UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.). 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości ,20 zł, dochody majątkowe w wysokości ,11 zł Wydatki budżetu powiatu w wysokości ,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,77 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości ,77 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości ,04 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 4. Przychody budżetu w wysokości ,96 zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ,00 zł. 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232): 1) dochody w wysokości ,00 zł, 2) wydatki w wysokości ,00 zł. 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.): 1) dochody w wysokości ,00 zł, 2) wydatki w wysokości ,00 zł. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8. Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 1

2 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody ,00 zł; wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Rezerwa ogólna wynosi ,00 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi: ,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli, ,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych 5 Uchwały, na : 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu; 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku; - przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy; 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kosmala Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 2

3 Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/244/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2013 r. DziałRozdział Treść Plan 2014 r. bieżące z tego w złotych majątkowe O20 Leśnictwo , ,00 - O2001 Gospodarka leśna , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 O690 Wpływy z różnych opłat , ,00 O750 O870 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250,00 250, , ,00 O920 Pozostałe odsetki 1 000, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Działalnośc usługowa , ,00 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i , ,00 kartograficznej O690 Wpływy z róznych opłat , ,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 500, ,00 - Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 3

4 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 500, , Nadzór budowlany , ,00 - O920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Starostwa powiatowe , ,63 - O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i uzytkowanie wieczyste nieruchomości 1 741, ,80 O690 Wpływy z różnych opłat 520,00 520,00 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,72 O920 Pozostałe odsetki , , O970 Wpływy z różnych dochodów , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowepaństwowej Straży Pożarnej , , , , , , , ,00 O920 Pozostałe odsetki 3 000, ,00 O970 Wpływy z rożnych dochodów 2 300, ,00 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 4

5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z funduszy celowych 6260 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatóww podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , , ,00 - OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , ,00 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 - jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Część wyrównawczasubwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Część równoważącasubwencji ogólnej dla powiatów , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowespecjalne , , ,00 O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 O920 Pozostałe odsetki 1 900, ,00 O970 Wpływy z rożnych dochodów 400,00 400, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Licea Ogólnokształcące , , ,11 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 O920 Pozostałe odsetki 3 000, ,00 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 5

6 O Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 500, , , , Szkoły zawodowe , , ,00 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 O830 Wpływy z usług , ,00 O920 Pozostałe odsetki 6 600, , O970 Wpływy z rożnych dochodów , , O750 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokdztałcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , , ,00 O830 Wpływy z uslug , ,00 O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 O920 Pozostałe odsetki 2 500, ,00 O970 Wpływy z rożnych dochodów 8 200, , Jednostki pomocnicze szkolnictwa 900,00 900,00 O920 Pozostałe odsetki 800,00 800,00 O970 Wpływy z rożnych dochodów 100,00 100, Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust..1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,03 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 6

7 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Ochrona zdrowia , ,00 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych , ,00 - obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo- wychowawcze , ,21 - O970 Wpływy z rożnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Domy pomocy j , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , Ośrodki wsparcia , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 242, , , , Rodziny zastępcze , ,65 - O970 Wpływy z rożnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,31 - O920 Pozostałe odsetki 1 484, ,31 O970 Wpływy z rożnych dochodów , , Pozostała działalność , ,03 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 7

8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe zadania w zakresie polityki j Rehabilitacja zawodowai społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , Powiatowe urzędy pracy , , O920 Pozostałe odsetki 1 400, , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia pracowników powiatowego urzędu pracy , , Pozostała działalność , ,00 - O920 Pozostałe odsetki 200,00 200, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,75 Edukacyjna opieka wychowawcza 900,00 900, Internaty i bursy szkolne 900,00 900,00 O830 Wpływy z usług 900,00 900, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,00 O690 Wpływy z róznych opłat , ,00 Dochody ogółem , , ,11 *) - kol. 5 tylko do projektu Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 8

9 Wydatki budżetu powiatu na 2014 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/244/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w tym: w złotych Dział Rozdzia ł * Nazwa Plan na 2014 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacja zadań jst Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym Wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne O20 Leśnictwo , , , , , O2001 Gospodarka leśna , , , , , Różne wydatki na rzecz , , ,00 osób fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 O2002 Nadzór nad gospodarką , , , , leśną 4210 Zakup materiałów i 1 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Transport i łączność , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , , Wydatki osobowe , , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,16 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,81 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 144, , , , Zakup materiałów i , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 2 570, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do 800,00 800,00 800,00 800, sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 500, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, , , , , , , , , , , , Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 600,00 600, Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4 400, , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 550, , , ,00 z tego: w tym: zaku p i obję cie na akcji programy i finansowa udzia ne z łów udziałem oraz środków wnie wym. w sieni art.5 ust. 1 e pkt 2. i 3 wkła ufp dów do spół ek praw a hand lowe go Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 9

10 4520 Opłaty na rzecz budżetów 9 094, , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników 3 500, , , ,00 niebedących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne , , ,00 jednostek budżetowych 630 Turystyka 4 500, , , , , Zadania w zakresie 4 500, , , , ,00 - upowszechniania turystyki 2360 Dotacje celowe z budżetu 2 500, , ,00 jednostki samorządu terytorialnego,udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, , , Gospodarka , , , , , ,00 - mieszkaniowa Gospodarka gruntami i , , , , , ,00 - nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i 1 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 5 024, , , , Kary i odszkodowania , , , ,00 wypłacane na rzecz osób fizycznych 4700 Szkolenia pracowników 2 000, , , ,00 niebedących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa , , , , , , , Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , , , Zakup materiałów i , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do 1 300, , , ,00 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, , , , Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Podróże służbowe krajowe 2 000, , , , Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, , , , Wydatki na zakupy , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i , , , , kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Opracowania geodezyjne i 2 500, , , , kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 2 500, , , , Nadzór budowlany , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 10

11 4020 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 200, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i 2 226, , , , Zakup energii 6 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 80,00 80, Zakup usług pozostałych 3 200, , , , Zakup usług dostępu do 730,00 730,00 730,00 730, sieci Opłaty Internet z tytułu zakupu usług 480,00 480,00 480,00 480,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000, , , ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłata za administrowanie i , , , ,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 1 400, , , , Odpisy na zakładowy 5 300, , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 750 Administracja publiczna , , , , , , , , Urzedy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Rady powiatów , , , , , Różne wydatki na rzecz , , ,00 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i 1 600, , , , Zakup usług pozostałych 5 300, , , , Podróże służbowe 300,00 300,00 300,00 300,00 zagraniczne Starostwa powiatowe , , , , , , Wydatki osobowe 2 500, , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy , , , ,00 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług zdrowotnych 4 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do 1 600, , , ,00 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 600, , , ,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , , , ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujacych 1 000, , , ,00 tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 8 520, , , , Różne opłaty i składki , , , ,00 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 11

12 4440 Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 2 000, , , , Pozostałe podatki na rzecz 100,00 100,00 100,00 100, budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników terytorialnego , , , ,00 niebedących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa , , , , , Składki na ubezpieczenia 349,00 349,00 349,00 349, Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 7 865, , , , Zakup materiałów i 620,00 620,00 620,00 620, Zakup usług pozostałych 6 116, , , , Promocja jednostek , , , , , samorządu terytorialnego 2710 Dotacja celowa na pomoc 2 500, , ,00 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki , , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia 1 550, , , Składki na Fundusz Pracy 226,00 226,00 226, Wynagrodzenia bezosobowe 9 024, , , Zakup materiałów i 480,00 480,00 480, Zakup usług dostępu do 120,00 120,00 120,00 sieci Internet 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług 480,00 480,00 480,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 754 Bezpieczeństwo , , , , , , , ,00 - publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe , , , , , , , ,00 - Państwowej Straży Pożarnej 3070 Wydatki osobowe , , ,00 niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 5 000, , , ,00 roczne 4050 Uposażenia żołnierzy , , , ,00 zawodowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności , , , ,00 żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie , , , ,00 roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i , , , ,00 ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i , , , , Zakup środków żywności 1 000, , , , Zakup leków, wyrobów 1 000, , , ,00 medycznych i produktów biobójczych 4250 Zakup sprzetu i uzbrojenia 4 000, , , ,00 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 12

13 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług , , , ,40 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000, , , ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy 2 000, , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , , , , Opłaty na rzecz budżetów 500,00 500,00 500,00 500, , ,00 jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne , , ,00 jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe 6 420, , , , Zakup materiałów i 2 028, , , , Zakup usług pozostałych 1 528, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług 836,00 836,00 836,00 836,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 028, , , ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, , , , Pozostała działalność , , , Wpłaty jednostek na , , ,00 panstwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 757 Obsługa długu , , , ,00 publicznego Obsługa papierów , , ,00 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki, dyskonto i inne , , ,00 rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu , , ,00 poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i , , ,00 poręczeń 758 Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 specjalne 3020 Wydatki osobowe 5 344, , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 13

14 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 265, , , , Zakup materiałów i , , , , Zakup pomocy naukowych, 2 908, , , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 7 600, , , , Zakup usług remontowych 3 800, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , , , Zakup usług pozostałych 4 270, , , , Zakup usług dostępu do 3 000, , , ,00 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 800, , , ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłata za administrowanie i , , , ,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 660, , , , Różne opłaty i składki 5 000, , , , Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 550,00 550,00 550,00 550,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz 7 500, , , ,00 Emerytur Pomostowych 6060 Wydatki na zakupy , , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe , , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy , , , ,37 fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja specjalne , , , , , Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4780 Składki na Fundusz 9 020, , , ,00 - Emerytur Pomostowych Licea ogólnokształcące , , , , , , , , Wydatki osobowe , , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,17 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,12 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, , , , Zakup materiałów i , , , , Zakup leków, wyrobów 200,00 200,00 200,00 200,00 medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , , ,00 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 14

15 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 1,00 1,00 1,00 1, Zakup usług zdrowotnych 760,00 760,00 760,00 760, Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do 351,00 351,00 351,00 351, sieci Opłaty Internet z tytułu zakupu usług 4 420, , , ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 620, , , , Różne opłaty i składki 3 705, , , , Odpisy na zakładowy , , , ,29 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników 840,00 840,00 840,00 840,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne , , ,77 jednostek budżetowych Szkoły zawodowe , , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z , , ,00 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe , , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i , , , , Zakup pomocy naukowych, 1 000, , , ,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 3 200, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do 3 950, , , , sieci Opłaty Internet z tytułu zakupu usług 3 430, , , ,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 600, , , ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 710, , , , Opłaty na rzecz budżetów 7 800, , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników 2 000, , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne , , ,00 jednostek budżetowych Szkoły zawodowespecjalne , , , , , Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 020, , , , Zakup materiałów i 2 364, , , ,00 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 15

16 4440 Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4780 Składki na Fundusz 3 070, , , ,00 Emerytur Pomostowych Centra kształcenia , , , , , , ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3020 Wydatki osobowe 4 042, , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i , , , , Zakup pomocy naukowych, 200,00 200,00 200,00 200,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 3 500, , , , Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 400,00 400, Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do 1 550, , , ,00 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 800,00 800,00 800,00 800,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 000, , , ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 100, Różne opłaty i składki 3 700, , , , Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 6 000, , , , Szkolenia pracowników 1 000, , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki pomocnicze , , , , , ,00 - szkolnictwa 3020 Wydatki osobowe 1 090, , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 376, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , , , Zakup materiałów i 4 000, , , , Zakup pomocy naukowych, 1 400, , , ,00 dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 400,00 400,00 400,00 400, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 300, Zakup usług pozostałych 1 240, , , , Zakup usług dostępu do 720,00 720,00 720,00 720, sieci Opłaty Internet z tytułu zakupu usług 2 800, , , ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłata za administrowanie i , , , ,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, , , , Różne opłaty i składki 238,00 238,00 238,00 238,00 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 16

17 4440 Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i , , , ,00 - doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 5 396, , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Szkolenia pracowników , , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalnośc , , , , , , Dotacja celowa na pomoc , , ,00 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,97 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 4 802, , ,11 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia 4 677, , , Składki na ubezpieczenia 825,41 825,41 825, Składki na Fundusz Pracy 750,72 750,72 750, Składki na Fundusz Pracy 132,48 132,48 132, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i 50,00 50,00 50, Zakup materiałów i , , , Zakup materiałów i , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50,00 50,00 50, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 3 154, , , Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4391 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 714,00 714,00 714,00 126,00 126,00 126,00 300,00 300,00 300, Podróże służbowe krajowe 1 500, , , Podróże służbowe , , ,00 zagraniczne 4431 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 300, Odpisy na zakładowy , , , ,48 fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia , , , , , , Przeciwdziałanie , , , ,00 alkoholizmowi 4110 Składki na ubezpieczenia 790,00 790,00 790,00 790, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Składki na ubezpieczenie , , , , zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie , , , ,00 zdrowotne Pozostała działalność 3 500, , , Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 17

18 2360 Dotacje celowe z budżetu 3 500, , ,00 jeddnostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna , , , , , , , , Placówki opiekuńczowychowawcze , , , , Dotacje celowe przekazane , , ,34 dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2820 Dotacja celowa z budżetu , , ,62 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu , , ,12 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3110 Świadczenia , , , Domy pomocy j , , , Dotacja celowa z budżetu , , ,00 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu , , ,00 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rodziny zastępcze , , , , , , Dotacje celowe przekazane , , ,35 dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 3110 samorządu Świadczenia terytorialnego , , , Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 566, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zadania w zakresie , , , , ,00 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , , , Zakup materiałów i 800,00 800,00 800,00 800, Zakup usług pozostałych 5 645, , , , Powiatowe centra pomocy , , , , ,00 rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 500, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i 5 000, , , , Zakup energii 3 200, , , , Zakup usług remontowych 1 400, , , , Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 50,00 50, Zakup usług pozostałych 4 800, , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 600,00 600,00 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 18

19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 960,00 960,00 960,00 960,00 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500, , , ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłata za administrowanie i , , , ,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400, , , , Różne opłaty i składki 348,00 348,00 348,00 348, Odpisy na zakładowy 8 400, , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1 800, , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz , , ,39 osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz 727,11 727,11 727,11 osób fizycznych 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,10 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 2 006, , ,39 pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie 2 599, , ,90 roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie 137,64 137,64 137,64 roczne 4117 Składki na ubezpieczenia 6 716, , , Składki na ubezpieczenia 355,57 355,57 355, Składki na Fundusz Pracy 936,02 936,02 936, Składki na Fundusz Pracy 49,55 49,55 49, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 603,35 603,35 603, Zakup materiałów i 850,25 850,25 850, Zakup materiałów i 45,01 45,01 45, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 3 749, , , Podróże służbowe krajowe 341,90 341,90 341, Podróże służbowe krajowe 18,10 18,10 18, Odpisy na zakładowy 1 038, , ,93 fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy 55,00 55,00 55,00 fundusz świadczeń socjalnych 853 Pozostałe zadania w , , , , , ,00 500, , zakresie polityki j Rehabilitacja zawodowai , , ,00 - społeczna osób niepełnosprawnych 2820 Dotacja celowa z budżetu , , ,00 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Powiatowe urzędy pracy , , , , ,00-500, Wydatki osobowe 500,00 500,00-500,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , ,00 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 19

20 4210 Zakup materiałów i , , , , Zakup usług remontowych 3 028, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , , , Zakup usług pozostałych 4 051, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500, , , ,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 800, Różne opłaty i składki 3 650, , , , Odpisy na zakładowy , , , ,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 900, , , , Opłaty na rzecz budżetów 148,00 148,00 148,00 148,00 jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników 3 000, , , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalnośc , , , , Dotacje celowe z budżetu 6 500, , ,00 jeddnostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,04 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 2 145, , ,19 pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie 5 239, , ,67 roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie 924,65 924,65 924,65 roczne 4117 Składki na ubezpieczenia 2 990, , , Składki na ubezpieczenia 527,71 527,71 527, Składki na Fundusz Pracy 426,21 426,21 426, Składki na Fundusz Pracy 75,20 75,20 75, Opłata za administrowanie i 3 400, , ,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłata za administrowanie i 600,00 600,00 600,00 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 854 Edukacyjna opieka , , , , , , ,00 wychowawcza Internaty i bursy szkolne , , , , , , Wydatki osobowe 5 803, , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , , , ,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , , , ,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 1 600, , , , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 200, Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do 450,00 450,00 450,00 450, sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 576,00 576,00 576,00 576,00 Id: ZLQBX-TYMYP-KIJLE-XUNJA-YSRIC. Podpisany Strona 20

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2011 r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2011 r. 2523 UCHWAŁA Nr III/36/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik do uchwały nr 168/2016 Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014

UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014 UCHWAŁA NR 107/13 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo