INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r.

2

3 I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Na dzień r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju wyniosła osób, w tym kobiety. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 562 osoby tj. 15,8% (w czerwcu 2009r. zarejestrowanych było osób). W porównaniu do stanu na dzień r. liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 21% (796 osób). W roku bieżącym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: - w styczniu o 392 osoby, - w lutym o kolejne 100 osób. W kolejnych miesiącach liczba bezrobotnych stopniowo się zmniejszała tj. w marcu 199 osób, w maju 404 osoby, a w czerwcu o kolejne 242 osoby. Największy spadek zanotowano w miesiącu kwietniu o 443 osoby I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2009 i 2010 r Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie uwzględnia osób poszukujących pracy tj. posiadających gospodarstwa rolne powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, renty inwalidzkie lub inne źródła dochodów. Grupa ta obejmuje 61 osób, w tym 29 osób niepełnosprawnych. W okresie I półrocza 2010r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowano osób bezrobotnych, z tego w czerwcu 542 osoby. Spośród ogółu zarejestrowanych tylko 584 osoby zarejestrowały się po raz pierwszy. Zdecydowana większość bezrobotnych, bo aż osób zarejestrowała się po raz kolejny (tj. 85,6 % ogółu rejestrujących się). Poziom rejestracji w I półroczu 2010r. w stosunku do poprzedniego roku był wyższy o 16,7 % (578 osób) - w 2009r. zarejestrowało się ogółem osoby. 2

4 Bezrobotni rejestrujący się w 2009 i 2010 r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W I półroczu bieżącego roku z ewidencji Urzędu wykreślono natomiast osób, w tym w czerwcu osoby. Dla porównania w I półroczu 2009 roku wyrejestrowano łącznie osób, z tego w czerwcu osób. Liczba wyrejestrowanych w I półroczu wzrosła o 38,6 % w stosunku do roku ubiegłego. Przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych to: 1) podjęcie pracy 996 osób, w tym: a) subsydiowanej 289 osób, (tj. prace interwencyjne 24 osoby, roboty publiczne 94 osoby, podjęcie działalności gospodarczej 128 osób,- 43 osoby podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego), b) niesubsydiowanej 707 osób, w tym: sezonowej 2 osoby; 2) rozpoczęcie stażu 484 osoby; 3) rozpoczęcie szkolenia osoby; 4) rozpoczęcie prac społecznie użytecznych 18 osób; 5) odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy 216 osób; 6) niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osoby; 7) dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego osób; 8) rozpoczęcie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 1 osoba; 9) nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego 23 osoby; 10) nabycie praw emerytalnych lub rentowych 1 osoba; 11) ukończenie 60/65 lat 3 osoby; 12) inne 52 osoby. Warto podkreślić, że osoby podejmujące pracę stanowiły 20,6% ogółu wyrejestrowanych. 3

5 Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani w I półroczu 2010 roku. Wyszczególnienie I II III IV V VI Razem Liczba bezrobotnych ogółem Bezrobotni nowo zarejestrowani w tym: - zarejestrowani po raz pierwszy Bezrobotni wyrejestrowani w tym: - z powodu podjęcia pracy Wskaźnik płynności rynku pracy Wskaźnik płynności rynku pracy (tj. wyrażony w procentach stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie sprawozdawczym, do liczby nowo zarejestrowanych) na koniec I półrocza 2010r. ukształtował się na poziomie 24,7%. W okresie sprawozdawczym najniższy wskaźnik płynności rynku pracy zanotowano w styczniu 7,6%, a najwyższy w maju 44,3%. Wskaźnik płynności rynku pracy w I półroczu 2009r. i 2010r. Miesiąc Liczba nowo zarejestrowanych "napływ" Liczba wyłączonych z ewidencji "odpływ" Podjęcia pracy Wskaźnik płynności rynku pracy 2009 r r r r r r r r. Styczeń ,7% 7,6% Luty ,4% 13% Marzec % 23,7% Kwiecień ,1% 44,1% Maj ,2% 44,3% Czerwiec ,3% 29,3% Razem: ,4% 24,7% 3. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia I liczona jako udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo dla całego kraju na koniec czerwca 2010r. wynosiła 11,6 %. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to wzrost o 0,9 punkt procentowy (10,7 % w czerwcu 2009r.). Wzrost stopy bezrobocia odnotowano również w województwie lubelskim tj. o 0,4 punktu procentowego: w czerwcu 2009r. wynosiła 11,6 %, zaś w 2010r. 12,0%. Natomiast stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim na dzień r. wynosiła 6,4 % i jest to spadek o 1,3 punktu procentowego w stosunku do czerwca 2009r, kiedy wynosiła 7,7 %. 4

6 czerwiec , ,6 maj ,9 12,5 11,9 kwieceo ,7 12,9 12,3 marzec ,5 13,6 12,9 luty , ,8 styczeo ,7 12,7 13,6 grudzieo ,9 12,8 listopad ,7 12,1 11,4 pażdziernik2009 7,2 11,7 11,1 wrzesieo ,1 11,6 10,9 sierpieo ,4 10,8 11,7 lipiec ,6 10,8 11,7 czerwiec ,7 10,7 11, Stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim Stopa bezrobocia w województwie lubelskim Stopa bezrobocia w kraju W czerwcu 2010r. powiat biłgorajski osiągnął najniższy wskaźnik bezrobocia w województwie lubelskim. W dalszej kolejności najniższe stopy bezrobocia na obszarze województwa lubelskiego odnotowano w powiatach: lubelskim grodzkim - 9,3 % puławskim - 9,5 % lubelskim ziemskim - 9,9 % Natomiast najwyższy poziom bezrobocia wystąpił w powiatach: włodawskim - 18,2 % hrubieszowskim - 16,0 % chełmskim - 15,5 % 5

7 II. OGÓLNA STRUKTURA BEZROBOTNYCH 1. Bezrobotni według płci. - Bezrobotne kobiety Na koniec czerwca 2010r. liczba bezrobotnych kobiet w powiecie biłgorajskim wyniosła osoby. Kobiety stanowiły 49,9% ogółu zarejestrowanych. W odniesieniu do poprzedniego roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 348 osób tj. 18,9 %. W czerwcu 2009r. zarejestrowanych było kobiet. Bezrobotne kobiety stanowiły wówczas 51,8% ogółu bezrobotnych. Udział procentowy kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem zmniejszył się w dniu r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,9 pkt procentowego Bezrobotne kobiety w latach 2009/ Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Paździer nik Listopad Grudzień Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę stanowiły kobiety z wykształceniem wyższym 25,5% ogółu bezrobotnych kobiet (380 osób). Kobiety z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowiły 23% (343 osoby), z wykształceniem zasadniczym zawodowym 19,2% (287 osób), a średnim ogólnokształcącym 17,6% (263 osoby).w tej grupie tylko 14,7% ogółu (219 osób) posiadało wykształcenie gimnazjalne i niższe. 6

8 Kobiety bezrobotne wg wykształcenia r. 17,6% 19,2% 14,7% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe 23,0% 25,5% gimnazjalne i poniżej Według stanu na dzień r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych kobiet najliczniejszą grupę stanowiły kobiety bez stażu pracy 39,5% (589 kobiet). Drugą grupą pod względem wielkości omawianego zjawiska były bezrobotne ze stażem pracy poniżej 1 roku- 19,5% (291 kobiet), a następnie bezrobotne posiadające od 1 roku do 5 lat stażu pracy- 17,6% (263 kobiety), bezrobotne ze stażem od 5 do 10 lat- 8,6% (128 kobiet), od 10 do 20 lat- 7% (104 kobiety) oraz od 20 do 30 lat 5,2% (78 kobiet). Najmniej liczną grupę stanowiły bezrobotne kobiety, które przepracowały ponad 30 lat 2,6 % (39 kobiet). 8,6% 17,6% 7% Bezrobotne kobiety wg stażu pracy r. 5,2% 2,6% 19,5% 39,5% bez stażu do 1 doku 1 do 5 5 do do do i więcej 7

9 Bezrobotne kobiety wg wieku r. Lp. Wiek w latach Kobiety Wskaźnik % ,8% ,3% ,9% ,6% ,4% lata - - Razem: % Najliczniejszą grupę wśród ogółu kobiet bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat tj. 41,3%. W analogicznym okresie roku 2009r. poziom był niższy i wynosił 40,3%. Bezrobotne kobiety wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % 1. do ,6% ,1% ,8% ,5% ,0% 6. powyżej ,0% Razem: % Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych kobiet stanowią osoby, które w ewidencji PUP w Biłgoraju pozostają nieprzerwanie od 3 do 6 miesięcy (32,8%). - Bezrobotni mężczyźni Liczba bezrobotnych mężczyzn w powiecie biłgorajskim na dzień r. wyniosła osób. Mężczyźni stanowili 50,1% ogółu zarejestrowanych. W odniesieniu do poprzedniego roku liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 214 osób tj. 12,5%. W czerwcu 2009r. zarejestrowanych było mężczyzn. Bezrobotni mężczyźni stanowili wówczas 48,2% ogółu bezrobotnych. Oznacza to, że udział mężczyzn w liczbie bezrobotnych ogółem zwiększył się w 2010r. o 1,9 pkt procentowego. 8

10 2500 Bezrobotni mężczyźni w latach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni z wykształceniem zasadniczym zawodowym 29% ogółu bezrobotnych mężczyzn (434 osoby). Mężczyźni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowili 25% (374 osoby), z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 23,2% (348 osób). W tej grupie tylko 12,8% ogółu mężczyzn (192 osoby) posiadało wykształcenie wyższe, a wykształcenie średnie ogólnokształcące 10% (149 osób). 23,2% Bezrobotni mężczyźni ze względu na wykształcenie r. 12,8% 25% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe 29% 10% gimnazjalne i poniżej Według stanu na dzień r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni bez stażu pracy 27,9%. Drugą grupą pod względem wielkości omawianego zjawiska byli bezrobotni mężczyźni ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat (23,3%), bezrobotni posiadający poniżej 1 roku stażu pracy (16,5%) i bezrobotni ze stażem od 10 do 20 lat (11,6%) oraz od 5 do 10 lat (11%). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni, którzy przepracowali od 20 do 30 lat (7,5%) oraz z ponad 30 letnim stażem (2,3%). 9

11 Bezrobotni mężczyźni wg wieku r. Lp. Wiek Ogółem Wskaźnik % ,4% ,3% ,8% ,6% ,4% ,5% Razem: % Najliczniejszą grupę wśród ogółu mężczyzn bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat 454 osoby (30,3%). W porównaniu do analogicznego okresu roku 2009r. wskaźnik w tej grupie mężczyzn nieznacznie spadł o 1 pkt procentowy ( r. - 31,3%). Bezrobotni mężczyźni wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % 1. do ,1% ,4% ,3% ,6% ,9% 6. powyżej ,7% Razem: % Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych mężczyzn stanowią osoby, które w ewidencji PUP w Biłgoraju pozostają od 3 do 6 miesięcy (33,3%). 2. Bezrobotni według wykształcenia Bezrobotni wg wykształcenia r. Lp. Wykształcenie Ogółem Wskaźnik % 1. wyższe ,1% 2. policealne i średnie zawodowe % 3. średnie ogólnokształcące ,8% 4. zasadnicze zawodowe ,1% 5. gimnazjalne i poniżej % Razem: % Najliczniejszą grupę wśród ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 24,1% ogółu (721 osób) oraz policealnym i średnim 10

12 zawodowym 24% (717 osób). Jest to spadek o 0,3 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku 2009, kiedy zarejestrowanych było 866 bezrobotnych posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe tj. 24,4 % ogółu, oraz spadek o 0,4 punktu procentowego (24,4% w 2009r.) bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 19,1% ogółu bezrobotnych (572 osoby). Osoby o najniższych kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i zawodowym) stanowiły łącznie 43,1% ogółu bezrobotnych. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 13,8% (spadek o 0,4 punktu procentowego w stosunku do ostatniego dnia czerwca 2009 roku). Bezrobotni wg poziomu wykształcenia r. 19% 19,1% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 24,1% 13,8% 24% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 3. Bezrobotni według wieku W strukturze wiekowej bezrobocia zauważa się zdecydowaną przewagę ludzi młodych, w wieku od 25 do 34 lat jest to grupa 1070 osób, co stanowi 35,8% ogółu bezrobotnych oraz w wieku lata 26,7%. Natomiast 15,6% to bezrobotni w wieku pomiędzy rokiem życia, a 14,3% osoby w wieku lata. Bezrobotni według wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % ,7% ,8% ,3% ,6% ,9% lata 52 1,7% Razem: % 11

13 4. Bezrobotni według stażu pracy. Według stanu na dzień r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy 33,7%. Drugą grupą pod względem wielkości omawianego zjawiska byli bezrobotni ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat (20,5%), a następnie bezrobotni ze stażem pracy poniżej 1 roku (18%), bezrobotni ze stażem od 5 do 10 lat (9,7%) oraz od 10 do 20 lat (9,3%). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni, którzy przepracowali ponad 30 lat (2,4%). Struktura bezrobotnych wg stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % 1. bez stażu ,7% 2. do 1 roku ,% 3. 1 roku 5 lat ,5% 4. 5 lat 10 lat 292 9,7% lat 20 lat 277 9,3% lat 30 lat 191 6,4% lat i więcej 73 2,4% Razem: % 5. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy. Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby, które w ewidencji PUP w Biłgoraju pozostają nieprzerwanie od 3 do 6 miesięcy na koniec czerwca 2010 roku zarejestrowanych było 987 takich osób, co stanowi 33% ogółu bezrobotnych. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w I półroczu 2010r Jedną z przyczyn przedłużania się okresu pozostawania bez pracy tak znacznej liczby osób jest niski poziom wykształcenia i brak odpowiednich kwalifikacji. Są to przede wszystkim osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne lub niższe albo wykształcenie zawodowe. W stosunku do roku 2009 liczba bezrobotnych pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy wzrosła o 127 osób. 12

14 6. Bezrobotni według miejsca zamieszkania. Liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich na koniec czerwca 2010r. wyniosła osób (w tym 874 kobiety) 59,5 % ogółu zarejestrowanych. W analogicznym okresie 2009r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich wg wskaźnika procentowego była nieco wyższa i wynosiła 60,7% ogółu bezrobotnych (2.157 osoby). 7. Bezrobocie w poszczególnych gminach powiatu. Według stanu z dnia r. największa liczba osób bezrobotnych występowała w: mieście Biłgoraj 983 osoby (32,9% ogółu bezrobotnych), gminie Biłgoraj 436 osób (14,6%) mieście i gminie Józefów 252 osoby (8,4%). Najmniej bezrobotnych było w gminach: Aleksandrów 58 osób (1,9%), Łukowa 82 osoby (2,7%) Potok Górny 89 osób (3%). Największy spadek bezrobocia wystąpił w gminach: Aleksandrów - 32,6% Tarnogród - 22,7% Księżpol - 22,1% W żadnej z gmin nie odnotowano wzrostu liczby osób bezrobotnych. 13

15 Bezrobotni wg miejsca zamieszkania na dzień r. Gmina Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni ogółem Wzrost/ spadek w stosunku do Liczbowo Procentowo Biłgoraj m ,1% Frampol ,6% Józefów ,0% Tarnogród ,7% Aleksandrów ,6% Biłgoraj gm ,2% Biszcza ,5% Goraj ,7% Księżpol ,1% Łukowa ,8% Obsza ,4% Potok Górny ,5% Tereszpol ,1% Turobin ,6% RAZEM ,8% 1200 Bezrobotni w poszczególnych gminach powiatu biłgorajskiego wg stanu na dzień r. i r

16 8. Osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych i dodatku aktywizacyjnego Na dzień r. do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnionych było 437 osób (14,6% ogółu zarejestrowanych). Jest to spadek o 15 osób w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy do zasiłku uprawnionych było 451 osób (tj. 12,7 % ogółu bezrobotnych). Z kolei 9 osób, (w tym 4 kobiety) uprawnionych było do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego. Osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych i dodatku aktywizacyjnego od stycznia do czerwca w latach 2009 i 2010r. Wyszczególnienie Bezrobotni z prawem do zasiłku Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego 2009r. 2010r. I II III IV V VI I II III IV V VI Osoby uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w 2009 i 2010 roku I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

17 III. OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżnia siedem głównych grup bezrobotnych, do których kierowane są specjalne formy wsparcia. Zgodnie z art. 49 w/w ustawy za osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy uważa się : 1. bezrobotnych do 25 roku życia (osoby, które do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyły 25 roku życia); 2. bezrobotnych długotrwale (osoby pozostające w ewidencji łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat) albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 3. bezrobotnych powyżej 50 roku życia (osoby, które do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy ukończyły co najmniej 50 rok życia); 4. bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego (osoby, które wykonywały zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy) lub bez wykształcenia średniego (nie posiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu); 5. bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; 6. bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; 7. bezrobotnych niepełnosprawnych. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (ogółem) w dniu r. Wyszczególnienie Czerwiec 2010r. Ogółem Wskaźnik % Do 25 roku życia ,6% Długotrwale bezrobotne ,8% Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,4% Powyżej 50 roku życia ,3% Bez kwalifikacji zawodowych ,6% Bez doświadczenia zawodowego ,8% Bez wykształcenia średniego ,1% Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary pozbawiania wolności nie podjęły zatrudnienia 145 4,6% 17 0,6% Niepełnosprawni 169 5,7% 16

18 do 25 roku życia długotrwale bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawni Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy rejestrujących się w poszczególnych miesiącach 2010r. Wyszczególnienie Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Razem Do 25 roku życia Długotrwale bezrobotne Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Powyżej 50 roku życia Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Bez wykształcenia średniego Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Które po odbyciu kary pozbawiania wolności nie podjęły zatrudnienia Niepełnosprawni

19 1. Osoby do 25 roku życia. W dniu r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 795 osób bezrobotnych do 25 roku życia, w tym 400 kobiet. Łącznie bezrobotna młodzież stanowiła 26,6% ogółu bezrobotnych. W grupie do 25 roku życia zdecydowaną większość, stanowiły osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały tj. 70,7% (563 osoby). Struktura bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy r. Staż pracy Lp. Ogółem Wskaźnik % w latach 1. do 1 roku ,5% lat ,5% lat 2 0,3% 6. bez stażu ,7% Razem: % Bezrobotni do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % Kobiety Wskaźnik kobiet % 1. do % 79 19,8% ,3% ,4% ,6% % ,3% 56 14% ,9% 18 4,5% 6. powyżej ,9% 5 1,3% Razem % % Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych do 25 roku życia stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 249 osób tj. 31,3% ogółu. Bezrobotni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowili 30,9% (246 osób), zasadniczym zawodowym 16,2% (129 osób), wyższym 10,8% (86 osób). W tej grupie 10,7% ogółu (85 osób) posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej. W porównaniu do stanu na koniec czerwca 2009 roku liczba bezrobotnej młodzieży zmniejszyła się o 156 osób. W dniu r. w Urzędzie zarejestrowane były 951 osoby bezrobotne do 25 roku życia. Łącznie bezrobotna młodzież stanowiła wówczas 26,8% ogółu bezrobotnych. 18

20 Bezrobotni do 25 roku życia wg wykształcenia r. 16,2% 10,7% 10,8% 30,9% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe 31,3% gimnazjalne i poniżej 2. Długotrwale bezrobotni Na dzień r. w ewidencji Urzędu figurowało osób długotrwale bezrobotnych (tj. 37,8% ogółu), w tym 650 kobiet (tj. 57,5% ogółu długotrwale bezrobotnych). W porównaniu do 2009 roku liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się aż o 27,3% - (424 osoby). W 2009 roku w ewidencji figurowało osób długotrwale bezrobotnych, które stanowiły 43,8% ogółu zarejestrowanych. Długotrwale bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (od ostatniej rejestracji) r. Czas pozostawania Lp. Ogółem Wskaźnik ogółem % Kobiety Wskaźnik kobiet % bez pracy w m-cach 1. do ,6% 60 9,2% ,3% ,8% ,8% ,6% ,0% ,0% ,5% ,2% 6. powyżej ,8% 60 9,2% Razem: % % 19

21 Długotrwale bezrobotni wg poziomu wykształcenia r wyższe policealne średnie ogólnokształcące 262 zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej W grupie długotrwale bezrobotnych największy udział stanowili bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 25,9% (293 osoby), policealnym i średnim zawodowym 23,2% (262 osoby) oraz gimnazjalnym i poniżej -23% (260 osób). Najmniejszy był udział bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe (17,2% osób) i wykształcenie średnie ogólnokształcące (10,7% osób). Długotrwale bezrobotni to głównie osoby młode do 34 roku życia tj. 50,8% (575 osób) bez stażu pracy 31,7% (358 osób) lub z małym stażem pracy do 1 roku ( 21,5% osoby). Długotrwale bezrobotni wg stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % 1. Bez stażu ,7% 2. do 1 roku ,5% 3. 1 roku 5 lat ,0% 4. 5 lat 10 lat 106 9,4% lat 20 lat ,2% lat 30 lat 80 7,1% lat i więcej 13 1,1% Razem: % 3. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Na dzień r. w ewidencji Urzędu figurowały 341 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (tj. 11,4% ogółu bezrobotnych). Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych kobiet stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 99 osób tj. 29,1% ogółu. Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 20,5% (70 osób), policealnym i średnim zawodowym 17% (58 osób). Wskaźnik wykształcenia średniego ogólnokształcącego i wyższego wyniosły po 16,7% (57 osób). 20

22 Bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, wg wieku r. Lp. Wiek Ogółem Wskaźnik % ,2% ,3% ,4% ,2% ,9% Razem: % W grupie tej dominują kobiety do 34 roku życia (76,5%) oraz nie posiadające żadnego stażu pracy (58,4% tj. 199 osób). 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Na dzień r. zarejestrowanych było 487 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w tym 168 kobiet. Łącznie osoby te stanowiły 16,3% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zmniejszyła się o 31 osób (6%) w odniesieniu do stanu na koniec czerwca 2009r. W tej grupie 41,7% posiadało ponad 20 -letni staż pracy (203 osoby). Należy jednak zauważyć, że spośród osób po 50 roku życia 11,1% pracowało tylko do 1 roku (54 osoby), a 7% nie miało żadnego stażu pracy (34 osoby). Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik ogółem % Kobiety Wskaźnik kobiet % 1. Bez stażu 34 7% 10 6% 2. do 1 roku 54 11,1% 18 10,7% 3. 1 roku 5 lat 36 7,4% 8 4,8% 4. 5 lat 10 lat 42 8,6% 11 6,5% lat 20 lat ,2% 36 21,4% lat 30 lat ,7% 48 28,6% lat i więcej 68 14% 37 22% Razem: % % Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych powyżej 50 roku życia według czasu pozostawania bez pracy warto podkreślić, że 17% tj. 83 osoby w tej grupie pozostają bez pracy już ponad rok. 21

23 Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-cach Ogółem Wskaźnik ogółem % Kobiety Wskaźnik kobiet % 1. do ,7% 21 12,5% ,8% 43 25,6% ,7% 47 28,0% ,8% 33 19,6% ,8% 15 8,9% 6. powyżej ,2% 9 5,4% Razem: % % Bezrobotni powyżej 50 roku życia to głównie osoby o niskim poziomie wykształcenia. Zdecydowaną większość w tej grupie, bo aż 38,6% stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (188 osób), a 35,5% z wykształceniem zasadniczym zawodowym (173 osoby), natomiast z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 19,3% (94 osoby). Łącznie osoby o najniższych kwalifikacjach to 74,1% bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Tylko 5,2% stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (25 osób) a jedynie 7 osób w tej grupie posiadało wykształcenie wyższe (1,4%). Osoby powyżej 50 roku życia ze względu na wykształcenie - 35,5% r. wyższe 38,6% policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 5,2% 19,3% 1,4% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 5. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych to bezrobotni nie posiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. W ostatnim dniu czerwca 2010r. w ewidencji urzędu figurowało 527 osób bez kwalifikacji zawodowych, w tym 311 kobiet. Osoby bez kwalifikacji stanowiły 17,6% ogółu bezrobotnych, w większości były to osoby młode od 18 do 24 roku życia (191 osób) oraz w przedziale wieku lata (94 osoby). 22

24 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych wg wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik ogółem % Kobiety Wskaźnik kobiet % ,2% ,8% ,0% 49 15,8% ,5% 55 17,6% ,8% 54 17,4% ,6% 20 6,4% lata 15 2,9% - 0 Razem: % % Na dzień r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy 43,8% (231 osób). Drugą grupą pod względem wielkości omawianego zjawiska byli bezrobotni ze stażem pracy poniżej 1 roku (14,4%), a następnie bezrobotni posiadający od 1 roku do 5 lat stażu pracy (13,9%), bezrobotni ze stażem od 10 do 20 lat (11%) oraz od 5 do 10 lat (8,4%). Bezrobotni, którzy przepracowali ponad 20 lat stanowili ogółem (8,5%). 8,4% 13,9% Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy r. 11% 5,5% 3% 43,8% 14,4% bez stażu do 1 roku od 1 roku do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat 30 lat i więcej Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych to w większości osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 62,8% (331 osób) oraz z wykształceniem ogólnokształcącym 37,2% (196 osób). Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych wg wykształcenia r. 37,2% 62,8% gimnazjalne i poniżej średnie ogólnokształcące 23

25 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-cach Ogółem Wskaźnik ogółem % Kobiety Wskaźnik kobiet % 1. do ,2% 54 17,4% ,5% 75 24,1% ,1% ,7% ,1% 50 16,1% ,9% 18 5,8% 6. powyżej ,2% 12 3,9% Razem: % % Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych stanowią osoby, które w ewidencji pozostają od 3 do 6 miesięcy jest ich 180 osób (tj. 34,1%) oraz 1-3 miesięcy- 129 osób (24,5%). 6. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego Na dzień r. zarejestrowanych było osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego, w tym 683 kobiety. Łącznie osoby te stanowiły 39,7% ogółu bezrobotnych. Należy zauważyć, że kobiety bez doświadczenia zawodowego stanowią niemal połowę ogółu zarejestrowanych kobiet (45,8%). W grupie tej szczególny udział mają osoby pozostające bez pracy od 3 do 6 miesięcy tj. 402 osoby (33,8%) i od 1 do 3 miesięcy 23,7%. Najmniejszą grupę osób bez doświadczenia zawodowego stanowią osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy 33 osoby (2,8%). Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-cach Ogółem Wskaźnik % Kobiety Wskaźnik % 1. do ,2% ,7% ,7% ,6% ,8% ,3% ,2% ,9% ,3% 39 5,7% 6. powyżej ,8% 19 2,8% Razem: % % Osoby bez doświadczenia zawodowego to głównie osoby młode. W grupie tej dominują bezrobotni w wieku od 18 do 24 roku życia 53% (629 osób) oraz w wieku od 25 do 34 roku życia 37,4% (444 osoby). 24

26 14,2% Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego wg wykształcenia r. 14,5% 25% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące 21,6% 24,7% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej W grupie tej dominują osoby z wykształceniem wyższym osób (25%) oraz policealnym i średnim zawodowym 293 osoby (24,7%). Najmniejszą grupę bez doświadczenia zawodowego stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym tj. 169 osób (14,2%). 7. Bezrobotni bez wykształcenia średniego W ostatnim dniu czerwca 2010r. w ewidencji urzędu figurowało osób bez wykształcenia średniego, w tym 506 kobiet. Osoby takie stanowiły 43,1% ogółu bezrobotnych. W większości były to osoby w wieku od 45 do 54 lat tj. 344 osoby (26,7%) wieku lata (286 osób) 22,2 % oraz w wieku lata 264 osoby (20,5%). W grupie tej dominują osoby bez stażu pracy 295 osób tj. 22,9%. Bezrobotni bez wykształcenia średniego ze względu na wiek r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,6% ,5% ,2% ,7% ,8% lata 41 3,2% - Razem %

27 Bezrobotni bez wykształcenia średniego wg pozostawania bez pracy (w miesiącach) r. 8,3% 4% 14,7% 17,6% 32,3% 23,1% do1 1 do 3 3 do 6 6 do do 24 powyżej Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Według stanu na dzień r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 145 osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 4,9% ogółu bezrobotnych. Zdecydowaną większość w tej grupie stanowiły kobiety tj. 129 osób (89%) ogółu. Najliczniejszą grupę bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko stanowiły osoby bez stażu pracy - 50 osób (34,5%), ze stażem od 1 roku do 5 lat- 36 osób (24,8%), a następnie bezrobotni poniżej 1 roku stażu pracy - 34 osoby (23,4%). Grupy bezrobotnych ze stażem od 5 do 10 oraz od 10 do 20 lat stanowili po 8,3% (po 12 osób), a powyżej 30 lat 1 osoba (0,7%). Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 39 osób (26,8%). Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 38 osób (26,2%), średnim ogólnokształcącym 16,6% (24 osoby), a policealnym i średnim zawodowym oraz wyższym 15,2% (po 22 osoby). Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia wg wieku r. Lp. Wiek Ogółem Wskaźnik % ,3% ,9% ,8% ,3% ,7% Razem ,0% 26

28 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % 1. do ,0% ,8% ,4% ,2% ,1% 6. powyżej ,5% Razem: ,0% 9. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawiania wolności nie podjęli zatrudnienia Według stanu na dzień r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 17 osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, jest to 0,6% ogółu bezrobotnych. W grupie tej 100% stanowią mężczyźni. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia wg wieku stan na r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % ,3% ,5% ,4% ,8% lata - - Razem: % Należy podkreślić, że 4 osoby (23,5%) w tej grupie jeszcze nie pracowały. 7 osób (tj. 41,1%) legitymowało się wykształceniem zasadniczym zawodowym, 6 osób, z kolei (35,3%) wykształceniem gimnazjalnym lub niższym oraz po 2 osoby (11,8%) z grup z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz średnim ogólnokształcącym. 27

29 10. Bezrobotni niepełnosprawni Szczególną grupą wśród bezrobotnych są osoby niepełnosprawne. Na dzień r. zarejestrowanych było 169 osób niepełnosprawnych, w tym 70 kobiet. Niepełnosprawni stanowili 5,7% ogółu bezrobotnych. Należy podkreślić, że tylko 3 osoby posiadały wykształcenie wyższe, natomiast 67 osób (tj. 39,6%) legitymowało się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, a 64 osoby (37,9%) wykształceniem zasadniczym zawodowym. Bezrobotni niepełnosprawni wg wieku r. Lp. Wiek Ogółem Wskaźnik % ,1% ,1% ,8% ,7% ,8% ,5% Razem % W grupie tej dominują osoby w wieku lata, które stanowiły aż 36,7% ogółu zarejestrowanych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne są niewątpliwie grupą bezrobotnych najsilniej odczuwającą trudności związane z pozyskaniem, wykonywaniem i utrzymaniem zatrudnienia, dla których praca stanowi nie tylko źródło dochodów, ale także najskuteczniejszy sposób rehabilitacji społeczno zawodowej. Potwierdza to fakt, że w grupie niepełnosprawnych osób bezrobotnych aż 26,6% osób pozostawało bez pracy ponad 12 miesięcy (45 osób). Bezrobotni niepełnosprawni wg stażu pracy r. 14,2% 5,9% 14,2% bez stazu do 1 roku 19,5% 21,3% od 1 roku do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 20 lat od 20 do 30 lat 10,7% 14,2% 30 lat i więcej Opracował: Adrian Zarzycki 28

30

31 Notatki:

32

33

34

35

36 Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ul. Bohaterów Monte Cassino Biłgoraj tel. (0-84) , fax

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r.

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. Biłgoraj, lipiec 2009r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Na dzień 30.06.2009r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011

Powiat pajęczański 11,6 % 12,3 % 12,9 % Kraj 11,8 % 12,1 % 12,5 % STOPA BEZROBOCIA 12,6 13,0 12,2 12,012,0 12,7 11,8 11,7 11,8 11,8 VI 2011 IV 2011 Pajęczno 1 Według stanu na koniec stycznia 1 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie wynosiła 891 osób w tym 167 kobiet. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nastąpił

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 21 roku Szczecin 211 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 6 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 7 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2011 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r.

INFORMACJA. o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 2019r. INFORMACJA o bezrobociu w powiecie pajęczańskim za czerwiec 219r. Pajęczno 219 strona 2 SPIS TREŚCI I. POZIOM BEZROBOCIA... 5 II. STOPA BEZROBOCIA... 7 III. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA... 8 IV. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2013 ROKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI LUTY

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące w szczególnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu lutego 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/2/AM/13 Ryki, dnia 05.03.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 28.02.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W STYCZNIU 2013 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu stycznia 2013 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2010 roku Szczecin 2010 Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo