Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania"

Transkrypt

1 Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1

2 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica Okno główne aplikacji Edycja parametrów dostępowych Zakładka Konfiguracja Zakładka Podgląd Zakładka Archiwum Zakładka Synchronizacja Zakładka Rejestrator Zakładka System Zakładka Ruter Okno sterowania kamerą obrotową Szczegóły konfiguracji systemu Zakładka Moduł GSM Zakładka Zdarzenia Zakładka Zdjęcia Zakładka Wejścia Zakładka Wyjścia Zakładka Kamera obrotowa Zakładka Inne

3 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica Dostęp do wszystkich funkcji systemu Veronica jest możliwy za pośrednictwem aplikacji pracującej pod kontrolą systemu Windows. Oprogramowanie umożliwia zmianę ustawień systemu, poklatkowy podgląd w trybie real-time, sterowanie kamerą obrotową, a także archiwizację i przeglądanie zapisów obrazu znajdujących się w pamięci urządzenia Okno główne aplikacji Okno główne aplikacji jest podzielone, w zależności od wybranej zakładki, na dwie lub trzy części. Po lewej stronie znajduje się menu wyboru i edycji listy urządzeń dostępnych dla użytkownika. W tej kolumnie użytkownik definiuje adresy IP swoich urządzeń i nawiązuje połączenie. W polu Zabezpieczenie można określić hasła dostępu: Hasło operatora hasło dostępu z ograniczeniami, Hasło administratora hasło dostępu bez ograniczeń. W części środkowej znajduje się pole zakładek z poszczególnymi funkcjami aplikacji, ta część okna zmienia się w zależności od wybranej przez użytkownika funkcji. W prawej części okna znajduje się pulpit sterowania kamerą obrotową systemu Veronica, ten widok jest dostępny dla zakładek Podgląd i Rejestrator. 3

4 1.2. Edycja parametrów dostępowych Przed połączeniem z systemem Veronica, należy wypełnić odpowiednie pola konfiguracyjne: Nazwa nazwa wyświetlana na liście urządzeń, Adres zewnętrzny adres IP systemu Veronica, Folder roboczy katalog, w którym będą zapisywane dane pobrane z systemu, Hasło FTP hasło dla odczytu i zapisu konfiguracji, Hasło HTTP hasło dostępu do danych w zakładce System, Uprawnienia dla operatora wybór odpowiednich zakładek programu dostępnych po zalogowaniu z hasłem operatora. Zezwól na synchronizację zdalną pozwala na włączenie/wyłączenie możliwości odczytu zapisów poklatkowych z systemu. 4

5 1.3. Zakładka Konfiguracja Zakładka Konfiguracja pozwala na ustawienie wszystkich istotnych parametrów pracy systemu Veronica. W górnej części okna dostępne są przyciski o następujących funkcjach: Pobierz z urządzenia pobiera aktualną konfigurację z urządzenia, Wyślij do urządzenia wysyła zmodyfikowaną przez użytkownika konfigurację do urządzenia, Wczytaj z dysku odczyt z dysku komputera PC zapisanej wcześniej konfiguracji, Zapisz na dysk zapis na dysk komputera PC aktualnej konfiguracji, Reset systemu wykonuje zdalny reset systemu Veronica. 5

6 1.4. Zakładka Podgląd Zakładka Podgląd umożliwia bieżący poklatkowy podgląd obrazu z rejestratora. Obraz przekazywany jest w trybie real-time. Użytkownik może dokonać wyboru zakresu wyświetlanych kamer oraz rozmiaru okien wyświetlania w zależności od wymiarów ekranu komputera oraz własnych preferencji. 6

7 1.5. Zakładka Archiwum W zakładce Archiwum użytkownik ma możliwość podglądu poklatkowych zapisów pobranych z systemu Veronica i zarchiwizowanych na lokalnym dysku komputera PC. W górnej części zakładki należy dokonać wyboru dnia zapisu, a poniżej dostępny jest wybór czasu z dokładnością co do sekundy. W dolnej części okna dostępne są obrazy poklatkowe z możliwością regulacji rozmiaru, ilości i zakresu prezentowanych kamer. 7

8 1.6. Zakładka Synchronizacja Zakładka Synchronizacja pozwala na pobranie tych zapisów poklatkowych, które nie są jeszcze zarchiwizowane na lokalnym dysku komputera PC. Dostępne są następujące pola: Odśwież listę nagrań pobiera listę zapisów poklatkowych z systemu Veronica, Zakres czasowy w tym polu użytkownik może wybrać, zaznaczyć lub odznaczyć zapisy z określonego zakresu dat, Synchronizuj zaznaczone nagrania pobiera z systemu zapisy poklatkowe w zakresie takim jak zaznaczono w kolumnie po lewej, Synchronizuj wszystkie nagrania pobiera z systemu wszystkie zapisy poklatkowe, które nie zostały wcześniej zarchiwizowane na dysku komputera PC. 8

9 1.7. Zakładka Rejestrator W oknie Rejestrator użytkownik otrzymuje dostęp WWW do usługi rejestracji strumieniowej systemu Veronica. Za jej pośrednictwem można przeglądać nagrania w czasie rzeczywistym oraz uzyskać dostęp do zapisów archiwalnych z rejestratora. 9

10 1.8. Zakładka System W zakładce System możliwy jest podgląd struktury katalogów zapisów pokatkowych dostępnych w systemie Veronica. Możliwe jest również pobranie dziennego archiwum nagrań i podgląd zapisów z dnia bieżącego. 10

11 1.9. Zakładka Ruter W oknie Ruter dostępny jest podgląd strony internetowej routera oraz zmianę wszystkich ustawień dostępnych przez stronę WWW routera. 11

12 1.10. Okno sterowania kamerą obrotową Okno Kamera obrotowa dostępne jest dla zakładek Rejestrator i Podgląd. Użytkownik uzyskuje tutaj możliwość sterowania kamerą obrotową obecną w systemie. Dostępne są wszystkie podstawowe funkcje takiego sterowania, analogicznie jak w sprzętowym pulpicie sterowniczym. Opis przycisków: Połącz/Rozłącz nawiązuje połączenie TCP/IP ze sterownikiem kamery obrotowej, Okno joysticka umożliwia sterowanie kamerą za pomocą myszki z prędkością zależną od wychylenia, Zoom, Focus, strzałki kierunków ruchu podstawowe funkcje ruchu, zoom'u i ostrości, Menu, OK, Anuluj dostęp do menu kamery obrotowej, Szybkość ustawia szybkość ruchu wybieranego za pomocą strzałek, Presety, Idź, Czyść, Ustaw dostęp do definiowania i korzystania z presetów kamery. 12

13 2. Szczegóły konfiguracji systemu W zakładce Konfiguracja dostępne są szczegółowe opcje konfiguracji parametrów pracy systemu Veronica. W poniższych podrozdziałach zostaną dokładniej opisane dostępne ustawienia i ich zastosowanie Zakładka Moduł GSM PIN karty SIM czterocyfrowy kod PIN karty SIM dla modułu GSM, Numery uprawnione do wysyłania poleceń numery telefonów, z których można wysyłać komendy dla systemu (możliwość zdefiniowania do 4 numerów), Numery uprawnione do otrzymywania SMS/MMS numery telefonów, na które zostaną wysłane informacje o alarmach, jakie wystąpiły w systemie (możliwość zdefiniowania do 4 numerów). 13

14 2.2. Zakładka Zdarzenia Konfiguracja zdarzenia związanego ze zmianami temperatury umożliwia wysłanie SMS o wybranej treści w przypadku przekroczenia bezpiecznych granic temperatury. Wiadomości wysyłane są na uprawnione numery telefonów. Konfiguracja zdarzenia związanego z utratą zasilania umożliwia wysyłanie SMS o wybranej treści w przypadku utraty lub odzyskania zasilania. Wiadomości wysyłane są na uprawnione numery telefonów. Konfiguracja zdalnego resetowania urządzeń za pomocą wiadomości SMS umożliwia reset podsystemów (takich jak router, rejestrator lub urządzenie użytkownika), za pomocą wiadomości SMS z jednego z uprawnionych numerów telefonów. 14

15 2.3. Zakładka Zdjęcia W zakładce użytkownik definiuje częstotliwość i harmonogram zapisu poklatkowego z kamer podłączonych do systemu Veronica. Czas w sekundach pomiędzy kolejnymi klatkami interwał czasowy pomiędzy kolejnymi zapisywanymi klatkami obrazu, Kamery 1-8 wybór kamery dla harmonogramu, Pole z wyborem godzin umożliwia wybór w jakich godzinach jest prowadzony zapis poklatkowy obrazu, Pobieranie obrazu na żądanie SMS wybór treści SMS, która wymusi przesłanie wiadomości MMS obrazu z kamery na jeden z uprawnionych numerów telefonów. 15

16 2.4. Zakładka Wejścia Konfiguracja wejść 1-6 wybór wejścia, dla którego użytkownik zmienia ustawienia, Typ wejścia wybór wejścia normalnie otwartego (NO) lub normalnie zamkniętego (NC), Czas aktywności minimalny czas przez jaki wejście musi być aktywne, aby zarejestrowany został alarm naruszenia wejścia, Czas zwłoki po aktywności czas przez który wejście jest ignorowane po wcześniejszym wykryciu aktywności, Wysyłanie SMS po wykryciu aktywności możliwość włączenia/wyłączenia i wyboru treści wiadomości SMS po wykryciu naruszenia wejścia, Harmonogram wejścia umożliwia wybór w jakich godzinach wejście jest aktywne, Wysyłanie MMS po wykryciu aktywności pozwala na automatyczne wysłanie wiadomości MMS z obrazem z wybranej kamery, po wykryciu aktywności na danym wejściu, Preset po wykryciu aktywności pozwala na skierowanie kamery obrotowej na dany preset po wykryciu aktywności wejścia, Aktywacja wyjścia po wykryciu aktywności umożliwia załączenie wyjścia po wykryciu aktywności na danym wejściu. 16

17 2.5. Zakładka Wyjścia Konfiguracja wyjść 1-3 wybór wyjścia, dla którego użytkownik zmienia ustawienia, Typ wyjścia - wybór wyjścia normalnie otwartego (NO) lub normalnie zamkniętego (NC), Tryb pracy wybór czy wyjście jest monostabilne (MONO po określonym czasie wyjście wraca do stanu wyłączonego), czy bistabilne (BI - wyjście pozostaje w stanie aktywnym aż do otrzymania komendy wyłączenia), Czas aktywacji wyjście monostabilne po wybranym czasie wraca do stanu nieaktywnego, Zmiana stanu wyjścia w reakcji na odebrany SMS umożliwia zdefiniowanie treści SMS która aktywuje lub deaktywuje (dla typu BI) określone wyjście. 17

18 2.6. Zakładka Kamera obrotowa Zakładka dotyczy ustawień kamery obrotowej: Hasło do sterowania kamerą obrotową wybór hasła dostępu do sterownika kamery obrotowej, Konfiguracja ścieżki wybór cyklicznego ruchu kamery po ścieżce zbudowanej z kolejnych presetów oraz zakres presetów wykorzystywanych do tego ruchu, Konfiguracja presetów 1-16 indywidualna konfiguracja dla każdego z presetów Czas postoju czas zatrzymania w sekundach na danym presecie, Czy pobierać klatkę obrazu na danym presecie funkcja umożliwia zapis poklatkowy obrazu z kamery na danym presecie, Czy aktywować wyjście po dotarciu kamery do danego presetu umożliwia aktywację wyjścia, gdy kamera jest przy danym presecie (np. dodatkowe oświetlenie), Numer wyjścia do aktywacji wyjście o tym numerze zostanie aktywowane na danym presecie, Harmonogram presetu wybór godzin, w których będzie prowadzony zapis poklatkowy na danym presecie, 18

19 2.7. Zakładka Inne W zakładce Inne definiowane są ustawienia nieuwzględnione w poprzednich zakładkach. Hasło sieciowe do rejestratora umożliwia zmianę hasła dostępowego do rejestratora. To hasło jest również wykorzystywane przez system do pobierania obrazu z kamer dla celów rejestracji poklatkowej, Hasło do routera hasło sieciowe do routera pracującego w systemie Veronica. 19

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja użytkownika

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja użytkownika Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja użytkownika 1 Spis treści 1. System Veronica...3 1.1. Zalety wykorzystania systemu monitoringu...3 1.2. Charakterystyka systemu...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu monitoringu przemysłowego. SelCamNet. Moduł: Panel

Instrukcja programu monitoringu przemysłowego. SelCamNet. Moduł: Panel Instrukcja programu monitoringu przemysłowego SelCamNet Moduł: Panel Układ okien 1. Pole wyboru systemu (komputera) z zainstalowanymi oknami kamer. Panel zarządza kamerami nie tylko na lokalnym komputerze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu monitoringu przemysłowego. SelCamNet. Uniwersalny moduł okna kamery

Instrukcja programu monitoringu przemysłowego. SelCamNet. Uniwersalny moduł okna kamery Instrukcja programu monitoringu przemysłowego SelCamNet Uniwersalny moduł okna kamery Menu kontekstowe i elementy ramki okna 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menu kontekstowe otwieramy klikając prawm przyciskiem myszy

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2.

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2. Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl Dotyczy modeli: ULTIMAX-304 ULTIMAX-308 ULTIMAX-316 ULTIMAX-504 ULTIMAX-508 ULTIMAX-516 ULTIMAX-704

Bardziej szczegółowo

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi

CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi CMS PROFESSIOANL MANUAL CMS PROFESSIONAL instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 3.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla program CMS PROFESSIONAL w wersji 3.0.0.600 Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii AHD-04,08,16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii AHD-04,08,16 INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii AHD-04,08,16 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1 System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika Wersja 6.20.1 Spis treści Program System Zarządzania INTROX 1 Opis produktu... 4 1.1 Opis programu... 4 1.2 Główne funkcje programu... 4 2.Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Patrol Master

Oprogramowanie Patrol Master System rejestracji pracy wartowników PATROL Oprogramowanie Patrol Master Wersja oprogramowania : 3.1.2.0 Wersja dokumentu: Rev. B Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy programu...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL

INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL INSTRUKCJA DO KART SERII VCR / VCL 1 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Główny Ekran 1-1. Opis ekranu głównego A ~ L Funkcje klawiszy 1-2. Sterowanie Pan/Tilt M Pan/Tilt (1) Presety (2) Grupy (3) Menu Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

NVR / DVR / Hybrid NDVR

NVR / DVR / Hybrid NDVR NVR / DVR / Hybrid NDVR Instrukcja instalacji i obsługi Ver. 99.330. A319.001 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INSTALACJA... 7 Instalacja Serwera (Server Application)... 8 Instalacja klienta (Client Application)...

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi V1.0 Przed uruchomieniem urządzenia uprasza się o uważne przeczytanie instrukcji. Informacje są prawidłowe w momencie utworzenia instrukcji (12.06.2012), jednak mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnych elementów rejestratora na własną rękę. Środowisko pracy rejestratora Rejestrator powinien być umieszczony tylko w suchym otoczeniu o temperaturze pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo