POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku."

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, Kolno, tel , fax , INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno czerwiec 2014 r.

2 SPIS TREŚCI I. POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA 1. Napływ i odpływ bezrobotnych II. STRUKTURA BEZROBOCIA 1. Bezrobotni poprzednio pracujący 2. Bezrobotni z prawem do zasiłku 3. Bezrobotni zamieszkali na terenach wiejskich 4. Bezrobotni, którzy ukończyli naukę 5. Bezrobocie wśród kobiet III. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Długotrwale bezrobotni 2. Bezrobotni do 25 roku życia 3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia 4. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych IV. AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH USŁUGI 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Klub Pracy V. AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH INSTRUMENTY 1. Realizacja instrumentów rynku pracy dla bezrobotnych 2. Realizacja instrumentów rynku pracy dla pracodawców VI. PODSUMOWANIE

3 I. POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA Na koniec maja 2014 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy pozostawało bez pracy 2923 osób bezrobotnych, nastąpił spadek o 148 osób bezrobotnych w stosunku do miesiąca kwietnia 2014 r., tj. o 4,8% (w kwietniu było 3071 osób bezrobotnych). Sytuację na lokalnym rynku pracy obrazują następujące dane, zawarte w poniższej tabeli i przedstawione w formie wykresu: Wyszczególnienie Ogółem bezrobotni /stan na dzień/ Spadek /-/ Wzrost /+/ xxxxxxxxxxxxxx w liczbie osób w % Powiat Kolno ,8 Miasto Kolno ,7 Kolno ,6 i miasto Stawiski ,7 Grabowo ,5 Mały Płock ,5 Turośl ,5 gmina Turośl gmina Grabowo gmina Kolno gmina Mały Płock gmina i miasto Stawiski miasto Kolno V'2014 IV" Największy liczbowy i procentowy spadek rejestrowanego bezrobocia nastąpił w mieście Kolno (o 68 osób), tj. o 6,7% mniej niż w miesiącu kwietniu 2014 r., pozostałe gminy również zanotowały spadek liczby osób bezrobotnych.

4 Napływ i odpływ bezrobotnych W maju 2014 roku ruch bezrobotnych / napływ i odpływ / kształtował się następująco: liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 156 osób, w tym po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 57 osób, co stanowi 36,5% ogółu zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, natomiast większość, bo 63,5% (99 osób) stanowiły osoby powracające do ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990 r.), z czego do rejestracji powróciło 12 osób po stażu, 3 osoby po robotach publicznych. Z 156 osób bezrobotnych zarejestrowanych w omawianym miesiącu 90 osób zamieszkiwało na wsi, co stanowi 57,7% osób rejestrujących się. Z ewidencji osób bezrobotnych w maju 2014 roku wyłączono 304 osoby bezrobotne, w tym 136 kobiet. Odpływ z bezrobocia nastąpił wskutek: PODJĘCIA PRACY 100 Z tego: Niesubsydiowanej 68 Subsydiowanej 32 prac interwencyjnych 7 robót publicznych 6 z tego podjęcia działalności gospodarczej 13 podjęcia pracy w ramach ref. kosztów 6 zatrudn. bezrobotnego Rozpoczęcia szkolenia 1 Rozpoczęcia stażu 74 Rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 0 Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 0 Rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia 0 socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 3 odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy Niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 38 Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 48 Podjęcia nauki 0 Ukończenia 60/65 lat 2 Nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 Nabycia praw do świadczenia przedemerytalnych 3 Innych 32 Ogółem 304 osoby

5 Przyczyny wyłączenia osób z ewidencji bezrobotnych w maju 2014 roku. podjęcie pracy niepotwierdzenie gotowości do pracy dobrowolna rezygnacja nabycie praw emerytalnych nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego inne staż ukończenie 60/65 lat odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy podjęcie nauki Wskaźnik napływu do bezrobocia, czyli stosunek liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu maju 2014 roku do liczby bezrobotnych według stanu na koniec kwietnia 2014 roku wyniósł 5,1%. Wskaźnik odpływu z bezrobocia, czyli stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych z urzędu pracy w miesiącu maju 2014 roku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2014 r. wyniósł 10,4%. Szczegółowe dane na ten temat, z uwzględnieniem poszczególnych gmin powiatu zawiera tabela poniżej: Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia Podjęcia pracy Wskaźnik płynności rynku pracy *) (w %) Miasto Kolno ,5 Kolno ,8 i miasto Stawiski Grabowo Mały Płock , , ,5 Turośl ,2 *) stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych w okresie sprawozdawczym z tytułu podjęcia pracy do liczby bezrobotnych zarejestrowanych w tym samym czasie.

6 II. STRUKTURA BEZROBOTNYCH 1. Bezrobotni poprzednio pracujący Z 156 osób bezrobotnych zarejestrowanych w maju 2014 roku, 83 osoby to bezrobotni poprzednio pracujący, co stanowi 53,2% ogółu wszystkich zarejestrowanych osób. Na koniec maja 2014r. w rejestrach PUP Kolno odnotowano 2060 osób bezrobotnych poprzednio pracujących, szczegółowe dane na ten temat, z uwzględnieniem poszczególnych gmin powiatu zawiera tabela poniżej Wyszczególnienie Liczba osób bezrobotnych poprzednio pracujących Wzrost (+) Spadek(-) Wzrost (+) Spadek(-) w liczbie w % osób Powiat Kolno ogółem ,3 Miasto Kolno ,5 Kolno ,3 i Miasto Stawiski ,2 Grabowo ,0 Mały Płock ,5 Turośl ,7 2. Bezrobotni z prawem do zasiłku Z ogółu zarejestrowanych 10,2% stanowiły osoby bezrobotne pobierające zasiłek. Na koniec maja 2014 roku prawo do zasiłku posiadało 297 osób bezrobotnych, tj. o 31 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. (szczegółowe dane zawarte w tabeli i wykresie poniżej) Wyszczególnienie Liczba osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku Wzrost (+) Spadek(-) Wzrost (+) Spadek(-) w liczbie w % osób Powiat Kolno ogółem ,5 Miasto Kolno ,2 Kolno ,1 i Miasto Stawiski Grabowo ,7 Mały Płock ,9 Turośl ,7

7 gmina Turośl gmina Mały Płock gmina Grabowo gmina i miasto Stawiski gmina Kolno miasto Kolno V' 2014 IV' Bezrobotni z prawem do zasiłku w kwietniu 2014 roku i maju 2014 roku. 3. Bezrobotni zamieszkali na terenach wiejskich. Na dzień roku wśród 2923 osób bezrobotnych, 1802 osoby to bezrobotni zamieszkali na wsi, co stanowi 61,7% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do stanu z końca kwietnia 2014 r., odnotowano spadek o 64 osoby (w miesiącu kwietniu 2014 było 1866 osób). Wśród tej grupy bezrobotnych 145 osób posiadało prawo do zasiłku, a 217 osób posiadało gospodarstwo rolne. W miesiącu maju 2014 roku zarejestrowało się 90 osób z obszarów wiejskich, z czego 42 osoby stanowiły kobiety. Odpływ tej kategorii bezrobotnych to 154 osoby, z czego 31,2% (48 osób) z powodu podjęcia pracy w tym 35 osób podjęło pracę niesubsydiowaną, 13 osób pracę subsydiowaną, 38 osób rozpoczęło staż, 21 osób nie potwierdziło gotowości do pracy i 25 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej wieś miasto

8 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zarejestrowanych było 165 osób będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, szczegółowe dane na ten temat, z uwzględnieniem poszczególnych gmin powiatu zawiera tabela poniżej. Wzrost (+) Spadek (-) (w liczbach) Wzrost (+) Spadek (-) (w %) Liczba bezrobotnych Miasto Kolno ,0 Kolno ,9 i miasto Stawiski ,4 Grabowo ,0 Mały Płock ,1 Turośl ,6 Powiat Kolno ,4 W miesiącu maju 2014 roku (165 osób), w porównaniu ze stanem z miesiąca kwietnia 2014 roku (137 osoby), wzrosła liczba bezrobotnych, będących w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki o 28 osób. 5. Bezrobocie wśród kobiet W końcu maja 2014 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie figurowało 1261 kobiet, które stanowiły 42,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W tej grupie 120 osób posiadało prawo do zasiłku, czyli 40,4 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych posiadających prawo do zasiłku. W miesiącu maju na wsi zamieszkiwało 767 kobiet, co stanowi 60,8 % ogółu zarejestrowanych kobiet. Wśród bezrobotnych kobiet, 886 kobiety to osoby poprzednio pracujące, w tym 57 to kobiety zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Kobiety dotychczas nie pracujące tworzą grupę 375 osób, co stanowi 29,7% ogółu zarejestrowanych kobiet. maj 1261

9 III. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżnia kategorię osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zalicza do nich bezrobotnych, którzy ze względu na określone uwarunkowania mają znaczne problemy ze znalezieniem pracy. Ustawa zezwala na stosowanie wobec tej kategorii osób dodatkowych instrumentów rynku pracy, promujących ich zatrudnienie. Do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą m.in. osoby bezrobotne do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia i długotrwale bezrobotne. Wyróżnione grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie przedstawia poniższy wykres: do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na koniec maja 2014) 1. Długotrwale bezrobotni Jedną z najbardziej niekorzystnych cech bezrobocia jest długi okres oczekiwania na zatrudnienie. Dane statystyczne pokazują, że 1976 osób zarejestrowanych na koniec maja 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie, to osoby długotrwale bezrobotne, czyli osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy, stanowi to 67,6% ogółu wszystkich bezrobotnych. W stosunku do miesiąca kwietnia (2044 osoby) nastąpił spadek liczbowy o 68 osób, wzrósł udział procentowy tej grupy bezrobotnych do poziomu 67,6 % (w kwietniu 66,6%). % ogółu Liczba bezrobotnych bezrobotnych w gminie Miasto Kolno ,4 Kolno ,3 i miasto Stawiski ,7 Grabowo ,3 Mały Płock ,6 Turośl ,6 Powiat Kolno ,6

10 2. Bezrobotni do 25 roku życia Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie można jednoznacznie wyróżnić szczególnie dominującą grupę wiekową. Niepokojący jest fakt, iż stanowią ją ludzie młodzi do 25 roku życia, w liczbie 812 osób, co stanowi 27,8% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z miesiącem kwietniem 2014 roku, nastąpił spadek liczby bezrobotnych w tej grupie wiekowej o 50 osób (w kwietniu było 862 osoby, zmniejszył się udział procentowy (w kwietniu było 28,1%) Szczegółowe dane dotyczące liczby bezrobotnych do 25 roku życia w poszczególnych gminach prezentuje tabela poniżej: Bezrobotni do 25 roku życia % ogółu bezrobotnych w gminie Miasto Kolno ,6 Kolno ,4 i miasto Stawiski ,0 Grabowo ,7 Mały Płock ,9 Turośl ,5 Powiat Kolno ,8 Powyższa tabela pokazuje, iż największy procentowy udział młodzieży do ogółu bezrobotnych zauważalny jest na terenach wiejskich. W gminie Kolno udział ten osiągnął poziom 35,4% wszystkich zarejestrowanych, w mieście Kolno odnotowano najmniejszy procentowy udział - 21,6% wszystkich zarejestrowanych bezrobotni do 25 roku życia z podziałem na poszczególne gminy m. Kolno gm. Kolno gm. I m. Stawiski gm. Grabowo gm. Mały Płock gm. Turośl Na koniec maja 2014 roku wyłączono z ewidencji bezrobotnych 122 osoby (w kwietniu 2014r. wyłączono 131 osób) w przedziale wiekowym do 25 roku życia, z tego 21 podjęło pracę, 53 osoby rozpoczęło staż, 16 osób nie potwierdziło gotowości do pracy, 14 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego.

11 3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia W przypadku osób bezrobotnych często poważną barierą w podjęciu pracy jest wiek. Pracodawcy chętniej zatrudniają osoby młodsze, pomimo, że bezrobotni powyżej 50 roku życia posiadają większe doświadczenie zawodowe. Na koniec maja 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie 503 zarejestrowanych, to osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, w tym 150 kobiet. W porównaniu z miesiącem kwietniem 2014r. w grupie tej nastąpił spadek o 25 osób. W powyższej grupie 92 osoby posiadało prawo do zasiłku, czyli 31,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. Grupa bezrobotnych powyżej 50 roku życia stanowi 17,2% ogółu wszystkich bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego miesiąca (w kwietniu 528 osób) nastąpił spadek liczbowy o 25 osób, udział procentowy na tym samym poziomie (w kwietniu 17,2%) Liczba bezrobotnych % ogółu bezrobotnych w gminie Miasto Kolno ,7 Kolno ,5 i miasto Stawiski ,0 Grabowo ,7 Mały Płock ,5 Turośl ,6 Powiat Kolno ,2 Na koniec miesiąca maja 2014 roku z ewidencji bezrobotnych wyłączono 44 osoby (w kwietniu 2014 wyłączono 48 osób) w przedziale wiekowym powyżej 50 roku życia, z tego 15 osób podjęło pracę, co stanowi 61,1% wszystkich wyrejestrowań w tej grupie wiekowej, 2 osoby z dobrowolnej rezygnacji, 3 osoby rozpoczęło staż, 5 osób nie potwierdziło gotowości do pracy. 4. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Istotny wpływ na poprawę rynku pracy mają ludzie wykształceni, bądź posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe. Najmniejsze szanse na znalezienie pracy mają osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, nie posiadające kwalifikacji do wykonywania zawodu, poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Do tej kategorii zaliczane są również osoby, które ukończyły licea ogólnokształcące. Na koniec miesiąca maja 2014 roku, na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie zarejestrowanych było 1316 osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, co stanowi 45,0% ogółu bezrobotnych. W grupie bezrobotnych bez kwalifikacji było 589 kobiet, które stanowiły 44,8 % ogółu osób bez kwalifikacji. bezrobotni z kwalifikacjami zawod. 55% bezrobotni bez kwalifikacji zawod. 45%

12 Szczegółowe dane liczbowe zawarte są w tabeli poniżej: Liczba bezrobotnych % ogółu bezrobotnych w gminie Miasto Kolno ,0 Kolno ,9 i miasto Stawiski ,9 Grabowo ,0 Mały Płock ,9 Turośl ,7 Powiat Kolno ,0 Największy procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zauważalny jest na terenach wiejskich. W porównaniu z miesiącem kwietniem 2014 roku (1367 osób) zmniejszył się udział liczbowy (o 51 osób), wzrósł udział procentowy 45,0% (w kwietniu 2014 roku wynosił 44,5%) osób bez kwalifikacji zawodowych. IV. AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH - USŁUGI 1. Pośrednictwo pracy W miesiącu maju 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie zgłoszono ogółem 109 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 14 więcej niż w poprzednim miesiącu. Z sektora publicznego zgłoszono 41 ofert, tj. 37,6% ogółu zgłoszonych ofert w miesiącu, 102 oferty dotyczyło pracy subsydiowanej i miejsc aktywizacji zawodowej (93,6% ogółu zgłoszonych ofert pracy). W miesiącu maju 2014 roku pracę podjęło 100 osób, co stanowiło 32,9% ogółu wyrejestrowanych bezrobotnych. Zgłoszone podjęcia pracy to: 68 zatrudnienie niesubsydiowane i 32 to zatrudnienie subsydiowane W miesiącu kwietniu 2014 roku pośrednicy pracy przygotowali IPD indywidualne plany działania dla 153osób bezrobotnych. Podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym Wzrost (+) Spadek(-) Miasto Kolno Kolno i miasto Stawiski Grabowo Mały Płock Turośl Powiat Kolno Poradnictwo zawodowe Celem poradnictwa zawodowego jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w osiągnięciu najlepszego poziomu dopasowania do zawodu lub środowiska pracy. Doradca zawodowy towarzyszy zatem klientowi w dochodzeniu przez niego do satysfakcjonujących rozwiązań, mobilizuje go i wspiera, pokazuje mu stojące przed nim możliwości, analizuje wspólnie z nim jego sytuację oraz pomaga mu w znalezieniu lub w stworzeniu rozwiązań zawodowych. Pobudza jego aktywność i samodzielność. W swojej pracy wykorzystuje standaryzowane narzędzia i metody pracy pomocne w badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych klientów.

13 W maju 2014 r. 1 osoba rozpoczęła proces wieloetapowego indywidualnego poradnictwa zawodowego. Porada ta dotyczyła: Planowania rozwoju zawodowego Doradcy zawodowi w grupie osób objętych indywidualnymi poradami zawodowymi przeprowadzili 88 rozmów doradczych, w tym 25 rozmów wstępnych. Z usługi informacji zawodowej indywidualnej o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach zdobywania doświadczenia zawodowego się skorzystało 8 osób zarejestrowanych w PUP oraz 7 osób niezarejestrowanych. Źródła informacji zawodoznawczych stanowią: klasyfikacja zawodów i specjalności, charakterystyki zawodów, teczki informacji o zawodach, opisy standardów kwalifikacji zawodowych, raporty, ekspertyzy, prognozy, filmy o zawodach, programy komputerowe, informacje wynikające ze specjalistycznego oprogramowania, przepisy prawa i inne. W ramach grupowej informacji zawodowej odbyło się 1 spotkanie pt. Zasady poszukiwania i podejmowania zatrudnienia skierowane do osób bezrobotnych zainteresowanych formami zatrudnienia, rodzajami umów o pracę oraz metodami poruszania się po lokalnym rynku pracy. Wzięły w nim udział 23 osoby, w tym 9 kobiet. Łącznie w maju 2014 r. z usług poradnictwa zawodowego korzystało 126 osób. 3. Klub Pracy Klub Pracy jest miejscem, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać kompleksową pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Można tu skorzystać z porady indywidualnej i wziąć udział w zajęciach grupowych. Ważną cechą klubu jest atmosfera psychicznego wsparcia budowana na pozytywnym myśleniu, motywowaniu do działania i poczuciu własnej wartości. Z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy skorzystało 13 osób w tym 7 kobiet. W dniu r. odbyły się zajęcia aktywizacyjne Plan poszukiwania pracy. Wzięło w nich udział 10 osób (w tym 6 kobiet). Program zajęć dotyczył głównie: planowania działań, planu poszukiwania zatrudnienia, strategii pokonywania barier w realizacji planów.. Zajęcia prowadził lider klubu pracy. Naboru dokonali pośrednicy pracy. W dniu r. odbyły się zajęcia aktywizacyjne Oferty na rynku pracy. Wzięło w nich udział 3 osoby( w tym 1 kobieta). Program zajęć dotyczył głównie: poznania zasad ułatwiających poszukiwanie pracy, identyfikacji i metod znajdowania ofert pracy, określania indywidualnych sposobów poszukiwania ofert zatrudnienia, analizy ofert pracy z powiatu kolneńskiego.

14 V. AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH INSTRUMENTY Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z r. poz. 674).) stworzyła szereg możliwości pomocy bezrobotnym. Teraz nie jest to tylko pomoc bierna, polegająca jedynie na rejestracji w urzędzie pracy i wypłacie świadczenia, powstały nowe narzędzia wspierania bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy. Należą do nich tzw. instrumenty rynku pracy, które można podzielić na dwie grupy, tj. instrumenty rynku pracy dla bez robotnych i instrumenty rynku pracy dla pracodawców. Zgodnie z art a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy instrumenty rynku pracy można podzielić na: 1. Realizacja instrumentów rynku pracy dla bezrobotnych w miesiącu maju 2014 roku przedstawiała się następująco: Wyszczególnienie finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w 0 zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez PUP dodatek aktywizacyjny 8 podjęcia działalności gospodarczej Realizacja instrumentów rynku pracy dla pracodawców w miesiącu maju 2014 roku przedstawiała się następująco: Wyszczególnienie prace interwencyjne 6 roboty publiczne 7 staże 74 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia 6

15 VI. PODSUMOWANIE 1. Stopa bezrobocia w miesiącu kwietniu 2014 r. wynosiła 19,1% dla Powiatu Kolneńskiego i była wyższa od krajowej (13,0%) i wojewódzkiej (14,5%). W stosunku do poprzedniego miesiąca spadła w marcu 2014 roku wynosiła 19,9% 2. Liczba bezrobotnych w miesiącu maju 2014r. zmniejszyła się o 148 osób w odniesieniu do miesiąca kwietnia 2014r. 3. W miesiącu maju zarejestrowano 156 osoby bezrobotne, w tym: po raz pierwszy 57 osób po raz kolejny (od 1990 r.) do rejestracji powróciło 99 osób, w tym po stażu do rejestracji powróciło 12 osób, 3 osoby po robotach publicznych. 4. W miesiącu maju 2014 roku zgłoszono do Powiatowego Urzędu Pracy 109 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 14 więcej niż w poprzednim miesiącu. 5. Zwiększył się udział osób długotrwale bezrobotnych do poziomu 67,6% (w kwietniu 2014 r. stanowił on 66,6%) ogółu bezrobotnych. 6. Zmniejszył się udział procentowy osób do 25 roku życia do 27,8% (w kwietniu 2014 r. wynosił on 28,1%). 7. Zmniejszył się udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, do poziomu 44,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w kwietniu 2014r. wskaźnik ten wynosił 45,0%). Sporządziła: Joanna Biedka

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lutym 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lutym 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2015 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2016 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu styczniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu kwietniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2008 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI V INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w maju roku wyniosła 16,0%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu z kwietnia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI I 215 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Styczeń 215 12,% 12,5% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 WRZEŚNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: sierpień 2015 r. - sierpień 2016 r. POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W 2010 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%*

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%* 1. Szacunkowa stopa bezrobocia* Szacunkowa stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec lutego roku wyniosła 15,9%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 0,3 p.p.. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 1457, z czego 57,6% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku stanu na koniec listopada 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za maj 2014 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za maj 2014 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za maj 2014 roku stanu na koniec maja 2014 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku stanu na koniec września 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo