1 POLSKI INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21"

Transkrypt

1 1 POLSKI INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25

2 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA W celu przeprowadzenia instalacji i zaktualizowania oprogramowania IDC3 firmy TEXA naleŝy postępować zgodnie z procedurą. Opisana została wersja Light i Plus. Oprogramowanie to moŝna zainstalować w urządzeniu Axone 3 Mobile, PegasoMobile, MultiPegaso i na komputerze osobistym. W przypadku wątpliwości dotyczących moŝliwości ukończenia niniejszej procedury naleŝy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. (OstrzeŜenie, instalacja wersji Light oprogramowania nie jest zapewniona dla platform serii Axone 3 Mobile i Pegaso). Zalecane zasoby systemowe: Sprzęt: - Pamięć Ram: 128MB (Win2000) 256MB (WinXP) 512MB (WinVista) - Miejsce na dysku: 1500 MB (około - w przypadku instalacji standardowej) - Rozdzielczość wideo: 800x600 minimum - Odtwarzacz: DVD - Gniazdo: USB Oprogramowanie (wersja początkowa): -INTERNET EXPLORER wersja 6.0 lub nowsza - Systemy operacyjne: Win2000, WinXP (Servce Pack 2), Windows Vista PoniŜej opisano przykładową instalację środowiska operacyjnego IDC3 (Info Data Center) w wersji Plus. Instalacja wersji Light tego samego środowiska pozostaje niezmieniona. Zmienia się tylko kolor tła: Wersja Light (pomarańczowy) i wersja Plus (niebieski). Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 2/25

3 ZASOBY BLUETOOTH OSTRZEśENIE: w celu korzystania z funkcji automatycznych zapewnianych przez oprogramowanie IDC3 (dla produktów firmy TEXA obsługujących technologię Bluetooth) konieczne jest uŝywanie urządzeń Bluetooth ze sterownikiem WIDCOMM kompilacja 10 lub nowsza; moŝna takŝe uŝywać stosu Microsoft, jeśli jest dostępny. W przypadku instalacji innych sterowników korzystanie z procedury automatycznej konfiguracji nie jest moŝliwe. W takim przypadku naleŝy wykonać ręczną konfigurację Bluetooth. INSTALACJA NA KOMPUTERZE OSOBISTYM 1 Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje. Po włoŝeniu dysku DVD IDC3 LIGHT/PLUS do odtwarzacza DVD procedura instalacji nowego oprogramowania rozpocznie się automatycznie; jeśli tak się nie stanie, uruchom plik setup.exe z instalacji z dysku DVD oprogramowania IDC3. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 3/25

4 2 Wybierz język instalacji i potwierdź, naciskając przycisk OK. OSTRZEśENIE: język instalacji będzie językiem wyświetlania oprogramowania. Następnie narzędzie rozpocznie procedury instalacji nowego oprogramowania. 3 Po zakończeniu etapu przygotowywawczego instalacja oprogramowania IDC3 rozpocznie się po naciśnięciu przycisku Next. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 4/25

5 TYLKO W PRZYPADKU INSTALACJI NA KOMPUTERZE PC 4 W przypadku instalacji na komputerze PC moŝna wybrać folder docelowy nowego oprogramowania, naciskając przycisk BROWSE. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 5/25

6 5 Przeczytaj i zatwierdź licencję na korzystanie z nowego oprogramowania, naciskając przycisk YES 6 Trwa procedura instalacji POSTĘPUJĄCEJ INSTALACJI NIE MOśNA W śadnym WYPADKU PRZERWAĆ Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 6/25

7 (system działa, jeśli świeci się dioda LED odtwarzacza DVD). 7 Potwierdź ponowne uruchomienie systemu, naciskając przycisk END. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 7/25

8 8 W razie konieczności podczas ponownego uruchamiania system zainstaluje program FRAMEWORK 1.1. Zatwierdź licencję uŝytkownika, naciskając przycisk I agree, a następnie przycisk INSTALL. Poczekaj do momentu zakończenia instalacji i potwierdź, naciskając przycisk OK. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 8/25

9 DRUGI ETAP INSTALACJI 9 Po zakończeniu pierwszego etapu l instalacji rozpocznie się drugi etap dotyczący instalacji następujących składników: 1. STEROWNIK KLUCZA HASP (program klucza ochrony) 2. WYODRĘBNIENIE DANYCH (wyodrębnienie i instalacja danych) 3. WYODRĘBNIENIE JĘZYKA (wyodrębnienie języka) 4. STEROWNIK USB FIRMY TEXA (instalacja programu zarządzającego portem USB) 5. ALINGER (weryfikuje/kopiuje wspólne pliki) 6. ACROBAT READER (program do odczytu dokumentów i podręcznika) Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 9/25

10 9.1 Zostanie wyświetlony monit o tymczasowe wyłączenie wszystkich programów antywirusowych: OSTRZEśENIE: UPEWNIJ SIĘ, śe DO KOMPUTERA PC NIE JEST PODŁĄCZONY śaden SPRZĘTOWY KLUCZ USB/RÓWNOLEGŁY. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 10/25

11 9.2 Sterowniki klucza sprzętowego zostaną zainstalowane, a następnie wyświetlony zostanie monit o włoŝenie klucza HASP. 9.3 Dane Texa zostaną zdekompresowane. Czynność ta moŝe potrwać wiele minut, poczekaj do momentu zakończenia tej procedury. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 11/25

12 9.4 Rozpocznie się instalacja danych języka. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 12/25

13 9.5 Rozpocznie się instalacja sterowników USB urządzeń firmy Texa (postępuj zgodnie z procedurą instalacji). Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 13/25

14 Naciśnij przycisk Continue Anyway. Naciśnij przycisk Continue Anyway. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 14/25

15 9.6 Zostanie wykonana procedura programu Aligner, polegająca na aktualizacji wspólnych plików. Poczekaj do momentu zakończenia procedury. 9.7 Jeśli program Acrobat Reader nie jest jeszcze zainstalowany na komputerze PC, rozpocznie się jego instalacja (postępuj zgodnie z procedurą instalacji). Instalacja jest kontynuowana po naciśnięciu przycisku NEXT, gdy jest to Ŝądane. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 15/25

16 Program ten umoŝliwia sprawdzenie podręcznika online dostępnego w sekcji podręczników oprogramowania IDC3. Procedura instalacji oprogramowania IDC3 została zakończona. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 16/25

17 9.8 Zostanie wyświetlone przypomnienie o ponownym włączeniu programu antywirusowego. Podczas uruchamiania oprogramowania IDC3 po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu odblokowującego programu; postępuj zgodnie z opisem w punkcie 10. Jeśli podczas uruchamiania nowego oprogramowania wystąpi problem wynikający z nieprawidłowej instalacji sterowników klucza, moŝna zainstalować je ponownie z: START\PROGRAMS\TEXA SERVICE\HASP\Hasp Setup Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 17/25

18 10 Zatwierdź nowo zainstalowane oprogramowanie (kod odblokowujący). Zgodnie ze standardowymi procedurami kod odblokowujący naleŝy uzyskać od sprzedawcy. Wprowadź kod w polu aktywacji kodu odblokowującego i potwierdź, naciskając przycisk OK. Zostanie wyświetlone potwierdzenie prawidłowego wprowadzenia kodu w postaci komunikatu CORRECT KEY. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 18/25

19 WYBÓR JĘZYKA Po uruchomieniu oprogramowania po raz pierwszy zostanie wyświetlone menu wyboru języka (liczba dostępnych języków zaleŝy od wersji programu IDC3). Wybierz język i sprawdź, czy wersja zainstalowanego oprogramowania nie jest wersją wcześniejszą względem oprogramowania na dysku DVD dołączonym do narzędzia. W takim przypadku postępuj zgodnie z procedurą w celu jego zaktualizowania. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 19/25

20 Po wprowadzeniu kodu odblokowującego, podczas uruchamiania oprogramowania IDC3 po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit programu automatycznej konfiguracji o serię danych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie: OstrzeŜenie: Zgodnie z krajem wprowadzonym w oknie STATE program automatycznie ustawi prawidłową wersję oficjalnego testu Gazu Dymomierza absorpcyjnego, jak to zostało określone w lokalnych przepisach. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat korzystania z oprogramowania IDC3 naleŝy wyświetlić plik IDC3 MANUAL, który moŝna znaleźć w trybie online w tym samym oprogramowaniu IDC3. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 20/25

21 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA Instalacja oprogramowania IDC3 w systemie Windows Vista jest nieco inna z powodu nowych funkcji wdroŝonych przez system operacyjny. Do instalacji oprogramowania IDC3 w systemie Windows Vista zalecane jest co najmniej 512 MB pamięci RAM. FUNKCJA USER ACCOUNT CONTROL (U.A.C.) Funkcja User Account Controljest modułem ochrony wprowadzonym przez firmę Microsoft w systemie Windows Vista; zapewnia ona zarządzanie licencjami poszczególnych uŝytkowników komputera, aby zapobiec uruchamianiu niebezpiecznego oprogramowania albo uszkodzeniu danych lub składników systemowych. Funkcję User Account Control moŝna wyłączyć, zmieniając odpowiednie ustawienia w Panelu sterowania (zalecane jest, aby czynności te wykonał wykwalifikowany personel). Dalsze informacje na temat funkcji User Account Control moŝna znaleźć w witrynie Microsoft : svista/sicurezza.mspx#ey Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 21/25

22 Podczas instalacji w systemie Windows Vista wyświetlonych zostanie kilka okien, za pomocą których uŝytkownik musi potwierdzić instalację/uruchomienie oprogramowania. Szczególnie: 1. Po włoŝeniu dysku DVD z programem. Wybierz pozycję Zgadzam się i kontynuuj instalację zgodnie z opisem znajdującym się powyŝej. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 22/25

23 2. Po ponownym uruchomieniu systemu przeprowadzony zostanie DRUGI ETAP instalacji (paragraf 1.1, punkt 9). Naciśnij przycisk Continue i kontynuuj instalację zgodnie z opisem znajdującym się powyŝej. 3. Przy kaŝdym włączaniu oprogramowania IDC3 naciśnij przycisk Continue w celu prawidłowego uruchomienia oprogramowania IDC3. OSTRZEśENIE: Komunikat ten jest wyświetlany przy kaŝdym uruchamianiu oprogramowania IDC3, jeśli konfiguracja UAC nie jest w specjalny sposób dostosowana. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 23/25

24 INSTALACJA KLUCZA HASP Podczas instalacji sterowników klucza HASP (paragraf 1.1, punkt 9.2) w systemie Windows Vista wyświetlany jest następujący komunikat: Przez około minutę nie będzie wyświetlany Ŝaden inny komunikat. Nie wyłączaj narzędzia ani nie rozpoczynaj innych procesów. Instalacja oprogramowania przebiega prawidłowo. Poczekaj do momentu zakończenia instalacji sterowników klucza HASP. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 24/25

25 INSTALACJA STEROWNIKÓW USB Komunikaty wyświetlane podczas instalacji sterowników USB (paragraf 1.1, punkt 9.5) w systemie Windows Vista róŝnią się od komunikatów w systemie Windows XP. Funkcje i procedura instalacji pozostaje jednak taka sama. Naciśnij przycisk Install i poczekaj do momentu zakończenia procesu. Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 25/25

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania

WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE. Podręcznik instalacji oprogramowania WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podręcznik instalacji oprogramowania 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone Zgodnie z przepisami o prawie autorskim niniejszy podręcznik nie może być powielany

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozwiązywanie problemów. Znajdowanie informacji na komputerze...7 Wprowadzenie do podręcznika...8. Rozwiązywanie problemów...

Spis treści. Rozwiązywanie problemów. Znajdowanie informacji na komputerze...7 Wprowadzenie do podręcznika...8. Rozwiązywanie problemów... Spis treści PL Znajdowanie informacji na komputerze...7 Wprowadzenie do podręcznika...8 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów...10 Co należy zrobić, jeśli komputer się nie uruchamia?... 10 Co

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2014.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 OD STRONY ZABEZPIECZENIA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Strona 2 Spis treści Spis treści... 2 Przygotowanie do instalacji... 3 Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Uzyskanie klucza sprzętowego (dongle)... 3 Aktualizacja z poprzednich

Bardziej szczegółowo

WorldShip 2015. Podręcznik instalacji. Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip.

WorldShip 2015. Podręcznik instalacji. Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip. WorldShip 2015 Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip. 2000-2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, znak firmowy UPS i kolor brązowy są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny O P R O G R A M O WA N I E D O Z A R Z Ą D Z A N I A T E R A P I Ą W CUKRZYCY Podręcznik instalacyjny 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Paradigm, Paradigm Link i CareLink są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA

Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA System Comarch OPT!MA v. 2012 Instrukcja instalacji Comarch OPT!MA Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo