Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim"

Transkrypt

1 C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności Lesznowola NIP Lesznowola, r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością projektu pt. Ekspansja zagraniczna kluczem dla rozwoju C.T. Service Sp. z o.o. współfinansowanego w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy o dofinansowanie UDA.POIG /13-00 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe wykonanie: Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru I. POSTANOWIENIA OGÓLNE partnerów na rynku niemieckim 1. Zapytanie ofertowe odbywa się w oparciu o realizację projektu Ekspansja zagraniczna kluczem dla rozwoju C.T. Service Sp. z o.o. współfinansowanego w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 2. W procedurze zapytania ofertowego nie mogą wziąć udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z C.T. Service Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między C.T. Service Sp. z o.o. a wykonawcą, polegające na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2 3. W ramach realizowania Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru partnerów na rynku niemieckim planowane są do poniesienia następujące wydatki 1. Organizacja misji gospodarczej do Niemiec. Usługa polega na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi firmy C.T. Service Sp. z o.o (okres realizacji działania : czerwiec sierpień 2015r.) 2. Organizacja wyjazdu do Niemiec na targi CMS Berlin 2015 (okres realizacji działania wrzesień 2015r.) 3. Zakup usług prawnych związanych z wyszukaniem i doborem partnerów na rynku niemieckim 4. Zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów/ usług na rynku niemieckim Szacunkowa łączna wartość zamówienia (suma powyższych wydatków) przekracza kwotą 14 tyś. euro netto (wartość zamówienia ustalana zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 t.j., z poźn.zm.). 4. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 5. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.). 6. Zamawiającym jest C.T. Service Sp. z o.o. siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 9, Lesznowola. II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert zostanie wysłane do potencjalnych Oferentów oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej i w siedzibie firmy C.T. Service Sp. z o.o. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług niezbędnych w celu wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach niemieckim w ramach projektu pt. Ekspansja zagraniczna kluczem dla rozwoju C.T. Service Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

3 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) W ramach organizacji misji gospodarczej zostaną zorganizowane min. 4 spotkania z potencjalnymi partnerami handlowymi, w co najmniej dwóch landach niemieckich (okres realizacji działania: czerwiec-sierpień 2015r) oraz organizacja wyjazdu na targi CMS Berlin ) W ramach Usługi prawnej zostanie dokonany dobór wiarygodnych partnerów na rynku docelowym, w tym przygotowanie wzoru umów handlowych, sprawdzenie ich poprawności, jak również pomoc prawna w uzyskaniu wymaganych certyfikatów na rynku niemieckim oraz przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia produktu firmy C.T. Service na rynek niemiecki. - Rezultatem usługi prawnej będzie analiza prawna rynku przed rozpoczęciem świadczenia usługi firmy C.T. Service Sp. z o.o. Raport powinien zawierać szczegółowe informacje o ewentualnych ograniczeniach prawnych świadczenia usług firm C.T. Service Sp. z o.o. na rynku niemieckim (raport 1 sztuka). Zadania do realizacji: 1) W ramach Usługi prawnej: - dokonanie doboru wiarygodnych partnerów na rynku docelowym - przygotowanie wzoru umów handlowych, sprawdzenie ich poprawności - pomoc prawna w uzyskaniu wymaganych certyfikatów na rynku niemieckim - pomoc prawna w zabezpieczeniu praw i posiadanego know-how firmy C.T. Service Sp. z o.o. w przypadku problemów z lojalnością potencjalnych partnerów - wyselekcjonowanie i stworzenie listy potencjalnych partnerów handlowych z terytorium Niemiec mogących być odbiorcami wyrobów firmy C.T. Service Sp. z o.o.,wymagane jest: - wyszukanie min. 10 potencjalnych partnerów handlowych wraz z: > kontakt z osobą decyzyjną, > uzyskanie min. 3 deklaracji nawiązania współpracy ze strony potencjalnych partnerów, - dostarczenie listy potencjalnych partnerów po weryfikacji chęci nawiązania współpracy z C.T. Service Sp. z o.o., - przygotowanie do r. raportu z realizacji Usługi zawierającego m.in.: > listę partnerów handlowych z terytorium Niemiec,

4 > listę wyselekcjonowanych potencjalnych partnerów handlowych z ich szczegółowym opisem, którzy zgłosili deklarację współpracy, - przygotowanie merytoryczne min. 2 pracowników C.T. Service Sp. z o.o. do odbycia 2 podróży służbowych (zrealizowanych do r. na terytorium Niemiec, w celu przeprowadzenia rozmów handlowych z potencjalnymi partnerami handlowymi, - przygotowanie i organizacja spotkań z wcześniej wyselekcjowanymi partnerami z Niemiec. - wsparcie i obecność min. 1 osoby ze strony Oferenta na spotkaniach pracowników C.T. Service Sp. z o.o. z potencjalnymi partnerami handlowymi w trakcie podróży służbowej (zrealizowanych do r.) na terytorium Niemiec - koszt podróży min. 1 osoby ze strony Oferenta ponoszony będzie przez Oferenta, - nawiązanie przez C.T. Service Sp. z o.o. min. 5 nowych kontaktów gospodarczych z nowymi partnerami niemieckimi do r., - usługa będzie zajmować ok. 200 godzin doradczych, Do realizacji powyższych zadań wymagane jest: - posiadanie wiedzy i doświadczenia umożliwiającego wykonanie zamówienia, - dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym umożliwiającym wykonanie zamówienia, - posiadanie zabezpieczenia finansowego na wypadek niezrealizowania zamówienia, 3. Warunki umowy: - terminy zakończenia realizacji zadań przewidzianych w ramach umowy: 1) Usługa prawna związana z właściwym doborem wiarygodnych partnerów na rynkach docelowych, w tym przygotowanie wzoru umów do roku, 2) Usługa prawna w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (terytorium Niemiec) do roku, 3) C.T. Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo możliwości zmiany terminu realizacji obu Usług jeśli będzie tego wymagało dobro projektu.

5 3. Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia: 1) Czas związania ofertą wynosi 90 dni. 2) Oferta może dotyczyć realizacji zarówno usługi prawnej jak również usługi doradczej. IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujące warunki: Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, ludzkim, organizacyjnym i finansowym do wykonania zamówienia. V. Termin i miejsce składania ofert: Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres w formie pisemnej, osobiście bądź drogą pocztową do siedziby firmy: C.T. Service Sp. z o.o., ul. Jedności 9, Lesznowola. Termin składania ofert upływa dnia r., o godz (decyduje termin wpływu oferty do siedziby firmy). Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną oraz pieczęcią firmową. Do oferty powinno być dołączone: 1. Kserokopię wypisu z KRS lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawionego w dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, 2. Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez C.T Service Sp. z o.o. zawierające dodatkowo: 1) Wykaz min. 3 pisemnych referencji potwierdzających wykonanie usług (min. 2 usługi zrealizowane na terenie Niemiec) zbliżonych do przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

6 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia. W wykazie należy wyszczególnić osoby do wykonania: a) Usługa prawna w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych na terytorium Niemiec (ze wskazaniem min. 1 osoby, która będzie brała udział w podróżach służbowych i spotkaniach pracowników C.T Service Sp. z o.o.). VI. Kryteria wyboru oferty Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1. Kryteria formalne (bez spełniania, których oferta nie będzie oceniana): 1) Kserokopia wypisu z KRS lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawionego w dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty. 2. Kryteria merytoryczne: 1) 50% doświadczenie: a) Wykaz min. 3 pisemnych referencji potwierdzających wykonanie usług (min. 2 usługi zrealizowane na terenie Niemiec) zbliżonych do przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia. W wykazie należy wyszczególnić osoby do wykonania: b.1) Usługa doradcza w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania

7 ofert współpracy oraz negocjacji handlowych - terytorium Niemiec (ze wskazaniem min. 1 osoby, która będzie brała udział w podróżach służbowych i spotkaniach pracowników C.T. Service Sp. z o.o. na terytorium Niemiec). 2) 50% cena usług. VII. Inne: a) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. b) Oferent ponosi wszelkie koszty złożenia i przygotowania oferty. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny. d) Do zapytania ofertowego załączono formularz ofertowy. Dodatkowych informacji na temat zamówienia udziela Pan Krzysztof Wróblewski pod adresem odpowiedzi będą udzielane drogą mailową. Do zapytania ofertowego dołączony został wzór oferty (załącznik nr 1), na którym obowiązkowe jest składanie ofert.

8 Załącznik 1 do zapytania z dnia r. (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTY Ja, niżej podpisany/a,..., działając w imieniu i na rzecz... składam ofertę na wykonanie usług zgodnie z opisem zamieszczonym w treści Zapytania ofertowego nr 5/6.1/2015 projektu pn. Ekspansja zagraniczna kluczem dla rozwoju C.T. Service Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Jednocześnie oświadczam, iż... nie jest powiązana osobowo lub kapitałowo z C.T. Service Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między C.T. Service Sp. z o.o. a wykonawcą polegające na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9 Oferujemy wykonanie usług doradczych i prawnych w celu wyszukania i doboru partnerów na rynku niemieckim dla firmy C.T. Service Sp. z o. o. w okresie r r. będącej przedmiotem zamówienia za cenę netto:.. PLN (słownie: złotych), zgodnie z Tabelą nr 1. Nazwa wydatku Wartość realizacji zamówienia Cena netto (PLN) Wartość ogółem netto/brutto (PLN) 1. Organizacja dwóch wyjazdów do Niemiec : misji gospodarczej do Niemiec w celu organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi firmy C.T. Service Sp. z o.o. oraz organizacja wyjazdu na targi CMS Berlin Zakup usług prawnych związanych z wyszukaniem i oraz doborem partnerów na rynku niemieckim 3. Zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów/ usług na wybrane rynki docelowe Tabela 1 Cena usług (kryterium merytoryczne): Załączniki do oferty: 1. Kopia opłaconej polisy potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min ,00zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (kryterium formalne), 2. Kserokopia wypisu z KRS lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawionego w dacie nie wcześniejszej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty 3. Oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez Bonder Sp. z o.o. zawierające dodatkowo (kryterium merytoryczne):

10 1) Wykaz min. 3 pisemnych referencji potwierdzających wykonanie usług (min. 2 usługi zrealizowane na terenie Niemiec) zbliżonych do przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia. W wykazie należy wyszczególnić osoby do wykonania: a) Usługa prawna związana z właściwym doborem wiarygodnych partnerów na rynkach docelowych, w tym przygotowanie wzoru umów handlowych. b) Usługa doradcza w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych na terenie Niemiec (ze wskazaniem min. 1 osoby, która będzie brała udział w podróżach służbowych i spotkaniach pracowników C.T. Service Sp. z o.o.). (pieczęć) (podpis)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 01.06.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 Spółka Fresh Innovations Sp. z o.o. realizując projekt pt. Social Capital Networking (SCN) Aplikacja WEBowa do tworzenia map sieci kapitałów społecznych wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych. Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych Oznaczenie CPV:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo