Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej"

Transkrypt

1 Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej 17 grudnia 2014 r. 1

2 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami Dz.U nr 83 poz.562) przeprowadzony został 17 grudnia 2014 roku próbny Sprawdzian dla uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku. Przedmiotem analizy są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r. I. Informacje ogólne Sprawdzian pisało 102 uczniów, wśród nich 15 o wydłużonym czasie pracy, w tym 4 uczniów z dostosowanym arkuszem do wady wzroku. 2 uczniów pisało inne wersje arkusza (upośledzenie w stopniu lekkim i niedosłuch). 2 osoby z przyczyn niezależnych nie pisały Sprawdzianu. Wszyscy uczniowie byli objęci dodatkową godziną języka polskiego UM i matematyki UM. Test miał jedną wersję. Sprawdzian przebiegł zgodnie z procedurą Sprawdzianu II. Informacja o zastosowanym narzędziu Badaniom poddano wymagania ogólne i umiejętność ich szczegółowego wykonania, które zostały zapisane w podstawie programowej dla badanych przedmiotów szkolnych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Dla każdego z przedmiotów CKE przygotowała odrębne arkusze zadań. 2

3 III. Analiza wyników szkoły Opis wyników statystycznych ilustruje tabela, w której przedstawione zostały wartości wskaźników statystycznych. Wartości wskaźników statystycznych Wskaźniki dla populacji piszących : statystyczne j. polski 21 pkt matematyka 20 pkt j. angielski 40 pkt Liczebność 100 * 100* 100* Wynik maksymalny Wynik minimalny Rozstęp Wynik średni 14,28 10,55 30,92 Modalna 16 7 i i 36 0,68 0,53 0,78 % wykonalności arkusza 68% 53% 77% nie ujęto uczniów piszących inne wersje arkusza Rozkład wskaźników statystycznych ilustrują ryciny obrazujące przedziały punktowe i ich liczebność. język polski (-5)(-1) (0)(4) (5)(9) (10)(14) (15)(19) (20)(24) 3

4 matematyka (-5)(-1) (0)(4) (5)(9) (10)(14) (15)(19) (20)(24) język angielski (-5)(-1) (0)(4) (5)(9) (10)(14) (15)(19) (20)(24) (25)(29) (30)(34) (35)(39) (40)(44) (45)(49) Analizując ryciny można wywnioskować, iż wyniki ogółu badanych uczniów utrzymały się w wartości średniego wyniku i nieco powyżej. Wartość modalnej języka polskiego i języka angielskiego przewyższa wynik średniej. Wartość modalnej matematyki zbliżony jest do wyniku średniego i poniżej. Poszczególne arkusze badały obszary wymagań ogólnych podstawy programowej. Poniższe zestawienie obrazuje rozkład wskaźnika łatwości. język polski Wymagania ogólne Numer zadania Ilość punktów I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 1.1,,2,3,4,5,6,7,9, 8 zawartych w nich informacji. II Analiza i interpretacja tekstów kultury. 1.2,8,10,11,12 6 III Tworzenie wypowiedzi

5 Dla badanej populacji arkusz języka polskiego osiągnął wskaźnik 0,68,arkusz okazał się umiarkowanie trudny. 40% uczniów osiągnęło wynik powyżej średniego wyniku szkoły. Rozkład wskaźnika łatwości badanych obszarów wymagań ogólnych ilustruje poniższa rycina. III; 0,62 I; 0,69 II; 0,75 Najwięcej trudności sprawiło uczniom zadanie nr 10 z obszaru Analiza i interpretacja tekstów kultury wymaganie szczegółowe: uczeń rozpoznaje w tekście literackim: [ ]przenośnię, epitet [ ] i objaśnia ich rolę. matematyka Wymagania ogólne Numer zadania Ilość punktów I Sprawność rachunkowa. 14,16,17 3 II Wykorzystanie i tworzenie informacji. 15,23,24,25,26, 6 III Modelowanie matematyczne. 18,19,21,27 6 IV Rozumowanie i tworzenie strategii. 20,22,28 5 Dla badanej populacji arkusz zadań z matematyki osiągnął wartość wskaźnik łatwości 0,53 i okazał się umiarkowanie trudny. 48% uczniów osiągnęło wynik powyżej wyniku średniego szkoły. Rozkład wskaźnika łatwości badanych obszarów wymagań ogólnych ilustruje poniższa rycina. 5

6 z_1.1 z_1.2 z.2 z.3 z.4 z.5 z.6 z.7 z.8 z.9 z.10 z.11 z.12 z.13.i z.13.ii z.13.iii z.13.iv z.13.v z.14 z.15 z.16 z.17 z.18 z.19 z.20 z.21 z.22 z.23 z.24 z.25 z.26 z.27 z.28 IV; 0,45 I; 0,53 III; 0,61 II; 0,598 Najwięcej trudności sprawiło zadanie nr 28 z obszaru Modelowanie matematyczne wymaganie szczegółowe: uczeń w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%. Z przygotowanego przez CKE arkusza Excela pochodzi poniższa rycina, która przedstawia procentowy poziom wykonania zadań z języka polskiego (niebieski) i matematyki (pomarańczowy). 100% 90% Poziom wykonania zadań ze Sprawdzianu próbnego_ % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6

7 język angielski Wymagania ogólne Numer zadania Ilość punktów I Znajomość środków językowych. 7.1,7.2,7.3,8.1,8.2,8.3 6 II Rozumienie wypowiedzi. 9.1,9.2,9.3,10.1,10.2,10.3,10.4, 11.1,11.2,11.3,11.4 IIa Rozumienie wypowiedzi ze słuchu 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2, 3.3,3.4,4,1,4.2,4.3,4.4,4.5 IV Reagowanie na wypowiedzi 5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3, Dla badanej populacji arkusz języka angielskiego osiągnął wskaźnik 0,78,arkusz okazał się łatwy. 56% uczniów osiągnęło wynik powyżej średniego wyniku szkoły. Rozkład wskaźnika łatwości badanych obszarów wymagań ogólnych ilustruje poniższa rycina. IV; 0,89 I; 0,66 II; 0,71 IIa; 0,802 Najwięcej trudności sprawiło zadanie nr 10.2 z obszaru ogólnego Znajomość środków językowych wymaganie szczegółowe: uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 7

8 z.1.1 z.1.2 z.1.3 z.2.1 z.2.2 z.2.3 z.3.1 z.3.2 z.3.3 z.3.4 z.4.1 z.4.2 z.4.3 z.4.4 z.4.5 z.5.1 z.5.2 z.5.3 z.6.1 z.6.2 z.6.3 z.6.4 z.6.5 z.7.1 z.7.2 z.7.3 z.8.1 z.8.2 z.8.3 z.9.1 z.9.2 z Z przygotowanego przez CKE arkusza Excela pochodzi poniższa rycina, która przedstawia procentowy poziom wykonania zadań z języka angielskiego. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Poziom wykonania zadań Sprawdzianu próbnego językowago_2014 IV. Analiza realizacji obszarów wymagań ogólnych w poszczególnych oddziałach klasowych. Dla zobrazowania opisu dydaktycznego posłużyłam się analizą realizacji obszarów wymagań ogólnych przez oddziały klasowe. 1. Język polski Obszar : Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Zakres zadań w tym obszarze sprawdzał, czy uczeń : - identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy, -wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte), -odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych, -rozumie dosłowne [ ] znaczenie wyrazów w wypowiedzi, -określa temat i główną myśl utworu, -rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot), -wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście. 8

9 Analizowane Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (8 pkt) Wynik max Wynik min Rozstęp Wynik średni 4,94 5,83 5,83 5,33 5,47 5,52 Modalna ,62 0,73 0,73 0,67 0,63 0,69 Obszar: Analiza i interpretacja tekstów kultury. -odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości, -charakteryzuje i ocenia bohaterów, -rozpoznaje w tekście literackim: [ ]przenośnię, epitet [ ] i objaśnia ich rolę, -identyfikuje powieść, -omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia. Analizowane Analiza i interpretacja tekstów kultury (6 pkt) Wynik max Wynik min Rozstęp Wynik średni 4,12 4,3 4,88 4,62 4,0 4,43 Modalna ,62 0,73 0,81 0,77 0,67 0,74 9

10 Obszar : Tworzenie wypowiedzi. -tworzy spójne teksty na tematy [ ] związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury, -świadomie posługuje się różnymi formami językowymi [ ], -tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie twórcze, -stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję graficzną i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy (w tym wydziela akapity), - pisze poprawnie pod względem ortograficznym, -poprawnie używa znaków interpunkcyjnych, -operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych. Analizowane Tworzenie wypowiedzi (7 pkt) Wynik max Wynik min Rozstęp Wynik średni 3,71 5,13 4,63 4,0 3,8 4,33 Modalna ,53 0,73 0,66 0,57 0,54 0,62 2. Matematyka Obszar: Sprawność rachunkowa. -wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii, -porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne), -oblicza kwadraty i sześciany ułamków [ ] dziesiętnych, -dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci, [ ] pisemnie, -oblicza ułamek danej liczby naturalnej. 10

11 Analizowane Sprawność rachunkowa (3 pkt) Wynik max Wynik min Rozstęp Wynik średni 1,76 1,78 1,88 1,43 0,93 1,6 Modalna i1 1 0,59 0,59 0,63 0,48 0,31 0,53 Obszar: Wykorzystanie i tworzenie informacji. -interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej, -dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe [ ], -mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie, -odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach, -wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach. Analizowane Wykorzystanie i tworzenie informacji (6 pkt) Wynik max Wynik min Rozstęp Wynik średni 3,18 3,83 3,96 3,28 3,6 3,6 Modalna ,53 0,64 0,66 0,55 0,60 0,60 11

12 Obszar: Modelowanie matematyczne. -zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, kilogram, dekagram, tona, -oblicza pole [ ] prostokąta [ ], trójkąta [ ] przedstawionych na rysunku, -w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20%, -porównuje różnicowo [ ] liczby naturalne. Analizowane Modelowanie matematyczne (6 pkt) Wynik max Wynik min Rozstęp Wynik średni 2,71 3,39 3,83 3,38 3,0 3,32 Modalna ,45 0,57 0,64 0,56 0,50 0,60 Obszar : Rozumowanie i tworzenie strategii. -oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków, -do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności, a także własne poprawne metody, -oblicza objętość prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi, -stosuje jednostki objętości i pojemności. 12

13 Analizowane Rozumowanie i tworzenie strategii (5 pkt) Wynik max Wynik min Rozstęp Wynik średni 1,65 1,91 2,20 1,90 2,07 1,96 Modalna 1 1 1i ,33 0,38 0,44 0,38 0,41 0,39 3. Język angielski Obszar: Znajomość środków językowych. -posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych. Analizowane Znajomość środków językowych (6 pkt) Wynik max Wynik min Rozstęp Wynik średni 3,82 4,04 4,46 3,62 3,80 3,98 Modalna 5i ,64 0,67 0,74 0,60 0,63 0,66 13

14 Obszar: Rozumienie wypowiedzi. -uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych. Analizowane Rozumienie wypowiedzi (11 pkt) Wynik max Wynik min Rozstęp Wynik średni 7,76 7,43 8,79 6,86 8,2 7,81 Modalna i ,71 0,68 0,79 0,62 0,75 0,71 Obszar: Rozumienie wypowiedzi ze słuchu. -rozumie ogólny sens prostego tekstu, -rozumie intencje rozmówców, rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych, -wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym, -reaguje na polecenia. Analizowane Rozumienie wypowiedzi ze słuchu (15 pkt) Wynik max Wynik min Rozstęp Wynik średni 12,18 13,09 12,79 10,38 11,33 12,03 Modalna ,81 0,87 0,85 0,69 0,76 0,80 14

15 Obszar: Reagowanie na wypowiedzi. -podaje swoje upodobania, -wyraża swoje emocje, -podaje miejsce zamieszkania, -mówi, co potrafi robić, -wyraża podziękowania, prośby, -(I etap edukacyjny) udziela odpowiedzi. Analizowane Reagowanie na wypowiedzi (8 pkt) Wynik max Wynik min Rozstęp Wynik średni 7,12 7,26 7,42 6,57 7,07 7,10 Modalna ,89 0,91 0,93 0,82 0,88 0,89 15

16 V. Analiza kontekstowa słabe i mocne strony Słabe strony Przedmiot Nr zadania % wykonalności Wymagania j. polski 10 42% Uczeń rozpoznaje w tekście literackim: [ ]przenośnię, epitet [ ] i objaśnia ich rolę. j. polski 13. V 48% Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych. matematyka 14 42% Uczeń wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych. matematyka 15 44% Uczeń interpretuje liczny naturalne na osi liczbowej. matematyka 22 43% Uczeń stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii. matematyka 25 42% Uczeń wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach. matematyka 27 44% Uczeń [ ] oblicza procent danej liczby. matematyka 28 26% Uczeń [ ] oblicza objętość prostopadłościanu. j. angielski % Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych. j. angielski % Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. Z powyższej tabeli można wywnioskować, że arkusz zadań matematycznych przysporzył uczniom najwięcej trudności. Dużo trudności sprawiły zadania, które wymagały umiejętności obliczania objętości brył i zapisu uzyskanego wyniku w postaci sześcianu liczby naturalnej. W niezadawalającym stopniu uczniowie wykonali działania uwzględniające: obliczenia zegarowe, prawidłowe stosowanie jednostek masy, obliczanie ułamka danej liczby i działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. 16

17 Mocne strony Przedmiot Nr zadania % wykonalności Wymagania j. polski % Uczeń identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy. j. polski 9 82% Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście. j. polski 11 97% Uczeń identyfikuje [ ] powieść. j. polski 13.II 100% Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne [ ] opowiadanie twórcze. matematyka 24 82% Uczeń odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach. j. angielski % Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. j. angielski % Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. j. angielski % Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. j. angielski % Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. j. angielski % Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. j. angielski % Uczeń reaguje na polecenia. j. angielski % Uczeń wyraża swoje emocje. j. angielski % Uczeń mówi, co [ ] potrafi robić. j. angielski % (I etap edukacyjny) Uczeń udziela odpowiedzi. j. angielski % Uczeń wyraża [ ] podziękowania. j. angielski % Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych. j. angielski % Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. Wysoki poziom wykonalności arkusz j. angielskiego pozwala pozytywnie ocenić przygotowanie uczniów do Sprawdzianu r. 17

18 VI. SUKCESY Sukcesem naszej szkoły są: Obszar wymagań języka angielskiego Reagowanie na wypowiedzi, który osiągnął wskaźnik łatwości powyżej 0,80 Poziom wykonania zadania nr 6.3 z języka angielskiego, który dla ogółu piszących wyniósł 100%. Poziom wykonania zadania nr 13.II z języka polskiego, który dla ogółu piszących wyniósł 100%. Zespoły klasowe, które wykonały w 100% pojedyncze zadania: - język polski: klasa 6c - zadanie nr 11 klasa 6d- zadanie nr 11 klasa 6e - zadanie nr 11 -język angielski: klasa 6a- zadania nr 4.1,6.3 (2) klasa 6b- zadania nr 1.3,5.2,6.2,6.3 (4) klasa 6c- zadania nr 2.3,4.1,4.2,4.4,6.1,6.2,6.3,6.4,9.3 (9) klasa 6d- zadania nr 2.3,6.1,6.3 (3) klasa 6e- zadania nr 1.2,7.3,11,2 (3). Zespoły klasowe, które z matematyki osiągnęły poziom wykonania powyżej 80%: -klasa 6a- zadanie nr 19 (88%), -klasa 6b- zadanie nr 24 (83%), -klasa 6d- zadanie nr 24 (86%), -klasa 6e- zadania nr 21 (87%) i nr 24 (87%) VII. Porównanie z diagnozą w klasie czwartej Badana populacja uczniów objęta została badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej. Wskaźniki statystyczne Wartości wskaźników statystycznych dla populacji piszących : 12 X 2012 j. polski 17 XII 2014 j. polski 19 X 2012 matematyka 17 XII 2014 matematyka Liczebność Wynik minimalny Wynik maksymalny Rozstęp Wynik średni 9,8 14,28 26,43 10,55 Modalna i11 0,65 0,68 0,88 0,53 18

19 Poniższe wykresy obrazują porównywane wyniki. 60 język polski (-5)(-1) (0)(4) (5)(9) (10)(14) (15)(19) (20)(24) Matematyka (-5)(-1) (0)(4) (5)(9) (10)(14) (15)(19) (20)(24) (25)(29) (30)(34) Na niebiesko klasa szósta, na czerwono klasa czwarta. Arkusz polonistyczny klasy szóstej wskazuje na przesunięcie i rozkład wyników w kierunku wyżej średniej Arkusz matematyczny klasy szóstej wyraźnie wskazuje przesunięcie i rozkład wyników w kierunku wyników niżej średnich. Z braku jednorodnie porównywalnego narzędzia nie jest możliwa bardziej szczegółowa analiza. 19

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej stycznia r. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia kwietnia roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r.

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2010 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności języka angielskiego uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej w roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a 6 c Próbny sprawdzian w szóstej klasie Klasa 6c Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 70% 60% 50% Polska (52%) 40% 30% 20% 10% 0% nr ucznia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 wynik w % 51

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian diagnostyczny składał się z dwóch części:

Sprawdzian diagnostyczny składał się z dwóch części: W dniu 17 grudnia 2014 r. uczniowie przystąpili do próbnego sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Sprawdzian obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r.

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. str. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI TAK Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2015

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4513/16/2015 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2015 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE - KWIECIEŃ 2015

PODSUMOWANIE - KWIECIEŃ 2015 PODSUMOWANIE - KWIECIEŃ 2015 J.POLSKI + MATEMATYKA ŚREDNIA J.POLSKI MATEMATYKA J.ANGIELSKI SZKOŁA 64,2% 72,3% 55,8% 77,42% POWIAT 68,2% 74,0% 62,0% 81,59% WOJEWÓDZTWO 65,8% 72,4% 58,8% 78,28% Wynik szkoły

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI A Zadanie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 27 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U w r o k u 2 0 1 5 W R Z E S I E Ń 2 0 1 5 2 INFORMACJE OGÓLNE Sprawdzian w klasie szóstej szkoły

Bardziej szczegółowo

Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty 2017 z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Kartoteka testu

Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty 2017 z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Kartoteka testu Kartoteka testu * 1. identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny I.1.4. 2. odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym II.3.1. i przenośnym 3. wyszukuje informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH. Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz

RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH. Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz CZERWIEC 2015 Sprawdzian z języka polskiego oraz matematyki przeprowadzony został w klasach V w dniu 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016

Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016 Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016 Sprawdzian próbny napisało 19 uczniów klasy 6a, 1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu próbnego (nie był obecny w szkole). Jedna uczennica

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty 2018 z OPERONEM. Kartoteka testu. Wymagania szczegółowe

Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty 2018 z OPERONEM. Kartoteka testu. Wymagania szczegółowe Kartoteka testu 1. I. Odbiór wypowiedzi 2. I. Odbiór wypowiedzi 3. II. Analiza i interpretacja 4. I. Odbiór wypowiedzi 5. I. Odbiór wypowiedzi 6.a) 6.b) I. Odbiór wypowiedzi I. Odbiór wypowiedzi 7. I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2015 RAPORT

SPRAWDZIAN 2015 RAPORT SPRAWDZIAN 2015 RAPORT Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej 1 Sprawdzian szóstoklasisty został przeprowadzony 1 kwietnia 2015r, składał się z dwóch części.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI B2 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 6b Rozkład łatwości zadań Średni wynik klasy 22.38 pkt 53% Średni wynik szkoły 23.12 pkt 55% Średni wynik ogólnopolski 21.65 pkt 52% 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2016 RAPORT

SPRAWDZIAN 2016 RAPORT SPRAWDZIAN 216 RAPORT Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej 1 Sprawdzian szóstoklasisty został przeprowadzony 5 kwietnia 216r, składał się z dwóch części.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-7 KWIEIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI A Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa VIa Rozkład łatwości zadań Średni wynik klasy.75 pkt 40% Średni wynik szkoły 17.08 pkt 41% Średni wynik ogólnopolski.64 pkt 52% 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: SP-1X, SP-2, SP-4 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2016

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2016 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4513/18/2016 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2016 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku 2015/2016 W dniu 5 kwietnia 2016r. po raz ostatni odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Do sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-5 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) I. Odbiór wypowiedzi i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 01. 04. 2015r. Opracowanie: Anna Goss Małgorzata Połomska Agnieszka Gmaj 1 ANALIZA WYNIKÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO PO SPRAWDZENIE

Bardziej szczegółowo

Arkusz testy z j. angielskiego to 4 zadania WW, 3 D (dobieranie) i można było uzyskać 30 pkt.

Arkusz testy z j. angielskiego to 4 zadania WW, 3 D (dobieranie) i można było uzyskać 30 pkt. Raport z badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 217 Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych,

Bardziej szczegółowo

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela.

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy badania diagnozującego uczniów klas czwartych

Raport z analizy badania diagnozującego uczniów klas czwartych Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych, matematycznych i języka obcego uczniów rozpoczynających naukę

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: SP-1X, SP-4 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) I. Odbiór wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA Zestaw składał się z 11 zadań zamkniętych różnego typu i 6 zadań otwartych. Zadania

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z cz. I i cz. II sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej. Sprawdzian odbył się 5 kwietnia 2016 r. w

R A P O R T. z cz. I i cz. II sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej. Sprawdzian odbył się 5 kwietnia 2016 r. w R A P O R T z cz. I i cz. II sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej Sprawdzian odbył się 5 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu w roku szkolnym 2015/2016 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA DNIE DIGNOSTYZNE W KLSIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MTEMTYK ROZWIĄZNI ZDŃ I SHEMTY PUNKTOWNI RKUSZ S8 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 2016

Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 2016 Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 216 Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych,

Bardziej szczegółowo

Wynik maksymalny Wynik minimalny Rozstęp Wynik średni 11,30 13,75 20,99. Łatwość zestawu 0,63 0,69 0,70

Wynik maksymalny Wynik minimalny Rozstęp Wynik średni 11,30 13,75 20,99. Łatwość zestawu 0,63 0,69 0,70 Raport z badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 218 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2016 ROK SZKOLNY 2015/2016

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowały: mgr U Radosz, mgr A Poll 1 Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Sprawdzian został przeprowadzony 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W 2015 ROKU Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (12) 68 32 101, 102, fax: (12) 68 32 100, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu r. szk. 2014/2015 RAPORT

Raport ze sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu r. szk. 2014/2015 RAPORT RAPORT z cz. I i cz. II sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej Sprawdzian odbył się 1 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu w roku szkolnym 2014/2015 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM styczeń 2015 1 1 Wstęp Przedstawione poniżej wyniki dotyczą sprawdzianu opracowanego zgodnie z nowymi zasadami przez Wydawnictwo OPERON. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 2) 1.1. C II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 MATEMATYKA rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego OMAP-800 KWIECIEŃ 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (0 3) Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Analiza i interpretacja zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej

Analiza i interpretacja zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej Analiza i interpretacja zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej 05 kwietnia 2016 r. W dniu 05 kwietnia 2016 r. uczniowie klas VI przystąpili do zewnętrznego sprawdzianu. Sprawdzian obejmował wiadomości

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

Zadania w których wskaźnik łatwości był niż 0.5. Zadanie 15. (0 1) wskaźnik łatwości 0.37 dla szkoły

Zadania w których wskaźnik łatwości był niż 0.5. Zadanie 15. (0 1) wskaźnik łatwości 0.37 dla szkoły Pierwszego kwietnia 2015 roku szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu opracowanego zgodnie z zapowiedzią CKE według nowej formuły. Sprawdzian miał, tak jak dotychczas, formę pisemną. Składał się z dwóch

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M8 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) 2. Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie).

Bardziej szczegółowo

matematyka Liczebność Wynik minimalny 4 1. Wynik maksymalny Rozstęp Wynik średni 10,26 14,33.

matematyka Liczebność Wynik minimalny 4 1. Wynik maksymalny Rozstęp Wynik średni 10,26 14,33. Sprawozdanie Wprowadzenie Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa VI - matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa VI - matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa VI - matematyka Dział 1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych z pomocą kalkulatora; mnoży ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 8 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Matematyka / Opis badania Opis badania 22 liczba

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM (S8) GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk,2016 r.

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk,2016 r. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk,2016 r. str. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA VI

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA VI Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa Szkoła podstawowa Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych.

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej,

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23 TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe,

Bardziej szczegółowo

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Anna Konstantynowicz, Adam Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja [ ] 2. Szczegółowe cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian pisało 89 uczniów, w tym 14 o wydłużonym czasie pracy.

Sprawdzian pisało 89 uczniów, w tym 14 o wydłużonym czasie pracy. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA ARKUSZ S7 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe mnożenie i dzielenie 4. Mnożenie i dzielenie (cd.) 5. Ile razy więcej, ile

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 MATEMATYKA rozwiązań zadań z przykładowego arkusza egzaminacyjnego (EO_8) GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (0 2) II. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń:

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Klasa V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki praktycznych liczbę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r.

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2010 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas 22 Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas KLASA 5 Nr lekcji Temat lekcji 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie piątej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie piątej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie piątej Klasa V Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Rozdział Wymagania podstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania ponadpodstawowe dopełniające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Sprytne rachunki. 4. Szacowanie wyników działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 MATEMATYKA rozwiązań zadań z przykładowego arkusza egzaminacyjnego (EO_Q) GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (2 pkt) II.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Język polski i matematyka

Język polski i matematyka KLUCZ ODPOWIEDZI I KARTOTEKA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język polski i matematyka Rok szkolny 201/2016 Wyniki próbnego sprawdzianu prosimy wpisywać na internetowej stronie

Bardziej szczegółowo

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: TEMAT 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 14. II. 2017. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. Działania pamięciowe Potęgowanie 1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 5 poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym2016/2017. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi

Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi Rozkład materiału nauczania. Matematyka wokół nas Klasa 4 DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH (22 h) 1 Liczby naturalne. Oś liczbowa 1. 1 ) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe 1. 2 ) interpretuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 1 Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 Temat 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb 4 5 Rachunek pamięciowy Dodawanie i mnożenie LICZBY NATURALNE (20 h) 1 2. 3 ) wykonuje proste

Bardziej szczegółowo