Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/ Kraków Strona www: Mail: II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na prowadzeniu działań promocyjnych i informacyjnych oraz public relations mających na celu informowanie oraz promowanie powołanego przez Zamawiającego funduszu zalążkowego prowadzonego pod nazwą Microbiolab Wsparcie innowacyjnych projektów z biotechnologii, bioinformatyki oraz komputerowych modeli sieci neuronowych w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Podstawowym celem prowadzenia wyżej opisanych działań powinno być zwiększenie w Polsce liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania z wyżej opisanego zakresu. 2. W toku realizacji zamówienia, Zamawiający zleci wykonawcy prowadzenie akcji promocyjnoinformacyjnej, której celem jest ukształtowanie popytu na oferowane przez Zamawiającego rozwiązania inwestycyjne. W wyniku działania wybranego wykonawcy Zamawiający powinien pozyskać przynajmniej 120 pomysłów na prowadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej. Wszelkie działania Wykonawcy powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi i wymogami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w ramach działania 3.1. PO IG, na podstawie umów do których przestrzegania zobowiązany jest Zamawiający. 3. Celem kampanii informacyjno-promocyjnej opisanej powyżej jest: Przekazanie rzetelnego i czytelnego komunikatu na temat prowadzonego przez Zamawiającego projektu oraz możliwości udziału w projekcie dla podmiotów spełniających określonego przez Zamawiającego kryteria,

2 Promowanie i uświadamianie grupom docelowym korzyści wynikających z udziału pomysłodawców w projekcie, Kreowanie wizerunku projektu, jako nowoczesnej i dynamicznej formy wspierającej innowacyjne pomysły, Popularyzowanie, prezentacja oraz promocja projektu wśród grup docelowych, w tym z promowaniem faktu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Informowanie opinii publicznej o roli jaką dotacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka odgrywa na realizację projektu. 4. Kampania o której mowa powyżej powinna być prowadzona w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do III. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących usług i dostarczenia następujących dzieł w ramach realizacji zamówienia, które będą służyły do realizacji celów ww. kampanii informacyjno-promocyjnej : Przygotowanie projektu graficznego banerów reklamowych Zamawiającego oraz prowadzonego projektu. Pozycjonowanie SEO oraz pozycjonowanie linków - optymalizacji w tym celu kodu strony www Zamawiającego i projektu. Prowadzenie działań reklamowych w tym m.in.: zamieszczanie banerów promujących Zamawiającego oraz prowadzony Projekt na stronach www i/lub portalach społecznościowych oraz w innych mediach koniecznych do realizacji wyżej określonych celów. Pełna obsługa kampanii mailingowych zgodnie z wytycznymi co do grup docelowych. Publikacje ogłoszeń w prasie branżowej oraz ekonomicznej. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wszelkich praw autorskich oraz własności dostarczonych materiałów. IV. Informacje ogólne na temat procedury wyboru wykonawcy: 1. Niniejsza procedura udzielenia zamówienia prowadzona jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień podczas realizacji projektu Microbiolab Wsparcie innowacyjnych projektów z biotechnologii, bioinformatyki oraz komputerowych modeli sieci neuronowych w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

3 2. Na podstawie niniejszego ogłoszenia wybrane zostaną minimum 3 podmioty, które zostaną zaproszone na spotkania w celu szczegółowego omówienia procesu świadczenia usługi w postaci kampanii promocyjno-informacyjnej funduszu zalążkowego. 3. Zamawiający dopuszcza składnie ofert wykonawców będących z konsorcjum z innymi podmiotami. 4. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert podmiotów będących w konsorcjum. 5. Usługi będą realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej z wybranym wykonawcą. 6. Wynagrodzenie za powyższe usługi będzie wynagrodzeniem rozliczanym na podstawie przyjętego przez obie strony harmonogramu prac i prawidłowo dostarczonych i odebranych produktów. 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, przy czym treść wyjaśnień nie może prowadzić do modyfikacji złożonych ofert. V. Procedura wyboru wykonawcy Procedura wyboru wykonawcy odbędzie się w dwóch etapach. Etap I: 1. Skierowanie przez Zamawiającego do wybranych oferentów Zapytania ofertowego oraz publikacja Zapytania ofertowego na stronie www oraz w siedzibie Zamawiającego w okresie od do Składanie przez oferentów ofert spełniających wymogi określone w niniejszych Zapytaniu ofertowym w okresie od do Spośród ofert zgłoszonych w trakcie Etapu I, Zamawiający zaprosi na spotkanie Wykonawców, których oferty uzyskają największą liczbę punktów, w oparciu o następujące kryteria: 1.1. Doświadczenie : a) realizacja co najmniej pięciu projektów z zakresu public relations, marketingu 1 pkt./projekt;maksymalnie 10 pkt. ; b) kompleksowa obsługa projektów z wykorzystaniem technik internetowych: obsługa stron internetowych 1pkt/projekt; maksymalnie 2 pkt.; c) kontakty z mediami i dziennikarzami 1 pkt./projekt; maksymalnie 6 pkt; d) obsługa przedsięwzięć w zakresie public relations, marketingu dla projektów biotechnologicznych 5 pkt/projekt; e) profil działalności oferenta pokrywający się z zakresem zamówienia 3 pkt/projekt; f) doświadczenie oferenta w promocji funduszy zalążkowych 10 pkt/projekt; g) doświadczenie oferenta w organizowaniu eventów pod patronatem podmiotów publicznych 5 pkt./projekt, maksymalnie 5 pkt.; h) posiadanie doświadczenia w promowaniu projektów biotechnologicznych 5 pkt/projekt,

4 Etap II 1. W ramach drugiego Etapu przeprowadzone zostanie spotkanie z Wykonawcami wyłonionymi w wyniku oceny ofert w ramach Etapu I, którzy uzyskali największą ilość punktów. W przypadku gdy dwóch Wykonawców uzyskało taką samą ilość punktów, wówczas każdy z nich zostanie zaproszony do drugiego Etapu. Podczas spotkania Wykonawcy zostaną zaznajomieni z potrzebami Zamawiającego dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia to jest w szczególności zakresu poszczególnych usług koniecznych do zrealizowania w toku realizacji Projektu. Spotkanie odbędzie się w terminie do Każdy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie terminu i miejsca spotkania za pośrednictwem wysłanego na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. Wykonawcy którzy nie stawią się na spotkanie, nie będą uprawnieni do udziału w kolejnych etapach procedury. 2. W oparciu o uzyskane informacje podczas spotkania z Wykonawcami, Wykonawcy będą mieli 7 dni na opracowanie koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia oraz przedstawienie proponowanego harmonogramu prac. Powyższe powinno zostać przesłane do Zamawiającego w formie cyfrowej na adres 3. Po przesłaniu koncepcji Zamawiający odbędzie spotkania z Wykonawcami, w terminach ustalonych indywidualnie z każdym z Wykonawców, przy czym spotkania nie mogą się odbyć później niż do dnia Przygotowane opracowania zostaną przedstawione Zamawiającemu podczas indywidualnych spotkań z każdym z Wykonawców. Podczas spotkania negocjowane będą także ceny i harmonogram wykonania prac. 5. Spośród wykonawców zakwalifikowanych do drugiego etapu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów (liczonych łącznie dla Etapu I i Etapu II), przy czym w ramach Etapu II brane będą pod uwagę następujące kryteria: a) Koncepcja realizacji ważność kryterium: 40% - innowatorskie podejście 1 pkt. - zgodność koncepcji z charakterem Projektu 3 pkt. b) Organizacja i harmonogram wykonania zleconych prac ważność kryterium: 20% - czas realizacji poszczególnych etapów 1 pkt - dopracowanie formy komunikacji z Zamawiajacym 2 pkt c) Cena: ważność kryterium: 40%. Ilość punktów obliczona jako iloraz najniższej zaoferowanej ceny i ceny danego Wykonawcy, którego oferta jest oceniania, pomnożonej przez 40%. VI. Termin i sposób składania ofert 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego oraz zawierać co najmniej:

5 a) pieczęć firmową; b) datę sporządzenia; c) zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, adres ; d) czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy; e) informacje o terminie ważności oferty minimum 90 dni; f) opis zrealizowanych projektów, w formie case study, wraz ze wskazaniem roli jaką wykonawca odgrywał w jego realizacji; g) CV osoby/osób mający brać udział w realizacji projektu; 2. Oferty należy złożyć do dnia r. do godziny 12:00 w: Biurze Projektu pod adresem Plac na Groblach 16/3, Kraków, lub przesłać mailem na adres mailowy spółki 3. Na podstawie nadesłanych ofert, w terminie do godziny w dniu r., zostanie dokonany wybór minimum 3 firm w ramach Etapu I, które zostaną zaproszone na spotkania w ramach Etapu II. W przypadku otrzymania mniejszej ilości ofert niż 3 na spotkania w ramach Etapu II zostaną zaproszenie wszyscy, którzy z ożyli oferty. Rozmowy w ramach Etapu II odbędą się w dniach w terminach uzgodnionych z każdym z Wykonawców. 4. Harmonogram dalszego przebiegu procedury wyboru dostawcy usług w postaci realizacji kampanii promocyjno-informacyjnej: a) Opracowanie koncepcji kampanii promocyjno-informacyjnej przez wybranych oferentów do b) Spotkania z oferentami, którzy przedstawienie ww. koncepcje , c) Podpisanie umowy z wybranym dostawcą do VI. Kontakt i udzielanie informacji Dodatkowych informacji udziela Magdalena Kalińska pod adresem

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 30.10.2012 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato Jana Henryka Dąbrowskiego 9/11 lok. 4, 60-838 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym a. Katarzyna Wołyniak prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 2.04.2013 Zamawiający Katarzyna Wołyniak Lazy Gato ul. Św. Marcin 40 61-807 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym Katarzyna Wołyniak prowadzaca działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 Izabelin-Laski, dnia 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR TM/6/2014 W związku z realizacją przez, projektu: Stworzenie innowacyjnego, zintegrowanego systemu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 19.12.2013r. DREAM/POIG/ZO/3/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/3/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo