LTT Pocket Lighting Assistant v1.0 ( ) by Emil Mączewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LTT Pocket Lighting Assistant v1.0 (4-04-2009) by Emil Mączewski"

Transkrypt

1 Pocket Lighting Assistant v1.0 ( ) by Emil Mączewski Instrukcja uŝytkownika Spis treści: 1. Wstęp Wymagania systemowe Instalacja aplikacji Obsługa aplikacji Ekran główny DIP-Switch Calculator Beam Calculator LEE Filters Calculator Colors Calculator Deinstalacja aplikacji Informacje końcowe Wstęp LTT Pocket Lighting Assistant to aplikacja przeznaczona dla montaŝystów, techników i realizatorów, którzy zajmują się obsługą oświetlenia efektowego. Składa się z czterech modułów: - DIP-Switch Calculator przelicznik adresów DMX na odpowiadające im ustawienia przełączników DIP-Switch oraz odwrotnie - Beam Calculator kalkulator umoŝliwiający wyliczenie kąta świecenia, odległości lub szerokości plamy świetlnej - LEE Filters Calculator przelicznik numerów filtrów Ŝelowych róŝnych producentów na odpowiadające im numery filtrów LEE - Colors Calculator przelicznik barw filtrów Ŝelowych róŝnych producentów na odpowiadające im wartości RGB oraz CMY LTT Pocket Lighting Assistant przyda się z pewnością w branŝy oświetlenia estradowego i scenicznego na trasach koncertowych, przy stałych instalacjach, w teatrach. Coraz więcej osób posiada lub dysponuje urządzeniem Pocket PC, więc mamy nadzięję, Ŝe ta darmowa aplikacja będzie jego przydatnym uzupełnieniem. 2. Wymagania systemowe Aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla komputerów Pocket PC z zainstalowanym systemem Windows Mobile 2003 lub wyŝszym. Minimalna obsługiwana rozdzielczość ekranu to 240 x 240 pikseli. Instalacja z poziomu komputera PC wymaga posiadania systemu Windows XP lub Vista z zainstalowanym programem ActiveSync (Windows XP) lub Windows Mobile Device Center (Windows Vista). Strona 1/8

2 3. Instalacja aplikacji Aplikację moŝna zainstalować przy pomocy instalatora uruchamianego z poziomu komputera PC. W tym celu naleŝy połączyć urządzenie Pocket PC z komputerem PC przy pomocy kabla do transmisji danych. Po pomyślnym wykryciu urządzenia przez program ActiveSync (w przypadku systemu Windows XP) lub Windows Mobile Device Center (w przypadku systemu Windows Vista), naleŝy uruchomić plik LTT_PLA_Setup.exe i postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie komputera PC oraz urządzenia Pocket PC. Drugi sposób instalacji aplikacji to skopiowanie do urządzenia Pocket PC pliku LTT_PLA_Setup.CAB (moŝna go ściągnąć bezpośrednio z Internetu, wgrać przez sieć WLAN, protokół Bluetooth, IrDA, itp.), a następnie uruchomienie go i postępowanie zgodnie ze wskazówkami na ekranie. 4. Obsługa aplikacji Po pomyślnej instalacji, skrót do aplikacji znajduje się w folderze Programy (Menu Start -> Programy -> LTT PLA) i za jego pomocą moŝemy uruchomić program: Strona 2/8

3 4.1 Ekran główny Po uruchomieniu aplikacji ukaŝe się ekran główny. W prawej części okna znajdują się ikony zmiany języka po wybraniu rysikiem jednej z nich następuje natychmiastowa zmiana języka interface u całej aplikacji. Funkcja AUTO Otwieranie/Zamykanie SIP określa czy po uaktywnieniu dowolnego pola do wprowadzania danych ma się automatycznie otworzyć klawiatura ekranowa oraz czy ma się ona automatycznie zamknąć, gdy nie jest aktywne Ŝadne pole do wprowadzania danych. Wyłączenie tej funkcji moŝe być przydatne jeśli uŝywany Pocket PC ma wbudowaną sprzętową klawiaturę. W kaŝdej chwili moŝemy ręcznie otworzyć lub zamknąć klawiaturę ekranową przy pomocy przycisku na dolnej belce. Znajduje się ona równieŝ w kaŝdym z czterech modułów i zawiera polecenia Powrót oraz Koniec, umoŝliwiające odpowiednio powrót z danego modułu do ekranu głównego lub zakończenie działania aplikacji. Na ekranie głównym, jak równieŝ w kaŝdym z modułów, pod numerem wersji znajdują się aktywne linki umoŝliwiające utworzenie wiadomości do naszej firmy oraz odwiedzenie naszej strony WWW. Aby uruchomić Ŝądany moduł, naleŝy wybrać rysikiem odpowiedni przycisk lub obrazek po jego lewej stronie. Podczas ładowania modułu do pamięci, na przycisku będzie widoczna klepsydra. Strona 3/8

4 4.2 DIP-Switch Calculator DIP-Switch Calculator umoŝliwia szybkie sprawdzanie ustawień przełączników DIP-Switch dla danego adresu DMX oraz odwrotnie. Graficzny wzór DIP-Switch na górze odzwierciedla ustawienie przełączników dla adresu, który aktualnie znajduje się w polu Adres. Aby zmienić adres, naleŝy uŝyć przycisków + i, znajdujących się po prawej stronie pola, albo wpisać Ŝądaną wartość przy pomocy klawiatury. Czerwony kolor tekstu w polu Adres oznacza, Ŝe jest ono w trakcie edycji. Aby zatwierdzić daną wartość, naleŝy wcisnąć klawisz Enter na klawiaturze. W tym momencie kolor tekstu ustawi się z powrotem na czarny i nastąpi aktualizacja połoŝenia przełączników. Pole Adres obsługuje równieŝ klawisze strzałek w górę i w dół ze sprzętowej klawiatury Pocket PC, którymi moŝemy odpowiednio zwiększać lub zmniejszać adres DMX o wartość 1. Pole Adres posiada zabezpieczenie uniemoŝliwiające wprowadzenie wartości mniejszej niŝ 1 oraz większej niŝ 512. Gdy adres równy jest jednej z tych wartości, nieaktywny staje się przycisk odpowiednio lub + i nie działa odpowiedni sprzętowy klawisz strzałki w dół lub w górę. Zarówno klawisze + i oraz sprzętowe klawisze strzałek moŝna przytrzymywać w celu płynnego zwiększania lub zmniejszania wartości. Pole Przedział umoŝliwia zdefiniowanie przedziału, co który chcemy zwiększać bądź zmniejszać adres DMX. Działanie tego pola jest identyczne jak działanie pola Adres, z tą róŝnicą, Ŝe maksymalna wartość, jaką moŝemy wprowadzić to 511. Aby zwiększyć lub zmniejszyć adres DMX o zdefiniowany przedział, naleŝy dotknąć rysikiem duŝych klawiszy strzałki w górę lub w dół, znajdujących się po prawej stronie pół Adres oraz Przedział. Jeśli nie ma moŝliwości zwiększenia lub zmniejszenia adresu DMX o dany przedział (adres po odjęciu lub dodaniu przedziału przekroczyłby zakres 1 512), nieaktywny staje się odpowiedni przycisk. W prawej części okna znajdują się cztery rysunki określające typ uŝytego przełącznika DIP-Switch. Jeśli chcemy zmienić kolejność przełączników i pozycję, w której są załączone to moŝna to zrobić przez wybranie obrazka z odpowiednim typem DIP-Switch. W kaŝdej chwili istnieje moŝliwość manipulacji pozycją wszystkich przełączników poprzez dotknięcie rysikiem dowolnego z nich na graficznym wzorze DIP-Switch. Przełącznik zmieni swoje połoŝenie i aktualizacji ulegnie pole Adres. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy zmiana połoŝenia przełącznika skutkowałaby adresem równym 0. Jeśli natomiast dotkniemy rysikiem przełącznika nr 10 to adres DMX ustawiony zostanie na maksymalną wartość równą 512, a wszystkie inne przełączniki zostaną przestawione na pozycję wyłączoną. Strona 4/8

5 4.3 Beam Calculator Beam Calculator umoŝliwia obliczanie kąta świecenia, odległości lub szerokości plamy świetlnej. W prawej części okna znajdują się trzy ramki zawierające pola z wartością kąta, dystansu i średnicy. Ramka w kolorze czerwonym oznacza, Ŝe dana współrzędna traktowana jest jako niewiadoma - będzie obliczana na podstawie wartości dwóch pozostałych i nie moŝna samemu nadać jej wartości. Aby zmienić niewiadomą, naleŝy dotknąć rysikiem nazwę współrzędnej i w tym momencie jej ramka zmieni swój kolor na czerwony oraz nieaktywne staną się przyciski + i -. Aby zmienić wartość współrzędnej, naleŝy uŝyć przycisków + i, znajdujących się po prawej stronie pola, albo wpisać ją przy pomocy klawiatury. Czerwony kolor tekstu w danym polu oznacza, Ŝe jest ono w trakcie edycji. Aby zatwierdzić daną wartość, naleŝy wcisnąć klawisz Enter na klawiaturze. W tym momencie kolor tekstu ustawi się z powrotem na czarny i nastąpi przeliczenie wartości niewiadomej. Wszystkie pola obsługują równieŝ klawisze strzałek w górę i w dół ze sprzętowej klawiatury Pocket PC, którymi moŝemy odpowiednio zwiększać lub zmniejszać daną o wartość 0.1. Pole Kąt posiada zabezpieczenie uniemoŝliwiające wprowadzenie wartości mniejszej niŝ 0.1 oraz większej niŝ 90. Pola Dystans i Średnica posiadają zabezpieczenie uniemoŝliwiające wprowadzenie wartości mniejszej niŝ 0.1 oraz większej niŝ 100. Gdy współrzędna równa jest jednej ze skrajnych wartości, nieaktywny staje się przycisk odpowiednio lub + i nie działa odpowiedni sprzętowy klawisz strzałki w dół lub w górę. Zarówno klawisze + i oraz sprzętowe klawisze strzałek moŝna przytrzymywać w celu płynnego zwiększania lub zmniejszania wartości. Jeśli wartość wprowadzona do pola z daną po przeliczeniu spowoduje przekroczenie dopuszczalnego zakresu niewiadomej, nastąpi powrót do wartości poprzedniej. Identyczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku wprowadzenia nieprawidłowej wartości. Musi to być liczba z przedziału (pole Kąt) lub (Dystans i Średnica). Dopuszczalne znaki dziesiętne to kropka lub przecinek. Jeśli po znaku dziesiętnym wprowadzono więcej niŝ jedną cyfrę to nastąpi zaokrąglenie do części dziesiątych. Strona 5/8

6 4.4 LEE Filters Calculator LEE Filters Calculator umoŝliwia przeliczanie numerów filtrów Ŝelowych róŝnych producentów na odpowiadające im numery filtrów LEE. W górnej części okna znajdują się trzy pola wyboru: - Typ Wybór typu filtrów, które chcemy przeliczyć na filtry LEE. - Numer Lista z numerami filtrów z aktywnego typu (kolejność rosnąca). Po wybraniu jednego z nich, w polu Nazwa pojawi się nazwa przypisana do danego numeru oraz w polach ZbliŜony, Podobny i Kombinacja - odpowiednie numery filtrów LEE wraz z próbkami ich kolorów. - Nazwa Lista z nazwami filtrów z aktywnego typu (kolejność alfabetyczna). Po wybraniu jednego z nich, w polu Numer pojawi się numer przypisany do danej nazwy oraz w polach ZbliŜony, Podobny i Kombinacja - odpowiednie numery filtrów LEE wraz z próbkami ich kolorów. Strona 6/8

7 4.5 Colors Calculator Colors Calculator umoŝliwia przeliczanie barw filtrów Ŝelowych róŝnych producentów na odpowiadające im wartości RGB oraz CMY. W górnej części okna znajduje się pole wyboru Typ, słuŝące do zmiany typu filtrów, które chcemy przeglądać. W lewej części okna widnieje ramka z listą filtrów z aktywnego typu. Są one podzielone na strony po osiem kolorów. Na dole ramki znajduje się etykieta z oznaczeniem aktualnej strony oraz ilością wszystkich stron. Za pomocą przycisków strzałki w lewo oraz w prawo na ekranie, moŝna poruszać się między stronami. Przyciski obsługują przytrzymywanie w celu płynnego przechodzenia między stronami, a jeśli znajdujemy się na jednej ze skrajnych stron, odpowiedni z nich staje się nieaktywny. Aby wybrać filtr, którego barwę chcemy przeliczyć, naleŝy dotknąć rysikiem etykietę z jego nazwą lub pole z próbką koloru. Po wybraniu, etykieta z nazwą filtra zmienia swój kolor z białego na czerwony i w prawej części okna w odpowiednich polach pojawia się numer aktywnego filtra oraz wartości współrzędnych RGB oraz CMY jego barwy w formacie decymalnym oraz procentowym. Strona 7/8

8 5. Deinstalacja aplikacji Aby odinstalować aplikację z urządzenia Pocket PC, naleŝy uruchomić opcję Usuń Programy z zakładki System w folderze Ustawienia (Menu Start -> Ustawienia -> Zakładka System -> Usuń Programy). Następnie wskazujemy pozycję LTT Pocket Lighting Assistant i wciskamy przycisk Usuń. 6. Informacje końcowe Aplikację przetestowano na następujących urządzeniach Pocket PC: - HTC Touch Pro i Touch Diamond (WM 6.1, VGA) - Sony Ericsson XPERIA X1 (WM 6.1, 480 x 800 pikseli) - HTC SPV M3000 I SPV M650 (WM 6.1 QVGA) - HTC TyTN i TyTN II (WM 6.1, QVGA) - Fujitsu-Siemens Pocket LOOX N560 (WM 5.0, VGA) - HP ipaq hw6515d (WM 2003, 240 x 240 pikseli) W razie jakichkolwiek problemów z uruchomieniem lub działaniem programu, jak równieŝ w przypadku znalezienia ewentualnych błędów, prosimy o informację na nasz adres (). Wszelkie sugestie na temat rozbudowy aplikacji są równieŝ mile widziane. Strona 8/8

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Producent : Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu...

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... 2 1.1.5 UŜywanie spersonalizowanego menu... 3 1.2 Oto

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu System inteligentnego domu Dokumentacja aplikacji panela dotykowego. Wersja 1.3 (2014-01-30) 1. Wstęp Firma F&F jest producentem rodziny Systemów Inteligentnych Budynków, w której skład wchodzą dwa zasadnicze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja Spis treści: OPIS SYSTEMU INTER RC... 3 INSTALACJA PROGRAMU... 4 JAK ZACZĄĆ?... 5 PROGRAM INTER RC SERWER... 8 Główne okno programu...

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH BOND SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 2.1.JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY?... 2.2.JAK ZAINSTALOWAĆ PROGRAM... 2.3.ZASADY OGÓLNE... 2.4.OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP Instrukcja załączana do projektora PLC-WXU700 Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi oprogramowania PJ Network Manager. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ustawień BIOS-u

Konfiguracja ustawień BIOS-u Konfiguracja ustawień BIOS-u BIOS Basic Input/Output System. (podstawowy system wejścia/wyjścia).program o wielkości 256 lub 512 kb zapisany w pamięci na płycie głównej. Zbiór procedur które wykrywają

Bardziej szczegółowo