NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU"

Transkrypt

1 NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok

2 Dynamika zmian i aktywizacja bezrobotnych niepełnosprawnych w I półroczu 2010 roku TABLICE 1. Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy w I półroczu 2010 roku wg powiatów 2. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych zgłoszone w I półroczu 2010 roku według powiatów Bezrobotni niepełnosprawni w województwie kujawsko-pomorskim według powiatów. Stan w końcu okresu wykres 3. Bezrobotni niepełnosprawni według powiatów. Stan w końcu okresu 4. Dynamika zmian liczby bezrobotnych niepełnosprawnych w 2010 roku według miesięcy. Stan w końcu okresu 5. Osoby włączone do ewidencji niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim w I półroczu 2010 według powiatów 6. Osoby wyłączone z ewidencji niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie kujawskopomorskim w I półroczu 2010 według powiatów 7. Niepełnosprawni bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych cech i powiatów. Stan w dniu 30 czerwca 2010 r. 8. Niepełnosprawni bezrobotni w powiatach według wieku, miejsca zamieszkania i płci. Stan w dniu 30 czerwca 2010 r. 9. Niepełnosprawni bezrobotni w powiatach według wykształcenia i stażu pracy. Stan w dniu 30 czerwca 2010 r. 10. Niepełnosprawni bezrobotni w powiatach według czasu pozostawania bez pracy. Stan w dniu 30 czerwca 2010 r. 11. Niepełnosprawni bezrobotni w powiatach według stopnia niepełnosprawności i przyczyny niepełnosprawności. Stan w dniu 30 czerwca 2010 r. 12. Bezrobotni niepełnosprawni objęci Indywidualnym Planem Działania (IPD) w I półroczu 2010 r Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawskopomorskim według powiatów. Stan w końcu roku wykres 13. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu według powiatów. Stan w końcu okresu 14. Osoby włączone do ewidencji niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2010 według powiatów 15. Osoby wyłączone z ewidencji niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2010 według powiatów 16. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawskopomorskim według wybranych cech i powiatów. Stan w dniu Stan w dniu 30 czerwca 2010 r. 17. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w powiatach według wieku, miejsca zamieszkania i płci. Stan w dniu 30 czerwca 2010 r. 18. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w powiatach według wykształcenia i stażu pracy. Stan w dniu 30 czerwca 2010 r. 19. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w powiatach według czasu pozostawania bez pracy. Stan w dniu 30 czerwca 2010 r. 20. Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w powiatach według stopnia niepełnosprawności i przyczyny niepełnosprawności. Stan w dniu 30 czerwca 2010 r. 21. Poszukujący pracy niepełnosprawni objęci Indywidualnym Planem Działania (IPD) w I półroczu 2010 roku SPRAWOZDANIE MPIPS-07 O OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

3 1 DYNAMIKA ZMIAN I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Według stanu w dniu 30 czerwca 2010 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych niepełnosprawnych. Stanowili oni 4,4% ogółu bezrobotnych w województwie (przed rokiem 4,1%). Dla całej Polski wskaźnik ten wyniósł 5,2% i w porównaniu z końcem I półrocza 2009 roku udział ten wzrósł o 0,2 pkt. proc. W poszczególnych powiatach w województwie udział osób niepełnosprawnych w liczbie bezrobotnych ogółem wyniósł od 1,1% w powiecie lipnowskim do 8,8% w powiecie tucholskim. Udział kobiet w populacji bezrobotnych niepełnosprawnych wyniósł 50,3% (o 1,1 pkt. proc. mniej niż przed rokiem), a prawo do zasiłku posiadało 24,0% tej populacji (o 2,2 pkt. proc. mniej niż przed rokiem). Największą grupę wśród bezrobotnych niepełnosprawnych pod względem wieku stanowią osoby znajdujące się w przedziale lata (34,4%, wobec 36,5% przed rokiem). Pod względem stażu pracy wśród bezrobotnych niepełnosprawnych dominowały osoby pracujące poprzednio od 10 do 20 i od 20 do 30 lat. Łącznie stanowiły one 42,4% tej populacji (przed rokiem 41,6%). Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych najwięcej było osób, które ukończyły zaledwie szkoły gimnazjalne i poniżej (36,6% wobec 38,0% przed rokiem) oraz zasadnicze szkoły zawodowe (36,7%, przed rokiem 35,6%). Osoby pozostające w rejestrach pup nieprzerwanie dłużej niż 12 miesięcy (od dnia ostatniej rejestracji) stanowiły 34,5% populacji bezrobotnych niepełnosprawnych (przed rokiem 32,9%). W I półroczu 2010 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowały się * osoby niepełnosprawne. Stanowiło to 4,6% całego napływu do bezrobocia w województwie (w analogicznym okresie roku poprzedniego było to odpowiednio: osoby i 4,4%). W tym samym czasie dla całej Polski udział osób niepełnosprawnych w napływie bezrobotnych wyniósł 4,6% i był o 0,1 pkt. proc. więcej niż przed rokiem W I półroczu 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim pracę podjęło niepełnosprawnych bezrobotnych, co stanowiło 4,1% wszystkich podjęć pracy przez bezrobotnych w województwie (wobec osób i 3,8% w I półroczu 2009 r.). W tym samym czasie dla całej Polski udział osób niepełnosprawnych w podjęciach pracy bezrobotnych ogółem wyniósł 3,9% i było to o 0,2 pkt. proc. więcej niż przed rokiem Podjęcia pracy stanowiły 38,1% ogółu odpływu z bezrobocia osób niepełnosprawnych (w I półroczu poprzedniego roku 35,1%). W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba niepełnosprawnych bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie wzrosła o 30,4% (czyli 403 osoby). Wzrost dotyczył zarówno zatrudnienia subsydiowanego (o 48,8%), jak i niesubsydiowanego (o 24,0%). Pracę subsydiowaną podjęło w I półroczu 2010 roku 512 bezrobotnych niepełnosprawnych. Stanowiło to 29,6% wszystkich podjęć pracy w tej grupie bezrobotnych oraz 5,0% całego zatrudnienia subsydiowanego bezrobotnych ogółem. W porównaniu * W Sprawozdaniu MPiPS-07 wykazano osoby, ponieważ uwzględnia się w nim osoby, które nie posiadały lub nie okazały orzeczenia o niepełnosprawności w momencie rejestracji w PUP.

4 2 z rokiem analogicznym okresem roku poprzedniego liczba bezrobotnych niepełnosprawnych podejmujących zatrudnienie subsydiowane wzrosła o 143 osoby. Wzrost odnotowano we wszystkich formach zatrudnienia subsydiowanego, największy względny wśród osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej (o 169,2%, ale tylko 22 osoby). I półrocze 2010 zmiana Podjęcie pracy ,4 z tego praca subsydiowana ,8 w tym na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON ,8 w tym w zakładach pracy chronionej ,3 w zakładach pracy chronionej - pozostałe ,0 podjęcie działalności gospodarczej ,2 prace interwencyjne ,0 roboty publiczne ,2 praca niesubsydiowana ,0 w tym Aktywizacja bezrobotnych niepełnosprawnych w I półroczu w latach I półrocze 2009 praca sezonowa ,7 podjęcie działalności gospodarczej ,5 osoby w % Rozpoczęcie szkolenia Rozpoczęcie stażu Rozpoczęcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy/dorosłych , , ,0 Rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej ,5 Rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego* * w 2009 roku - Rozpoczęcie uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej owe urzędy pracy pozyskały w I półroczu 2010 roku, specjalnie dla osób niepełnosprawnych 716 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej * (o 19,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Było to 1,9% wszystkich propozycji zgłoszonych w województwie (w roku poprzednim 2,0%). Zdecydowana większość tych propozycji (98,0%) dotyczyła zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Oczywiście osoby niepełnosprawne korzystały również z ofert przeznaczonych dla ogółu bezrobotnych. Szkolenia rozpoczęło w I półroczu 2010 roku 164 bezrobotnych niepełnosprawnych (o 5,2% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Stanowiło to 2,9% ogółu bezrobotnych ogółem podejmujących tę formę aktywizacji. W I półroczu 2010 roku staże podjęło 325 bezrobotnych niepełnosprawnych (o 49,1% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Stanowiło to 2,9% ogółu bezrobotnych ogółem podejmujących tę formę aktywizacji. W I półroczu 2010 roku zaledwie 1 bezrobotny niepełnosprawny rozpoczął przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Stanowiło to 1,9% ogółu bezrobotnych ogółem podejmujących tę formę aktywizacji. * w sprawozdawczości obowiązującej do 2009 r. były to oferty pracy 25,0

5 3 W I półroczu 2010 roku 221 bezrobotnych niepełnosprawnych podjęło prace społecznie użyteczne (o 10,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Stanowiło to 5,7% ogółu bezrobotnych ogółem podejmujących tę formę aktywizacji. W I półroczu 2010 roku 5 bezrobotnych niepełnosprawnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego (w analogicznym okresie roku poprzedniego zajęcia w Centrum Integracji Społecznej podjęły 4 osoby). Stanowiło to 5,1% ogółu bezrobotnych ogółem podejmujących tę formę aktywizacji. Łącznie w I półroczu 2010 roku różne formy aktywizacji (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace społecznie użyteczne) rozpoczęło bezrobotnych niepełnosprawnych, co stanowiło 4,0% wszystkich bezrobotnych aktywizowanych w tych formach (w analogicznym okresie roku poprzedniego było to odpowiednio: 945 osób i 3,5%). W odniesieniu do I półrocza 2009 roku liczba niepełnosprawnych bezrobotnych, którzy podjęli uczestnictwo w formach aktywnych wzrosła o 29,4%, a wskaźnik aktywizacji, określający stosunek osób podejmujących udział w wybranych formach aktywizacji do liczby osób nowozarejestrowanych w danej kategorii bezrobotnych, wzrósł o 5,8 pkt. proc. i wyniósł 27,5% (dla bezrobotnych ogółem wskaźnik ten wyniósł 33,0% i był wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 5,4 pkt. proc.). W I półroczu 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim indywidualne plany działania (IPD) przygotowano dla bezrobotnych niepełnosprawnych, co stanowiło 5,1% ogółu bezrobotnych objętych tą formą wsparcia. Realizację IPD w I półroczu 2010 roku przerwało 122 bezrobotnych niepełnosprawnych (4,5% ogółu), natomiast 250 osób niepełnosprawnych (4,6% ogółu bezrobotnych) zakończyło realizację indywidualnych planów działania. W końcu czerwca 2010 r. w trakcie realizacji IPD w województwie kujawskopomorskim było bezrobotnych niepełnosprawnych (4,7% ogółu bezrobotnych korzystających z tej formy wsparcia). Poza niepełnosprawnymi bezrobotnymi w rejestrach powiatowych urzędów pracy znajdowało się również osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (nie mają statusu bezrobotnych). W porównaniu z końcem I półrocza 2009 roku populacja ta zmniejszyła się o 6,6%.

6 4 Udziały osób niepełnosprawnych w aktywizacji bezrobotnych w I półroczu w latach I półrocze 2009 I półrocze 2010 udział w bezrobotnych ogółem w końcu okresu udział w aktywizacji w okresie udział w bezrobotnych ogółem w końcu okresu udział w aktywizacji w okresie Województwo razem 4,1 3,5 4,4 4,0 Bydgoszcz powiat 7,8 6,8 8,4 7,3 Bydgoszcz powiat 5,2 6,9 5,3 6,8 Razem PUP Bydgoszcz 7,1 6,9 7,6 7,1 Grudziądz powiat 3,6 2,0 3,6 2,8 Grudziądz powiat 1,9 1,0 1,9 1,8 Razem PUP Grudziądz 3,1 1,6 3,1 2,4 Toruń powiat 7,8 5,1 8,4 6,1 Toruń powiat 2,8 2,7 3,1 2,4 Włocławek powiat 3,8 3,8 4,1 3,0 Włocławek powiat 1,5 1,1 1,6 1,4 Razem PUP Włocławek 2,8 2,3 3,0 2,0 Aleksandrów Kujawski 4,4 4,2 4,2 3,4 Brodnica 3,3 2,2 3,7 2,6 Chełmno 3,1 3,6 3,3 4,6 Golub-Dobrzyń 3,0 3,6 2,8 2,6 Inowrocław 3,4 2,7 3,8 3,9 Lipno 1,3 1,6 1,1 1,7 Mogilno 2,8 2,3 2,8 4,9 Nakło nad Notecią 4,8 4,4 5,6 3,7 Radziejów 2,2 2,4 2,3 4,0 Rypin 5,4 4,3 4,7 5,7 Sępólno Krajeńskie 5,3 3,5 5,1 5,3 Świecie 4,0 3,6 4,2 4,5 Tuchola 7,4 10,1 8,8 12,0 Wąbrzeźno 8,1 7,1 8,2 10,1 Żnin 2,3 2,8 2,4 2,2 Źródło: Sprawozdania MPiPS-07 i MPiPS-01

7 5 Aktywizacja bezrobotnych niepełnosprawnych w I półroczu w latach I półrocze 2009 I półrocze 2010 nowe rejestracje w roku osoby, które rozpoczęły uczestnictwo w formach aktywnych wskaźnik aktywizacji nowe rejestracje w roku osoby, które rozpoczęły uczestnictwo w formach aktywnych wskaźnik aktywizacji Województwo razem , ,5 Bydgoszcz powiat , ,6 Bydgoszcz powiat , ,9 Razem PUP Bydgoszcz , ,0 Grudziądz powiat , ,7 Grudziądz powiat , ,8 Razem PUP Grudziądz , ,7 Toruń powiat , ,7 Toruń powiat , ,2 Włocławek powiat , ,3 Włocławek powiat , ,4 Razem PUP Włocławek , ,1 Aleksandrów Kujawski , ,3 Brodnica , ,7 Chełmno , ,2 Golub-Dobrzyń , ,1 Inowrocław , ,9 Lipno , ,1 Mogilno , ,5 Nakło nad Notecią , ,0 Radziejów , ,1 Rypin , ,2 Sępólno Krajeńskie , ,8 Świecie , ,9 Tuchola , ,3 Wąbrzeźno , ,6 Żnin , ,7 Wskaźnik aktywizacji: stosunek liczby osób podejmujących udział w wybranych formach aktywizacji (zatrudnienie subsydiowane, szkolenia, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy/dorosłych i prace społecznie użyteczne) do liczby osób nowozarejestrowanych w danej kategorii bezrobotnych Źródło: Sprawozdania MPiPS-07

8 TABELA 1. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Niepełnosprawni ogółem zarejestrowani w PUP wg stanu dniu r. z tego Niepełnosprawni poszukujących pracy w tym niepozostający w zatrudnieniu Niepełnosprawni bezrobotni w tym kobiety Bezrobotni niepełnosprawni z prawem do zasiłku w tym kobiety Bezrobotni niepełnosprawni nowo rejestrowani w I półroczu 2010 roku w tym kobiety Bezrobotni niepełnosprawni, którzy podjęli pracę w I półroczu 2010 roku w tym kobiety

9 TABELA 2. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ* DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZGŁOSZONE W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WEDŁUG POWIATÓW - cz.1. Ogółem zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ - powiat BYDGOSZCZ - powiat GRUDZIĄDZ - powiat GRUDZIĄDZ - powiat TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO z ogółem w tym subsydiowane miejsca aktywizacji zawodowej staże w tym przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki TABELA 2. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ* DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHZGŁOSZONE W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WEDŁUG POWIATÓW - cz.2. 7 GOLUB- DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Ogółem zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa z ogółem w tym subsydiowane miejsca aktywizacji zawodowej staże w tym przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki * w sprawozdawczości obowiązującej do roku 2009 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej występowały jako "oferty pracy"

10 8 Żnin Wąbrzeźno BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW STAN W KOŃCU OKRESU Bydgoszcz powiat Bydgoszcz powiat Grudziądz powiat Grudziądz powiat Toruń powiat Toruń powiat Włocławek powiat Włocławek powiat Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola I półrocze 2009 I półrocze 2010 Źródło: opracowanie własne WUP w Toruniu na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy

11 9 TABELA 3. BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI WEDŁUG POWIATÓW Stan w końcu okresu Bezrobotni niepełnosprawni I półrocze I półrocze zmiana osoby w % Województwo razem ,0 Bydgoszcz powiat ,6 Bydgoszcz powiat ,3 Grudziądz powiat ,4 Grudziądz powiat ,6 Toruń powiat ,9 Toruń powiat ,2 Włocławek powiat ,6 Włocławek powiat ,1 Aleksandrów Kujawski ,7 Brodnica ,1 Chełmno ,9 Golub Dobrzyń ,1 Inowrocław ,0 Lipno ,3 Mogilno ,9 Nakło nad Notecią ,6 Radziejów ,8 Rypin ,3 Sępólno Krajeńskie ,5 Świecie ,0 Tuchola ,6 Wąbrzeźno ,0 Żnin ,2

12 TABELA 4. DYNAMIKA ZMIAN LICZBY BEZROBOTNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WEDŁUG MIESIĘCY stan w końcu okresu Zmiana do poprzedniego Zmiana do poprzedniego Miesiące Bezrobotni ogółem miesiąca Bezrobotni miesiąca niepełnosprawni liczba % liczba % grudzień x x x x styczeń , ,7 10 luty , ,5 marzec , ,4 kwiecień , ,5 maj , ,0 czerwiec , ,5

13 TABELA 5. OSOBY WŁĄCZONE DO EWIDENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Osoby włączone do ewidencji bezrobotnych w I półroczu 2010 roku w tym uwzględnieni w sprawozdaniu MPiPS-01 zarejestrowani po raz kolejny w tym po raz kolejny jako osoba niepełnosprawna kobiety ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności długotrwale bezrobotni poprzednio pracujący zwolnieni z zakładu pracy chronionej zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkali na wsi posiadający gospodarstwo rolne do 25 roku życia powyżej 50 roku życia z wykształceniem co najmniej średnim po szkole specjalnej bez kwalifikacji zawodowych po stażu po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych zarejestrowani w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki z wykształceniem co najmniej średnim po szkole specjalnej w tym po szkoleniu po stażu które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

14 TABELA 6. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w I półroczu 2010 roku kobiety zamieszkali na wsi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzednio pracujący długotrwale bezrobotni z wykształceniem co najmniej średnim zarejestrowani w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki podjęcie pracy praca subsydiowana w tym z tego w tym na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON w tym w zakładach pracy chronionej w zakładach pracy chronionej - pozostałe podjęcie działalności gospodarczej prace interwencyjne roboty publiczne praca niesubsydiowana w tym praca sezonowa podjęcie działalności gospodarczej rozpoczęcie szkolenia rozpoczęcie stażu rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalneg lub podpisania kontraktu socjalnego podjęcie nauki odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy rezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy utrata statusu osoby niepełnosprawnej inne

15 TABELA 7. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG WYBRANYCH CECH I POWIATÓW. STAN W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Osoby będące w ewidencji bezrobotnych w końcu I półrocza 2010 roku zarejestrowani po raz kolejny w tym jako osoba niepełnosprawna długotrwale bezrobotni poprzednio pracujący zwolnieni z zakładu pracy chronionej zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkali na wsi posiadający gospodarstwo rolne bez kwalifikacji zawodowych po stażu po pracach interwencyjnych po robotach publicznych w tym po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych po realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia kobiety do 25 roku życia powyżej 50 roku życia z wykształceniem co najmniej średnim po szkole specjalnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze specjalnymi schorzeniami

16 TABELA 8. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W POWIATACH WEDŁUG WIEKU, MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PŁCI STAN W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. ogółem o - ogółem k - kobiety WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN z tego w grupach wieku lata lata lata lata lat o k o k o k o k o k lat i więcej o z ogółem według miejsca zamieszkania Miasta Wieś z ogółem według płci Mężczyźni Kobiety

17 WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ - powiat BYDGOSZCZ - powiat GRUDZIĄDZ - powiat GRUDZIĄDZ - powiat TABELA 9. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W POWIATACH WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY STAN W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN ogółem z tego według poziomu wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe w tym specjalne średnie ogólnokształcące w tym specjalne zasadnicze zawodowe w tym specjalne gimnazjalne w tym specjalne podstawowe i podstawowe nieukończone w tym specjalne z ogółem osoby bez kwalifikacji ogółem kobiety z ogółem według stażu pracy do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu pracy

18 TABELA 10. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W POWIATACH WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY STAN W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN ogółem z tego według czasu pozostawania bez pracy do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesięcy powyżej 24 miesięcy kobiety ogółem z tego według czasu pozostawania bez pracy do 1 miesiąca miesiące miesięcy miesięcy miesięcy powyżej 24 miesięcy

19 TABELA 11. NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI W POWIATACH WEDŁUG STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STAN W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN ogółem z tego stopień niepełnosprawności znaczny umiarkowany lekki z ogółem rodzaj niepełnosprawności upośledzenie umysłowe choroby psychiczne zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu choroby narządu wzroku upośledzenie narządu ruchu epilepsja choroby układu oddechowego i układu krążenia choroby układu pokarmowego choroby układu moczowo - płciowego choroby neurologiczne inne nieustalony

20 TABELA 12. BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI OBJĘCI INDYWIDUALNYM PLANEM DZIAŁANIA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN Osoby, dla których przygotowano IPD w I półroczu 2010 roku: razem kobiety Osoby, które przerwały realizację IPD w I półroczu 2010 roku: razem kobiety Osoby, które zakończyły realizację IPD w I półroczu 2010 roku razem kobiety Osoby realizujące IPD w końcu I półrocza 2010 roku: razem kobiety

21 19 Żnin NIEPEŁNOSPRAWNI POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WEDŁUG POWIATÓW. STAN W KOŃCU OKRESU Bydgoszcz powiat Bydgoszcz powiat Grudziądz powiat Grudziądz powiat Toruń powiat Toruń powiat Włocławek powiat Włocławek powiat Aleksandrów Kujawski Brodnica Chełmno Golub Dobrzyń Inowrocław Lipno Mogilno Nakło nad Notecią Radziejów Rypin Sępólno Krajeńskie Świecie Tuchola Wąbrzeźno I półrocze 2009 I półrocze 2010

22 20 TABELA 13. NIEPEŁNOSPRAWNI POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU WEDŁUG POWIATÓW. STAN W KOŃCU OKRESU POWIAT I półrocze 2009 I półrocze 2010 zmiana liczba % Województwo razem ,3 Bydgoszcz powiat ,4 Bydgoszcz powiat ,9 Grudziądz powiat ,7 Grudziądz powiat ,1 Toruń powiat ,6 Toruń powiat ,3 Włocławek powiat ,7 Włocławek powiat ,0 Aleksandrów Kujawski ,1 Brodnica ,8 Chełmno ,2 Golub Dobrzyń ,3 Inowrocław ,5 Lipno ,0 Mogilno ,5 Nakło nad Notecią ,4 Radziejów ,1 Rypin ,3 Sępólno Krajeńskie ,9 Świecie ,3 Tuchola ,3 Wąbrzeźno ,3 Żnin ,1

23 TABELA 14. OSOBY WŁĄCZONE DO EWIDENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 WEDŁUG POWIATÓW Osoby włączone do ewidencji niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w I półroczu 2010 roku uwzględnieni w sprawozdaniu MPiPS-01 WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN w tym zarejestrowani po raz kolejny w tym po raz kolejny jako osoba niepełnosprawna kobiety ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności długotrwale poprzednio pracujący zwolnieni z zakładu pracy chronionej zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkali na wsi posiadający gospodarstwo rolne do 25 roku życia powyżej 50 roku życia z wykształceniem co najmniej średnim po szkole specjalnej bez kwalifikacji zawodowych po stażu po pracach interwencyjnych po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu zarejestrowani w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki z wykształceniem co najmniej średnim po szkole specjalnej w tym po szkoleniu po stażu które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia pobierający świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy osoby, którym przyznano rentę szkoleniową pobierający rentę socjalną

24 Osoby wyłączone z ewidencji niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w I półroczu 2010 roku kobiety TABELA 15. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 WEDŁUG POWIATÓW WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN zamieszkali na wsi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzednio pracujący długotrwale z wykształceniem co najmniej średnim zarejestrowani w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki podjęcie pracy praca subsydiowana na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON w tym w zakładach pracy chronionej w tym z tego w tym w zakładach pracy chronionej - pozostałe podjęcie działalności gospodarczej prace interwencyjne inne praca niesubsydiowana w tym praca sezonowa podjęcie działalności gospodarczej rozpoczęcie szkolenia rozpoczęcie stażu rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalneg lub podpisanie kontraktu socjalnego podjęcie nauki rezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy utrata statusu osoby niepełnosprawnej

25 TABELA 16. NIEPEŁNOSPRAWNI POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM WEDŁUG WYBRANYCH CECH I POWIATÓW. STAN W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. Osoby będące w ewidencji niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w końcu I półrocza 2010 roku zarejestrowani po raz kolejny WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN w tym jako osoba niepełnosprawna długotrwale poprzednio pracujący zwolnieni z zakładu pracy chronionej zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkali na wsi posiadający gospodarstwo rolne w tym bez kwalifikacji zawodowych po stażu po pracach interwencyjnych po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego zarejestrowani w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w tym osoby, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia pobierający świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy osoby, którym przyznano rentę szkoleniową pobierajacy rentę socjalną samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia kobiety do 25 roku życia powyżej 50 roku życia z wykształceniem co najmniej średnim po szkole specjalnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze specjalnymi schorzeniami

26 TABELA 17. NIEPEŁNOSPRAWNI POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W POWIATACH WEDŁUG WIEKU, MIEJSCA ZAMIESZKANIA I PŁCI STAN W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. ogółem o - ogółem k - kobiety WOJEWÓDZTWO RAZEM TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN z tego w grupach wieku lata lata lata lata lat o k o k o k o k o k lat i więcej o z ogółem według miejsca zamieszkania Miasta Wieś z ogółem według płci Mężczyźni Kobiety

27 WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ - powiat TABELA 18. NIEPEŁNOSPRAWNI POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTĄJACY W ZATRUDNIENIU W POWIATACH WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY STAN W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. BYDGOSZCZ - powiat GRUDZIĄDZ - powiat GRUDZIĄDZ - powiat TORUŃ - powiat TORUŃ - powiat WŁOCŁAWEK - powiat WŁOCŁAWEK - powiat ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN ogółem z tego według poziomu wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe w tym specjalne średnie ogólnokształcące w tym specjalne zasadnicze zawodowe w tym specjalne gimnazjalne w tym specjalne podstawowe i podstawowe nieukończone w tym specjalne z ogółem osoby bez kwalifikacji ogółem kobiety z ogółem według stażu pracy do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu pracy

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU NIU Stan na koniec I półrocza 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 25 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2015 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PÓŁROCZU SPRAWOZDAWCZYM Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z ogółem

DZIAŁ 2. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PÓŁROCZU SPRAWOZDAWCZYM Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z ogółem DZIAŁ. SBY WYŁĄCZNE Z EWIDENCJI SÓB NIEPEŁNSPRAWNYCH W PÓŁRCZU SPRAWZDAWCZYM Bezrobotni Poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu z z zarejestrowani w zarejestrowani okresie do m-cy od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Toruń, maj 2012 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, maj 2014 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 ROKU Toruń, marzec 2016 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2017 rok- Szczecin 2018 1 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2010 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. śmijewski dn. 27.07.10 Strona 1 z 7 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2017 Luty 2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al. Armii

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2018 rok- Szczecin 2019 1 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Krzempek dn. 12.03.12 Strona 1 z 7 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Szczecin 2017 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018

Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Informacja o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy na dolnośląskim rynku pracy rok 2018 Marzec 2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Analiz i Statystyki Rynku Pracy al.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

zamieszkali na wsi

zamieszkali na wsi +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec grudnia 2010 roku z wiersza 09 z tego osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2010

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Czerwca 2017 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Numer identyfikacyjny REGON 59548..24-..24 Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych z tego osoby z wiersza Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Stycznia 2015 roku 0 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lipca 2015 roku 0 z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidz. Powiat suski Numer identyfikacyjny REGON MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa MPiPS -

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec Lutego 2018 roku 0 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy w Szczytnie REGON 9348 ul. Nowogrodzka /3/, -3 Warszawa MPiPS..24-3..24 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo