Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych"

Transkrypt

1 Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (stan prawny aktualny na sierpień 2014 r.) 1. Wstęp...(str. 3) 2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia...(str. 3) 2.1 Ośrodek szkolenia kierowców...(str.4) 2.2 Wykładowcy...(str. 4) 2.3 Instruktorzy nauki jazdy...(str. 5) 2.4 Instruktorzy techniki jazdy...(str. 5) 2.5 Warunki lokalowe...(str. 6) 2.6 WyposaŜenie dydaktyczne...(str. 6) 2.7 Miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych...(str. 6) 2.8 Pojazdy samochodowe...(str. 7) 2.9 Szczegółowy program szkolenia i plan jego wykonania...(str. 8) 2.10 Niekaralność...(str. 10) 3. Zalecane praktyki w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia...(str. 10) 3.1 Dzienniki szkolenia i karty zajęć praktycznych...(str. 10) 3.2 Doszkalanie osób, które opuściły zajęcia......(str. 12) 3.3 Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dla osób, które ukończyły szkolenie...(str. 12) 3.4 Czas trwania zajęć i jego ewidencja......(str. 12) 3.5 Pieczęć ośrodka szkolenia...(str. 13) 3.6 Świadectwa kwalifikacji...(str. 13) 3.7 Badania lekarskie i psychologiczne kursantów...(str. 14) 3.8 Aktualizacja informacji ujętych w rejestrze ośrodków szkolenia...(str. 15) 3.9 Informowanie o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć...(str.16) 3.10 Przekazywanie informacji o osobach, które ukończyły kurs...(str.17) 3.11 Aktualny stan prawny...(str. 18)

2 4. Kontrola wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia...(str. 19) 5. Nieprawidłowości występujące w trakcie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia..(str. 21) 6. Zakaz prowadzenia ośrodka szkolenia..(str. 22) 2

3 (- 1 -) Wstęp Niniejsza informacja ma na celu przede wszystkim, wyjaśnienie wątpliwości zgłaszanych przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego oraz wskazanie dobrych praktyk, które powinny być stosowane w ramach prowadzenia tej działalności, a takŝe przybliŝenie tematyki kontroli ośrodków szkolenia przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. (- 2 -) Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia zostały określone w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.) oraz w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1005). Zgodnie z powyŝszym warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia spełnia przedsiębiorca, który: 1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określoną przepisami ustawy o kierujących pojazdami lub spełnia wymagania określone dla tej działalności; 2) zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez: a) wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych, b) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie zajęć praktycznych, c) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych, prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o transporcie drogowym, i urządzenie techniczne do symulowania jazdy 3

4 w warunkach specjalnych, o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym; 3) posiada: a) warunki lokalowe, b) wyposaŝenie dydaktyczne, c) miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych, d) miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych, e) pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia, f) szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania; 4) nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. ( ) Ośrodek szkolenia kierowców Zgodnie z art. 39g ust. 2 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym, warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia spełnia przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określoną przepisami ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.) lub spełnia wymagania określone dla tej działalności ujęte w Rozdziale 5 ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019) ( ) Wykładowcy Zgodnie z art. 39g ust. 2 pkt. 2 lit. a) ustawy o transporcie drogowym, przedsiębiorca zapewnia prowadzenie szkolenia w zakresie zajęć teoretycznych zgodnie z programem szkolenia przez wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia. 4

5 Za posiadającą wiedzę, umiejętności i wykształcenie w danej dziedzinie (np. mechanika, prawo) uznaje się osobę, która przedstawi dokumenty potwierdzające ten fakt (m.in. dyplomy, świadectwa itp.). Oznacza to, iŝ wykładowca prowadzący zajęcia z zakresu np. transportu powinien przedstawić dokumenty potwierdzające fakt posiadania wiedzy, umiejętności i wykształcenia w tej dziedzinie. W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez ośrodki szkolenia informuje się, iŝ wymóg posiadania odpowiedniej do zakresu szkolenia wiedzy, umiejętności i wykształcenia dotyczy zarówno wykładowców prowadzących zajęcia w formie wykładu, seminarium, ćwiczeń itp., jak i nadzorujących ćwiczenia przy uŝyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia. Oznacza to, iŝ trenerem-wykładowcą powinna być osoba, która posiada wiedzę, umiejętności i wykształcenie w zakresie, w którym prowadzi zajęcia w formie e-learningu. ( ) Instruktorzy nauki jazdy Zgodnie z art. 39g ust. 2 pkt. 2 lit. b) ustawy o transporcie drogowym, przedsiębiorca zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem szkolenia przez osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora nauki jazdy. ( ) Instruktorzy techniki jazdy Zgodnie z art. 39g ust. 2 pkt. 2 lit. c) ustawy o transporcie drogowym, przedsiębiorca zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem szkolenia przez osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy, podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o transporcie drogowym i urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 tej ustawy. 5

6 ( ) Warunki lokalowe Warunki lokalowe, w których naleŝy prowadzić działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, powinny spełniać wymogi określone w 3 rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. ( ) WyposaŜenie dydaktyczne Ośrodek szkolenia powinien być wyposaŝony w następujące pomoce dydaktyczne: 1) wymienione w Rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców; 2) wymienione w 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, tj.: filmy lub inne dostępne pomoce dydaktyczne prezentujące zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia; środki audiowizualne do prezentowania filmów lub odpowiednie urządzenia do wizualizacji prezentowanych zagadnień jeŝeli w ramach wyposaŝenia wymienionego w pkt. 1) nie jest w nie wyposaŝony. ( ) Miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych Miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o transporcie drogowym, powinno składać się zgodnie z 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - z następujących elementów infrastruktury: 1) co najmniej jednej płyty poślizgowej prostokątnej; 2) płyty poślizgowej stanowiącej co najmniej wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niŝ 120 stopni; 3) toru szkoleniowego. 6

7 PowyŜsze elementy infrastruktury powinny odpowiadać wymaganiom dla obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyŝszego określonym w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91). Za posiadanie miejsca przeznaczonego do jazdy w warunkach specjalnych uznaje się dysponowanie tytułem prawnym do korzystania jednocześnie ze wszystkich ww. elementów infrastruktury. Zgodnie z art. 39g ust. 11 przedsiębiorca moŝe nie spełniać ww. wymagań, jeśli zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, posiadające odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji. Nadmienia się, iŝ zawarcie umowy na przeprowadzenie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy zwalnia przedsiębiorcę jedynie z obowiązku posiadania miejsca przeznaczonego do jazdy w warunkach specjalnych pozostałe warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia muszą zostać spełnione. ( ) Pojazdy samochodowe Posiadane przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia pojazdy samochodowe uŝywane do prowadzenia szkolenia zgodnie z 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - powinny: 1) odpowiadać warunkom technicznym określonym dla pojazdów stosowanych do szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŝenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz w 61 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7

8 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995); nie wymaga się oznaczania pojazdu tablicą barwy niebieskiej z literą "L" w przypadku szkolenia osób posiadających uprawnienia do kierowania danej kategorii; 2) być wyposaŝone w systemy: przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu, kontroli trakcji oraz system stabilizacji toru jazdy. Ponadto w pojazdach uŝywanych w trakcie szkolenia podczas zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych powinna istnieć techniczna moŝliwość wyłączania przez instruktora systemów: przeciwdziałający blokowaniu kół przy hamowaniu, kontroli trakcji oraz stabilizacji toru jazdy. Spełnienie wymagań określonych w 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy potwierdza dokument wydany przez rzeczoznawcę samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zgodnie z art. 39g ust. 5 pkt. 4 ustawy o transporcie drogowym. Wymagania określone w 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy powinny spełniać wszystkie pojazdy wykorzystywane w trakcie szkolenia w tym przyczepy lub naczepy. ( ) Szczegółowy program szkolenia i plan jego wykonania Przedsiębiorca powinien dysponować programami i planami wykonania szkolenia w zakresie: Kwalifikacji wstępnej; Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej; Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej; Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej; Szkolenia okresowego 8

9 Program szkolenia powinien obejmować zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych kwalifikacji i szkolenia, określony w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Ponadto program szkolenia powinien zawierać informacje o metodyce realizacji zajęć ujętej w ww. rozporządzeniu tj. zajęcia teoretyczne, indywidualna jazda z instruktorem lub ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym. Program szkolenia powinien takŝe zawierać ogólną informację o czasie prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych - oraz przerwach w trakcie dnia szkolenia, a takŝe długości trwania jednostki lekcyjnej. Maksymalny czas trwania zajęć teoretycznych i przerw określa 12 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia. Programy szkolenia powinny być opatrzone pieczęcią oraz podpisem przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia. Plan wykonania szkolenia powinien zawierać następujące elementy: Terminy i daty szkolenia; Tematy zajęć omawianych w poszczególnych dniach szkolenia wraz z zagadnieniami poruszanymi w ramach omawianego tematu; Wykładowców lub instruktorów prowadzących zajęcia w danym dniu (wykaz wykładowców lub instruktorów przyporządkowany do dni szkolenia) Szczegółową metodę nauczania w odniesieniu do zajęć teoretycznych (np. wykład, pokaz) i praktycznych (jazda w ruchu drogowym, jazda w warunkach specjalnych) Czas trwania szkolenia w danym dniu (UWAGA: przy sporządzaniu tej informacji naleŝy mieć na uwadze zapisy dot. czasu trwania zajęć umieszczone w programie szkolenia) Plan wykonania szkolenia jest uszczegółowieniem programu szkolenia. Pomimo, Ŝe program szkolenia i plan jego wykonania są oddzielnymi dokumentami, istnieje moŝliwość ich połączenia. Połączone dokumenty ( Program szkolenia wraz z planem jego wykonania ) powinny zawierać wszystkie elementy, o których mowa wyŝej). 9

10 Plany wykonania szkoleń powinny być opatrzone pieczęcią oraz podpisem przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia. ( ) Niekaralność Zgodnie z art. 39g ust. 2 pkt. 4 ustawy o transporcie drogowym, przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia nie moŝe być jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. (- 3 -) Zalecane praktyki w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia W związku ze stwierdzonymi licznymi uchybieniami w trakcie kontroli ośrodków szkolenia przeprowadzonych dotychczas przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, sformułowano poniŝsze zalecenia, które powinny być stosowane w trakcie prowadzenia przedmiotowej działalności. ( ) Dzienniki szkolenia i karty zajęć praktycznych Zgodnie z 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w ośrodku szkolenia, oddzielnie dla kaŝdego kursu kwalifikacyjnego lub kursu okresowego, prowadzi się dziennik zajęć teoretycznych i kartę zajęć praktycznych. Dziennik zajęć powinien zawierać: 1) imiona i nazwiska osób szkolonych; 2) listę obecności osób szkolonych na poszczególnych zajęciach Zaleca się, aby obecność na poszczególnych zajęciach była potwierdzana podpisem kursanta. Obecność powinna być sprawdzana zarówno przed rozpoczęciem, jak i zakończeniem trwania zajęć. W przypadku opuszczenia 10

11 przez osobę szkolenia - w wyniku np. zdarzeń losowych - wykładowca niezwłocznie odnotowuje ten fakt na liście obecności. 3) wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem szkolenia, w tym: a) czas trwania przeprowadzonych zajęć (w ujęciu godzinowym np. od 7.00 do 15.00), b) terminy przeprowadzenia zajęć, c) temat przeprowadzonych zajęć, d) imię, nazwisko i podpis wykładowcy przeprowadzającego zajęcia. Zaleca się, aby po zakończeniu szkolenia na jego dzienniku nanosić podpis i pieczęć kierownika ośrodka szkolenia z adnotacją o terminie zakończenia. Na stronie tytułowej dziennika szkolenia powinna znaleźć się informacja o rodzaju (np. kwalifikacja wstępna) i zakresie szkolenia (blok kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E). Karta zajęć praktycznych, powinna zawierać: 1) imię i nazwisko osoby szkolonej, 2) wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem szkolenia, w tym: a) liczbę godzin przeprowadzonych zajęć, b) terminy przeprowadzenia zajęć, c) temat przeprowadzonych zajęć, d) imię, nazwisko i podpis instruktora przeprowadzającego zajęcia. Zaleca się umieszczanie na karcie zajęć praktycznych numeru (-ów) rejestracyjnych pojazdów wykorzystanych w trakcie szkolenia. Nadmienia się, iŝ dzienniki zajęć teoretycznych i karty zajęć praktycznych przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu zgodnie z 14 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. 11

12 ( ) Doszkalanie osób, które opuściły zajęcia Czas trwania kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych został dokładnie określony w rozporządzeniu w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - w związku z tym osobom, które opuściły szkolenie - w wyniku np. zdarzeń losowych - naleŝy organizować zajęcia uzupełniające, których czas trwania będzie równy czasowi nieobecności kursanta na szkoleniu. ( ) Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dla osób, które ukończyły szkolenie Wniosek o przeprowadzenie egzaminu powinien zawierać: wykaz osób szkolonych z podaniem imienia i nazwiska osoby szkolonej, numeru PESEL albo daty urodzenia w przypadku, gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL, zakresu odbytego szkolenia oraz informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy osoba była szkolona zgodnie z 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Zaleca się umieszczanie we wniosku dodatkowych informacji dot.: miejsca, w którym ma zostać przeprowadzony egzamin, daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia daty i miejsca urodzenia osób przystępujących do egzaminu Wniosek naleŝy kierować na adres: Wydział Infrastruktury, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Białystok ul. Mickiewicza 3 ( ) Czas trwania zajęć i jego ewidencja Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy zajęcia trwają minimum: 280 godzin w przypadku kwalifikacji wstępnej 140 godzin w przypadku kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej 70 godzin w przypadku kwalifikacji wstępnej uzupełniającej 12

13 35 godzin w przypadku kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej 35 godzin w przypadku szkolenia okresowego Godzina szkolenia jest równa 60 minutom. Do godziny szkolenia istnieje moŝliwość włączenia przerwy nie dłuŝszej niŝ 15 minut. Przerwy wprowadza się pomiędzy poszczególnymi zajęciami teoretycznymi zgodnie z 12 ust. 4 ww. rozporządzenia. Wykorzystywanie przerw do późniejszego rozpoczęcia zajęć lub ich szybszego zakończenia jest niedopuszczalne (np. prowadzenie zajęć w systemie 7 jednostek lekcyjnych trwających 45 minut bez przerw pomiędzy zajęciami). W przypadku prowadzenia zajęć w formie ćwiczeń z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia, zaleca się ewidencjonowanie faktycznego czasu korzystania z tej formy szkolenia, poprzez raportowanie i szczegółowy wgląd do przebiegu nauki poszczególnych kursantów na kaŝdym etapie szkolenia (w tym ewidencję czasu logowania do serwerów WWW producenta oprogramowania i zapoznawania się kursanta z poszczególnymi zagadnieniami objętymi szkoleniem). ( ) Pieczęć ośrodka szkolenia Prowadzenie ośrodka szkolenia jest działalnością odrębną od prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, w związku z tym zaleca się korzystanie z pieczęci przedsiębiorcy, na której umieszczona będzie informacja o wpisaniu ośrodka szkolenia - pod odpowiednim numerem - do rejestru Wojewody Podlaskiego. ( ) Świadectwa kwalifikacji Zgodnie z art. 39e ustawy o transporcie drogowym kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Zaleca się, aby świadectwa były wydawane w kolejności chronologicznej, bez podziału na bloki programowe lub odrębne kursy. 13

14 Jednym z elementów jakie sprawdzane są przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas kontroli w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia jest prawidłowość wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej oraz zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego, w związku z tym zaleca się przechowywanie kopii ww. dokumentów. ( ) Badania lekarskie i psychologiczne kursantów W związku z powtarzającymi się - zgłaszanymi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - problemami dotyczącymi terminu wykonania badań lekarskich i psychologicznych przez kierowców ubiegających się o uzyskanie wpisu do prawa jazdy, potwierdzającego spełnienie wymagań odnośnie braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz ukończenie odpowiednio właściwej kwalifikacji lub szkolenia okresowego, przypomina się, iŝ: 1) do uzyskania kwalifikacji moŝe przystąpić osoba, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39b ust. 1 pkt. 3 ustawy o transporcie drogowym. Zaleca się, aby spełnienie tego wymogu było sprawdzane przed przystąpieniem osoby do kursu kwalifikacyjnego. 2) na podstawie art. 39j ust. 1 i 5 oraz art. 39k ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.) kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim oraz badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a kaŝde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niŝ do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej (potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego), 14

15 3) na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701) kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r., a kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r. obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy. Mając na uwadze powyŝsze, zaleca się dokładne informowanie szkolonych osób o obowiązkach kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego, między innymi w zakresie opisanego wyŝej obowiązku wykonania badań lekarskich i psychologicznych. ( ) Aktualizacja informacji ujętych w rejestrze ośrodków szkolenia Zgodnie z art. 39g ust. 4 i 8 ustawy o transporcie drogowym w rejestrze ośrodków szkolenia umieszcza się następujące informacje: 1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania; 2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy; 4) miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia. W przypadku zmiany w zakresie jednego z ww. elementów przedsiębiorca jest obowiązany na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Jednocześnie informuje się, iŝ w rejestrze nie umieszcza się informacji dot. uŝytkowanych pojazdów, wykładowców prowadzących zajęcia itp. w związku z tym nie ma konieczności kaŝdorazowego przesyłania informacji o zmianach w powyŝszym zakresie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nadmienia się jednak, iŝ zgodnie z art. 69 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne 15

16 do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej. W przypadku konieczności uzyskania informacji dot. działalności ośrodka szkolenia tut. Urząd zwróci się do przedsiębiorcy o przekazanie stosownych informacji. ( ) Informowanie o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć Zgodnie z art. 39e ust. 2 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym, kierownik ośrodka szkolenia jest obowiązany przedstawiać wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu, informacje o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego. Informacja powinna zawierać termin, czas oraz miejsce faktycznego prowadzenia zajęć. Umieszczanie w ww. informacji hipotetycznych danych szczególnie w odniesieniu do ćwiczeń z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia jest niedopuszczalne. PowyŜszą informację o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęć, naleŝy przedstawiać poprzez: 1. Przesłanie drogą listowną na adres: Wydział Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza Białystok lub, 2. ZłoŜenie osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (łącznik), Kancelarii Ogólnej (pokój nr 6) lub sekretariacie Wydziału Infrastruktury (pokój nr 324) tut. Urzędu lub, 3. Przekazanie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu lub pocztę elektroniczną (adres: lub Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku wystąpienia zmian w terminie, czasie lub miejscu prowadzenia zajęć naleŝy skorygować informację przekazaną do tut. Urzędu. Korektę informacji 16

17 o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, naleŝy przedstawiać wyłącznie w następujących przypadkach: a) istotnej zmianie uległ harmonogram prowadzenia zajęć przedstawiony wcześniej do tut. Urzędu; b) rezygnacja kursanta z uczestniczenia w szkoleniu Za istotną zmianę harmonogramu prowadzenia zajęć uwaŝa się przerwę w prowadzeniu szkolenia trwającą nie mniej niŝ 6 dni szkoleniowych. Nie ma obowiązku przedstawiania korekty informacji o terminie czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia w następujących przypadkach: a) niezaplanowana zmiana godzin szkolenia w danym dniu np. z powodu spóźnienia kursanta, czy wcześniejszego zakończenia zajęć; b) nieobecność jednego z członków grupy, dla której prowadzone jest szkolenie c) niezaplanowana, krótkotrwała (1-5 dni szkoleniowych) przerwa w prowadzeniu szkolenia Informacje o ww. faktach powinny być niezwłocznie odnotowane w dzienniku zajęć wraz z podaniem przyczyny zmiany. Do przekazywania powyŝszych informacji moŝna wykorzystać formularz znajdujący się w załączeniu do niniejszych wytycznych. ( ) Przekazywanie informacji o osobach które ukończyły kurs Zgodnie z art. 39e ust. 2 pkt. 1 kierownik ośrodka szkolenia jest obowiązany przekazywać wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie, następujące dane osób, które ukończyły kurs: a) imię i nazwisko, b) datę i miejsce urodzenia, 17

18 c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego toŝsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, d) adres zamieszkania, e) zakres ukończonego szkolenia, f) datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, g) numer wydanego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub numer zaświadczenia potwierdzającego ukończenie jednego z modułów szkolenia, o którym mowa w art. 39d ust. 3 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym. PowyŜszą informację o osobach które ukończyły kurs naleŝy przedstawiać poprzez: 1. Przesłanie drogą listowną na adres: Wydział Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza Białystok lub, 2. ZłoŜenie osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (łącznik), Kancelarii Ogólnej (pokój nr 6) lub sekretariacie Wydziału Infrastruktury (pokój nr 324) tut. Urzędu lub, 3. Przekazanie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu lub pocztę elektroniczną (adres: lub Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. ( ) Aktualny stan prawny Prowadzenie ośrodka szkolenia powinno odbywać się zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w związku z czym zaleca się bieŝące monitorowanie stanu regulacji prawnych dotyczących ww. działalności gospodarczej. 18

19 (- 4 -) Kontrola wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia Kontrolę przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, wpisanych do rejestru Wojewody Podlaskiego prowadzą pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Zgodnie z art. 39h ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, kontrola jest prowadzona w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia. Kontroli podlegają: dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań o których mowa w art. 39g ust. 2 (m. in. dokumenty dot. pojazdów, wykładowców, instruktorów techniki jazdy, wyposaŝenia dydaktycznego itd.), dzienniki szkolenia oraz karty zajęć praktycznych, inne dokumenty związane z działalnością ośrodka szkolenia (m. in. dokumenty świadczące o przekazywaniu określonych przepisami prawa informacji do centralnej ewidencji kierowców). Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w zakresie postępowania kontrolnego określają przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz z późn. zm.). Nadmienia się, iŝ zgodnie z art. 69 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej, tj. w przypadku ośrodków szkolenia warunków określonych w art. 39g ustawy o transporcie drogowym oraz w rozporządzeniu w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Termin zakończenia kontroli ośrodka szkolenia jest w duŝej mierze uzaleŝniony od czasu przedstawienia kontrolującym wymaganej dokumentacji, w związku z tym 19

20 zalecane jest, aby niezbędną dokumentację przygotować juŝ na etapie otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli. W dniu rozpoczęcia kontroli przedsiębiorca powinien przedłoŝyć kontrolującym następujące dokumenty z okresu objętego kontrolą: zaświadczenie odpowiedniego organu o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców lub (w przypadku jego braku) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych dla tego typu działalności; dokumenty dot. wykładowców, którzy prowadzili szkolenie w kontrolowanym okresie, potwierdzające posiadanie wiedzy, umiejętności i wykształcenia w zakresie tematyki, w której szkolili; dokumenty dot. instruktorów nauki jazdy, którzy prowadzili zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym; dokumenty dot. instruktorów techniki jazdy, którzy prowadzili zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych; dokumenty potwierdzające moŝliwość przeprowadzania zajęć w warunkach specjalnych (umowy najmu infrastruktury, umowy zlecające przeprowadzenie zajęć itd.); dokumenty dot. pojazdów wykorzystywanych w trakcie szkolenia w szczególności: potwierdzające prawo do korzystania z pojazdów (w przypadku wynajęcia pojazdu od właściciela umowa wynajmu; w przypadku pod-wynajęcia pojazdu, od osoby wynajmującej pojazd od właściciela umowa pod-wynajęcia oraz umowa wynajęcia itp.), potwierdzające spełnienie wymogów o którym mowa w 4 rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (opinie rzeczoznawcy, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym); programy szkolenia wraz z planami ich wykonania; zaświadczenie o niekaralności (za waŝne uznaje się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli); dzienniki szkolenia oraz karty zajęć praktycznych; dokumenty potwierdzające terminowe przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców informacji, o których mowa w art. 39e ust. 2 ustawy o transporcie drogowym; 20

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (stan prawny aktualny na styczeń 2012 r.) 1. Wstęp...(str. 2) 2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (opracowano na podstawie stanu prawnego aktualnego na marzec 2016 r.

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (opracowano na podstawie stanu prawnego aktualnego na marzec 2016 r. Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (opracowano na podstawie stanu prawnego aktualnego na marzec 2016 r.) 1. Wstęp...(str. 3) 2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

2010 Dz. U. Nr 53 poz. 314 - Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykon... Page 1 of 18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Dziennik Ustaw Nr 53 4798 Poz. 314 314 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 18-400 ŁomŜa, ul. Polowa 45

PROTOKÓŁ KONTROLI. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 18-400 ŁomŜa, ul. Polowa 45 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Nr 1/2012 (numer w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Bardziej szczegółowo

Pan Tomasz Smółka Henryk Majewski Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców MAJEWSCY S.C. ul. Radosna Otwock

Pan Tomasz Smółka Henryk Majewski Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców MAJEWSCY S.C. ul. Radosna Otwock Warszawa, 15 grudnia 2014 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.8.2014 Pan Tomasz Smółka Henryk Majewski Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców MAJEWSCY S.C. ul. Radosna 16 05-400 Otwock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Edyta Sobkowicz EDISPOL ul. Kościuszki 52 lok Garwolin

Pani Edyta Sobkowicz EDISPOL ul. Kościuszki 52 lok Garwolin Warszawa, 17 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.4.2015 Pani Edyta Sobkowicz EDISPOL ul. Kościuszki 52 lok. 12 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Tomasz Mucha Ośrodek Szkolenia EASY ul. Jaśminowa 9 Chodów Siedlce

Pan Tomasz Mucha Ośrodek Szkolenia EASY ul. Jaśminowa 9 Chodów Siedlce Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.7.2014 Pan Tomasz Mucha Ośrodek Szkolenia EASY ul. Jaśminowa 9 Chodów 08-119 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku WI-III.431.1.2016.AS Gdańsk, dnia 16 marca 2016 r. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Bralewski Akademia Transportu i Techniki Jazdy ul. Gen. T Pełczyńskiego 32B/ Warszawa

Pan Marcin Bralewski Akademia Transportu i Techniki Jazdy ul. Gen. T Pełczyńskiego 32B/ Warszawa Warszawa, 31 maja 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.5.2012 Pan Marcin Bralewski Akademia Transportu i Techniki Jazdy ul. Gen. T Pełczyńskiego 32B/47 01-471 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K O N

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WOJEWODA ŁÓDZKI Wojewoda Łódzki Łódź, dnia 20 kwietnia 2011 r. IA.III.431.9.2011 Pan Zygmunt Wota Ośrodek Szkolenia Auto-Szkoła Wota sp. j. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 15, 16 marca 2011 roku w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.9.2017 Łódź, 29 maja 2017 r. Pan Artur Reszka Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 067Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Matysiak PIOTR MATYSIAK EL-TRANS ul. Garbarska 10A Iłża

Pan Piotr Matysiak PIOTR MATYSIAK EL-TRANS ul. Garbarska 10A Iłża Warszawa, 26 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.7.2015 Pan Piotr Matysiak PIOTR MATYSIAK EL-TRANS ul. Garbarska 10A 27-100 Iłża WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.1.2016 Łódź, 25 października 2016 r. Pan Paweł Przybylski Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 063Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący przewóz drogowy

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący przewóz drogowy Stan na 1 stycznia 2016 r. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1 Rozdział 7a Kierowcy wykonujący przewóz drogowy Art. 39a. 1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy

Bardziej szczegółowo

Pan Bolesław Milewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w Stobnie

Pan Bolesław Milewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w Stobnie WOJEWODA ŁÓDZKI Wojewoda Łódzki Łódź, dnia 7 października 2011 r. IA.III.431.36.2011 Pan Bolesław Milewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w Stobnie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani/Pan Marzena Zadrozińska, Wiesław Jastrzębski Ośrodek Szkolenia Kierowców ELITA s.c. ul. Podhalańska 13A/ Warszawa

Pani/Pan Marzena Zadrozińska, Wiesław Jastrzębski Ośrodek Szkolenia Kierowców ELITA s.c. ul. Podhalańska 13A/ Warszawa Warszawa, 30 grudnia 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.9.2013 Pani/Pan Marzena Zadrozińska, Wiesław Jastrzębski Ośrodek Szkolenia Kierowców ELITA s.c. ul. Podhalańska 13A/1 04-268 Warszawa WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r.

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.5.2015.MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Pan Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz JAR-SPED Sp.j. Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz ul. Sportowa Siedlce

Pan Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz JAR-SPED Sp.j. Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz ul. Sportowa Siedlce Warszawa, 20 maja 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.3.2013 Pan Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz JAR-SPED Sp.j. Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz ul. Sportowa 19 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431. 44.2012.GR Łódź, dnia 11 stycznia 2013 roku Pani Bożena Kmita Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 037Ł ul. Jaworznicka 28 41-208 Sosnowiec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r.

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 09 października 2012 r. IA.III.431.34.2012.I.B. Pan Radosław Bergandy Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 038Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Podstawy prawne Wymagania w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy definiuje Rozdział 7a Ustawy o transporcie drogowym. Zawarte są tu także

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Ginowicz i Cezary Ginowicz Ośrodek Szkolenia Kierowców s.c. RONDO ul. Kazikowskiego 16A Mińsk Mazowiecki

Pan Adam Ginowicz i Cezary Ginowicz Ośrodek Szkolenia Kierowców s.c. RONDO ul. Kazikowskiego 16A Mińsk Mazowiecki Warszawa, 20 sierpnia 2014 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.6.2014 Pan Adam Ginowicz i Cezary Ginowicz Ośrodek Szkolenia Kierowców s.c. RONDO ul. Kazikowskiego 16A 05-300 Mińsk Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431. 19.2013.GR Łódź, dnia 8 lipca 2013 roku Pani Andrzej Antoniak Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 041Ł Karolew 2 98-220 Zduńska Wola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art. 39h ust.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 02 października 2014 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, dnia 02 października 2014 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.9.2014 Łódź, dnia 02 października 2014 roku Pani Dagmara Mróz Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 048Ł ul. Piotrkowska 134 90-062 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art. 39h ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.IT ADF

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.IT ADF WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.IT.431.3.2015.ADF Wrocław, dnia > czerwca 2015 r. Pan Sławomir Brzozowski Ośrodek Szkolenia Kierowców Sławomir Brzozowski ul. Daszyńskiego 10G/8 56-400 Oleśnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

IA-III.431.3.2015 Łódź, dnia 31 marca 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IA-III.431.3.2015 Łódź, dnia 31 marca 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.3.2015 Łódź, dnia 31 marca 2015 roku Pan Zbigniew Hyży Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 047Ł ul. Lipowa 6e 97-400 Bełchatów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art. 39h ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Długoszewski Dyrektor Oddziału Biura Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju w Warszawie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jerzy Długoszewski Dyrektor Oddziału Biura Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju w Warszawie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Wojewoda Łódzki Łódź, dnia 08 maja 2012 r. IA.III.431.4.2012.I.B. Pan Jerzy Długoszewski Dyrektor Oddziału Biura Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju w Warszawie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI NR. z dnia... przeprowadzono kontrolę przedsiębiorcy:

PROTOKÓŁ KONTROLI NR. z dnia... przeprowadzono kontrolę przedsiębiorcy: PROTOKÓŁ KONTROLI NR.... Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978) oraz upoważnienia. nr.../. z dnia... przeprowadzono kontrolę przedsiębiorcy:...

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA s.c. Polska Nowa Wieś Lotnisko 46-070 Komprachcice

Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA s.c. Polska Nowa Wieś Lotnisko 46-070 Komprachcice Łódź, dnia 10 maja 2011 roku WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.13.2011 Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA s.c. Polska Nowa Wieś Lotnisko 46-070 Komprachcice Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

IA-III.431.13.2015 Łódź, dnia 8 października 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IA-III.431.13.2015 Łódź, dnia 8 października 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.13.2015 Łódź, dnia 8 października 2015 roku Pan Bogdan Zawiasa Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 052Ł ul. Wojska Polskiego 63 98-200 Sieradz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.8.2018 Łódź, 15 maja 2018 r. Pan Rafał Kądziela Ośrodek Szkolenia Nr 068 Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art. 39h ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym [1])

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym [1]) Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701 USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym [1]) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

WI-V Kraków, 23 października 2012 r. Wystąpienie pokontrolne

WI-V Kraków, 23 października 2012 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA MAŁOPOLSKI WI-V.431.8.2012 Kraków, 23 października 2012 r. Pan Dawid Kołacz Kierownik Ośrodka Szkolenia AUTO SZKOŁA ul. Krakowska 62E 32-090 Słomniki Wystąpienie pokontrolne Wydział Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Pani Aleksandra Michalczewska-Kucharska Prezes Zarządu Michalczewski Sp. z o.o. ul. Ks. Andrzeja Łukasika Radom

Pani Aleksandra Michalczewska-Kucharska Prezes Zarządu Michalczewski Sp. z o.o. ul. Ks. Andrzeja Łukasika Radom Warszawa, 19 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.9.2015 Pani Aleksandra Michalczewska-Kucharska Prezes Zarządu Michalczewski Sp. z o.o. ul. Ks. Andrzeja Łukasika 5 26-600 Radom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431. 43.2013 Łódź, dnia 27 grudnia 2013 roku Pan Andrzej Guszkowski Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 045Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art. 39h ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.2.2015 Łódź, dnia 25 marca 2015 r. Pan Marcin Baranowski Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 053Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.18.2017 Łódź, 25 października 2017 r. Pan Łukasz Wódka Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 064 Ł 99-300 Kutno ul. Długosza 6B WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art. 39h ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY WI-V.431.2.2015 Kraków, 8 czerwca 2015 r. Pan Jan Wrzodek (wyłącznie przez platformę epuap) Wystąpienie pokontrolne Wydział Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY Na podstawie art. 35 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. )

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 961).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 961). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1035 SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Konkretnie resort akceptuje bez zastrzeżeń n/w pkt. z postulatów z 14 stycznia 2014 r:

Konkretnie resort akceptuje bez zastrzeżeń n/w pkt. z postulatów z 14 stycznia 2014 r: Konkretnie resort akceptuje bez zastrzeżeń n/w pkt. z postulatów z 14 stycznia 2014 r: 1) W art. 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Wymagania dotyczące minimalnego wieku osób do kierowania pojazdami kategorii

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Warkocz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jacek Warkocz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.IT.431.27.2016. AD Wrocław, dnia^t riarca 2017 r. Pan Jacek Warkocz Pani Renata Domagała-Harmata Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA s.c. Polska Nowa

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/874742

http://localhost:12130/akty/tresc/874742 Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 93 - Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania up... Page 1 of 20 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZ KI. Wyniki kontroli zostały przedstawione w sporządzonym protokole, który został podpisany w dniu 11 maja 2010 roku bez zastrzeżeń.

WOJEWODA ŁÓDZ KI. Wyniki kontroli zostały przedstawione w sporządzonym protokole, który został podpisany w dniu 11 maja 2010 roku bez zastrzeżeń. WOJEWODA ŁÓDZ KI Wojewoda Łódzki Łódź, dnia 19 maja 2010r IA.III.0932/ 5 /10 Pan Jerzy Wódka Ośrodek Szkolenia Kierowców 99-300 Kutno ul. Goszczyńskiego 21 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 29 i 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, (6 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 W I-IV.4 3 1.1 0.2 0 1 4.D J STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE W P Ł Y N Ę Ł O KANC LARIA 1 Q n? kancelaria

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. ośrodka szkolenia: Katarzyna Matuszak Akademia Jazdy ul. Ścinawska 8, 60-178 Poznań,

P r o t o k ó ł. ośrodka szkolenia: Katarzyna Matuszak Akademia Jazdy ul. Ścinawska 8, 60-178 Poznań, P r o t o k ó ł kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27-28 października 2009 r. ośrodka szkolenia: Katarzyna Matuszak Akademia Jazdy ul. Ścinawska 8, 60-178 Poznań, wpisanego pod nr 002Z/OS do

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wstępna? cena : zł.? 280 godz./ 90 dni/

Kwalifikacja wstępna? cena : zł.? 280 godz./ 90 dni/ Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, Kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona, i szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 961 Warszawa, 11 września 2006 r.

Druk nr 961 Warszawa, 11 września 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-110-06 Druk nr 961 Warszawa, 11 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Mielec: Usługa przeprowadzenia Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Kwalifikacja wstępna i/lub Kwalifikacja wstępna przyspieszona Numer ogłoszenia: 300738-2012; data zamieszczenia: 14.08.2012

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad prowadzeniem szkoleń sprawuje Wojewoda.

Nadzór nad prowadzeniem szkoleń sprawuje Wojewoda. Szkolenia dla kierowców zawodowych - przewóz rzeczy i osób. Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, Kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r.o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r.o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r.o zmianie ustawy o kierujących pojazdami Warszawa, dnia 24 lipca 2014 Dziennik Ustaw z 2014 roku pozycja 970 art. 6 ust. 1 pkt. 14 1 uprawnienia kategorii D1+E nie będą

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Agnieszka Doroszkiewicz - specjalista w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodniczący zespołu;

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Agnieszka Doroszkiewicz - specjalista w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - przewodniczący zespołu; WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.IT.431.26.2015. AD W Y S Ł A N O j Dolnośląski Urząd Wojewodzki Wrocławiu \ rin ń U», i Kancelaria Ogólna 9 " 03-2818 j Pan Jan Gawlik Nauka Jazdy i Transport Ciężarowy Jan Gawlik

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH Szkolenia dla kierowców zawodowych - przewóz rzeczy i osób. Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, Kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona,

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów:

Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów: Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów: Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów ( podstawowy kat. B), Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów ( rozszerzenie uprawnień kat. A, C, D), Kurs kwalifikacyjny

Bardziej szczegółowo

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt 07.06.2013 USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 66 Telefon: 41 366 20 16 e-mail: gdp.kielce@wp.pl

BIURO PROJEKTU 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 66 Telefon: 41 366 20 16 e-mail: gdp.kielce@wp.pl Numer postępowania: 2/ZO/SZKOLENIE/KSC/RpD/2011 Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. Dane przedsiębiorcy zgłaszającego informację. 1.Firma Przedsiębiorcy *) 1.1. Numer identyfikacji Podatkowej NIP:

ZAWIADOMIENIE. Dane przedsiębiorcy zgłaszającego informację. 1.Firma Przedsiębiorcy *) 1.1. Numer identyfikacji Podatkowej NIP: Załącznik Nr 1 ZAWIADOMIENIE o zgłoszeniu informacji dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych oraz kandydatów na instruktorów przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.IT.431.17.2014. ADF Wrocław, dnia stycznia 2015 r. Pan Bogusław Tusiński Ośrodek Szkolenia Kierowców Bogusław Tusiński ul. Berlinga 3 58-260 Bielawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach

Bardziej szczegółowo

FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY FN.3321-7/2011 Opole Lubelskie, dn. 18 sierpnia 2011r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie o ruchu drogowym związane z badaniami technicznymi

Zmiany w prawie o ruchu drogowym związane z badaniami technicznymi Zmiany w prawie o ruchu drogowym związane z badaniami technicznymi data aktualizacji: 2013.05.28 Od września 2003 roku Sejm prowadził intensywne prace przygotowujące Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wota Dyrektor Auto Szkoła WOTA spółka jawna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Zygmunt Wota Dyrektor Auto Szkoła WOTA spółka jawna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Wojewoda Łódzki Łódź, dnia 27 czerwca 2012 roku IA.III.431.14.2012/ML Pan Zygmunt Wota Dyrektor Auto Szkoła WOTA spółka jawna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

IR-V1.431.1.4.2012.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań

IR-V1.431.1.4.2012.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań n,.11 IIP. 2012 Poznan, WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V1.431.1.4.2012.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań Zgodnie z 14 zarządzenia nr 51/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

IA-III.431.5.2016 Łódź, dnia marca 2016 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IA-III.431.5.2016 Łódź, dnia marca 2016 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.5.2016 Łódź, dnia marca 2016 roku Pani Ewelina Bąkowicz Kierownik Ośrodek Szkolenia nr 061Ł Horizon Financial Spółka z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art. 39h ust. 2

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW

WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW 1 1. wiek 2. odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami kwalifikacja kategoria 3. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku

Bardziej szczegółowo

1 (Formy i tryb sprawowania nadzoru i kontroli)

1 (Formy i tryb sprawowania nadzoru i kontroli) Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/08 Starosty Limanowskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. PROCEDURY OKREŚLAJĄCE ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU I KONTROLI NAD OŚRODKAMI SZKOLENIA KIEROWCÓW 1 (Formy i tryb sprawowania

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 1. Nazwa usługi: Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

Bardziej szczegółowo

Ustawa o osobach kierujących pojazdami

Ustawa o osobach kierujących pojazdami Ustawa o osobach kierujących pojazdami Jest Będzie Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Nie ma zakazu szkolenia osób w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.10.2015 Łódź, dnia 30 czerwca 2015 r. Pani Grażyna Szczechowicz Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 056Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy. Biuletyn Informacji Publicznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie https://bip.mazowieckie.pl/sprawa-do-zalatwienia/329/wpis-do-ewidencji-instruktorow-techniki-jazdy Wpis do ewidencji instruktorów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY WI.V.431-9-11 Protokół kontroli problemowej przedsiębiorcy: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie - 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14, Oddział Biura

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.nowysacz.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.nowysacz.ibip. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&po^cja^... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.nowysacz.ibip.pl/public/ Nowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl 1 z 7 2015-07-07 08:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl Jarocin: Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM.5440.6.11.2015 Gliwice, 8.06.2015 r. nr kor. UM-288599/2015/IM PROTOKÓŁ KONTROLI NR 6/2015 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie. Grzegorz P. Kubalski

Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie. Grzegorz P. Kubalski Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie Grzegorz P. Kubalski Charakter działalności (1) Działalność gospodarcza zarówno w zakresie prowadzenia stacji kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 6 2013-04-11 14:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WI-V Kraków, 26 lutego 2013 r.

WI-V Kraków, 26 lutego 2013 r. WOJEWODA MAŁOPOLSKI WI-V.431.19.2012 Kraków, 26 lutego 2013 r. Pani Renata Domagała-Harmata Pan Jacek Warkocz Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA 46-060 Komprachcice (woj. opolskie)

Bardziej szczegółowo

lit. i Rozporządzenia KnI.

lit. i Rozporządzenia KnI. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26 /17 z dnia 28 listopada 2017 roku - regulamin przeprowadzenia zajęć w ramach przedmiotu Praktyka instruktorska" na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na instruktorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 84

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 84 Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 84 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-05-06 15:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii

Bardziej szczegółowo

8. Kandydat prowadzi Dziennik praktyk" zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi przez Organizatora.

8. Kandydat prowadzi Dziennik praktyk zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi przez Organizatora. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 25/17 z dnia 28 listopada 2017 roku - regulamin przeprowadzenia zajęć w ramach przedmiotu Praktyka egzaminatorska" na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na egzaminatorów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: 43084-2015 Data zamieszczenia w BZP 26.02.2015 CAZ.IRiSz-253-16/15 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.37.2013 Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 9 do siwz CZĘŚĆ 1: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia obejmuje się: organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych pod nazwą: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wykładowcę" 2 godzin zajęć, o których mowa w 22 ust. 2 pkt. 8 lit. i Rozporządzenia

Wykładowcę 2 godzin zajęć, o których mowa w 22 ust. 2 pkt. 8 lit. i Rozporządzenia Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 12/15 z dnia 2 marca 2015 roku regulamin przeprowadzenia zajęć w ramach przedmiotu Praktyka instruktorska" na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na instruktorów w roku

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Wykaz skrótów OSK ośrodek szkolenia kierowców; U.K.P. ustawa o kierujących pojazdami; P.R.D. prawo o ruchu drogowym; Właściwość organu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia /C/listopada 2015 r. IF.IT.431.9.2014.MC Pani adwokat Julia Dutka pełnomocnik Andrzeja Słowińskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 19 września i 30 września 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy (w przypadku osób prawnych):... 2. Adres głównego miejsca

Bardziej szczegółowo