POSTĘPOWANIE KONKURSOWE nr: KO/ /01

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE KONKURSOWE nr: KO/2011-01/01"

Transkrypt

1 Wrocław, POSTĘPOWANIE KONKURSOWE nr: KO/ /01 PM PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sterowcowa 20a w ramach realizacji projektu: " Stworzenie internetowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach projektowych ", współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na podstawie umowy UDA-POIG /09-00 zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, ogłasza konkurs ofert na: Przeprowadzenie kampanii reklamowej serwisu internetowego pm-compass.com 1. Opis projektu Serwis, dla którego mają być prowadzone działania promocyjne, jest z założenia wygodnym i przyjaznym dla użytkownika narzędziem, wspomagającym zarządzanie projektami/zadaniami i usprawniającym komunikację w zespołach projektowych. Oferowane e-usługi, związane z udostępnieniem narzędzi do zarządzania projektami, są skierowane do zespołów projektowych, realizujących projekty różnego typu. Użytkownikami mogą być m.in.: - Firmy z sektora MSP (informatyczne, agencje reklamowe, organizatorzy imprez, graficy komputerowi, firmy budowlane, itp.), - Zespoły nieformalne (organizacja wyprawy wakacyjnej, imprezy rodzinnej) - Zespoły wspólnie pracujące nad różnymi przedsięwzięciami (studenci, społeczności) Najważniejszymi korzyściami dla klientów e-usługi jest: uporządkowanie procesu zarządzania projektami i portfelem projektów, wsparcie procesu wprowadzania modelu struktury projektowej w organizacji oraz uporządkowanie dokumentacji tworzonej podczas realizacji projektów. 2. Przedmiot zapytania ofertowego Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie kampanii reklamowej serwisu internetowego pm-compass.com, w szczególności realizacja następujących zadań: 1) Pozycjonowanie serwisu poprzez wykonanie tzw. katalogowania, czyli zamieszczenia informacji o serwisie w katalogach stron internetowych, co ma na celu rozpropagowanie informacji o serwisie oraz podniesienie pozycji serwisu na listach wyszukiwania najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych; 2) Amplifying internetowy, polegający na etycznym i użytecznym propagowaniu linków do serwisu w miejscach, gdzie użytkownicy mogą go szukać i potrzebować (fora tematyczne związane z tematyką zarządzania projektami, blogi, dyskusje, serwisy tematyczne, agregatory treści); 3) Zarządzanie kampaniami linku sponsorowanego w najpopularniejszej wśród polskich Użytkowników - pod względem liczby zapytań - wyszukiwarce internetowej (Google).

2 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Rozpoczęcie: r. Zakończenie: r. 4. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. c) Przedłożą podpisaną ofertę w sposób opisany w postępowaniu konkursowym. 5. Opis sposobu przygotowania i złożenia Oferty Oferta powinna być złożona na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego postepowania konkursowego, w szczególności powinna: a) Zostać przygotowana w języku polskim, b) Zawierać informację o cenie netto za realizację Zamówienia, z wylistowaniem oferowanego zakresu usług. c) Zawierać oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia umożliwiającego wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał z należytą starannością zamówienia, polegające na opracowaniu strategii marketingowej lub przeprowadzeniu kampanii reklamowej/marketingowej/promocyjnej. Oferent, który zostanie wybrany na Wykonawcę zobowiązany będzie do udokumentowania wiedzy i doświadczenia. d) Zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z zapisami niniejszego Postępowania Konkursowego i ich zaakceptowaniu. e) Zawierać informację o terminie ważności złożonej oferty. f) Zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz dane osoby kontaktowej. Podpisane oferty powinny zostać przesłane na adres siedziby spółki: ul. Sterowcowa 20a, Wrocław w terminie do 25 lutego 2011r. do godz. 10:00. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Klara Dyczkowska, tel

3 6. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 100% cena Sposób oceny ofert: liczba punktów oferty badanej = 100 pkt x (cena min / cena badana) 7. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty powiadomi o wybranym wykonawcy oferentów, którzy złożyli oferty oraz opublikuje wyniki na swojej stronie internetowej. Umowa z wybranym Wykonawcą będzie podpisana dnia 1 marca 2011r. w siedzibie Zamawiającego. Klara Dyczkowska Załączniki: Załącznik nr 1. Formularz Oferty Prezes Zarządu

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz Oferty Pieczęć wykonawcy ZAMAWIAJĄCY: ul. Sterowcowa 20a, Wrocław OFERTA W związku z Państwa zapytaniem ofertowym nr: KO/ /01 z dnia r., dotyczącym przeprowadzenia kampanii reklamowej, związanej z realizacją projektu "Stworzenie internetowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach projektowych", współfinansowanego z programu POIG działanie 8.1 składamy ofertę:. zł netto za całość prac, w szczególności: Zakres prac Pozycjonowanie serwisu poprzez wykonanie tzw. katalogowania, czyli zamieszczenia informacji o serwisie w katalogach stron internetowych, co ma na celu rozpropagowanie informacji o serwisie oraz podniesienie pozycji serwisu na listach wyszukiwania najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych, w szczególności: 1) wspólnie ze Zlecającym dokonanie analizy słów kluczowych (anchorów), na które serwis ma być pozycjonowany, 2) dokonanie analizy i ewentualnej modyfikacji 2-3 zdaniowych wpisów powiązanych z anchorami, które mają być zamieszczane w katalogach, 3) wytypowanie miejsca w serwisie (URL), do których ma następować linkowanie z katalogów, 4) dokonanie aktualizacji przedstawionej przez Zlecającego listy katalogów, w których będą zamieszczane wpisy, 5) wykonanie katalogowanie w wymiarze 4 anchory w miesiącu, dokonując dla każdego anchora wpisu w około katalogach w zależności od tego, ile katalogów będzie tematycznie związanych z danym anchorem. Cena netto Amplifying internetowy, polegający na etycznym i użytecznym propagowaniu linków do serwisu w miejscach, gdzie użytkownicy mogą go szukać i potrzebować (fora tematyczne związane z tematyką zarządzania projektami, blogi, dyskusje, serwisy tematyczne, agregatory treści), w szczególności: 1) przygotowanie amplifyierów, 2) przeanalizowanie tematyki, która może być poruszana i może ściągnąć właściwych użytkowników,

5 3) dokonanie weryfikacji przedstawionych przez Zlecającego najpopularniejszych miejsc, odpowiadających tematyce, 4) stworzenie osobowości na forach i społecznościach internetowych, 5) rozpropagowanie linków do serwisu w miejscach, gdzie użytkownicy mogą go szukać i potrzebować (fora tematyczne, blogi, dyskusje, serwisy tematyczne, agregatory treści) - opracowanie wpisów w liczbie ok. 20 w miesiącu, minimum 1/2 z linkiem do serwisu, pozostałe jako inicjujące dyskusję, 6) zapewnienie fachowego wspierania stworzonych wątków, prowadzonych dyskusji. Zarządzanie kampaniami linku sponsorowanego w najpopularniejszej wśród polskich Użytkowników - pod względem liczby zapytań - wyszukiwarce internetowej (Google), w szczególności 1) weryfikacja przedstawionych przez Zlecającego słów kluczowych i treści reklam, które tworzą tzw. kampanie w ramach konta Adwords, 2) zdefiniowanie kampanii, zgodnie z ograniczeniami przedstawionymi przez zamawiającego, w tym ograniczenia budżetu kampanii; 3) zarządzanie kampaniami, dokonując ich optymalizacji, by osiągnąć jak najlepsze efekty w postaci: a. wysokich wskaźników CTR (CTR-click through rate jest to procent kliknięć w reklamę w stosunku do ilości jej wyświetleń), b. minimalizacji średniego CPC (CPC - Średnia kwota, jaką płaci się za każde kliknięcie w reklamy - Średni CPC jest równy sumie kosztu wszystkich kliknięć podzielonej przez liczbę kliknięć), 1. Oświadczamy, iż posiadamy wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia, 2. Zapoznaliśmy się z zapisami Postępowania Konkursowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania Zamówienia. 3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert. 4. Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego..., dnia.... Podpis uprawnionego przedstawiciela/i Wykonawcy