Człowiek - najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek - najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie i Radomiu w 2012 r.) Kod CPV: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie Kod CPV: Hotelarskie usługi noclegowe Kod CPV: Usługi dostarczania posiłków Kod CPV: Usługi przygotowywania posiłków Kod CPV: Usługi podawania posiłków Kod CPV: Usługi podawania napojów Podstawa prawna: zasada konkurencyjności w ramach POKL I. ZAMAWIAJĄCY ul. Sierpińskiego 24/ Lublin ul. Narutowicza 57/ Lublin KRS Tel./fax (81) , , II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w ramach projektu Kompetentni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie POKL): CZĘŚĆ I: ŁÓDŹ, maj, czerwiec 2012 r., gr.: VIII, IX, X CZĘŚĆ II: LUBLIN, czerwiec, lipiec, sierpień, listopad, grudzień 2012 r., gr.: XI, XII, XIII, XIX, XX CZĘŚĆ III: KIELCE, wrzesień 2012 r., gr.: XIV, XV CZĘŚĆ IV: WARSZAWA, październik 2012 r., gr.: XVI, XVII CZĘŚĆ V: RADOM, listopad 2012 r., gr. XVIII Strona1 Wynajem sal szkoleniowych, zakwaterowanie, przygotowanie obiadów i poczęstunku na

2 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Wymagania obowiązujące dla poszczególnych części zamówienia: CZĘŚĆ I: ŁÓDŹ, maj, czerwiec 2012 r., gr.: VIII, IX, X A) Wstępne terminy szkoleń: Grupa VIII: tryb I r. lub tryb II r. Grupa IX: tryb I r. lub tryb II r. Grupa X: tryb I r. lub tryb II r. B) Czas trwania jednego szkolenia dla jednej grupy wynosi 3 dni x 8 godzin/dzień (24 godziny dydaktyczne + przerwy), czyli ogółem zamówienie obejmuje 72 godz. dydakt. zajęć + przerwy łącznie dla trzech grup szkoleniowych. C) Obiekt (budynek/ośrodek) musi być położony w Łodzi, w centrum (Środmieście) lub bliskiej okolicy (tj. między dworcami PKP Łódź Kaliska PKP Łódź Fabryczna). CZĘŚĆ II: LUBLIN, czerwiec, lipiec, sierpień, listopad, grudzień 2012r., gr.: XI, XII, XIII, XIX, XX A) Wstępne terminy szkoleń: Grupa XI: tryb I r. lub tryb II r. Grupa XII: tryb I r. lub tryb II r. Grupa XIII: tryb I r. lub tryb II r. Grupa XIX: tryb I r. lub tryb II r. Grupa XX: tryb I r. lub tryb II r. B) Czas trwania jednego szkolenia dla jednej grupy wynosi 3 dni x 8 godzin/dzień (24 godziny dydaktyczne + przerwy), czyli ogółem zamówienie obejmuje 120 godz. dydakt. + przerwy łącznie dla pięciu grup szkoleniowych. C) Obiekt (budynek/ośrodek) musi być położony w centrum Lublina (w dzielnicy Śródmieście lub Stare Miasto). CZĘŚĆ III: KIELCE, wrzesień 2012 r., gr.: XIV, XV A) Wstępne terminy szkoleń: Grupa XIV: tryb I r. lub tryb II r. Strona2 Wynajem sal szkoleniowych, zakwaterowanie, przygotowanie obiadów i poczęstunku na

3 Grupa XV: tryb I r. lub tryb II r. B) Czas trwania jednego szkolenia dla jednej grupy wynosi 3 dni x 8 godzin/dzień (24 godziny dydaktyczne + przerwy), czyli ogółem zamówienie obejmuje 48 godz. dydakt. zajęć + przerwy łącznie dla dwóch grup szkoleniowych. C) Obiekt (budynek/ośrodek) musi być położony w Kielcach, w centrum lub bliskiej okolicy (tj. maksymalnie min komunikacją miejską z dworców PKP i PKS, zgodnie z rozkładem jazdy). CZĘŚĆ IV: WARSZAWA, październik 2012 r., gr.: XVI, XVII A) Wstępne terminy szkoleń: Grupa XVI: tryb I r. lub tryb II r. Grupa XVII: tryb I r. lub tryb II r. B) Czas trwania jednego szkolenia dla jednej grupy wynosi 3 dni x 8 godzin/dzień (24 godziny dydaktyczne + przerwy), czyli ogółem zamówienie obejmuje 48 godz. dydakt. zajęć + przerwy łącznie dla dwóch grup szkoleniowych. C) Obiekt (budynek/ośrodek) musi być położony w Warszawie, w centrum lub bliskiej okolicy (tj. maksymalnie min komunikacją miejską z dworca centralnego PKP, zgodnie z rozkładem jazdy). CZĘŚĆ V: RADOM, listopad 2012 r., gr. XVIII A) Wstępne terminy szkolenia: Grupa XVIII: tryb I r. lub tryb II r. B) Czas trwania szkolenia wynosi 3 dni x 8 godzin/dzień (24 godziny dydaktyczne + przerwy). C) Obiekt (budynek/ośrodek) musi być położony w Radomiu, w centrum lub bliskiej okolicy (tj. maksymalnie min komunikacją miejską z dworca PKS/PKP, zgodnie z rozkładem jazdy). Strona3 Wynajem sal szkoleniowych, zakwaterowanie, przygotowanie obiadów i poczęstunku na

4 2.2. Wymagania obowiązujące dla wszystkich części zamówienia: D) W czas trwania każdego szkolenia każdego dnia wchodzą dodatkowo przerwy (czas ogółem z przerwami nie przekroczy 8 godzin zegarowych/dzień). E) Każde szkolenie będzie zorganizowane dla jednej grupy składającej się z minimum 5 maximum 20 osób oraz wykładowcy. F) Sale szkoleniowe muszą mieć powierzchnie odpowiednie dla swobodnego ustawienia stołów i krzeseł dla grup max. 20 osób + stanowisko dla wykładowcy. Ponadto, każda sala musi być wyposażona w stoły i krzesła z możliwością ich przestawiania, projektor multimedialny, tablicę flipchartową lub sucho-ścieralną wraz z wyposażeniem (pisaki, papier). Dodatkowo: do dyspozycji komputer dla wykładowcy z dostępem do Internetu oraz możliwość skorzystania z xera (maksymalnie 40 kartek na grupę). G) Zakwaterowanie (nocleg) dla każdej osoby musi być zapewnione w pokoju 1-osobowym z łazienką. H) W przypadku każdego szkolenia z zakwaterowania (noclegu) maksymalnie skorzystać może od 0 do 12 osób (połowa maksymalnej ilości uczestników + wykładowcy + pracownik zamawiającego). W przypadku miast, gdzie realizowane będzie więcej niż jedno szkolenie, ilość noclegów proporcjonalnie wrasta: maksymalna możliwa ilość noclegów to od 0 do 24 osób w przypadku realizacji dwóch szkoleń w tym samym trybie i terminie. Zakwaterowanie obejmować będzie 2 doby hotelowe, w zależności od trybu: tryb I (dni robocze) nocleg środa/czwartek oraz czwartek/piątek; tryb II (weekendy) nocleg piątek/sobota oraz sobota/niedziela. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby noclegów jeśli zaistnieją takie potrzeby ze strony uczestników i jeśli wykonawca będzie w stanie je zapewnić. I) Zakwaterowanie (nocleg) musi obejmować kolację i śniadanie. Oznacza to, iż dla każdej osoby w ramach zakwaterowania zapewnione muszą być 2 kolacje i 2 śniadania: w ramach trybu I (dni robocze) kolacja w środę i czwartek oraz śniadanie w czwartek i piątek; w ramach trybu II (weekendy) kolacja w piątek i sobotę oraz śniadanie w sobotę i niedzielę. J) Obiad dla każdego uczestnika i wykładowcy musi składać się z dwóch dań oraz napoju. Wykonawca będzie informowany o ilości obiadów w danym dniu zajęć w ustalonych godzinach umożliwiających przygotowanie posiłków. K) Całodzienny poczęstunek podczas przerw obejmuje kawę, herbatę, wodę mineralną, kruche ciastka. Musi być przygotowany każdego dnia na początek zajęć, dostępny w trakcie ich trwania i uzupełniany przed przerwami. Godziny przerw w danym dniu zostaną podane do wiadomości Wykonawcy nie później niż 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem każdego szkolenia. L) Sale szkoleniowe wraz z poczęstunkiem i obiadami oraz zakwaterowanie muszą być zapewnione w jednym budynku/ośrodku spełniającym standard min. 2 gwiazdek lub którego standard odpowiada jakością kategorii 2-gwiazdkowej. M) Termin organizacji każdego ze szkoleń zostanie zarezerwowany z co najmniej 1- tygodniowym wyprzedzeniem oraz potwierdzony nie później niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Strona4 Wynajem sal szkoleniowych, zakwaterowanie, przygotowanie obiadów i poczęstunku na

5 N) Ilość planowanych noclegów zostanie zarezerwowana z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem oraz potwierdzona nie później niż 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. 3. Wymagania w stosunku do Oferenta: A) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. B) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. C) Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. D) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniom, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym poprzez: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. E) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniom, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dn r., tj. nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Nie dopuszcza się możliwości dalszego podzlecania usług. Strona5 Wynajem sal szkoleniowych, zakwaterowanie, przygotowanie obiadów i poczęstunku na

6 Ad. A) Dla potwierdzenia spełnienia Wymagania wskazanego w pkt. 3. A) Wykonawca złoży oświadczenie wg wzoru z formularza ofertowego oraz przedstawi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wypisu z KRS/wydruk z CEIDG potwierdzające, iż prowadzi działalność w przedmiocie zamówienia (dokument z okresu nie dłuższego niż 3 m-ce). Ad. B), C), D), E) Dla potwierdzenia spełnienia Wymagania wskazanego w pkt. 3. B), C), D) i E) Wykonawca złoży oświadczenia wg wzoru z formularza ofertowego. 4. Oferty częściowe: Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 5. Płatności: Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz powinna uwzględniać ewentualne rabaty. Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane przelewem po zakończeniu każdej usługi (szkolenia) w terminach określonych w umowie nie dłuższych niż 60 dni (minimalnie 21 dni). III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku poszczególnych części: CZĘŚĆ I (Łódź): do r. CZĘŚĆ II (Lublin): do r. CZĘŚĆ III (Kielce): do r. CZĘŚĆ IV (Warszawa): do r. CZĘŚĆ V (Radom): do r. CZĘŚĆ VI (Lublin): do r. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę składającą ofertę. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę, która jest jej Wykonawcą. Strona6 Wynajem sal szkoleniowych, zakwaterowanie, przygotowanie obiadów i poczęstunku na

7 Oferent powinien stworzyć ofertę na Formularzu załączonym do niniejszego zapytania. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: faxu na numer , przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres:, ul. Narutowicza 57/4, Lublin do dnia 28 marca 2012 roku do godz. 12-tej (liczy się data wpływu). Oferty przesłane em muszą zawierać podpisany przez Wykonawcę i zeskanowany Formularz ofertowy. 2. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VI. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1. Koszt brutto za zakwaterowanie w przeliczeniu na jedną dobę hotelową (pojedynczy nocleg z kolacją i śniadaniem) 43 % 2. Koszt brutto wynajmu sali szkoleniowej w przeliczeniu na jeden dzień (8 godzin dydaktycznych + przerwy) 27 % 3. Koszt brutto za obiad dwudaniowy z napojem dla 1 osoby 19 % 4. Koszt brutto za poczęstunek (dostępny podczas przerw i uzupełniany) w przeliczeniu na 1 osobodzień 11 % Sposób oceny ofert: Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny oferty zostały obliczone za pomocą proporcji na podstawie stawek zawartych w budżecie projektu Kompetentni. Ad. 1. Oferta z najniższą ceną uzyska 43 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru: A n= (a min/a n) 43 pkt. a min - cena minimalna wśród złożonych ofert - cena zaproponowana przez oferenta n a n Ad. 2. Oferta z najniższą ceną uzyska 27 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru: A n= (a min/a n) 27 pkt. a min - cena minimalna wśród złożonych ofert - cena zaproponowana przez oferenta n a n Strona7 Wynajem sal szkoleniowych, zakwaterowanie, przygotowanie obiadów i poczęstunku na

8 Ad. 3. Oferta z najniższą ceną uzyska 19 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru: A n= (a min/a n) 19 pkt. - cena minimalna wśród złożonych ofert a min a n - cena zaproponowana przez oferenta n Ad. 4. Oferta z najniższą ceną uzyska 11 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru: A n= (a min/a n) 11 pkt. a min a n - cena minimalna wśród złożonych ofert - cena zaproponowana przez oferenta n Ogółem można uzyskać maksymalnie 100 punktów. VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Jeżeli cena zaproponowana przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przekroczy założenia budżetu realizacji projektu, Zamawiający podejmie negocjacje celem jej obniżenia. Jeśli negocjacje nie przyniosą pożądanego skutku Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę i wyłonić Wykonawcę, który uzyskał kolejną najwyższą ilość punktów w postępowaniu. VIII. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Jesionek pod numerem telefonu oraz adresem IX. ZAŁĄCZNIKI Wzór formularza ofertowego. Strona8 Wynajem sal szkoleniowych, zakwaterowanie, przygotowanie obiadów i poczęstunku na

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE OTAWA GROUP Sp. j. Warszawa, 23.02.2012 Ul. Nowoursynowska 147/4 02-776 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo