INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INWENTARYZACJI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich towarów, oraz wyjaśnieniu róŝnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym), a stanem wynikającym z ewidencji rozchodów i przychodów towarów prowadzonej w programie. RóŜnice te mogą wynikać z róŝnych powodów, m.in.: upływu daty waŝności towaru (np. środki chemiczne, elementy gumowe, itp.), błędów popełnianych podczas przyjmowania i wydawania towarów z magazynu (pomyłki liczbowe w zapisach dokumentów PZ, PW, WZ, RW, MM, itp), kradzieŝe, naduŝycia, itp. Głównym celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu towarów w magazynie, czynności związane z inwentaryzacją obejmują m.in: 1. Przygotowanie Arkuszy inwentaryzacyjnych zawierających listę towarów znajdujących się w magazynie, moŝna przygotować jeden arkusz obejmujący wszystkie towary znajdujące się w magazynie, a takŝe arkusze które mogą zawierać towary wg określonych grup (np.: Filtry oleju) lub wg lokalizacji (np. Strefa 2 Regał 5; Regał7 Półka3,itp). 2. Weryfikację zapisów o stanie towaru w programie ze stanem rzeczywistym poprzez spisanie ilości towarów, które znajdują się aktualnie w magazynie i wprowadzenie tych danych do arkusza (lub arkuszy) inwentaryzacyjnego w programie. 3. Wystawienie dokumentów RI+ oraz RI obejmujących ewidencje róŝnic stanów magazynowych dot. braków jak i nadmiarów towaru w magazynie. 4. Wydrukowanie końcowego arkusza spisu z natury i jego formalne potwierdzenie przez osoby wykonujące inwentaryzację. Uwaga! Moduł magazyn zawiera funkcje umoŝliwiające przeprowadzanie inwentaryzacji bez konieczności przerywania sprzedaŝy wszystkich towarów moŝliwe jest zablokowanie aktualnie spisywanej grupy, dzięki czemu jest moŝliwa w tym czasie sprzedaŝ pozostałego asortymentu.

2 1. Tworzenie arkusza inwentaryzacyjnego. W celu utworzenia arkusza inwentaryzacyjnego naleŝy wybrać moduł magazynu, dla którego arkusz będzie tworzony, a następnie z menu Dokumenty\ Magazynowe\ Dokumenty Inwentaryzacyjne pozycję AI-Arkusze Inwentaryzacyjne. W głównym obszarze okna naleŝy wybrać z menu podręcznego (spod prawego klawisza myszy) opcję Dodaj w celu utworzenia nowego arkusza. Okno arkusza inwentaryzacyjnego zostało przedstawione poniŝej. W polu Numer naleŝy wprowadzić numer arkusza inwentaryzacyjnego. Program nie narzuca Ŝadnych ograniczeń, co do formy numeru, moŝe się składać z cyfr oraz opisu ułatwiającego późniejsze odszukanie arkuszy zawierających konkretny towar np. 1/filtry paliwa. NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe numer moŝe składać się maksymalnie z 30 znaków. W górnej części arkusza mamy do dyspozycji pole Uwagi, w które moŝna wpisywać uwagi lub spostrzeŝenia powstałe podczas spisu. W dolnej części arkusza została umieszczona funkcja, Blokuj spisywane towary, dzięki której moŝemy z poziomu arkusza inwentaryzacyjnego blokować spisywane towary, tzn. wyłączyć je ze sprzedaŝy na czas spisu aŝ do wystawienia dokumentów RI (róŝnic inwentaryzacyjnych) Wprowadzenie towarów do arkusza inwentaryzacyjnego. Do wypełnienia arkusza spisywanymi towarami słuŝy przycisk Automatyczne tworzenie. W oknie, które pojawia się po wyborze tego przycisku, moŝemy ustalić, jakie towary mają znaleźć się na arkuszu inwentaryzacyjnym. Jeśli nie wybierzemy konkretnej lokalizacji lub grupy/podgrupy, arkusz zostanie utworzony dla całego asortymentu znajdującego się na magazynie. Wybór towarów w arkuszu moŝna równieŝ zawęzić do określonych grup/podgrup towarowych, np. automatycznie wprowadzić wszystkie towary znajdujące się w grupie Filtry i podgrupie Filtry paliwa. Inną metodą wprowadzania towarów do arkusza inwentaryzacyjnego jest wybór wg lokalizacji wprowadzonych w kartach towaru. Dzięki temu moŝna utworzyć np. arkusz inwentaryzacyjny wszystkich towarów znajdujących się w lokalizacjach od Regału1 do Regału 3. Opcja Wypełnij kolumnę stan ze spisu przyspiesza inwentaryzację dlatego, Ŝe w tym przypadku nie ma konieczności wprowadzania ilości do pozycji, dla których stan magazynowy w programie jest zgodny z rzeczywistą ilością towaru, (w/w opcja nie moŝe być wykorzystana w przypadku gdy uŝywamy do inwentaryzacji czytników kodów kreskowych. Uwaga: Funkcja Pomiń towary z zerowym stanem pozwala pominąć w inwentaryzacji te towary, których stan jest zerowy. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe włączenie tej funkcji moŝe doprowadzić do sytuacji, w której na arkuszu inwentaryzacyjnym będzie brakowało towaru, który jest dostępny na półce w magazynie, ale z róŝnych powodów stan w programie jest zerowy. Po wyborze opcji automatycznego tworzenia pozycji wypełniamy arkusz przyciskiem Utwórz.

3 1.2 Ręczne wprowadzenie stanów magazynowych do arkusza inwentaryzacyjnego po spisie z natury. Po utworzeniu arkusza naleŝy go wydrukować i przystąpić do spisu z natury. W mniejszych firmach moŝna dodatkowo ułatwić inwentaryzację, poprzez wydrukowanie na Arkuszu Inwentaryzacyjnym ilości początkowej towaru i wtedy nie ma konieczności wpisywania ilości dla pozycji, w których stan ze spisu z natury zgadza się z ilością początkową towaru na magazynie. Ze względu na brak moŝliwości dokładnej kontroli stanów magazynowych nie zaleca się jednak drukowania stanu początkowego, aby pracownicy nie sugerowali się tym, jaka powinna być ilość towaru, tylko wprowadzali ilość rzeczywistą ze spisu z natury. Uwaga: Ze względu na brak moŝliwości dokładnej kontroli stanów magazynowych nie zaleca się drukowania stanu początkowego. Po wypełnieniu wydrukowanego arkusza inwentaryzacyjnego rzeczywistymi stanami towarów na magazynie, naleŝy przejść do programu i uzupełnić ilości dla towarów w arkuszu inwentaryzacyjnym przez wypełnienie kolumny Ilość.

4 Aby wpisać właściwą ilość danego towaru z wypełnionego wydruku arkusza inwentaryzacyjnego, naleŝy dwukrotnie na nią kliknąć, wyświetli się okno pośrednie z moŝliwością wprowadzenia rzeczywistego stanu mag. dla danej pozycji. Po potwierdzeniu wpisanej ilości przyciskiem ENTER program automatycznie przejdzie do następnej pozycji arkusza inwentaryzacyjnego. Ponowne wciśnięcie przycisku ENTER wyświetli okno pośrednie dla kolejnej pozycji. W ten sposób moŝemy szybko edytować po kolei wszystkie pozycje arkusza inwentaryzacyjnego. 1.3 Automatyczne wprowadzanie stanów magazynowych przy uŝyciu czytnika kodów kreskowych. W przypadku, gdy kartoteki towarów posiadają wprowadzone kody EAN (kody kreskowe), moŝliwe jest bardzo szybkie uzupełnienie rzeczywistych stanów magazynowych przy uŝyciu czytnika kodów kreskowych. Zeskanowanie kodu kreskowego automatycznie edytuje pozycję z towarem na dokumencie AI ustalając ilość spisywanego towaru na 1. Kolejne skanowanie tego samego kodu kreskowego powiększa ilość tego towaru na dok. AI. Po ze skanowaniu kodu odpowiednią ilość razy (odpowiadającą ilości towaru na magazynie), skanujemy następny towar wtedy program automatycznie przechodzi do odpowiedniej pozycji towarowej z arkusza. Uwaga: Obsługa czytnika kodów kreskowych dostępna jest od wersji Ustalenie stanów magazynowych poprzez wystawienie dokumentów RI+/-. Po wprowadzeniu wszystkich spisywanych pozycji moŝna przejść do kolejnego etapu inwentaryzacji Ustalenia stanów magazynowych poprzez wystawienie dokumentów RI+/-. Po zakończeniu wprowadzania ilości do arkusza inwentaryzacyjnego naleŝy zapisać dokument z zaznaczoną opcją Utwórz dokumenty RI. Po zapisie dokumentu zostaną skorygowane stany magazynowe i automatycznie wygenerowane dokumenty RI+ oraz RI- (dla tych pozycji, dla których stan towaru w programie jest niezgodny z rzeczywistym stanem towaru w magazynie). Program nie koryguje stanów magazynowych jeśli na arkuszu nie została wprowadzona ilość w trakcie wypełniania arkusza inwentaryzacyjnego.

5 NaleŜy zwrócić uwagę na to, iŝ dokumenty RI+ zostają utworzone, lecz niewystawione (brak nadanego numeru). Wystawienie tych dokumentów wymaga wejścia przez uŝytkownika w edycję dokumentu RI+ i zapisanie go z zaznaczoną opcją Wystaw. Dokumenty RI+ zostaną wygenerowane w przypadku, gdy ilość towaru wprowadzona podczas inwentaryzacji przekracza stan towaru na magazynie (w programie), natomiast dokumenty RI- generowane są w sytuacji, gdy ilość towaru wprowadzona podczas inwentaryzacji jest mniejsza niŝ stan towaru na magazynie (w programie), dokumenty są wystawiane automatycznie. Po wystawieniu dokumentów RI+/RI-, stan magazynu jest korygowany. Dodatkowo moŝna wydrukować arkusz róŝnic inwentaryzacyjnych, który będzie zawierał te towary, których stan ze spisu róŝni się od stanu w bazie programu. JeŜeli mieliśmy zaznaczoną opcję Blokuj spisywane towary zaznaczenie opcji Utwórz dokumenty RI automatycznie przeniesie flagę zaznaczenia do opcji Odblokuj spisywane towary, co spowoduje uaktywnienie towarów występujących na arkuszu spisu z natury. 3. Utworzenie arkusza spisu z natury Po utworzeniu, zapisaniu i wystawieniu dokumentów RI+/RI- stan magazynu zostanie ustalony. Aby zakończyć proces inwentaryzacji musimy utworzyć Arkusz spisu z natury niezbędny do rozliczenia dochodu. W tym celu z poziomu modułu magazyn przechodzimy do menu Dokumenty\Arkusz spisu z natury i tworzymy nowy dokument podając datę.

6 Wygląd wydruku końcowego arkusza spisu z natury:

7 4. Wykorzystanie metek do przeprowadzenia inwentaryzacji (dostępne od wersji ) W programie Integra 7 (od ver ), została wprowadzona moŝliwość drukowania metek dla kartotek towarowych. W celu wykorzystania metek jako pomoc przy inwentaryzacji, proponujemy wydruk metek dla poszczególnych towarów w ilościach takich jak wskazuje stan danej pozycji na magazynie. W tym celu naleŝy wybrać odpowiedni magazyn i wyświetlić listę towarów. Następnie trzeba zaznaczyć kartoteki, dla których będą drukowane metki. MoŜna to wykonać np. przy uŝyciu kombinacji klawiszy Shift+Page Down lub Shift + lewy przycisk myszy. Wywołanie funkcji wydruku etykiet dostępne jest z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy). Po wybraniu funkcji Drukuj etykiety adresowe pojawi się okno pośrednie, w którym domyślnie są juŝ ustawione ilości drukowanych etykiet zgodne ze stanem magazynowym w programie (kolumny Ilość i Druk). W celu rozpoczęcia wydruku etykiet naleŝy wybrać przycisk Drukuj. Wydrukowane w ten sposób etykiety naleŝy umieścić na kaŝdym spisywanym towarze w magazynie. Jeśli po wykonaniu tej operacji pozostaną jeszcze wolne etykiety, będzie to wskazywało na braki w magazynie, albo zabraknie wydrukowanych etykiet, będzie to oznaczało, Ŝe stan rzeczywisty na magazynie jest większy niŝ stan tych towarów w komputerze. W przypadku stwierdzenia braków/nadwyŝki na magazynie wystarczy w programie wystawić odpowiednie dokumenty RI+/RI-, które w ten sposób ustalą rzeczywisty stan magazynowy. Po wykonaniu tych czynności naleŝy wydrukować końcowy Arkusz spisu z natury na dany dzień.

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Program Magazynowy 1. Instalacja oprogramowania Aktualną wersję programu moŝna pobrać z Internetu ze strony www.lomag.pl. Program LoMag instaluje się automatycznie wraz ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU KASA. DO WSPÓŁPRACY Z KASAMI FISKALNYMI ELZAB wersja środowisko WINDOWS. Kontrahent:

OPIS PROGRAMU KASA. DO WSPÓŁPRACY Z KASAMI FISKALNYMI ELZAB wersja środowisko WINDOWS. Kontrahent: SPÓŁDZIELNIA INFORMATYK SZCZECIN UL. DWORCOWA 2a OPIS PROGRAMU KASA DO WSPÓŁPRACY Z KASAMI FISKALNYMI ELZAB wersja środowisko WINDOWS Kontrahent: SZCZECIN LIPIEC 2009 Program KASA słuŝy do obsługi sklepów

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Producent : Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro.

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA WERSJA 7.5x.x Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41 program@gastro.pl www.gastro.pl WSTĘP DOKUMENTY MAGAZYNOWE SPRZEDAś

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu...

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... 2 1.1.5 UŜywanie spersonalizowanego menu... 3 1.2 Oto

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Handel pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja Spis treści: OPIS SYSTEMU INTER RC... 3 INSTALACJA PROGRAMU... 4 JAK ZACZĄĆ?... 5 PROGRAM INTER RC SERWER... 8 Główne okno programu...

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

Magazyny i dokumenty magazynowe.

Magazyny i dokumenty magazynowe. Magazyny i dokumenty magazynowe. Obsługa magazynów. Program umożliwia elastyczne zarządzanie gospodarka magazynową firmy. Obsługa magazynów może być prowadzona albo w oderwaniu od księgowej części systemu,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo