Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA"

Transkrypt

1 Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1

2 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU WINDOWS WYSYŁANIE PODPISANYCH WIADOMOŚCI ODBIERANIE PODPISANYCH WIADOMOŚCI WYSYŁANIE ZASZYFROWANYCH WIADOMOŚCI WYSYŁANIE PODPISANYCH I ZASZYFROWANYCH WIADOMOŚCI ODBIERANIE PODPISANYCH I ZASZYFROWANYCH WIADOMOŚCI EKSPORTOWANIE CERTYFIKATU Z PROGRAMU POCZTA SYSTEMU WINDOWS... 27

3 1. Pobranie certyfikatu Silver 1. Aby zakupić certyfikat Silver, wejdź na stronę Z menu Oferta wybierz Certyfikaty niekwalifikowane zaufane. 2. W kolejnym oknie naciśnij odnośnik Certum Silver, otworzy się wtedy strona zawierająca informacje na temat tego certyfikatu, przejdź niŝej. Pobranie certyfikatu Silver 3

4 3. W przypadku pierwszego wydania certyfikatu, naciśnij Kup w polu Wydanie, a w przypadku odnowienia, naciśnij Kup w polu Odnowienie. 4. Zostaniesz przekierowany na stronę z połączeniem szyfrowanym. Aby sprawdzić waŝność certyfikatu SSL tej witryny i upewnić się, Ŝe jest zaufana, naciśnij na kłódkę przy pasku adresu. 5. W kolejnym kroku zaloguj się do systemu. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, wpisz dane w polu Nowy klient i utwórz konto. Jeśli jesteś juŝ naszym klientem, wpisz nazwę uŝytkownika i hasło w polu Zarejestrowany klient. Pobranie certyfikatu Silver 4

5 6. System zapyta, czy chcesz, aby Internet Explorer zapamiętał hasło do tej witryny. Dla zwiększenia bezpieczeństwa naciśnij Nie. 7. MoŜe pojawić się komunikat o pasku informacji przeglądarki Internet Explorer. Jeśli chcesz dowiedzieć się szczegółów, naciśnij Dowiedz się więcej o pasku informacji, następnie naciśnij Zamknij. 8. UkaŜe się okno komunikatu informujące o konieczności dodania witryny do witryn zaufanych. Naciśnij OK. Pobranie certyfikatu Silver 5

6 9. Pasek informacji znajduje się u góry wyświetlanej witryny internetowej. 10. Skieruj kursor na pasek informacji i naciśnij Uruchom formant AcitveX, aby zaufać dodatkowi do przeglądarki Internet Explorer wydanemu przez Microsoft i dzięki temu móc wysłać Ŝądanie certyfikatu Silver. 11. Następnie ukaŝe się poniŝszy komunikat. 12. Naciśnij Uruchom. Uruchomienie dodatku ActiveX spowoduje dodanie do witryn zaufanych. Pasek informacji nie będzie pojawiał się juŝ przy tej witrynie. Nastąpi odświeŝenie strony. 13. Jeśli nie zostaniesz przeniesiony do strony z formularzem, zrestartuj przeglądarkę i powtórz kroki od 1 do Wypełnij formularz wpisując dane certyfikatu: podmiot (imię i nazwisko), , nazwę i oddział firmy, miasto, województwo oraz kraj. Pobranie certyfikatu Silver 6

7 15. Wybierz, gdzie zapisać klucze. 16. Następnie wypełnij dane do faktury: nazwę firmy, NIP, ulicę i numer, kod oraz miasto. 17. Wybierz formę płatności. 18. Przejdź na dół strony i potwierdź oświadczenie. 19. Potwierdź dane z formularza wybierając Dalej. Pobranie certyfikatu Silver 7

8 20. Następnie ukaŝe się poniŝszy komunikat. 21. Naciśnij Tak. 22. Zostaniesz poinformowany, co naleŝy zrobić, by dokończyć procedurę zakupu certyfikatu Silver. Pobranie certyfikatu Silver 8

9 23. Aby odebrać wiadomość , kliknij menu Start w pasku zadań i naciśnij Poczta systemu Windows. 24. JeŜeli nie zaznaczyłeś wcześniej, aby system zapisał twój login i hasło, moŝe ukazać się okno zabezpieczeń. Pobranie certyfikatu Silver 9

10 25. Wpisz nazwę uŝytkownika oraz hasło i naciśnij OK. UkaŜe się główne okno programu pocztowego. 26. Na liście odebranych wiadomości znajdziesz powiadomienie z Centrum Certyfikacji. Wiadomość podpisana jest cyfrowo. Aby ją odczytać naciśnij wiadomość z listy i w polu treści wiadomości naciśnij Kontynuuj. 27. UkaŜe się wstępna informacja dotycząca certyfikatu Silver, wysłana przez Centrum Certyfikacji. 28. Postępuj zgodnie z instrukcją w wiadomości . Pobranie certyfikatu Silver 10

11 29. Po przesłaniu dokumentów do Centrum Certyfikacji i ich weryfikacji, otrzymasz wiadomość z danymi certyfikatu. 30. W przeglądarce, w której generowałeś Ŝądanie certyfikatu (w tym przypadku Internet Explorer) wpisz a następnie wklej ID instalacyjne w odpowiednim polu na stronie. Pobranie certyfikatu Silver 11

12 31. Naciśnij Dalej, wtedy ukaŝe się informacja o certyfikacie Silver, następnie kliknij Instaluj. 32. Otworzy się komunikat o zezwoleniu na dodanie certyfikatu. Naciśnij Tak. 33. Certyfikat został poprawnie zainstalowany w przeglądarce. Pobranie certyfikatu Silver 12

13 2. Importowanie certyfikatu do programu Poczta systemu Windows Internet Explorer i program pocztowy systemu Windows mają wspólną bibliotekę certyfikatów. JeŜeli certyfikaty i lista CRL są juŝ zainstalowane w systemie Windows, moŝna przystąpić do konfiguracji programu pocztowego Outlook Express. Przy załoŝeniu, iŝ program pocztowy ma juŝ zdefiniowane konto pocztowe, mamy za zadanie dodać obsługę szyfrowania i podpisywania wiadomości. W tym celu wykonaj następujące czynności: 1. Otwórz program pocztowy systemu Windows. 2. Z menu Narzędzia wybierz Konta. 3. Naciśnij Właściwości konta, dla którego chcesz zdefiniować mechanizmy zabezpieczające. Importowanie certyfikatu do programu Poczta systemu Windows 13

14 4. W oknie Właściwości naciśnij zakładkę Zabezpieczenia. 5. Otwórz okno wyboru certyfikatu podpisującego naciskając Wybierz. 6. Wybierz z listy certyfikat i naciśnij OK. Importowanie certyfikatu do programu Poczta systemu Windows 14

15 7. W oknie poniŝej naciśnij Zastosuj, a następnie OK. MoŜna juŝ wysyłać wiadomości podpisane certyfikatem. Importowanie certyfikatu do programu Poczta systemu Windows 15

16 3. Wysyłanie podpisanych wiadomości 1. W Poczcie systemu Windows otwórz nową wiadomość naciskając Utwórz pocztę. 2. W oknie wiadomości wybierz adresata i napisz treść, a następnie naciśnij na nieduŝą ikonę koperty z kotylionem. 3. Kiedy przycisk jest juŝ włączony, po prawej stronie paska adresu Do: ukaŝe się znak kotyliona. 4. Naciśnij przycisk Wyślij. Podpisana wiadomość została wysłana. Wysyłanie podpisanych wiadomości 16

17 4. Odbieranie podpisanych wiadomości 1. Wiadomość podpisana elektronicznie jest specjalnie oznakowana w programie pocztowym. 2. W celu sprawdzenia certyfikatu nadawcy, kliknij dwukrotnie na ikonę kotyliona. Otworzy się okno ze szczegółami podpisu. Podpis jest zaufany, a zawartość nie została zmieniona. Odbieranie podpisanych wiadomości 17

18 3. Naciśnij OK. 4. MoŜna teŝ kliknąć dwukrotnie na wiadomość z listy programu pocztowego i otworzyć ją w nowym oknie. Oprócz znaku kotyliona, widnieje tu informacja o zabezpieczeniach. 5. Po kliknięciu na znak kotyliona otworzy się okno ze szczegółami podpisu (jak powyŝej). Odbieranie podpisanych wiadomości 18

19 5. Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości W momencie, gdy otrzymujemy podpisaną wiadomość, certyfikat nadawcy dodawany jest do magazynu certyfikatów Windows. UmoŜliwia to wysłanie wiadomości zaszyfrowanych, gdyŝ do ich szyfrowania uŝywany jest certyfikat drugiej osoby. 1. Aby sprawdzić czy posiadasz, potrzebny do szyfrowania, certyfikat drugiej osoby, wejdź do menu Narzędzia Opcje i naciśnij zakładkę Zabezpieczenia. Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości 19

20 2. Naciśnij Identyfikatory cyfrowe, a w nowym oknie naciśnij zakładkę Inne osoby. 3. Aby sprawdzić informacje o certyfikacie, naciśnij Wyświetl. Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości 20

21 4. System automatycznie dodaje nadawców do kontaktów. Przejdź do głównego okna Poczty systemu Windows i naciśnij prawym klawiszem myszy na wiadomość. 5. Naciśnij z listy Dodaj nadawcę do kontaktów. JeŜeli kontakt został prawidłowo dodany automatycznie, system nas o tym poinformuje komunikatem: Ten kontakt jest juŝ w kontaktach. 6. Aby wysłać wiadomość, w głównym oknie programu pocztowego naciśnij Utwórz pocztę. Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości 21

22 7. W oknie wiadomości wybierz adresata i napisz treść, a następnie naciśnij na nieduŝą ikonę koperty z kłódką. 8. Kiedy przycisk jest juŝ włączony, po prawej stronie paska adresu Do: ukaŝe się znak kłódki. 9. Naciśnij przycisk Wyślij. Zaszyfrowana wiadomość została wysłana. Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości 22

23 6. Wysyłanie podpisanych i zaszyfrowanych wiadomości 1. W Poczcie systemu Windows otwórz nową wiadomość klikając Utwórz pocztę. 2. W oknie wiadomości wybierz adresata i napisz treść, a następnie naciśnij na dwie nieduŝe ikony kopert: z kotylionem i z kłódką. 3. Kiedy przyciski są juŝ włączone, po prawej stronie paska adresu Do: ukaŝe się znak kotyliona i kłódki. Wysyłanie podpisanych i zaszyfrowanych wiadomości 23

24 4. Naciśnij przycisk Wyślij. Podpisana i zaszyfrowana wiadomość została wysłana. Wysyłanie podpisanych i zaszyfrowanych wiadomości 24

25 7. Odbieranie podpisanych i zaszyfrowanych wiadomości 1. Wiadomość podpisana i zaszyfrowana jest specjalnie oznakowana w programie pocztowym. 2. W celu sprawdzenia certyfikatu nadawcy, kliknij dwukrotnie na ikonę kotyliona lub kłódki. Otworzy się okno ze szczegółami podpisu. Podpis jest zaufany, a zawartość nie została zmieniona. 3. Naciśnij OK. Odbieranie podpisanych i zaszyfrowanych wiadomości 25

26 4. MoŜna teŝ kliknąć dwukrotnie na wiadomość z listy programu pocztowego i otworzyć ją w nowym oknie. Oprócz znaku kotyliona i kłódki, widnieje tu informacja o zabezpieczeniach. 5. Po kliknięciu znaku kotyliona, otworzy się okno ze szczegółami podpisu (jak wyŝej). Odbieranie podpisanych i zaszyfrowanych wiadomości 26

27 8. Eksport certyfikatu z programu pocztowego systemu Windows 1. Naciśnij menu Narzędzia Opcje. 2. W zakładce Zabezpieczenia naciśnij Identyfikatory cyfrowe. Eksport certyfikatu z programu pocztowego systemu Windows 27

28 3. W nowym oknie wybierz z listy certyfikat, który chcesz eksportować, a następnie naciśnij Eksportuj. 4. Otworzy się Kreator Certyfikatów. Naciśnij Dalej. 5. W kolejnym oknie naciśnij Tak, eksportuj klucz prywatny, a następnie naciśnij Dalej. Eksport certyfikatu z programu pocztowego systemu Windows 28

29 6. W następnym oknie zostaw ustawienia domyślne. Naciśnij Dalej. 7. Następnie wpisz i potwierdź hasło do klucza prywatnego. Kliknij Dalej. Eksport certyfikatu z programu pocztowego systemu Windows 29

30 8. Wpisz nazwę pliku do wyeksportowania i wybierz miejsce, w którym ma zostać zapisany (za pomocą przycisku Przeglądaj). 9. Naciśnij Dalej, a następnie Zakończ. Eksport certyfikatu z programu pocztowego systemu Windows 30

31 11. Pomyślnie utworzyłeś kopię certyfikatu. Naciśnij OK. Eksport certyfikatu z programu pocztowego systemu Windows 31

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Internet Information Service (IIS) 7.0

Internet Information Service (IIS) 7.0 Internet Information Service (IIS) 7.0 Konfiguracja protokołu SSL w oprogramowaniu Internet Information Services 7.0 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE śądania... 3 2. WYSYŁANIE śądania DO CERTUM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Internet Information Service (IIS) 7.0

Internet Information Service (IIS) 7.0 Internet Information Service (IIS) 7.0 Konfiguracja protokołu SSL w oprogramowaniu Internet Information Services 7.0 wersja 1.2 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON 1 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Program Webmail jest unikalnym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie Instrukcja uŝytkownika http://www.pmbank.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ...4 2. BEZPIECZEŃSTWO...5 2.1 CERTYFIKAT...5 2.2 PODPIS CYFROWY...5 3. KONFIGURACJA...6

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Aukcja Ofert instrukcja użytkownika

Aukcja Ofert instrukcja użytkownika wersja 1.9 z dnia 15.04.2009 1 Spis treści Rejestracja...4 Logowanie...8 Przypomnienie hasła...9 Zgłoszenie do aukcji...10 Zgłoszenie do aukcji z ofertami częściowymi...11 Odbiór przyjęcia/odrzucenia zgłoszenia...12

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: 1. Uruchomienie Skrzynki kontaktowej

Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: 1. Uruchomienie Skrzynki kontaktowej Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: e-mail - elektroniczną skrzynkę pocztową klucz z certyfikatem kwalifikowanym lub CC SEKAP - tzw. podpis elektroniczny. Aby otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem bezpieczeństwa wersja 2.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Java Code Signing 1.4 6.0. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Java Code Signing 1.4 6.0. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii Java wersja 1.3 Spis treści WSTĘP... 3 1. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 1.1. TWORZENIE ŻĄDANIA CERTYFIKATU (CSR)...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji 1.66. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji 1.66. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.66 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo