System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl"

Transkrypt

1 System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja

2 Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura instalacji... 4 Ustanowienie połączenia z bazą danych Uruchomienie Aplikacji Aktualizacja do wersji Wczytanie licencji Ręczna instalacja oprogramowania Główne okno programu Założenie kont użytkowników Ustalenie Trybu pracy aplikacji eabi Tryb Uproszczony Tryb Rozszerzony Ustawienie parametrów Słowniki systemu Obszar/funkcja Obszar przetwarzania danych osobowych Programy Komórki organizacyjne Zakres Upoważnienia

3 Wstęp System eabi wspomaga pracę Administratora Bezpieczeostwa Informacji. System umożliwia prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ustawę o ochronie danych osobowych. Niniejszy dokument przedstawia opis instalacji systemu w wersji Wymagania systemowe System Operacyjny: Microsoft Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7.NET Framework 3.5 Serwer bazy danych: Microsoft SQL Server 2005 SP2, lub wyższy Microsoft SQL 2005 SP2 Express lub wyższy Uprawnienia zapisu do katalogu programu. Zawartość płyty Wersja instalacyjna aplikacji eabi Wersja Serwer Wersja Klient Umowa licencyjna Katalog NARZĘDZIA Platforma.NET Framework 3.5 SQL Express 2008 SQL Server Management Studio Express Windows Installer wersja 3 Katalog INSTRUKCJE Opis program eabi Opis instalacji program eabi Instrukcja wczytania licencji Opisy zmian w kolejnych wersjach 3

4 Katalog SQL Skrypty sql Katalog WZORY Zawiera przykłady szablonów dokumentów Procedura instalacji 1. Uruchomid plik setup.exe z katalogu SETUP_2_1_0_SERWER lub pobrad ze strony internetowej <Wersja 2_1_0 Serwer> 2. Jeżeli na komputerze brak jest zainstalowanego środowiska.net Framework 3.5 oraz SQL Serwera instalator zainstaluje je automatycznie. 3. Do zainstalowania.net Framework 3.5 niezbędne jest połączenie z Internetem, gdyż instalator pobierze niezbędne pliki z sieci. Po instalacji.net Framework 3.5 niezbędne może byd ponowne uruchomienie komputera. Rysunek 1 Instalacja niezbędnych komponentów 4. Następnie instalator przejdzie do instalacji serwera bazy danych SQL Serwer 2008 Express. UWAGA: Ilustracje zwierają opis instalacji SQL Serwer 2005 i w rzeczywistości mogą się nieco różnid. 4

5 Rysunek 2 Instalacja SQL Serwer System sprawdzi konfigurację, klikamy <Next> Rysunek 3 Sprawdzenie systemu 5

6 Rysunek 4 Dane użytkownika Możemy podad imię i nazwę firmy, klikamy <Next> Rysunek 5 wybór komponentów 6

7 Wybrad do instalacji komponent Connectivity Components jak na rysunku 5. Pozostałe opcje pozostawiamy bez zmian. Kliknąd <Next> Rysunek 6 Ustalenie trybu autoryzacji SQL Serwera Wybrad tryb autoryzacji użytkowników na serwerze SQL. Aplikacja eabi umożliwia skonfigurowanie połączenia w dowolnym trybie. Zalecamy wybranie trybu Mixed Mode. Po wybraniu trybu Mixed Mode należy ustanowid hasło użytkownika sa oraz je zapamiętad! 7

8 Rysunek 7 Konfiguracja Kont SQL Serwera Zaznaczyd 2 opcje jak na rys 7 Rysunek 8 Raportowanie błędów 8

9 Zalecamy nie zaznaczad automatycznego raportowania. Nacisnąd przycisk <Install> Rysunek 9 Rozpoczęcie procesu instalacji Po zainstalowaniu SQL Serwera następuje instalacja plików aplikacji eabi Rysunek 10 Instalacja plików aplikacji eabi 9

10 Należy zaakceptowad umowę licencyjną. Rysunek 11 Umowa Licencyjna Rysunek 12 Instalacja bazy danych Zrzut ekranu na rysunku 12 przedstawia formularz do instalacji bazy danych. System podpowiada domyślne ustawienia. Nazwę serwera bazy danych, oraz nazwę bazy danych. Wybierając autoryzację 10

11 serwera przy użyciu identyfikatora należy wpisad identyfikator SA oraz hasło ustanowione podczas instalacji serwera. Rysunek 13 Gotowośd instalatora do instalacji eabi Rysunek 14 Pomyślne zainstalowanie aplikacji 11

12 Ustanowienie połączenia z bazą danych. Podczas pierwszego uruchomienia programu należy skonfigurowad sposób łączenia się aplikacji z bazą danych serwera SQL. Jeżeli system został zainstalowany z domyślnymi ustawieniami nie ma potrzeby konfigurowania połączenia. Aby przejśd do opcji konfiguracji połączenia z bazą danych, na ekranie logowania należy kliknąd na napis Połączenie. Następnie należy wpisad lub wybrad z listy nazwę serwera bazy danych wraz z instancją. Wybrad tryb autoryzacji użytkownika oraz nazwę bazy danych. Wybierając tryb <Use SQL Server Authentication> można wpisad nazwę użytkownika sa oraz hasło ustanowione podczas instalacji SQL Serwera. Opcja Serwery wyszukuje w sieci zainstalowane serwery MS SQL. Ustawienia aplikacji związane z połączeniem z bazą danych zawarte są w piku eabi.exe.config. Domyślne ustawienia aplikacji: Serwer: localhost\sqlexpress Tryb: Windows Authentication Baza danych: eabi Rysunek 15 Ustawienie parametrów dostępu do bazy danych. Po wpisaniu właściwych parametrów połączenia należy zatwierdzid zmiany przyciskiem Zapisz Aby zapisad zmiany parametrów połączenia należy posiadad uprawnienia zapisu do katalogu, w którym został zainstalowany program. Uruchomienie Aplikacji Aby rozpocząd pracę w systemie należy się zalogowad, podając login użytkownika i hasło. System posiada predefiniowanego użytkownika o nazwie: admin, hasło admin. 12

13 Rysunek 16 Logowanie do systemu Aktualizacja do wersji UWAGA: Przed wykonaniem aktualizacji zaleca się wykonanie kopii bezpieczeostwa bazy danych. Przed aktualizacją oprogramowania należy odinstalowad starsze wersje programu Wersja jest kolejną po Instalator automatycznie zaktualizuje bazę danych z wersji Aby dokonad aktualizacji systemu do wersji należy uruchomid instalatora programu SETUP_2_1_0_KLIENT i postępowad zgodnie z poleceniami wydawanymi przez instalatora. Podczas pierwszego uruchomienia nowej wersji program sprawdzi czy konieczna jest aktualizacji struktury bazy danych. Jeżeli tak to aktualizacja dokona się automatycznie z poziomu programu. SQL. Od wersji z poziomu aplikacji można również założyd konta użytkowników na serwerze Należy jednak pamiętad aby użytkownik posiadał uprawnienia do modyfikacji struktury bazy danych SQL Serwera. W katalogu SQL znajdują się również skrypty do ręcznej aktualizacji struktury bazy danych. Update_z_1_6_0_do_1_7_0.sql Update_z_1_7_0_do_2_0_0.sql 13

14 Update_z_2_0_0_do_2_1_0.sql Aby dokonad aktualizacji rejestru zbiorów danych osobowych należy uruchomid procedurę ProcRejestrZbiorow_2_1. (Menu Administrator>Poprawki). Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie Opis nowości wersji Wczytanie licencji Rysunek 17 Wczytanie licencji Po instalacji program działa w trybie demo. W wersji demo możliwe jest wpisanie do bazy danych tylko 5 rekordów. Licencję można wczytad w opcji Administrator > dane podmiotu lub na ekranie logowania należy nacisnąd przycisk <Połączenie> a następnie przycisk <Licencja>. Ręczna instalacja oprogramowania. Oprogramowanie eabi można zainstalowad na już istniejącym serwerze bazy danych. Instalator rozpozna czy w systemie jest zainstalowany SQL Serwer. Na ekranie z instalacją bazy danych ( rysunek 12) należy ustawid parametry połączenia z istniejącym serwerem bazy danych. Wraz z aplikacją eabi w katalogu programu instalują się również skrypty SQL do samodzielnej instalacji bazy danych. W takim przypadku oprogramowanie instalujemy z wersji SETUP_2_1_0_KLIENT Główne okno programu. Po poprawnym zalogowaniu uruchamia się główne okno programu. Po lewej stronie aplikacji znajduje się zakładka z najważniejszymi funkcjami. W górnej części okna znajduje się menu oraz pasek 14

15 ikon z najważniejszymi funkcjami programu. Dostęp do niektórych funkcji systemu uzależniony jest od posiadania praw administratora systemu. Rysunek 18 Główne okno programu Każdy formularz składa się z paska przycisków umożliwiających operacje na danych. W górnej części formularza znajduje się pasek nawigacyjny z funkcjami filtrowania i wyszukiwania danych. Przycisk Odśwież powoduje ponowne załadowanie danych do formularza. Kliknięcie na nagłówek kolumny w tabeli wyświetlanych danych spowoduje posortowanie danych. Np. aby wyświetlid dane w kolejności alfabetycznej wg. Nazwiska należy kliknąd nagłówek Nazwisko. Rysunek 19 Główne okno programu. Przykład formularza 15

16 Założenie kont użytkowników. Jednym z pierwszych czynności jakie należy wykonad powinno byd zdefiniowanie kont użytkowników systemu. Aby dodad użytkownika należy kliknąd Menu Administrator >Użytkownicy. Na formularzu Użytkownicy należy przycisnąd przycisk Dodaj. Rysunek 20 Użytkownicy Rysunek 21 Dodawanie nowego użytkownika systemu Dodając nowego użytkownika możemy przypisad prawa administratora (rys. 21). Opcja ta jest nadrzędna w stosunku do uprawnieo nadanych na formularzu głównym. To oznacza, że program w pierwszej kolejności sprawdza czy ta opcja jest zaznaczona. Jeżeli tak dalsze uprawnienia nie są analizowane. Aby więc uwzględnid szczegółowe uprawnienia do różnych funkcji programu opcja 16

17 Administrator musi byd odznaczona. Aby przypisad szczegółowe uprawnienia do systemu należy wybrad opcję Edytuj uprawnienia (rys. 20). System sam generuje login użytkownika według zasad ustawionych w parametrach aplikacji Administrator> Parametry>Login. Od wersji 1.1 możliwe jest wygenerowanie hasła startowego i wydrukowanie. Aplikacja przechowuje dane w bazie danych SQL Serwer. Istnieją dwa sposoby łączenia się z bazą danych. Ustala to administrator instalując aplikację. Podczas zakładania użytkowników aplikacji eabi można automatycznie utworzyd konta użytkowników na serwerze SQL. W przypadku logowania przy pomocy konta Windows można ustawid domyślnie w jaki sposób ma byd tworzony login w zależności o konfiguracji systemów informatycznych użytkownika. Dodana funkcjonalnośd aplikacji ma szczególne znaczenie w sytuacji gdy oprogramowanie eabi użytkowane jest w sieci przez wielu użytkowników, a sposób połączenia z bazą danych realizowany jest za pomocą <Windows Authentication>. W przypadku połączenia za pomocą <SQL Server Authentication> zakładanie kont nie jest konieczne ponieważ można pracowad na jednym koncie SQL Serwera. Przy zakładaniu kont system sprawdza w jakim trybie łączy się z serwerem bazy danych. Rysunek 22 Zakładanie kont na serwerze SQL 17

18 Ustalenie Trybu pracy aplikacji eabi. Aplikacja od wersji 2 może pracowad w dwóch różnych trybach. Różnica w pracy polega na innym sposobie wydawania upoważnieo do przetwarzania danych osobowych. Tryb pracy aplikacji można ustalid w opcji Administrator > Tryb Pracy Systemu. (Rys 23) Rysunek 23 Tryb pracy systemu Tryb Uproszczony. Dotychczasowy tryb pracy aplikacji. W tym trybie upoważnienie zawiera jeden zakres dla wielu zbiorów danych, oraz jeden identyfikator użytkownika w systemie informatycznym. Tryb Rozszerzony. W trybie rozszerzonym możliwe jest ustalenie odrębnego zakresu oraz identyfikatora dla każdego zbioru danych. Możliwe jest również ustalenie uprawnieo w systemie informatycznym. Wygląd i zawartośd upoważnienia można wybrad z dostępnych wzorców. Dla użytkowników, którzy chcieliby przełączyd się do trybu rozszerzonego została udostępniona procedura ProcTrybRozszerzony_2_0, która przepisuje zakres upoważnienia z trybu uproszczonego do każdego zbioru w trybie rozszerzonym. 18

19 Ustawienie parametrów. Aby ustawid parametry programu należy kliknąd menu Administrator> Parametry. Aplikacja generuje na upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych, identyfikator użytkownika w systemie informatycznym, na podstawie liter z imienia i nazwiska. Należy ustawid z ilu liter imienia i nazwiska będzie generowany identyfikator. Rysunek 24 Parametry, Identyfikator Podobnie jak w przypadku identyfikatora, na zakładce login ustalamy z ilu liter imienia i nazwiska zostanie utworzona nazwa użytkownika, za pomocą, której użytkownik programu będzie się logował do systemu eabi. Rysunek 25 Parametry Login Na zakładce Obszar ustalamy domyślne wartości przy wpisywaniu obszaru przetwarzania danych osobowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kiedy obszar przetwarzania znajduje się w jednej lokalizacji (miejscowośd, ulica). 19

20 Rysunek 26 Parametry, Obszar Na zakładce Upoważnienie ustalamy domyślną datę wystawienia upoważnienia, oraz czy na upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych drukowad stanowisko oraz komórkę organizacyjną. Rysunek 27 Upoważnienie Zakładka grafika służy do zdefiniowania obrazów graficznych na upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych. Na upoważnieniu do przetwarzania danych osobowych można umieścid 3 obrazy graficzne w nagłówku dokumentu. Opcja wczytaj powoduje wczytanie pliku do bazy danych. Aby grafika drukowała się na upoważnieniu należy zaznaczyd odpowiedni checkbox. 20

21 Rysunek 28 Parametry, Grafika Menu Administrator> Sposób numerowania upoważnieo. Umożliwia zdefiniowanie w jaki sposób mają byd numerowane upoważnienia. System automatycznie nadaje kolejne numery upoważnieo. W tej opcji można ręcznie zmienid kolejnośd lub zmienid rok. Rysunek 29 Sposób numerowania upoważnieo Parametry>Hasło. Umożliwia zdefiniowanie długości hasła oraz stopnia jego złożoności. 21

22 Rysunek 30 Parametry - Hasło 22

23 Słowniki systemu. Obszar/funkcja Słownik funkcja opisuje przeznaczenie obszaru przetwarzania danych osobowych. Należy podad symbol literowy oraz opis. Dane będą umieszczone w opisie obszaru przetwarzania danych osobowych. Rysunek 31 Funkcje i opis obszaru przetwarzania danych osobowych Obszar przetwarzania danych osobowych Rysunek 32 Obszar przetwarzania danych osobowych 23

24 Programy Rysunek 33 Słownik programy Komórki organizacyjne Rysunek 34 Słownik Komórki organizacyjne Zakres Upoważnienia 24

25 Umożliwia zdefiniowanie słownika z zakresem upoważnienia. Podczas wystawiania nowego upoważnienia możliwe jest wybranie pozycji z wcześniej zdefiniowanej listy. Rysunek 35 Zakres Upoważnienia 25

26 Spis rysunków Rysunek 1 Instalacja niezbędnych komponentów... 4 Rysunek 2 Instalacja SQL Serwer... 5 Rysunek 3 Sprawdzenie systemu... 5 Rysunek 4 Dane użytkownika... 6 Rysunek 5 wybór komponentów... 6 Rysunek 6 Ustalenie trybu autoryzacji SQL Serwera... 7 Rysunek 7 Konfiguracja Kont SQL Serwera... 8 Rysunek 8 Raportowanie błędów... 8 Rysunek 9 Rozpoczęcie procesu instalacji... 9 Rysunek 10 Instalacja plików aplikacji eabi... 9 Rysunek 11 Umowa Licencyjna Rysunek 12 Instalacja bazy danych Rysunek 13 Gotowośd instalatora do instalacji eabi Rysunek 14 Pomyślne zainstalowanie aplikacji Rysunek 15 Ustawienie parametrów dostępu do bazy danych Rysunek 16 Logowanie do systemu Rysunek 17 Wczytanie licencji Rysunek 18 Główne okno programu Rysunek 19 Główne okno programu. Przykład formularza Rysunek 20 Użytkownicy Rysunek 21 Dodawanie nowego użytkownika systemu Rysunek 22 Zakładanie kont na serwerze SQL Rysunek 23 Tryb pracy systemu Rysunek 24 Parametry, Identyfikator Rysunek 25 Parametry Login Rysunek 26 Parametry, Obszar Rysunek 27 Upoważnienie Rysunek 28 Parametry, Grafika Rysunek 29 Sposób numerowania upoważnieo Rysunek 30 Parametry - Hasło Rysunek 31 Funkcje i opis obszaru przetwarzania danych osobowych Rysunek 32 Obszar przetwarzania danych osobowych Rysunek 33 Słownik programy Rysunek 34 Słownik Komórki organizacyjne Rysunek 35 Zakres Upoważnienia

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Opis zmian w wersji 2.0.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Opis zmian w wersji 2.0.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Opis zmian w wersji 2.0.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wersja 2.0.0... 3 Wstęp.... 3 Wykaz zmian.... 3 Tryby pracy aplikacji eabi....

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda.

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. wersja 2.2 data 4 września 2008 SPIS TREŚCI: A. Instalacja oprogramowania esoda... 3 B. Rozwiązywanie problemów...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9 Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR Wersja dokumentu 1.0 Strona 1/9 Spis treści 1. Instalacja binariów bazy danych... 3 2. Tworzenie struktury bazy... 5 2. Instalacja aplikacji ADR...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi pizzerii Instrukcja instalacji systemu (rev 2.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi pizzerii instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Instrukcja Użytkownika wersja

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Instrukcja Użytkownika wersja www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Instrukcja Użytkownika wersja 2.3.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania systemowe... 5 Wykaz zmian w programie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT

Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT 2015 Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja:

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja: Dodatek dla Subiekt nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Instrukcja Użytkownika wersja

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Instrukcja Użytkownika wersja www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji Instrukcja Użytkownika wersja 2.4.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp...5 Wymagania systemowe...5 Wykaz zmian w programie...5

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi windykacji Instrukcja instalacji systemu (rev 1.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi windykacji instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu humansoft MiniCorax

Instalacja systemu humansoft MiniCorax Instalacja systemu humansoft MiniCorax Instalator systemu humansoft MiniCorax umożliwia przeprowadzenie procesu instalacji w trzech trybach: standardowy pełny niestandardowy Instalacja Standardowa zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Użytkownika wersja

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Użytkownika wersja www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Użytkownika wersja 2.0.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 4 Wykaz zmian w programie...

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

LExx-M v. 1.0. Instrukcja użytkowania. Program do odczytu wskazao liczników energii elektrycznej. www.fif.com.pl

LExx-M v. 1.0. Instrukcja użytkowania. Program do odczytu wskazao liczników energii elektrycznej. www.fif.com.pl F&F ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl LExx-M v. 1.0 Program do odczytu wskazao liczników energii elektrycznej Instrukcja użytkowania www.fif.com.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda.

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. wersja 2.3 data 18 czerwca 2008 Spis treści: WYMAGANIA SYSTEMU:... 2 Instalacja oprogramowania esoda... 3 Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express

BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590. Instalacja. Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express BEXLAB RYSZARD MATUSZYK, BRZOZOWA 14, 05-311 DĘBE WIELKIE, TEL. KOM.: 512-019-590 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express http://bexlab.pl Spis treści 1 Wstęp... 2 2 Wymagania... 2 3 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Opis zmian w wersji

System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Opis zmian w wersji www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Opis zmian w wersji 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wersja 2.1.0... 3 Wstęp.... 3 Wykaz zmian.... 3 Rejestr zbiorów danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji jednostanowiskowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji jednostanowiskowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji jednostanowiskowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05

Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 Compas 2026 Personel Instrukcja obsługi do wersji 1.05 1 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 2 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD 3 Oprogramowanie obsługi uprawnień SKD Spis treści Integracja...5 1.Compas

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2005 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:45 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pomoc instalatora aplikacji Asseco WAPRO Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pobierz Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) Express (online) Pytania i odpowiedzi (online) Instalacja Microsoft

Bardziej szczegółowo

Dodatek dla InsERT nexo

Dodatek dla InsERT nexo Dodatek dla InsERT nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.0., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści Informacje ogólne... 3 O Programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji.

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Na początek pobierz i uruchom plik instalacyjny. Link do tego pliku znajduje się w e-mailu potwierdzającym wraz z otrzymaną licencją. Plik ten należy

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Instalacja lokalna

Instrukcja Instalacji. Instalacja lokalna Aplikacja: Instalator Wydział Pracy I Instancja Wersja: 2.0 Data: 2015-04-02 Instrukcja Instalacji Instalator wspiera wszystkie systemy operacyjne z rodziny systemów operacyjnych Microsoft Windows począwszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r.

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona1 INSTRUKCJA DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja programu... 4 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO PROGRAMU I-ANALITYK GT WERSJA i-sys Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO PROGRAMU I-ANALITYK GT WERSJA i-sys Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, Warszawa 2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI DO PROGRAMU I-ANALITYK GT WERSJA 1.01 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service SZRBD SQL Server 2012 jest dostępny w darmowej wersji jako Express Edition. W niniejszym materiale zostanie omówiony proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Współpracę Bistro z bonownikami można realizować na dwa sposoby: poprzez udostępnienie folderu w Windows albo za pomocą serwera ftp. 1. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja instalacji wersji testowej programu LeftHand na Windows Ten dokument ma na celu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo