ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011"

Transkrypt

1 Wrocław r ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Dotyczy: usług księgowych, marketingowych oraz prawnych na potrzeby projektu: Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie wrocławskim oraz wałbrzyskim, nr umowy: UDA-POKL /10-00 w okresie od do r w oparciu o zasadę konkurencyjności. 1. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. ul. Legnicka 55c/2, Wrocław Tel. 071/ , fax. 071/ Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej projektu POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, osobiście, faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi prawne, księgowe oraz marketingowe dla 40 podmiotów sektora Ekonomii Społecznej uczestniczących w projekcie Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie wrocławskim oraz wałbrzyskim w okresie od r. do r. Wspólny słownik zamówieo CPV: Usługi księgowe Usługi prawnicze Usługi marketingowe

2 3.1. Obszar tematyczny: Usługi księgowe Prowadzenie księgowości dla 40 podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności: rozliczanie dotacji, prawidłowe opisywanie dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdao finansowych, przestrzeganie zobowiązao podatkowych, terminów składania dokumentów i zeznao, rozliczanie ZUS, inne zgodnie z zapotrzebowaniem podmiotów ekonomii społecznej. Na usługi księgowe przewidziane jest 5 godzin dla każdego podmiotu ekonomii społecznej Obszar tematyczny: Usługi prawne Usługi prawne dla 40 podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności: rejestracja, dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzanie umów, aneksów, obsługa w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, rodzinnego, praw autorskich, przepisów dotyczących osób wykluczonych społecznie (w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych), prawa zamówieo publicznych, prawa unijnego i innych zgodnie z zapotrzebowaniem podmiotów ekonomii społecznej.na usługi prawne przewidziane jest 5 godzin dla każdego podmiotu ekonomii społecznej Obszar tematyczny: Usługi marketingowe: Usługi marketingowe dla 40 podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności: pomoc w przygotowywaniu kampanii promocyjnych, poprzez przygotowanie ulotek (oraz ich wydruk), stworzenie strony internetowej, a także prowadzenie jej oraz pozycjonowanie przez okres 3 miesięcy. 4. Warunki wymagane od wykonawców. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, którzy: 4.1. Akceptują treśd zapytania ofertowego, bez zastrzeżeo złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, którzy złożą kompletną lub cząstkową ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu Wykonawca zamówienia może byd osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub wykonawcy występujący wspólnie O wykonanie usługi mogą ubiegad się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych działao lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia Dysponują odpowiednim potencjałem osobowym 4.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia Nie podlegają wykluczeniu z postępowania Są mobilni i dyspozycyjni Będą obecni w zaplanowanych godzinach realizacji zamówienia w miejscu wskazanym przez realizatora projektu.

3 5. Termin wykonania zamówienia W okresie od czerwca 2011 r. do grudnia 2012 r. 6. Miejsce realizacji zamówienia Miejsce realizacji zamówienia to Miasto Wrocław lub inna lokalizacja w zależności od miejsca działalności podmiotu ekonomii społecznej, na terenie Dolnego Śląska po każdorazowym uzgodnieniu z wykonawcą. 7. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym. Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego; tel Agata Janicka. 8. Sposób przygotowania oferty; miejsce i termin ich składania: 8.1. Ofertę należy złożyd w terminie do dnia r. do godz Decyduje data/godzina wpływu na wskazany adres. Oferent powinien sporządzid ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania z wypełnieniem każdego wymaganego pola Oferta powinna byd dostarczona za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr: WES/05/04/2011 na adres: Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o., ul. Legnicka 55 C/ Wrocław. Oferta powinna zawierad cenę brutto i netto za każdą godzinę usługi prawnej, usługi księgowej, cenę 1 kompleksowej usługi marketingowej oraz cenę łączną za całe zamówienie, tj. 200 godzin usług prawnych, 200 godzin usług księgowych oraz 40 usług marketingowych. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treśd musi zostad parafowana Oferta musi byd podpisana przez osobę do tego uprawnioną. Podpis musi byd czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyd w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, następujące oświadczenia i deklaracje: oświadczenie o posiadaniu uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej zobowiązana jest złożyd kserokopię dowodu osobistego.

4 8.5. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądad od wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwad do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierad błędy. W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądad wyjaśnieo od wykonawców, których oferty będą zawierad rażąco niska cenę Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz we Wrocławiu (54-203), w Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o., ul Legnicka 55C/ Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia Rozmowy kwalifikacyjne stanowiące jedno z kryterium wyboru oferty opisane w pkt. 9 niniejszego zapytania ofertowego odbędą się w dniu r. Warunkiem uczestnictwa w rozmowie jest dostarczenie CV Oferenta lub osoby odpowiednio wyznaczonej przez Oferenta osoby do prowadzenia usług Komisyjne posiedzenie rozstrzygające o wyborze Wykonawcy odbędzie się w dniu r o godz. 15:00 w Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o., ul. Legnicka 55C/2, Wrocław. 9. Sposób dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: A. Cena 80% B. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej 20% Sposób oceny ofert: Ocena = A+B gdzie: A = ( najniższa zaproponowana cena/cena badanej oferty)* 80 B = (liczba punktów przyznana kandydatowi/maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)*20 Gdzie punkty w trakcie rozmowy przyznane będą za: - Zdolności interpersonalne w przedziale od 1 do 5 pkt. - Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia w przedziale od 1 do 5pkt. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą na realizację zamówienia. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 10. Zleceniodawca po wyborze najkorzystniejszej oferty ustali szczegóły zamówienia ze Zleceniobiorcą.

5 11. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL /10, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 12. Załączniki Wzór formularza ofertowego. Potwierdzenie odbioru osobistego: Data: Pieczęd i podpis:.

6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr WES/05/04/2011 Dane Oferenta: F O R M U L A R Z O F E R T O W Y. (miejscowość, data) Nazwa Adres Osoba do kontaktu Imię i nazwisko:. Telefon:

7 WYCENA Lp Nazwa obszaru tematycznego Wybrany obszar (TAK/NIE) Ilość Cena jednstk. Łączna cena netto Podatek VAT: % Łączna cena brutto 1. Usługa księgowa 200h Usługa prawna Usługa marketingowa 2. WARTOŚĆ OFERTY OGÓŁEM 200h 40szt Cena netto:.. PLN (słownie:..), podatek VAT:. %, tj. PLN (słownie:....) Cena brutto:... PLN (słownie:..). 3. TERMINY a. Deklarujemy termin wykonania zamówienia we wskazanych przez Zamawiającego terminach. 4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od daty złożenia oferty. 5. OŚWIADCZENIA a. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. b. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty, do czasu zawarcia umowy. c. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe oraz spełniamy wszelkie kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym. d. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. e. Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. f. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8 g. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... podpis oferenta pieczęć oferenta