Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 21 roku Szczecin 211

2 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 2 kwietnia 24 roku, wyróŝnia kategorię osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zalicza do nich bezrobotnych, którzy ze względu na określone uwarunkowania mają znacznie utrudnione wejście na rynek pracy. W szczególnej sytuacji na rynku pracy są: bezrobotni do 25 ; bezrobotni długotrwale tj. pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania staŝu i przygotowania zawodowego dorosłych; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni powyŝej 5 ; bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych tj. nieposiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu; bezrobotni bez doświadczenia zawodowego tj. nieposiadający doświadczenia zawodowego uzyskanego w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy; bezrobotni bez wykształcenia średniego; bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; bezrobotni niepełnosprawni tj. osoby niepełnosprawne, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru u pracy obowiązującego w danym zawodzie lub słuŝbie; bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego. Wobec ww. grup ustawa zezwala na stosowanie dodatkowych instrumentów rynku pracy, promujących ich zatrudnienie i wspierających ich aktywizację. Dotyczy to równieŝ osób, które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27. Na koniec grudnia 21 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Stanowiły one 92,4% wszystkich bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim. Tabela 1. Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 21 roku miesiąc Liczba bezrobotnych Liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy styczeń , luty ,9 marzec ,9 kwiecień ,8 maj ,8 czerwiec ,7 lipiec ,7 sierpień ,7 wrzesień ,1 październik , listopad ,1 grudzień ,4 2 Udział osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

3 Tabela 2. Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiatach Powiat Liczba bezrobotnych na koniec 21 roku Liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Udział % osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Łobeski ,2 Choszczeński ,4 Białogardzki ,4 Pyrzycki ,2 Drawski , Koszaliński , Kamieński ,9 Świdwiński ,9 Policki ,5 Gryfiński ,4 Sławieński ,4 Myśliborski ,3 Gryficki ,9 Zachodniopomorskie ,4 Goleniowski ,4 Szczecinecki ,3 Wałecki , Kołobrzeski ,8 Stargardzki ,2 Miasto Szczecin ,5 Miasto Koszalin , Miasto Świnoujście ,2 Najmniejszy odsetek osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec 21 roku notowano w powiatach grodzkich tj. Świnoujście 88,2%, Koszalin 89%, Szczecin 89,5%. Największy udział badanej grupy zaobserwowano w powiecie łobeskim 96,2%. Wykres 1. Liczba rejestracji osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 21 roku Bez wykształcenia średniego Długotrwale bezrobotne Bez doświadczenia zawodowego Bez kwalifikacji zawodowych Do 25 PowyŜej 5 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Niepełno-sprawni Które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego W 21 roku najwięcej bezrobotnych zostało zarejestrowanych w kategorii osób bez wykształcenia średniego osób. Ponad 5 tys. osób zarejestrowano w następujących kategoriach osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotni, bez doświadczenia zawodowego, bez kwalifikacji zawodowych, do 25. Z analizy danych dotyczących liczby podjęć pracy przez osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wynika, iŝ najwięcej wśród podejmujących zatrudnienie stanowili bezrobotni bez wykształcenia średniego osób. 3

4 Wykres 2. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które podjęły zatrudnienie w 21 roku Bez wykształcenia średniego Długotrwale bezrobotne Bez doświadczenia zawodowego Bez kwalifikacji zawodowych Do 25 PowyŜej 5 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Niepełno-sprawni Które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy stan na dzień r. 8 7, 7 6, 6 5, 5 4, 4 % 3, 3 2 2, 1 1, Bez wykszt. średniego Długotrwale bezrobotne Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczeni a zawodowego PowyŜej 5 Do 25 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia Kobiety, które nie podjęły Niepełnospra zatrudnienia wni po urodzeniu dziecka Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27 Liczba bezrobotnych Udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych 63,3 45,9 29,1 25,9 25,1 18,8 12,9 11,4 3,9 2,3 1,2, Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, Według stanu na koniec 21 roku największą grupę osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, tworzyły osoby bez wykształcenia średniego osób tj. 63,3% wszystkich bezrobotnych oraz osoby długotrwale bezrobotne osoby tj. 45,9%. 4

5 Bilans i struktura wybranych kategorii osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego Bezrobotni do 25 W 21 roku w urzędach pracy zarejestrowano łącznie osoby do 25 roku Ŝycia, a wyłączono z ewidencji Tabela 3. Liczba rejestracji i wyłączeń z ewidencji* osób do 25 w 21 roku miesiąc Rejestracje między liczbą Wyłączenia z rejestracji, a liczbą wyłączeń ewidencji* z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń - grudzień 21 r *Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które rozpoczęły szkolenie, staŝ, przygotowanie zawodowe dorosłych, pracę społecznie uŝyteczną). Tabela 4. Bilans osób bezrobotnych do 25 w 21 roku Wyszczególnienie razem kobiety udział % kobiet Bezrobotni zarejestrowani w okresie styczeń - grudzień 21 r ,1 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie styczeń - grudzień 21 r ,1 podjęcia pracy w okresie styczeń - grudzień 21 r ,8 niesubsydiowanej , w tym pracy sezonowej ,8 subsydiowanej ,6 prac interwencyjnych ,5 robót publicznych ,5 podjęcia działalności gospodarczej ,9 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,4 inne ,6 rozpoczęcia szkolenia ,5 rozpoczęcia staŝu ,2 rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 3 3 1, rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej ,2 rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego ,2 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ,8 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,3 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,7 podjęcia nauki ,2 ukończenia 6/65 lat x x x nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,9 nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego x x x innych ,2 z tego z przyczyn z tego z tego 5

6 Głównym powodem wyłączeń z ewidencji osób do 25 w 21 roku było niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osoby (34,8%), a w dalszej kolejności podjęcie zatrudnienia osób (31,4%), w tym zatrudnienie niesubsydiowane stanowiło 8%. Z prac subsydiowanych najpopularniejszą formę zatrudnienia stanowiły roboty publiczne (873 osoby). Na staŝ w 21 roku skierowano 9 27 osób do 25, w tym 68,2 % stanowiły kobiety. Program szkoleń rozpoczęło osób. Z analizy zbiorowości osób bezrobotnych do 25 na koniec 21 roku wynika, iŝ najwięcej z nich charakteryzuje się niskim poziomem wykształcenia tj. gimnazjalne lub podstawowe (32,1%), nie posiada staŝu pracy (54,4%), pozostaje poza zatrudnieniem od 1 do 3 miesięcy (33,1%). Wykres 4. Bezrobotni do 25 według wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 21 roku wyŝsze policealne,średnie zawodowe średnie ogółnokształcące zasadnicze zawodowe 1-5 lat 5-1 lat wykształcenie Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. Tabela 5. Struktura bezrobotnych do 25 według wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 29 i 21 roku wykształcenie Wyszczególnienie XII 29 XII 21 (XII 21 - XII 29) wyŝsze 4,8 5,9 1,1 policealne, średnie zawodowe 2,6 19,2-1,4 średnie ogólnokształcące 23,9 24,, zasadnicze zawodowe 18,6 18,8,2 32,1 32,1, 22,1 23,2 1,1 1-5 lat 22,2 21,8 -,4 5-1 lat,9,6 -,3 54,9 54,4 -,5 12,4 13,5 1,1 33, 33,1,2 25,2 22,8-2,3 17,5 14,9-2,6 8,9 12,4 3,5 3, 3,3,3 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. 6

7 Bezrobotni powyŝej 5 W 21 roku w urzędach pracy zarejestrowano łącznie osoby powyŝej 5, a wyłączono z ewidencji Tabela 6. Liczba rejestracji i wyłączeń z ewidencji* osób po 5 w 21 roku między liczbą Wyłączenia z miesiąc Rejestracje rejestracji, a liczbą wyłączeń ewidencji* z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń - grudzień 21 r *Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które rozpoczęły szkolenie, staŝ, przygotowanie zawodowe dorosłych, pracę społecznie uŝyteczną). Tabela 7. Bilans osób bezrobotnych powyŝej 5 w 21 roku Wyszczególnienie razem kobiety udział % kobiet Bezrobotni zarejestrowani w okresie styczeń - grudzień 21 r ,8 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie styczeń - grudzień 21 r ,3 podjęcia pracy w okresie styczeń - grudzień 21 r ,2 niesubsydiowanej ,1 w tym pracy sezonowej , subsydiowanej ,3 prac interwencyjnych ,3 robót publicznych , podjęcia działalności gospodarczej , podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,7 inne 1 4 4, rozpoczęcia szkolenia ,4 rozpoczęcia staŝu ,5 rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych ,7 rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej ,4 rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego ,7 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ,8 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,1 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,3 podjęcia nauki ,3 ukończenia 6/65 lat ,7 nabycia praw emerytalnych lub rentowych , nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego ,8 innych ,8 z tego z przyczyn z tego z tego Dominującym powodem wyłączeń z ewidencji osób powyŝej 5 w 21 roku było podjęcie pracy osób (41,6%). Drugim znaczącym powodem wyłączeń było niepotwierdzenie gotowości do pracy osób (27,5%). 7

8 Osoby bezrobotne powyŝej 5 na koniec 21 roku legitymowały się głównie wykształceniem gimnazjalnym lub niŝszym (45,1%), staŝem pracy od 2 do 3 lat (33,9%). Najwięcej osób po 5 pozostawało poza zatrudnieniem od 1 do 3 miesięcy (21,2%). 14 Wykres 5. Bezrobotni powyŝej 5 według wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 21 roku wyŝsze policealne,średnie zawodowe średnie ogółnokształcące zasadnicze zawodowe 1-5 lat 5-1 lat 1-2 lat 2-3 lat 3 lat i więcej wykształcenie Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. Tabela 8. Struktura bezrobotnych powyŝej 5 według wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 29 i 21 roku Wyszczególnienie XII 29 XII 21 (XII 21 - XII 29) wykształcenie wyŝsze 2,7 2,8,1 policealne, średnie zawodowe 16,3 16,7,4 średnie ogólnokształcące 4,6 4,6, zasadnicze zawodowe 29,6 3,8 1,2 46,7 45,1-1,6 11,4 11,5,1 1-5 lat 8,3 8, -,2 5-1 lat 7,8 7,7 -,1 1-2 lat 21, 21,6,6 2-3 lat 34,1 33,9 -,2 3 lat i więcej 11,5 11,7,2 6, 5,6 -,4 9,7 9,4 -,3 22,8 21,2-1,6 16,4 14,3-2,1 2,1 19,7 -,4 15,2 2,9 5,7 15,8 14,4-1,4 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. 8

9 Długotrwale bezrobotni W 21 roku w urzędach pracy zarejestrowano osoby długotrwale bezrobotne, a wyłączono z ewidencji Tabela 9. Liczba rejestracji i wyłączeń z ewidencji* osób długotrwale bezrobotnych w 21 roku miesiąc Rejestracje między liczbą Wyłączenia z rejestracji, a liczbą wyłączeń ewidencji* z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń - grudzień 21 r *Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych, które utraciły status osoby bezrobotnej (oraz te, które rozpoczęły szkolenie, staŝ, przygotowanie zawodowe dorosłych, pracę społecznie uŝyteczną). Tabela 1. Bilans osób długotrwale bezrobotnych w 21 roku Wyszczególnienie razem kobiety udział % kobiet Bezrobotni zarejestrowani w okresie styczeń - grudzień 21 r ,8 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie styczeń - grudzień 21 r ,7 podjęcia pracy w okresie styczeń - grudzień 21 r ,2 niesubsydiowanej , w tym pracy sezonowej ,5 subsydiowanej ,6 prac interwencyjnych ,5 robót publicznych , podjęcia działalności gospodarczej ,7 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,6 inne ,1 rozpoczęcia szkolenia ,5 rozpoczęcia staŝu ,3 rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych ,7 rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej ,9 rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego ,2 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ,1 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,3 dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego ,5 podjęcia nauki ,5 ukończenia 6/65 lat ,2 nabycia praw emerytalnych lub rentowych ,2 nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego ,3 innych ,8 z tego z przyczyn z tego z tego Główny powód wyłączeń z ewidencji osób długotrwale bezrobotnych w 21 roku stanowiło podjęcie pracy osób (36,1%), a w dalszej kolejności brak gotowości do podjęcia zatrudnienia osób (3,4%). Najpopularniejszą formę zatrudnienia subsydiowanego stanowiły roboty publiczne osób. 9

10 Wykres 6. Długotrwale bezrobotni według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 21 roku wyŝsze policealne,średnie zawodowe średnie ogółnokształcące zasadnicze zawodowe 1-5 lat 5-1 lat 1-2 lat 2-3 lat 3 lat i więcej wiek wykształcenie bez pracy Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. Osoby długotrwale bezrobotne na koniec 21 roku to głównie osoby w wieku lata (26,2%) i lata (25,9%), z wykształceniem gimnazjalnym lub niŝszym (39,8%), posiadające od 1 roku do 5 lat (21,2%), pozostające poza zatrudnieniem od 12 do 24 miesięcy (37,7%). Tabela 11. Struktura osób długotrwale bezrobotnych według wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 29 i 21 roku Wyszczególnienie XII 29 XII 21 (XII 21 - XII 29) ,5 12,4, ,3 26,2 -,1 wiek ,7 2,, ,2 25,9-2, ,7 12,5, ,7 3,1,4 wyŝsze 4,9 5,4,5 policealne, średnie zawodowe 17,2 16,9 -,4 wykształcenie średnie ogólnokształcące 8,8 9,1,3 zasadnicze zawodowe 28,4 28,8,5 4,6 39,8 -,9 19, 18,7 -,3 1-5 lat 2,3 21,2,9 5-1 lat 12,7 12,8,2 1-2 lat 15,7 15,4 -,2 2-3 lat 12, 11,8 -,2 3 lat i więcej 1,9 2,3,4 18,5 17,7 -,8 5,3 6,3 1, 14,2 13,9 -,4 11,7 1,4-1,3 15, 12,6-2,5 3,8 37,7 7, 22,9 19,1-3,8 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. 1

11 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Najliczniejszą grupę osób bez kwalifikacji zawodowych na koniec 21 roku tworzyły osoby do 25 (26,9%). 8.9% osób z analizowanej grupy posiadało wykształcenie gimnazjalne lub niŝsze, a pozostałe 19,1% średnie ogólnokształcące. Najwięcej osób nie posiadało staŝu pracy (3%). Według u najwięcej osób bez kwalifikacji zawodowych nie pracowało od 1 do 3 miesięcy (24,9%). Wykres 7. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 21 roku średnie ogółnokształcące 1-5 lat 5-1 lat 1-2 lat 2-3 lat 3 lat i więcej Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. Tabela 12. Struktura osób bez kwalifikacji zawodowych według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 29 i 21 roku wiek wykształcenie wiek wykszt. Wyszczególnienie XII 29 XII 21 (XII 21 - XII 29) ,7 26,9 -, ,1 21,1 -, ,3 16,6, ,6 21,1-1, ,1 11,7 1, ,1 2,6,5 średnie ogólnokształcące 18,7 19,1,4 81,3 8,9 -,4 19,9 2,6,6 1-5 lat 19, 19,2,2 5-1 lat 9,2 9,1 -,1 1-2 lat 11,1 1,7 -,5 2-3 lat 8,2 8,4,2 3 lat i więcej 1,9 2,1,2 3,7 3, -,7 11,4 11,5,1 26,7 24,9-1,7 19,9 17,6-2,3 19, 18,1 -,8 12,3 18,2 5,9 1,8 9,6-1,2 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. 11

12 Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Blisko połowę wszystkich osób nie posiadających doświadczenia zawodowego na koniec 21 roku stanowiły osoby do 25. Bezrobotni z analizowanej kategorii osób będących w szczególnej sytuacji to głównie osoby posiadające najniŝszy poziom wykształcenia (39,9%) i charakteryzujące się brakiem staŝu pracy (74,2%). Na koniec 21 roku najwięcej osób bez doświadczenia zawodowego pozostawało poza zatrudnieniem od 1 do 3 miesięcy (28,8%). Wykres 8. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 21 roku wyŝsze policealne,średnie zawodowe średnie ogółnokształcące zasadnicze zawodowe wiek wykształcenie Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. Tabela 13. Struktura osób bez doświadczenia zawodowego według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 29 i 21 roku Wyszczególnienie XII 29 XII 21 (XII 21 - XII 29) ,3 49,1-1, ,6 31,4,9 wiek ,3 8,6, ,4 6,9 -, ,7 3,1,4 6-64,8 1,,2 wyŝsze 9,2 1,9 1,6 policealne, średnie zawodowe 18,1 17,5 -,6 wykształcenie średnie ogólnokształcące 17,4 17, -,4 zasadnicze zawodowe 15, 14,7 -,3 4,2 39,9 -,3 24,9 25,8,8 75,1 74,2 -,8 11,8 11,6 -,2 28,4 28,8,4 22,1 19,6-2,5 17,1 15,5-1,6 1,9 15,7 4,8 9,7 8,9 -,8 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. 12

13 Bezrobotni bez wykształcenia średniego Najliczniejszą grupę bezrobotnych bez wykształcenia średniego na koniec 21 roku stanowiły osoby w wieku lata (26,4%). 55,5% bezrobotnych z badanej kategorii posiadało wykształcenie gimnazjalne bądź niŝsze, a 44,5% wykształcenie zasadnicze zawodowe. Według długości staŝu pracy najwięcej osób dokumentowało staŝ od 1 roku do 5 lat (21,3%). Najliczniejsza grupa osób pozostawała poza zatrudnieniem od 1 do 3 miesięcy (24,1%). Wykres 9. Bezrobotni bez wykształcenia średniego według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 21 roku zasadnicze zawodowe 1-5 lat 5-1 lat 1-2 lat 2-3 lat 3 lat i więcej Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. Tabela 14. Struktura osób bez wykształcenia średniego według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 29 i 21 roku wiek wykształcenie wiek wykszt. Wyszczególnienie XII 29 XII 21 (XII 21 - XII 29) ,6 15,1 -, ,1 22,3 -, ,3 21,3 -, ,4 26,4-1, ,5 12,1 1, ,1 2,8,8 zasadnicze zawodowe 44,3 44,5,2 55,7 55,5 -,2 16, 16,5,5 1-5 lat 21,2 21,3,1 5-1 lat 13,7 13,6 -,1 1-2 lat 16,2 16,3,1 2-3 lat 12,8 12,8, 3 lat i więcej 3,2 3,3,2 16,9 16,3 -,7 11,6 11,8,2 25,9 24,1-1,9 19,5 17,3-2,2 2,2 18,9-1,3 12,7 18,5 5,8 1,1 9,5 -,6 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. 13

14 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 na koniec 21 roku to głównie osoby w wieku lata (45%), posiadające wykształcenie gimnazjalne bądź niŝsze (42,3%), dokumentujące od 1 roku do 5 lat (27,9%), pozostające poza zatrudnieniem od 1 do 3 miesięcy (2,8%). Wykres 1. Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 21 roku wyŝsze policealne,średnie zawodowe średnie ogółnokształcące zasadnicze zawodowe 1-5 lat 5-1 lat 1-2 lat 2-3 lat 3 lat i więcej Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. Tabela 15. Struktura osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 29 i 21 roku Wyszczególnienie XII 29 XII 21 wiek wykształcenie wiek wykształcenie (XII 21 - XII 29) ,4 19,7 -, ,3 45, -, ,8 23,7, ,2 1,1 -, ,1 1,4,3 6-64,1,1, wyŝsze 4,4 4,7,3 policealne, średnie zawodowe 15,9 15,7 -,3 średnie ogólnokształcące 1,3 11,3,9 zasadnicze zawodowe 25,9 26,1,2 43,5 42,3-1,2 2,9 21,4,5 1-5 lat 26,9 27,9 1, 5-1 lat 14,3 14,9,6 1-2 lat 9,6 9,4 -,1 2-3 lat 2,8 2,7 -,2 3 lat i więcej,2,1, 25,4 23,5-1,8 8,8 9,7,9 22,3 2,8-1,5 19,5 18,5-1, 19,6 18,6-1, 16,3 2,2 3,8 13,5 12,3-1,2 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. 14

15 Bezrobotni którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia Najwięcej osób bezrobotnych którzy nie podjęli zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności było w wieku lata (3,6%), ponad połowa posiadała wykształcenie gimnazjalne lub niŝsze (61,%). Blisko 1/3 bezrobotnych z tej grupy dokumentowała (3,8%). Najwięcej osób pozostawało poza zatrudnieniem od 1 do 3 miesięcy (26,5%). Wykres 11. Bezrobotni którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 21 roku Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. Tabela 16. Struktura osób które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 29 i 21 roku wiek wykształcenie wyŝsze 118 policealne,średnie zawodowe Wyszczególnienie 49 średnie ogółnokształcące 85 zasadnicze zawodowe XII 29 XII 21 (XII 21 - XII 29) ,8 6,4, ,1 24,9-3, ,1 22,1, , 3,6, ,2 11,2 1, ,8 4,8 1, wyŝsze,5,5, policealne, średnie zawodowe 5,3 4,7 -,6 średnie ogólnokształcące 1,8 1,9,1 zasadnicze zawodowe 31,5 31,9,4 6,9 61,, 3,6 3,8,2 1-5 lat 26,5 24, -2,5 5-1 lat 11,3 11,7,4 1-2 lat 8,6 9,8 1,2 2-3 lat 5,3 5,1 -,2 3 lat i więcej,5,6,1 17,2 18,,8 15,2 14,2-1, 29,3 26,5-2,8 2,3 17,6-2,8 19,5 21,4 1,9 1, 14,5 4,5 5,7 5,9,3 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik lat lat wiek wykształcenie lat lat 16 3 lat i więcej

16 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Najwięcej bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka na koniec 21 roku znajdowało się w przedziale wiekowym lata (45,1%). 45,3% kobiet w analizowanej zbiorowości posiadało wykształcenie gimnazjalne lub niŝsze, a 5,3% wykształcenie wyŝsze. Bez staŝu pracy było 44,7% zarejestrowanych kobiet. Najwięcej kobiet pozostawało poza zatrudnieniem od 12 do 24 miesięcy (24,2%). Wykres 12. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 21 roku wyŝsze policealne,średnie zawodowe średnie ogółnokształcące zasadnicze zawodowe 1-5 lat 5-1 lat 1-2 lat 2-3 lat 3 lat i więcej Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. Tabela 17. Struktura kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 29 i 21 roku wiek wykształcenie wiek wykształcenie Wyszczególnienie XII 29 XII 21 (XII 21 - XII 29) ,1 22,4, ,6 45,1 -, ,1 21,5, ,8 9,4 -, ,4 1,5,1 wyŝsze 4,8 5,3,6 policealne, średnie zawodowe 15,5 15,2 -,3 średnie ogólnokształcące 1,6 1,9,4 zasadnicze zawodowe 23,6 23,2 -,4 45,5 45,3 -,1 23,1 23,3,2 1-5 lat 2,5 2,9,4 5-1 lat 7,5 7,5 -,1 1-2 lat 3,6 3,4 -,2 2-3 lat,3,2 -,1 3 lat i więcej,2,1 -,1 44,9 44,7 -,2 6,7 6,3 -,4 17,8 17,1 -,6 16,9 15,2-1,6 18,1 17, -1,1 18,1 24,2 6,2 22,4 2, -2,4 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. 16

17 Bezrobotni niepełnosprawni W rejestrach urzędów pracy na koniec 21 roku najwięcej osób bezrobotnych niepełnosprawnych było w wieku lata (35,4%). Dominujące wykształcenie analizowanej grupy bezrobotnych to gimnazjalne lub niŝsze (42%). Najwięcej osób dokumentowało od 1 do 2 lat (19,9%). W kategorii u większość stanowiły osoby będące poza zatrudnieniem od 12 do 24 miesięcy (21,3%). Wykres 13. Bezrobotni niepełnosprawni według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 21 roku wyŝsze policealne,średnie zawodowe średnie ogółnokształcące zasadnicze zawodowe 1-5 lat 5-1 lat 1-2 lat 2-3 lat 3 lat i więcej Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. Tabela 18. Struktura osób które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia według wieku, wykształcenia, staŝu pracy, u na koniec 29 i 21 roku wiek wykształcenie wiek wykształcenie bez pracy Wyszczególnienie XII 29 XII 21 (XII 21 - XII 29) ,4 7,1 -, ,3 14,9 -, ,2 16,5 -, ,4 35,4-2, , 21,3 2, ,6 4,7 1,1 wyŝsze 2,7 3,3,6 policealne, średnie zawodowe 15,1 14,8 -,4 średnie ogólnokształcące 7,5 7,4 -,2 zasadnicze zawodowe 32, 32,5,5 42,7 42, -,6 16,7 16,4 -,3 1-5 lat 16,7 17,7 1, 5-1 lat 13,3 12,5 -,7 1-2 lat 2,3 19,9 -,4 2-3 lat 16,2 17,1,9 3 lat i więcej 3,9 4,4,5 12,9 11,8-1,1 8,1 8,5,4 2,1 19,2 -,9 17,1 15,2-1,9 19,7 2,,3 16,6 21,3 4,6 18,4 15,9-2,5 Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1, Załącznik 1. 17

18 Tabela 19. Rejestracje osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w okresie styczeń grudzień 21 roku Powiat Do 25 Które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27 Długotrwale bezrobotne Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Zachodniopomorskie Tabela 2. Podjęcia pracy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w okresie styczeń grudzień 21 roku Powiat Ogółem bezrobotni Ogółem bezrobotni Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Cudzoziemcy Cudzoziemcy Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w okresie styczeń - grudzień 21 roku Do 25 Które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27 Długotrwale bezrobotne Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Zachodniopomorskie Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MPiPS-1 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka PowyŜej 5 PowyŜej 5 Bez kwalifikacji zawodowych Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Osoby w szczególnej sytuacji na rynku, które podjęły pracę w okresie styczeń - grudzień 21 roku Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Niepełnosprawni Niepełnosprawni Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 18

19 Tabela 21. Liczba osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy według stanu na dzień r. Powiat Ogółem bezrobotni Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Cudzoziemcy Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Do 25 Które ukończyły szkołę wyŝszą, do 27 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy - stan na dzień r. Długotrwale bezrobotne Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka PowyŜej 5 Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia Niepełnosprawni Po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto Koszalin Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto Świnoujście Wałecki Miasto Szczecin Zachodniopomorskie Tabela 22. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego na koniec 29 i 21 roku Liczba bezrobotnych Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wyszczególnienie Ogółem Udział w ogółem Kobiety Udział kobiet w danej kategorii Ogółem Udział w ogółem Kobiety Udział kobiet w danej kategorii Ogółem Kobiety , , , , x x x x , ,3 x x do , , , , które ukończyły szkołę wyŝszą, do , , , , długotrwale bezrobotne , , , , kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka XII 29 XII 21 XII 21 - XII 29 x x , x x ,9 x 54 powyŝej , , , , bez kwalifikacji zawodowych , , , , bez doświadczenia zawodowego , , , , bez wykształcenia średniego , , , , samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do , , , , które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia ,9 94 4, , , niepełnosprawni , , , , po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego x x x x 35, ,3 x x 19

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące w szczególnej

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2016 1 Wprowadzenie Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2010 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna ludności według

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2012 roku- 1 Szczecin 2012 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2015 rok- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2009 rok- Szczecin

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2009

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2017 rok- Szczecin 2018 1 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim rok- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - 2018 rok- Szczecin 2019 1 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku Szczecin 2009 1. Bezrobocie w Polsce W Polsce w końcu II kwartału

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy,

Wstęp z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, poszukujący pracy, Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2011 roku - 1 Szczecin 2011 Wstęp Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010 roku- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego kaŝdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2016 1

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2010

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2016 roku- 1 Szczecin 2016 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ SZCZECIN 2018 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego kaŝdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2018 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU BEZROBOCIE NA TERENACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ SZCZECIN 2016 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2010

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2017 1

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2017 roku- 1 Szczecin 2017 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2019 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc maj 2010

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc maj 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 21r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2011r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 211r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ S Z C Z E C I N 2018

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2009 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec grudnia 2010 roku z wiersza 09 z tego osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2012 roku Szczecin 2012 Spis treści 1. Bezrobocie w Polsce... 3 2. Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim... 4 3. Bilans osób bezrobotnych...

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ

PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU KONKURSÓW OFERT W RODZAJU NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE (ogłoszenia oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań) L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Obserwatorium Integracji Społecznej OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wykres 1. Liczba osób niepełnosprawnych wg grup wiekowych na 1000 mieszkańców 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2014 roku Szczecin, marzec 2015 rok SPIS TREŚCI 1 BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ OBSZAR OGŁOSZENIA (powiat/grupa powiatów)

L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA ZAKRES ŚWIADCZEŃ OBSZAR OGŁOSZENIA (powiat/grupa powiatów) KOMUNIKAT O OGŁOSZENIU KONKURSÓW OFERT W RODZAJU NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE (ogłoszenia oraz zapytania ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań) L.P. TRYB POSTĘPOWANIA RODZAJ ŚWIADCZEŃ NR POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2010

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz

Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. oraz Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2012 roku Szczecin, marzec 2013 rok SPIS TREŚCI 1 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2010 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidz. Powiat suski Numer identyfikacyjny REGON MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc grudzień 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 9924 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc lipiec 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2012 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -5 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 1919774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2011 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc wrzesień 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo