Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:"

Transkrypt

1 Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz strona 23 lub strona 52) wymusza restart urzdzenia. Tryb terminala ustanawia radiowe połczenie danych poprzez sie GSM (Global System for Mobile Communication Globalny System dla Komunikacji Ruchomej). wykorzystujc połczenia modemu poprzez CSD (Circuit Switched Data), przez wysyłanie SMS (Short Message Service). Uwaga Dalsze informacje o Trybie terminala i jego wykorzystywaniu w połczeniu z urzdzeniami TIM systemu SINAUT ST7 znajduj si w podrczniku system SINAUT ST7. 11

2 Wprowadzenie OPC-Modus transmituje dane poprzez sie radiow GSM (Global System for Mobile Communication). wykorzystujc GPRS (General Packet Radio Service) pomidzy urzdzeniami S7-200 oraz serwerem OPC systemu SINAUT MICRO SC, wykorzystujc SMS z urzdzenia S7-200 do dowolnej stacji zdalnej, która moe odbiera wiadomoci SMS. W zwizku z tym bdzie konfigurowane przez bloki budujce program z podłczonego komputera PLC. ustanawia autonomiczne radiowe połczenie danych poprzez GPRS pomidzy urzdzeniem S7-200 oraz serwerem OPC systemu SINAUT MICRO SC. Uwaga Informacje o trybie OPC znajduj si w podrczniku systemu SINAUT MICRO SC. 12

3 Wkładanie karty SIM 2 Uwaga Zmienianie karty SIM Podczas wkładania lub zamiany karty SIM urzdzenie musi by wyłczone. Uywana jest wsuwana karta SIM (3 V). Przy wymianie karty SIM prosz nie zapomnie zaktualizowa równie numer PIN w swojej aplikacji. Jeli uywane jest wiele kart SIM, moe by pomocne ustawienie wszystkich numerów PIN takich samych. Mona to zrobi np. uywajc telefonu komórkowego. Prosz przestrzega wymaga bezpieczestwa Waszej organizacji. W celu włoenia karty SIM naley postpowa nastpujco: 1. Upewni si, e urzdzenie jest odłczone od napicia zasilania. 2. Dla wstawienia karty SIM urzdzenie musi by otwarte. Obudowa jest mocowana dwoma zaciskami, jednym na górze obudowy i jednym na dole obudowy (patrz rysunek 2-1). 1 - Zacisk 2 - Zacisk rysunek

4 3. Przy pomocy odpowiedniego przedmiotu ostronie nacisn jeden z zacisków (patrz rysunek 2-2) tak, by zatrzask otworzył si. rysunek Zdj tyln cz obudowy (patrz rysunek 2-3). rysunek Na płycie głównej widoczny jest uchwyt karty SIM. (patrz rysunek 2-4). rysunek Uchwyt karty SIM 14

5 6. Uywajc odpowiedniego przedmiotu otworzy klapk uchwytu karty SIM, przesuwajc j ostronie około 2 mm w lewo - w kierunku wskazanym strzałk (patrz czerwona strzałka na rysunku 2-5), tak, by klapka mogła by uniesiona. rysunek Podnie klapk uchwytu karty SIM, tak, by mona było włoy kart SIM. (patrz rysunek 2-6). rysunek Na rysunku 2-7, miejsce, do którego mona włoy kart SIM jest zaznaczone białym kolorem. rysunek

6 9. Wsun kart SIM do klapki uchwytu karty SIM, złotymi stykami układu skierowanymi w dół. Do tego celu klapka posiada wykonany rowek. city naronik karty SIM musi by skierowany do przodu urzdzenia (patrz rysunek 2-8). rysunek Wsuwa kart SIM do klapki do oporu (patrz rysunek 2-9). rysunek Opuci klapk, zwracajc uwag na city naronik karty SIM (patrz rysunek 2-10). rysunek

7 12. Paznokciem lub odpowiednim przedmiotem przesun klapk około 2 mm w prawo (w kierunku wskazanym strzałk, patrz rysunek 2-11), a do wyczucia zatrzanicia klapki w miejscu. rysunek Teraz uchwyt karty SIM jest zablokowany w swoim miejscu (patrz rysunek 2-12). rysunek Na koniec połczy ponownie obie czci obudowy: Wsun płyt główn do prowadnic na górze i na dole tylnej czci obudowy. Zamkn obudow przez lekkie docinicie obu czci obudowy do siebie, tak, by zamknły si zatrzaski w górnej i dolnej czci obudowy (patrz rysunek 2-13). rysunek Uchwyt karty SIM 17

8 15. Obudowa jest zamknita, gdy oba zatrzaski s zatrzanite (patrz rysunek 2-14). rysunek

9 Podłczanie urzdzenia i włczanie urzdzenia 3 Złcza i diody LED 1 - Złcza dla napicia zasilania 2 Napicie 24 V DC (znamionowe) - Antena 3 - Diody LED S (Status) Q (Jako) C (Połcz) 4 - X1 (RS232) Do podłczania aplikacji LUB serwisowego komputera PC rysunek 3-1 Antena Złcze anteny gniazdo SMA znajduje si na górnej czci z przodu. Impedancja: około 50 Ohm Uwaga Prosz uywa tylko anteny z programu akcesoriów. inne anteny mog zmienia charakterystyk produktu i moe nawet powodowa uszkodzenia. Złcza dla zasilania prdowego Kocówki przykrcane na górze urzdzenia słu do podłczana zasilania prdowego: Napicie 24 V DC (znamionowe), Ityp. 24V. (Prosz równie przejrze rozdział 7 Dane techniczne.) Obie kocówki przykrcane umieszczone po lewej stronie (24 V) s połczone wewntrznie, patrz rysunek 3-1. Obie kocówki przykrcane z prawej strony (0V) s połczone wewntrznie. 19

10 Podłczanie urzdzenia i włczane urzdzenia Włczanie To urzdzenie włcza si natychmiast po doprowadzeni napicia pracy. Funkcje diod LED Urzdzenie posiada trzy diody LED, które s wykorzystywane do wskazywania statusu urzdzenia. Funkcje diod LED s róne w trybie terminala i inne w trybie OPC. Objanienie funkcji w trybie terminala jest opisane w rozdziale 4.3 Funkcje diod LED w trybie terminala, a w trybie OPC jest opisane w rozdziale 5.2 Funkcje diod LED w trybie OPC. Interfejs szeregowy X1 Dla transmisji danych: Podłczy aplikacj (np. maszyn, automat, czujnik, komputer) z interfejsem X1 urzdzenia. Do podłczania uywa kabla RS-232. Jeli aplikacja posiada inny interfejs, np. CAN, kabel PPI lub inn magistral przemysłow, pomidzy nim a urzdzeniem. Moe by włczony dostpny w handlu konwerter interfejsu. LUB Dla konfigurowania i obsługi serwisowej: Podłczy serwisowy komputer PC poprzez interfejs szeregowy (port COM). Do podłczania uy kabla RS

11 Podłczanie urzdzenia i włczanie urzdzenia Przycisk SET Poprzez naciskanie przycisku SET przez pewien czas mona konfigurowa urzdzenie lub aktywowa inne tryby pracy. Naciskanie przycisku SET Status diod LED Funkcja Podczas włczania napicia Diody LED zaczynaj zasilania si zapala kolejno, sygnalizujc sekwencj startow Podczas pracy krócej, ni 2 sekundy Podczas pracy przez 2 4 sekundy Podczas pracy dłuej, ni 4 sekundy Dioda LED S (Status) Zaczyna si wieci Dioda LED Q (Jako) zaczyna si wieci Dioda LED C (Podłcz) zaczyna si wieci Przełczanie pomidzy trybami pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zrzut aktualnych ustawie i wartoci wysyłanych przez interfejs RS232 Tryb serwisowy dla pobierania nowego oprogramowania firmowego Ładowanie ustawie fabrycznych Montowanie typu Top-hat na szynie Urzdzenie nadaje si do montowania top-hat na szynach DIN EN Odpowiedni uchwyt znajduje si z tyłu urzdzenia. 21

12 Podłczanie urzdzenia i włczanie urzdzenia 22

13 w trybie terminala 4 W trybie terminala urzdzenie działa tak, jak modem GSM, który jest sterowany poleceniami AT. Obsługiwane s: przychodzce i wychodzce połczenia danych GSM z prdkoci 9600 bps przy modemach podłczonych do sieci GSM, ISDN lub sieci telefonii analogowej, wysyłanie SMS (Short Message Service). 4.1 Aktywowanie trybu terminala Tryb terminala jest fabrycznym ustawieniem domylnym Urzdzenie obsługuje dwa podstawowe tryby działania: Tryb terminala, Tryb OPC. Urzdzenie jest dostarczane przez fabryk z uaktywnionym trybem terminala. Przełczanie z trybu OPC do trybu terminala Jeeli konieczne jest rczne przełczenie urzdzenia z trybu OPC do trybu terminala, instrukcje tej operacji s podane w rozdziale Przełczanie pomidzy trybem terminala i trybem OPC. 23

14 4.2 Wymagania operacyjne: mowa subskrybenta GPRS Do uywania urzdzenia w trybie terminal wymagane s: Karta SIM operatora sieci GSM zawierajca usług danych CSD o prdkoci 9600 Bit/s oraz numer telefoniczny dla przywoływania danych, Dostpno sieci GSM. 4.3 Funkcje diod LED w trybie terminala To urzdzenie posiada 3 diody LED, które wskazuj aktualny status działania: S (Status) Q (Jako) C (Połcz) Diody LED Status Znaczenie Połczone S, Q, C S (Status) Q (Jako) Szybkie kolejne zapalanie w Synchroniczne wolne miganie Wolne kolejne zapalanie Synchroniczne szybkie miganie Miga powoli Miga szybko Miga powoli 1x przerywane miganie 2x przerywane miganie 3x przerywane miganie Stale włczona Wyłczona Procedura startowa (Boot) Tryb serwisowy Aktualizacja Błd Urzdzenie czeka na wprowadzenie PIN Błd PIN / błd SIM Logowanie do sieci GSM Niedostateczna moc pola Dostateczna moc pola rednia moc pola Wysoka moc pola Oczekiwanie na wprowadzenie PIN C (Połcz) Miga Tryb terminala aktywny Miga powoli: 1 raz na sekund Miga szybko 4 razy na sekund 24

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1

HiPath 1220. Opis produktu V 1.1 HiPath 1220 Opis produktu V 1.1 Spis treci 1. Profil produktu...3 2. Charakterystyka...4 2.1 Konfiguracja systemu HiPath 1220 V1.0... 4 2.2 Moduły rozbudowy... 5 2.3 Funkcje systemowe... 7 2.4 Telefony,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem Instrukcja obsługi Vector and Scalar Network Analyser Analizator Antenowy z Wobuloskopem na bazie rozwi zania IW3HEV i PA3CKR realizacja SP3SWJ & SP8NTH http://sp3swj.googlepages.com/ Jarek SP3SWJ Model

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Stacja Bazowa SMS. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programu 1.9

Stacja Bazowa SMS. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programu 1.9 Stacja Bazowa SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja programu 1.9 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax (41) 274-86-52 e-mail: biuro@progstar.com.pl http://www.progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i

Instrukcja obsługi i Instrukcja obsługi i Wersja: R01 (6/2007) Znaki towarowe Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo