PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKANIEMIECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKANIEMIECKIEGO"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKANIEMIECKIEGO Obowiązuje od roku szkolnego 2014 / 2015 Na podstawie podręcznika Ich und Du (Kozubska Marta, Krawczyk Ewa, Zastąpiło Lucyna) dla klas 1-6 Przedmiotowy system oceniania obejmuje: 1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania. 2. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla każdego poziomu edukacyjnego Klasa pierwsza Klasa druga Klasa trzecia Klasa czwarta Klasa piąta Klasa szósta. 3. Formy i metody sprawdzania wiedzy. 4. Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 5. Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 6. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów w nauce. Formy kontaktu z rodzicami. 1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania. 1. Nauczyciele języka niemieckiego i wychowawcy na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku szkolnym i do dnia 16 września zapoznają rodziców i uczniów z przedmiotowym systemem oceniania. Informacja ma postać ustną i dotyczy: a) wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen z przedmiotów objętych nauczaniem, b) możliwości poprawiania sprawdzianów pisemnych, c) konieczności zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był, d) informacji o godzinach pedagogicznych, na których uczeń lub rodzic może uzyskać pomoc ze strony nauczyciela, e) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dodatkowo, powyższe zasady zawarte w przedmiotowym systemie oceniania są stale przypominane uczniom przy okazji uzyskiwania i poprawiania ocen cząstkowych, okresowych i rocznych oraz każdorazowo, jeśli zostaną wprowadzone zmiany w tym dokumencie. Informowanie rodziców o przedmiotowym systemie oceniania z języka niemieckiego ma zatem miejsce na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku szkolny, przy bezpośredniej rozmowie w czasie spotkań na przedmiotowej godzinie pedagogicznej, wywiadówkach szkolnych w ciągu całego roku szkolnego, poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej szkoły.

2 2. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla każdego poziomu edukacyjnego Szkoły Podstawowej Kryteria oceny z prac pisemnych: Oceny z prac pisemnych wystawia się według następującej skali: 0-29 % punktów- niedostateczny % punktów- dopuszczający % punktów- dostateczny %- punktów- dobry % - punktów- bardzo dobry 2.1. Klasa pierwsza SP. Ocena celująca rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje; nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu; recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego; rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami. potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę, bez trudu rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory, rozpoznaje liczby od 1 do 10, prawidłowo liczy i wykonuje proste działania, ma bogaty zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach łatwo łączy elementy, koloruje obrazek lub zakreśla przedmioty zgodnie z wysłuchanym opisem, prawidłowo odczytuje poznane słowa łącząc je z obrazkiem, doskonale odwzorowuje proste słowa pisząc po śladzie", zawsze aktywnie i chętnie uczestniczy w lekcji, pomaga innym. Ocena bardzo dobra zna i używa zwrotów powitalnych i pożegnalnych, potrafi przedstawić się i próbuje pytać o imię inne osoby, zna na pamięć większość wierszyków i śpiewa piosenki, rozumie i wykonuje proste polecenia nauczyciela, rozpoznaje nazywa podstawowe kolory i liczby od 1 do 10 oraz wykonuje proste działania, prawidłowo wskazuje kolejne obrazki słuchając historyjki, zna większość słów dotyczących tematów omawianych na lekcjach

3 odczytuje proste słowa i łączy je z obrazkami, potrafi pisać po śladzie", najczęściej jest aktywny na zajęciach. Ocena dobra umie się przedstawić, zna zwroty powitania i pożegnania, z pomocą nauczyciela zadaje pytanie o imię innym dzieciom, razem z innymi śpiewa piosenki, recytuje proste wyliczanki z pamięci, rozumie i wykonuje większość poleceń nauczyciela, rozpoznaje podstawowe kolory i liczby 1-10, czasem robi błędy, z pomocą nauczyciela wskazuje kolejne obrazki podczas słuchania historyjki, zapamiętuje nazwy niektórych produktów spożywczych, napojów, przyborów szkolnych, zabawek, członków rodziny, czynności wykonywane w szkole po kilku powtórzeniach, odczytuje słowa - podpisy do obrazków, stara się pisać po śladzie" proste słowa czasem bywa aktywny na lekcjach. Ocena dostateczna wita się i żegna oraz próbuje przedstawić się, czasami śpiewa z innymi piosenkę i powtarza linijka po linijce czytany mu wiersz i wyliczankę, rozumie i wykonuje niektóre, bardzo proste polecenia nauczyciela wspierane gestami, stara się zapamiętać podstawowe kolory i liczby od 1 do 10 (robi błędy), w czasie słuchania historyjki, z pomocą nauczyciela wskazuje obrazki (czasem się myli), zna niektóre słowa z wyżej wymienionych zakresów, potrafi odczytać niektóre bardzo proste podpisy do obrazka, po kilku powtórzeniach, kiedy pisze po śladzie robi to bardzo po woli i często błędnie odtwarza litery, wymaga stałej zachęty do pracy. Ocena dopuszczająca razem z innymi próbuje witać się i żegnać, niezbyt chętnie śpiewa piosenki razem z całą klasą, czasem wykonuje proste polecenie nauczyciela, jeśli jest skierowane bezpośrednio do niego i poparte wyraźnym gestem,

4 uczy się liczb od 1 do 5 i stara się zapamiętać podstawowe kolory (często się myli), ma kłopoty ze skupieniem uwagi na historyce obrazkowej (myli obrazki), próbuje powtarzać za nauczycielem niektóre słowa z wyżej wymienionych zakresów, uczy się pisać po śladzie" krótkie jednosylabowe wyrazy, wymaga stałego nadzoru i motywacji do pracy. Ocena niedostateczna -nie zna wymaganego słownictwa, -nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, -nie odrabia zadań domowych, -nie opanował tekstów piosenek i wierszyków, -nie pracuje podczas lekcji Klasa druga. Ocena celująca -wita się i przedstawia, -pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie, -rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-12, -rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne i domowe, - ma bogaty zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach -reaguje bez namysłu na proste polecenia wypowiadane w j. obcym, -rozpoznaje i nazywa przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole -bez pomocy nauczyciela odczytuje i zapisuje słowa w języku niemieckim, -rozpoznaje i nazywa potrawy, owoce i warzywa, nazwy ubrań, czynności wykonywane w domu, w szkole, na placu zabaw -rozpoznaje i nazywa ulubione rzeczy, -aktywnie uczestniczy na każdej lekcji, chętnie pracuje. - wykonuje samodzielnie projekty Ocena bardzo dobra -wita się i przedstawia, -pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie, -rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-12, -reaguje na proste polecenia wypowiadane po niemiecku, -rozpoznaje i nazywa przybory szkolne, -rozpoznaje i nazywa prawie wszystkie poznane zwierzęta egzotyczne i domowe, - ma bogaty zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach -reaguje na proste polecenia wypowiadane w j. obcym, -rozpoznaje i nazywa przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole -rozpoznaje i nazywa większość potraw, owoców i warzyw, zna nazwy ubrań, czynności wykonywane w domu, w szkole, na placu zabaw

5 -rozpoznaje i nazywa ulubione rzeczy, -czyta i zapisuje nazwy ulubionych rzeczy przy małej pomocy nauczyciela, -aktywnie uczestniczy w lekcji, chętnie śpiewa. Ocena dobra -wita się i przedstawia, -pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie, -rozpoznaje liczebniki 1-10, -rozpoznaje i nazywa przybory szkolne, -rozpoznaje i nazywa część poznanych zwierząt egzotycznych i domowych, - ma podstawowy zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach -reaguje po podpowiedzi na proste polecenia wypowiadane w j. obcym, -rozpoznaje i nazywa podstawowe przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole -rozpoznaje i nazywa część potraw, owoców i warzyw, zna niektóre nazwy ubrań, czynności wykonywane w domu, w szkole, na placu zabaw -rozpoznaje i nazywa ulubione rzeczy, -nie zawsze aktywnie uczestniczy w lekcji Ocena dostateczna -z pomocą nauczyciela wita się i przedstawia, -pyta o wiek z pomocą klasy, -wymienia liczebniki 1-10 razem z klasą, -odczytuje z klasa nazwy poznanych słów, -rozpoznaje i nazywa tylko niektóre poznane zwierzęta egzotyczne i domowe, - ma okrojony zasób słów dotyczący tematów omawianych na lekcjach -reaguje przy pomocy nauczyciela na proste polecenia wypowiadane w j. obcym, -rozpoznaje i nazywa przy pomocy klasy przybory szkolne, czynności wykonywane w szkole -rozpoznaje niektóre potrawy, owoce i warzywa, zna nazwy ubrań, czynności wykonywane w domu, w szkole, na placu zabaw -czyta i zapisuje nazwy ulubionych rzeczy przy pomocy nauczyciela, -razem z klasą rozpoznaje ulubione rzeczy. Ocena dopuszczająca -używa wymaganego słownictwa z pomocą klasy, -razem z klasą stara się śpiewać, -stara się pracować z klasą, -usiłuje zapamiętać nowe słownictwo. Ocena niedostateczna -nie zna wymaganego słownictwa, -nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, -nie odrabia zadań domowych, -nie opanował tekstów piosenek i wierszyków, -nie pracuje podczas lekcji Klasa trzecia. Ocena celująca

6 - doskonale opanował materiał programowy klasy III w zakresie czterech umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki lub przy prezentacji potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zadaniach typowych oraz w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności, - aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz wykonuje prace dodatkowe. Ocena bardzo dobra - bardzo dobrze opanował materiał programowy klasy III w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki lub przy prezentacji potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zadaniach typowych oraz stara się rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, - samodzielnie i systematycznie pracuje na lekcjach oraz wykonuje zadania dodatkowe. Ocena dobra - ładnie opanował materiał programowy klasy III w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki lub przy prezentacji potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zadaniach typowych, - stara się samodzielnie i aktywnie pracować podczas zajęć. Ocena dostateczna - dostatecznie opanował materiał programowy klasy III w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki rozwiązuje zadania typowe, - stara się samodzielnie i aktywnie pracować podczas zajęć, - zna zasady pisowni języka niemieckiego oraz struktury gramatyczne, jednak myli się wykorzystując je w praktyce. Ocena dopuszczająca - ma trudności w opanowaniu materiału programowego klasy III w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki ma kłopoty z rozwiązywaniem zadań typowych, przy pomocy nauczyciela stara się pracować podczas zajęć, ma trudności w opanowaniu części zasad pisowni języka niemieckiego oraz w

7 zastosowaniu ich w praktyce. Ocena niedostateczna -nie opanował wymaganego słownictwa, -nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, -nie odrabia zadań domowych, -nie opanował tekstów piosenek i wierszyków, -nie pracuje na lekcji Klasa czwarta. Ocena celująca - opanował w całości aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny, - posiadane wiadomości są usystematyzowane i utrwalone, - potrafi swobodnie i prawidłowo wypowiadać się na tematy z życia codziennego, oraz stosować zwroty i wyrażenia w zależności od sytuacji, - potrafi płynnie czytać teksty ze zrozumieniem o bardzo dużym stopniu trudności, prawidłowo akcentuje i wymawia wszystkie wyrazy, - samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o dużym stopniu trudności, - potrafi bezbłędnie zapisać wyrazy i tekst podyktowany przez nauczyciela, - bierze udział w konkursach przedmiotowych, - wykazuje bardzo dużą aktywność na lekcjach, - jest zawsze przygotowany do każdej lekcji. Ocena bardzo dobra - opanował w całości aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny, - potrafi prawidłowo wypowiadać się na tematy z życia codziennego, oraz stosować zwroty i wyrażenia w różnych sytuacjach, - potrafi płynnie i ze zrozumieniem czytać teksty o dużym stopniu trudności, prawidłowo akcentuje i wymawia poszczególne wyrazy, - samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o dużym stopniu trudności, - potrafi dobrze zapisać wyraz i tekst podyktowany przez nauczyciela, - wykazuje dużą aktywność na lekcjach, - jest prawie zawsze przygotowany do lekcji. Ocena dobra - opanował w dużym stopniu aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny, - potrafi wypowiadać się na tematy z życia codziennego oraz stosować zwroty i wyrażenia w różnych sytuacjach z pomocą nauczyciela, - potrafi dobrze czytać teksty, dobrze akcentuje i wymawia poszczególne wyrazy, - samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o średniej skali trudności, - potrafi dobrze zapisać wyraz i tekst o średniej skali trudności podyktowany przez nauczyciela, - wykazuje aktywność na lekcjach, - systematycznie przygotowuje się do lekcji.

8 Ocena dostateczna - nie opanował w całości aktualnie przerobionego materiału gramatycznego i leksykalnego, - potrafi wypowiadać się na tematy z życia codziennego oraz stosować zwroty i wyrażenia z dużą pomocą nauczyciela, - samodzielnie czyta teksty o małym stopniu trudności, nie ma większych problemów z wymową poszczególnych wyrazów, - ćwiczenia o średniej skali trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela, - samodzielnie rozwiązuje ćwiczenia o małym stopniu trudności, - wykazuje małą aktywność na lekcjach, - niesystematycznie przygotowuje się do lekcji. Ocena dopuszczająca - w minimalnym stopniu opanował aktualnie przerobiony materiał gramatyczny i leksykalny, - w minimalnym stopniu wypowiada się na tematy z życia codziennego, a zwroty i wyrażenia w różnych sytuacjach stosuje z bardzo dużą pomocą nauczyciela, - teksty o małym stopniu trudności czyta z pomocą nauczyciela, poszczególne wyrazy wymawia z pomocą nauczyciela, - ćwiczenia o małym stopniu trudności rozwiązuje z pomocą nauczyciela, - wykazuje minimalną aktywność na lekcjach, - nie przygotowuje się do lekcji. Ocena niedostateczna - nie opanował aktualnie przerobionego materiału gramatycznego i leksykalnego, - nie potrafi wypowiadać się na żaden temat nawet z pomocą nauczyciela, - teksty o małym stopniu trudności czyta z dużą pomocą nauczyciela, nie zwraca uwagi na wymowę poszczególnych wyrazów, - nie potrafi rozwiązać ćwiczeń o małej skali trudności, - wszystkie ćwiczenia rozwiązuje z pomocą nauczyciela, - nie wykazuje żadnej aktywności na lekcjach, - nie jest nieprzygotowany do żadnej lekcji Klasa piąta. Ocena celująca - doskonale rozumie wszystkie polecenia w języku obcym i reaguje zawsze zgodnie z intencją mówiącego, - potrafi zainicjować i podtrzymać rozmowę związaną ze swoim życiem codziennym (rodzina, szkoła itd.), zna i używa wszystkich zwrotów grzecznościowych, - znakomicie rozumie sens wypowiedzi ustnych i pisemnych (dialogów, tekstów, prostych dokumentów,

9 - sprawnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne opisujące wygląd i zachowanie się ludzi oraz cechy i właściwości przedmiotów, - umie wyczerpująco wypowiedzieć się o sobie i swojej rodzinie, - potrafi powiedzieć i napisać o swoich umiejętnościach, upodobaniach, zainteresowaniach, - zna i prawidłowo posługuje się liczbami od 1 do 1000, - zawsze prawidłowo wymawia słowa i intonuje zdania, - zawsze aktywnie uczestniczy w lekcji, sam bywa inicjatorem pewnych działań, w zadaniach grupowych spełnia rolę lidera. Ocena bardzo dobra - rozumie i prawidłowo reaguje na polecenia w języku obcym, - aktywnie bierze udział w rozmowach o swoim codziennym życiu (szkole, rodzinie), - używa w naturalny sposób podstawowych zwrotów grzecznościowych, - Rozumie ogólny sens wypowiedzi ustnych (np. dialogów) i pisemnych (np. listów), - Potrafi krótko opowiedzieć o sobie i swojej rodzinie, - Umie opisywać ustnie i pisemnie wygląd ludzi i obiektów, - potrafi wypowiedzieć się w mowie i piśmie o tym, co umie i lubi robić oraz o tym, czego nie potrafi i nie lubi robić, - zna i używa liczb od 1 do 1000, - zna i korzysta z zasad poprawnej wymowy i intonacji, - bardzo aktywnie i chętnie uczestniczy w lekcjach, często kieruje grupą Ocena dobra - reaguje prawidłowo na większość poleceń w języku obcym, - prawidłowo opowiada na pytania o swoją rodzinę, szkołę i życie codzienne oraz potrafi zadać proste pytania, - rozumie sens bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, - w prostych zdaniach opisuje wygląd i cechy swoje i innych ludzi oraz otaczających przedmiotów, - zna i używa liczb od 1 do 1000, czasem robi błędy, - stara się powiedzieć i napisać w kilku prostych zdaniach o swoich upodobaniach i umiejętnościach oraz o tym czego nie lubi i nie potrafi robić, - z reguły prawidłowo wymawia i intonuje słowa i zdania w języku obcym, - podczas lekcji często jest aktywny i realizuje zadania grupowe. Ocena dostateczna - reaguje na proste polecenia w języku obcym, - z niewielką pomocą nauczyciela odpowiada na bardzo proste pytania o rodzinę i szkołę, - stara się używać podstawowych zwrotów grzecznościowych, - próbuje prostymi zdaniami opisać siebie i swoją rodzinę, w piśmie mogą zdarzać się błędy - potrafi zrozumieć sens bardzo prostych wypowiedzi ustnych jeśli są bardzo wolne i wspomagane gestami oraz pisemnych jeśli są ilustrowane zdjęciami lub obrazkami,

10 - zna i używa liczb od 1 do 100, uczy się liczb od 100 do 1000, - próbuje odtwarzać prawidłową wymowę słów i zdań obcych, - wymaga zachęty do aktywnego udziału w lekcji. Ocena dopuszczająca - reaguje na bardzo proste polecenia w języku obcym wspomagane gestem, - próbuje powtarzać za nauczycielem odpowiedzi na bardzo proste pytania o siebie i rodzinę, - z trudem odczytuje i rozumie sens bardzo krótkich zdań, wymaga stałej pomocy przy pracy, - stara się używać zwrotów grzecznościowych, - zna liczby od 1 do 20, poznaje liczby od 20 do 100, - próbuje prawidłowo wymawiać pojedyncze słowa i zdania złożone z trzech, czterech słów, - wymaga stałej kontroli i motywacji do działania. Ocena niedostateczna - prawie nigdy nie reaguje na polecenia nauczyciela, - bardzo rzadko i najczęściej z błędami powtarza proste odpowiedzi na pytania, - nie rozumie sensu najprostszych wypowiedzi ustnych i pisemnych, - nie używa zwrotów grzecznościowych, nigdy nie wypowiada się samodzielnie - nie zna liczb powyżej 10, - ma niechętny stosunek do przedmiotu, często opuszcza zajęcia i nie jest zainteresowany uzupełnieniem materiału Klasa szósta. Ocena celująca - doskonale opanował materiał programowy klasy VI w zakresie czterech umiejętności podstawowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - swobodnie posługuje się językiem obcym w sytuacjach codziennych i zadaniowych, - ma bardzo bogaty zasób słownictwa i stara się go systematycznie wzbogacać, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki lub przy prezentacji potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zadaniach typowych oraz w zadaniach o podwyższonym stopniu trudności, - aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz wykonuje prace dodatkowe. - bierze udział w konkursach przedmiotowych i zajęciach dodatkowych (kółko) Ocena bardzo dobra - bardzo dobrze opanował materiał programowy klasy VI w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - posiada bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki lub przy prezentacji potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zadaniach

11 typowych oraz stara się rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, - ma bogaty zasób słownictwa, który stara się rozszerzać, - samodzielnie i systematycznie pracuje na lekcjach oraz wykonuje zadania dodatkowe. Ocena dobra - dobrze opanował materiał programowy klasy VI w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - potrafi się komunikować w prostych sytuacjach zadaniowych, - ma spory zasób podstawowego słownictwa, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki lub przy prezentacji potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w zadaniach typowych, - stara się samodzielnie i aktywnie pracować podczas zajęć. Ocena dostateczna - dostatecznie opanował materiał programowy klasy VI w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki rozwiązuje zadania typowe, - ma niewielki zasób podstawowego słownictwa, - stara się samodzielnie pracować podczas zajęć, - zna ważniejsze zasady pisowni języka niemieckiego oraz struktury gramatyczne, jednak myli się wykorzystując je w praktyce. Ocena dopuszczająca - ma duże trudności w opanowaniu materiału programowego klasy VI w zakresie czterech podstawowych umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki ma kłopoty z rozwiązywaniem zadań typowych, - przy pomocy nauczyciela stara się pracować podczas zajęć, - ma trudności w opanowaniu zasad pisowni języka niemieckiego oraz w zastosowaniu ich w praktyce. Ocena niedostateczna - nie radzi sobie z opanowaniem materiału programowego klasy VI pomimo pomocy nauczyciela i zajęć wyrównawczych, - pisząc testy, sprawdziany, kartkówki ma kłopoty z rozwiązywaniem zadań o uproszczonych wymaganiach, - nie opanował nawet części zasad pisowni języka niemieckiego oraz nie stosuje ich w

12 praktyce, - nie uzyskuje pozytywnych ocen przy poprawach swoich prac pisemnych lub prezentacji ustnych, najczęściej nie wykazuje chęci poprawiania ocen. 3.Formy i metody sprawdzania wiedzy. 11 W klasach 1-3 uczeń w ciągu jednego okresu powinien uzyskać przynajmniej 6 ocen z różnych aktywności: minimum 2 oceny z testów minimum 1 oceny z zadania domowego minimum 1 ocenę z zeszytu ćwiczeń minimum 1 ocenę z odpowiedzi ustnej lub aktywności. W klasach 4-6 uczeń w ciągu jednego okresu powinien uzyskać przynajmniej 8 ocen z różnych aktywności: minimum 2 oceny z testów minimum 2 oceny z kartkówek minimum 1 oceny z zadania domowego minimum 1 ocenę z pracy na lekcji lub aktywności minimum 1 ocenę z odpowiedzi ustnej Minimum 1 ocenę z projektu Formy i metody sprawdzania wiedzy oraz kryteria oceniania każdej z nich. -sprawdzian wiadomości / test kontrolny -kartkówka, -czytanie, -wypowiedź ustna i pisemna, -praca domowa, -projekt, -prowadzenie zeszytu i zeszytu ćwiczeń -aktywny udział w lekcji, -udział w konkursie, olimpiadzie -projekty Test kontrolny / Sprawdzian wiadomości to sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia po zakończonym dziale programowym lub na koniec każdego semestru, z całości przerobionego materiału. Test jest poprzedzony powtórzeniem i zapowiedziany na tydzień przed terminem. Datę testu nauczyciel zamieszcza w zakładce Terminarz w dzienniku elektronicznym. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do testu. Uczeń, który z przyczyn od niego niezależnych nie może przystąpić do testu, zobowiązany jest do napisania go w innym ustalonym przez nauczyciela terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły. Nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości i umiejętności uczniów.

13 Nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone i ocenione prace najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. Testy przechowywane są w szkole jako dokumentacja nauczyciela. Kartkówka to praca pisemna sprawdzająca stopień przyswojenia materiału leksykalnego bądź gramatycznego z trzech ostatnich lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej. Stosuje się w zależności od potrzeb, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi. Uczeń, który z przyczyn od niego niezależnych nie może przystąpić do kartkówki, zobowiązany jest do napisania go w innym ustalonym przez nauczyciela terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły uczeń nie napisze kartkówki lub testu w ustalonym terminie, wówczas na lekcji nauczyciel przekaże mu zaległy test lub kartkówkę i zobowiąże go do jego napisania. Czytanie ma na celu sprawdzenie techniki czytania. Uczeń czyta na głos przećwiczony wcześniej tekst, a nauczyciel zwraca uwagę na poprawną wymowę. Długość tekstu nie powinna przekraczać 100 słów. Proponowana liczba słów dla klasy czwartej wynosi 60 słów, dla klasy piątej 70 słów, a dla klasy szóstej 80 słów. 0 błędów celujący 1 błąd bardzo dobry 2 błędy bardzo dobry- 3 błędy dobry+ 4 błędy dobry 5 błędów dobry- 6 błędów dostateczny+ 7 błędów - dostateczny 8 błędów - dostateczny- 9 błędów dopuszczający+ 10 błędów dopuszczający 11 błędów niedostateczny Na póżniejszym etapie nauki nauczyciel może również testować ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem, korzystając z gotowych testów. Wypowiedż ustna i pisemna to obszar aktywności ucznia podlegający ocenianiu subiektywnemu, gdyż testujemy tu sprawność porozumiewania się w języku obcym. Nauczyciel bierze pod uwagę użycie właściwej leksyki i właściwych struktur gramatycznych, jednak uczeń premiowany jest przede wszystkim za skuteczny, zrozumiały dla rozmówcy sposób przekazania informacji. Mówienie najlepiej jest oceniać w sytuacjach nieformalnych, na przykład w czasie ćwiczeń w parach i grupach, gdy uczniowie nie wiedzą, że są oceniani. Trudno jest ustalić jednoznaczne kryteria oceny mówienia w początkowym okresie nauki języka. Wypowiedź ustna: Celujący: wypowiedź płynna, swobodna, bogactwo leksykalne i różnorodność struktur poprawność językowa

14 Bardzo dobry: wypowiedź w miarę płynna, zgodna z tematem, dopuszczalne nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji, poprawność fonetyczna Dobry: uczeń potrafi skutecznie przekazać wiadomość przy nieznacznej pomocy ze strony nauczyciela; słownictwo odpowiednie do zadania, wymowa i intonacja ogólnie poprawne nie zakłócające komunikacji, dopuszczalne nieznaczne błędy gramatyczne i leksykalne Dostateczny: uczeń mówi niezbyt spójnie, słownictwo dość ograniczone, trudności w nawiązaniu dialogu oraz trudności w odpowiedzi na pytania nauczyciela, częsta pomoc nauczyciela, problemy z doborem właściwych słów i z poprawnym użyciem struktur gramatycznych, błędy leksykalno-gramatyczne zakłócające komunikację, błędy w wymowie i /lub intonacji utrudniające zrozumienie wypowiedzi, Dopuszczający: brak umiejętności samodzielnego nawiązywania oraz prowadzenia konwersacji, która ogranicza się do odpowiedzi i reakcji na sugestie nauczyciela, bardzo ubogie słownictwo, błędy leksykalnogramatyczne zakłócające w znacznym stopniu komunikację, błędy w wymowie utrudniające zrozumienie wypowiedzi Niedostateczny: brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i umiejętności budowy zdań, trudności w zrozumieniu pytań i poleceń nauczyciela, brak znajomości podstawowego słownictwa, brak umiejętności przekazywania informacji. Wypowiedż pisemna: Celujący: wypowiedź zgodna z tematem, spójna i logiczna, bogactwo leksykalne i prawidłowe użycie struktur gramatycznych Bardzo dobry: wypowiedź samodzielna i na temat, dopuszczalne nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji Dobry: wypowiedź samodzielna, słownictwo odpowiednie do zadania, dopuszczalne błędy gramatyczne i leksykalne, nie zakłócające komunikacji Dostateczny: problemy z doborem właściwych słów i z poprawnym użyciem struktur gramatycznych, błędy leksykalno-gramatyczne Dopuszczający: bardzo ubogie słownictwo, błędy leksykalno-gramatyczne zakłócające w znacznym stopniu komunikację, zrozumienie wypowiedzi Niedostateczny: brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i umiejętności budowy zdań, brak znajomości podstawowego słownictwa, brak umiejętności przekazywania informacji, praca niezgodna z tematem.

15 Praca domowa najczęściej dotyczy jednego lub dwóch ostatnich zagadnień lekcyjnych. Sposób jej sprawdzania zależy od tematu i rodzaju pracy jaką uczeń ma wykonać. Projekt to praca pomagająca sprawdzić znajomość słownictwa i struktur oraz umiejętność pisania, jak również samodzielność i umiejętność współpracy w zespole, przyjmowanie na siebie zadań i ról oraz odpowiedzialności za efekty pracy zespołu. Po zrealizowaniu jakiegoś zagadnienia chętni uczniowie mogą wykonać pracę, rodzaj własnego projektu, w którym wykażą się znajomością słownictwa i struktur gramatycznych z danego rozdziału. Będą mieli również okazję rozszerzyć swoją wiedzę i zaprezentować ją w formie pracy plastyczno-językowej. Należą do nich np. album, plakat, miniksiążka itd. Kryteria oceniania: - zawartość treściowa (ilość informacji) 4 pkt - poprawność językowa 3 pkt estetyka wykonania - 3 pkt Nauczyciel premiuje oryginalne podejście do tematu jak również wykonanie zadania na czas. Oceny: 10 celujący 9 8 bardzo dobry 7-6 dobry 5 4 dostateczny 3 dopuszczający Prowadzenie zeszytu dotyczy nie tylko zeszytu przedmiotowego ale również zeszytu ćwiczeń. Nauczyciel ocenia systematyczność wykonywania zadań domowych (5 pkt), kompletność notatek (5 pkt) i estetykę (5 pkt) celujący bardzo dobry dobry 9-8 dostateczny 7-6 dopuszczający Aktywny udział w lekcji przy ocenianiu aktywności uczniów nauczyciel stosuje system plusów (5 plusy ocena celująca). Ilość ocen z aktywności zależy od pracy uczniów. Udział w konkursie nauczyciel premiuje wzięcie udziału w konkursie przedmiotowym oraz zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca jak również zajęcie pierwszych dziesięciu w konkursach miejskich, regionalnych, wojewódzkich lub krajowych. (punkty dodatnie z zachowania wg kryteriów oraz ocena z przedmiotu 6 za zdobycie 1, 2, 3 miejsca oraz tytuł laureata lub finalisty) 4. Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. Uczeń ma prawo poprawić jednorazowo ocenę (niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną) w terminie dwóch tygodni od jej uzyskania. Poprawa odbywa się w ramach przedmiotowych godzin pedagogicznych, które odbywają

16 się raz w tygodniu w ustalonym, stałym terminie. Uczeń może starać się o wydłużenie terminu poprawy ze względu na swoją usprawiedliwioną nieobecność w terminie wcześniej wyznaczonym przez nauczyciela. Zakres materiału oraz wymagania na poszczególne oceny przy poprawie nie ulegają zmianie. Ocena poprawiona zostaje wpisana do dokumentacji szkolnej. 5. Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 1. Na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej, wystawione przez nauczycieli języka niemieckiego oceny okresowe lub roczne, są podawane do wiadomości uczniom oraz ich rodzicom (na piśmie) na zebraniu rodzicielskim, przez wychowawców klas. 2. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, nauczyciel języka niemieckiego informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, który na 21 dni przed radą klasyfikacyjną osobiście na zebraniu lub w przypadku nieobecności za pośrednictwem poczty, 15 przekazuje rodzicom pisemne zawiadomienie na specjalnym druku. 3. Nie później niż trzy dni po otrzymaniu proponowanej oceny, rodzic ma prawo zgłosić nauczycielowi języka niemieckiego chęć poprawy oceny swojego dziecka. 4. Wyrażenie zgody przez nauczyciela jest uzależnione od spełnienia przez ucznia następujących warunków: - systematyczne i aktywne uczestnictwo w lekcjach języka niemieckiego, - systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie zadań domowych, - regularne poprawianie ocen cząstkowych, w wyznaczonym terminie dwóch tygodni (lub dłuższym, ustalonym przez nauczyciela w przypadku długiej nieobecności spowodowanej chorobą) - niezaleganie z realizacją bieżącego materiału, w okresie między wystawieniem proponowanej oceny i oceny okresowej lub rocznej, - ewentualne przedstawienie orzeczenia lekarskiego o przyczynie niepowodzeń szkolnych, spowodowanych deficytami lub ukrytą chorobą. 5. Jeśli uczeń spełni warunki podane w punktach 3 i 4, nauczyciel języka niemieckiego ma obowiązek przygotować test sprawdzający, który będzie obejmował materiał programowy z danego okresu (półrocze) lub z całego roku szkolnego (koniec roku szkolnego). 6. Ocena roczna uzyskana przez ucznia w wyniku poprawy nie podlega kryteriom średniej ważonej. 7. Jeżeli uczeń w wyniku testu sprawdzającego otrzymał ocenę niższą od poprawianej, nie jest ona brana pod uwagę. 6. Poprawa oceny powinna się odbyć nie później niż w ostatnim tygodniu przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 6. Metoda wystawiania oceny okresowej i rocznej. OCENIANIE BIEŻĄCE ORAZ ŚRÓDROCZNE KLASYFIKOWANIE 1. Rok szkolny podzielony jest na 2 okresy.

17 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest 1 raz w ciągu roku szkolnego. 3. W klasach I - III: a) ocena klasyfikacyjna śródroczna jest oceną zawierającą podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia. Ocenę śródroczną otrzymują rodzice na spotkaniach z rodzicami, a nauczyciel dołącza ją do arkuszy ocen ucznia. b) ocena bieżąca wyrażona jest w: - klasach I - III za pomocą znaków cyfrowych w następującej skali: ocena celujący: 6 cel ocena bardzo dobry: 5 bdb ocena dobry: 4 db ocena dostateczny 3 dst ocena dopuszczający: 2 dop ocena niedostateczny: 1 ndst c 4. W klasach IV - VI : a) oceny bieżące oraz ocena klasyfikacyjna roczna i okresowa wyrażona jest w ocenach w następującej skali : ocena celujący: 6 cel ocena bardzo dobry: 5 bdb ocena dobry: 4 db ocena dostateczny 3 dst ocena dopuszczający: 2 dop ocena niedostateczny: 1 ndst b) w ocenianiu bieżącym oraz klasyfikacji śródrocznej możliwe jest stosowanie znaku + i - po ocenie. Na ocenę okresową i roczną decydujący wpływ mają oceny cząstkowe uzyskane w wyniku: - testu - kartkówki, - czytania, - wypowiedzi ustnej i pisemnej, - pracy na lekcji - aktywności, - pracy domowej, - projektu uczniowskiego np. w postaci referatu, albumu, plakatu itd., - prowadzenia zeszytu uczniowskiego i książki ćwiczeń, - udziału w konkursie Nie każda wyżej wymieniona forma pracy, będzie występowała w każdym okresie. Ich wykorzystanie zależy od indywidualnych potrzeb nauczyciela, związanych z tempem i sposobem realizacji programu nauczania, na różnych poziomach i w poszczególnych klasach.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO Rok szkolny 2018 / 2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO Rok szkolny 2018 / 2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO Rok szkolny 2018 / 2019 Opracowany w oparciu o Wewnętrzne Zasady Oceniania Szkoły Podstawowej w Ratowicach Anna Bala zswilhelm Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH I III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH I III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH I III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE ROK SZKOLNY 2016/2017 NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. Podstawa prawna do opracowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU JĘZYK ANGIELSKI I- VII

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU JĘZYK ANGIELSKI I- VII WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z PRZEDMIOTU JĘZYK ANGIELSKI I- VII KLASY 1-3 Ocena roczna jest oceną opisową Uczniowie oceniani są głównie z pracy na lekcji,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Ocena celująca - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia- dotyczy zdobywania ocen cząstkowych oraz wystawiania ocen środkowo i końcoworocznych

Prawa i obowiązki ucznia- dotyczy zdobywania ocen cząstkowych oraz wystawiania ocen środkowo i końcoworocznych Prawa i obowiązki ucznia- dotyczy zdobywania ocen cząstkowych oraz wystawiania ocen środkowo i końcoworocznych dwa razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do zajęć oraz dwa razy nie mieć odrobionego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III ROK SZKOLNY 2018/2019 Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów

Bardziej szczegółowo

Kryteria i wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2 szkoły podstawowej

Kryteria i wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2 szkoły podstawowej Kryteria i wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2 szkoły podstawowej Ocena 6 ( celujący) 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Uczniowie mają prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze, za

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I- III JĘZYK ANGIELSKI Nauczyciele: Alicja Polkowska Grażyna Adamska Magdalena Kulczewska-Perzan Justyna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2014/2015 Opracowany w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego. Ocena roczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania Elementy podlegające ocenianiu: Znajomość słownictwa Umiejętność słuchania Umiejętność czytania Umiejętność pisania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU

JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU JĘZYK ANGIELSKI KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACIBORZU Oceniane są następujące umiejętności i elementy wiedzy pod kątem stopnia opanowania ich przez ucznia: Słuchanie uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. A. Elementy podlegające ocenianiu: 1 znajomość słownictwa 2 umiejętność słuchania 3 umiejętność czytania 4 umiejętność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego (IV-VIII)

z języka niemieckiego (IV-VIII) Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego (IV-VIII) mgr Beata Modzelewska Sprawności językowe podlegające ocenie w klasach 4-8: mówienie, czytanie, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Odpowiedzi ustne, prace klasowe i sprawdziany są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco zgodnie z Szkolnym

Bardziej szczegółowo

Kontrola i ocena pracy ucznia.

Kontrola i ocena pracy ucznia. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć szkolnych) to sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nazwa przedmiotu JĘZYK NIEMIECKI klasa(y) I, II, III rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum Załącznik nr 5/WZO 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE: Formy oceniania bieżącego: a) Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO. Klasy IV-VIII. Szkoła Podstawowa w Zdunach

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO. Klasy IV-VIII. Szkoła Podstawowa w Zdunach SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO Klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa w Zdunach I. Umiejętności uczniów podlegające sprawdzaniu i ocenianiu Podczas trwania całego procesu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: testy sprawdzające pisemne sprawdziany lub karty pracy kartkówki odpowiedzi ustne (z trzech ostatnich lekcji)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO GIMNAZJUM 1. Na lekcjach obowiązuje ucznia zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia Das ist Deutsch Kompakt 2. Uczeń może otrzymać ocenę za: odpowiedź

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 Program realizowany według podręcznika "Progulka" w ciągu 3 lat w następującym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE l. Mówienie. 2. Czytanie. 3. Pisanie. 4. Rozumienie ze słuchu. II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Ogólne cele kształcenia nauczania języka niemieckiego: - Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH. w kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH. w kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych opracowano w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. I.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6 Szkoła Podstawowa w Mycielinie Język rosyjski Klasy: 5 6 szczegółowe warunki i sposób oceniania, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMEICKIEGO W KLASIE I ROK SZKOLNY 2017/2018 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MILESZKI 1. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu języka niemieckiego v Uczniowie klasy

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach Nauczyciel: Natalia Stanecka Obowiązujące podręczniki: 1. New English Adventure 1 2. New

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VIII Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest obowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu ucznia, zeszytu ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W WARSZAWIE 1.Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej Nr 46 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciele: Martyna Mrozowska, Aleksandra Klonowska Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Wymaganie edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel: Karolina

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe w klasach VII-VIII z Języka Hiszpańskiego

Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe w klasach VII-VIII z Języka Hiszpańskiego Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe w klasach VII-VIII z Języka Hiszpańskiego W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I JĘZYK ANGIELSKI I. Ogólne zasady oceniania osiągnięć ucznia l. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia - wiedze, umiejętności oraz postawę, np. aktywność

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 Obszary oceniania: słuchanie, mówienie, pisanie (przepisywanie) znajomość słownictwa, Sposób oceniania: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: - stopień opanowania wiedzy i umiejętności: a) rozumienie ze słuchu, b) rozumienie tekstu pisanego, c) czytanie,

Bardziej szczegółowo

Ocenia się wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie,rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie.

Ocenia się wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie,rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy III SP w Łętowem Ocenia się wszystkie cztery sprawności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy 1. Ocenie podlegają następujące kompetencje językowe: 1.1. wiedza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Opracowała: mgr Wioletta Lęga Przedmiotowy system oceniania na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia- dotyczy zdobywania ocen cząstkowych oraz wystawiania ocen środkowo i końcowo rocznych. podstawa prawna:

Prawa i obowiązki ucznia- dotyczy zdobywania ocen cząstkowych oraz wystawiania ocen środkowo i końcowo rocznych. podstawa prawna: Prawa i obowiązki ucznia- dotyczy zdobywania ocen cząstkowych oraz wystawiania ocen środkowo i końcowo rocznych podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 Ocena osiągnięć ucznia Na podstawie obserwacji aktywności ucznia i realizacji przez niego zadań ocenia się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Dla klas IV VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Dla klas IV VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Dla klas IV VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP:

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE II ZASADY OGÓLNE: Ocenianie dokonywane jest w ciągu całego roku. Oceny otrzymywane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Zespole Szkół w Dębowie

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Zespole Szkół w Dębowie Danuta Bytnar Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Zespole Szkół w Dębowie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SP I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie 1 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 1. Nauczyciele: mgr Iwona Kliber, mgr Joanna Perkowska-Whiley, mgr Sonia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE. PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE. PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE I. Kontrakt z uczniami: PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: a) odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski

Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski Przygotowanie do zajęć: Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt oraz przybory szkolne.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Ocenianiaz. języka angielskiego. w klasach I-III. Szkoły Podstawowej im. Henryka. Sienkiewicza w Oblęgorku w roku

Przedmiotowe Zasady Ocenianiaz. języka angielskiego. w klasach I-III. Szkoły Podstawowej im. Henryka. Sienkiewicza w Oblęgorku w roku Przedmiotowe Zasady Ocenianiaz języka angielskiego w klasach I-III Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w roku szkolnym 2017/2018 1. Bieżące ocenianie w klasie I w roku szkolnym 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: New English Adventure 1 Klasa: 1 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch Kryteria oceniania - wymagania szczegółowe zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne i Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III Szkoły Podstawowej Agnieszka Jankowska 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Odpowiedzi ustne: - czytanie i rozumienie tekstu - konwersacja na podst. tekstu / odpowiedzi na pytania - krótkie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z z języka włoskiego

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z z języka włoskiego II. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek

Bardziej szczegółowo