Definicja marketingu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicja marketingu:"

Transkrypt

1 Marketing - przypomnienie Marketing Definicja marketingu: to zespół zintegrowanych środków i działań polegających na rentownym, skuteczniejszym od konkurentów rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb nabywców w celu uzyskania obustronnej satysfakcji poprzez: kształtowanie produktów i usług (produkt) ich rozprowadzanie i dostarczanie przy pomocy systemu dystrybucji (dystrybucja) przekazywanie informacji promocyjnej na rynek (promocja) zrealizowanie transakcji rynkowych na określonych warunkach, w tym przede wszystkim - cenowych (cena) u jego podstaw leŝy WYMIANA Składniki marketingu-mix: Produkt: kaŝda rzecz materialna, usługa niematerialna, posługa, idea, symbol, a nawet osoba, mająca zdolność zaspokajania jakichkolwiek potrzeb nabywców i mogąca być im przekazana na zasadach transakcji wymiennych (rynkowych) Cena: wartość produktu w ujęciu monetarnym (najczęściej), jaką musi zapłacić nabywca, aby wejść w posiadanie lub uŝytkowanie danego produktu Promocja: system komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem docelowym i pozostałymi podmiotami mogącymi mieć wpływ na działalność firmy Dystrybucja: zespół ogniw uczestniczących w doprowadzeniu do finalnych nabywców ofert rynkowych wraz z niezbędnymi do ich sprzedawania strumieniami: informacyjnymi, negocjacyjnymi, pienięŝnymi i formalnoprawnymi Nowe trendy Zasady koncepcji marketingowej: 1. Prymat potrzeb nabywców zmieniająca się technologia globalizacja deregulacja prywatyzacja rosnąca siła nabywcy kastomizacja narastająca konkurencja konwergencja przemysłu zmiany w systemach sprzedaŝy i dystrybucji Zintegrowana działalność marketingowa Informacja rynkowa Prymat potrzeb nabywców Zadowolenie nabywców Identyfikacja potrzeb i preferencji DąŜenie do zaspokojenia rozpoznanych pp Kompromis między rozpoznanymi pp a moŝliwościami firmy Uwzględnienie działań konkurencji 1

2 . Zintegrowana działalność marketingowa. Informacja rynkowa Intuicja i doświadczenie Nieformalne zbieranie danych Formalne zbieranie danych Analizy i decyzje. Zadowolenie nabywców zadowolony (i lojalny) kupuje więcej kupuje częściej kupuje inne produkty firmy szybciej akceptuje nowości udziela rekomendacji jest odporny na działania konkurencji jest mniej wraŝliwy na ceny jest źródłem nowych pomysłów Inne koncepcje Koncepcje Punkt cięŝkości Instrumenty realizacji Efekty Produktowa Produkcyjna Adaptacyjna SprzedaŜowa Marketingowa owska Marketingu społecznego dostępny i tani produkt produkt moŝliwy do wytworzenia produkt dobrze wykonany produkt obniŝka kosztów produkcji (operacji) przystosowanie do zasobów wytwórczych podwyŝszanie jakości produktu intensywna sprzedaŝ i promocja potrzeby nabywców zintegrowane działania marketingowe potrzeby pojedynczego klienta nabywca i społeczeństwo jako całość zintegrowane działania marketingowe wykorzystujące bazy danych zintegrowane działania marketingowe i inne środki (np. edukacja nabywców) zysk poprzez niskie koszty zysk poprzez łatwość działania zysk poprzez wysoką jakość produktu (i cenę) zysk poprzez zwiększanie sprzedaŝy zysk poprzez zadowolenie nabywców zysk poprzez zadowolenie nabywców i kształtowanie wartości Ŝyciowej klientów (CLTV) zysk poprzez zadowolenie nabywców i dobro całego społeczeństwa Charakterystyka rynków instytucjonalnych BB - definicja Rynki wyrobów i usług przemysłowych to rynki produktów i usług nabywanych przez przedsiębiorstwa, organy rządowe, a takŝe instytucje, wykorzystywanych do wytwarzania nowych wyrobów, zuŝywanych albo odsprzedawanych. To co róŝni rynek BB od rynku BC to zamierzony sposób wykorzystania wyrobu oraz docelowy konsument.

3 Cechy rynku BB mniej liczni i więksi nabywcy bliski związki nabywców z dostawcami profesjonalne dokonywanie zakupów wpływ wielu osób na zakup wielość kontaktów sprzedaŝowych popyt pochodny nieelastyczny gwałtownie reagujący na zmiany rynkowe koncentracja geograficzna nabywców zakupy bezpośrednio od producenta Typy klientów na rynku BB przedsiębiorstwa uŝytkownicy wytwórcy sprzętu bazowego dealerzy i dystrybutorzy organizacje rządowe instytucje Dobra dla celów rynków BB Dobra wchodzące: Surowce Materiały przemysłowe i części Dobra ułatwiające: Art. zaopatrzeniowe Usługi przemysłowe Dobra podstawowe: Urządzenia Sprzęt pomocniczy Typy powiązań Zachowanie nabywcze organizacji Siły otoczenia Czyste stosunki transakcyjne czyste transakcje transakcje powtarzalne powiązania długofalowe partnerstwo Zachowanie nabywcze organizacji Siły otoczenia Siły organizacji Siły grupowe wpływy ekonomiczne wpływy polityczne i prawne wpływy kulturowe wpływy fizyczne wpływy techniczne Czyste stosunki współpracy sojusze strategiczne Siły indywidualne

4 Siły organizacji klimat organizacji motywacja do osiągnięć orientacja na reguły gotowość na innowacje pracowitość umiejscowienie zakupów centralizacja/decentralizacja centrum zakupowe: inicjator uŝytkownik doradca decydent akceptant nabywca straŝnik Siły grupowe kryteria oceny Siły indywidualne wpływ systemu wynagradzania Proces i typ zakupu organizacji Faza procesu 1. Identyfikacja problemu. Ogólny opis potrzeby. Specyfikacja produktu. Poszukiwanie dostawcy. Zbieranie ofert 6. Wybór dostawcy 7. Specyfikacja zamówienia 8. Ocena dostawcy Zakup nowy Zakup zmodyfikowany Zakup rutynowy Co kupują klienci? orientacja cenowa rozwiązanie problemu wzrost dochodów zmniejszenie ryzyka ograniczenie kosztów najwyŝszy standard wartość strategiczna Mierzenie wartości Zakład chemiczny uŝywa 00 pierścieni łatwo ulegających korozji do szczelnego zamykania zaworów. KaŜdy pierścień kosztuje $ i musi być wymieniany co miesiące. MenedŜer ds. zakupów dotarł do nowego dostawcy, który oferuje produkt dwukrotnie bardziej odporny na korozję i dwa razy bardziej Ŝywotny. Wartość uŝytkowa = 1. Dotychczasowy produkt:. Nowy produkt: 00 pierścieni x $ x 6 wymian rocznie = $ pierścieni x wartość x wymiany rocznie = $6000 Wartość = $10

5 Ocena moŝliwości dostawcy moŝliwości techniczne moŝliwości kierownicze kondycja finansowa moŝliwości serwisu proces zapewniania jakości Ocena wyników dostawcy plan kategorii plan waŝonych punktów Wykorzystanie marketingu relacji na rynkach instytucjonalnych Czym jest marketing relacji? Marketing relacji polega na tworzeniu, utrzymywaniu i - w organizacjach świadczących zróŝnicowane usługi - rozszerzaniu relacji z klientami. L.L.Berry 198 Marketing to tworzenie, utrzymywanie i rozszerzanie relacji z klientami i innymi grupami interesu z zyskiem, dzięki czemu zostają osiągnięte cele wszystkich zaangaŝowanych stron. Realizowane jest to przez wymianę i dotrzymywanie obietnic. C. Gronroos 1996 Marketing relacyjny oznacza mobilizację personelu mającą na celu uczynić z nabywcy nie tylko współtwórcę wartości - produktu, ale związać go z firmą na stałe. K.Rogoziński 1998 Marketing transakcyjny vs koncentracja na jednorazowej sprzedaŝy umiarkowany kontakt z klientem krótkookresowa skala działania obsługa klienta niezbyt waŝna ograniczone działania na rzecz zaspokajania oczekiwań klienta o jakość dba dział produkcji Marketing relacji Koncentracja na utrzymaniu klienta ciągły kontakt z klientem długookresowa skala działania nacisk na wysoką jakość obsługi klienta intensywne działania na rzecz zaspokajania oczekiwań klienta o jakość dbają wszyscy Cechy kluczowych klientów: duŝa wielkość jednorazowej transakcji wielka skala rocznego zapotrzebowania przewlekły i trudny proces negocjacyjny ośrodek zakupowy: najczęściej wieloosobowy, z zaangaŝowaniem najwyŝszego kierownictwa wymagają dostosowania produktów, cen i obsługi

6 Planowanie relacji marketingowej Jakość/wartość Zaufanie Zadowolenie klienta Lojalność klienta Utrata/utrzymanie klienta Czym jest zadowolenie?... ZADOWOLENIE = KORZYŚCI OCZEKIWANIA Dlatego: PRZEKRACZAJ OCZEKIWANIA KLIENTÓW!!! Skąd się biorą oczekiwania? Własne doświadczenia klienta Opinie kontrahentów i znajomych Opinie liderów opinii Informacje dostarczane przez firmę i konkurencję Wniosek: Nie naleŝy nadmiernie rozbudzać oczekiwań klientów Metody badania satysfakcji klientów 1. Ustawiczny monitoring Potwierdzenia realizacji transakcji Mikro-ankiety Systemy wniosków i propozycji SondaŜ w rozmowie telefonicznej lub twarzą w twarz. Okresowy pomiar Badania wywiadowo-ankietowe Pozorne zakupy Obserwacja obsługi klientów Kryteria pomiaru zadowolenia: Jakie są kluczowe czynniki zakupu? Co i w jakim stopniu wpływa na zadowolenie? Jak wypadamy na tle konkurencji? Jak moŝna podnieść poziom zadowolenia? Na co zwrócić uwagę? Motywatory Higieniczne Oszczędzacze Ukryte moŝliwości 6

7 Metody pomiaru zadowolenia Metody pomiaru zadowolenia Metody pomiaru zadowolenia 1. Customer satisfaction research Faza eksploracyjna: ustalenie determinant i kryteriów oceny Badanie jakościowe: FGI, IDI identyfikacja kryteriów Badanie semi-ilościowe: wywiad ustalenie wartości kryteriów Faza diagnostyczna: pomiar poziomu zadowolenia i konfrontacja z wynikami konkurencji. Monitorowanie poziomu sprzedaŝy Wypadkowa wielu czynników Czy kupują ci sami klienci?.... Analiza utraty klienta dziurawe wiadro Pozwala odkryć przyczyny i naprawić je. Mystery shopping Nie bada opinii tylko jakość obsługi Ciekawe informacje, ale waŝne jest ustalenie kryteriów. Analiza skarg i zaŝaleń Jedna z moŝliwych reakcji Efekt góry lodowej Strategia: Wysłuchać Analizować Wprowadzań zmiany Badanie poziomu zadowolenia klienta przynosi największe korzyści: Wskaźnik zadowolenia klientów Kategoria Studium przypadku: 1 Waga Na rynkach instytucjonalnych i w przedsiębiorstwach usługowych W firmach motywujących pracowników do polepszania jakości relacji z klientami Punkty Wagi CSI = LiczbaKategorii Ocena obsługi waga: 0, Poziom ogólnej obsługi Zakres serwisu Terminowa realizacja kontraktu Ocena parametrów technicznych waga: 0, Doświadczenie techniczne 0,08 Uprzejmość personelu Gdy wyniki badań są wykorzystywane do tworzenia i weryfikacji planów marketingowych W otoczeniu kulturowym o wysokim poziomie podmiotowości uczestników rynku Punkty suma punktów przyznanych przez klientów w poszczególnych obszarach Wagi wagi odpowiadające danym kategoriom Jakość produktu i podzespołów Ocena dokumentacji technicznej waga: 0, Jakość dokumentacji Przejrzystość Ocena dokumentacji handlowej waga: Przejrzystość 0, 0,0 Faktura 0,0 7

8 Rozwiązanie: Ocena obsługi: 1,1 (na 1,) Ocena parametrów technicznych: 1,7 (na ) Ocena dokumentacji technicznej: 0,86 (na 1) Ocena dokumentacji handlowej: 0, (na 0,) Łączny wskaźnik zadowolenia:,07 (na ) 8

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Wstęp xvi. CZĘŚĆ 1 Zrozumieć marketing 2

Wstęp xvi. CZĘŚĆ 1 Zrozumieć marketing 2 Wstęp xvi CZĘŚĆ 1 Zrozumieć marketing 2 ROZDZIAŁ 1 Czym jest marketing w XXI wieku? 2 Znaczenie marketingu 3 Pojęcie marketingu 5 Czym jest marketing? 5 Co jest przedmiotem marketingu? 5 Kto jest marketingowcem?

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Dr inż. Ryszard Ratajski * ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZADZANIA KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Zarys treści: Globalizacja wymusza zmiany w pojmowaniu firmy i konkurencji.

Bardziej szczegółowo

INTERNET CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

INTERNET CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Robert Blażlak Katedra Ekonomii i Marketingu Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka INTERNET CZYNNIK TWORZENIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Internet wywiera obecnie

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI

MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI Philip Kotler Gary Armstrong John Saunders Veronica Wong MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI 2 SPIS TREŚCI Wstęp l Marketing i proces marketingowy Rozdział l Marketing w zmieniającym się świecie. Zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Gdańsk 2014 Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Copyright held by the authors Redakcja naukowa: Beata A. Basińska Igor Garnik Recenzent: Prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Wydawca: Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo