ZAPYTANIE OFERTOWE. Okres realizacji działań promocyjnych: od dnia podpisania umowy do 31 października 2015 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Okres realizacji działań promocyjnych: od dnia podpisania umowy do 31 października 2015 roku."

Transkrypt

1 Wrocław, r. EuroSpektrum s.c. Katarzyna Zawadzka, Grzegorz Bratek ul. Drobnera 36/ Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowane działanie: zakup działań promocyjnych na rynkach docelowych: niemieckim, brytyjskim, włoskim, amerykańskim i chińskim. Zakup zewnętrznej usługi polegającej na prowadzeniu działań promocyjnych na rynkach docelowych (r. niemiecki, brytyjski, włoski, amerykański i chiński) jest dofinansowany w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym , prowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 2 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. z 2012r., poz. 438, z późn. zm.). Tytuł projektu: Umocnienie pozycji konkurencyjnej EuroSpektrum s.c. poprzez wejście na rynki zagraniczne. Nr. wniosku o dofinansowanie: WND-POIG /13 Nr. umowy o dofinansowanie: UDA-POIG /13 Zakres usług powinien objąć prowadzenie działań promocyjnych na następujących rynkach docelowych: Rynek niemiecki Rynek włoski Rynek brytyjski Rynek amerykański Rynek chiński Zakres przedmiotowy usługi: Przeprowadzenie działań reklamowo - informacyjnych usług doradztwa eksportowego firmy Eurospektrum oraz marki Export Experts - specjalistycznego działu zajmującego się eksportem na ww rynkach zagranicznych. Okres realizacji działań promocyjnych: od dnia podpisania umowy do 31 października 2015 roku.

2 Założenia działań promocyjnych: W ramach działań promocyjnych usługodawca uwzględnić powinien m.in : - reklama w magazynach branżowych / artykuły sponsorowane - aktywność na forach internetowych conajmniej 2 razy w miesiącu, - pozycjonowanie strony www min. 2 frazy - aktywność na serwisach społecznościowych (np.: Facebook, G+) i biznesowych (np.linkenin) dopasowanych do rynków docelowych - minimum raz w tygodniu - mailingi do potencjalnych kontahentów - w intensywności minimum 1/miesiąc Pod uwagę brane będą jedynie oferty zawierające w ramach działań reklamowo - informacyjnych co najmniej 3 z 5 powyższych działań promocyjnych. Zamówione działania mają na celu: - promowanie usług doradztwa eksportowego firmy, interakcja z klientem, budowanie prestiżu firmy za granicą. - dotarcie do potencjalnych klientów, przedstawienie im oferty firmy, pozyskanie klientów z rynków docelowych Na raportach powstałych po wyświadczeniu usług powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006, ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z ). Złożona oferta powinna zawierać: 1. nazwę i adres oferenta, 2. datę sporządzenia, 3. termin ważności oferty, 4. proponowany zakres usług, 5. cenę całkowitą netto i brutto za wykonanie usług objętych zapytaniem, 6. warunki i termin płatności, 7. posiadane doświadczenie w zakresie podobnych usług na rynkach zagranicznych Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, wg. zasad reprezentacji. Oferta powinna być ważna minimum do: 30 września 2014 roku Nie dopuszcza się składania ofert częściowych bądź wariantowych. Termin składania ofert upływa w dniu: o godz. 16:00 Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3 Oferta może zostać przesłana: za pośrednictwem poczty/kuriera na adres firmy lub złożona osobiście do biura firmy przy ul. Biskupa Tomasza Pierwszego 4-6, Wrocław. Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie i na stronie internetowej firmy. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Lp. Nazwa Sposób oceny Maksymalna ilość punktów 1. Cena łączna netto za wykonanie usług objętych zapytaniem ofertowym 2. Intensywność działań promocyjnych w ramach oferty Ocena w ramach kryterium obliczana przy wykorzystaniu wzoru: K c= Cmin / Co x 65% x 100 Gdzie: Kc ocena w ramach kryterium ceny C min najniższa cena netto zaproponowana w toku procedury ofertowej C o cena zaproponowana przez Oferenta Reklama w magazynach branżowych / artykuły sponsorowane docelowych (3 pkt) 3 rynkach docelowych (2 pkt) rynku (1 pkt) Nie wykorzystanie tego działania (0 pkt) Aktywność na forach internetowych docelowych min 2 razy w ciągu miesiąca (3 pkt) Wykorzystanie działania na min. 3 rynkach docelowych min 2 razy w ciągu miesiąca (2 pkt) rynku min 2 razy w ciągu miesiąca (1 pkt) Pozycjonowanie strony www 65 pkt 15 pkt

4 3. Warunki i termin płatności docelowych - min 2 frazy/rynek (3 pkt) 3 rynkach docelowych - min 2 frazy/rynek (2 pkt) rynku - min 2 frazy/rynek (1 pkt) Inne, w tym nie wykorzystanie Aktywność na serwisach społecznościowych (np.:facebook,g+) i biznesowych (np.linkenin) docelowych min raz w tygodniu (3 pkt) 3 rynkach docelowych min raz w tygodniu (2 pkt) rynku min raz w tygodniu (1 pkt) Mailingi do potencjalnych kontahentów docelowych (3 pkt) 3 rynkach docelowych (2 pkt) rynku (1 pkt) płatność po wykonaniu całości usługi przez wybranego wykonawcę (10 pkt) zaliczka na poczet wykonania usługi, pozostała kwota rozłożona na poszczególne kwartały realizacji projektu (5 pkt) przedpłata za całość usług po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą (0 pkt) 10 pkt 4. Posiadane doświadczenie w zakresie podobnych usług na rynkach Oferta przedstawiona przez Oferenta, który wskazał pierwszą w kolejności (największą) liczbę obsłużonych klientów w zakresie podobnych usług na

5 zagranicznych rynkach zagranicznych (10 pkt) Oferta przedstawiona przez Oferenta, który wskazał drugą w kolejności liczbę obsłużonych klientów w zakresie podobnych usług na rynkach zagranicznych (5pkt) Pozostałe oferty (0pkt) 10 pkt Razem: R A 100pkt Z E M Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwie oferty, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (wcześniej złożona oferta wyższe miejsce). Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana drogą mailową, faksem lub listem poleconym w terminie do 3 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty, na adres , faks lub adres podany przez Wykonawcę. Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy na wykonanie usługi wchodzącej w skład zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków umowy lub odstąpienia od podpisania umowy w przypadku, kiedy kwota zawarta w najkorzystniejszej z nadesłanych ofert, przekroczy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie kosztów realizacji zlecenia określoną w budżecie projektu Umocnienie pozycji konkurencyjnej EuroSpektrum s.c. poprzez wejście na rynki zagraniczne lub w przypadku wystąpienia innych, niezależnych od Zamawiającego okoliczności uniemożliwiających podpisanie umowy.. Podpis

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Skierdy, 29 czerwca2015 r. J.K.F. Spółka z o.o. ul. Puszczyka 19 05-101 Skierdy ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Kamerados Sp. z o.o. ul. Leopolda 31 40-189 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE PłaceRachunki Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 11 40-129 Katowice Katowice, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Pruszków, 7.01.2014 Vipportfolio Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 19 05-800 Pruszków ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Mawey Sp. z o.o. ul. Zwycięska 56/2 53-033 Wrocław Wrocław, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 5 czerwca 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługi w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim polegającej na stworzeniu identyfikacji wizualnej (CI) firmy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE "GATO GROUP POLAND" Sp. z o.o. ul. Ateńska 61 03-978 Warszawa Warszawa, 02.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/2013. W ramach: Projektu Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapytanie ofertowe nr 10/2013. W ramach: Projektu Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa, 18 września 2014r. ZAMAWIAJĄCY: Inwenta sp. z o.o. ul. Koszykowa 69/3 00-667 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 10/2013 Dotyczące: realizacji wielokanałowej kampanii promocyjnej W ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym Katarzyna Wołyniak prowadzaca działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 PLAYTIME Spółka z o. o. Stare Babice, dn.... ul. Pocztowa 1 / 7 05-082 Stare Babice NIP: 522-300-15-59 Regon: 146414955 tel.: 22 667 00 48 fax: 22 667 00 29......... (nazwa i adres Oferenta) ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, tj. uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2013. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2013. na potrzeby realizacji projektu pt.: Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dn. 04.02.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2013 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie Planu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 Warszawa, 10 lipca 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 dotyczące realizacji zamówienia na Prace badawcze w zakresie matematycznego określenia różnych kształtów materiałów uziarnionych przy pomocy ciągłych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Multi Studio Piotr Znamirowski ul. Ustrzycka 9A 35-504 Rzeszów NIP: 813-282-29-50 (dane adresowe zamawiającego) Rzeszów, 8 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Autowraki.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo