Dokumentacja Techniczna Systemu Sawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Techniczna Systemu Sawa"

Transkrypt

1 Dokumentacja Techniczna Systemu Sawa Currenda sp. z.o.o Sopot AL. Niepodległości 703 A

2 SPIS TREŚCI 1.INSTALACJA SERWERA INSTALACJA WINDOWS 2005 SQL SERWER INSTALACJA MS FRAMEWORK INSTALACJA SQL SERVER INSTALACJA MS MANAGEMENT STUDIO INSTALACJA SERWERA MSDE ( SQL 7.0 ) PODŁĄCZANIE BAZY DANYCH PROGRAMU WYDZIAŁOWEGO DODAWANIE UśYTKOWNIKA DO BAZY PROGRAMU WYDZIAŁOWEGO DODAWANIE UśYTKOWNIKA I NADAWANIE PRAW DOSTĘPU DO BAZY DANYCH PROGRAMU WYDZIAŁOWEGO W SQL INSTALACJA PROGRAMU WYDZIAŁOWEGO NA LOKALNYM KOMPUTERZE UśYTKOWNIKA PLIKI KONFIGURACYJNE PROGRAMU WYDZIAŁOWEGO NA PRZYKŁADZIE WYDZIAŁU CYWILNEGO AKTUALIZACJA PROGRAMU NA PRZYKŁADZIE WYDZIAŁU CYWILNEGO USTAWIANIE DRUKARKI DLA PROGRAMU WYDZIAŁOWEGO INSTALACJA WORD_SRV PRAWA UśYTKOWNIKÓW W PROGRAMIE WYDZIAŁOWYM INTEGRACJA OPROGRAMOWANIA WYDZIAŁOWEGO Z SYSTEMEM SWOR INSTALACJA PROGRAMU WYDZIAŁ WYKONAWCZY, ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY ORAZ WIZYTACYJNY INSTALACJA I KONFIGURACJA APLIKACJI WYDZIAŁ WYKONAWCZY PLIKI KONFIGURACYJNE APLIKACJI WYDZIAŁ WYKONAWCZY AKTUALIZACJA PROGRAMU WYDZIAŁ WYKONAWCZY INTEGRACJA SYSTEMU WYDZIAŁ WYKONAWCZY Z SYSTEMEM FK FIRMY ALBIT INSTALACJA PROGRAMU ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNY AKTUALIZACJA PROGRAMU ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY INSTALACJA WYDZIAŁU WIZYTACYJNEGO AKTUALIZACJA PROGRAMU WYDZIAŁ WIZYTACYJNY ARCHIWIZOWANIE BAZ DANYCH TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH W WINDOWS 2005 SQL SERVER ODZYSKIWANIE BAZY Z BACK UP -U SERVER WINDOWS 2005 SQL TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ BAZY DANYCH PROGRAMU NA SERWERZE MSSQL ODTWARZANIE BAZY DANYCH Z WCZEŚNIEJ WYKONANEJ KOPII OPIS ELEMENTÓW POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANYCH PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE SAWA SYSTEM SAWA WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH AUTENTYKACJA UśYTKOWNIKÓW OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA PRZEZ SYSTEM SAWA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

3 1.Instalacja serwera 1.1Instalacja Windows 2005 SQL Serwer Spośród najbardziej popularnych systemów operacyjnych MS SQL Server 2005 moŝna zainstalować na Windows 2000 z SP4, Windows XP SP2 Professional oraz Windows Na platformach 32- bitowych instalacja powiedzie się na komputerach wyposaŝonych w procesor co najmniej 550 MHz (zalecane 1 GHz lub więcej), 256 MB RAM (zalecane 512 MB lub więcej). 1.2Instalacja MS Framework 2.0 MS.NET Framework MoŜna w wielkim skrócie powiedzieć, Ŝe jest to zbiór bibliotek które rozszerzają funkcjonalność serwera i bez których wersja 2005 nie moŝe być poprawnie zainstalowana. Wystarczy uruchomić wersje instalacyjną i w oknie z warunkami licencji zaznaczyć CheckBox jeśli warunki umowy są akceptowane. rys. Warunki umowy licencyjnej Microsoft.NET FRAMEWORK Instalacja SQL Server Po zainstalowaniu Frameworka naleŝy przejść do instalacji samego serwera baz danych. Jest to trochę bardziej skomplikowana operacja. Podobnie jak w poprzednim przypadku wybiera się opcje Next, aŝ do momentu kiedy gdy pojawi się ekran wyglądający następująco. 3

4 rys. Wybór sposobu autentykacji Tutaj administrator wybiera sposób autoryzacji połączeń z serwerem SQL. Microsoft zaleca stosowanie Windows Authentication Mode, jeśli to moŝliwe, ze względu na jakość zabezpieczeń, które są tam wykorzystywane. W tym przypadku, jeśli uŝytkownik łączy się uŝywając konta Microsoft Windows, serwer SQL sprawdza nazwę i hasło konta uŝywając informacji zapisanych w systemie Windows przy pomocy bezpiecznego protokołu Kerberos. Konto sa (system administrator) zostaje utworzone lecz jest zablokowane. Jeśli z jakichś względów uŝytkownik jest zmuszony do wybrania opcji Mixed Mode (np. w przypadku gdy nie jest skonfigurowana domena), musi pamiętać o utworzeniu mocnego hasła dla konta administratora (sa). Hasło SQL Server moŝe mieć długość od 1 do 128 znaków i zawierać kombinację liter, znaków i cyfr. Mocne hasło musi zawierać litery duŝe i małe, cyfry, znaki typu %,^ lub &. Jeśli wymyślone hasło nie będzie spełniało powyŝszych zasad i nie będzie mocne, uŝytkownik otrzyma komunikat: You must provide a strong sa password to continue SQL Server Setup. To review strong password requirements, click Help on the Authentication Mode page. tak długo, aŝ nie wprowadzi odpowiednio mocnego hasła. W tym przypadku naleŝy wybrać Windows authentication i kliknąć next. Po przejściu przez proces konfiguracji instalacji, program instalacyjny prosi o potwierdzenie instalacji. Po kliknięciu Install rozpocznie się instalacja Microsoft SQL Server Pomyślne zainstalowanie MS SQL Server 2005 zostanie zakomunikowane wyświetleniem informacji. NaleŜy potwierdzić, klikając Finish. 4

5 rys. Zakończenie instalacji. 1.4Instalacja MS Management Studio Management Studio jest produktem który umoŝliwia zarządzanie repozytorium danych za pomocą okienkowego interfejsu. Jest to bardzo przyjemny program integrujący zarówno usługi administracyjne jak i programistycznie związane (Query Analyzer + Enterprise Manager) z SQL Server Instalacja jest równieŝ prosta. Wystarczy kliknąć Next i czekać na zakończenie procesu instalacyjnego. rys. Instalacja Management Studio Express 5

6 . rys. Zakończona pomyślnie instalacja Management Studio Następnie uruchamić Start > Programy > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio. 1.5Instalacja serwera MSDE ( SQL 7.0 ) JeŜeli Sąd posiada własną wersję serwera SQL, nie ma potrzeby korzystania z wersji dostarczonej na płycie instalacyjnej. W przeciwnym wypadku moŝna skorzystać z wersji MSDE serwera SQL. Ręczna instalacja serwera SQL sprowadza się do przegrania folderu MSDE z płyty instalacyjnej (\Ms_sql\MSDE) do katalogu głównego dysku C:\ serwera a następnie w linii komend uruchomienia polecenia: C:\msde\MSDEx86.exe -s -a -fi c:\msde\unattend.iss" W czasie instalacji MSDE naleŝy wykazać się cierpliwością gdyŝ moŝe ona trwać do 10 minut i przeprowadzana jest w tzw. trybie cichym, który nie wyświetla informacji o postępach instalacji. Pomyślna instalacja serwera SQL objawia się pojawieniem ikony komputera w prawym dolnym rogu pulpitu Windows oraz pojawieniem się opcji Service Manager w menu startowym w opcji Programy -> Microsoft SQL Server 7.0. Uruchomienie tej opcji skutkuje pojawieniem się okna jak poniŝej. 6

7 rys. Okno zarządzające serwisami serwera SQL W tym oknie naleŝy uruchomić serwer SQL (Start) oraz zaznaczyć opcję Autostart service when OS starts, która decyduje o automatycznym starcie serwera SQL po uruchomieniu systemu operacyjnego. Instalacja MSDE jest moŝliwa na systemach operacyjnych firmy Microsoft nowszych niŝ Win Instalacja klienta baz danych MSSQL. Ostatnim procesem instalacji aplikacji jest instalacja klienta SQL. Instalator programu wydziałowego uruchomi go automatycznie. Ewentualnie moŝemy go zainstalować ręcznie wybierając z płyty instalacyjnej opcję: MS sql\x86\setup\setupsql.exe W obydwu przypadkach na początku wyświetlona zostanie informacja w języku angielskim, Ŝe moŝliwa jest tylko instalacja klienta SQL. Po zatwierdzeniu pojawi się, okno jak poniŝej, w którym naleŝy zaznaczyć opcje jak na przykładzie 7

8 rys. Instalacja klienta SQL 1.7Nawiązywanie połączenia pomiędzy jednostkami klienckimi a serwerem. Optymalne warunki połączenia pomiędzy serwerem SQL, a pozostałymi stacjami uzyskuje się, gdy serwer jest serwerem domeny, a uŝytkownicy na stacjach roboczych logują się do domeny. Praktyka wykazuje, Ŝe sieć komputerową stanowi tylko kilka jednostek, bez wyodrębnionego serwera. W przypadku, gdy serwer SQL, nie jest serwerem domeny, mogą nastąpić problemy w połączeniu pomiędzy serwerem SQL, a pozostałymi stacjami. W takiej sytuacji naleŝy ręcznie wskazać stacji roboczej, która z jednostek spełnia zadania serwera. W tym celu na stacji roboczej, która ma problemy z połączeniem się z serwerem SQL naleŝy uruchomić : Start - > Programy - > Microsoft SQL Server > Klient Network Utility. Spowoduje to otworzenie okna zawierającego spis serwerów SQL. rys. Spis serwerów SQL 8

9 Aby ustawić parametry połączenia pomiędzy stacją roboczą, a serwerem naleŝy wybrać przycisk Add (dodaj). rys. Ustawienie połączenia pomiędzy stacją a serwerem SQL Jako parametry naleŝy wpisać nazwę serwera, a następnie wskazać, za pomocą jakiego protokołu sieciowego ma następować komunikacja pomiędzy serwerem, a stacją roboczą. Zalecaną konfiguracją jest wybór protokołu TCP/IP (jeśli oczywiście taki zapewnia komunikację w sieci komputerowej). Praktyka wykazała, Ŝe występowanie protokołu IPX/SPX w znaczący sposób spowalnia komunikację pomiędzy serwerem SQL a jednostkami klienckimi. Zaleca się, aby na stacjach, gdzie protokół ten nie jest wymagany, nie był on instalowany. 2.Podłączanie bazy danych programu wydziałowego. Podłączanie bazy do Windows 2005 serwera SQL wykonuje się za pomocą przystawki management studio. Plik z bazą danych Data i Log umieszcza się w folderze C:\ Program Files\ Microsoft Sql serwer\mssql 1 \MSSQL. Następnie w konsoli naleŝy nacisnąć prawym przyciskiem na databeses i wybierać opcje attach po czym trzeba wskazać lokalizacje do pliku bazy danych. 9

10 rys. Podłączanie bazy danych w Windows 2005 SQL Server rys. Wskazanie na plik bazy danych do podłączenia. 10

11 rys. Wybrana baza danych do podłączenia Drugi sposób podłączania bazy danych polega na uŝyciu narzędzia Query Analyzer. NaleŜy wykonać następujące polecenie przy załoŝeniu, Ŝe podłączamy np. Wydział Cywilny. Sp_attach_db wcyw, C:\ MSSQL7\Data\wcyw_data.mdf, C:\MSSQL7\Data\wcyw_log.ldf PowyŜsze polecenie działa w kaŝdej wersji Servera SQL równieŝ w SQL Dodawanie uŝytkownika do bazy programu wydziałowego. Logowanie domenowe. Windows 2005 SQL Server. W Microsoft SQL Server Management Studio po rozwinięciu security i wybraniu logins administrator otrzyma dostęp do okna jak poniŝej z listą wszystkich uŝytkowników baz danych. Dodanie nowego uŝytkownika naleŝy wykonać naciskając prawy przycisk myszy w dowolnym miejscu tego okna i wybierając z menu New Login. UkaŜe się okno jak na kolejnym rysunku. 11

12 rys. Lista uŝytkowników baz danych. Następnym krokiem jest wyszukanie uŝytkownika domenowego przyciskiem search. UŜytkownika moŝna odnaleźć wpisując jego nazwę lub wybierając z listy którą moŝna odnaleźć klikając na przycisk zaawansowane, a następnie znajdź teraz. 12

13 rys. Dodawanie uŝytkownika domenowego jako uŝytkownika Windows 2005 SQL Server. rys. wyszukiwanie uŝytkownika domenowego. Tak dodanemu uŝytkownikowi moŝna przypisać odpowiednie prawa do bazy programu wydziałowego. Z listy uŝytkowników wybiera się uŝytkownika, następnie PROPERTIES klikając prawym przyciskiem myszy na uŝytkownika. Poprzez USER MAPPING wybiera się bazę do której moŝna nadać prawa dla uŝytkowania. Dla zwykłego uŝytkownika w zupełności wystarczające są prawa db_datareader i db_datawriter. Dla administratora bazy sa (system administartor) db_owner. 13

14 rys. Przydzielanie uŝytkownikowi praw do bazy Dodawanie uŝytkownika SQL bazy danych. Windows 2005 SQL Server. UŜytkownika SQL dodaje się podobnie jak uŝytkownika domenowego z poziomu okna Logins. Tym razem w oknie LOGIN- NEW naleŝy wybrać SQL server authentication, podać nazwę uŝytkownika (administrator bazy jako sa ) i odpowiednio bezpieczne hasło. Prawa uŝytkownikowi moŝna nadać poprzez USER MAPPING. Po odznaczeniu opcji Enforce Password Policy nie będzie konieczne podanie silnego hasła (odpowiednio skomplikowanego). Enforce Password Expiration hasło nigdy nie wygaśnie. 14

15 2.2Dodawanie uŝytkownika i nadawanie praw dostępu do bazy danych programu wydziałowego w SQL 7.0 Prawa dostępu moŝna uruchomić w systemie, gdzie uŝytkownicy logują się do serwera domeny a autoryzacja w aplikacji wydziałowej następuje na podstawie autoryzacji w domenie. Przed ustawieniem praw dostępu w aplikacji, naleŝy najpierw prawidłowo zdefiniować uŝytkowników po stronie serwera SQL. W tym celu na serwerze SQL trzeba uruchomić Enterprise Managera, połączyć się z serwerem, i wybrać opcję Security/Logins. 15

16 Następnie za pomocą prawego przycisku myszki wybrać opcję New login. W pojawiającym się oknie naleŝy na zakładce General wpisać login systemowy uŝytkownika (z domeny ) i sposób autoryzacji (na podstawie logowania do domeny ). 16

17 Na zakładce Database Access naleŝy wskazać, do której bazy danych nadane zostaną uŝytkownikowi prawa, a następnie rodzaj praw dostępu. UŜytkownikom wystarczy nadać prawa tylko do odczytu i zapisu (db_data_reader, db_data_writer). 3. Instalacja programu wydziałowego na lokalnym komputerze uŝytkownika Instalacja programu na lokalnych komputerach uŝytkowników jest bardzo intuicyjna. MoŜna ją uruchomić za pomocą ikony setup z folderu programu wydziałowego na dysku CD. Zanim rozpoczęta zostanie instalacja programu trzeba przeczytać warunki umowy licencyjnej, dopiero po zaakceptowaniu warunków licencji rozpocznie się właściwa instalacja programu. Instalator po zakończeniu instalacji powinien nas zapytać o instalacje klienta SQL oraz modułu do współpracy programu wydziałowego z edytorem word. 17

18 rys. Początek instalacji programu wydziałowego. rys. Ekran powitalny instalatora. rys. Warunki umowy licencyjnej. 18

19 rys. Wybór typu instalacji rys. Wybór katalogu synchronizacyjnego. 19

20 rys. Stan instalacji programu wydziałowego rys. Koniec instalacji programu Po naciśnięciu przycisku OK. instalator zapyta nas czy zainstalować klienta serwera SQL i moduł współpracy z Wordem. MoŜna z tego zrezygnować jeśli wcześniej klient był juŝ zainstalowany. 3.1Pliki konfiguracyjne programu wydziałowego na przykładzie wydziału Cywilnego Plik INI programów wydziałowych. [Database] ServerName=SERVEREK / nazwa serwera baz danych DataBaseName=wcyw1 / nazwa bazy danych Instal=1 /logowanie domenowe 0 / logowanie SQL 1 Logid=sa / login uŝytkownika SQL [Printers] 20

21 W celu zabezpieczenia programu przed niepowołanym dostępem moŝna skorzystać z dwóch sposobów uwierzytelniania uŝytkowników. Program pozwala na logowanie się za pomocą loginu i hasła uŝytkownika domenowego jeśli istnieje domena lub za pomocą loginu i hasła uŝytkownika naszej bazy danych. Aby skorzystać z logowania domenowego naleŝy w pliku INI ustawić parametr instal=0. Jeśli uŝywane będzie logowanie SQL naleŝy ustawić parametr Instal=1. Następnie w przypadku gdy korzysta się z logowania SQL trzeba na lokalnym komputerze uŝytkownika ustawić za pomocą jakiego loginu SQL uŝytkownik będzie się logował np. logid=kowalski. Podczas uruchomiania programu pojawi się okno z wpisaną juŝ nazwą uŝytkownika. Jedyne co uŝytkownik musi zrobić to wpisać poprawnie hasło (uŝytkownika bazy sql) Program porówna hasło jakie zostało podane z hasłem uŝytkownika bazy danych na naszym serwerze SQL o tym loginie. rys. Okno logowania SQL Plik SYC dla programów wydziałowych. syncop0=/src \\SERVEREK\wcyw\*.pbd /dest c:\wcyw\*.* /d /s syncop1=/src \\SEREVEREK\wcyw\*.exe /dest c:\wcyw\*.* /d /s W pliku SYC ustawia się ścieŝkę do katalogu synchronizacyjnego na serwerze. Na listingu powyŝej jest to ścieŝka \\SERVEREK\wcyw czyli na serwerze o nazwie SERVEREK jest katalog wcyw w którym będą umieszczone aktualizacje. To do jakiego folderu będą kopiowane aktualizacje ustawia się po skrócie / dest w powyŝszym przypadku aktualizacja będzie ściągana na dysk twardy lokalnego komputera na partycje C: do folderu Wcyw. 21

22 3.2Aktualizacja programu na przykładzie wydziału cywilnego. Logowanie SQL 1.) Na serwerze tworzy się katalog synchronizacyjny (np. wcyw), który jest udostępniany uŝytkownikom w sieci tak aby mieli moŝliwość kopiowania plików z tego katalogu. 2.) Do utworzonego katalogu synchronizacyjnego naleŝy rozpakować plik zawierający aktualizacje programu. Gdy juŝ istnieją jakieś pliki programu w folderze (np. poprzednia aktualizacja) system Windows moŝe pytać czy podmienić pliki na nowszą wersję, naleŝy zgodzić się na taka podmianę. 3.) Następnie naleŝy w pliku.syc na komputerze końcowego uŝytkownika ustawić ścieŝkę synchronizacyjną. Przykładowa ścieŝka do katalogu synchronizacyjnego wygląda nastepujaco: syncop0=/src \\SERVEREK\wcyw\*.pbd /dest c:\wcyw\*.* /d /s syncop1=/src \\SERVEREK\wcyw\*.exe /dest c:\wcyw\*.* /d /s gdzie /src \\SERVEREK\wcyw\ to ścieŝka do folderu synchronizacyjnego /dest c:\wcyw\ - miejsce w które kopiowana jest na końcowy komputer aktualna wersja programu. 4.) Teraz moŝna uruchomić program i przystąpić do aktualizacji oprogramowania oraz przebudowy bazy danych. Najlepiej zrobić to logując się jako uŝytkownik sa (system administrator). W pliki INI programu wydziałowego naleŝy dopisać linijkę logid=sa. Następnie uruchamiamy program (jeśli trzeba podajemy hasło uŝytkownika sa) spowoduje to skopiowanie plików z katalogu synchronizacyjnego naszego serwera na dysk twardy lokalnego uŝytkownika oczywiście pod warunkiem Ŝe uŝytkownik ma prawa do zapisu i modyfikacji tego folderu. 22

23 rys. Kopiowanie zawartości folderu synchronizacyjnego na dysk końcowego uŝytkownika. 5.) Po uruchomieniu programu jako uŝytkownik sa naleŝy wejść w zakładkę konfiguracja i wybierać opcje aktualizacja bazy danych. rys. Aktualizacja bazy danych 23

24 6.) Pomyślna przebudowa bazy danych powinna zaowocować komunikatem. 7.) W menu Pomoc moŝna teraz sprawdzić jaka aktualnie wersja programu jest uŝywana. rys. Sprawdzanie aktualnej wersji programu Na rysunku powyŝej widać, Ŝe aktualna wersja programu Wydział Cywilny to 1.07 (0316) czyli aktualizacja jest z 16 marca 2007 roku. Logowanie domenowe W przypadku logowania domenowego sytuacja wygląda podobnie, aby wykonać aktualizację naleŝy się zalogować na dowolnym komputerze końcowego uŝytkownika jako administrator domenowy. Następnie uruchomić program co spowoduje skopiowanie plików z katalogu synchronizacyjnego serwera na dysk lokalnego komputera i uruchomić przebudowę bazy danych (konfiguracja aktualizacja bazy danych). 24

25 3.3Ustawianie drukarki dla programu wydziałowego Po zainstalowaniu programu wydziałowego na lokalnych komputerach. Konieczne jest ustawienie drukarki z której będzie korzystał program wydziałowy. W tym celu trzeba uruchomić program i z menu konfiguracja wybrać opcje parametry wydruków. UkaŜe się nam okno w którym naleŝy ustawić drukarkę na której program będzie drukował pisma, koperty, zwrotki, wydruki A3. WaŜne, aby ustawianie drukarek wykonać jako administrator tego komputera. rys. ustawianie drukarek dla programu wydziałowego. rys. wybór drukarki sieciowej 25

26 3.4Instalacja Word_Srv Na płycie instalacyjnej dołączony jest moduł Word_srv który odpowiada za współpracę programu wydziałowego z edytorem MS Word. Instalacja programu jest intuicyjna. rys. Początek instalacji modułu współpracy z Wordem. rys. wybór folderu do którego zostanie zainstalowany Word_srv. Po kliknięciu przycisku Change Directory naleŝy wskazać folder programu wydziałowego w którym WordSrv powinien być zainstalowany. rys. wybór folderu do którego zostanie zainstalowany Word_srv 26

27 rys. start instalacji word_srv rys. instalacja word_srv w toku rys. Pomyślne zakończenie instalacji Word_srv Uwaga :W przypadku edytora Word w wersjach wyŝszych ( 2003 i 2007 ) naleŝy do folderu z zainstalowanym Word serverem wgrać plik Wordsrv.exe przeznaczony dla tych edytorów i dwukrotnie kliknąć na jego ikonę aby go aktywować. (plik jest dostępny na ftp://ftp.currenda.pl/sawa/wordsrv_2003/) 27

28 3.5Prawa uŝytkowników w programie wydziałowym. Po ustawieniu praw dostępu po stronie serwera SQL, moŝna przejść do ustawień praw dostępu do poszczególnych opcji aplikacji wydziałowej.domyślnie prawa dostępu nie są skonfigurowane. UŜytkownicy, którzy mają zdefiniowany dostęp po stronie serwera SQL, mają pełne prawa do korzystania z wszystkich funkcji programu. Aby program zaczął sprawdzać prawa dostępu naleŝy wejść do aplikacji wydziałowej i wybrać z menu Konfiguracja --> Uruchom prawa dostępu. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli autoryzacja odbywa się na podstawie loginu z domeny. Uruchomić tą opcję moŝe tylko uŝytkownik z prawami administratora serwera SQL. Po uruchomieniu sprawdzania praw dostępu, logowanie z kaŝdej stacji automatycznie będzie się odbywało na podstawie autoryzacji NT. Następnym krokiem jest ustawienie praw dostępu z menu Konfiguracja --> UŜytkownicy. W oknie UŜytkownicy naleŝy wybrać Dodaj, co spowoduje pojawienie się okna UŜytkownik. W tym oknie przede wszystkim naleŝy wybrać, któremu z uŝytkowników zdefiniowanych wcześniej po stronie serwera SQL będziemy nadawali prawa dostępu. W tym celu w polu Nazwa w systemie naleŝy wybrać z listy uŝytkownika, uzupełnić jego dane o imię i nazwisko, a następnie ustawić prawa dostępu do aplikacji. MoŜliwe są 3 tryby dostępu do poszczególnych funkcji: pełny (zapis i odczyt informacji), odczyt (tylko podgląd) oraz brak dostępu, gdy uŝytkownik nie moŝe ani zmodyfikować informacji, ani jej odczytać. W niektórych przypadkach wybranie opcji odczyt moŝe mieć taki sam skutek jak brak dostępu. Pole profil dostępu słuŝy do szybkiej modyfikacji praw dostępu. Wybranie określonego typu profilu, spowoduje automatycznie zamianę wszystkich pozycji praw dostępu na wybrany, jednak nie blokuje zmiany typu w poszczególnych pozycjach na inny. W oknie UŜytkownik pojawia się takŝe pole z tzw. numerem SID, na podstawie którego uŝytkownik jest identyfikowany w systemie. Pole to uzupełnia się automatycznie i nie ma większego znaczenia dla uŝytkownika. Po ustawieniu praw dostępu dla danego uŝytkownika naleŝy je zapisać. Prawa dostępu zaczynają działać przy ponownym uruchomieniu programu. W czasie ustawiania praw dostępu naleŝy pamiętać, aby przynajmniej jednemu uŝytkownikowi nadać pełne prawo do ustawiania praw dostępu. W przeciwnym wypadku przy ponownym uruchomieniu Ŝaden z uŝytkowników nie będzie miał moŝliwości modyfikacji praw dostępu, co w skrajnym przypadku moŝe doprowadzić do sytuacji, Ŝe Ŝaden z uŝytkowników nie będzie miał moŝliwości uruchomić programu z powodu braku praw dostępu. W takim wypadku naleŝy skontaktować się z Administratorem systemu, który uruchomi oprogramowanie, a następnie wybierze z menu Konfiguracja -- > Wyłącz prawa dostępu. Po wyłączeniu praw dostępu wszyscy uŝytkownicy mają pełen dostęp do wszystkich funkcji programu. 28

29 NaleŜy równieŝ pamiętać o tym, Ŝe raz zdefiniowanego uŝytkownika nie moŝna usunąć. Jeśli zdarzy się sytuacja, Ŝe dany uŝytkownik nie powinien mieć praw dostępu do aplikacji, naleŝy zmienić dostęp do wszystkich funkcji na brak. Takie ustawienie spowoduje, Ŝe uŝytkownik nie będzie mógł uruchomić programu. rys. spis poszczególnych pozycji z modułu do zarządzania uprawnieniami Administrator moŝe decydować o prawach repertoriów, kontrolek, szablonów, danych stron, innych stron itd. Ustawianie praw uŝytkownika powinno być poprzedzone dokładną analizą czynności wykonywanych przez uŝytkownika. - przykładowo gdy uŝytkownikowi zostaną odebrane prawa do odczytu repertorium ikony dodaj sprawę i zapisz sprawę będą nieaktywne.. -gdy uŝytkownikowi zostaną zabrane prawa do kontrolki uzasadnień w wykazach napis uzasadnienia zostanie zacieniony. 29

30 -podobnie się stanie gdy zabierzemy uŝytkownikowi prawa do szablonów. 3.6Integracja oprogramowania wydziałowego z systemem SWOR Wszystkie aplikacje wspomagające biurowość wydziałów procesowych Sądu wchodzące w skład systemu SAWA są nierozerwalnie zintegrowane z Systemem Wspomagania Organizacji Rozpraw SWOR. Pełna integracja oprogramowania umoŝliwia ograniczenie pracy UŜytkowników systemu do niezbędnego minimum. Konfiguracja W bazach aplikacji wydziałowych naleŝy wprowadzić dodatkowe parametry w tabeli konfig. Jeśli aplikacje wydziałowe wchodzące w skład pakietu SAWA mają współpracować z bazą SWOR, naleŝy ustawić parametr czyswor na 1. Dokonać tego moŝna z poziomu Query Analyzer a zapytaniem: use <nazwa bazy danych> update konfig set czyswor=1 np.: use wrodz update konfig set czyswor=1 30

31 Spowoduje to uaktywnienie się przycisków w oknie Terminarz aplikacji wydziałowej za pomocą których moŝna wysłać bieŝący termin do bazy SWOR, otworzyć Portal bądź e-wokandę (Zapisz do SWOR, Portal, e-wokanda ). Dodatkowo naleŝy ustalić parametr swor_wydzial w bazie danych aplikacji wydziałowej oznaczający identyfikator wydziału w systemie SWOR. Identyfikator ten powinien odpowiadać polu numer w tabeli wydzial w bazie swor. Jest on podstawą do prawidłowej współpracy z systemem ewidencji wokand, oraz w ustawieniach konfiguracyjnych aplikacji wydziałowej naleŝy podać adres http portalu: serwera>/portal/default.aspx. i adres http Ewokandy: serwera>/portal/wokanda/edycja.aspx Rys - Ustawienia konfiguracyjne Aby było moŝliwe nawiązanie współpracy programów wydziałowych z bazą SWOR naleŝy na kaŝdej stacji zainstalować dodatkowy moduł SoapToolkit oraz wgrać plik wokadna.wsdl do folderu aplikacji wydziałowej. Po wprowadzeniu tych parametrów moŝliwa jest do przesłania informacja z poziomu aplikacji wydziałowej do bazy Swor. Odbywa się to w oknie Terminarz, za pomocą opcji Operacje--> Zapisz do SWOR lub za pomocą przycisku Zapisz do SWOR. Po wybraniu tej opcji informacje o bieŝącym terminie zostaną przesłane do bazy systemu SWOR. 31

32 Rys Operacje zapis do SWOR Przed wysłaniem informacji o terminie, termin musi mieć wpisany numer sali oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia (teoretyczną). Jeśli wpisany numer sali nie znajduje odzwierciedlenia w bazie systemu SWOR pojawi się stosowna informacja. Godziny rozpoczęcia i zakończenia mają znaczenie w przypadku, gdy na jednej sali tego samego dnia odbywa się kilka terminów. W takim wypadku na podstawie wpisanych godzin rozpoczęcia i zakończenia system SWOR będzie prezentował bieŝącą wokandę (bieŝącą wokandą jest ta, w której godzina zakończenia jeszcze nie nadeszła). Dodatkowo w bazie SWOR naleŝy wprowadzić oznaczenia Wydziałów w tabeli wydzial. Numer wydziału musi opowiadać parametrowi swor_wydzial w bazie aplikacji wydziałowej. W polu wydzial naleŝy wpisać nazwę wydziału. Komunikacja między aplikacjami Sworserwis Do komunikacji pomiędzy aplikacjami wydziałowymi wchodzącymi w skład pakietu SAWA a bazą Swor wykorzystywany jest tzw. WebService, czyli usługa sieci Web, która umoŝliwia wymianę informacji pomiędzy róŝnymi systemami. Aby móc zapisać informacje w aplikacji wydziałowej do bazy Swor, za pomocą technologii Web Service, wymagane jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania SoapToolkit. Dodatkowo w aplikacji wydziałowej musi się znaleźć plik z opisem Web Servisu. 32

33 Plik ten musi się nazywać wokanda.wsdl. Plik jest wspólny dla wszystkich programów wydziałowych, które mają łączyć się z tym samym serwerem baz danych, na których znajduje się baza Swor. Plik ten naleŝy następnie wgrać do foldera aplikacji wydziałowych na kaŝdej stacji, która ma współpracować z bazą Swor. 4.Instalacja programu Wydział Wykonawczy, Oddział administracyjny oraz Wizytacyjny 4.1Instalacja i konfiguracja aplikacji Wydział Wykonawczy Po udanym podłączeniu bazy danych dla Wydziału Wykonawczego moŝna przystąpić do instalacji programu. Instalacja programu jest bardzo intuicyjna. Uruchomienie instalatora następuje po dwukrotnym kliknięciu na ikonę setup, którą znajdziemy na płycie instalacyjnej w folderze Wydzwyk. Automatycznie pojawi się ekran powitalny instalatora w którym za pomocą przycisku Dalej wywołany zostanie ekran z warunkami licencji programu. Jeśli warunki licencji są akceptowane naleŝy wybrać przycisk TAK. Pojawi się ekran z moŝliwością wyboru typu instalacji. Do wyboru są 3 typy instalacji: -instalacja sieciowa dla serwera podczas której instalowany jest program wydziałowy oraz serwer MSDE. -instalacja sieciowa dla jednostki klienckiej podczas której instalowany jest program oraz klient SQL. -instalacja jednostanowiskowa uŝywana do instalacji programu wydziałowego, serwera MSDE oraz klienta SQL. Po wybraniu typu instalacji zostanie zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Podczas procesu instalacji uŝytkownik zostanie zapytany o nazwę serwera na którym baza dla wydziału wykonawczego została podłączona oraz o nazwę tej bazy. 33

34 rys. Ekran rozpoczynający instalację programu Wydział Wykonawczy rys. Ekran powitalny instalatora programu Wydział Wykonawczy 34

35 rys. Ekran z warunkami umowy licencyjnej rys. Ekran wyboru typu instalacji 35

36 rys. Ekran z komunikatem o pomyślnym zainstalowaniu serwera SQL 7.0 rys. Ekran wyboru miejsca docelowej instalacji programu Wydział Wykonawczy rys. Ekran wyboru folderu docelowej instalacji 36

37 rys. Wskazanie serwera na którym znajduje się baza programu Wydział Wykonawczy rys. Ekran z prośbą o podanie właściwej nazwy bazy danych dla programu Wydział Wykonawczy. 37

38 rys. Ekran wyboru folderu synchronizacyjnego rys. Ekran z pytaniem o instalacje klienta SQL. 38

39 4.2Pliki konfiguracyjne aplikacji Wydział Wykonawczy W folderze programu Wydział Wykonawczy Wydzwyk znajdują się trzy pliki konfiguracyjne. WW.ini, WW.syc oraz dodatkowy plik z ustawieniami importu danych z programów wydziałowych. 1.) W pliku WW.ini wpisane są informacje takie jak nazwa serwera do którego podłączona jest baza danych programu oraz nazwa samej bazy. Po instalacji programu plik będzie miał wpisane ustawienia pod kątem danych które uŝytkownik podał podczas instalacji. W linijce DBparm=DBTextLimit='32000' istnieje moŝliwość ustawienia sposobu logowania. Jeśli na końcu tego wiersza dopisana zostanie secure=1 oznaczać to będzie, Ŝe uŝytkownicy uwierzytelniają się za pomocą logowania SQL, secure=0 oznacza logowanie domenowe. ServerName=currenda //nazwa serwera do którego podłączona jest baza danych DBMS=MSS Microsoft SQL Server 6.x DataBase=ww //nazwa bazy danych Logid=sa DBparm=DBTextLimit='32000', secure=1 // parametr secure=0 dla logowania SQL //parametr secure=1 dla logowania domenowego Przykładowy plik ww.ini 2.) W pliku ww.syc ustawiane są ścieŝki do folderu synchronizacyjnego [sync] syncop0=/src \\currenda\ww\*.pbd /dest c:\wydzwyk\*.* /d /s syncop1=/src \\currenda\ww\*.exe /dest c:\wydzwyk\*.* /d /s syncop2=/src \\currenda\ww\szablon\*.pbd /dest c:\wydzwyk\szablon\*.* /d /s syncop3=/src \\currenda\ww\szablon\*.exe /dest c:\wydzwyk\szablon\*.* /d /s [end] exec=c:\wydzwyk\ww.exe Przykładowy plik ww.syc 3.) W ostatnim pliku definiujemy moŝliwość importu danych z programów wydziałowych (np. Wydział Karny i Wydział Grodzki). Dla kaŝdego wydziału z którego będą pobierane dane naleŝy utworzyć osobną sekcję w której naleŝy podać numer wydziału nazwę serwera na którym znajduje się baza danych dla danego wydziału oraz nazwę tej bazy. [VI] //numer wydziału orzeczniczego ServerName=currenda //ustawienie importu danych z wydziału grodzkiego DataBase=wykrocz [XVIII] ServerName=currenda DataBase=wkrej //numer wydziału orzeczniczego //ustawienie importu danych z wydziału karnego rejonowego [IV] //numer wydziału orzeczniczego ServerName=currenda //ustawienie importu danych z wydziału karnego I instancja. DataBase=wkar1 Przykładowy plik ini z ustawieniem importu danych z programów wydziałowych 39

40 4.3Aktualizacja programu wydział Wykonawczy Oprogramowanie dla wydziału wykonawczego jest nieustannie udoskonalane w związku z tym wymaga co pewien czas aktualizowania. Aktualizacje są dostarczane w formie spakowanego archiwum rar które naleŝy rozpakować, a zawartość skopiować do katalogu synchronizacyjnego na serwerze. W folderze z programem znajduje się ikona uruchamiająca moduł administratora programu wydział wykonawczy. Z tego poziomu po wgraniu nowej wersji programu naleŝy dokonać przebudowy bazy danych. W tym celu naleŝy uŝyć opcji baza aktualizacja bazy danych. rys. moduł administratora (przebudowa bazy danych) 4.4Integracja systemu Wydział Wykonawczy z systemem FK firmy Albit System Wydział Wykonawczy umoŝliwia transfer informacji o zaksięgowanych w module Księga Dochodów wpłatach dotyczących naleŝności sądowych. Uruchomienie wymiany danych wymaga wykonania następującej sekwencji czynności konfiguracyjnych: Zdefiniowanie źródła danych ODBC Za pomocą apletu systemu Windows odbcad32 ( start -> uruchom zdefiniować źródło danych dla sterownika FireBird o dowolnej nazwie. odbcad32) naleŝy 40

41 W polu database naleŝy wprowadzić lokalizację bazy danych Księgi Dochodów systemu Albit. Pole Data Source Name moŝe być dowolnie wypełnione a jego zawartość będzie istotna w kolejnym kroku konfiguracji. Zdefiniowanie połączenia z zewnętrzną bazą danych Definicji połączenia z bazą dochodów dokonuje się za pomocą modułu WW administrator w funkcji: Baza -> połączenia z zewnętrznymi bazami danych. W oknie, jak na powyŝszym rys. naleŝy: - Za pomocą przycisku Dodaj wprowadzić nową definicję 41

42 - Wypełnić nowoutworzoną definicję połączenia podając jako typ: FK-ODBC, jako Server/Nazwa DSN nazwę DSN zdefiniowaną przy okazji tworzenia źródła danych ODBC ( patrz pkt 1 ). Pola nazwa uŝytkownika i hasło są określone przez dostawcę systemu FK ( typowo jest to odpowiednio SYSDBA oraz masterkey) Po zdefiniowaniu połączenia moŝna sprawdzić poprawność wprowadzonych nastaw za pomocą przycisku Testuj. Komunikat o pomyślnym nawiązaniu połączenia upowaŝnia do wykonania kolejnego kroku konfiguracyjnego, którym jest: Określenie związku pomiędzy paragrafami dochodów sądowych a księgami naleŝności Operacji tej naleŝy dokonać równieŝ za pomocą aplikacji WW administratora, funkcja: Baza- > konfiguracja połączenia FK Albit.-> NaleŜności Za pomocą w/w funkcji naleŝy ustalić związek pomiędzy paragrafami dochodów budŝetowych a księgami naleŝności sądowych podając odpowiednio typ poszczególnych naleŝności. Wpisy definiujące związki winny być dokonane osobno dla grzywien oraz kosztów i opłat sądowych. Parametryzacja połączenia zgodnie z podanymi krokami umoŝliwia transfer danych z systemu Księga Dochodów (c) Albit do systemu Wydział Wykonawczy (c) Currenda sp z o.o. 4.5Instalacja programu Oddziału Administracyjny Proces instalacji programu dla oddziału administracyjnego zaczyna się po dwukrotnym kliknięciu na ikonę setup, która znajduje się w folderze ADM. Instalacja jest intuicyjna i nie wymaga specjalnych umiejętności. Do wyboru są 3 typy instalacji. - Instalacja sieciowa dla serwera - Instalacja sieciowa dla jednostki klienckiej - Instalacja jednostanowiskowa 42

43 rys. start instalacji programu oddział Administracyjny rys. ekran powitalny instalatora 43

44 rys. warunki umowy licencyjnej rys. wybór rodzaju instalacji 44

45 rys. instalacja programu rys. instalacja klienta SQL rys. Ikona uruchamiająca program oddział administracyjny W folderze Adm znajdują się dwa pliki konfiguracyjne adm.ini oraz adm.syc. W pierwszym z plików istnieje moŝliwość wskazania serwera na którym jest podłączona baza danych oraz nazwy tej bazy. W drugim z tych plików moŝna ustawić ścieŝkę do folderu synchronizacyjnego do którego będą wgrywane aktualizacje oprogramowania na serwerze. 45

46 [Database] ServerName =Currenda // nazwa serwera do którego podłączona jest baza adm DataBaseName=adm // nazwa bazy danych programu oddział administracyjny Instal=1 [Security] SECURITY_ON=0 Fragment pliku adm.ini [log] file= replace=0 verbose=2 [sync] syncop0=/src \\serwer\adm\*.pbd /dest C:\adm\*.* /d syncop1=/src \\serwer\adm\*.exe /dest C:\adm\*.* /d [variables] [end] exec=c:\adm\adm.exe parm= [start] show=1 cancel=0 Zawartość pliku adm.syc 4.6Aktualizacja programu Oddział Administracyjny Aktualizacja oprogramowania odbywa się z poziomu głównego okna programu. Po rozpakowaniu archiwum całą jego zawartość naleŝy wgrać do folderu synchronizacyjnego, następnie dokonać przebudowy bazy danych. Przebudowa bazy danych odbywa się z poziomu głównego okna programu (Menu Konfiguracja Administrowanie bazą Przebudowa bazy). rys. Przebudowa bazy danych po wgraniu nowej wersji programu 46

47 4.7Instalacja Wydziału Wizytacyjnego Instalacja programu wydział Wizytacyjny przebiega w podobny sposób jak w programach dla wydziałów orzeczniczych. Podczas instalacji uŝytkownik ma moŝliwość wyboru trzech typów instalacji : -instalacja sieciowa dla serwera -instalacja sieciowa dla jednostki klienckiej -instalacja jednostanowiskowa Po udanej instalacji programu na pulpicie pojawi się ikona którą będzie moŝna uruchomić program. W folderze Wiz zostaną utworzone dwa pliki Wiz.ini oraz Wiz.syc w których moŝna ustalić informację na którym serwerze jest podłączona baza danych oraz jaką ma nazwę, a takŝe ścieŝkę do katalogu synchronizacyjnego na serwerze. rys. Ekran powitalny 47

48 rys. Warunki umowy licencyjnej rys. Wybór typu instalacji 48

49 rys. Wskazanie folderu synchronizacyjnego rys. Ikona programu na pulpicie komputera 4.8Aktualizacja programu wydział wizytacyjny Po rozpakowaniu archiwum z aktualizacją pliki naleŝy podrzucić do folderu synchronizacyjnego na serwerze. Następnym krokiem jest uruchomienie programu jako administrator i przebudowanie bazy. MoŜna to wykonać z poziomu głównego okna programu w menu konfiguracja administracja bazy danych przebudowa bazy danych. Tak jak na poniŝszym ekranie. 49

50 5.Archiwizowanie baz danych W dziale tym zostanie poruszone zagadnienie archiwizacji bazy danych oraz odtwarzania bazy danych z archiwum. Obydwie czynności zostały opisane zarówno dla serwera SQL w wersji 2005 jak i MSDE Tworzenie kopii zapasowych w Windows 2005 SQL Server Windows 2005 SQL Server udostępnia kreator, który prowadzi krok po kroku nas podczas tworzeniu nowego planu backupów. Maitenance Plan Wizard moŝna znaleźć w Management studio. Pierwszym krokiem będzie nadanie nazwy naszego planu kopii zapasowych. Dalej trzeba wybrać czy tworzona kopia bazy będzie róŝnicowa (differential) czy pełna (full) oraz wskazać gdzie będą przechowywane kopie baz ( na taśmie DAT czy na dysku serwera). Ostatnim krokiem jest ustawienie częstotliwości oraz pory dnia kiedy będzie tworzona kopia bazy danych. rys. Ekran powitalny Kreatora Bacupów. 50

51 rys. Nazwa planu kopii, wybór Servera i rodzaju logowania. rys. Wybór rodzaju Back Up-u. 51

52 rys. Wybór bazy do archiwizacji i miejsca archiwizacji kopii bazy. rys. Wybór przycisku Change pozwala na ustawienie częstotliwości tworzenia bacupów. 52

53 rys. Ustawienia częstotliwości tworzenia back up-ów. 5.2Odzyskiwanie bazy z back up -u server Windows 2005 SQL. W celu odzyskania bazy z backup-u naleŝy kliknąć prawym przyciskiem myszy na bazę danych i wybrać opcje jak na poniŝszym screenie. Kolejnym krokiem jest wskazanie z jakiej kopii baza ma zostać odtworzona. rys. Odzyskiwanie bazy danych z archiwum. 53

54 rys. Wybór bazy na której ma być przeprowadzona operacja odzyskiwania danych z back up-u 5.3Tworzenie kopii zapasowej bazy danych programu na serwerze MSSQL 7.0 rys. Enterprise Manager. Ustawianie Maintenance Plan. 54

55 Po uruchomieniu Enterprise Managera istnieje moŝliwość ustawienia planu tworzenia bacupów za pomocą narzędzia Maintenance Plan. W tym celu naleŝy zaznaczyć z listy bazę która zostanie zarchiwizowana, a następnie prawym przyciskiem myszy wywołać menu z którego dane narzędzie moŝna uruchomić. W oknie jak na rysunku poniŝej wybiera się bazy danych które mają być archiwizowane i moŝna wtedy przejść dalej. rys. Wybór bazy danych do archiwizacji za pomocą Maintenance Plan Następnym krokiem jest wybór miejsca docelowego w którym będzie przechowywana kopia bazy danych. MoŜe to być dysk twardy naszego serwera ewentualnie kaŝdy inny nośnik danych który zapewni nam bezpieczeństwo danych (np. Taśma DAT ). W tym oknie mamy równieŝ moŝliwość ustalenia częstotliwości wykonywania archiwizacji bazy danych. W tym celu naleŝy kliknąć przycisk change. Spowoduje to wyświetlenie okna jak na rysunku poniŝej. rys. Wybór miejsca składowania kopii bazy danych 55

56 Istnieje moŝliwość ustawienia codziennej archiwizacji bazy ( daily) cotygodniowej (weekly) oraz comiesięcznej (monthly). Administrator ma moŝliwość decydowania w jaki dzień i o jakiej porze kopia będzie wykonywana. W przypadku duŝych wydziałów rozsądną polityką jest ustawienie dwóch Maintanence Planów jednego do wykonywania kopii całej bazy i drugiego który kopiowałby tylko róŝnice w zawartości bazy danych w krótszych okresach czasu.. rys. Ustawianie częstotliwości wykonywania kopii zapasowych. Po ustawieniu wszystkich warunków dotyczących naszego planu wykonywania backupów naleŝy potwierdzić wszystko przyciskiem Ok. i sprawdzić czy faktycznie ustawione są poprawne wszystkie warunki. Na następnym rysunku 5 widać, Ŝe archiwizacja będzie wykonywana na dysk twardym serwera codziennie o godzinie 15:00. rys. Ustawienia dotyczące planu archiwizacji i miejsca przechowywania kopii bazy danych. 56

57 5.4Odtwarzanie bazy danych z wcześniej wykonanej kopii W przypadku utraty danych w bazie w prosty sposób moŝna je odzyskać. SłuŜy do tego opcja Restore Database. Administrator musi w takim przypadku wybrać źródło z którego będzie odtwarzana baza danych. W przypadku gdy wykonywana była z duŝą częstotliwością kopia róŝnicowa bazy danych ( Differential Backup ) istnieje duŝe prawdopodobieństwo, Ŝe pracownicy nie utracą efektów swojej pracy. rys. Wybór bazy do przywrócenia z kopii zapasowej rys. Wybór backupu z którego odtworzona będzie baza danych programu. 57

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP

Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP Instalacja i konfiguracja serwera IIS z FTP IIS (Internet Information Services) jest to usługa dostępna w systemach z rodziny Windows Server, pozwalająca na obsługę i utrzymanie własnych stron WWW oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA

CZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA !!! UWAGA Program Do windykacji naleŝności WINDYKATOR naleŝy instalować wyłącznie poprzez załączony Instalator programu, co zapewni prawidłową pracę. INSTALOWANIE RĘCZNE LUB INSTALOWANIE SERVERA np.. MS

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Konserwacja i archiwizacja bazy danych Kraków, grudzień 2008r. Konserwacja bazy danych Konserwacja baz danych naleŝy do dobrych i poŝytecznych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi windykacji Instrukcja instalacji systemu (rev 1.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi windykacji instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW System KS-FKW składa się z - bazy danych, schemat KS - część dla danych wspólnych dla programów KAMSOFT - bazy danych, schemat FK (lub FKxxxx w zaleŝności

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003.

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003. Informator Techniczny 87 14-12-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja ActiveFactory 9.1 PL Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT

Zarządzanie Infrastrukturą IT Zarządzanie Infrastrukturą IT Instalacja komponentu eserver na SQL Serwerze 2000 przy istniejącej instancji EAUDYTORINSTANCE Data modyfikacji: 2007-03-20, 14:36 opracował: Maciej Romanowski v 2.2.0 powered

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Copyright 2012 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2012 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Instalacja systemu KSOP na serwerze Copyright 2012 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 153 25-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Historian 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo