1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-2p S Pozycja planu: B7 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów I 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn 4 Poziom studiów I stopnia (inż.) 5 Forma studiów Studia stacjonarne 6 Profil studiów Praktyczny 7 Rok studiów Pierwszy 8 Specjalność 1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca Instytut Politechniczny, 9 kierunek studiów Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 5 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres Ryszard Dzięcielak, prof. nadzw. dr hab. inż. wykład + ćwiczenia audytoryjne 12 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające Mechanika techniczna I: :podstawy statyki Matematyka: podstawy rachunku wektorowego, algebry liniowej, rachunku różniczkowego i całkowego 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: Zdobycie przez studentów uporządkowanego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie C1 wytrzymałości materiałów, obejmującego analizę sił wewnętrznych i naprężeń w elementach konstrukcyjnych oraz analizę stanu naprężenia i odkształcenia Zapoznanie studentów z zasadami oraz metodyką obliczeń wytrzymałościowych dla czterech elementarnych przypadków wytrzymałości pręta (rozciąganie lub ściskanie, skręcanie, zginanie, ści- C2 nanie). Wykształcenie umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń wytrzymałościowych, takich, C3 jak: obliczanie charakterystyk geometrycznych figur płaskich i sporządzanie wykresów sił wewnętrznych w prętach. Rozwinięcie umiejętności odpowiedzialnego współdziałania i komunikacji w grupie rozwiązującej C4 zespołowo problem obliczeniowy B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Semestr Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady Seminaria audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) II

2 2. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Objaśnia pojęcia: wytrzymałość materiałów, niezawodność wytrzymałościowa, zadania i metody wytrzymałości materiałów, modele: obciążenia, postaci i materiału, naprężenia normalne i styczne, naprężenia dopuszczalne stan naprężenia i stan odkształcenia, wykonuje obliczenia wytrzymałościowe rozciąganych lub ściskanych układów prętowych statycznie wyznaczalnych i statycznie niewyznaczalnych wykonuje obliczenia wytrzymałościowe ścinanych elementów konstrukcyjnych wykonuje obliczenia wytrzymałościowe skręcanych elementów konstrukcyjnych wykonuje obliczenia wytrzymałościowe zginanych elementów konstrukcyjnych Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do efektów kształcenia dla celów kierunku obszaru C1, C2 C1, C2 C1, C3, C4 C1, C3 C1, C3 EP6 wyznacza ugięcia belki zginanej C1, C3 EP7 EP8 wyznacza wartości i kierunki naprężeń głównych oraz naprężenia w wybranym przekroju dla płaskiego stanu naprężenia oraz określa przemieszczenia i składowe stanu odkształcenia w dwuwymiarowym polu przemieszczeń ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania C1, C3 C4 K_K04 T1P_K02 T1P_K03 T1P_K04 3. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIESIONE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP T1W Forma: wykład (TW) Podstawowe pojęcia, definicje i założenia wytrzymałości materiałów Niezawodność wytrzymałościowa. Modele materiału, postaci kształtu. Pręty jako modele konstrukcyjne. Układy prętowe. Tarcze. Ustroje powierzchniowe. Bryły. Modele obciążenia. Siły wewnętrzne w pręcie. Naprężenia normalne i styczne. 2 EP1 Strona 2 z 9

3 T2W Rozciąganie i ściskanie osiowe prętów Pręt osiowo rozciągany: naprężenie, wydłużenie, odkształcenie. Prawo Hooke a. Zasada superpozycji, zasada de Saint-Venanta. Podstawy doświadczalne 2 EP1, EP2 wytrzymałości materiałów. Naprężenie dopuszczalne. Statycznie niewyznaczalne przypadki osiowego ściskania i rozciągania T3W Siły wewnętrzne wywołane obciążeniem zewnętrznym, zmianą temperatury i błędami montażowymi. 2 EP1, EP2 Charakterystyka geometryczna figur płaskich T4W Moment statyczny i środek ciężkości pola. Momenty bezwładności pola: względem osi, biegunowy, dewiacji. Główne osie bezwładności, główne 3 EP1 momenty bezwładności. T3W Czyste ścinanie Naprężenia styczne przy czystym ścinaniu, warunek wytrzymałościowy 1 EP1, EP3 przy ścinaniu nitów sworzni i spoin. T4W Stan naprężenia Płaski i przestrzenny stan naprężenia. Tensor naprężenia. Wzory transformacyjne współrzędnych tensora naprężenia. Kierunki główne tensora naprężenia, 3 EP1, EP7 naprężenia główne. Ekstremalne naprężenia styczne. Stan odkształcenia i związki fizyczne Miary odkształcenia liniowe i kątowe. Płaski i przestrzenny stan odkształcenia. Tensor odkształcenia. Odkształcenia główne. Ekstremalne odkształcenia 2 EP1, EP7 postaciowe. Uogólnione prawo Hooke a. Prawo Hooke a dla ścinania.energia sprężysta Energia sprężysta: właściwa osiowego ściskania i rozciągania, ścinania, w przestrzennym stanie naprężenia i odkształcenia, odkształcenia postaciowego. 1 EP1 T5W Siły wewnętrzne w belkach Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach, warunki równowagi. Definicje sił wewnętrznych i zasady znakowania. Zależności różniczkowe przy zginaniu. 3 EP1, EP5 T6W Czyste zginanie belek Naprężenia normalne przy zginaniu, rozkład naprężeń, wskaźnik wytrzymałości 2 EP1, EP6 przekroju na zginanie. Projektowanie przekroju belki. Naprężenia styczne w belkach Wyznaczanie naprężeń stycznych w belkach, rozkład naprężeń. 2 EP1, EP3 T8W Ugięcia belek Równanie różniczkowe osi odkształconej belki, warunki brzegowe. Wyznaczanie 2 EP1, EP6 ugięć belki poprzez całkowanie równania różniczkowego. Skręcanie prętów o przekrojach okrągłych Naprężenia styczne przy skręcaniu, rozkład naprężeń., wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie. Kąt skręcenia. Statycznie niewyznaczalne 3 EP1, EP4 przypadki skręcania. Obliczanie sprężyn śrubowych o małym skoku Siły wenętrzne w sprężynie. Naprężenia styczne w sprężynie. Ugięcie sprężyny. 2 EP1, EP4 Sztywność sprężyny. Forma: Ćwiczenia audytoryjne (TC) Charakterystyki geometryczne figur płaskich Wyznaczanie położenia środka ciężkości, momentów bezwładności względem osi ciężkości, położenia głównych centralnych osi bezwładności i T1C 2 EP1 głównych centralnych momentów bezwładnosci. T2C Obliczanie elementów konstrukcyjnych na rozciąganie i ściskanie 2 EP2

4 T3C T4C T5C T6C T7C T8C Zagadnienia statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne. Obliczanie elementów połączeń na ścinanie Obliczanie wytrzymałościowe połączeń spawanych, nitowanych, sworzniowych i wpustowych. Obliczenia wytrzymałościowe prętów skręcaych Projektowanie przekrojów prętów skręcanych z warunku wytrzymałościowego i z warunku sztywności. Obliczenia wytrzymałościowe prętów zginanych Sporządzanie wykresów sił poprzecznych i momentów zginających w belce. Obliczanie naprężeń normalnych i stycznych w belce. Wyznaczanie wskaźników wytrzymałości przekroju na zginanie. Projektowanie przekrojów belek zginanych. Obliczanie ugięć belek Przykłady obliczania ugięcia belek przy zginaniu prostym poprzez całkowanie równania różniczkowego osi belki. Analiza płaskiego stanu naprężenia i odkształcenia Wyznaczanie kierunków głównych stanu naprężenia, naprężeń głównych i ekstremalnych naprężeń stycznych. Określanie przemieszczenia i składowych stanu odkształcenia w dwuwymiarowym polu przemieszczeń. Określanie odkształcenia w układzie odniesienia i głównym na podstawie danych z pomiarów odkształceń metodą tensometryczną. Oblicznie sprężyn śrubowych o małym skoku Projektowanie sprężyn śrubowych o małym skoku z warunku wytrzymałościowego i warunku sztywności. 1 EP3, EP8 2 EP4, EP8 2 EP5, EP8 2 EP6, EP8 2 EP7 2 EP4 4. LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca Z. DYLĄG, A. JAKUBOWICZ, Z. ORŁOŚ: Wytrzymałość materiałów. T. I Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1999 J. LEWIŃSKI, A.P. WILCZYŃSKI, D. WITEMBERG-PERZYK: Podstawy wytrzymałości materiałów. Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej. Warszawa J. MISIAK, P. TERESZKOWSKI, Z. TERESZKOWSKI: Wytrzymałość materiałów z przykładami analizy komputerowej. Oficyna Wydaw. WSEiZ. Warszawa M.E. NIEZGODZIŃSKI, T. NIEZGODZIŃSKI: Zadania z wytrzymałości materiałów. Wyd. 4, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa J. GRABOWSKI, A. IWANCZEWSKA: Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów. Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej. Warszawa DYLĄG Z., JAKUBOWICZ A., ORŁOŚ Z.: Wytrzymałość materiałów. T. I I Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2000 A. GLINICKA: Wytrzymałość materiałów 1. Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej. Warszawa J. ZIELNICA: Wytrzymałość materiałów. Wyd. 2. Wydaw. Politechniki Poznańskiej. Poznań M. OSTWALD: Wytrzymałość materiałów; zbiór zadań. Wydaw. Politechniki Poznańskiej. Poznań METODY DYDAKTYCZNE Forma Metody dydaktyczne Wykład Wykład tradycyjny. Ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia rachunkowe, dyskusja dydaktyczna, metoda projektów Strona 4 z 9

5 6. METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K S W S U Forma oceny P R O D S E P S K I EP1 X EP2 X X X EP3 X X X X EP4 X X X X EP5 X X X X EP6 X X X X EP7 X X EP8 X X EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium SW sprawdzian wiedzy SU sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja SE seminarium PS prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 7. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP1 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 Student wprawdzie poprawnie definiuje lecz niezadowalająco objaśnia pojęcia: wytrzymałość materiałów, niezawodność wytrzymałościowa, zadania i metody wytrzymałości materiałów, modele: obciążenia, materiału i postaci, stan naprężenia i stan odkształcenia, naprężenia normalne i styczne, naprężenia dopuszczalne, charakterystyki geometryczne figur Student poprawnie definiuje i wystarczająco objaśnia pojęcia: wytrzymałość materiałów, niezawodność wytrzymałościowa, zadania i metody wytrzymałości materiałów, modele: obciążenia, materiału i postaci, stan naprężenia i stan odkształcenia, naprężenia normalne i styczne, naprężenia dopuszczalne, charakterystyki geometryczne figur płaskich. Student poprawnie definiuje i wyczerpująco objaśnia pojęcia: wytrzymałość materiałów, niezawodność wytrzymałościowa, zadania i metody wytrzymałości materiałów, modele: obciążenia, materiału i postaci, stan naprężenia i stan odształcenia, naprężenia normalne i styczne, naprężenia dopuszczalne, charakterystyki geometryczne figur płaskich. Student precyzyjnie definiuje i w pełni objaśnia pojęcia: wytrzymałość materiałów, niezawodność wytrzymałościowa, zadania i metody wytrzymałości materiałów, modele: obciążenia, materiału i postaci, stan naprężenia i stan odształcenia, naprężenia normalne i styczne, naprężenia dopuszczalne, charakterystyki geometryczne figur płaskich. Szczegółowo opisuje i objaśnia różne modele konstrukcyjne (pręty, układy prętowe, tarcze, ustroje powierzchniowe,

6 płaskich bryły) EP2 EP3 EP4 wykonać podstawowych obliczeń wytrzymałościowych rozciąganego lub ściskanego wykonać podstawowych obliczeń wytrzymałościowych ścinanego wykonać podstawowych obliczeń wytrzymałościowych skręcanego Student potrafi zdefiniować warunki równowagi i warunki geometryczne dla pręta rozciąganego lub ściskanego, określić naprężenia normalne, wydłużenie/skrócenie i sztywność pręta na rozciąganie/ściskanie. Ma trudności ze zdefiniowaniem równania różniczkowego przemieszczeń osiowych. Student potrafi sformułować warunki równowagi. Zna i potrafi zastosować wzór Żurawskiego. Potrafi wskazać środek ścinania i jego współrzędne. Zna prawo Hooke a dla ścinania. Potrafi wykonać podstawowe obliczenia wytrzymałościowe dla prostych elementów konstrukcyjnych. Student zna warunki równowagi skręcanego i oblicza kąt skręcenia oraz warunek geometryczny oblicza kąt odkształcenia postaciowego. Potrafi opisać bez szczegółowych objaśnień rozkład naprężeń stycznych w przekroju kołowym. Sporządza wykresy momentów skręcających dla prostych stanów obciążenia i oblicza wskaźniki wytrzymałości nieskomplikowanych przekrojów na skręcanie. Zna wzór na moment obrotowy Student definiuje warunki równowagi i warunki geometryczne rozciąganego lub ściskanego, określa naprężenia normalne, wydłużenie/skrócenie i sztywność pręta na rozciąganie/ściskanie. Definiuje i rozwiązuje równanie różniczkowe przemieszczeń osiowych. Stosuje zasadę superpozycji Student potrafi sformułować problem czystego i technologicznego ścinania, wyznaczyć warunki równowagi i zastosować wzór Żurawskiego. Potrafi wskazać środek ścinania i jego współrzędne. Zna prawo Hooke a dla ścinania. Potrafi wykonać obliczenia wytrzymałościowe połączeń spawanych, nitowanych, sworzniowych i wpustowych. Student zna warunki równowagi skręcanego i oblicza kąt skręcenia oraz warunek geometryczny oblicza kąt odkształcenia postaciowego. Opisuje rozkład naprężeń stycznych w przekroju kołowym. Sporządza wykresy momentów skręcających dla bardziej złożonych stanów obciążenia i oblicza wskaźniki wytrzymałości złożonych przekrojów na skręcanie. Zna i umie zastosować wzór na moment obrotowy skręcający na wale. Student definiuje warunki równowagi i warunki geometryczne rozciąganego lub ściskanego, określa naprężenia normalne, wydłużenie/skrócenie i sztywność pręta na rozciąganie/ściskanie. Definiuje i rozwiązuje równanie różniczkowe przemieszczeń osiowych. Stosuje zasadę superpozycji. Ma świadomość ograniczeń stosowalności modeli prętowych dla jednoosiowego rozciągania i ściskania. Posługuje się zasadą de Saint-Venanta. Student potrafi sformułować problem czystego i technologicznego ścinania, wyznaczyć warunki równowagi i zastosować wzór Żurawskiego. Potrafi wskazać środek ścinania i jego współrzędne. Zna prawo Hooke a dla ścinania. Potrafi wykonać obliczenia wytrzymałościowe złożonych elementów konstrukcyjnych. Student zna warunki równowagi skręcanego i oblicza kąt skręcenia oraz warunek geometryczny oblicza kąt odkształcenia postaciowego. Potrafi wykazać równość naprężeń stycznych w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych i uzasadnić rozkład naprężeń stycznych w przekroju kołowym. Sporządza wykresy momentów skręcających dla złożonych stanów obciążenia i oblicza wskaźniki wytrzymałości złożonych przekrojów na skręcanie. Potrafi napisać i rozwiązać równanie różniczkowe kąta skręcania. Zna i umie zastosować wzór na mo- Strona 6 z 9

7 EP5 wykonać podstawowych obliczeń wytrzymałościowych zginanego skręcający na wale. Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia wytrzymałościowe zginanego. Sporządza wykresy momentów zginających dla nieskomplikowanego układu sił zewnętrznych, działających na pręt. Opisuje naprężenia normalne przy czystym zginaniu oraz naprężenia styczne w przekrojach poprzecznych belek. Opisuje rozkład naprężeń w przekroju belki. Oblicza wskaźniki wytrzymałości na zginanie dla nieskomplikowanych przekrojów poprzecznych. Student potrafi wykonać obliczenia wytrzymałościowe zginanego. Sporządza wykresy momentów zginających dla złożonych układów sił zewnętrznych, działających na pręt. Objaśnia naprężenia normalne przy czystym zginaniu oraz naprężenia styczne w przekrojach poprzecznych belek. Objaśnia rozkład naprężeń w przekroju belki. Zapisuje warunki równowagi i warunki geometryczne. Oblicza wskaźniki wytrzymałości na zginanie dla złożonych przekrojów poprzecznych. ment obrotowy skręcający na wale. Analizuje naprężenia i odkształcenia prętów skręcanych. Student potrafi wykonać kompletne obliczenia wytrzymałościowe zginanego, bez błędów wszelkiego rodzaju. Sporządza wykresy momentów zginających dla dowolnych układów sił zewnętrznych, działających na pręt. Objaśnia i uzasadnia naprężenia normalne przy czystym zginaniu oraz naprężenia styczne w przekrojach poprzecznych belek. Wyznacza rozkład naprężeń w przekroju belki. Zapisuje warunki równowagi i warunki geometryczne. Oblicza wskaźniki wytrzymałości na zginanie dla złożonych przekrojów poprzecznych. EP6 EP7 obliczyć ugięcia belki pod działanie prostego układu sił zewnętrznych wyznaczyć wartości i kierunków naprężeń głównych oraz naprężeń w wybranym przekroju dla płaskiego stanu naprężenia. Nie potrafi także określić przemieszczenia i składowych stanu odkształcenia w dwuwymiarowym polu prze- Student potrafi obliczyć ugięcie belki pod działanie prostego układu sił zewnętrznych, stosując uproszczony sposób całkowania równania różniczkowego osi odkształconej belki. Student potrafi wyznaczyć wartości i kierunki naprężeń głównych oraz naprężeń w wybranym przekroju dla płaskiego stanu naprężenia. Potrafi określić przemieszczenia i składowe stanu odkształcenia w dwuwymiarowym polu przemieszczeń. Student potrafi obliczyć ugięcie belki pod działanie złożonego układu sił zewnętrznych, stosując uproszczony sposób całkowania równania różniczkowego osi odkształconej belki. Analizuje wpływ sił poprzecznych na ugięcia belek. Student potrafi wyznaczyć wartości i kierunki naprężeń głównych oraz naprężeń w wybranym przekroju dla płaskiego stanu naprężenia. Ponadto wyznacza naprężenia główne i maksymalne naprężenia styczne dla stanu naprężenia określonego przez składowe dowolne. Potrafi określić przemieszczenia i składowe stanu odkształcenia w Student bezbłędnie oblicza ugięcia belek pod działaniem dowolnego układu sił zewnętrznych, stosując zarówno uproszczony, jak też ogólny sposób całkowania równania różniczkowego osi odkształconej belki. Analizuje wpływ sił poprzecznych na ugięcia belek. Student bezbłędnie wyznacza wartości i kierunki naprężeń głównych oraz naprężeń w wybranym przekroju dla płaskiego stanu naprężenia. Wyznacza naprężenia główne i maksymalne naprężenia stycznych dla stanu naprężenia określonego przez składowe dowolne. Wyznacza wartości i kierunki naprężeń głównych oraz naprężenia w

8 EP8 mieszczeń. Student nie ukształtował jeszcze świadomości odpowiedzialności za pracę własną w grupie rozwiązującej wspólnie problem. Nie wykazuje gotowości podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Student w stopniu dostatecznym ukształtował świadomość odpowiedzialności za pracę własną w grupie rozwiązującej wspólnie problem. Wykazuje ograniczoną gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. dwuwymiarowym polu przemieszczeń. Student ma ugruntowaną świadomości odpowiedzialności za pracę własną w grupie rozwiązującej wspólnie problem. Wykazuje wystarczającą gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. wybranym przekroju dla płaskiego stanu naprężenia Określa przemieszczenia i składowe stanu odkształcenia w dwuwymiarowym polu przemieszczeń. Określa odkształcenia w układzie odniesienia i głównym na podstawie danych z pomiarów odkształceń metodą tensometryczną. Student ma pełną świadomość odpowiedzialności za pracę własną w grupie rozwiązującej wspólnie problem i wykazuje pełną gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. 8. SPOSOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie kolokwium po zakończeniu wykładów, weryfikującego osiągnięcie zakładanych przedmiotowych efektów kształcenia na podstawie efektów: EP1, EP4, EP5, EP7. Ćwiczenia audytoryjne ocenianie na podstawie wyników kolokkwiów obliczeniowych (EP3 EP6). Ocenianie podsumowujące na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych w ramach oceniania formującego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń. Student nieobecny na ćwiczeniach odrabia te zajęcia w ramach konsultacji, w czasie ustalonym z nauczycielem prowadzącym ćwiczenia audytoryjne. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wykładu i ćwiczeń audytoryjnych. 9. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU Składowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 40% Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych 60 % RAZEM 100 % Strona 8 z 9

9 10. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Lp. Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin Udział w zajęciach dydaktycznych (w - 30godz 1 C 15 godz. ) 45 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury, opracowywanie wskazanych zagadnień, rozwiązywanie zadań): Wykład: 5 x 4 godz. = 20 godz. 45 Ćwiczenia: 5 x 5 godz. = 25 godz. 3 Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego z wykładu i ćwiczeń: 17 godz Wykonanie projektu obliczeniowego:16 godz Udział w konsultacjach (6 x2 godz.) 12 6 Łączny nakład pracy studenta Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 85 8 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 3 ECTS Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ECTS ZATWIERDZENIE SYLABUSU Stanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował Sprawdził pod względem formalnym Zatwierdził Profesor nadzwyczajny dr inż. Ryszard Dzięcielak Kierownik Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Transportu Doc. dr inż. Leszek Surówka Dyrektor Instytutu Politechnicznego Prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 3 19-0_1 Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 3 19-0_1 Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P

Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wytrzymałość Materiałów I Kod ECTS Status przedmiotu: obowiązkowy MBM 1 S 0 3 37-0_0 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GGiG-1-414-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Poziom studiów: Studia I

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC-1-105-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I Strenght of materials

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 2

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 2 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s18-2012PiMR-

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IVkC3-2013-S Pozycja planu: C3 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Teoria obwodów III 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Elektrotechnika 4

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość Materiałów II Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 4 44-0 _0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN Wytrzymałość materiałów Strength of materials

Z-LOGN Wytrzymałość materiałów Strength of materials KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia, laboratorium WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Strenght of materials Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość materiałów Strength of materials

Wytrzymałość materiałów Strength of materials KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/201 Wytrzymałość materiałów Strength of materials A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-s-01ZMISPS Pozycja planu: D C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo podatkowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA0-IPMIBM-I-3k10-01-

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIk-2013-S Pozycja planu: A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Teoria obwodów II 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Elektrotechnika 4 Poziom

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu:

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu: Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s10-01ZMISPS Pozycja planu: D10 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza MŚP Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials

Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zapoznać studentów z dokumentami oraz instytucjami wydającymi zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Zapoznać studentów z dokumentami oraz instytucjami wydającymi zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA-IPMIBM-I-7s16-2011IP-

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - -

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012RISNS Pozycja planu: D12 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metody oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-S Pozycja planu: D10

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-S Pozycja planu: D10 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość Materiałów II Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 1 N 0 4 44-0 _0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-6,7s19-2012IP-S

PLPILA02-IPMIBM-6,7s19-2012IP-S do PROCDURY 1.11. WYKONANI YLABUU DO PRZDMIOTU UJĘTGO W PROGRAMI KZTAŁCNIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

AiR_WM_3/11 Wytrzymałość Materiałów Strength of Materials

AiR_WM_3/11 Wytrzymałość Materiałów Strength of Materials KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 013/014 AiR_WM_3/11 Wytrzymałość Materiałów Strength of Materials A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Al.Politechniki 6, Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) Mechanika Budowli. Inżynieria Środowiska, sem. III

Al.Politechniki 6, Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) Mechanika Budowli. Inżynieria Środowiska, sem. III KATEDRA MECHANIKI MATERIAŁÓW POLITECHNIKA ŁÓDZKA DEPARTMENT OF MECHANICS OF MATERIALS TECHNICAL UNIVERSITY OF ŁÓDŹ Al.Politechniki 6, 93-590 Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) 631 35 51 Mechanika Budowli

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s16-2012IWBIAS Pozycja planu: D16 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi II 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy mechaniki Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL-1-207-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość materiałów. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wytrzymałość materiałów. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../1 z dnia.... 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu (taki jak w USOS) Nazwa modułu Wytrzymałość materiałów Nazwa modułu w języku angielskim Strength

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WM Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademicki A P Przedmiot: Wytrzymałość Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 6 6-_0 Język

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny Zakład Rachunkowości i Skarbowości. prof. dr hab. Kazimierz Pająk wykład kazimierz

Instytut Ekonomiczny Zakład Rachunkowości i Skarbowości. prof. dr hab. Kazimierz Pająk wykład kazimierz Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-s9-01RISS Pozycja planu: D9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Samorząd terytorialny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-VIsD2-2013 OZE - Pozycja planu: D2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Odnawialne źródła energii 2 Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów kierunek: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI studia niestacjonarne pierwszego stopnia - N1 rok 2, semestr letni Kurs obejmuje: Wykłady (12 h) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WM Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Nośność i wytrzymałość lekkich Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny MBM S 0 7 60-_0 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość materiałów Strength of materials

Wytrzymałość materiałów Strength of materials Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu (taki jak w USOS) Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-22_15W_pNadGenRDG4C Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny

Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIkC1-2013- Pozycja planu: C1 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Teoria I 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Elektrotechnika 4 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

14 Wymagania wstępne. Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-6s15-2012PIMR-S Pozycja planu: D15

14 Wymagania wstępne. Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-6s15-2012PIMR-S Pozycja planu: D15 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-6s15-2012PIMR-

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia. Wytrzymałość konstrukcji lotniczych Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia. Wytrzymałość konstrukcji lotniczych Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia Przedmiot: Wytrzymałość konstrukcji lotniczych Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM S 1 6-0_1 Rok: 1 Semestr: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość materiałów. Budowa i eksploatacja maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wytrzymałość materiałów. Budowa i eksploatacja maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../2 z dnia.... 202r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu (taki jak w USOS) Nazwa modułu Wytrzymałość materiałów Nazwa modułu w języku angielskim Strength

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wytrzymałość 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I Stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/ 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 w, 15

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s1-01IWBIAS Pozycja planu: D1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

tadeusz.juja@pwsz.pila.pl

tadeusz.juja@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3k7-2012 Pozycja planu: C7 7. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu

Treści programowe przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów I Status

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-5s3-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-5s3-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA Spis treści Wstęp... 15 Część I STATYKA 1. WEKTORY. PODSTAWOWE DZIAŁANIA NA WEKTORACH... 17 1.1. Pojęcie wektora. Rodzaje wektorów... 19 1.2. Rzut wektora na oś. Współrzędne i składowe wektora... 22 1.3.

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-5s6-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-5s6-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile od przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-4s15-2012IWBIAS Pozycja planu: D15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi I 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A.

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Kod przedmiotu: IOZPIE-L-3k3-2014S Pozycja planu: C3 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa III 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Z PODSTAWAMI MES. Kod przedmiotu: Kw 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5.

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-4s2-2012IP-S Pozycja planu: D2

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-4s2-2012IP-S Pozycja planu: D2 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-4s2-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s16-01TIHNS Pozycja planu: D16 C1 C C3 C4 C5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Socjologia turystyki Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron)

Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron) Jerzy Wyrwał Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron) Uwaga. Załączone materiały są pomyślane jako pomoc do zrozumienia informacji podawanych na wykładzie. Zatem ich

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Mechanika i Wytrzymałość Materiałów 1 Nazwa modułu w języku angielskim Mechanics and Strength of Materials 1 Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1o9-2012 Pozycja planu: A9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile od przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-4k3-2012-

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Wytrzymałość materiałów Semestr IV Laboratorium 1 Temat: Statyczna zwykła próba rozciągania metali. Praktyczne przeprowadzenie statycznej próby rozciągania metali, oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Zakład lektrotechniki i lektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPL-I-VIk5b-2013- Pozycja planu: 5b A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu lektryczne instalacje budowlane 2 Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III E IV

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III E IV AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 11 Przedmiot: Wytrzymałość materiałów I, II Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny

Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPL-I-VIkC23-2013- Pozycja planu: C23 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu ymulacja komputerowa układów dynamicznych 2 Kierunek studiów lektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia, Laboratorium WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW II Strenght

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie się studentów w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Doskonalenie się studentów w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych. do PROCDURY 1.11. WYKONANI YLABUU DO PRZDMIOTU UJĘTGO W PROGRAMI KZTAŁCNIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-6/7s22-2012MKwPM- Pozycja

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) IV 10 10 - - -

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) IV 10 10 - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4s8-0IINN Pozycja planu: D5 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Regulacje prawne Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów konomia

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 10 - - - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 10 - - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-3s4-202IWBIAN Pozycja planu: D4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo administracyjne 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6k2-2012NS Pozycja planu: C2

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6k2-2012NS Pozycja planu: C2 Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-6k2-2012N Pozycja planu: C2 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metody wyceny projektów gospodarczych 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-VkC7-2013-S Pozycja planu: C7 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Maszyny elektryczne 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Elektrotechnika 4

Bardziej szczegółowo

C5 Doskonalenie umiejętności pracy w grupie i komunikacji interpersonalnej. Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s8-2012IP-S Pozycja planu: D8

C5 Doskonalenie umiejętności pracy w grupie i komunikacji interpersonalnej. Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s8-2012IP-S Pozycja planu: D8 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s8-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Konstmet-pods-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s16-01TIHS Pozycja planu: D16 C1 C C3 C4 C5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Socjologia turystyki Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Z-ID-102 Analiza matematyczna I

Z-ID-102 Analiza matematyczna I KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Calculus I Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-102 Analiza matematyczna I A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów. Forma prowadzenia zajęć

KARTA PRZEDMIOTU. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów. Forma prowadzenia zajęć (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MECHANIKA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia 5. Forma

Bardziej szczegółowo

- wykład + ćwiczenia audytoryjne

- wykład + ćwiczenia audytoryjne Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE SYLABUSU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1o10-2012-S

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2030/2031 Kod: MEI-1-305-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IoA9-2013- Pozycja planu: A9 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/6. Wydział Mechaniczny PWR. Nazwa w języku polskim: Mechanika I. Nazwa w języku angielskim: Mechanics I

KARTA PRZEDMIOTU 1/6. Wydział Mechaniczny PWR. Nazwa w języku polskim: Mechanika I. Nazwa w języku angielskim: Mechanics I Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika I Nazwa w języku angielskim: Mechanics I Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012RI Pozycja planu: D8 C1 C2 C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość budżetowa 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-3p8-2012- Pozycja planu:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych Przedmiot: Mechanika stosowana Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych Studia magisterskie: wykład 30

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 2017-10-03 08:23:55.330334, A-1-16-17 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Konstrukcje budowlane 1 Status Obowiązkowy Wydział / Instytut Instytut

Bardziej szczegółowo

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów I studia zaoczne inŝynierskie I stopnia kierunek studiów Budownictwo, sem. III materiały pomocnicze do ćwiczeń

Wytrzymałość Materiałów I studia zaoczne inŝynierskie I stopnia kierunek studiów Budownictwo, sem. III materiały pomocnicze do ćwiczeń Wytrzymałość Materiałów I studia zaoczne inŝynierskie I stopnia kierunek studiów Budownictwo, sem. III materiały pomocnicze do ćwiczeń opracowanie: dr inŝ. Marek Golubiewski, mgr inŝ. Jolanta Bondarczuk-Siwicka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geometria analityczna (GAN010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L3s6-2012TIH Pozycja planu: D6 C1 C2 C3 C C5 C6 C7 C8 C9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Logistyka w turystyce 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-530I Analiza matematyczna II Calculus II

Z-LOG-530I Analiza matematyczna II Calculus II KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/18 Z-LOG-530I Analiza matematyczna II Calculus II A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo