ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA"

Transkrypt

1 ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna Bydgoszcz tel / fax.0-52 / Oddział w Gdańsku ul. Długie Ogrody Gdańsk tel / fax / Gdańsk luty 2009

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Instalacja MSDE Instalacja MSXML Pełna instalacja EKN Udostępnienie i mapowanie katalogów EKN Aktualizacja wersji EKN Odinstalowanie EKN Wgranie z kopii zapasowej POSTDATA S.A.

3 1. Wstęp Użytkownik otrzymuje płytę zawierającą pliki instalacyjne: program MSDE (Microsoft SQL Serwer Desktop Engine); program MSXML; Elektroniczna Książka Nadawcza. W pierwszej kolejności należy zainstalować MSDE oraz MSXML, na końcu Elektroniczną Książkę Nadawczą. Instalacje mogą przebiegać bezpośrednio z płyty, można także utworzyć własny katalog na dysku komputera i przekopiować do niego zbiory. W przypadku komputerów posiadających systemy operacyjne: Windows, 2000, XP, instalację należy przeprowadzić z konta Użytkownika posiadającego uprawnienia Administratora. Uruchomienie aplikacji powinno odbywać się z konta Użytkownika zaawansowanego. Użytkownik systemu operacyjnego VISTA przed instalacją EKN powinien wyłączyć funkcję kontroli konta użytkownika. W tym celu należy wybrać polecenia: Panel sterowania Konta użytkowników Włącz lub wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika (Rys. 1). Pole Użyj funkcji Kontrola konta użytkownika, aby pomóc w ochronie komputera musi być wyłączona. Rys. 1. Kontrola konta użytkownika w systemie Vista POSTDATA S.A. 3

4 2. Instalacja MSDE Jeśli na komputerze Klienta Użytkownika Elektronicznej Książki Nadawczej zainstalowano wcześniej serwer MSDE (w celu korzystania z innych aplikacji, na pasku ikon w prawym dolnym rogu ekranu widoczna jest ikona ), wówczas nie ma potrzeby przeprowadzania ponownej instalacji serwera i można przejść do kolejnego etapu instalacji MSXML (co opisano w rozdziale poniżej). W celu zainstalowania MSDE (Microsoft SQL Serwer Desktop Engine) należy uruchomić plik setup.exe znajdujący się w katalogu MSDE. Program samodzielnie instaluje serwer, przedstawiając na ekranie okienko postępu czynności. 4 POSTDATA S.A.

5 3. Instalacja MSXML W celu zainstalowania programu MSXML należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić plik o nazwie msxml.msi. System przedstawia okienko inaugurujące instalację programu MSXML (Rys. 2). Rys. 2. Okienko inaugurujące instalację programu MSXML 2. W celu kontynuowania procesu instalacji należy nacisnąć przycisk Next program przedstawia okienko z treścią licencji (Rys. 3). Dalsza instalacja programu jest możliwa po zaakceptowaniu warunków tej licencji. W tym celu należy zaznaczyć pole I accept the terms in the License Agreement (pole przyjmuje postać ), a następnie zaakceptować przyciskiem Next. Rys. 3. Okienko z treścią licencji 3. Następnie program instalacyjny przedstawia okienko, w którym należy wpisać dane Użytkownika (Rys. 4, w polach User Name nazwisko Użytkownika, w polu Organization np. nazwę firmy). POSTDATA S.A. 5

6 Rys. 4. Okienko z danymi Użytkownika 4. Następnie przyciskiem Next należy przejść do następnego okienka, które umożliwia ostateczne wydanie dyspozycji zainstalowania programu MSXML (Rys. 5). W tym celu należy wybrać przycisk Install Now programu MSXML.. W tym momencie rozpoczyna się faktyczna instalacja Rys. 5. Możliwość wydania dyspozycji zainstalowania programu MSXML 5. Program instalacyjny przedstawia okienko, w którym widać postęp w procesie instalacji (Rys. 6). 6 POSTDATA S.A.

7 Rys. 6. Okienko przedstawiające postęp w procesie instalacji programu MSXML 6. Po zakończeniu czynności pojawia się informacja o pomyślnym zainstalowaniu programu MSXML (Rys. 7). Proces instalacyjny należy zakończyć przyciskiem Finish. Rys. 7. Informacja o pomyślnym zainstalowaniu programu MSXML Po zainstalowaniu programu MSXML należy ponownie uruchomić komputer (polecenia Start Zamknij wybór z listy Uruchom ponownie, Rys. 8), a następnie przejść do instalacji EKN. POSTDATA S.A. 7

8 Rys. 8. Ponowne uruchamianie komputera 8 POSTDATA S.A.

9 4. Pełna instalacja EKN Elektroniczna Książka Nadawcza powinna być zainstalowana jako ostatnia po serwerze MSDE oraz programie MSXML. Podczas czynności instalacyjnych na dysk komputera wgrywana jest aplikacja oraz baza danych Elektronicznej Książki Nadawczej. W celu zainstalowania aplikacji należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić plik o nazwie Instaluj.exe. Na ekranie monitora pojawia się okienko instalacyjne EKN (Rys. 9). Rys. 9. Okienko instalacji Elektronicznej Książki Nadawczej W polu Typ czynności Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z opcji: Pełna instalacja następuje pełna instalacja Elektronicznej Książki Nadawczej; Wgranie z kopii zapasowej funkcja umożliwia przywrócenie poprzedniej wersji aplikacji z kopii zapasowej. W tym momencie należy pozostawić domyślnie podpowiadaną opcję: Pełna instalacja. 2. W celu kontynuowania procesu instalacji należy nacisnąć przycisk Dalej program przedstawia okienko z treścią licencji i warunków użytkowania programu (Rys. 10). POSTDATA S.A. 9

10 Rys. 10. Okienko z treścią warunków użytkowania programu Kontynuacja instalacji nastąpi tylko po zaakceptowaniu warunków, czyli zaznaczeniu pola Akceptuję warunki licencji (pole przyjmuje postać ). 3. W celu kontynuowania procesu instalacji należy nacisnąć przycisk Dalej program przedstawia okienko umożliwiające nawiązanie połączenia z serwerem (Rys. 11). Rys. 11. Okienko umożliwiające nawiązanie połączenie z serwerem 4. W polu Wybierz komputer pełniący rolę serwera bazy danych należy wybrać z listy odpowiedni komputer. Domyślnie podpowiadana jest nazwa Użytkownika komputera. Listę można rozwinąć za pomocą przycisku. Jeśli pole Wybierz komputer pełniący rolę serwera bazy danych jest pusta (nie została podpowiedziana nazwa komputera), wówczas należy wpisać kropkę. (po naciśnięciu przyciski Połącz następuje łączenie z lokalnym serwerem). 5. Następnie należy nacisnąć przycisk Połącz. W tym momencie pojawia się okienko autoryzacji Użytkownika (Rys. 12). W polu Użytkownik podpowiadana jest wartość sa. W polu Hasło należy wprowadzić taką samą wartość sa i zaakceptować okienko przyciskiem Akceptuj. Następuje połączenie z serwerem. 10 POSTDATA S.A.

11 Rys. 12. Autoryzacja Użytkownika 6. Po nawiązaniu połączenia z serwerem instalator przedstawia informacje dotyczące serwera oraz przycisk umożliwiający wstrzymanie połączenia (przycisk Rozłącz, Rys. 13). Nawiązanie łączności jest jednocześnie dowodem, że instalacja serwera przebiegła prawidłowo. Rys. 13. Okienko przedstawiające nawiązanie połączenia z serwerem 7. Następnie przyciskiem Dalej należy przejść do okienka, w którym wytyczone zostają docelowe katalogi, w których zostanie wgrana aplikacja Elektroniczna Książka Nadawcza oraz baza danych (Rys. 14). Rys. 14. Okienko przedstawiające lokalizację folderów aplikacji i bazy danych POSTDATA S.A. 11

12 Domyślnie program podpowiada katalog Postdata na dysku C (C:\Program Files\Postdata\EKN). Jeśli Użytkownikowi odpowiada taka lokalizacja, to należy wcisnąć przycisk Dalej. Jeśli katalog Postdata nie istnieje, to instalator informuje o tym odpowiednimi komunikatami (jako katalog docelowy oraz dodatkowy dla bazy danych, Rys. 15 i Rys. 16). Na pytanie o założenie katalogu należy udzielić odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak). Rys. 15. Pytanie o utworzenie docelowego katalogu Postdata Rys. 16. Pytanie o utworzenie katalogu dla bazy danych Jeśli Użytkownikowi nie odpowiada wgranie aplikacji do podpowiadanej lokalizacji, to może wskazać inny katalog po naciśnięciu przycisku Zmień pojawia się okienko, w którym można wybrać właściwy katalog (Rys. 17). Rys. 17. Okienko umożliwiające zmianę docelowego katalogu aplikacji lub bazy danych 8. Po naciśnięciu przycisku Dalej program instalacyjny zgłasza gotowość do zainstalowania aplikacji oraz bazy danych Elektronicznej Książki Nadawczej (Rys. 18). 12 POSTDATA S.A.

13 Rys. 18. Informacja o gotowości programu do zainstalowania aplikacji i bazy danych 9. Instalacja aplikacji i bazy danych następuje po naciśnięciu przycisku Dalej. Program przedstawia okienko, w którym widać postęp w procesie instalacji (Rys. 19). Rys. 19. Okienko, w którym widać postęp w procesie instalacji Elektronicznej Książki Nadawczej 10. Po zakończeniu czynności program proponuje utworzenie skrótów umożliwiających szybki dostęp do aplikacji (Rys. 20): ikona na pulpicie oraz wywołanie aplikacji z menu Start EKN (niepotrzebny skrót można odznaczyć). POSTDATA S.A. 13

14 Rys. 20. Propozycja utworzenia skrótów do aplikacji 11. Po zakończeniu czynności pojawia się informacja o pomyślnym zainstalowaniu Elektronicznej Książki Nadawczej (Rys. 21). Należy zakończyć proces instalacyjny naciskając przycisk Zakończ. Rys. 21. Informacja o pomyślnym zainstalowaniu Elektronicznej Książki Nadawczej Instalację Elektronicznej Książki Nadawczej można przerwać w dowolnej chwili, po wybraniu przycisku Przerwij lub naciśnięciu klawisza ESC. Program instalacyjny przedstawia wówczas komunikat informujący o braku zakończenia czynności instalacyjnych i prosi o potwierdzenie przerwania działania instalatora (Rys. 22). Udzielenie odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak) powoduje anulowanie akcji, udzielenie odpowiedzi negatywnej (przycisk Nie) powoduje kontynuację procesu instalacji. Rys. 22. Komunikat pojawiający się podczas przerwania procesu instalacyjnego 14 POSTDATA S.A.

15 5. Udostępnienie i mapowanie katalogów EKN Serwer SQL wraz z bazą danych Elektronicznej Książki Nadawczej mogą być zainstalowane na komputerze pełniącym rolę serwera dla innych stacji roboczych. Z takiej konfiguracji można korzystać zarówno w przypadku pracy jedno-, jak i wielostanowiskowej (aplikacja umożliwia jednoczesną pracę wielu Użytkowników). W takim przypadku na każdej stacji, która będzie korzystała z aplikacji należy udostępnić katalog roboczy, w którym znajdują się pliki Elektronicznej Książki Nadawczej. Udostępnienie katalogu umożliwi Użytkownikowi połączenie swej stacji z serwerem i bazą danych EKN. Udostępnienie i mapowanie katalogu 1. Na stacji roboczej, która ma korzystać z serwera SQL i bazy danych EKN zainstalowanych na innym komputerze, należy wybrać polecenie Mój komputer, odszukać katalog, który ma być udostępniony, zaznaczyć go i wybrać polecenia: Plik Udostępnianie i zabezpieczenia, wybrać zakładkę Udostępnianie, zaznaczyć pole Udostępnij ten folder (Rys. 23). Rys. 23. Okienko udostępniania katalogu roboczego dla Elektronicznej Książki Nadawczej 2. Następnie należy nacisnąć przycisk Uprawnienia System Windows przedstawia okienko Uprawnienia udziału (Rys. 24). W tym momencie należy nacisnąć przycisk Dodaj, aby wskazać typy obiektów, których dotyczy udostępnienie aplikacji (Rys. 25). POSTDATA S.A. 15

16 Rys. 24. Okienko uprawnień udziału Rys. 25. Okienko umożliwiające wskazanie typów obiektów, których dotyczy udostępnienie 3. Następnie należy wybrać przycisk Typy obiektów System przedstawia okienko, w którym należy zaznaczyć typ: Komputery i zaakceptować wybór przyciskiem OK (Rys. 26). Rys. 26. Określanie typu obiektów, które będą upoważnione 4. Następnie w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania (Rys. 25 powyżej) należy wpisać nazwę komputera, na którym jest zainstalowany serwer SQL z bazą EKN i sprawdzić poprawność wpisu przyciskiem Sprawdź nazwy. Jeśli nazwa jest poprawna, System akceptuje ją. Jeśli nie, wówczas przedstawia okienko, w którym należy skorygować nazwę. W przypadku poprawności nazwy należy nacisnąć przycisk OK. Nazwa serwera pojawi się w okienku uprawnień udziału (Rys. 27). 16 POSTDATA S.A.

17 Rys. 27. Okienko uprawnień udziału z widoczną nazwą serwera, na którym znajduje się baza EKN 5. W polu Uprawnienia dla Zezwalaj należy zaznaczyć pole Pełna kontrola. Następnie należy potwierdzić ustawienia przyciskiem OK. 6. Następnie należy zamapować udostępniony katalog roboczy, czyli przypisać odpowiednią literę dysku, aby uzyskać szybki dostęp do katalogu. W tym celu należy ponownie wywołać polecenie Mój komputer, odszukać i zaznaczyć udostępniony katalog i wybrać polecenia: Narzędzia Mapuj dysk sieciowy. System Windows przedstawia okienko mapowania katalogu (Rys. 28). Rys. 28. Okienko mapowania udostępnionego katalogu jako dysku sieciowego W polu Dysk należy wybrać literę dysku dla połączenia z udostępnionym katalogiem, zaś w polu Folder, za pomocą przycisku Przeglądaj, należy znaleźć lokalizację katalogu i nacisnąć przycisk Zakończ. Aplikację Elektroniczna Książka Nadawcza należy uruchamiać z zamapowanego dysku sieciowego. POSTDATA S.A. 17

18 6. Aktualizacja wersji EKN W celu wgrania aktualnej wersji Elektronicznej Książki Nadawczej należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić plik instalacyjny nowej wersji EKN. Plik posiada nazwę: Instaluj.exe. Na ekranie monitora pojawia się okienko programu instalacyjnego (Rys. 29). Rys. 29. Okienko instalatora aktualizującego wersję Elektronicznej Książki Nadawczej 2. W celu kontynuowania procesu aktualizacji wersji EKN należy nacisnąć przycisk Dalej program instalacyjny przedstawia okienko informujące o lokalizacji katalogu aplikacji, numerze dotychczasowej wersji, nazwie serwera SQL oraz bazy danych (Rys. 30). Rys. 30. Okienko przedstawiające lokalizację aplikacji i bazy danych W polu Katalog kopii podpowiadany jest katalog, do którego skopiowana zostanie dotychczasowa wersja EKN. Katalog ten można zmienić po naciśnięciu przycisku Zmień pojawia się okienko, w którym można wybrać właściwą lokalizację (jak na Rys. 17 na str. 11). 18 POSTDATA S.A.

19 Zaznaczenie pola Pomiń tworzenie kopii zapasowej powoduje, że instalator nie utworzy kopii zapasowej. Domyślnie pole nie jest zaznaczone, więc kopia zostanie utworzona. W celu przejścia do kolejnego okienka należy nacisnąć przycisk Dalej. 3. Jeśli w komputerze nie założono wcześniej katalogu przechowywania kopii zapasowej, to program zareaguje odpowiednim komunikatem i zaproponuje utworzenie katalogu. W tym celu należy zaakceptować poniższy komunikat (przycisk Tak, Rys. 31). Rys. 31. Komunikat informujący o braku katalogu do wgrania kopii zapasowej Elektronicznej Książki Nadawczej 4. Następnie program instalacyjny informuje o gotowości dokonania aktualizacji wersji Elektronicznej Książki Nadawczej (Rys. 32). W celu kontynuowania procesu instalacyjnego należy nacisnąć przycisk Dalej. Rys. 32. Informacja o gotowości dokonania aktualizacji wersji Elektronicznej Książki Nadawczej 5. Następnie program przedstawia okienko autoryzacji Użytkownika (jak na Rys. 12 na str. 11). W polu Użytkownik podpowiadana jest wartość sa. W polu Hasło należy wprowadzić taką samą wartość sa i zaakceptować okienko przyciskiem Akceptuj. Następuje aktualizacja wersji: tworzenie kopii zapasowej poprzedniej wersji oraz instalowanie składników nowej (Rys. 33). POSTDATA S.A. 19

20 Rys. 33. Okienko przedstawiające postęp w instalacji składników wersji 6. Na koniec zostaje przedstawione okienko z informacją o pomyślnym wykonaniu czynności (Rys. 34). Należy zakończyć proces instalacyjny naciskając przycisk Zakończ. Rys. 34. Informacja o udanym uaktualnieniu wersji EKN Jeśli instalacja przebiegła niepomyślnie, wówczas program automatycznie przywróci dotychczasową wersję EKN. 20 POSTDATA S.A.

21 7. Odinstalowanie EKN Odinstalowanie Elektronicznej Książki Nadawczej odbywa się za pomocą tego samego pliku, co instalacja. Instalator usuwa tylko aplikację i bazę danych EKN, natomiast nie odinstalowuje serwera SQL (zobacz punkt 8 poniżej). W celu usunięcia EKN należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić plik o nazwie Instaluj.exe. Na ekranie monitora pojawia się wówczas okienko instalacyjne EKN (Rys. 35). W polu Typ czynności program podpowiada operację: Usunięcie systemu. Rys. 35. Okienko odinstalowania Elektronicznej Książki Nadawczej 2. W celu kontynuowania procesu odinstalowania EKN należy nacisnąć przycisk Dalej. 3. Program instalacyjny przedstawia okienko z informacjami dotyczącymi aplikacji, serwera SQL oraz bazy danych (Rys. 36). Rys. 36. Okienko z informacjami dotyczącymi aplikacji, serwera SQL oraz bazy danych POSTDATA S.A. 21

22 4. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawia się okienko z informacją o gotowości programu do wykonania zamierzonej czynności (Rys. 37). Należy ponownie nacisnąć przycisk Dalej. Rys. 37. Okienko z informacją o gotowości programu do wykonania zamierzonej czynności 5. Po wybraniu przycisku Dalej pojawia się okienko autoryzacji Użytkownika (jak na Rys. 12 na str. 11). W polu Użytkownik podpowiadana jest wartość sa. W polu Hasło należy wprowadzić taką samą wartość sa i zaakceptować okienko przyciskiem Akceptuj. 6. Następnie program usuwa aplikację i bazę danych Elektronicznej Książki Nadawczej (lecz nie odinstalowuje serwera SQL), przedstawiając okienko z widocznym postępem w wykonywaniu czynności. 7. Na koniec na ekranie monitora pojawia się informacja o pomyślnym usunięciu EKN (Rys. 38). Należy nacisnąć przycisk Zakończ. Rys. 38. Informacja o pomyślnym usunięciu Elektronicznej Książki Nadawczej 8. Należy pamiętać, że instalator usuwa tylko aplikację i bazę danych Elektronicznej Książki Nadawczej. Serwer SQL (MSDE) można usunąć za pomocą poleceń w menu Windows: Start Ustawienia Panel sterowania Dodaj lub usuń programy Microsoft SQL Serwer Desktop Engine Usuń (Rys. 39). 22 POSTDATA S.A.

23 Rys. 39. Usuwanie serwera SQL POSTDATA S.A. 23

24 8. Wgranie z kopii zapasowej Przywrócenie poprzedniej wersji Elektronicznej Książki Nadawczej możliwe jest po wcześniejszym odinstalowaniu wersji aktualnej. Następnie należy wykonać następujące czynności: 1. Ponownie uruchomić plik programu instalacyjnego Instaluj.exe. Na ekranie monitora pojawia się okienko instalacyjne EKN (jak na Rys. 9 na str. 9). W polu Typ czynności Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z opcji: Pełna instalacja następuje pełna instalacja aktualnej wersji Elektronicznej Książki Nadawczej; Wgranie z kopii zapasowej funkcja umożliwia przywrócenie poprzedniej wersji EKN z kopii zapasowej (Rys. 40). W tym momencie należy rozwinąć listę wyboru przyciskiem lub klawiszem SPACJA i wybrać opcję: Wgranie z kopii zapasowej. Rys. 40. Wybór opcji Wgranie z kopii zapasowej 2. W celu kontynuowania procesu przywracania poprzedniej wersji EKN należy nacisnąć przycisk Dalej program instalacyjny przedstawia okienko umożliwiające wybór pliku, w którym znajduje się kopia zapasowa (Rys. 41). 24 POSTDATA S.A.

25 Rys. 41. Okienko umożliwiające wybór pliku, w którym znajduje się kopia zapasowa Za pomocą przycisku Zmień pojawia się okienko, w którym można wybrać lokalizację kopii zapasowej EKN (jak na Rys. 17 na str. 12). Po wskazaniu pliku z kopią program odczytuje numer wersji i prezentuje go w polu Wersja aplikacji w kopii (Rys. 42). Rys. 42. Wskazany katalog z kopią oraz numer wersji aplikacji 3. Po naciśnięciu przycisku Dalej program instalacyjny zgłasza gotowość do zainstalowania kopii zapasowej Elektronicznej Książki Nadawczej (Rys. 43). POSTDATA S.A. 25

26 Rys. 43. Gotowość programu do zainstalowania kopii zapasowej Elektronicznej Książki Nadawczej 4. Należy ponownie wybrać przycisk Dalej, a program instalacyjny przystępuje do wgrywania składników aplikacji, przedstawiając jednocześnie okienko autoryzacji Użytkownika (jak na Rys. 12 na str. 11). W polu Użytkownik podpowiadana jest wartość sa. W polu Hasło należy wprowadzić taką samą wartość sa i zaakceptować okienko przyciskiem Akceptuj. 5. Po zakończeniu czynności pojawia się informacja o pomyślnym wgraniu kopii Elektronicznej Książki Nadawczej (Rys. 44). Należy zakończyć proces instalacyjny naciskając przycisk Zakończ. Rys. 44. Informacja o pomyślnym wgraniu kopii Elektronicznej Książki Nadawczej 26 POSTDATA S.A.

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji programu 4Trans, TachoScan, GBOX autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl MPU Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie Przewodnik po instalacji aplikacji IUCLID 5 Samodzielna aplikacja Instalator dla Microsoft Windows grudzień 2011 r. Informacja prawna Ani Europejska Agencja Chemikaliów, ani

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows

Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Przywracanie bazy danych systemu Sz@rk po zmianie komputera lub reinstalacji Windows Spis treści Wstęp... 1 1. Wykonanie kopii zapasowej aktualnej bazy danych... 2 2. Instalowanie serwera MS SQL na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Instalacja Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WYMAGANIA... 4 2.1 SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 4 2.2 PROGRAMOWE... 4 2.3 KONFIGURACJA SQL... 4 2.4 LICENCYJNE... 4 3 PŁYTA INSTALACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji Instalacja Serwera aktualizacji Spis treści Wstęp 4 Jak działa automatyczna aktualizacja 5 Aktualizacja z wykorzystaniem mechanizmu udostępnienia plików w systemie Windows 6 Konfiguracja serwera aktualizacji...

Bardziej szczegółowo