracy stanowiły 37,2% ogółu odpływu z bezrobocia osób niepełnosprawnych (w I półroczu poprzedniego roku 37,5%). Przede wszystkim było to zatrudnienie niesubsydiowane (1299 osób, czyli 80,5%). W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba niepełnosprawnych bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie zmniejszyła się o 3,2% (czyli 54 osoby). Spadek dotyczył zatrudnienia niesubsydiowanego (o 7,9%), natomiast zatrudnienie subsydiowane wzrosło o 22,1%. Pracę subsydiowaną podjęło w I półroczu 2013 roku 315 bezrobotnych niepełnosprawnych. Stanowiło to 19,5% wszystkich podjęć pracy w tej grupie bezrobotnych (wobec 258 osób i 15,2% w analogicznym okresie roku poprzedniego) oraz 4,9% całego zatrudnienia subsydiowanego bezrobotnych ogółem (przed rokiem 5,6%). W porównaniu analogicznym okresem roku poprzedniego liczba bezrobotnych niepełnosprawnych podejmujących zatrudnienie subsydiowane wzrosła o 57 osób. Warto przy tym zaznaczyć, że wśród zatrudnienia subsydiowanego spadek wystąpił przede wszystkim wśród osób zatrudnionych na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON w zakładach pracy chronionej, największy wzrost odnotowano natomiast wśród osób, które podjęły subsydiowaną działalność gospodarczą oraz rozpoczęły roboty publiczne.

8 8 Aktywizacja bezrobotnych niepełnosprawnych w I półroczu w latach I półrocze 2012 I półrocze 2013 zmiana Podjęcie pracy ,2 praca subsydiowana ,1 osoby w % na miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracy 3 b.d. 31 x x w tym w zakładach pracy chronionej 4 b.d. 0 x x na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON ,0 z wiersza 1 z wiersza 2 w tym w zakładach pracy chronionej ,3 w zakładach pracy chronionej - pozostałe 7 1 x x x podjęcie działalności gospodarczej ,9 prace interwencyjne ,4 roboty publiczne ,2 praca niesubsydiowana ,9 z wiersza 11 praca sezonowa ,0 pozostałe zatrudnienie 13 b.d x x podjęcie działalności gospodarczej ,1 Rozpoczęcie szkolenia Rozpoczęcie stażu Rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych , , x Rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej Rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego Źródło: MPiPS-07 za I półrocze 2012 i 2013 roku , ,0 owe urzędy pracy pozyskały w I półroczu 2013 roku, specjalnie dla osób niepełnosprawnych, 3020 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 63,0% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Było to 8,9% wszystkich propozycji zgłoszonych w województwie (w roku poprzednim 6,6%). Większość tych propozycji (72,2%, wobec 88,8% przed rokiem) dotyczyła zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W I półroczu 2013 roku dla niepełnosprawnych pozyskano 839 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (wobec 207 propozycji w I półroczu 2012 roku). Były to tylko propozycje odbywania stażu. Oczywiście osoby niepełnosprawne korzystały również z ofert przeznaczonych dla ogółu bezrobotnych.

9 9 WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POZYSKANE PRZEZ PUP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W I PÓŁROCZU W LATACH Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej razem I-VI 2012 r. liczba I-VI 2013 rok zmiana do 2012 r. % ,0 miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ,5 z tego subsydiowane ,1 niesubsydiowane ,1 miejsca aktywizacji zawodowej ,3 staże ,6 z tego przygotowanie zawodowe dorosłych x prace społecznie użyteczne ,0 Źródło: Sprawozdanie MPiPS-07 Szkolenia rozpoczęło w I półroczu 2013 roku 119 bezrobotnych niepełnosprawnych (o 10 osób więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Stanowiło to 2,7% ogółu bezrobotnych ogółem podejmujących tę formę aktywizacji. W I półroczu 2013 roku staże podjęło 330 bezrobotnych niepełnosprawnych (o 58 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Stanowiło to 3,0% ogółu bezrobotnych ogółem podejmujących tę formę aktywizacji. W I półroczu 2012 roku żaden bezrobotny niepełnosprawny nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w I półroczu 2012 roku). W I półroczu 2013 roku nikt z bezrobotnych niepełnosprawnych nie rozpoczął uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych w analogicznym okresie roku poprzedniego było 8 takich osób). Łącznie w I półroczu 2013 roku różne formy aktywizacji (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace społecznie użyteczne) rozpoczęło 926 bezrobotnych niepełnosprawnych, co stanowiło 3,7% wszystkich bezrobotnych aktywizowanych w tych formach (w analogicznym okresie roku poprzedniego było to odpowiednio: 924 osoby i 5,6%). W odniesieniu do I półrocza 2012 roku liczba niepełnosprawnych bezrobotnych, którzy podjęli uczestnictwo w formach aktywnych wzrosła o 0,2%, a wskaźnik aktywizacji, określający stosunek liczby osób podejmujących udział w wybranych formach aktywizacji do liczby osób nowozarejestrowanych w danej kategorii bezrobotnych, wzrósł o 0,2 pkt. proc. i wyniósł 21,6% (dla bezrobotnych ogółem wskaźnik ten wyniósł 28,2% i był wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 7,8 pkt. proc.). W I półroczu 2013 roku 9 bezrobotnych niepełnosprawnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego (w analogicznym okresie roku poprzedniego 5 osób). Stanowiło to 5,7% ogółu bezrobotnych ogółem podejmujących tę formę aktywizacji.

10 10 W I półroczu 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim indywidualne plany działania (IPD) przygotowano dla 907 bezrobotnych niepełnosprawnych, co stanowiło 3,4% ogółu bezrobotnych objętych tą formą wsparcia (w I półroczu 2012 roku było to odpowiednio: 1087 osób i 4,1%). Realizację IPD w I półroczu 2013 roku przerwało 231 bezrobotnych niepełnosprawnych (3,7% ogółu), natomiast 281 osób niepełnosprawnych (3,9% ogółu bezrobotnych) zakończyło realizację indywidualnych planów działania. W końcu czerwca 2013 r. w trakcie realizacji IPD w województwie kujawskopomorskim było 3156 bezrobotnych niepełnosprawnych (3,9% ogółu bezrobotnych korzystających z tej formy wsparcia). Poza niepełnosprawnymi bezrobotnymi, w rejestrach powiatowych urzędów pracy znajdowało się również 1251 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (nie mają statusu bezrobotnych). W porównaniu z końcem I półrocza 2012 roku populacja ta zmniejszyła się o 8,5%. Szczegółowe dane o strukturze i aktywizacji bezrobotnych niepełnosprawnych oraz poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2013 roku przedstawione są w części tabelarycznej.

11 11 BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI WEDŁUG POWIATÓW Stan w dniu r. Bezrobotni ogółem bezrobotni niepełnosprawni osoby % Polska ,2 Województwo razem ,4 Bydgoszcz powiat ,2 Bydgoszcz powiat ,4 Grudziądz powiat ,4 Grudziądz powiat ,1 Toruń powiat ,4 Toruń powiat ,7 Włocławek powiat ,8 Włocławek powiat ,6 Aleksandrów Kujawski ,6 Brodnica ,2 Chełmno ,9 Golub-Dobrzyń ,9 Inowrocław ,7 Lipno ,3 Mogilno ,7 Nakło nad Notecią ,3 Radziejów ,8 Rypin ,0 Sępólno Krajeńskie ,8 Świecie ,5 Tuchola ,5 Wąbrzeźno ,8 Żnin ,6 Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy za czerwiec 2013 r.

12 12 Cechy społeczno - demograficzne bezrobotnych niepełnosprawnych. Stan w końcu okresu I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. osoby % osoby % zmiana w osobach w % Ogółem , ,0 49 0,8 wiek w latach , ,8 8 1, , , , , ,5 52 4, , , , , ,7 79 5, lata 370 5, , ,1 czas pozostawania bez pracy w miesiącach do , , , , ,2 1 0, , ,5 70 6, , , , , , ,4 pow , , ,5 wykształcenie wyższe 288 4, , ,5 policealne i średnie zawodowe , ,5 35 3,2 średnie ogólnokształcące 499 7, ,8 1 0,2 zasadnicze zawodowe , , ,5 gimnazjalne i poniżej , , ,6 staż pracy w latach do 1 roku , , , , ,5 9 0, , ,3 26 2, , ,8 27 2, , , ,7 30 lat i więcej 447 7, ,3 18 4,0 bez stażu 581 9, ,4 18 3,1 Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy

13 13 Udziały osób niepełnosprawnych w aktywizacji bezrobotnych w latach (styczeń - czerwiec) 2012 rok 2013 rok udział w bezrobotnych ogółem w końcu okresu udział w aktywizacji w okresie udział w bezrobotnych ogółem w końcu okresu udział w aktywizacji w okresie Województwo razem 4,6 5,6 4,4 3,7 Bydgoszcz powiat 8,6 8,3 8,2 5,5 Bydgoszcz powiat 5,6 9,1 5,4 5,2 Razem PUP Bydgoszcz 7,9 8,6 7,5 5,4 Grudziądz powiat 3,5 4,7 3,4 3,3 Grudziądz powiat 2,2 4,9 2,1 2,7 Razem PUP Grudziądz 3,1 4,8 3,0 3,0 Toruń powiat 7,9 9,8 7,4 4,2 Toruń powiat 2,9 3,7 2,7 2,4 Włocławek powiat 4,3 4,7 3,8 3,7 Włocławek powiat 1,7 2,3 1,6 1,1 Razem PUP Włocławek 3,1 3,3 2,8 2,3 Aleksandrów Kujawski 3,8 2,8 3,6 2,3 Brodnica 3,9 4,6 3,2 2,6 Chełmno 3,5 4,5 2,9 4,9 Golub-Dobrzyń 3,6 4,1 3,9 3,7 Inowrocław 4,4 5,0 3,7 2,5 Lipno 1,2 2,0 1,3 1,8 Mogilno 3,7 6,4 2,7 5,1 Nakło nad Notecią 5,3 8,4 5,3 6,1 Radziejów 2,4 11,5 2,8 5,4 Rypin 3,9 7,6 4,0 4,2 Sępólno Krajeńskie 4,4 5,3 4,8 4,7 Świecie 5,8 7,6 5,5 5,1 Tuchola 8,0 10,6 8,5 6,7 Wąbrzeźno 7,7 7,9 6,8 4,8 Żnin 2,4 3,7 2,6 3,2 Źródło: Sprawozdania MPiPS-01 i MPiPS-07

14 14 Aktywizacja bezrobotnych niepełnosprawnych w latach (styczeń - czerwiec) nowe rejestracje w okresie 2012 rok 2013 rok osoby, które osoby, które rozpoczęły nowe rozpoczęły wskaźnik uczestnictwo rejestracje uczestnictwo aktywizacji w formach w okresie w formach aktywnych aktywnych wskaźnik aktywizacji Województwo razem , ,6 Bydgoszcz powiat , ,4 Bydgoszcz powiat , ,9 Razem PUP Bydgoszcz , ,9 Grudziądz powiat , ,8 Grudziądz powiat , ,7 Razem PUP Grudziądz , ,6 Toruń powiat , ,6 Toruń powiat , ,1 Włocławek powiat , ,5 Włocławek powiat , ,0 Razem PUP Włocławek , ,9 Aleksandrów Kujawski , ,9 Brodnica , ,0 Chełmno , ,4 Golub-Dobrzyń , ,0 Inowrocław , ,5 Lipno , ,0 Mogilno , ,0 Nakło nad Notecią , ,5 Radziejów , ,2 Rypin , ,0 Sępólno Krajeńskie , ,7 Świecie , ,9 Tuchola , ,9 Wąbrzeźno , ,6 Żnin , ,0 Wskaźnik aktywizacji: stosunek liczby osób podejmujących udział w wybranych formach aktywizacji (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych i prace społecznie użyteczne) do liczby osób nowozarejestrowanych w danej kategorii bezrobotnych Źródło: Sprawozdania MPiPS-07 i MPiPS-01

15 15 9,0 8,5 8,2 UDZIAŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM WEDŁUG POWIATÓW STAN W DNIU 30 CZERWCA 2013 R. 8,0 7,4 7,0 6,8 6,0 5,5 5,4 5,3 5,0 4,8 4,4 4,0 3,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,4 3,2 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,0 1,0 0,0 2,1 1,6 1,3 Województwo razem Tuchola Bydgoszcz powiat Toruń powiat Wąbrzeźno Świecie Bydgoszcz powiat Nakło nad Notecią Sępólno Krajeńskie Rypin Golub-Dobrzyń Włocławek powiat Inowrocław Aleksandrów Kujawski Grudziądz powiat Brodnica Chełmno Radziejów Mogilno Toruń powiat Żnin Grudziądz powiat Włocławek powiat Lipno Źródło: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy

16 16 TABELA 1. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY W I PÓŁROCZU 2013 ROKU WEDŁUG POWIATÓW TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN WOJEWÓDZTWO RAZEM Niepełnosprawni ogółem zarejestrowani w PUP wg stanu dniu r. z tego Niepełnosprawni poszukujący pracy w tym niepozostający w zatrudnieniu Niepełnosprawni bezrobotni w tym kobiety Bezrobotni niepełnosprawni z prawem do zasiłku w tym kobiety Bezrobotni niepełnosprawni nowo rejestrowani w I półroczu 2013 roku w tym kobiety Bezrobotni niepełnosprawni, którzy podjęli pracę w I półroczu 2013 roku w tym kobiety

17 17 TABELA 2. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZGŁOSZONE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU WEDŁUG POWIATÓW - cz.1. BYDGOSZCZ - powiat BYDGOSZCZ - powiat GRUDZIĄDZ - powiat GRUDZIĄDZ - powiat TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO w tym subsydiowane miejsca aktywizacji zawodowej staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne GOLUB- DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN WOJEWÓDZTWO RAZEM Ogółem zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa w tym z ogółem dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki TABELA 2. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZGŁOSZONE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU WEDŁUG POWIATÓW - cz.2. Ogółem zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa w tym subsydiowane miejsca aktywizacji zawodowej staże z ogółem przygotowanie zawodowe dorosłych w tym prace społecznie użyteczne dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

18 18 BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW STAN W KOŃCU OKRESU Bydgoszcz powiat Bydgoszcz powiat Grudziądz powiat Grudziądz powiat Toruń powiat Toruń powiat Włocławek powiat Włocławek powiat Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin I półrocze 2012 I półrocze 2013 Źródło: opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy

19 19 TABELA 3. BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI WEDŁUG POWIATÓW Stan w końcu okresu Bezrobotni niepełnosprawni I półrocze I półrocze zmiana osoby w % Województwo razem ,8 Bydgoszcz powiat ,2 Bydgoszcz powiat ,4 Grudziądz powiat ,4 Grudziądz powiat ,4 Toruń powiat ,7 Toruń powiat ,0 Włocławek powiat ,1 Włocławek powiat ,2 Aleksandrów Kujawski ,8 Brodnica ,7 Chełmno ,8 Golub Dobrzyń ,7 Inowrocław ,0 Lipno ,5 Mogilno ,3 Nakło nad Notecią ,5 Radziejów ,4 Rypin ,2 Sępólno Krajeńskie ,9 Świecie ,9 Tuchola ,8 Wąbrzeźno ,9 Żnin ,1

20 20 TABELA 4. DYNAMIKA ZMIAN LICZBY BEZROBOTNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU WEDŁUG MIESIĘCY stan w końcu okresu Miesiące Bezrobotni ogółem Zmiana do poprzedniego miesiąca Bezrobotni niepełnosprawni Zmiana do poprzedniego miesiąca liczba % liczba % grudzień x x x x styczeń , ,3 luty , ,5 marzec , ,7 kwiecień , ,4 maj , ,5 czerwiec , ,5

21 21 TABELA 5. OSOBY WŁĄCZONE DO EWIDENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 WEDŁUG POWIATÓW TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Osoby włączone do ewidencji bezrobotnych w I półroczu 2013 roku uwzględnieni w sprawozdaniu MPiPS zarejestrowani po raz kolejny w tym po raz kolejny jako osoba niepełnosprawna kobiety ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności długotrwale bezrobotni poprzednio pracujący zwolnieni z zakładu pracy chronionej zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkali na wsi posiadający gospodarstwo rolne do 25 roku życia powyżej 50 roku życia z wykształceniem co najmniej średnim w tym po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po stażu w tym WOJEWÓDZTWO RAZEM po szkole specjalnej bez kwalifikacji zawodowych po stażu po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych zarejestrowani w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki z wykształceniem co najmniej średnim po szkole specjalnej które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

22 22 TABELA 6. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 WEDŁUG POWIATÓW TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w I półroczu 2013 roku ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzednio pracujący długotrwale bezrobotni z wykształceniem co najmniej średnim zarejestrowani w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym z tego WOJEWÓDZTWO RAZEM kobiety zamieszkali na wsi podjęcie pracy praca subsydiowana na miejscach pracy refundowanych ze środków FP w tym w zakładach pracy chronionej na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON w tym w zakładach pracy chronionej praca niesubsydiowana praca sezonowa pozostałe zatrudnienie w tym w tym podjęcie działalności gospodarczej prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej rozpoczęcie szkolenia rozpoczęcie stażu rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego podjęcie nauki odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy rezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy utrata statusu osoby niepełnosprawnej inne

23 23 TABELA 7. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG WYBRANYCH CECH I POWIATÓW. STAN W DNIU 30 CZERWCA 2013 R. TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Osoby będące w ewidencji bezrobotnych w końcu I półrocza 2013 roku długotrwale bezrobotni zwolnieni z zakładu pracy chronionej zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy bez kwalifikacji zawodowych po robotach publicznych po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu w tym WOJEWÓDZTWO RAZEM zarejestrowani po raz kolejny w tym jako osoba niepełnosprawna poprzednio pracujący zamieszkali na wsi posiadający gospodarstwo rolne po stażu po pracach interwencyjnych po pracach społecznie użytecznych po realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia kobiety do 25 roku życia w wieku lat powyżej 50 roku życia z wykształceniem co najmniej średnim po szkole specjalnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze specjalnymi schorzeniami

24 24 TABELA 8. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W POWIATACH WEDŁUG WIEKU, MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PŁCI STAN W DNIU 30 CZERWCA 2013 R. WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN o - ogółem k - kobiety ogółem z tego w grupach wieku lata o k lata o k lata o k lata o k lat o k lat i więcej o k z ogółem według miejsca zamieszkania Miasta Wieś z ogółem według płci Mężczyźni Kobiety

25 25 BYDGOSZCZ - powiat BYDGOSZCZ - powiat GRUDZIĄDZ - powiat GRUDZIĄDZ - powiat TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN TABELA 9. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W POWIATACH WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY STAN W DNIU 30 CZERWCA 2013 R. WOJEWÓDZTWO RAZEM ogółem z tego według poziomu wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe w tym specjalne średnie ogólnokształcące w tym specjalne zasadnicze zawodowe w tym specjalne gimnazjalne w tym specjalne podstawowe i podstawowe nieukończone w tym specjalne z ogółem osoby bez kwalifikacji ogółem kobiety z ogółem według stażu pracy do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu pracy

26 26 TABELA 10. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W POWIATACH WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY STAN W DNIU 30 CZERWCA 2013 R. TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO WOJEWÓDZTWO RAZEM ŻNIN ogółem z tego według czasu pozostawania bez pracy do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesięcy powyżej 24 miesięcy kobiety razem z tego według czasu pozostawania bez pracy do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesięcy powyżej 24 miesięcy

27 27 TABELA 11. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W POWIATACH WEDŁUG STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STAN W DNIU 30 CZERWCA 2013 R. WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN ogółem z tego stopień niepełnosprawności znaczny umiarkowany lekki z ogółem rodzaj niepełnosprawności upośledzenie umysłowe choroby psychiczne zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu całościowe zaburzenia rozwojowe choroby narządu wzroku upośledzenie narządu ruchu epilepsja choroby układu oddechowego i układu krążenia choroby układu pokarmowego choroby układu moczowo - płciowego choroby neurologiczne inne nieustalony

28 28 TABELA 12. BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI OBJĘCI INDYWIDUALNYM PLANEM DZIAŁANIA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN WYSZCZEGÓLNIENIE Osoby, dla których przygotowano IPD w I półroczu 2013 roku: razem kobiety Osoby, które przerwały realizację IPD w I półroczu 2013 roku: razem kobiety w tym z powodu podjęcia pracy razem kobiety Osoby, które zakończyły realizację IPD w I półroczu 2013 roku razem kobiety Osoby realizujące IPD w końcu I półrocza 2013 roku: razem kobiety

29 NIEPEŁNOSPRAWNI POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW. STAN W KOŃCU OKRESU Bydgoszcz powiat Bydgoszcz powiat Grudziądz powiat Grudziądz powiat Toruń powiat Toruń powiat Włocławek powiat Włocławek powiat Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno Żnin I półrocze 2012 I półrocze 2013

30 30 TABELA 13. NIEPEŁNOSPRAWNI POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU WEDŁUG POWIATÓW. STAN W KOŃCU OKRESU POWIAT I półrocze 2012 I półrocze 2013 zmiana liczba % Województwo razem ,8 Bydgoszcz powiat ,7 Bydgoszcz powiat ,4 Grudziądz powiat ,3 Grudziądz powiat ,0 Toruń powiat ,5 Toruń powiat ,7 Włocławek powiat ,0 Włocławek powiat ,6 Aleksandrów Kujawski ,3 Brodnica ,3 Chełmno ,1 Golub Dobrzyń ,0 Inowrocław ,9 Lipno ,0 Mogilno ,0 Nakło nad Notecią ,5 Radziejów ,6 Rypin ,7 Sępólno Krajeńskie ,6 Świecie ,4 Tuchola ,3 Wąbrzeźno ,8 Żnin ,0

31 31 TABELA 14. OSOBY WŁĄCZONE DO EWIDENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 WEDŁUG POWIATÓW BYDGOSZCZ - powiat BYDGOSZCZ - powiat GRUDZIĄDZ - powiat GRUDZIĄDZ - powiat TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB- DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN w tym WOJEWÓDZTWO RAZEM Osoby włączone do ewidencji niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w I półroczu 2013 roku uwzględnieni w sprawozdaniu MPiPS-01 zarejestrowani po raz kolejny w tym po raz kolejny jako osoba niepełnosprawna kobiety ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności długotrwale poprzednio pracujący zwolnieni z zakładu pracy chronionej zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkali na wsi posiadający gospodarstwo rolne do 25 roku życia powyżej 50 roku życia z wykształceniem co najmniej średnim po szkole specjalnej bez kwalifikacji zawodowych po stażu w tym po pracach interwencyjnych po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu zarejestrowani w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki z wykształceniem co najmniej średnim po szkole specjalnej po szkoleniu po stażu które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia pobierający świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy osoby, którym przyznano rentę szkoleniową pobierający rentę socjalną samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia po zakończeniu realizacji komtraktu socjalnego prowadzący działalność gospodarczą

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU NIU Stan na koniec I półrocza 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Toruń, maj 2012 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PÓŁROCZU SPRAWOZDAWCZYM Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z ogółem

DZIAŁ 2. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PÓŁROCZU SPRAWOZDAWCZYM Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z ogółem DZIAŁ. SBY WYŁĄCZNE Z EWIDENCJI SÓB NIEPEŁNSPRAWNYCH W PÓŁRCZU SPRAWZDAWCZYM Bezrobotni Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z z zarejestrowani w zarejestrowani okresie do m-cy od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, maj 2014 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU Toruń, marzec 2016 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2017 rok- Szczecin 2018 1 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2010 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Luty 2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al. Armii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. śmijewski dn. 27.07.10 Strona 1 z 7 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Szczecin 2017 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Krzempek dn. 12.03.12 Strona 1 z 7 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Marzec 2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al.

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2018 rok- Szczecin 2019 1 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

zamieszkali na wsi

zamieszkali na wsi +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec grudnia 2010 roku z wiersza 09 z tego osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2010

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidz. Powiat suski Numer identyfikacyjny REGON MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Toruń, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Sytuacja demograficzna województwa go.. 1 2. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa MPiPS -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 87121838 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo