INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: GUS Źródło: GUS 1

3 Stopa bezrobocia 1 13,4% 13,3% 11,5% 11,3% 9,7% 8,6% Polska pomorskie p.gdański Stopa bezrobocia w powiecie gdańskim 10,5% 10,2% 10,1% 1 9,7% 9,6% 1 9,5% 9,2% 9,0% 8,8% 8,6% 8,7% 8,5% 8,5% 8,6% 8,5% 8,0% 7,5% Wielkość bezrobocia - powiat gdański

4 Wielkość bezrobocia w gminach powiatu gdańskiego - stan na r Pruszcz Gdański (m.) Pruszcz Gdański (gm.) Trąbki Wielkie Kolbudy Pszczółki Cedry Wielkie Przywidz Suchy Dąb 2. Napływy bezrobotnych W 2014 r. zarejestrowano ogółem 4287 osób bezrobotnych, czyli nastąpił spadek liczby osób nowo zarejestrowanych w stosunku do analogicznego okresu o 570 osób Napływ bezrobotnych w powiecie gdańskim

5 3. Pośrednictwo pracy W 2014 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono 1367 ofert pracy z firm mających swoje siedziby na terenie powiatu gdańskiego. Liczba pozyskanych ofert pracy z terenu powiatu gdańskiego w 2014 roku Oferty pracy zgłoszone do PUP w Gdańsku wg branż w okresie od r. z terenu powiatu gdańskiego Działalność niezidentyfikowana 0 Gospodarstwa domowe zatrudniające 0 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 Górnictwo i wydobywanie 4 Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 8 Działalność związana z obsługą rynku 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i 15 Informacja i komunikacja 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i 42 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 45 Działalność profesjonalna, naukowa i 46 Pozostała działalność usługowa 54 Administracja publiczna i obrona narodowa; 59 Edukacja 66 Transport i gospodarka magazynowa 74 Działalność w zakresie usług administrowania 107 Budownictwo 153 Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów 219 Przetwórstwo przemysłowe

6 Liczba podjęć pracy w 2014r

7 ZAŁĄCZNIKI 6

8 7,6% 9,0% 13,1% 17,2% 15,9% 18,7% 16,3% 16,2% 22,5% 20,6% 19,1% 23,8% Załącznik 1 STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. 3 Procentowy udział osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do powyżej Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 miesiąca ,6% 9,0% 1,5% 1-3 miesięcy ,2% 18,7% 1,5% 3-6 miesięcy ,9% 13,1% -2,8% 6-12 miesięcy ,5% 16,3% -6,2% miesięcy ,6% 19,1% -1,5% powyżej 24 miesięcy ,2% 23,8% 7,7% 7

9 7,2% 12,0% 13,2% 13,0% 17,5% 15,8% 16,5% 20,6% 18,7% 19,3% 19,8% 26,4% Największa liczba bezrobotnych (732 osoby) na dzień 31 grudnia 2014 r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Liczba osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy wzrosła o 7,7% w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy o 6,2% i obecnie wynosi 499 osób. 3 Procentowy udział osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do powyżej 24 mężczyźni kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,0% 7,2% ,6% 17,5% ,2% 13,0% ,8% 16,5% ,7% 19,3% powyżej ,8% 26,4% 8

10 Najwięcej bezrobotnych (193 osoby) pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy i wpisywały się w granice wiekowe lata, z czego 42 osoby stanowili mężczyźni, natomiast 151 osób to kobiety. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2014 r. Bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy do powyżej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘŻCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY lat i więcej RAZEM

11 Najwięcej bezrobotnych (251 osób, z czego 149 kobiet i 102 mężczyzn) pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy oraz jednocześnie posiadali wykształcenie gimnazjalne i niższe, a najmniej bezrobotnych (32 osoby, z czego 18 kobiet i 14 mężczyzn) było bez pracy do 1 miesiąca i posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2014 r. Bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy do powyżej 24 OGÓŁEM wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM MĘŻCZYŹNI wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM KOBIETY wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM

12 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 144 osoby (w tym 114 kobiet) pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy posiadających doświadczenie zawodowe od 1 do 5 lat, a najmniej bezrobotnych (12 osób) było bez pracy do 1 miesiąca i z stażem pracy 30 lat i więcej. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2014 r. Staż pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM MĘŻCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM

13 12,5% 13,4% 10,4% 10,4% 23,6% 21,4% 23,3% 23,0% 30,2% 31,9% 2. Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,5% 13,4% 0,8% policealne i średnie zawodowe ,6% 21,4% -2,2% średnie ogólnokształcące ,4% 10,4% -0,1% zasadnicze zawodowe ,3% 23,0% -0,3% gimnazjalne i poniżej ,2% 31,9% 1,7% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2013 r. w powiecie gdańskim procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia zmienił się nieznacznie. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 31,9%. Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,0%) oraz policealne i średnie zawodowe (21,4%). Najmniej osób posiadało wykształcenie wyższe (13,4%) i średnie ogólnokształcące (10,4%). 12

14 9,0% 6,0% 16,1% 13,1% 18,3% 23,3% 19,9% 28,1% 27,7% 38,5% Procentowy udział osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej mężczyźni kobiety Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,0% 16,1% policealne i średnie zawodowe ,3% 23,3% średnie ogólnokształcące ,0% 13,1% zasadnicze zawodowe ,1% 19,9% gimnazjalne i poniżej ,5% 27,7% Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowiły 304 osób, zaś mężczyźni 106 osób. Duża różnica w liczbie osób pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiła również wśród pozostałych typów wykształcenia. 13

15 3. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych r r. 39% 38% 61% 62% mężczyźni kobiety Płeć Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. kobiety % 62% 1% mężczyźni % 38% -1% Wśród ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych w 2014 r. były 1892 kobiety. Liczba kobiet w 2014 r. wzrosła o 1% w stosunku do 2013 roku. 14

16 1,0% 9,5% 12,8% 11,1% 16,0% 21,6% 17,9% 15,1% 16,6% 24,4% 21,6% 32,5% Procentowy udział osób bezrobotnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej mężczyźni kobiety Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: Wiek osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,8% 16,0% ,6% 32,5% ,9% 24,4% ,6% 15,1% ,6% 11,1% 60 lat i więcej ,5% 1,0% Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała wiek lata (615 kobiet). Najmniej kobiet 18 osób (tj. 1,0% ogółu bezrobotnych) posiadała wiek 60 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 255 osób (tj. 21,6% ogółu bezrobotnych) w wieku lata, a najmniej 112 mężczyzn (tj. 9,5% ogółu bezrobotnych) w wieku powyżej 60 lat. 15

17 4,7% 4,7% 13,5% 12,5% 11,4% 15,6% 15,9% 15,8% 15,5% 17,7% 16,5% 20,3% 21,0% 4. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staż pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni ze stażem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez stażu. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. Procentowy udział osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 roku ,5% 1,5% 1-5 lat ,3% 21,0% 0,7% 5-10 lat ,6% 15,9% 0,3% lat ,8% 15,5% -0,3% lat ,5% 11,4% -1,1% 30 lat i więcej ,7% 4,7% bez stażu ,7% 16,5% -1,2% Powyższe dane wskazują, że na dzień 31 grudnia 2014 r. w powiecie gdańskim w porównaniu do analogicznego okresu procentowy udział osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem nieznacznie się zmienił. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (644 osoby, tj. 21,0% ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni ze stażem pracy od 1 do 5 lat. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (144 osoby, tj. 4,7% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. 16

18 2,7% 8,4% 7,9% 14,6% 15,3% 17,7% 23,0% 13,6% 17,3% 15,6% 15,4% 16,2% 14,4% 17,8% Procentowy udział osób bezrobotnych w podziale na staż pracy i płeć - stan na r do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu mężczyźni kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do 1 roku ,6% 15,3% 1-5 lat ,7% 23,0% 5-10 lat ,6% 17,3% lat ,6% 15,4% lat ,2% 8,4% 30 lat i więcej ,9% 2,7% bez stażu ,4% 17,8% Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia były kobiety, które posiadały od 1 do 5 lat stażu pracy (436 osób, tj. 23,0% ogółu bezrobotnych), zaś najmniej bezrobotnych kobiet (51 kobiet tj. 2,7% ogółu bezrobotnych), które posiadały staż pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 208 osób (tj. 17,7% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy od 1 do 5 lat, a najmniej 93 mężczyzn (tj. 7,9% ogółu bezrobotnych) miało staż pracy 30 lat i więcej. 17

19 5. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku r r. 15,2% 13,0% 84,8% 87,0% Bezrobotni Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. z prawem do zasiłku ,2% 13,0% 2,2% bez prawa do zasiłku ,8% 87,0% -2,2% Powyższe dane statystyczne wskazują, że wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia zarejestrowanych z terenu powiatu gdańskiego w dniu 31 grudnia 2014 r. uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 13,0%. W stosunku do danych z analogicznego okresu udział ten nieznacznie spadł (o 2,2%). Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku wg płci - stan na r ,3% 86,2% 11,7% 13,8% mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku Osoby bezrobotne zarejestrowane Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,7% 13,8% bez prawa do zasiłku ,3% 86,2% 18

20 14,0% 13,6% 11,6% 12,6% 23,1% 22,0% 20,5% 22,0% 30,7% 29,8% Załącznik 2 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotny do 25 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,2% 6,0% -1,2% policealne i średnie zawodowe ,4% 28,3% -0,2% średnie ogólnokształcące ,2% 17,0% -0,2% zasadnicze zawodowe ,8% 15,9% -2,9% gimnazjalne i poniżej ,4% 32,9% 4,4% Powyższe dane statystyczne wskazują, że w porównaniu do r. w powiecie gdańskim nieznacznie zmienił się procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku życia (149 osób) na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej bezrobotnych do 25 roku życia (27 osób) posiadało ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił, w porównaniu do końca analogicznego okresu spadek procentowy w tej grupie osób bezrobotnych o 1,2%. 19

21 7,9% 13,2% 14,6% 10,8% 11,8% 20,4% 17,0% 13,7% 11,3% 19,1% 27,5% 32,7% 3,3% 7,3% 8,6% 18,5% 14,6% 24,8% 21,2% 35,1% 34,4% 32,1% Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia wyższe Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,3% 7,3% policealne i średnie zawodowe ,1% 24,8% średnie ogólnokształcące ,6% 21,2% zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ,5% 14,6% ,4% 32,1% Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

22 8,6% 7,9% 3,3% 11,3% 21,2% 19,2% 15,9% 11,9% 16,6% 15,2% 29,1% 39,7% Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,6% 21,2% 11,3% ,7% 39,7% 29,1% ,0% 19,2% 15,9% ,8% 8,6% 11,9% ,7% 7,9% 16,6% powyżej ,3% 3,3% 15,2% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (148 osób, tj. 32,7% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 1 do 3 miesięcy, z czego 88 osób to kobiety (tj. 29,1% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) a 60 osób mężczyźni (tj. 39,7% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 49 osób (tj. 10,8% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez zatrudnienia od 6-12 miesięcy, z czego 36 kobiet (tj. 11,9% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 13 mężczyzn (tj. 8,6% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia. 21

23 15,9% 14,9% 29,8% 36,4% 54,3% 48,7% 0,4% 17,5% 15,2% 25,8% 34,2% 56,4% 50,6% Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku bez stażu Procentowy udział osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na płeć i staż pracy - stan na r do 1 roku bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,2% 29,8% 36,4% 1-5 lat ,2% 15,9% 14,9% 5-10 lat bez stażu ,6% 54,3% 48,7% Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (229 osób, tj. 50,6% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez stażu pracy, z czego 147 osób stanowiły kobiety (tj. 48,7% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 82 osoby stanowili mężczyźni (tj. 54,3% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). 22

24 7,6% 8,0% 16,0% 15,6% 12,8% 17,1% 16,1% 22,6% 20,7% 17,5% 21,3% 24,7% 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nieposiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniających do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, stażu pracy ogółem i płci. Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,6% 8,0% 0,4% ,0% 17,1% 1,1% ,6% 12,8% -2,8% ,6% 16,1% -6,5% ,7% 21,3% 0,6% powyżej ,5% 24,7% 7,2% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (296 osób) na dzień 31 grudnia 2014 r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Ilość tych osób utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, nastąpił w porównaniu do końca analogicznego okresu wzrost w tej kategorii o 7,2% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (96 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, ale w tym przypadku nastąpił w porównaniu 31 grudnia 2013 roku spadek o 0,4%. 23

25 3,1% 3,9% 12,3% 16,0% 16,2% 18,2% 16,5% 13,4% 25,9% 24,8% 24,5% 25,1% 1 6,9% 11,1% 17,4% 17,0% 16,0% 15,5% 16,5% 19,3% 22,4% 21,9% 26,2% Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,9% ,4% 17,0% ,0% 11,1% ,5% 16,5% ,3% 22,4% powyżej ,9% 26,2% Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku (w latach) i więcej

26 1,5% 8,3% 12,6% 21,0% 20,2% 18,1% 14,0% 11,7% 21,2% 16,7% 26,9% 27,8% Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,8% 21,0% 26,9% ,1% 20,2% 27,8% ,2% 12,6% 18,1% ,5% 21,2% 14,0% ,4% 16,7% 11,7% 60 lat i więcej ,9% 8,3% 1,5% Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (297 osób, tj. 24,8% ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lata, z czego 209 osób to kobiety (tj. 26,9% ogółu bezrobotnych kobiet bez kwalifikacji zawodowych) i 88 osób to mężczyźni (tj. 21,0% ogółu bezrobotnych mężczyzn bez kwalifikacji zawodowych). 25

27 10,2% 9,4% 11,9% 9,5% 11,2% 5,9% 5,5% 1,4% 19,0% 21,9% 16,4% 20,8% 25,7% 31,1% 3,1% 2,8% 10,8% 9,7% 11,0% 10,4% 9,0% 7,8% 17,0% 20,9% 18,4% 19,3% 30,6% 29,2% Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na staż pracy ogłem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 26

28 Staż pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,9% 19,0% 21,9% 1-5 lat ,3% 16,4% 20,8% 5-10 lat ,7% 10,2% 9,4% lat ,4% 11,9% 9,5% lat ,8% 11,2% 5,9% 30 lat i więcej ,8% 5,5% 1,4% bez stażu ,2% 25,7% 31,1% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 350 osób (w tym 242 kobiety i 108 mężczyzn) nie posiadających stażu pracy, a najmniej bezrobotnych (34 osoby, z czego 11 kobiet i 23 mężczyzn) było ze stażem pracy 30 lat i więcej. 27

29 1,1% 2,3% 4,1% 4,4% 3,6% 4,0% 8,9% 6,7% 37,0% 36,1% 46,3% 45,6% 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Osoby długotwale bezrobotne wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych w miesiącach Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,1% 2,3% 1,2% ,1% 4,4% 0,3% ,6% 4,0% 0,4% ,9% 6,7% -2,2% ,3% 37,0% -9,3% powyżej ,1% 45,6% 9,5% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba długotrwale bezrobotnych (722 osoby) na dzień 31 grudnia 2014 r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie, w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku w tej kategorii nastąpił spadek o 9,3%. Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych (37 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do analogicznego okresu wzrost o 1,2%. 28

30 4,7% 4,7% 10,3% 9,4% 10,8% 15,3% 22,3% 20,7% 31,3% 26,9% 22,8% 20,9% 3,8% 1,6% 4,8% 4,2% 4,5% 3,8% 7,2% 6,4% 39,4% 35,7% 40,4% 48,3% Osoby długotwale bezrobotne w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,8% 1,6% ,8% 4,2% ,5% 3,8% ,2% 6,4% ,4% 35,7% powyżej ,4% 48,3% Procentowy udział osób długotrwale bezrobotnych wg wieku w latach i więcej

31 4,3% 0,8% 12,2% 11,7% 12,0% 16,8% 16,6% 16,8% 26,1% 21,8% 32,5% 28,4% Procentowy udział osób bezrobotnych długotwale w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: Wiek osób długotrwale bezrobotnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,4% 4,3% 12,2% ,9% 16,8% 32,5% ,8% 16,6% 26,1% ,9% 28,4% 16,8% ,3% 21,8% 11,7% 60 lat i więcej ,7% 12,0% 0,8% Najwięcej długotrwale bezrobotnych (427 osób, tj. 26,9% ogółu osób długotrwale bezrobotnych) było w wieku lata, w tym 94 mężczyzn (tj. 16,8% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) oraz 333 kobiety (tj. 32,5% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci). 30

32 8,2% 3,9% 10,6% 16,8% 12,0% 22,5% 27,4% 22,9% 32,0% 43,6% 10,2% 9,8% 9,5% 9,1% 23,1% 20,5% 24,1% 24,5% 33,1% 36,1% Procentowy udział osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Procentowy udział osób bezrobotnych długotwale w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,8% 8,2% 10,6% policealne i średnie zawodowe ,5% 16,8% 22,5% średnie ogólnokształcące ,1% 3,9% 12,0% zasadnicze zawodowe ,5% 27,4% 22,9% gimnazjalne i poniżej ,1% 43,6% 32,0% 31

33 10,4% 15,5% 7,7% 7,9% 1,9% 15,6% 23,2% 14,1% 16,6% 18,8% 16,2% 21,1% 12,2% 18,9% 3,9% 4,0% 13,2% 13,7% 12,4% 12,4% 16,2% 15,7% 17,3% 17,1% 16,8% 16,5% 20,2% 20,5% Ponadto wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły 572 osoby (w tym 328 kobiet i 244 mężczyzn) posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej długotrwale bezrobotnych 145 osób (z czego 123 to kobiety i 22 to mężczyźni) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Procentowy udział osób długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Procentowy udział osób bezrobotnych długotwale w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 32

34 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: Staż pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,7% 10,4% 15,5% 1-5 lat ,5% 15,6% 23,2% 5-10 lat ,7% 14,1% 16,6% lat ,1% 18,8% 16,2% lat ,4% 21,1% 7,7% 30 lat i więcej ,0% 7,9% 1,9% bez stażu ,5% 12,2% 18,9% Natomiast wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły 325 osób (w tym 238 kobiet) posiadających doświadczenie od 1 do 5 lat. Najmniej długotrwale bezrobotnych - 64 osoby (w tym 20 kobiet i 44 mężczyzn) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 33

35 4,7% 4,5% 5,4% 19,4% 19,3% 30,4% 30,1% 40,5% 40,8% 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotny powyżej 50 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła, co najmniej 50 rok życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 5 Procentowy urdział osób powyżej 50 roku życia wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,7% 4,5% -0,2% policealne i średnie zawodowe ,4% 19,3% -0,2% średnie ogólnokształcące ,4% 0,4% zasadnicze zawodowe ,4% 30,1% -0,3% gimnazjalne i poniżej ,5% 40,8% 0,3% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia (339 osób) na dzień 31 grudnia 2014 r. w powiecie gdańskim posiadała tylko wykształcenie gimnazjalne i poniżej, tj. 40,8% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Natomiast najmniej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (37 osób) posiadało ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego okresu spadek o 0,2% w ogóle osób bezrobotnych do 50 roku życia. 34

36 3,7% 4,6% 6,1% 6,9% 7,6% 8,5% 5,6% 6,4% 21,1% 23,6% 17,9% 17,1% 38,1% 33,0% 3,8% 5,2% 2,2% 13,8% 9,2% 25,7% 23,8% 35,4% 36,1% 44,8% Procentowy urdział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,8% 5,2% policealne i średnie zawodowe ,8% 25,7% średnie ogólnokształcące ,2% 9,2% zasadnicze zawodowe ,4% 23,8% gimnazjalne i poniżej ,8% 36,1% Procentowy urdział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu 35

37 6,4% 6,3% 9,6% 14,2% 15,5% 14,3% 17,9% 24,3% 20,7% 22,3% 2 28,4% Staż pracy ogółem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,6% 5,1% 3,9% 1-5 lat ,9% 7,3% 6,3% 5-10 lat ,5% 6,7% 10,7% lat ,6% 20,9% 26,7% lat ,0% 33,9% 31,9% 30 lat i więcej ,1% 20,3% 13,4% bez stażu ,4% 5,8% 7,1% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 274 osoby, (z czego 122 kobiety i 152 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Stanowili oni 33,0% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym odpowiednio 31,9% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i 33,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Wśród ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia najmniej było (38 osób, tj. 4,6% ogółu tych bezrobotnych) z stażem do 1 roku, w tym 15 osób stanowiły kobiety (3,9% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) oraz 23 mężczyzn (5,1%). Procentowy urdział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

38 3,9% 8,2% 8,7% 13,6% 10,7% 17,8% 17,6% 18,3% 22,7% 21,7% 29,2% 27,5% Procentowy urdział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,3% 8,2% 3,9% ,5% 13,6% 17,8% ,6% 8,7% 10,7% ,9% 17,6% 18,3% ,3% 22,7% 21,7% powyżej ,4% 29,2% 27,5% Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia (236 osób, tj. 28,4% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres powyżej 24 miesięcy, z czego było 105 kobiet (tj. 27,5% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 131 mężczyzn (tj. 29,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Natomiast najmniej liczna grupa - 52 osoby (tj. 6,3% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, z czego 15 kobiet (tj. 3,9% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 37 mężczyzn (tj. 8,2% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). 37

39 7,6% 10,1% 15,2% 12,7% 18,5% 17,3% 16,9% 19,9% 20,4% 19,8% 18,5% 23,2% 5. Niepełnosprawni W określeniu liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Procentowy udział bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych niepełnosprawnych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,6% 10,1% 2,5% ,5% 17,3% -1,2% ,2% 12,7% -2,5% ,9% 16,9% -3,0% ,4% 19,8% -0,5% powyżej ,5% 23,2% 4,7% 38

40 10,3% 1 17,5% 15,5% 10,7% 11,3% 17,1% 20,7% 17,1% 23,7% 21,6% 24,3% Procentowy udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych niepełnosprawnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,3% ,5% 17,1% ,5% 10,7% ,3% 20,7% ,7% 17,1% powyżej ,6% 24,3% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych niepełnosprawnych (55 osób) na dzień 31 grudnia 2014 r. w powiecie gdańskim pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych (24 osoby) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca. 39

41 5,2% 5,7% 2,9% 12,4% 12,9% 17,5% 19,3% 14,4% 24,7% 25,8% 32,1% 27,1% 7,1% 5,5% 8,5% 7,6% 12,3% 12,7% 15,6% 18,6% 25,1% 31,3% 29,1% 26,6% Procentowy udział bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku w latach i więcej Procentowy udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: Wiek bezrobotnych niepełnosprawnych w latach liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,5% 5,2% 5,7% ,7% 12,4% 12,9% ,6% 17,5% 19,3% ,1% 24,7% 32,1% ,6% 25,8% 27,1% 60 lat i więcej ,6% 14,4% 2,9% 40

42 8,2% 3,1% 1 11,3% 17,1% 11,4% 29,9% 24,3% 37,1% 47,4% 4,7% 9,3% 7,1% 8,0% 19,9% 14,8% 30,8% 26,6% 37,4% 41,4% Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych (69 osób, tj. 29,1% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) było w wieku lata, w tym 45 kobiet i 24 mężczyzn. 5 Procentowy udział bezrobotnych niepełnosprawnych wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Procentowy udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety 41

43 6,6% 11,0% 6,6% 5,5% 10,9% 12,7% 9,5% 8,9% 19,0% 16,9% 22,3% 20,7% 25,1% 24,5% Wykształcenie osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,3% 8,2% 1 policealne i średnie zawodowe ,8% 11,3% 17,1% średnie ogólnokształcące ,0% 3,1% 11,4% zasadnicze zawodowe ,6% 29,9% 24,3% gimnazjalne i poniżej ,4% 47,4% 37,1% Wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 98 osób (w tym 52 kobiety i 46 mężczyzn) posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 19 osób (z czego 16 kobiet i 3 mężczyzn) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Procentowy udział bezrobotnych niepełnosprawnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu 42

44 9,3% 12,1% 19,6% 10,3% 14,3% 9,3% 2,9% 6,2% 10,7% 15,5% 24,3% 29,9% 20,7% Procentowy udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,0% 9,3% 12,1% 1-5 lat ,9% 19,6% 5-10 lat ,7% 10,3% 14,3% lat ,7% 15,5% 24,3% lat ,5% 29,9% 20,7% 30 lat i więcej ,5% 9,3% 2,9% bez stażu ,9% 6,2% 10,7% Wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 58 osób posiadających staż pracy lat. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 13 osób posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 43

45 3,4% 5,5% 12,2% 10,8% 13,1% 13,3% 16,1% 22,3% 2 29,0% 24,8% 29,4% 6. Osoby bezrobotne samotnie wychowujące dzieci do 18 roku życia Osoba bezrobotna samotnie wychowująca dzieci oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W określeniu liczby osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Procentowy udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. do ,4% 5,5% ,2% 10,8% ,1% 13,3% ,0% 16,1% ,3% 24,8% powyżej ,4% Powyższe dane statystyczne wskazują, że na dzień 31 grudnia 2014 r. największa liczba bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia to 128 osób w powiecie gdańskim które pozostawały bez pracy powyżej 24 miesięcy. 44

46 4,9% 6,5% 10,9% 11,3% 15,2% 13,1% 15,2% 15,2% 23,9% 28,3% 24,4% 31,1% Procentowy udział osób bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,9% 4,9% ,5% 11,3% ,2% 13,1% ,9% 15,2% ,3% 24,4% powyżej ,2% 31,1% 45

47 2,2% 5,9% 1,8% 2,2% 10,9% 21,9% 26,1% 24,2% 21,7% 46,3% 37,0% 7,9% 2,4% 7,6% 2,8% 0,2% 20,2% 19,8% 23,0% 25,5% 46,6% 44,1% Procentowy udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg wieku w latach i więcej Procentowy udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek (w latach) bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,8% 2,2% 21,9% ,1% 26,1% 46,3% ,5% 37,0% 24,2% ,6% 21,7% 5,9% ,8% 10,9% 1,8% 60 lat i więcej ,2% 2,2% 46

48 6,5% 7,5% 11,3% 21,7% 19,5% 18,5% 26,1% 45,7% 43,2% 6,4% 7,4% 10,5% 10,1% 20,4% 19,8% 19,7% 19,3% 42,9% 43,4% Najwięcej bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia (192 osoby, tj. 44,1% ogółu bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia) było w wieku lata, w tym 180 kobiet (tj. 46,3% ogółu bezrobotnych kobiet wychowujących dziecko do 18 roku życia). Procentowy udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Procentowy udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety 47

49 2,6% 2,5% 0,2% 0,5% 9,2% 9,4% 17,8% 21,6% 17,2% 13,1% 26,2% 28,5% 26,8% 24,4% Wykształcenie bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,4% 6,5% 7,5% policealne i średnie zawodowe ,8% 21,7% 19,5% średnie ogólnokształcące ,1% 11,3% zasadnicze zawodowe ,3% 26,1% 18,5% gimnazjalne i poniżej ,4% 45,7% 43,2% Procentowy udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu 48

50 6,5% 2,1% 4,3% 17,4% 22,1% 13,0% 13,1% 15,2% 8,7% 13,0% 30,4% 28,3% 25,7% Procentowy udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,6% 17,4% 22,1% 1-5 lat ,5% 30,4% 28,3% 5-10 lat ,1% 13,0% 13,1% lat ,4% 15,2% 8,7% lat ,5% 6,5% 2,1% 30 lat i więcej ,5% 4,3% bez stażu ,4% 13,0% 25,7% Natomiast wśród wszystkich bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia najliczniejszą grupę stanowiły 124 osoby (w tym 110 kobiet) posiadających staż pracy od 1 do 5 lat. Najmniej osób bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia to 2 osoby, która posiadały staż pracy 30 lat i więcej. 49

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 12,4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia stan z r.

Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Na rynku pracy początek 2014 roku nie zaczął się korzystnie. W sposób znaczący wzrosła nie tylko liczba zarejestrowanych bezrobotnych, ale i stopa bezrobocia. Bez większych zmian

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy

We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy We wrześniu gdański PUP zanotował minimalny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Nie miało to jednak dużego wpływu na wysokość stopy bezrobocia w regionie. I Wielkość bezrobocia Sezon wakacyjny

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2015 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2015 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2015 roku stanu na koniec stycznia 2015 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Najnowsze dane z lokalnego rynku pracy skłaniają do optymizmu. W kwietniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, stopa bezrobocia na terenie Miasta Gdańska zmniejszyła się o kolejne 0,2 punktu

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Po zakończeniu okresu zimowego z lokalnego rynku pracy zaczynają napływać coraz lepsze wiadomości. W Gdańsku stopa bezrobocia zmniejszyła się w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0,1 punktu

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 28 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 29 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.28 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo