8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego"

Transkrypt

1 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows XP jest protokół TCP/IP. Moduł Winsock 2.0 obsługuje zarówno wersje 4., jak i wersję 6. protokołu. Ciekawostką jest moŝliwość korzystania z zasobów udostępnianych poprzez protokół ftp tak samo, jak z normalnych zasobów sieciowych. Konfiguracja połączenia lokalnego Ćwiczenie 8.1. Karta sieciowa System Windows XP komunikuje się z kartą sieciową, tak jak z kaŝdym innym urządzenie, poprzez sterowniki. Niewłaściwe dla danej karty sterowniki mogą spowodować wadliwą pracę urządzenia. Aby zainstalować kartę sieciową: 1. Wyłącz komputer 2. Zamontuj w odpowiednim porcie (prawdopodobnie będzie to port PCI) kartę sieciową. 3. Włącz komputer i zaloguj się do systemu na konto uŝytkownika z uprawnieniami administratora. 4. JeŜeli zostanie wyświetlony komunikat, Ŝe system znalazł nowy sprzęt: a. Odpowiadaj na pytania Kreatora nowego sprzętu. Po naciśnięciu klawisza Zakończ karta sieciowa zostanie zainstalowana b. W przeciwnym razie uruchom Kreatora dodawania nowego sprzętu. i. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Mój komputer. ii. Z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości Sprzęt Kreator dodawania nowego sprzętu. iii. W oknie Zainstalowany sprzęt wybierz opcję Dodaj nowe urządzenie (rysunek 8.1). iv. Wybierz opcję Zainstaluj sprzęt, który wybiorę ręcznie z listy. v. Wybierz typ instalowanego sprzętu Karty sieciowe. Wybierz opcję Z dysku i wskaŝ lokalizację nośnika ze sterownikami producenta karty sieciowej. vi. Zakończ pracę kreatora Rysunek 8.1. Dodawanie nowego sprzętu 1

2 Ćwiczenie 8.2. Przygotowanie systemu do pracy w sieci Windows XP, pomimo zainstalowania i skonfigurowania karty sieciowej, nie jest skonfigurowany do pracy w sieci. W celu podłączenia komputera do lokalnej sieci komputerowej: 1. Dodaj do menu Start opcję Moje miejsca sieciowe. 2. Kliknij prawym przyciskiem na nowododanej opcji i z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. Zostanie wyświetlone okno zawierające wszystkie dostępne połączenia sieciowe. 3. Z dostępnych zadań wybierz Konfiguruj sieć w domu lub w małej firmie. Zostanie uruchomiony Kreator dodawania komputera do sieci. 4. Wybierz odpowiadającą konfiguracji metodę połączenia (do wyboru jest pięć konfiguracji). W zaleŝności od wybranej opcji kreator poprosi o podanie odpowiednich informacji. 5. Podaj unikalną w skali sieci lokalnej nazwę komputera i jego opcjonalny opis. 6. Podaj prawidłowa nazwę grupy roboczej lub domeny (domyślną nazwą jest MSHOME). 7. Kreator wyświetli okno zawierające podane informacje. Naciśnij przycisk Dalej. 8. Zostanie uruchomiony, trwający nawet kilka minut, proces konfiguracji otoczenia sieciowego. W tym czasie na ekranie wyświetlone jest okno pokazana na rysunku JeŜeli chcesz wykorzystać swoje ustawienia do konfiguracji pozostałych komputerów w sieci, wybierz którąkolwiek z opcji oprócz opcji Po prostu zakończ kreatora. 10. Komputer moŝe wyświetlić komunikat informujący o konieczności restartowania komputera. W takim wypadku wyłącz i włącz komputer. Rysunek 8.2. Konfiguracja otoczenia sieciowego moŝe potrwać nawet kilka minut Ćwiczenie 8.3. Składniki protokołu TCP/IP Celem ćwiczenia jest skonfigurowanie niezbędnych do pracy w sieci składników protokołu TCP/IP 1. Z menu Start wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. 2. Kliknij prawym przyciskiem na nazwie opcji i z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie połączenia lokalnego. Zostanie wyświetlone okno właściwości pokazane na rysunku Wybierz opcje Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. Zostanie wyświetlone okno Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP). 5. JeŜeli w sieci lokalnej nie znajduje się serwer DHCP, ręcznie skonfiguruj adres IP komputera i maskę podsieci. ZastrzeŜone dla małych sieci komputerowych ustawienia obejmują min.: adresy z zakresu od do i maskę podsieci

3 6. Naciśnij klawisz OK, a następnie klawisz Zamknij. Ćwiczenie 8.4. Test komputera lokalnego Aby sprawdzić ustawienia połączenia lokalnego: 1. Z menu Start wybierz opcję Uruchom W polu Otwórz: wpisz cmd i naciśnij Enter. Zostanie wyświetlony wiersz polecenia. Rysunek 8.3. Składniki sieciowe 3. Wpisz instrukcję ipconfig i naciśnij Enter. Adres (lub adresy) wyświetlone na ekranie powinny odpowiadać nadanym ustawieniom. Ćwiczenie 8.5. Test połączenia sieciowego Aby sprawdzić połączenie z innym komputerem sieci lokalnej: 1. Z menu Start wybierz opcję Uruchom W polu Otwórz: wpisz cmd i naciśnij Enter. Zostanie wyświetlony wiersz polecenia. 3. Wpisz instrukcję ping a.b.c.d, gdzie a,b,c,d są kolejnymi oktetami adresu innego komputera. Na przykład wykonanie instrukcji ping spowoduje sprawdzenie połączenia z komputerem o takim adresie. 4. JeŜeli połączenie zostało poprawnie skonfigurowane, komputer docelowy odpowie, tak jak to zostało pokazane na rysunku

4 Rysunek 8.4. Test połączenia sieciowego Ćwiczenie 8.6. Pasek zadań Celem ćwiczenia jest dodanie do Paska zadań ikony połączenia sieciowego. 1. Z menu Start wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. 2. Kliknij prawym przyciskiem na nazwie opcji i z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie połączenia lokalnego. 4. Na karcie Ogólne zaznacz opcję PokaŜ ikonę w obszarze powiadomień podczas połączenia. 5. Naciśnij klawisz OK i zamknij okno Połączenia sieciowe. Praca w sieci Ćwiczenie 8.7 Udostępnianie folderów Aby udostępnić innym uŝytkownikom sieci folder prywatne: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie folderu. Z menu podręcznego wybierz opcję Udostępnianie i zabezpieczanie. 2. JeŜeli została wyłączona opcja UŜyj prostego udostępniania plików (omówiona w ćwiczeniu 6.2) a. Pojawi się okno właściwości pokazane na rysunku 8.5. Wybierz opcje Udostępnij ten folder. W polu Nazwa udziału moŝesz określić nazwę, pod jaką folder zostanie udostępniony. b. Wybierając opcję Uprawnienia będziesz mógł określić zakres uprawnień do folderu dla poszczególnych uŝytkowników. c. Naciśnij klawisz OK. 4

5 Rysunek 8.5. Zmiana uprawnień dla folderu 3. W przeciwnym razie zostanie wyświetlone okno właściwości przedstawione na rysunku 8.6. a. Wybierz opcję Udostępnij ten folder w sieci. b. W polu Nazwa udziału moŝesz określić nazwę, pod jaką folder zostanie udostępniony. c. Naciśnij klawisz OK. Rysunek 8.6. Uproszczona wersja okna udostępniania folderu 5

6 Ćwiczenie 8.8. Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci 1. Z menu Start wybierz opcje Moje miejsca sieciowe. 2. Z dostępnych zadań wybierz Wyświetl komputery grupy robocze. 3. Kliknij dwukrotnie na dowolnym komputerze. Pojawi się lista udostępnionych przez ten komputer zasobów (rysunek 8.7). 4. Wybranie dowolnego zasobu spowoduje odpowiednią dla niego akcję, np. folderu otwarcie, drukarki wyświetlenie kolejki wydruku itd. Rysunek 8.7. Zasoby udostępniane przez jeden z komputerów Ćwiczenie 8.9. Udostępniane udziały Aby wyświetlić listę wszystkich udostępnionych udziałów: 1. Wybierz menu Start Wszystkie programy Narzędzia administracyjne Zarządzanie komputerem. 2. W folderze Foldery udostępnione wybierz opcje Udziały, jak zostało to pokazane na rysunku 8.8. Zwróć uwagę na nazwy udostępnionych folderów zakończonych znakiem $ foldery te są udostępnione wyłącznie dla administratorów i nie są wyświetlane w sieci lokalnej. Rysunek 8.8. Zarządzanie komputerem 6

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Aficio BP20N. Podręcznik administratora Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

Bardziej szczegółowo

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS

6. Pliki i foldery na dyskach NTFS 6. Pliki i foldery na dyskach NTFS Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą w pełni wykorzystać moŝliwości nowego systemu plików wykorzystywanego przez Windows XP. Jednym z obsługiwanych przez Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Punkt Dostępowy DAP-1160 Wireless G Access Point

Bezprzewodowy Punkt Dostępowy DAP-1160 Wireless G Access Point Bezprzewodowy Punkt Dostępowy DAP-1160 Wireless G Access Point Podręcznik uŝytkownika Building Networks for People 1.00 2007-03-30 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Wprowadzenie...5

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń w technologii WiMAX Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja linii telefonicznej 3 3. Konfiguracja połączenia z internetem

Bardziej szczegółowo

Router szerokopasmowy D-Link DIR-120

Router szerokopasmowy D-Link DIR-120 Router szerokopasmowy D-Link DIR-120 Podręcznik uŝytkownika Building Networks for People v.1.01 2007-03-12 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...3 Wprowadzenie...4 Instalacja...5 Setup

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

ethernus Podręcznik użytkownika

ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika 2004 2005 embedos sp. z o.o. All rights reserved. Logo ethernus jest zastrzeżonym znakiem towarowym oraz nazwą zastrzeżoną firmy embedos

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy POL

Podręcznik sieciowy POL Podręcznik sieciowy WAŻNE: Przed korzystaniem z drukarki należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Podręcznik ten należy zachować do wykorzystania w przyszłości. POL Podręcznik sieciowy UMOWA LICENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Podręcznik uŝytkownika 2.24 2007-04-23 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Interfejsy urządzenia... 6 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja 7 Rozdział 2. Obsługa systemu 39. Rozdział 3. Administracja 71. Rozdział 4. Pliki i foldery 107

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja 7 Rozdział 2. Obsługa systemu 39. Rozdział 3. Administracja 71. Rozdział 4. Pliki i foldery 107 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja 7 Rozdział 2. Obsługa systemu 39 Uruchamianie i zamykanie systemu 39 Pulpit 46 Menu Start 52 Pomoc 59 Pasek zadań 63 Rozdział 3. Administracja 71 Poznajemy Panel

Bardziej szczegółowo

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji Instalacja Serwera aktualizacji Spis treści Wstęp 4 Jak działa automatyczna aktualizacja 5 Aktualizacja z wykorzystaniem mechanizmu udostępnienia plików w systemie Windows 6 Konfiguracja serwera aktualizacji...

Bardziej szczegółowo