Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL"

Transkrypt

1 Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Moduł: SprzedaŜ detaliczna Wersja programu: 4.5

2 Spis treści 13 SprzedaŜ detaliczna Ogólny opis funkcjonalności modułu Operacje dostępne w module Interfejs modułu Konfiguracja modułu: SprzedaŜ detaliczna Ustawienia konfiguracyjne na centrum struktury praw Ustawienia na zakładce: Ogólne Konfiguracja form płatności Ustawienia na definicji dokumentu - paragonu Uruchomienie modułu Logowanie operatora Okno główne modułu SprzedaŜ Sprawdzanie ustawień konfiguracyjnych Okno sprzedaŝy wystawienia paragonu Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji Okno: Formy płatności - zapłata z tytułu dokumentu Lista kontrahentów Dokumenty Lista dokumentów Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów Korekta dokumentu PA i RA Kaucje Lista dokumentów kaucji Edycja dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji Korekta dokumentu kaucji Kasa Dokument KP Dokument KW Zestawienia Koniec dnia Szuflada Zamknięcie modułu Moduł: Sprzedaz detaliczna

3 Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.3

4 13 SprzedaŜ detaliczna 13.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu Moduł słuŝy do rejestrowania podstawowych operacji sprzedaŝy oraz związanych z nimi operacji kasowych. Jego funkcjonalność skupia się na czynnościach wykonywanych na stanowisku sprzedaŝy przez operatora o niewielkich uprawnieniach. Moduł charakteryzuje się prostym interfejsem, z intuicyjną obsługą z klawiatury lub przez ekran dotykowy. UWAGA: Wykorzystanie funkcjonalności sprzedaŝy detalicznej wymaga zaznaczenia osobnej opcji w kluczu sprzętowym (opcja licencji) Operacje dostępne w module Moduł: SprzedaŜ detaliczna, umoŝliwia wykonanie nastepujących operacji. SprzedaŜ (operacje podstawowe) Wystawienie paragonu lub faktury (jako spinacza paragonu) z zarejestrowaniem zapłaty. Kasa Przyjęcie wpłaty (KP), zarejestrowanie wypłaty (KW), bez rozliczenia, Wyświetlenie/wydrukowanie zestawienia kwot dziennych dla operatora/stanowiska, Zamknięcie raportu kasowego. Operacje na wystawionych dokumentach Podgląd wystawionych dokumentów, Ponowne wydrukowanie dokumentu, Wystawienie korekty ilościowej do paragonu, Wystawienie faktury do paragonu (spinacza), Wystawienie faktury (spinacza korekt) do korekty paragonu, Ponowna fiskalizacja paragonu. Inne Dodawanie kontrahentów, Zmiana operatora, Wydrukowanie fiskalnego raportu dobowego i okresowego. Na kaŝdej liście w dmodule (np. liście towarów) uwzględniany jest filtr obowiązkowy, który został załoŝony na analogicznej liście w module: SprzedaŜ Interfejs modułu Moduł charakteryzuje się prostym interfejsem, z intuicyjną obsługą z klawiatury lub przez ekran dotykowy. Obsługę z klawiatury umoŝliwiają skróty klawiaturowe. Skróty odpowiadają funkcjonalnie przyciskom dostępnym w interfejsie. Na kaŝdym przycisku znajduje się opis skrótu klawiaturowego, którego uŝycie spowoduje takie samo działanie, jak naciśnięcie danego przycisku. Przechodzenie między poszczególnymi polami odbywa się za pomocą przycisku z kalwaitury <tab>, natomiast potwierdzenie kaŝdego okna następuje po uŝyia skrótu z klawaitury <ctrl+enter> Moduł: Sprzedaz detaliczna

5 13.4 Konfiguracja modułu: SprzedaŜ detaliczna Określenie ustawień konfiguracyjnych modułu: SprzedaŜ detaliczna, odbywa się w następujących miejscach w systemie: Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw), na zakładce: Ogólne ustawienia ogólne parametrów dotyczących modułu Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw), na zakładce: Formy płatności ustawienia dotyczące form płatności wykorzystywanych w module Definicja dokumentu dla modułu, szczególnie istotne są parametry zezwalające na prawo do operacji na dokumentach generowanych w tym module oraz parametr na definicji dokumentu paragonu Automatyczne generowanie dokumentów kaucji (więcej informacji w rozdziale: Ustawienia na definicji dokumentu - paragonu). UWAGA: NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe na sposób generowania dokumentów, wyliczania cen itd. W module mają wpływ równieŝ inne ustawienia konfiguracyjne i na definicji dokumentów, definiowanego dla całego systemu CDN XL. Ich opis umieszczony został w innych częściach Dokumentacji UŜytkownika Ustawienia konfiguracyjne na centrum struktury praw Ustawień konfiguracyjnych w oknie: Centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw) ustala się dla tego centrum, w którym wykonywana będzie sprzedaŝ detaliczna (czyli, w którym wykorzystywany będzie moduł: SprzedaŜ detaliczna). Ustawień tych dokonuje się na zakładce: Ogólne i na zakładce: Formy płatności. Okno: Centrum struktury firmy z poziomu struktury praw, uruchamia się w module: Administrator, z poziomu okna: Struktura firmy (zakładka: Struktura praw). Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator, natomiast w niniejszym dokumencie opisane wyłącznie parametry, bezpośrednio odnoszące się do modułu: Sprzedaz detaliczna Ustawienia na zakładce: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące parametry dotyczące modułu: Domyślna grupa kontrahentów w tym polu wskazuje się grupę kontrahentów, do której będą wpisywani kontrahenci dodani z poziomu modułu: SprzedaŜ detaliczna. Potwierdzenie ilości zaznaczenie parametru ma wpływ na sposób wprowadzania pozycji na listę sprzedawanych towarów. JeŜeli parametr jest zaznaczony, wtedy po wprowadzeniu kodu towaru w oknie wystawiania sprzedaŝy, kursor zostanie umieszczony w polu: Ilość. Przy odznaczonym parametrze, wprowadzenie towaru i zatwierdzenie powoduje, Ŝe towar zostanie od razu wprowadzony na listę. Drukowanie paragonu paragony w module: Detal, są drukowane automatycznie na drukarce fiskalnej. JeŜeli oprócz wydruków fisklanych, UŜytkownikowi potrzebne są wydruki tych dokumentów wykonane równieŝ na zwykłej drukarce, naleŝy zaznaczyć ten parametr. Wyświetlanie dokumentów z ostatnich od ustawienia zaleŝy, które dokumenty (z określonej liczby dni) będą wyświetlone na liście dokumentów i dokumentów kaucji. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.5

6 Rys Parametry dotyczące sprzedaŝy detalicznej na centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw) Konfiguracja form płatności Konfiguracja form płatności dla detalu odbywa się na zakładce: Formy płatności. W module: SprzedaŜ detaliczna, moŝliwe do wykorzystania są formy płatności predefiniowane w systemie. Dla trzech z nich: Gotówki, Karty, Czeku, przy generowaniu płatności, automatycznie generowane są zapisy kasowe. Aby zapis kasowy mógł zostać wygenerowany naleŝy dla tych form płatności ustawić rejestr kasowy, do którego przypisano operacje kasowe (przychód i rozchód). Rys Centrum struktury firmy z poziomu struktury praw, zakładka: Formy płatności Moduł: Sprzedaz detaliczna

7 Edycja form płatności przypisanie rejestru i wskazanie, Ŝe forma płatności moŝe być wykorzystywana w module: SprzedaŜ detaliczna odbywa się po zaznaczeniu na zakładce odpowiedniej pozycji i naciśnięciu przycisku: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Edycja formy płatności. Rys Edycja formy płatności. W oknie znajdują się pola dotyczące sprzedaŝy detalicznej: Rejestr kasowy w polu naleŝy wskazać, zdefiniowany wcześniej, rejestr kasowy. Do rejestru musi być przypisana operacja kasowa typu rozchód i typu przychód. Wybór następuje po rozwinięciu listy rejestrów i wyborze właściwej pozycji. Występuje w detalu zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe forma płatności będzie mogła zostać wykorzystana w module: Sprzedaz detaliczna. Po wprowadzeniu odpowiednich wartości, naleŝy zapisać zmiany poprzez naciśnięcie przycisku: [Zapisz zmiany] Ustawienia na definicji dokumentu - paragonu Paragony generowane z poziomu modułu: SprzedaŜ detaliczna, mogą generować dokumenty kaucji. Dokument kaucji będzie wygenerowany, jeśli: na paragon wprowadzono towar, który ma przypisany schemat kaucji, na definicji dokumentu paragonu został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji. Zaznaczenie odbywa się na zakładce: Parametry Uruchomienie modułu Uruchomienie modułu nastepuje po wybraniu skrótu: SprzedaŜ detaliczna, z menu: Start>Wszystkie programy>cdnxl. Po uruchomieniu programu, zotanie otworzone okno logowania operatora. Jeśli na stanowisku, na którym ma zostać uruchomiony moduł, otworzony juŝ jest panel startowy CDN XL (tzw. shell) wtedy, po uruchomieniu aplikacji z menu: Start, zostanie bezpośrednio otworzone okno główne modułu: SprzedaŜ detaliczna Logowanie operatora Okno logowania operatora otwierane jest: przy uruchamianiu modułu oraz przy zmianie operatora z poziomu otwartego modułu. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.7

8 Rys Okno logowania operatora. W polu naleŝy podać hasło odpowiednie dla logującego się operatora i nacisnąć przycisk:. Hasło dla operatora definiuje się na jego karcie - w oknie: Operator, na zakładce: Ogólne, po naciśnięciu przycisku: [Zmiana hasła]. Zostanie otworzone okno główne modułu Okno główne modułu Okno główne otwiera się po uruchomieniu modułu i zalogowaniu operatora. Znajduje się w nim podstawowe menu, z którego dokonuje się wyboru operacji moŝliwych do wykonania w module. Rys Okno główne modułu: SprzedaŜ detaliczna. Przycisk, którego naciśnięcie spowoduje wykonanie akcji jest wyświetlony w oknie w ciemniejszym odcieniu. NiezaleŜnie od tego, moŝliwe jest wykorzystanie klawiszy: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dla uaktywnienia wybranej funkcji. Na menu w oknie głównym składają się następujące pozycje: - otwiera okno sprzedaŝy, czyli wystawiania paragonu. Podczas otwierania tego okna sprawdzana jest prawidłowość ustawień konfiguracyjnych. Więcęj informacji o kontroli ustawień konfiguracyjnych znajduje się w rozdziale: Okno sprzedaŝy wystawienia paragonu Moduł: Sprzedaz detaliczna

9 - otwiera listę paragonów, spinaczy paragonów a takŝe ich korekt. - otwiera listę dokumentów kaucji. - otwiera okno logowania operatora, umoŝliwiając zalogowanie się innego operatora na danym stanowisku (więcej informacji w rozdziale: 13.6 Logowanie operatora). - otwiera okno z opcjami dla kasy, umoŝliwiającymi wystawienie dokumentów KP, KW, zestawień, raportów dobowych. Więcej informacji w rozdziale: - kończy działanie aplikacji SprzedaŜ Okno sprzedaŝy uruchamiane jest po wybraniu w oknie głównym funkcji:. Po naciśnięciu przycisku sprawdzana jest poprawność ustawień konfiguracyjnych. Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, wtedy zostanie otworzone okno sprzedaŝy wystawiania paragonu Sprawdzanie ustawień konfiguracyjnych W momencie otwierania okna wystawiania dokumentu (przycisk:, wybierany z menu głównego), sprawdzane są podstawowe ustawienia konfiguracyjne. W przypadku niepoprawności któregos z nich zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i okno nie zostanie otwarte. Dopiero poprawne skonfigurowanie wszystkich ustawień umoŝliwia wystawienie paragonu. PoniŜej zostały wymienione komunikaty oraz przyczyny ich wyświetlania. Komunikat Nie określono dostępnych form płatności Operator nie ma prawa do wystawiania paragonów Włączono obsługę kaucji, ale operator nie ma prawa do wystawiania odpowiednich dokumentów Brak domyślnego rejestru kasowego dla formy płatności Gotówka Do rejestru kasowego nie przypisano Ŝadnej operacji przychodu Brak domyślnego rejestru kasowego dla formy płatności Czek Do rejestru kasowego dla formy płatności Czek nie przypisano Ŝadnej operacji przychodu Przyczyna wyświetlania komunikatu (niepoprawne ustawienia konfiguracji) śadna z predefiniowanych form płatności nie jest dostępna dla moduł: SprzedaŜ detaliczna Brak prawa do operacji na paragonie albo jego zatwierdzania Włączone automatyczne generowanie kaucji dla paragonu, ale brak prawa operatora do edycji i zatwierdzania dokumentu WKA Forma płatności Gotówka jest dostępna dla detalu, ale nie przypisano do niej rejestru kasowego Forma płatności Gotówka jest dostępna dla detalu, przypisano do niej rejestr kasowy, ale nie przypisano do niegodnej operacji przychodu Forma płatności Czek jest dostępna dla detalu, ale nie przypisano do niej rejestru kasowego Forma płatności Czek jest dostępna dla detalu, przypisano do niej rejestr kasowy, ale nie przypisano do niego Ŝadnej operacji przychodu Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.9

10 W konfiguracji wyłączono tworzenie płatności przez paragon Paragon nie generuje płatności Okno sprzedaŝy wystawienia paragonu W oknie znajdują się pola i funkcje: Rys Okno sprzedaŝy wystawienia paragonu. - w polu: Klient, wprowadza się kontrahenta (w przypadku paragonu nie jest to wymagane), dla którego wystawiany jest paragon. Wybranie kontrahenta odbywa się po naciśnięciu przycisku: Klient <F10> i wybraniu z rozwiniętej listy, odpowiedniego kontrahenta lub wprowadzeniu w polu: NIP - numeru NIP, akronimu lub nazwy kontrahenta i naciśnięciu przycisku z klawiatury <Enter> lub <Tab>. MoŜliwe jest takŝe dodanie nowego klienta z poziomu listy kontrahentów. Więcej informacji o liście kontrahentów znajduje się w rozdziale: Lista kontrahentów. - naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie listy towarów z której następuje wybranie towaru. Wybór towaru jest moŝliwy równieŝ po wprowadzeniu w polu obok tego przycisku, kodu odpowiedniego towaru lub jego kodu EAN i naciśnięciu przycisku <Enter>. Po wybraniu towaru, przycisk:, zmieni się na przycisk:. Do momentu akceptacji (naciśnięcie przycisku: Akceptuj lub klawisza <Enter>), moŝliwa jest modyfikacja ilości, ceny i rabatu dla towaru. Po ich określeniu, naleŝy zaakceptować wybór towaru. W ten sposób towar zostanie wprowadzony na listę Moduł: Sprzedaz detaliczna

11 pozycji dokumentu. Ilość, cena oraz rabat dla pozycji moŝe jeszcze zostać zmieniony, po zaznaczeniu wybranej pozycji i naciśnięciu przycisku:. - uruchomienie funkcji umoŝliwia modyfikacje ceny, ilości i rabatu dla pozycji zaznaczonej na liście. - uruchomienie funkcji powoduje usunięcie zaznaczonej na liście pozycji z dokumentu. - uruchomienie funkcji otwiera okno: Znajdź pozycje, umoŝliwiające wyszukiwanie pozycji na paragonie. Funkcja jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy na liście znajduje się wiele pozycji. - uruchomienie funkcji umoŝliwia określenie rabatu globalnego dla dokumentu (po jego zaakceptowaniu, zostanie on naliczony na wszystkich pozycjach). - uruchomienie funkcji otworzy okno: Formy płatności, w którym następuje zapłata z tytułu wystawianego dokumentu. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w rozdziale: Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji. Po zatwierdzeniu zapłaty zostanie wydrukowany paragon - dokument PA (na drukarce fiskalnej). Systemowy dokument (na zwykłej drukarce) zostanie wydrukowany tylko wtedy, gdy zaznaczony został parametr na centrum struktury firmy: Drukowanie paragonu. - uruchomienie funkcji, podobnie jak po naciśnięciu przycisku:, otworzy okno: Formy płatności, w którym następuje zapłata z tytułu wystawianego dokumentu. Po zatwierdzeniu zapłaty zostanie jednak wydrukowany paragon - dokument PA na drukarce fiskalnej. Systemowy dokument (na zwykłej drukarce) zostanie wydrukowany tylko wtedy, gdy zaznaczony został parametr na centrum struktury firmy: Drukowanie paragonu UWAGA: JeŜeli podczas generowania paragonu zostanie wygenerowany dokument kaucji (pozycją paragonu będzie towar z przypisanym schematem kaucji i na definicji dokumentu paragonu zostanie zaznaczony parametr: Automatycznie generuj dokument kaucji), wtedy po naciśnięciu przycisku: lub zostanie otworzone okno: Dokument kaucji, a dopiero po jego zatwierdzeniu, zostanie otworzone okno: Formy płatności,w którym dokonuje się zapłaty z tytułu dokumentu. Opis wystawianiu paragonu, który generuje dokument kaucji, znajduje się w rozdziale: Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji. Ilość ilość towaru podawana jest zawsze w jednostkach podstawowych, przy zachowaniu przelicznika z jednostkami pomocniczymi. W module wymuszona jest sprzedaŝy w opakowaniach całkowitych. Cena cena podawana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie podawana jest zawsze w walucie systemowej (PLN). VAT liczony jest zawsze od brutto. - naciśnięcie przycisku powoduje wyjście z okna sprzedaŝy i powrót do menu głównego. Po wprowadzeniu kontrahenta lub towaru na listę pozycji paragonu, przycisk: Wyjście, zostanie zamieniony na przycisk:. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.11

12 - naciśnięcie przycisku spowoduje anulowanie dokumentu, czyli usunięcie wprowadzonych pozycji (kontrahenta i towarów) Wystawianie paragonu, który generuje dokument kaucji JeŜeli na paragon wprowadzony został towar, który ma przypisany schemat kaucji (na karcie towaru, na zakładce: Opakowanie) i na definicji dokumentu paragonu, zaznaczony został parametr: Automatycznie generuj dokument kaucji, wtedy po wprowadzeniu danych na paragon i naciśnięciu przycisku: lub zostanie otworzone okno: Dokument kaucji. W okne znajdują się pola i funkcje: Rys Dokument kaucji generowany z paragonu. Klient dane klienta wybranego w oknie wystawiania paragonu. Kaucje pole zostanie wyświetlone, jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, został zaznaczony parametr: Kaucje płatność. W polu wyświetlana jest wartość kaucji. Towary - pole zostanie wyświetlone, jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, został zaznaczony parametr: Kaucje płatność, W polu wyświetlana jest wartość innych niŝ kaucje towarów na paragonie, generowanym razem z dokumentem kaucji. Razem łączna wartość pozycji paragonu (razem z kaucjami). - uruchomienie funkcji umoŝliwi edycję zaznaczonej na liście pozycji dokumentu kaucji. JeŜeli kontrahent nie ma zaznaczonego parametru: Kaucje płatność (karta kontahenta, zakładka: Handlowe), wtedy moŝliwa jest edycja jedynie ilości pozycji. Dla kontrahenta, który ma zaznaczony wymieniony parametr, moŝliwa jest edycja ilości i ceny pozycji Moduł: Sprzedaz detaliczna

13 ; - przycisk: Dodaj, umoŝliwia dodanie towarów kaucji na dokument kaucji. JeŜeli pozycja dokumentu kaucji jest edytowana, wtedy zostanie wyświetlony przycisk: Akceptuj. Uruchomienie tej funkcji powoduje zapisanie zmian w edytowanej (za pomocą przycisku: ) pozycji dokumentu kaucji. - uruchomienie funkcji usuwa pozycję z dokumentu kaucji Okno: Formy płatności - zapłata z tytułu dokumentu W oknie następuje zapłata z tytułu wystawionego dokumentu. Zapłata obejmuje naleŝność za towary oraz za kaucje, o ile paragon wygenerował dokument kaucji. W oknie znajdują się pola i funkcje: Razem brutto w polu znajduje się pełna kwota zapłaty wynikająca z wartości towarów i, o ile takie zostały wygenerowane - kaucji. Gotówka, Przelew, Kredyt, Czek, Karta formy płatności moŝliwe do wykorzystania w module: SprzedaŜ detaliczna. Więcej informacji o formach płatności, dostępnych w module: SprzedaŜ detaliczna, znajduje się w rozdziale: Konfiguracja form płatności. W polach obok form płatności wprowadzane są wartości wpłat dokonanych za pomocą kaŝdej z nich. UWAGA: JeŜeli wystawiony jest paragon, wtedy forma płatności: Przelew (o ile została zdefiniowana dla modułu: SprzedaŜ detaliczna) jest nieaktywna. Klient wpłaca kwota wpłacona przez klienta. Jeśli kwota to jest wyŝsza, niŝ wartość podana w polu: Razem brutto, wtedy, po opuszczeniu tego pola (przyciskiem z klawiatury <Enter> lub <Tab>) zostanie automatycznie przeliczona róŝnica, wyświetlona w oknie: Reszta. Termin płatności pole to zostanie wyświetlone wówczas, gdy przelew zdefiniowano jako jedną z form płatności moŝliwych do wykorzystania w module: SprzedaŜ detaliczna i jest ona aktywna. W polu określony jest termin przewidziany dla tej płatności. Domyślnie podpowiada się data systemowa, jednak moŝna ją modyfikować. - słuŝy potwierdzeniu otrzymania zapłaty i uruchamia drukowanie: paragonu na drukarce fiskalnej (jeśli wcześniej w oknie: Paragon, naciśnięty został przycisk: paragonu na drukarce fiskalnej oraz spinacza do paragonu dokumentu RA na zwykłej drukarce (jeśli wcześniej w oknie: Paragon, został naciśnięty przycisk: ). - naciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego okna (albo okna wystawienia paragonu, albo dokumentu kaucji o ile paragon generuje dokument kaucji). Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.13

14 Lista kontrahentów Rys Zapłata z tytułu dokumentu - okno: Formy płatności. Lista kontrahentów otwierana jest po naciśnięciu w oknie sprzedaŝy wystawiania paragonu, przycisku:. Na liście, informacje o kontrahentach wyświetlane są w kolumnach: Akronim, NIP, Nazwa, Miasto, Ulica. Wyszukanie kontrahenta moŝliwe jest według: NIP Akronimu Adresie Z poziomu listy moŝliwe jest równieŝ uruchomienie funkcji: - umoŝliwia zarejestrowanie kontrahenta, otiwerając okno: Nowy klient. - umoŝliwa edycję danych kontrahenta wyśwetlonych w oknie: Klient. W oknie tym wyświetlone i dostępne do edycji są te same pola, jak w oknie: Nowy klient Moduł: Sprzedaz detaliczna

15 Rys Okno rejestrowania kontrahenta. W oknie naleŝy wprowadzić dane identyfikacyjne kontrahenta. Wypełnienie pól: Akronim, Nazwa i Miasto jest wymagalne dla zapisania nowego klienta. W polu: Osoba, moŝna zarejestrować konkretną osobę ze strony kontrahenta. Z reguły będzie to osoba odbierająca fakturę. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe dla osoby wprowadzonej w tym polu, zostanie załoŝona osobna kartoteka (dostępna z poziomu modułu: SprzedaŜ>Karta kontrahenta, zakładka: Osoby). Dla osoby tej zostanie domyślnie zaznaczony parametr: Osoba upowaŝniona do odbioru FA VAT. Jednocześnie, osoba ta uzyska status osoby domyślnej. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, naleŝy je zatwierdzić, naciskając przycisk: Dokumenty Lista dokumentów Okno: Lista dokumentów, uruchamiane jest po naciśnięciu w oknie głównym przycisku:. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.15

16 Rys Lista dokumentów w module: SprzedaŜ detaliczna. W oknie wyświetlone są dokumenty PA, RA, PAK, RAK, FS, FSK, wystawione zarówno z poziomu modułu: SprzedaŜ detaliczna jak i z poziomu głównego modułu handlowego: SprzedaŜ. Dokumenty wyświetlane są według daty określonej w Centrum struktury firmy, na załadce: Ogólne, w polu: Wyświetlanie dokumentów z ostatnich dni. W oknie znajdują się pola i funkcje: - uruchomienie funkcji ustawia kursor w polu: Dokument, w którym moŝliwe jest podanie filtra wyszukującego dokumenty o wskazanym symbolu. MoŜliwe jest takŝe wyszukanie dokumentu według: numeru dokumentu, akronimie/numerze NIP kontrahenta, adresie kontrahenta. - uruchomienie funkcji powoduje wyświetlenie do podglądu zaznaczonego na liście dokumentu. Edytowany dokument moŝna zafiskalizować i drukować. MoŜliwe jest równieŝ wystawienie do niego korekty. Więcej informacji o dokumencie edytowanym z poziomu listy dokumentów znajduje się w rozdziale: Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów. - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do menu głównego Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów Podgląd dokumentu z listy dokumentów odbywa się po zaznaczeniu wybranego dokumentu i naciśnięciu przycisku: lub uŝyciu przycisków z klawiatury <ctrl+enter> Moduł: Sprzedaz detaliczna

17 Rys Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów. W oknie wyświetlona jest lista towarów, będąych przedmiotem transakcji. W przypadku RA/RAK do którego spięty jest tylko jeden PA/PAK, na liście towarów wyświetlane są towary ze spiętego PA/PAK. W przypadku, gdy do RA/RAK spięty jest więcej, niŝ jeden PA/PAK, wówczas zamiast listy elementów wyświetla się lista związanych paragonów. W oknie moŝliwe jest uruchomienie funkcji: - uruchomienie funkcji spowoduje wydrukowanie dokumentu. - uruchomienie funkcji spowoduje zafiskalizowanie dokumentu (paragonu), który nie został do tej pory zafiskalizowany. Funkcja ma znaczenie równieŝ w sytuacji, gdy zatwierdzenie paragonu zakończyło się niepowodzeniem (np. zabrakło papieru w drukarce fiskalnej). W takim przypadku, po usunięciu usterki uniemoŝliwiającej zatwierdzenie paragonu, moŝna wybrać niezatwierdzony dokument na liście dokumentów i uruchomić funkcję: Fiskalizuj. Dokument zostanie zatwierdzony i zafiskalizowany. - jeŝeli do paragonu nie ma wystawionych dokumentów RA, wtedy uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie takiego dokumentu. MoŜliwe jest równieŝ wygenerowanie spinacz korekt paragonów do korekty paragonu (jeŝeli edytowany jest dokument PAK). - uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie korekty do edytowanego dokumentu. Więcej infomacji o korekcie generowanej do dokumentu PA i RA znajduje się w rozdziale: Korekta dokumentu PA i RA. - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do listy dokumentów. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.17

18 Korekta dokumentu PA i RA Korektę dokumentu PA i RA wystawia się z poziomu dokumentu źródłowego, otwieranego z listy dokumentów. MoŜliwe jest wygenerowanie tylko korekty ilościowej. JeŜeli korygowany jest dokument RA, wtedy generowane są dokumenty PAK, które spinane są do spinacza korekt paragonów (RAK). W takiej sytuacji wydrukowany zostanie zarówno dokument PAK i RAK. Okno: Korekty dokumentu PA i RA wygląda podobnie jak okno źródłowego dokument (rozdział: Okno sprzedaŝy wystawienia paragonu), jednak nie ma na nim moŝliwości wyboru przycisków: i. Po wprowadzeniu modyfikacji, naleŝy zatwierdzić dokument korekty, poprzez uruchomienie funkcji:. Zostanie wyświeltone okno: Formy płatności, w którym następuje potwierdzenie zwrotu dla klienta. Potwierdzenie to następuje przez uruchomienie w oknie: Formy płatności, przycisku:. Dokument RAK lub PAK (w zaleŝności od tego, czy generowany jest dokument RA czy PA) zostanie wydrukowany i umieszczony na liście dokumentów Kaucje Lista dokumentów kaucji Okno: Lista dokumentów kaucji, uruchamiane jest po naciśnięciu w oknie głównym przycisku:. W oknie znajdują się dokumenty kaucji (WKA i WKK) wygenerowane w systemie CDN XL wyświetlanych według daty określonej w Centrum struktury firmy, na załadce: Ogólne, w polu: Wyświetlanie dokumntów z ostatnich dni. W oknie znajdują się pola i funkcje: - uruchomienie funkcji ustawia kursor w polu: Dokument, w którym moŝliwe jest podanie filtra wyszukującego dokumenty o wskazanym symbolu. MoŜliwe jest takŝe wyszukanie dokumentu według: akronimie/numerze NIP kontrahenta, adresie kontrahenta. - uruchomienie funkcji powoduje wyświetlenie do podglądu zaznaczonego na liście dokumentu. Edytowany dokument moŝna zafiskalizować i drukować. MoŜliwe jest równieŝ wystawienie do niego korekty. Więcej informacji o dokumencie edytowanym z poziomu listy dokumentów znajduje się w rozdziale: Edycja dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji. - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do menu głównego Edycja dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji Podgląd dokumentu kaucji z listy dokumentów kaucji odbywa się po zaznaczeniu wybranego dokumentu i naciśnięciu przycisku: lub uŝyciu przycisków z klawiatury <ctrl+enter>. W oknie znajdują się pola i funkcje: Numer dokumentu numer edytowanego dokumentu kaucji. Data wystawienia data wystawienia dokumentu Moduł: Sprzedaz detaliczna

19 Operator wystawiający operator, który wygenerował dokument kaucji. NIP, Nazwa, Akronim, Adres dane kontrahenta. Razem wartość dokumenu kaucji. Rys Podgląd dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji. - uruchomienie funkcji spowoduje wydrukowanie dokumentu. - uruchomienie funkcji spowoduje wygenerowanie dokumentu korekty do dokumentu edytowanego Korekta dokumentu kaucji - uruchomienie funkcji spowoduje powrót do okna z listą dokumentów kaucji. Korekte dokumentu kaucji generuje się z poziomu dokumentu korygowanego po naciśnięciu przycisku: lub wybraniu klawisza z klawiatury <F12>. MoŜliwe jest wygenerowanie korekty ilościowej. Korekta ta następuje przez zaznaczenie pozycji dokumentu, która ma zostać skorygowana, naciśnięciu przycisku: i wprowadzeniu odpowiedniej ilości. Funkcja:, umozliwia szybkie wyszukanie pozycji, która ma zostać skorygowana. Jej uruchomienie otwiera okno: Znajdź pozycje, w którym naleŝy wprowadzić kod towaru i nacisnąć przycisk:. Szukana pozycja zostanie zaznaczona na liście. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.19

20 Po wprowadzeniu odpowiednich danych, naleŝy zatwierdzić korektę uruchamiając funkcję:. Zostanie wyświetlone okno: Formy płatności, w którym następuje potwierdzenie zwrotu dla klienta (naciśnięcie przycisku: wyświetlony na liście dokument korekty. ). Po zatwierdzeniu zwrotu, zostanie wydrukowany i Kasa Naciśnięcie w menu głównym przycisku:, spowoduje wyświetlenie menu: Kasa. Wszystkie operacje wykonywane z poziomu tego menu wykonywane są na rejestrze kasowym przypisanym do formy płatności - gotówka Dokument KP Rys Menu: Kasa. Uruchomienie w menu: Kasa, funkcji: spowoduje wyświetlenie okna: Wpłata gotówki. W oknie tym moŝna wygenerować dokument KP, rejestrujący wpłatę do kasy. W oknie znajdują się pola i funkcje (wszystkie naleŝy wypełnić, aby moŝliwe było wygenerowanie dokumentu KP): Klient w polu naleŝy wskazać kontrahenta, od którego następuje wpłata. Kwota kwota wpłaty. Opis opis kwoty. - uruchomienie funkcji powoduje zatwierdzenie dokumentu i jego wydrukowanie. - uruchomienie funkcji powoduje powrót do menu: Kasa Moduł: Sprzedaz detaliczna

21 Dokument KW Rys Okno generowania dokumentu KP. Doument KW, rejestruje wypłatę z kasy. Generowanie dokumentu odbywa się w oknie: Wypłata gotówki, uruchamiany za pomoca funkcji:, w menu: Kasa. W oknie znajdują się te same funkcje, jak w oknie: Wpłata gotówki, jednak w oknie: Wypłata gotówki, wybiera się kontrahenta dla którego następuje wypłata gotówki. Zatwierdzenie i wydrukowanie dokumentu następuje po uruchomieniu funkcji: Zestawienia Okno: Zestawienie kwot, wyświetlane jest po uruchomieniu z menu: Kasa, funkcji:. W oknie moŝliwe jest wyświetlenie raportu dla operatora aktualnie zalogowanego lub teŝ dla wszystkich operatorów zalogowanych na danych stanowisku. W raporcie przedstawiona jest suma płatności na dokumentach wystawionych przez zalogowanego operatora (lub z danego stanowiska), w rozbiciu na formy płatności. W kolumnach: Kasa (dla form płatności które generują zapisy kasowe) przedstawione są sumy wynikające z zapisów kasowych wygenerowanych przez zalogowanego operatora (lub ze stanowiska). Zestawienie generowane jest na dzień obecny. Wyświetlony raport moŝe zostać wydrukowany. Osobną funkcją jest raport okresowy. Jest to raport drukowany na drukarce fiskalnej. Uruchomienie funkcji nastepuje za pomocą przycisków: Raport dla: - funkcja wyświetla zestawienie dla operatora zalogowanego na danym stanowisku za bieŝący dzień. - funkcja wyświetla zestawienie dla danego stanowiska (czyli dla wszystkich operatorów zalogowanych na danym stanowisku) za bieŝący dzień. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.21

22 - funkcja uruchamia wydruk dla wyświetlonego zestawienia (dla operatora lub stanowiska według wcześniejszego wyboru jednej z opcji) Koniec dnia - uruchamia wydruk na drukarce fiskalnej. W oknie: Zakończenie dnia, wyświetlane jest zestawienie dla formy płatności gotówka, na koniec dnia. Okno zostanie wyświetlone po wybraniu z menu: Kasa, funkcji:. W oknie znajdują się pola i funkcje: Rys Zakończenie dnia. Stan początkowy stan początkowy raportu na dzień otwarcia raportu (czyli wystawienia pierwszego dokumentu). W polu wyświetlana jest kwota równa stanowi końcowemu poprzedniego raportu. Przychody przychody dla danego raportu od momentu jego otwarcia. Rozchody rozchody z danego raportu od momentu jego otwarcia. Stan końcowy stan końcowy raportu, uwzględniający stan początkowy, przychody i rozchody. Kwota KW kwota wypłaty z kasy, na jaką zostanie wygenerowany dokument KW (po zatwierdzeniu zamknięcia dnia).jeśli kwota wypłaty będzie niŝsza niŝ stan końcowy, to reszta będzie stanowić stan początkowy nowego raportu. - uruchamia wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej. - uruchomienie funkcji powoduje zatwierdzenie zamknięcia dnia. W jego wyniku zamknięte zostaną raporty kasowe (otwierane przez wystawienie pierwszego Moduł: Sprzedaz detaliczna

23 dokumentu w danym dniu). W wyniku zatwierdzenia, zostanie wygenerowany i wydrukowany dokument KW. fiskalnej. - uruchomienie funkcji powoduje wydruk raportu dobowego na drukarce Szuflada - uruchomienie funkcji powoduje powrót do menu: Kasa. Wybranie z menu: Kasa, funkcji:, spowoduje otworzenie szuflady kasy Zamknięcie modułu Aby zamknąć moduł, naleŝy powrócić do menu głównego i wybrać funkcję:. Moduł: SprzedaŜ detaliczna 13.23

24 Spis ilustracji Rys Parametry dotyczące sprzedaŝy detalicznej na centrum struktury firmy (z poziomu struktury praw) Rys Centrum struktury firmy z poziomu struktury praw, zakładka: Formy płatności Rys Edycja formy płatności Rys Okno logowania operatora Rys Okno główne modułu: SprzedaŜ detaliczna Rys Okno sprzedaŝy wystawienia paragonu Rys Dokument kaucji generowany z paragonu Rys Zapłata z tytułu dokumentu - okno: Formy płatności Rys Okno rejestrowania kontrahenta Rys Lista dokumentów w module: SprzedaŜ detaliczna Rys Podgląd dokumentu z poziomu listy dokumentów Rys Podgląd dokumentu kaucji z poziomu listy dokumentów kaucji Rys Menu: Kasa Rys Okno generowania dokumentu KP Rys Zakończenie dnia Moduł: Sprzedaz detaliczna

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Sprzedaż detaliczna. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2015.2 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 CDN Detal 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 6 SERWIS... 6.4 6.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 6.4 6.2 Menu główne i pasek narzędzi... 6.4 6.2.1 Menu główne...6.4 System...6.4 Listy...6.5

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu ESKUP

Instrukcja programu ESKUP Instrukcja programu ESKUP Spis treści Wstęp 4 1 Opis oknien programu 5 1.1 Okno główne programu..................................... 5 1.2 Okno Raport........................................... 5 1.3

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5.

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nazwy fiskalne towarów... 2 Sprzedaż detaliczna kody pocztowe zapisywanie, analiza sprzedaży... 3 Zapisywanie kodów pocztowych... 3 Analiza sprzedaży wg kodów pocztowych...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0. Moduł Detal. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17.0. Moduł Detal. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Detal 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów - instrukcja dla uŝytkownika Opis ogólny Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów...2 1. Utworzenie nowego zlecenia na badanie techniczne

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

wersji 2.80 wystawić i zapisać notę odsetkową kombinacją klawiszy <CTRL> + <ENTER> jako

wersji 2.80 wystawić i zapisać notę odsetkową kombinacją klawiszy <CTRL> + <ENTER> jako Wersja 2.80 Firmy++ 1. Noty odsetkowe jako dokumenty 1.1. Zmiana istniejącej funkcjonalności Wprowadzono zmiany dotyczące wystawiania not odsetkowych do dokumentów rozliczonych po terminie płatności. Na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Punkt dystrybucji recept

Punkt dystrybucji recept Punkt dystrybucji recept Formularz udostępnia funkcjonalność do wykonywania operacji związanych z punktem dystrybucji recept. Przy rezerwacji numerów recept w ramach Punktu Dystrybucji Recept na umowę

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPIS DLA UśYTKOWNIKA, DEDYKOWANEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO CEFARM BIAŁYSTOK DLA KS-APTEKA WINDOWS

OPIS DLA UśYTKOWNIKA, DEDYKOWANEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO CEFARM BIAŁYSTOK DLA KS-APTEKA WINDOWS OPIS DLA UśYTKOWNIKA, DEDYKOWANEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO CEFARM BIAŁYSTOK DLA KS-APTEKA WINDOWS I. Informacje ogólne jest rozszerzeniem systemu KS-APTEKA umoŝliwiającym rejestrowanie zdarzeń oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7 Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express v.7 1 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników... 3 3. Dodawanie i usuwanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Po zakończeniu prac z listą raportów zwrotnych naleŝy kliknąć w przycisk opcji Powrót do listy raportów. Opcja ta spowoduje przywrócenie głównego okna obszaru Sprawozdawczość. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

1. GRAFICZNY INTERFEJS U

1. GRAFICZNY INTERFEJS U Spis treści 1. GRAFICZNY INTERFEJS UśYTKOWNIKA...3 1.1. OBSŁUGA PROGRAMU...3 1.2. EKRAN PO URUCHOMIENIU PROGRAMU...5 1.3. OPIS MENU PROGRAMU...5 1.3.1. Menu Plik...5 1.3.2. Menu Przegląd...6 1.3.3. Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty

System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Biuro Informatyki Wydział Rozwoju Systemów Teleinformatycznych System KIKUM dla Biura Księgowości i Kontrasygnaty Instrukcja uŝytkownika Moduły: Przelewy Wprowadzanie przelewów 20% udziału naleŝnego gminie

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących mówi, że "otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Wersja programu

Wersja programu Wersja 2017.3 programu Wersja iagent24 2017.3 wprowadza trzy nowe moduły: Moduł Zestawienia operacji biura, który umożliwia rozliczanie produkcji agencji z towarzystwami ubezpieczeń. Moduł Przychody i

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Zmiany w module konfiguracji samochodu... 2 1. Zmiany w zakładce Ogólne modułu konfiguracji samochodu... 2 2. Zmiany w zakładce Konfiguracja modułu konfiguracji samochodu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Operacyjny TXM

Podręcznik Operacyjny TXM I. Założenia ogólne 1. Każdy kasjer pracuje na swoim indywidualnym loginie i haśle do programu TEMA. 2. Każdy kasjer ma obowiązek mieć przy sobie klucz do szuflady kasowej. 3. Szuflada kasowa jest otwierana

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa złe długi

Metoda kasowa złe długi Jacek Bator Sp. J. ul. J. Lindego 2, 30 148 Kraków, tel.: 012 638 66 55, fax: 012 636 97 36 www.aktyn.pl Luty 2013 Metoda kasowa złe długi 1. Ustawienia dotyczące nowych pojęć i funkcjonalności. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika (wersja 1.0) Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJI AGENTA/GESTORÓW KONTENERÓW Z SYSTEMEM KOMPUTEROWYM GCT.

KOMUNIKACJI AGENTA/GESTORÓW KONTENERÓW Z SYSTEMEM KOMPUTEROWYM GCT. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA SYSTEMU EXPRESS DLA KOMUNIKACJI AGENTA/GESTORÓW KONTENERÓW Z SYSTEMEM KOMPUTEROWYM GCT. v.3-1 - SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu.... - 3-2. Tworzenie Manifestu Wyładunkowego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 APD /ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH/ wdroŝenie Od początku semestru letniego 2006/07 dane o pracach i same prace powinny trafiać bezpośrednio do APD Nie zmienia się ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA U W z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe?

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Korekta faktury zakupowej [FVZk] Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków

Korekta faktury zakupowej [FVZk] Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków Krok 1 Wejście w moduł dokumentów zakupu...2 Krok 2 Dodanie korekty do dokumentu zakupu...3 Krok 3 Uzupełnienie danych pozycji faktury...4 Krok 4 Określenie

Bardziej szczegółowo

Program Faktura. Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r

Program Faktura. Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r Program Faktura Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r 1 Metryka: Lp. Data Wersja Opis 1 2016-06-26 6 Tworzenie dokumentów faktura, rachunek itp. Dostępny wydruk dokumentu. Edycja bazy towarów oraz klientów

Bardziej szczegółowo

Fiskalizacja w KS-PPS

Fiskalizacja w KS-PPS Fiskalizacja w KS-PPS Moduł fiskalny (Kasa) przeznaczony jest do fiskalizacji usług wykonywanych komercyjnie. Bezwzględny termin uruchomienia pracy modułu fiskalnego, ustalony jest na 1 maja 2011 roku,

Bardziej szczegółowo

pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej

pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej Wersja 1.1 1 Spis treści Spis Treści... 2 Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek... 4 Przypisanie komórek pracownika... 6

Bardziej szczegółowo

1. Wykładowca. Po zalogowaniu uŝytkownika na konto wykładowcy ukaŝe się ekran z wiadomością o pozytywnym zalogowaniu.

1. Wykładowca. Po zalogowaniu uŝytkownika na konto wykładowcy ukaŝe się ekran z wiadomością o pozytywnym zalogowaniu. 1. Wykładowca Po zalogowaniu uŝytkownika na konto wykładowcy ukaŝe się ekran z wiadomością o pozytywnym zalogowaniu. Rysunek 1: Zalogowany wykładowca Po uruchomieniu strony głównej ekran złoŝony jest z

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Nowa ustawa o VAT wprowadziła istotne zmiany dotyczące rejestrowania należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 maja

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze korekty faktur by CTI. Instrukcja

Zbiorcze korekty faktur by CTI. Instrukcja Zbiorcze korekty faktur by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 4. Obsługa programu... 5 4.1. Podpowiadanie ilości do skorygowania z dokumentu

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo