Podział administracyjny, zadania samorządu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podział administracyjny, zadania samorządu"

Transkrypt

1 Podział administracyjny, zadania samorządu

2 Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada gminy wójt Urząd gminy Gmina miejsko-wiejska 586 Rada miasta i gminy burmistrz Urząd miasta i gminy Gmina miejska 306 Rada miasta burmistrz Urząd miasta (magistrat, ratusz)

3 Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy i powiatu (kompetencje łączone) Miasto na prawach powiatu 65 Rada miasta Prezydent miasta Urząd miasta Powiat (powiat ziemski) Szczebel powiatu 314 Rada powiatu Zarząd powiatu i starosta Szczebel województwa Starostwo powiatowe województwo 16 Sejmik województwa Zarząd województwa i marszałek województwa Urząd marszałkowski

4 Wybieranie władz samorządowych Organ Liczba osób Wybierają Rada gminy bezpośrednio mieszkańcy Rada miasta (w Warszawie 60) bezpośrednio mieszkańcy Rada powiatu bezpośrednio mieszkańcy Sejmik wojewódzki 30 lub więcej (do 57) bezpośrednio mieszkańcy Wójt 1 bezpośrednio mieszkańcy Burmistrz 1 bezpośrednio mieszkańcy Prezydent miasta 1 bezpośrednio mieszkańcy Starosta 1 rada powiatu Marszałek województwa 1 rada województwa

5 Zasada pomocniczości Zasada pomocniczości (subsydiarności) to zasada, w myśl której wyższa instancja powinna podejmować jakieś działania tylko wtedy, gdy niższa nie jest w stanie należycie wypełnić określonych zadań. Zgodnie z zasadą pomocniczości państwo nie powinno wkraczać w sprawy, które mogą być załatwiane na szczeblu samorządu, a państwo i samorząd nie powinny wkraczać w sprawy, które mogą być załatwiane przez rodzinę.

6 Załatwianie spraw w urzędzie gminy przez obywatela płacenie podatku rolnego, podatku od nieruchomości, opłat targowych, opłat za posiadanie psa załatwianie spraw dotyczących ruchu ludności (dowody osobiste, akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, formalności meldunkowe) sprawy socjalne: wnioski o zasiłek, pomoc rzeczową, mieszkanie komunalne rejestrowanie działalności gospodarczej, uzyskiwanie koncesji Urząd gminy (np. na detaliczną sprzedaż alkoholu) różne sprawy związane z gruntami (ich zakup, dzierżawą, pozwolenia na wycinkę drzew, na budowę domu itp.) sprawy dotyczące dróg gminnych (np. chwilowe zajęcie drogi przez manifestację lub w związku z prowadzonym remontem posesji) pozwolenia na organizowanie imprez masowych (większe imprezy sportowe, większe koncerty)

7 Załatwianie spraw w starostwie powiatowym przez obywatela zmiana imienia i nazwiska sprawy dotyczące pojazdów (prawo jazdy, rejestracja samochodów, motocykli, łodzi) poszukiwanie pracy (powiatowy urząd pracy) zgłaszanie skarg konsumenckich do powiatowego rzecznika konsumentów sprawy dotyczące dróg powiatowych zgoda na zbiórki pieniędzy na terenie powiatu

8 Załatwianie spraw w urzędzie marszałkowskim przez obywatela wnioski o dofinansowanie placówek oświatowych, kulturalnych, zdrowotnych koncesje na hurtowy obrót alkoholem rejestr przewodników turystycznych i obiektów hotelarskich opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja gazów, pyłów, opakowania) zgoda na zbiórkę pieniędzy na terenie województwa sprawy dotyczące dróg wojewódzkich

9 Załatwianie spraw w urzędzie wojewódzkim przez obywatela sprawy paszportowe oraz związane ze zmianą obywatelstwa sprawy związane z pobytem cudzoziemców sprawy dotyczące dróg krajowych (np. konieczność wstrzymania ruchu)

10 Infrastruktura Zadania samorządu terytorialnego Dziedzina Szczebel gminny Szczebel powiatowy Szczebel wojewódzki drogi gminne drogi powiatowe drogi wojewódzkie budynki gminne budynki starostwa budynki wojewódzkie wywóz śmieci, kanalizacja, oczyszczanie ścieków ochrona środowiska (np. wycinka drzew) gospodarka przestrzenna nadzór sanitarny, niebezpieczne odpady ochrona środowiska recykling, niebezpieczne odpady, emisja płynów obszary chronione - gospodarka przestrzenna

11 Kultura i oświata Zadania samorządu terytorialnego Dziedzina Szczebel gminny przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja gminne obiekty sportowe biblioteki gminne Szczebel powiatowy licea, szkoły specjalne i artystyczne obiekty sportowe biblioteki powiatowe Szczebel wojewódzki wyższe szkoły zawodowe, doskonalenie nauczycieli obiekty sportowe biblioteki wojewódzkie muzea gminne muzea powiatowe muzea okręgowe ochrona zabytków ochrona zabytków ochrona zabytków

12 Pomoc społeczna Zadania samorządu terytorialnego Dziedzina Szczebel gminny przychodnie lekarskie pomoc społeczna (zasiłki, pomoc rzeczowa itp.) Szczebel powiatowy szpitale ogólne, pogotowia problemy rodzin (domy dziecka, rodziny zastępcze) - rejestracja pojazdów roboty publiczne powiatowy urząd pracy Szczebel wojewódzki szpitale specjalistyczne koordynacja pomocy społecznej o zasięgu regionalnym - wojewódzki urząd pracy

13 Pomoc społeczna Zadania samorządu terytorialnego Dziedzina Szczebel gminny Szczebel powiatowy Szczebel wojewódzki przychodnie lekarskie szpitale ogólne, pogotowia szpitale specjalistyczne pomoc społeczna (zasiłki, pomoc rzeczowa itp.) problemy rodzin (domy dziecka, rodziny zastępcze) koordynacja pomocy społecznej o zasięgu regionalnym - rejestracja pojazdów - roboty publiczne powiatowy urząd pracy wojewódzki urząd pracy

14 Bezpieczeństwo Zadania samorządu terytorialnego Dziedzina Szczebel gminny porządek (straż miejska) Szczebel powiatowy porządek ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa (na odpowiednim szczeblu) Szczebel wojewódzki porządek współpraca z policją ( na odpowiednim szczeblu) zezwolenia na manifestacje, zbiórki pieniędzy (na odpowiednim szczeblu)

15 Kompetencje wojewody Wojewoda nie jest organem samorządu i nie jest wybierany w wyborach samorządowych, ale jest mianowany przez premiera i może być przez niego odwołany. Wojewoda jest reprezentantem władz centralnych w terenie. Na szczeblu powiatu i gminy władze nie maja swojego przedstawiciela. Wojewoda stoi na czele urzędu wojewódzkiego, którego kompetencje są inne niż kompetencje urzędu marszałkowskiego. Wojewoda jest zwierzchnikiem części urzędów zaliczanych do administracji terenowej. Wojewoda nadzoruje organy władzy samorządowej w zakresie zgodności ich działań z prawem. Akt samorządu niezgodny z prawem wojewoda może unieważnić.

16 Dochody gmin Dochody własne podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości podatek od spadków i darowizn; podatek od czynności cywilnoprawnych (od niektórych transakcji) udział gminy w podatkach CIT (ok. 5%) i PIT (ok. 30%) opłaty targowe, opłaty za posiadanie psa opłaty eksploatacyjne za wydobycie kopalin (górnictwo, wydobycie piasku itp.) czynsze za wynajem lokali i mieszkań w budynkach komunalnych, opłaty za dzierżawę mienia gminnego sprzedaż mienia gminnego zaciąganie pożyczek i kredytów, emisja obligacji zyski przedsiębiorstw komunalnych

17 Dochody gmin Możliwość wydatkowania dochodów własnych: pensje urzędników; utrzymanie budynków gminnych i infrastruktury; działalność kulturalna w gminie (np. dożynki, koncerty, domy kultury); inwestycje komunalne; dofinansowanie deficytowych przedsiębiorstw komunalnych; koszty obsługi zadłużenia gminy (spłata pożyczek, wykup obligacji)

18 Dochody gmin Subwencje Subwencja ogólna (w tym subwencja na cele oświatowe). Możliwość wydatkowania Zgodnie z celem subwencji (o szczegółach wydatkowania decyduje gmina).

19 Dochody gmin Dotacje celowe Fundusze napływające ze szczebla centralnego na konkretny cel (nie mogą być wydatkowane na nic innego) koszty ewidencji ludności; Możliwość wydatkowania koszty organizacji wyborów do Sejmu; koszty inwestycji zleconych gminie (np. budowa dróg krajowych)

20 Zmiana podziału administracyjnego Polski Lata Województwa Powiaty Gminy Uwagi stan w ostatnim dniu obowiązywania (5 VII 1950) stan w dniu 6 VII ok zlikwidowano gminy, utworzono gromady (8790) z powrotem utworzono gminy (stan z dn. 1 I 1978) liczba gmin wg stanu z 31 XII 1994 stan w dniu wprowadzenia reformy stan w dniu 1 I 2009

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców.

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego Przewodnik po budżecie 2004 Woj. nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Powiat Spis tabel 1. Podstawowe wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O STANIE GMINY RAPORT O STANIE GMINY Nowe Miasteczko 2002r. I. Ogólna informacja o Gminie. Powierzchnia Gminy ogółem 7.718 ha w tym: miasto 339 ha gmina 7.379 ha, w tym użytki rolne: 5.547 ha Ilość sołectw 10 Ilość gospodarstw

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Uchwała budżetowa nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 114.747.973,44 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne budżetów osiedlowych/obywatelskich

Podstawy prawne budżetów osiedlowych/obywatelskich Podstawy prawne budżetów osiedlowych/obywatelskich W Polsce mamy do czynienia z wieloma przepisami prawa, które mogą stanowić podstawę dla rozwoju mechanizmu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo