UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok"

Transkrypt

1 Projekt FN.SS UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz j.t.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222 ust. 1,2 pkt. 1,3 i ust 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t., ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,00 zł; 2. dochody majątkowe w kwocie ,00 zł Ustala się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 11 z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,00 zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł; 2) dotacje na zadania bieżące ,00 zł; 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł; 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Międzyrzecki przypadające do spłaty w 2016 roku ,00 zł; 5) wydatki, związane z obsługą długu powiatu ,00 zł. 3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przeznacza się: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł; 2) dotacje na cele inwestycyjne ,00 zł. 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, jak w załącznikach nr 3 i nr 4 do uchwały; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załącznikach nr 5 i nr 6 do uchwały; Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 1

2 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały. 4. Określa się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu, jak w załączniku nr 9 do uchwały. 5. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie ,00 zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu na kwotę ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł w tym: a) wolne środki ,00 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł w tym: a) spłata kredytów ,00 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr Ustala się rezerwy: 1) ogólną w kwocie ,00 zł; 2) celową w kwocie zł, w tym na: a) zadania oświatowe ,00 zł, b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Powiatu do wysokości ,00 zł; 2. Ustala się łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2016 do wysokości ,00 zł; 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości ,00 zł; 2) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu: a) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (ze zmniejszeniem lub zwiększeniem) w planie wydatków bieżących; 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu; 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych); 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty ,00 zł; Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 2

3 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Międzyrzeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku. 7) udzielenia poręczenia w roku budżetowym 2016 do maksymalnej wysokości ,00 zł Ustala się, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Powiatu Międzyrzecz, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Powiatu Międzyrzecz, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, są przyjmowane na dochody i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia r. Dochody budżetu powiatu na 2016 r. Dzi ał Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostała działalność 6 700, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 700, Leśnictwo , Gospodarka leśna , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z pozostałych odsetek 800, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 7 400, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 90, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 4

5 0690 Wpływy z różnych opłat , administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany , Wpływy z pozostałych odsetek 200, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 355, Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 1 500, Kwalifikacja wojskowa , administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Obrona narodowa 2 600, Pozostałe wydatki obronne 2 600, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 600, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Obrona cywilna 4 000, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, Wymiar sprawiedliwości , Pozostała działalność ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 5

6 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne 3 500, Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Licea ogólnokształcące 5 022, Wpływy z różnych opłat 200, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 372, Wpływy z pozostałych odsetek 450, Szkoły zawodowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 3 000, Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 6

7 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 300, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Domy pomocy społecznej , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000, Wpływy z pozostałych odsetek 4 200, Wpływy z różnych dochodów 3 053, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Ośrodki wsparcia , Wpływy z pozostałych odsetek 300, administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 347, Rodziny zastępcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1 717, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 700, Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, Wpływy z różnych dochodów 200, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 7

8 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 454, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 250, Wpływy z pozostałych odsetek 1 250, Szkolne schroniska młodzieżowe 5 010, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, Wpływy z pozostałych odsetek 10, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność 100, Wpływy z różnych opłat 100,00 bieżące razem: ,00 majątkowe 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 8

9 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 majątkowe razem: ,00 Ogółem: ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia r. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych 2 000, Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 250, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 550, Podróże służbowe krajowe 3 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 10

11 60016 Drogi publiczne gminne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Turystyka 5 000, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 843, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 240, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii 5 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 200, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Podatek od nieruchomości 8 200, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 450, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 807, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 746, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 11

12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 556, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 4 200, Zakup usług remontowych 100, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 200, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 166, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 692, Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 12

13 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, Różne opłaty i składki 7 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 920, Podatek od towarów i usług (VAT). 150, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kwalifikacja wojskowa , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 300, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 6 690, Podróże służbowe krajowe 260, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 8 500, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 000, Pozostałe odsetki 1 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Obrona narodowa 2 600, Pozostałe wydatki obronne 2 600, Wynagrodzenia bezosobowe 2 100, Zakup usług pozostałych 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji 3 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 13

14 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 500, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 5 000, Podróże służbowe zagraniczne 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa 308, Obrona cywilna , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Różne opłaty i składki 500, Wymiar sprawiedliwości , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 408, Zakup energii 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600, Podróże służbowe krajowe 200,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 14

15 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Nagrody konkursowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 6 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 800, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, Przedszkola specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 080, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 15

16 4270 Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 748, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 600, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500, Podróże służbowe krajowe 5 000, Różne opłaty i składki 6 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 16

17 4480 Podatek od nieruchomości 600, Opłaty na rzecz budżetu państwa 150, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Szkoły zawodowe , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 200, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych 8 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Jednostki pomocnicze szkolnictwa ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 17

18 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Stypendia różne , Zakup usług pozostałych ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 370, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000, Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 483, , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pozostała działalność 8 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Świadczenia społeczne ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 18

19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 400, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 8 606, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Domy pomocy społecznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 7 200, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 313, , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 19

20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Podróże służbowe krajowe 5 000, Różne opłaty i składki 3 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 480, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480, Podróże służbowe krajowe 8 000, Różne opłaty i składki 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 20

21 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 116, Składki na Fundusz Pracy 159, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 7 025, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 650, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 507, Podróże służbowe krajowe 5 000, Różne opłaty i składki 1 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Zakup materiałów i wyposażenia 2 100, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność 4 939, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 939, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644, Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 590, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 21

22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 8 900, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 115, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 4 750, Różne opłaty i składki 5 920, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 6 840, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 097, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 360, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800, Składki na Fundusz Pracy 430, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 000, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 3 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 650, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 22

23 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, Podróże służbowe krajowe 1 500, Różne opłaty i składki 6 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 718, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 219, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 440,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 491, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 220, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 1 590, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Szkolne schroniska młodzieżowe 5 631, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 995, Składki na ubezpieczenia społeczne 523,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 23

24 4120 Składki na Fundusz Pracy 74, Zakup materiałów i wyposażenia 2 039, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 650, Stypendia różne 3 785, Zakup usług pozostałych 4 325, Podróże służbowe krajowe 540, Pozostała działalność , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 24

25 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,00 Id: F0AED361-13A7-4C27-ADAF-E9281ACE9550. Projekt Strona 25

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI.85.15 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XL RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XL.204.17 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017.

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017. UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit.,,d ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 6 UCHWAŁA NR XIV/117/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 452 UCHWAŁA NR XL/454/17 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 521 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 20 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 521 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 20 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 521 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo