Stan odżywienia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan odżywienia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze"

Transkrypt

1 Różańska Probl Hig Epidemiol D, Wyka J, Bierat 2013, 94(3): J. Sta odżywieia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze 503 Sta odżywieia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze Nutritioal status of elderly ihabitats of a small tow Twardogora Dorota Różańska 1/, Joaa Wyka 2/, Jadwiga Bierat 2/ 1/ Zakład Dietetyki, Uiwersytet Medyczy we Wrocławiu 2/ Katedra Żywieia Człowieka, Uiwersytet Przyrodiczy we Wrocławiu Wprowadzeie. Wyzwaiem współczesej medycyy geriatryczej jest prewecja i leczeie chorób metaboliczych, które związae są główie z ieprawidłowym sposobem żywieia i stylem życia we wcześiejszych dekadach. Cel badań. Ocea stau odżywieia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze. Materiał i metody. Grupę badaą staowiło 268 mieszkańców Twardogóry (198 kobiet i 70 mężczyz) w wieku powyżej 60 roku życia. Wyiki. Nadwagę stwierdzoo u 35,4% kobiet i 47,1% mężczyz, a otyłość odpowiedio u 45,5% i 34,3% badaych. Spośród badaych seiorów 1,5% kobiet i 1,4% mężczyz posiadało BMI <18,5 kg/m 2. Około 81% kobiet posiadało obwód talii powyżej 88 cm, a poad 64% mężczyz powyżej 102 cm. Stężeie cholesterolu całkowitego 190 mg/dl stwierdzoo u 22,7% kobiet i 21,4% mężczyz, a stężeie cholesterolu LDL 100 mg/dl odpowiedio u 24,2% i 18,6% badaych. Stężeie triglicerydów we krwi 150 mg/dl stwierdzoo tylko u 2,5% kobiet i 5,8% mężczyz. Podwyższoe stężeie glukozy we krwi ( 100 mg/dl) stwierdzoo u 17,2% kobiet i 21,5% mężczyz. Stężeie hemoglobiy poiżej ormy posiadało 1,5% kobiet i 8,6% mężczyz. U większości badaych osób z Twardogóry (93,9% kobiet i 95,7% mężczyz) stwierdzoo prawidłowe wartości wskaźika CLL (całkowita liczba limfocytów). Lekkie iedożywieie wykazao u 5,1% kobiet i 4,3% mężczyz, a umiarkowae u 1% kobiet. Wioski. U poad 80% badaych seiorów stwierdzoo admierą masę ciała, co wskazuje a koieczość prowadzeia działań prewecyjych w celu redukcji masy ciała oraz prowadzeia edukacji o kosekwecjach zdrowotych adwagi i otyłości. Słowa kluczowe: ludzie starsi, sta odżywieia, parametry biochemicze i atropometrycze, cholesterol, glukoza Probl Hig Epidemiol 2013, 94(3): Nadesłao: Zakwalifikowao do druku: Itroductio. Prevetio ad treatmet of metabolic diseases, which are maily related to uhealthy utritio ad lifestyle i the earlier decades of life, is the challege of preset geriatric medicie. Aim. The assessmet of utritioal status of elderly ihabitats of a smalltow eviromet. Material ad methods. The study group cosisted of 268 ihabitats of Twardogora (198 wome, 70 me) aged over 60 years. Results. Overweight was observed i 35.4% of the wome ad 47.1% of the me, while obesity i 45.5% ad 34.3%, respectively. I the study group 1.5% of the wome ad 1.4% of me had BMI <18.5 kg/m 2. About 81% of the wome had waist circumferece of over 88 cm ad more tha 64% of me of over 102 cm. Total cholesterol level 190 mg/dl was observed i 22.7% of the wome ad 21.4% of the me, while LDL-cholesterol level 100 mg/dl i 24.2% ad 18.6%, respectively. The triglyceride level 150 mg/dl was observed oly i 2.5% of the wome ad 5.8% of the me. Elevated blood glucose level ( 100 mg/dl) was foud i 17.2% of the wome ad 21.5% of the me. A too low hemoglobi level was revealed i 1.5% of the wome ad 8.6% of the me. The majority of the study group (93.9% of the wome, 95.7% of the me) had proper total lymphocyte cout. Light malutritio was foud i 5.1% of the wome ad 4.3% of the me, while moderate i 1% of the wome. Coclusios. More tha 80% of the studied seiors maifested excessive body weight, which idicates the eed for prevetive activities ad educatio about the cosequeces of overweight ad obesity. Key words: elderly people, utritioal status, biochemical ad athropometric parameters, cholesterol, glucose Adres do korespodecji / Address for correspodece Mgr Dorota Różańska ul. Parkowa 34, Wrocław tel , Wykaz skrótów CLL całkowita liczba limfocytów BMI wskaźik masy ciała (body mass idex) WHR wskaźik talia-biodra (waist to hip ratio) Wstęp Sta odżywieia jest przede wszystkim odpowiedzią orgaizmu a zwyczajowy sposób żywieia. Jest wyikiem wchłaiaia oraz wykorzystaia wchodzących w skład żywości składików odżywczych, a także oddziaływaia a te procesy czyików patologiczych. Pozostałe determiaty, jak m.i.: płeć,

2 504 Probl Hig Epidemiol 2013, 94(3): wiek, wykształceie, miejsce zamieszkaia, sytuacja ekoomicza, długotrwałe przyjmowaie leków pośredio warukują pobieraie żywości, a przez to sta odżywieia człowieka [1]. Wyzwaiem współczesej medycyy geriatryczej jest leczeie i prewecja chorób metaboliczych (m.i. otyłości, chorób układu sercowo-aczyiowego, chorób eurozwyrodieiowych, adciśieia tęticzego krwi, cukrzycy typu 2, osteoporozy) czy owotworów, których ajwiększą liczbę diagozuje się w grupie osób starszych [2, 3]. Należy jedak podkreślić, że etiologia tych schorzeń kojarzoa jest główie z ieprawidłowym sposobem żywieia i stylem życia we wcześiejszych dekadach. Otyłość, zwłaszcza brzusza, stwarza iebezpieczeństwo rozwoju chorób układu sercowo-aczyiowego [4, 5]. Staowi ryzyko schorzeń, takich jak: cukrzyca typu 2, adciśieie tęticze, choroba iedokrwiea serca czy iektóre owotwory p. jelita grubego [4-8]. Otyłość zwiększa rówież prawdopodobieństwo powstawaia zaburzeń oddychaia, kamicy żółciowej i zwyrodieiowych zmia w układzie ruchu [5, 6]. Podczas starzeia się orgaizmu astępuje wiele zmia w układzie pokarmowym człowieka, co może wpływać a jego sta odżywieia. Do pogorszeia pracy układu pokarmowego prowadzi m.i. zaikaie błoy śluzowej żołądka i jelit, spadek wydzielaia śliy oraz osłabieie perystaltyki jelit, skutkiem czego mogą występować zaparcia lub ietrzymaie stolca. Następuje także zmiejszeie aktywości ezymów wydzielaych przez trzustkę, co utrudia trawieie spożywaych pokarmów [9-12]. Wyikiem zmia w przewodzie pokarmowym są także uchyłki jelita grubego. W krajach zachodich choroba ta dotyka około 40% osób powyżej 65 roku życia (r.ż). Choroba uchyłkowa okrężicy może prowadzić do powikłań, m.i. takich jak: iedrożość jelita, krwawieia z przewodu pokarmowego, perforacja z zapaleiem otrzewej oraz przetok zazwyczaj do pęcherza moczowego [13]. Wraz z wiekiem wątroba ulega zmiejszeiu o 20 30% (37% do 90 r.ż.). Ograiczoy staje się rówież przepływ krwi przez te arząd. Zachodzące zmiay powodują zaburzaia iektórych procesów metaboliczych, takich jak wytwarzaie albumi czy cholesterolu. Zmiejsza się poadto zdolość wątroby do eutralizacji toksy, alkoholu, leków [9, 11, 12]. Cel pracy Ocea stau odżywieia ludzi starszych mieszkających w małym mieście w oparciu o wskaźiki atropometrycze i biochemicze. Materiał i metody Piseme i uste iformacje o plaowaym badaiu Zdrowie Seiora otrzymały wszystkie osoby po 60 r.ż. mieszkające w Twardogórze w województwie dolośląskim (=1018), jedak do badań zgłosiło się 268 osób (26,3%). Wśród badaych było 198 kobiet i 70 mężczyz. W badaej grupie kobiet 46,0% było w wieku lat, 35,4% w wieku lat i 18,7% w wieku >75 lat. Wśród mężczyz w poszczególych grupach wiekowych było odpowiedio 40%, 37,1% i 22,9% badaych. Badaia prowadzoo w 2008 r. Do ocey ich stau odżywieia wykorzystao parametry atropometrycze, takie jak: masa ciała (atestowaa waga lekarska) i wysokość ciała (miara atropometrycza), które pozwoliły a obliczeie wskaźika BMI. Iterpretacja wskaźika BMI u osób starszych może budzić kotrowersje ze względu a zmiay w postawie ciała [14], dlatego w oceie stau odżywieia seiorów, za pomocą fałdomierza, dodatkowo wykoao pomiar grubości 4 fałdów skórotłuszczowych: ad mięśiem trójgłowym i dwugłowym ramieia, podłopatkowym oraz ad talerzem biodrowym. Następie wykorzystując rówaie Duri a- Womersley a obliczoo zawartość tkaki tłuszczowej w orgaizmie [15]. Za pomocą taśmy krawieckiej zmierzoo obwody talii i bioder, a astępie a tej podstawie obliczoo wskaźik WHR (waist to hip ratio). Badaia biochemicze obejmowały: morfologię krwi, stężeie glukozy oraz profil lipidowy (stężeie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL i triglicerydów). Ozaczeie morfologii przeprowadzoo za pomocą automatyczego aalizatora hematologiczego Sysmex K-4500 (SYSMEX Corporatio, Japa). Stężeie glukozy we krwi ozaczoe zostało metodą ezymatyczą, przy użyciu aalizatora Olympus. Stężeie cholesterolu całkowitego w surowicy krwi ozaczoo metodą ezymatyczą z wykorzystaiem odczyików firmy Olympus Cholesterol, a frakcji HDL spektrofotometryczą metodą ezymatyczą przy użyciu odczyików OSR6587 oraz aalizatora firmy Olympus. Ozaczeie stężeie triglicerydów przeprowadzoo metodą kolorymetryczą, za pomocą testu ezymatyczego Olympus. Stężeie cholesterolu LDL w surowicy krwi zostało obliczoe według wzoru Friedewalda [16]. Ozaczeia wykoae były w specjalistyczym laboratorium. Na podstawie ozaczoych parametrów morfologiczych obliczoa została całkowita liczba limfocytów (CLL), według wzoru [17]: % limfocytów liczba leukocytów CLL [mm 3 ]= 100 Wyiki Badai seiorzy w większości charakteryzowali się admierą masą ciała, o czym świadczyły wartości wskaźika BMI (ryc. 1). Zaledwie u 17,7% kobiet i 17,1% mężczyz BMI było prawidłowe w graicach

3 Różańska D, Wyka J, Bierat J. Sta odżywieia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze ,5-24,9 kg/m 2. Nadwagę stwierdzoo u 35,4% kobiet i 47,1% mężczyz, a otyłość odpowiedio u 45,5% i 34,3% badaych. U 1,5% kobiet i 1,4% mężczyz wartości BMI wskazywały a iedożywieie. Pomiar obwodu talii wykazał a występowaie otyłości brzuszej u zaczego odsetka badaych seiorów (tab. I). Obwód talii powyżej 88 cm stwierdzoo u 81,8% kobiet, a powyżej 80 cm wśród 93,4% kobiet. U poad 64% mężczyz stwierdzoo obwód talii powyżej 102 cm, a u poad 87% powyżej 94 cm. Na podstawie wartości wskaźika WHR stwierdzoo, że wśród kobiet domiowała otyłość adroidala (91,4%), a u mężczyz gyoidala (65,7%). Dla potwierdzeia daych o admierej masie ciała obliczoo rówież zawartość tkaki tłuszczowej % kobiety mężczyźi 1,5 1,4 17,7 17,1 BMI [kg/m 2 ] 35,4 47,1 45,5 <18,5 18,5-24,9 25,0-29, ,3 Ryc. 1. Występowaie adwagi i otyłości w grupie badaych mieszkańców Twardogóry Fig. 1. Prevalece of overweight ad obesity amog the studied ihabitats of Twardogora Tabela I. Występowaie otyłości brzuszej w grupie badaych osób starszych Table I. Prevalece of abdomial obesity i the study group Parametr Kobiety (=198) Mężczyźi (=70) % % Obwód talii Kobiety 80 cm Mężczyźi 94 cm , ,1 Obwód talii Kobiety 88 cm Mężczyźi 102 cm , ,3 WHR Kobiety 0,8 Mężczyźi 1, , ,3 Tabela II. Procetowa zawartość tkaki tłuszczowej w orgaizmie w grupie badaych osób starszych Table II. Body fat percetage i the study group Kobiety (=198) Mężczyźi (=70) Zawartość tkaki tłuszczowej Odsetek w orgaizmie [%] Odsetek 1 0,5 < 22 Niska < ,9 9 4, Prawidłowa , ,9 > 33 Wysoka > ,0 w orgaizmach badaych seiorów (tab. II). Prawidłową wartość tego parametru posiadało zaledwie 4,5% kobiet i 17,1% mężczyz. Nadmiera zawartość tkaki tłuszczowej charakteryzowała 94,9% seiorek i 80% seiorów. W celu ocey stau odżywieia wykoao pomiar grubości fałdu skóro-tłuszczowego ad mięśiem trójgłowym iedomiującego ramieia (tab. III). U większości badaych osób (88,9% kobiet i 57,1% mężczyz) wykazao optymalą wartość tego wskaźika. Grubość fałdu skóro-tłuszczowego, świadczącą o ciężkim iedoborze eergetyczym stwierdzoo u 1,5% kobiet i 22,9% mężczyz. Cieńszy fałd skóro-tłuszczowy ad mięśiem trójgłowym ramieia u mężczyz, może wyikać z bardziej rozwiiętej tkaki mięśiowej, ze względu a pracę fizyczą wykoywaą przez ich w młodości. Pomimo, iż u zaczego odsetka badaych stwierdzoo występowaie adwagi lub otyłości większość badaej grupy określiła swój tryb życia pod względem aktywości ruchowej jako przeciętie aktywy (51% kobiet i 62,9% mężczyz). Nieaktywy tryb życia prowadziło 17,7% kobiet i 4,3% mężczyz. Poad 74 % seiorów deklarowało, że jako formę spędzaia wolego czasu preferuje spacery, jazdę a rowerze, zajmowaie się działką lub ogródkiem. Telewizję w wolym czasie oglądało 34,8% kobiet oraz 42,9% mężczyz. Niewielka część osób (15,2% kobiet i 18,6% mężczyz) czytała czasopisma, książki lub rozwiązywała krzyżówki. Około 26% kobiet i 11% mężczyz w wolym czasie zajmowała się pracami domowymi, opiekowała wukami. Wśród iych form spędzaia wolego czasu kobiety (19,2%) wymieiały: spotkaia Klubu Seiora, spotkaia ze zajomymi, prace ręcze (p. robieie a drutach, wyszywaie). Mężczyźi (27,1%) także uczęszczali a spotkaia Klubu Seiora, ale poadto łowili ryby lub jeździli a grzyby. Tabela III. Grubość fałdu skóro-tłuszczowego ad mięśiem trójgłowym iedomiującego ramieia w grupie badaych osób starszych Table III. Ski-fold thickess of fat over the triceps muscle i the study group Kobiety (=198) Grubość fałdu skóro-tłuszczowego ad Mężczyźi (=70) Odsetek mięśiem trójgłowym iedomiującego Odsetek ramieia [mm] ,9 > 13,8 Optymala > 11, ,1 7 3,5 13,8-12,4 Prawidłowa 11,7-10,5 6 8,6 (100-90% ormy) 8 4,0 12,3-11,0 Lekki iedobór 10,4-9,4 5 7,1 (<90-80% ormy) 4 2,0 10,9-9,7 Umiarkoway 9,3-8,2 3 4,3 iedobór (<80-70% ormy) 3 1,5 < 9,7 Ciężki iedobór (<70% ormy) < 8, ,9

4 506 Probl Hig Epidemiol 2013, 94(3): Tabela IV. Parametry biochemicze w grupie badaych osób starszych Table IV. Biochemical parameters i the study group Parametr Kobiety (=198) Mężczyźi (=70) % % Cholesterol całkowity < , ,6 [mg/dl] , ,4 Cholesterol HDL [mg/dl] Cholesterol LDL [mg/dl] Triglicerydy [mg/dl] Prawidłowy* , ,1 Nieprawidłowy** 6 3,0 2 2,9 < , , , , ,1 3 4, ,5 0 0, ,0 0 0,0 < , , ,5 2 2, ,0 2 2,9 Glukoza [mg/dl] < , , , , ,1 2 2,9 Hemoglobia [g/dl] Poiżej ormy a 3 1,5 6 8,6 Norma , ,6 Powyżej ormy 5 2,5 2 2,9 Hematokryt [%] Poiżej ormy b 87 43, ,0 Norma , ,0 Powyżej ormy Erytrocyty [ 10 6 /mm 3 ] Leukocyty [ 10 3 /mm 3 ] Poiżej ormy c 62 31, ,0 Norma , ,0 Powyżej ormy <4 8 4,0 1 1, , ,1 >10 3 1,5 1 1,4 * kobiety 50 mg/dl, mężczyźi 40 mg/dl; ** kobiety <50 mg/dl, mężczyźi <40 mg/dl; a orma dla kobiet g/dl, orma dla mężczyz g/dl; b orma dla kobiet 37-47%, orma dla mężczyz 42-52%; c orma dla kobiet 4,2-5,4 [ 10 6 /mm 3 ], orma dla mężczyz 4,7-6,2 [ 10 6 /mm 3 ] Wartości parametrów, które charakteryzowały profil lipidowy badaych seiorów z Twardogóry przedstawioe zostały w tabeli IV. Prawidłowe stężeie cholesterolu całkowitego stwierdzoo u 77,3% kobiet i 78,6% mężczyz. U poad 20% badaych seiorów stężeie cholesterolu całkowitego przekraczało 190 mg/dl. Prawidłowe stężeie cholesterolu HDL stwierdzoo u 97% kobiet i 97,1% mężczyz, a cholesterolu LDL odpowiedio u 75,8% i 81,4% badaych. Większość badaych osób starszych posiadała rówież zgode z ormą stężeie triglicerydów we krwi (97,5% kobiet i 94,3% mężczyz). Zaburzeia gospodarki węglowodaowej w iiejszej pracy stwierdzoo u ok. 17% kobiet i 21% mężczyz, o czym świadczyło podwyższoe stężeie glukozy we krwi seiorów (tab. IV). Sta przedcukrzycowy stwierdzoo u 10,1% kobiet i 18,6% mężczyz, a cukrzycę odpowiedio u 7,1% i 2,9% badaych. Prawidłowe stężeie hemoglobiy we krwi stwierdzoo u 96% kobiet i 88,6% mężczyz z Twardogóry (tab. IV). Stężeie hemoglobiy poiżej ormy wykazao u 1,5% kobiet i 8,6% mężczyz, a powyżej ormy odpowiedio 2,5% i 2,9% badaych. Zbyt iskie wartości hematokrytu stwierdzoo atomiast aż u 80% mężczyz i 43,9% kobiet. Stężeie erytrocytów poiżej wartości referecyjych miało odpowiedio 60% i 31,3% badaych. Stężeie leukocytów u około 95% seiorów z Twardogóry mieściło się w graicach ormy. U większości badaych osób z Twardogóry (93,9% kobiet i 95,7% mężczyz) stwierdzoo prawidłowe wartości wskaźika CLL (tab. V). Lekkie iedożywieie wykazao u 5,1% kobiet i 4,3% mężczyz, a umiarkowae u 1% kobiet. Żade z seiorów ie został sklasyfikoway jako osoba z ciężkim iedożywieiem według wskaźika CLL. Tabela V. Całkowita liczba limfocytów (CLL) w grupie badaych osób starszych Table V. Total lymphocyte cout i the study group Kobiety (=198) Mężczyźi (=70) CLL (mm 3 ) % % Prawidłowe odżywieie > , ,7 Lekkie iedożywieie ,1 3 4,3 Umiarkowae iedożywieie ,0 0 0,0 Ciężkie iedożywieie < ,0 0 0,0 Dyskusja Otyłość w zaczym stopiu wpływa a pogorszeie jakości życia. Jest jedą z główych przyczy chorób układu sercowo-aczyiowego, cukrzycy typu 2, a także przyspiesza rozwój iektórych owotworów [3, 5, 6]. Nadmierą masę ciała stwierdzoo u poad 80% badaych osób z Twardogóry. Osoby starsze objęte iymi badaiami, zarówo w kraju jak i a świecie, rówież charakteryzowały się admierą masą ciała. Średie BMI w grupie 40 osób z Pozaia wyosiło 30,1 kg/m 2 u kobiet i 28,3 kg/m 2 u mężczyz [18]. Nadmierą masę ciała stwierdzoo u większości osób powyżej 50 r.ż. ze Szczecia, których badaiami objęła Rębacz [19]. Spośród 108 osób uczesticzących w tych badaiach BMI powyżej ormy stwierdzoo u 82,5% kobiet i 80% mężczyz. W grupie mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku lata adwagę stwierdzoo u 42% kobiet i 52% mężczyz, a otyłość odpowiedio u 40% i 37% osób [20]. Wśród mieszkańców państw z projektu SENE- CA tylko kobiety z Włoch posiadały prawidłowe BMI, które wyosiło 24,9 kg/m 2 [21]. Najwyższe BMI wśród osób starszych z programu SENECA stwierdzoo w Hiszpaii (kobiety 28,6 kg/m 2, mężczyźi 27,7 kg/m 2 ) [21]. Perissiotto i wsp. [22] wykazali zbyt wysokie BMI w grupie osób z Włoch w wieku lata, które u kobiet wyiosło 27,6 kg/m 2, a u mężczyz 26,4 kg/m 2. Średie BMI świadczące o adwadze zaobserwowao rówież wśród mieszkańców Węgier

5 Różańska D, Wyka J, Bierat J. Sta odżywieia ludzi starszych mieszkających w małym mieście Twardogórze 507 powyżej 50 r.ż., przy czym wyższym BMI charakteryzowały się osoby w wieku lata w porówaiu z osobami starszymi (mężczyźi 27,2 vs 26,7 kg/m 2 ; kobiety 26,7 vs 25,4 kg/m 2 ) [23]. W grupie mężczyz z Wielkiej Brytaii w wieku powyżej 65 lat stwierdzoo średie BMI świadczące o adwadze (25,5 kg/m 2 ), atomiast w grupie kobiet odotowao prawidłowe wartości tego wskaźika (24,4 kg/m 2 ) [24]. W badaiu Słowińskiej i wsp. [18] u większości osób, podobie jak wśród seiorów z Twardogóry, rówież występowała otyłość adroidala. Nadmierą masę ciała wśród osób starszych, z domiującym typem adroidalym, wykazała także Duda [25]. Średia wartość wskaźika WHR wśród mieszkańców Włoch w wieku lata wyosiła u mężczyz 0,97, atomiast u kobiet 0,94 [22]. W badaej grupie osób starszych z Twardogóry stwierdzoo zbyt wysoką zawartość tkaki tłuszczowej w orgaizmie. Średi odsetek tkaki tłuszczowej w orgaizmie (36,7% u kobiet i 26,7% u mężczyz) przekraczał wartości prawidłowe także wśród seiorów z badaia Słowińskiej i wsp. [18]. Nadmierą ilość tkaki tłuszczowej (29,4%) posiadali także mężczyźi z Grecji [26]. Wysokie stężeie cholesterolu we krwi jest jedym z kluczowych czyików rozwoju miażdżycy, a przez to zwiększa ryzyko wystąpieia choroby iedokrwieej serca i udaru [3]. W badaiu własym poad 3/4 seiorów charakteryzowała się prawidłowym stężeiem cholesterolu całkowitego we krwi. Słowińska i Wądołowska [27] stwierdziły prawidłowe stężeie cholesterolu całkowitego tylko wśród 23,2% kobiet oraz 46,3% mężczyz w starszym wieku z okolic Olsztya. U miejszego odsetka osób, w porówaiu do seiorów z Twardogóry, stwierdzoo atomiast prawidłowe stężeie cholesterolu frakcji HDL (55% kobiet i 34,9% mężczyz). Większość osób z okolic Olsztya (85,9% kobiet i 95,8% mężczyz) miała jedak właściwe stężeie triglicerydów we krwi. Średie stężeie cholesterolu całkowitego we krwi wśród kobiet z Włoch w wieku lat wyosiło 189,8 mg/dl, a wśród mężczyz 192,2 mg/dl [28]. Średie stężeie cholesterolu HDL i triglicerydów we krwi w grupie mieszkańców Włoch było prawidłowe [28]. Podwyższoe stężeie cholesterolu całkowitego stwierdzoo w grupie kobiet w średim wieku 81 lat (225 mg/dl) i mężczyz w średim wieku 76,5 lat (211 mg/dl) mieszkających w półocej Hiszpaii [29]. Wysokie stężeie glukozy we krwi zwiększa ryzyko schorzeń sercowo-aczyiowych. Chorzy a cukrzycę są arażei także a ie powikłaia, m.i. iewydolość erek i utratę wzroku [30]. Zaburzeia gospodarki węglowodaowej stwierdzoo u ok. 1/5 seiorów z Twardogóry. Prawidłowym stężeiem glukozy we krwi charakteryzowało się 73,4% kobiet i 83,3% mężczyz z badaia Słowińskiej i Wądołowskiej [27]. Średie stężeie glukozy we krwi wśród mieszkańców Włoch wyosiło 99,6 mg/dl w grupie kobiet i 102 mg/dl w grupie mężczyz [28]. Podwyższoą glikemię odotowao u osób starszych z Hiszpaii (kobiety 107 mg/dl, mężczyźi 109 mg/dl) [29]. Większość seiorów (97,9% kobiet i 86,8% mężczyz) z badaia Słowińskiej i Wądołowskiej [27], podobie jak w iiejszej pracy, posiadało prawidłowe stężeie hemoglobiy we krwi. Średie stężeie hemoglobiy u kobiet z Włoch wyosiło 13,9 g/dl, a u mężczyz 14,5 g/dl [28]. W grupie kobiet z Hiszpaii stężeie to wyosiło 14,2 g/dl, a w grupie mężczyz 14,8 g/dl [29]. Wioski 1. Główym problemem zdrowotym stwierdzoym w badaej grupie seiorów z Twardogóry była admiera masa ciała, a u większości badaych wykazao otyłość brzuszą. Uzasadioe jest zatem prowadzeie działań prewecyjych w celu skuteczego zmiejszeia występowaia adwagi i otyłości w grupie seiorów mieszkających w małym mieście oraz edukacji a temat ich kosekwecji zdrowotych. 2. Wskazaa jest poprawa leczeia i kotroli zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodaowej wśród badaych seiorów, poieważ u około 20% z ich stwierdzoo ieprawidłowy profil lipidowy oraz zbyt wysokie stężeie glukozy we krwi. 3. Większość badaych mieszkańców Twardogóry odzaczało się prawidłowym staem odżywieia stwierdzoym a podstawie całkowitej liczby limfocytów. Lekkie iedożywieie wykazao u 5,1% kobiet i 4,3% mężczyz, a umiarkowae u 1,0% kobiet. Żade z seiorów ie miał atomiast ciężkiego iedożywieia. 4. U zaczego odsetka badaych seiorów, pomimo prawidłowego stężeia hemoglobiy we krwi, stwierdzoo zbyt iski poziom hematokrytu i erytrocytów, co może wskazywać a ryzyko występowaia aemii w tej grupie osób i wymaga pogłębioej diagostyki medyczej.

6 508 Probl Hig Epidemiol 2013, 94(3): Piśmieictwo / Refereces 1. Charzewska J, Chabros E, Pachocka L. Ocea stau odżywieia. [w:] Praktyczy podręczik dietetyki. Jarosz M (red). IŻŻ, Warszawa 2010: Karasek M. Aspekty medycze starzeia się człowieka. Łódzkie Tow Nauk, Łódź The Word Health Report 2002: reducig risk, promotig healthy life. World Health Orgaizatio. Geeva www. who.it/whr/2002/e [Dostępy ] 4. Ielme EM, Sergi G, Coi A i wsp. Ca obesity be a risk factor i elderly people? Obes Rev 2003, 4: Pupek-Musialik D, Kujawska-Łuczak M, Bogdański P. Otyłość i adwaga epidemia XXI wieku. Przew Lek 2008, 1: Buksiska-Lisik M, Lisik W, Zaleska T. Otyłość choroba iterdyscypliara. Przew Lek 2006, 1: Kapla MS, Huguet N, Newsom JT i wsp. Prevalece ad correlates of overweight ad obesity amog older adults: Fidigs from the Caadia Natioal Populatio Health Survey. J Gerotol A Biol Sci Med Sci 2003, 58: Szczygieł B, Boiecka I, Ukleja A. Metody ocey stau odżywieia. Zapotrzebowaia a składiki odżywcze u chorych z otyłością. Żyw Człow Metab 2008, 35: Bień B. Zmiay arządowe towarzyszące procesowi starzeia. [w:] Geriatria i pielęgiarstwo geriatrycze. Podręczik dla studiów medyczych. Wieczorowska-Tobis K, Talarska D (red). PZWL, Warszawa 2008: Gabrowska E, Spodaryk M. Zasady żywieia osób w starszym wieku. Gerotol Pol 2006, 14: Filip R, Huk J. Starzeie się układu pokarmowego. Część II: Zaburzeia fukcji wydzieliczych, trawieia i wchłaiaia. Geriatria 2008, 2: Wieczorowska-Tobis K. Zmiay arządowe w procesie starzeia. Pol Arch Med Wew 2008, 118 (Suppl): Lipiński M, Rydzewska G. Problemy gastroeterologicze w geriatrii. Przew Lek 2007, 3: Roszkowski W, Chmara-Pawlińska R. Somatometria osób starszych jako wskaźik stau odżywieia. Rocz Pastw Zakl Hig 2003, 54: Duri JVGA, Womersley J. Body fat assessed from total body desity ad its estimatio from skifold thickess: measuremets o 481 me ad wome from 16 to 72 years. Br J Nutr 1974, 32: Friedewald WT, Levy RI, Fredrickso DS. Estimatio of the cocetratio of low-desity lipoprotei cholesterol i plasma, without use of the preparative ultracetrifuge. Cli Chem 1972, 18: Szczygieł B. Niedożywieie: występowaie, przyczyy, astępstwa, rozpozaie i leczeie. I Vitro Explorer Przegl Med Lab 2007, 2(7): Słowińska MA, Wądołowska L, Daowska-Oziewicz M i wsp. Ocea wskaźików somatyczych i desytometryczych osób starszych w aspekcie stopia iezależości w przygotowywaiu posiłków. Badaia pilotowe. Projekt SENIOR FOOD QOL. Bromat Chem Toksykol 2005, Supl: Rębacz E. Wskaźiki BMI i WHR u mieszkańców Szczecia w wieku powyżej 50 lat. Gerotol Pol 2008, 16: Zatońska K, Jaik-Kocewicz K, Ilow R i wsp. Prevalece of obesity baselie assessmet i the prospective cohort PONS study. A Agric Eviro Med 2011, 18: De Groot LCPMG, Verheijde MW, De Heauw S i wsp. Lifestyle, utritioal status, health ad mortality i elderly people across Europe: A review of the logitudial results of the SENECA study. J Gerotol A Biol Sci Med Sci 2004, 59: Perissiotto E, Piset C, Sergi G i wsp. Athropometric measuremets i the elderly: age ad geder differeces. Br J Nutr 2002, 87: Kiss C, Poór G, Doáth J i wsp. Prevalece of obesity i a elderly Hugaria populatio. Eur J Epidemiol 2003, 18: Gao RHT, Millward DJ, Brow JE i wsp. Estimates of daily et edogeous acid productio i the elderly UK populatio: aalysis of the Natioal Diet ad Nutritio Survey (NDNS) of British adults aged 65 years ad over. Br J Nutr 2008, 100: Duda G. Zwyczaje żywieiowe a sta zdrowia i odżywieia osób w wieku podeszłym. Bromat Chem Toksykol 2003, Supl: Papadopoulou SK, Laparidis K, Hassapidou M. Relatio of smokig, physical activity ad livig residece to body fat ad fat distributio i elderly me i Greece. It J Food Sci Nutr 2005, 56: Słowińska MA, Wądołowska L. Wskaźiki biochemicze krwi a model żywieia osób starszych. Przeg Lek 2003, 60 (Supl 6): Pasii E, Corsetti G, Badera F i wsp. Nutritioal status ad physical activity of a selected sample of elderly health Italia people. Mediterr J Nutr Metab 2008, 1: Vaquero MP, Sáchez-Muiz FJ, Carbajal A i wsp. Mieral ad vitami status i elderly persos from orthwest Spai cosumig a Atlatic variat of the Mediterraea diet. A Nutr Metab 2004, 48: Alwa A (red). Global status report o ocommuicable diseases World Health Orgaizatio, Geeva 2011.

STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET

STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 3, str. 363 371 Anna Broniecka, Joanna Wyka STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS

STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS Nowiny Lekarskie 2011, 80, 3, 209 212 JADWIGA BIERNAT 1,2, JOANNA WYKA 2 STAN ODŻYWIENIA W ASPEKCIE STANU ZDROWIA NUTRITION STATUS AND HEALTH STATUS 1 Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki Akademia

Bardziej szczegółowo

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Kłosiewicz-Latoszek Artykuły poglądowe L. Otyłość / jako review problem papers społeczny, zdrowotny i leczniczy 339 Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Obesity as a social, medical and

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA I ODŻYWIENIA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 75 LAT W POPULACJI POLSKIEJ BADANIE WOBASZ-SENIOR

OCENA STANU ZDROWIA I ODŻYWIENIA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 75 LAT W POPULACJI POLSKIEJ BADANIE WOBASZ-SENIOR BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 0, 3, str. 4 8 Anna Waśkiewicz, Elżbieta Sygnowska, Grażyna Broda OCENA STANU ZDROWIA I ODŻYWIENIA OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 75 LAT W POPULACJI POLSKIEJ BADANIE WOBASZ-SENIOR Zakład

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, Tom 20, Nr 2, 208 213 www.monz.pl PRACA ORYGINALNA Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace oryginalne - Original papers Copyright by PHMPS in Opole ISSN 2080-2021 SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki

Nowe programy prewencji nadciśnienia tętniczego Oddziału Gdańskiego PTNT. Część I: Program Sopocki Tomasz Zdrojewski, Alicja Kowalisko 5, Barbara Krupa-Wojciechowska, Bogdan Wyrzykowski, Wiktor Januszko 1, Michał Kąkol, Piotr Bandosz, Małgorzata Wasilewska 3, Arkadiusz Szalewski 4, Alicja Gasińska 1,

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1734 3321 Magdalena Olszanecka-Glinianowicz Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rola diety

Bardziej szczegółowo

Potrzeby zdrowotne zawodowych kierowców

Potrzeby zdrowotne zawodowych kierowców 2 Probl Hig Epidemiol 211, 92(2): 2-22 Potrzeby zdrowotne zawodowych kierowców Health needs of professional drivers Sylwia Niedziałek, Aneta Duda-Zalewska Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

NORMY ŻYWIENIA ZDROWYCH DZIECI W 1 3. ROKU ŻYCIA STANOWISKO POLSKIEJ GRUPY EKSPERTÓW. CZĘŚĆ II OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

NORMY ŻYWIENIA ZDROWYCH DZIECI W 1 3. ROKU ŻYCIA STANOWISKO POLSKIEJ GRUPY EKSPERTÓW. CZĘŚĆ II OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH 94 Developmental Period Medicine, 2013, XVII, 1 IMiD, Wydawnictwo Aluna Grupa ekspertów: Anna Dobrzańska, Jadwiga Charzewska, Halina Weker, Piotr Socha, Hanna Mojska, Janusz Książyk, Danuta Gajewska, Hanna

Bardziej szczegółowo

ISSN 2391-5501 ZESZYTY NAUKOWE (WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE) TOM 1 (1) 2014. Warszawa 2014 październik grudzień

ISSN 2391-5501 ZESZYTY NAUKOWE (WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE) TOM 1 (1) 2014. Warszawa 2014 październik grudzień ISSN 2391-5501 ZESZYTY NAUKOWE (WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE) TOM 1 (1) 2014 Warszawa 2014 październik grudzień Kwartalnik / Quarterly nr 1 (1) 2014 AUTORZY: 1. M. Aniołkowska - absolwentka

Bardziej szczegółowo

Evaluation of diets of young people aged 13-15 from rural areas in K arpatian province in terms of diet-related disease risk in adulthood

Evaluation of diets of young people aged 13-15 from rural areas in K arpatian province in terms of diet-related disease risk in adulthood ORIGINAL ARTICLES / Prace oryginalne Gastroenterologia Polska 2011, 18 (4): 141-146 ISSN 1232-9886 Copyright 2011 Cornetis, www.cornetis.pl Evaluation of diets of young people aged 13-15 from rural areas

Bardziej szczegółowo

Badanie składu ciała metody i możliwości zastosowania w zaburzeniach hormonalnych

Badanie składu ciała metody i możliwości zastosowania w zaburzeniach hormonalnych P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1740 3321 Marek Bolanowski 1, Beata Zadrożna-Śliwka 1, Katarzyna Zatońska 1, 2 1 Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redakcja: Renata Gajowiak Krystyna Molska Copyright

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A ISSN 2084 4441 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Redaktor

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ziora K. i inni: Ocena stężeń adiponektyny hormonu tkanki tłuszczowej w surowicy krwi u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym Vol. 9/2010 Nr 1(30) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena

Bardziej szczegółowo

Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym

Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym Regina Wierzejska Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży jest czynnikiem warunkującym ich optymalny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. Skutki

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI

ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE KORELATY I RÓŻNICE MIĘDZY ŚRODOWISKAMI SPOŁECZNYMI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 103 113 EWA SYGIT KOWALKOWSKA ZACHOWANIA ZDROWOTNE OSÓB W OKRESIE PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA MONIKA ŚWIERBUTOWICZ TYTUŁ PRACY WEGETARIANIZM ZA I PRZECIW Praca końcowa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Reproduktywne zdrowie kobiet... CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Eugenij Tishchenko 2, Siarhei Panko 1, Darja

Bardziej szczegółowo

Internet jako narzędzie wspomagające proces redukcji masy ciała

Internet jako narzędzie wspomagające proces redukcji masy ciała Matylda Kręgielska-Narożna, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Internet as a tool supporting

Bardziej szczegółowo