aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )"

Transkrypt

1 TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej faktur. Wystawianie zamówienia jest realizowane ON-LINE, czyli bezpośrednio na zbiorach systemu FALCON4. Oznacza to, Ŝe zamawiany przez kontrahenta towar jest natychmiast dla niego rezerwowany. Rozpoczęcie pracy z terminalem kaŝdorazowo wymagać będzie podania poprawnej nazwy FIRMY i HASŁA. Są one nadawane i przekazywane przez dostawcę terminala Firmę RODON. MENU GŁÓWNE ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIA OCZEKUJĄCE BRAKI ASYGNATY FAKTURY przegląd tworzonych zamówień w magazynie dostawcy przegląd zamówień oczekujących, złoŝone przez klienta, ale z róŝnych powodów nie analizowane przez program handlowy lista zamówionych towarów, których realizacja nie była moŝliwa. Klient moŝe tutaj zdecydować się na zamiennik i wprowadzić go ponownie do zamówienia przegląd asygnat powstałych z rezerwacji przegląd faktur kontrahenta PŁATNOŚCI LIMIT KREDYTOWY aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) PARAMETRY INFORMACJE ustawienie niektórych parametrów pracy terminala dodatkowe informacje o dostawcy cennika Na ekranie pojawi się PRZEGLĄD ZAMÓWIEŃ wystawionych przez kontrahenta, ale jeszcze nie konwertowanych na inne dokumenty ( asygnata / faktura ). JeŜeli konwersja zamówienia będzie kompletna, zniknie ono z tego przeglądu, a pojawi się w przeglądzie ASYGNAT lub FAKTUR. Strona 1 z 7

2 MG NUMER DATA PRZYJĘCIA DATA WAśNOŚCI WARTOŚĆ REZERWACJI STATUS oznaczenie magazynu, do którego wpłynie rezerwacja numer kolejny rezerwacji. data przyjęcia rezerwacji data waŝności rezerwacji wartość brutto rezerwacji wskaźnik, czy rezerwacja została wysłana do realizacji ( ) ENTER przegląd pozycji zamówienia END DEL F2 F9 F10 UWAGI dodanie nowego zamówienia usunięcie zamówienia przesłanie zamówienia do realizacji, jeśli TERMINAL działa w trybie PARTNER moŝliwe będzie równieŝ wycofanie zamówienia DO EDYCJI, a takŝe przeprowadzenie KONWERSJI na fakturę lub asygnatę moŝliwość ukrycia cen zakupu oraz limitu kredytowego, to czy będą one domyślnie widoczne ustala parametr TERMINAL - PARAMETRY - CENY ZAKUPU moŝliwość zanotowania dodatkowych informacji o dokumencie ( w systemie FALCON4 informacja ta będzie widoczna w polu INFO DO DOKUMENTU ) komentarz do zamówienia,np. forma transportu ( w systemie FALCON4 informacja ta będzie widoczna w polu KOMENTARZ DO REZERWACJI ) Klawisz [F2] pojawił się w systemie głównie po to, Ŝeby ukryć pewne informacje przed oczami klientów zaglądających przez ramię sprzedawcy. SłuŜy do ukrywania ceny dla uŝytkownika terminala, zostawiając widoczną cenę dla klienta detalicznego. Ponowne wciśnięcie klawisza [F2] pozwala na ponowne pokazanie ceny dla uŝytkownika. Strona 2 z 7

3 OBSŁUGA Dopisanie nowego zamówienia wykonuje się klawiszem [END]. W przypadku, do danego kontrahenta przypisanych jest więcej niŝ jeden DOSTĘPNY MAGAZYN wymagany będzie równieŝ wybór magazynu, w którym dokument ma zostać załoŝony. W przeciwnym przypadku zamówienie będzie wysyłane do pierwszego dostępnego dla kontrahenta magazynu. ( TERMINAL - ZAMÓWIENIA - [ENTER] ) Na ekranie pojawi się przegląd POZYCJI DOKUMENTU. SYMBOL TOWARU ( ) NAZWA TOWARU ( ) ILOŚĆ ZAMAWIANA ilość zamawiana towaru ILOŚĆ BLOKOWANA ilość blokowana na magazynie CENA NETTO ( ) Między kolumnami NAZWA TOWARU, a ILOŚĆ ZAMAWIANA znajdować się moŝe separator lub znak * ( gwiazdki ), która oznaczała będzie, Ŝe ilość blokowana równa jest zamawianej. ENTER korekta danych pozycji END DEL TAB F2 F6 dopisanie nowej pozycji usunięcie pozycji moŝliwość wydruku zamówienia moŝliwość ukrycia cen zakupu oraz limitu kredytowego, to czy będą one domyślnie widoczne ustala parametr TERMINAL - PARAMETRY - CENY ZAKUPU moŝliwość ustalenia uszeregowania dokumentu wg nazwy lub symbolu towaru Strona 3 z 7

4 W górnej części ekranu znajdować będą się informacje o przypisanym oraz dostępnym limicie kredytowym, łącznej wartości ( brutto ) dokumentu, a takŝe numerze zamówienia, którego pozycję przeglądamy. ( TERMINAL - ZAMÓWIENIA - [END] ) Nowe pozycja do dokumentu dodawane są klawiszem [END]. Na ekranie pojawi się wówczas okno, w którym moŝna wpisać kompletny symbol towaru, jaki chcemy zamówić, lub teŝ tylko jego część. W pierwszym przypadku system ustawi się w magazynie na wyszukiwanym towarze, w drugim na pierwszym towarze, którego symbol rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu znaków. Jeśli pole nie zostanie wypełnione system ustawi się w magazynie na pierwszym towarze, którego symbol rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu znaków. W górnej części ekranu znajduje się informacja o dostępnych magazynach, w których stan towaru moŝna podejrzeć naciskając klawisze [CTRL][ ], a takŝe grupie towarowej, do której zawęŝony jest przegląd towarów. PoniŜej widoczny jest przegląd pozycji magazynu z informacjami o zamiennikach, przynaleŝności do grup towarowych oraz stanach ( w formie ustalonej w panelu terminali ). ENTER wybór towaru do zamówienia ( określenie ilości zamawianej i blokowanej ) INS HOME CTRL CTRL F2 F4 F5 F6 F7 przegląd zamienników danego towaru, ich istnienie sygnalizowane będzie znakiem > przy nazwie towaru z prawej strony. moŝliwość wyszukiwania towarów według kilku kryteriów: symbolu, symbolu drugiego, nazwy lub jej fragmentu. Znając numer potrzebnego towaru szukamy po symbolu, po odszukaniu wyświetlony zostanie towar w naszej bazie do którego przypisany jest wpisany numer moŝliwość podglądu stanu towaru na innych dostępnych magazynach MENU zaznaczania: moŝliwość zawęŝenia przeglądu do kartotek będących na stanie magazynu pokazanie / ukrycie ceny zakupu towaru. Funkcja bardzo przydatna gdy klient zagląda nam przez ramię chcąc zobaczyć cenę produktu. moŝliwość zawęŝenia przeglądu do jednej grupy towarowej, funkcja nieaktywna w przypadku ukrywania grup towarowych podgląd symbolu alternatywnego przypisanego do danego towaru moŝliwość zmiany magazynu, z którego ofertę przeglądamy, wybór jedynie spomiędzy dostępnych magazynów zmiana porządku uszeregowania przeglądu magazynu Strona 4 z 7

5 Wyboru towaru dokonuje się klawiszem [ENTER]. NaleŜy wówczas podać zamawianą ilość towaru, a takŝe ilość blokowaną, przy czym nie moŝe być ona większa od zamawianej. Na jednym zamówieniu ten sam towar moŝe znajdować się kilkakrotnie, jednakŝe kaŝdorazowo przy jego wyborze z oferty pojawiał się będzie komunikat informujący o takiej sytuacji. UWAGI Pozycje do zamówienia moŝna dodawać jedynie do momentu wysłania go do realizacji. Jeśli zajdzie konieczność dodania kolejnych pozycji, wówczas dostawca, u którego składane jest zamówienie musi z powstałej z niego rezerwacji usunąć znacznik OK. Oznacza to, iŝ do zamówienia które nie zostało jeszcze wysłane do realizacji moŝemy wchodzić dowolną ilość razy, dopisywać, szukać, usuwać towar. ZAMIENNIKI Wybierając pozycje zamówienia z oferty dostawcy operator ma dostęp do zamienników utworzonych w systemie dostawcy. Towar posiadający zamienniki oznaczony będzie symbolem '>'. Po naciśnięciu klawisza [INS] na ekranie pojawi się przegląd zamienników danego towaru. Będą w nim widoczny RODZAJ ZAMIENNIKA, SYMBOL MAGAZYNU, SYMBOL oraz NAZWA TOWARU, a takŝe dostępna ILOŚĆ i wybrana przez uŝytkownika CENA... Naciśnięcie klawisza [ENTER] na zamienniku spowoduje ustawienie przeglądu na wybranym towarze. DOKUMENTY Z poziomu TERMINALA moŝliwe jest przeglądanie dokumentów wystawionych w systemie dostawcy, wraz z ich pozycjami. Operator zalogowany do programu poprzez TERMINAL będzie widział swoje dokumenty. Strona 5 z 7

6 +/- MG NUMER DATA ODBIORCA ( ) informacja o statusie dokumentu: + - POTWIERDZONY, - - NIEPOTWIERDZONY, kolumna aktywna jedynie w przeglądzie faktur symbol magazynu, w którym wystawiony został dokument numer dokumentu data wystawienia dokumentu WARTOŚĆ wartość brutto dokumentu OK ( ) ENTER przegląd pozycji dokumentu TAB F4 moŝliwość wydruku przeglądanego dokumentu zatwierdzenie ( opcja aktywna jedynie w terminalu działającym w trybie PARTNER ) konwersja asygnaty( opcja aktywna jedynie w terminalu działającym w trybie PARTNER ) Program TERMINAL pozwala równieŝ jego operatorom na kontrolę swoich rozliczeń z dostawcą. Przegląd płatności podzielony jest na NIE ROZLICZONE i ROZLICZONE. Oba przeglądy zawierają te same informacje, róŝnią się jedynie rodzajem wyświetlanych dokumentów. Płatności nierozliczone mogą być podsumowane klawiszem [F5]. Strona 6 z 7

7 DATA WYSTAW. data wystawienia dokumentu DATA PŁATN. data płatności dokumentu SYMBOL > DNI numer dokumentu, w prawej części kolumny znajdował się będzie symbol magazynu, w którym wystawiony został dokument liczba dni jaka upłynęła od wystawienia dokumentu ( informacja nie wyświetlana w przeglądzie płatności rozliczonych ) DO ZAPŁATY wartość dokumentu brutto POZOSTAŁO WAL kwota, jaka pozostała do zapłaty waluta dokumentu Zestawienie płatności wpływających na kwotę wykorzystanego limitu kredytowego. Znajdować się będą na nim wszystkie nierozliczone płatności, które obciąŝają saldo kontrahenta w systemie. Strona 7 z 7

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SOGA System Obsługi Gastronomii WPROWADZENIE...6 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7 PIERWSZE

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.12 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.12 2.1.1 Menu główne...2.12 System...2.12 Listy...2.12 Zestawienia...2.13 Księgowość...2.13 Dokumenty...2.13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.15 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.15 2.1.1 Menu główne...2.15 System...2.15 Listy...2.15 Zestawienia...2.16 Księgowość...2.16 Dokumenty...2.16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Producent : Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006.

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. KATALOG Instrukcja Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. 1 I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROGRAMIE 1.1 Wprowadzenie Program KATALOG jest aplikacją dodatkową do systemu HART2000. SłuŜy on do przeglądania

Bardziej szczegółowo

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA Moduł ihurt Instrukcja obsługi modułu sprzedażowo magazynowego. do wersji 10.2, 10.3 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1 - UWAGI WSTĘPNE... 10 ROZDZIAŁ 2 - OGÓLNE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA HANDLOWA cz. I. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

KSIĘGA HANDLOWA cz. I. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl KSIĘGA HANDLOWA cz. I Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ I Radom, kwiecień 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl KOMPUTEROWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż. Wojciech Nycz dystrybucja i serwis: SIGMA S.C. 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 37 tel. 033 8110108

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika POLO, OMEGA, QUATRO (wersja 4.5) Podręcznik Użytkownika River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-97-36, www.aktyn.pl Opracowanie Instrukcji Obsługi

Bardziej szczegółowo

Uwaga: pole wyboru powyŝszych opcji jest aktywne tylko wtedy, gdy UŜytkownik zaznaczy najpierw import Rezerwacji (ZO) lub Zamówień (ZD).

Uwaga: pole wyboru powyŝszych opcji jest aktywne tylko wtedy, gdy UŜytkownik zaznaczy najpierw import Rezerwacji (ZO) lub Zamówień (ZD). Wersja 2.90 Firmy++ 1. Oferta Comarch systemy CDN dla Windows W menu głównym dodano opcję + Oferta CDN. Klienci, którzy są zainteresowani zakupem programu wspomagającego zarządzanie i księgowość,

Bardziej szczegółowo

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU

RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU Spis treści WSTĘP od autorów...6 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O RC-HANDEL / HANDEL 2000...6 1.1. Wymagania programu HANDEL 2000...6 1.2. Wymagania programu RC-HANDEL...6 1.3. Instalacja programu HANDEL 2000...7

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU KASA. DO WSPÓŁPRACY Z KASAMI FISKALNYMI ELZAB wersja środowisko WINDOWS. Kontrahent:

OPIS PROGRAMU KASA. DO WSPÓŁPRACY Z KASAMI FISKALNYMI ELZAB wersja środowisko WINDOWS. Kontrahent: SPÓŁDZIELNIA INFORMATYK SZCZECIN UL. DWORCOWA 2a OPIS PROGRAMU KASA DO WSPÓŁPRACY Z KASAMI FISKALNYMI ELZAB wersja środowisko WINDOWS Kontrahent: SZCZECIN LIPIEC 2009 Program KASA słuŝy do obsługi sklepów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU. System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem WF-Mag

OPIS PRODUKTU. System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem WF-Mag OPIS PRODUKTU Przedstawiamy Państwu system Porte w wersji zintegrowanej z programem WF-Mag dla Windows, słuŝący do automatyzacji obsługi transakcji internetowych. Porte jest nieodzownym narzędziem dla

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Moduł Handel Moduł Handel Plus 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Administracja. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Administracja. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Administracja Podręcznik użytkownika PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo