Windows Server Ksiêga eksperta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows Server 2003. Ksiêga eksperta"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32) TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY KSI EK ONLINE Windows Server Ksiêga eksperta Autorzy: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Kenton Gardinier, Noel Neal T³umaczenie: Adam Jarczyk, Tomasz Miszkiel, Piotr Pilch ISBN: Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows Server 2003 Unleashed Format: B5, stron: 1134 Windows 2003 Server to rodzina nowych systemów operacyjnych Microsoftu, maj¹ca zast¹piæ systemy NT/2000 w zastosowaniach serwerowych. Zosta³a ona stworzona z my l¹ o du ych organizacjach potrzebuj¹cych wydajnego, bezpiecznego i skalowalnego rozwi¹zania dla swoich serwerów. Wiele firm i instytucji korzystaj¹cych z wcze niejszych systemów Microsoftu dokonuje migracji do Windows Ksi¹ ka Windows 2003 Serwer. Ksiêga eksperta to kompendium wiedzy na temat tego systemu operacyjnego. Nie jest ona jedynie modyfikacj¹ i uaktualnieniem wcze niejszej pozycji z tej serii, po wiêconej Windows 2000 wiêkszo æ rozdzia³ów zosta³a napisana zupe³nie od nowa. Autorzy mieli unikaln¹ okazjê wdra aæ Windows 2003 jeszcze przed jego oficjaln¹ premier¹. Na podstawie ich bogatych do wiadczeñ powsta³a najbardziej szczegó³owa ksi¹ ka o Windows 2003, jaka jest dostêpna na rynku. W ksi¹ ce przedstawiono: Przegl¹d systemu Windows Server 2003 ActiveDirectory sk³adniki, projektowanie, integracjê z innymi systemami Us³ugi sieciowe DNS, WINS, DHCP, Internet Information Services 6 Bezpieczeñstwo na poziomie serwera i na poziomie transportu Migracja do systemu Windows Server 2003 z Windows NT i Windows 2000 Administracja i zarz¹dzanie systemem Windows Server 2003 Rejestr systemowy Zdalny dostêp do systemu Zarz¹dzanie stacjami roboczymi Zabezpieczenia przed awariami i usuwanie ich skutków Rozwi¹zywanie problemów, debugowanie i optymalizacja Obs³uga skomplikowanego i zaawansowanego systemu, jakim jest Windows 2003, wymaga od administratora du ej wiedzy. Wszystko czego potrzebujesz, by sprawnie go wdro yæ, znajduje siê w tej ksi¹ ce.

2 Czym jest Windows Server 2003?...W Windows.NET Framework a Windows Server W...44 Windows.NET Framework...W...W Windows Server W...W Decyzja o implementacji systemu Windows Server W...46 Windows Server 2003 jako podstawa środowiska Active Directory...46 Windows Server 2003 obsługujący wbudowane aplikacje serwerowe...47 Windows Server 2003 obsługujący dodatkowe aplikacje serwerowe...48 Kiedy dokonać migracji?...w...w Dodanie systemu Windows Server 2003 do środowiska NT4 lub Windows Migracja z Windows 2000 do systemu Windows Server W...50 Migracja do systemu Windows Server 2003 bezpośrednio z NT Wersje systemu Windows Server W...51 Windows Server 2003 Web Edition...W Windows Server 2003 Standard Edition...W...52 Windows Server 2003 Enterprise Edition...W...52 Windows Server 2003 Datacenter Edition...W...53 Co nowego w systemie Windows Server 2003?...W...54 Zmiany w wyglądzie systemu Windows Server W...54 Zmiany, które upraszczają wykonywanie zadań...w...54 Zwiększone bezpieczeństwo...w...w...55 Poprawa wydajności i funkcjonalności...w Lepsza obsługa standardów...w...w...58 Zdolność do usuwania obiektów ze schematu AD...W...59 Ułatwienia administracyjne w systemie Windows Server W...59 Volume Shadow Copy...W...W Tworzenie wykazu globalnego z nośnika...w...60 IPSec NAT Traversal...W...W Windows Server 2003 poprawa usług dla użytkowników...w...61 Zarządzanie plikami w DFS...W...W...62 Redundancja i odporność na błędy danych w DFS...W...62 Redundancja w kolejkach wydruków...w...62 Windows Server 2003 korzyści osiągane podczas migracji...w...63 Zmiana nazw domen...w...w Narzędzie migracji usługi Active Directory W...63

3 6 Windows Server Księga eksperta Korzyści w usługach terminalowych dla uproszczonych klientów...w...64 Przekierowanie lokalnych dysków i dźwięku...w...64 Obsługa lokalnych stref czasowych...w Wybór typu połączenia...w...w Session Directory...W...W Korzyści administracyjne...w...w Automatic Server Recovery...W...W...66 Software Update Service...W...W Group Policy Management Console...W Remote Installation Service for Servers...W Out-of-Band Management...W...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Ustalenie zakresu projektu...w Identyfikacja celów i zadań biznesowych implementacji systemu Windows Server Wysokopoziomowe cele biznesowe...w Cele jednostek biznesowych lub działów...w Identyfikacja celów i zadań technicznych podczas implementacji systemu Windows Server Definiowanie zakresu pracy...w...77 Ustalenie harmonogramu implementacji lub migracji...w...79 Dobór składu zespołów projektowego i wdrożeniowego...w...81 Faza rozpoznania analiza istniejącego środowiska...w...82 Czynniki geograficzne...w...w Zarządzanie danymi...w...w Faza projektu dokumentowanie wizji i planu...w Sesje współpracy podejmowanie decyzji projektowych...w...86 Organizacja informacji w uporządkowanym dokumencie projektu...87 Decyzje projektowe dla Windows Server W...89 Zatwierdzenie projektu...w...w Faza planowania migracji dokumentowanie procesu migracji...w...90 Pora na plan projektu...w...w Szybkość a ryzyko...w...w Tworzenie dokumentu migracji...w Faza prototypu tworzenie i testowanie planu...w Jak zbudować laboratorium?...w Wyniki pracy testowego środowiska laboratoryjnego...w...96 Faza pilotażowa sprawdzenie poprawności planu dla ograniczonej liczby użytkowników...97 Pierwszy serwer pilotażowy...w Wdrożenie fazy pilotowej...w...w Rozwiązywanie problemów w fazie pilotażowej...w...99 Dokumentacja wyników fazy pilotażowej...w...99 Faza migracji (implementacji) przeprowadzenie migracji lub instalacji Ocena zadowolenia użytkowników...w Obsługa nowego środowiska Windows Server W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Faza rozpoznania...w...w Faza projektu...w...w

4 Spis treści 7 Faza planowania migracji...w...w Faza prototypu...w...w Faza pilotażowa...w...w Faza migracji (implementacji)...w Wstępne planowanie i przygotowanie instalacji serwera...w Weryfikacja minimalnych wymagań sprzętowych...w Wybór nowa instalacja czy modernizacja...w Wybór typu serwera...w...w Gromadzenie niezbędnych informacji...w Wykonanie kopii zapasowej plików...w Instalacja systemu operacyjnego Windows Server W Formatowanie partycji...w...w Dostosowanie opcji regionalnych i językowych...w Personalizacja oprogramowania...w Klucz produktu...w...w Wybór trybu licencjonowania...w Wybór nazwy komputera i hasła administratora...w Zmiana ustawień daty i godziny...w Zmiana ustawień sieciowych...w Podłączenie do grupy roboczej lub domeny...w Zakończenie instalacji...w...w Logowanie...W...W Aktywacja Windows Server W Aktualizacja do systemu Windows Server W Kopia zapasowa...w...w Sprawdzenie kompatybilności systemu...w Dodatkowe czynności...w...w Proces aktualizacji...w...w Wybór alternatywnej metody instalacji...w Nienadzorowana instalacja systemu...w Kiedy przeprowadzić instalację nienadzorowaną?...w Użycie ulepszonego Menedżera instalacji...w Przygotowanie do instalacji nienadzorowanej...w Uruchomienie skryptu instalacji nienadzorowanej...w Instalacja z obrazu...w...w Usługi instalacji zdalnej...w...w System Preparation Tool...W...W Instalacja systemu za pomocą zasad grup i SMS...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Ewolucja usług katalogowych...w Wcześniejsze systemy katalogowe Microsoftu...W Najważniejsze funkcje Active Directory...W

5 8 Windows Server Księga eksperta Rozwój usługi Active Directory...W Ograniczenia domen NT W...W Przyjęcie standardów internetowych przez Microsoft...W Struktura Active Directory...W Domena Active Directory...W...W Drzewa domen Active Directory...W Lasy w Active Directory...W...W Tryby uwierzytelniania w Active Directory...W Poziomy funkcjonalne w Windows.NET Active Directory...W Poziom funkcjonalny domen Windows 2000 mieszany...w Poziom funkcjonalny Windows 2000 macierzysty...w Poziom funkcjonalny Windows.NET tymczasowy...w Poziom funkcjonalny Windows.NET...W Składniki Active Directory...W Active Directory oparta na X W Schemat...W...W Protokół LDAP...W...W Replikacja multimaster kontrolerów domen...w Wykaz globalny i serwery wykazu globalnego...w Role wzorców operacji (Operations Master)...W Relacje zaufania pomiędzy domenami...w Przechodnie relacje zaufania...w Bezpośrednie relacje zaufania...w Jednostki organizacyjne...w...w Domeny czy jednostki organizacyjne?...w Grupy w środowisku Active Directory...W Grupy czy OU?...W...W Replikacja Active Directory...W Lokacje, łącza lokacji i serwery czołowe łączy lokacji...w Zapisy źródłowe...w...w DNS w Active Directory...W...W Przestrzeń nazw DNS...W...W Dynamiczny DNS...W...W Strefy DNS standardowe i zintegrowane z AD...W Współistnienie usług DNS AD i zewnętrznych...w Bezpieczeństwo Active Directory...W Kerberos...W...W IIS 6 domyślnie wyłączony...w...w Dodatkowe zagadnienia bezpieczeństwa...w Zmiany w Active Directory w systemie Windows Server W Narzędzie do zmiany nazwy domeny w Windows.NET Active Directory Udoskonalenia Kreatora konfigurowania serwera...w Relacje zaufania pomiędzy lasami...w Możliwość wyłączenia kompresji replikacji Active Directory...W Dezaktywacja atrybutu schematu...w Przyrostowa replikacja członkostwa w grupach uniwersalnych...w157 Active Directory w trybie aplikacji...w Dodatkowe zmiany...w...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w

6 Spis treści 9 Przegląd struktury domen...w...w Relacje zaufania pomiędzy domenami...w Wybór przestrzeni nazw domen...w Zewnętrzna (opublikowana) przestrzeń nazw...w Wewnętrzna przestrzeń nazw...w Nowe cechy projektowe domen w systemie Windows Server W165 Wybór struktury domen...w...w Model z pojedynczą domeną...w...w Wybieramy model z pojedynczą domeną...w Praktyczny przykład projektu...w Model z wieloma poddomenami...w Kiedy dodawać kolejne domeny?...w Przykład praktyczny...w...w Wiele drzew w jednym lesie...w Kiedy wybrać model z wieloma drzewami domen?...w Przykład praktyczny...w...w Model z lasami zaufanymi...w...w Kiedy stosować zaufane lasy?...w Przykład praktyczny...w...w Model z poboczną domeną główną...w Kiedy stosować model z poboczną domeną główną?...w Przykład praktyczny...w...w Model z domeną-segregatorem...w Przykład praktyczny...w...w Domeny specjalnego przeznaczenia...w Przykład praktyczny...w...w Zmiana nazwy domeny Active Directory...W Ograniczenia zmiany nazwy domeny...w Wymagania wstępne...w...w Zmiana nazwy domeny...w...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Jednostki organizacyjne...w...w Grupy...W...W Typy grup zabezpieczeń i dystrybucyjne...w Zasięg grupy...w...w Projektowanie OU i grup...w...w Projekt struktury OU...W...W Przeniesienie rozkładu domen zasobów NT na strukturę OU...W Nadużycie OU w projekcie domeny...w Elastyczność OU...W...W Delegowanie administracji za pomocą OU...W Projekt OU i zasady grup...w...w Projektowanie grup...w...w Najlepsze rozwiązania dla grup...w Wybór standardu nazewniczego dla grup...w Zagnieżdżanie grup...w...w Projekt grup dystrybucyjnych...w...202

7 10 Windows Server Księga eksperta Przykładowe projekty...w...w Projekt oparty na funkcjach biznesu...w Projekt geograficzny...w...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Szczegóły replikacji Active Directory...W Czym jest replikacja w Active Directory?...W Topologia multimaster...w...w Numery USN...W...W Kolizje replikacji...w...w Numer wersji właściwości...w...w Obiekty połączeń...w...w Opóźnienia w replikacji...w...w Replikacja przez SMTP lub IP...W Lokacje Active Directory...W...W Udoskonalenia lokacji w systemie Windows 2003 Server...W Kojarzenie podsieci z lokacjami...w Łącza lokacji...w...w Mostki łączy lokacji...w...w KCC i ISTG...W...W Koszt łącza lokacji...w...w Preferowane serwery czołowe lokacji...w Planowanie topologii replikacji...w Odwzorowanie projektu lokacji na projekt sieci...w Definiowanie lokacji...w...w Jedna lokacja czy wiele lokacji?...w Zestawienie podsieci z lokacjami...w Ustalenie łączy lokacji i ich kosztów...w Ustalenie harmonogramu replikacji...w Wybór replikacji SMTP lub IP...W Szyfrowanie w łączach lokacji SMTP...W Ulepszenia replikacji w systemie Windows Server W Promocja kontrolera domeny z nośnika...w Replikacja wartości powiązanych i buforowanie członkostwa w grupach uniwersalnych Usuwanie obiektów przestarzałych...w Wyłączenie kompresji replikacji...w Zmiany w schemacie nie wymagają pełnej synchronizacji wykazu globalnego Ulepszenia algorytmu generacji topologii międzylokacyjnej...w Praktyczne przykłady projektów replikacji...w Koncentryczna topologia replikacji...w Zdecentralizowana topologia replikacji...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Wprowadzenie do integracji katalogów...w Services for UNIX...W...W Składniki Services for Unix...W Wymagania wstępne dla Services for UNIX...W...235

8 Spis treści 11 Interix jako komponent Services for UNIX...W Skrypty w Interiksie...W...W Narzędzia w środowisku Interix...W Uniksowy NFS i udostępnianie plików w Windows...W Gateway for NFS...W...W Server for NFS...W...W NFS Client...W...W Synchronizacja użytkowników w SFU...W User Name Mapping...W...W Password Synchronization...W...W Ulepszenia zarządzania Services for UNIX...W Zarządzanie zdalne za pomocą serwera i klienta Telnet...W Wspólna konsola MMC Services for UNIX...W ActivePerl W...W Łączność z NetWare...W...W Gateway Services for NetWare...W Services for NetWare...W...W File and Print Services for NetWare...W Microsoft Directory Synchronization Services...W File Migration Utility...W...W Microsoft Metadirectory Services W MMS i zarządzanie tożsamościami...w Generowanie i obsługa kont w MMS...W MMS i zarządzanie grupami...w...w Agenty zarządzające w MMS-ie...W Podsumowanie informacji o MMS-ie...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w DNS od środka...w...w Zapotrzebowanie na DNS...W...W Historia DNS-u...W...W Konstrukcja usługi DNS...W...W Hierarchia DNS-u...W...W Przestrzeń nazw DNS-u...W...W DNS w systemie Windows Server W Instalacja usługi DNS za pomocą Kreatora konfigurowania serwera Konfiguracja DNS wskazującego na siebie...w Rekordy zasobów...w...w Rekordy SOA...W...W Rekord hosta (A)...W...W Rekord serwera nazw (NS)...W...W Rekordy usług (SRV)...W...W Rekord skrzynki pocztowej (MX)...W Rekord wskaźnika (PTR)...W...W Rekord nazwy kanonicznej (CNAME)...W Inne rekordy...w...w

9 12 Windows Server Księga eksperta Strefy DNS...W...W Strefy wyszukiwania do przodu...w Strefy wyszukiwania wstecznego...w Strefy podstawowe...w...w Strefy pomocniczne...w...w Strefy skrótowe...w...w Transfery stref...w...w Pełny transfer strefy...w...w Przyrostowy transfer strefy...w Zapytania DNS...W...W Zapytania rekurencyjne...w...w Zapytania iteracyjne...w...w Inne składniki DNS-u...W...W Dynamiczny DNS...W...W Czas życia (TTL)...W...W Bezpieczne aktualizacje...w...w Starzenie i oczyszczanie...w...w Wskazówki główne...w...w Forwardery...W...W Wyszukiwanie za pomocą WINS...W Ewolucja usługi Microsoft DNS...W Strefy zintegrowane z Active Directory...W Aktualizacje dynamiczne...w...w Obsługa zestawu znaków Unicode...W Zmiany w DNS-ie w Windows Server W DNS w partycji aplikacji...w...w Automatyczne tworzenie stref DNS...W Koniec problemów z wyspą...w Strefa główna lasu dla _msdcs przeniesiona do odrębnej strefy...w276 DNS w środowisku Active Directory...W Wpływ DNS-u na Active Directory...W Active Directory i DNS innych producentów...w Strefy wtórne w środowisku AD...W Rekordy SRV i rozwiązywanie lokacji...w Rozwiązywanie problemów z DNS-em...W Diagnozowanie problemów za pomocą dziennika zdarzeń DNS-u Monitorowanie DNS-u za pomocą monitora wydajności...w Buforowanie po stronie klienta i problemy z plikiem HOSTS...W..280 Narzędzie wiersza poleceń NSLOOKUP...W Narzędzie wiersza poleceń IPCONFIG...W Narzędzie wiersza poleceń TRACERT...W Narzędzie wiersza poleceń DNSCMD...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Przegląd pozostałych usług sieciowych...w Podstawowe składniki sieci przedsiębiorstwa...w Adresowanie w sieci...w...w Rozwiązywanie nazw...w...w

10 Spis treści 13 Integracja katalogu...w...w Zmiany usług sieciowych w systemie Windows Server W Podstawy protokołu DHCP...W...W Zapotrzebowanie na DHCP...W...W Poprzednicy DHCP RARP i BOOTP...W Serwer DHCP...W...W Klient DHCP...W...W Automatic Private IP Addressing...W Agenty przekazujące DHCP...W...W DHCP i dynamiczny DNS...W...W Instalowanie DHCP i tworzenie nowych zakresów...w Zmiany w DHCP w systemie Windows Server W Automatyzacja tworzenia i przywracania kopii zapasowych bazy danych DHCP Alternatywne ustawienia sieci klienta DHCP...W Procedury awaryjne DHCP...W...W Odporność na awarie DHCP metoda 50/50...W Odporność DHCP na awarie metoda 80/20...W Odporność na awarie DHCP metoda 100/100...W Metoda zakresów rezerwowych...w Klastry serwerów DHCP...W...W Zaawansowane pojęcia DHCP...W...W Superzakresy DHCP...W...W Zakresy multiemisji...w...w Delegowanie administracji DHCP...W Narzędzie wiersza poleceń Netsh...W Konserwacja bazy danych DHCP...W Bezpieczeństwo DHCP...W...W Autoryzacja DHCP...W...W DHCP i bezpieczeństwo kontrolera domeny...w Podstawy usługi WINS...W...W Przestarzała metoda rozwiązywania nazw NetBIOS...W Integracja DNS-u i WINS...W...W Zmiany w WINS w systemie Windows Server W Instalacja i konfiguracja WINS...W Instalacja WINS...W...W Konfiguracja partnerów ściągania i wypychania...w Replikacja WINS...W...W Rozwiązywanie klientów NetBIOS i plik LMHOSTS...W Planowanie, migracja i utrzymanie usługi WINS...W Projektowanie środowiska WINS...W Modernizacja środowiska WINS...W Konserwacja bazy danych WINS...W Rozmieszczenie kontrolerów domen GC...W Wykaz globalny Active Directory...W Rozmieszczenie wykazów globalnych/kontrolerów domen...w Buforowanie grup uniwersalnych...w Rozmieszczenie wykazów globalnych i kontrolerów domen...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w

11 14 Windows Server Księga eksperta Ulepszenia w IIS 6...W...W Planowanie i projektowanie IIS...W Ustalenie zapotrzebowania na serwery...w Ustalenie wymogów odporności na błędy...w Instalowanie i modernizacja IIS...W Modernizacja z poprzednich wersji IIS...W Konfiguracja IIS...W...W Przystawka IIS...W...W Konfiguracja usług Tworzenie witryny WWW w IIS...W Wybór właściwości witryny Tworzenie i konfiguracja katalogu wirtualnego...w Konfiguracja i optymalizacja aplikacji...w Izolowanie i pule aplikacji...w Odtwarzanie procesów w IIS 6...W Monitorowanie stanu IIS...W...W Wydajność aplikacji...w...w Opcje aplikacji...w...w Instalacja i konfiguracja FTP...W Izolacja użytkowników FTP dla ochrony treści...w Tworzenie serwisu FTP...W...W Właściwości FTP...W...W Dodatkowe komponenty IIS...W...W Usługa SMTP...W...W Usługa NNTP...W...W Indeksowanie...W...W Zabezpieczenie IIS...W...W Bezpieczeństwo systemu Windows Server W Wyłączanie Rozszerzenia usługi sieci Web...W Uwierzytelnianie w IIS...W...W Inspekcje...W...W Certyfikaty SSL...W...W Konfiguracja opcji zabezpieczeń FTP...W Utrzymanie IIS...W...W Rejestrowanie zdarzeń w IIS...W Konfiguracja Internet Explorera o podwyższonym bezpieczeństwie dla serwerów Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Bezpieczeństwo systemu Windows Server W Inicjatywa Trustworthy Computing Microsoftu...W Common Language Runtime...W...W Warstwowe zabezpieczenia serwera...w Bezpieczeństwo fizyczne...w...w Ograniczenie dostępu fizycznego...w Ograniczenie logowania...w...w Dostęp administracyjny przez polecenie Uruchom jako...w...354

12 Spis treści 15 Logowanie za pomocą kart inteligentnych...w Bezpieczeństwo sieci...w...w Bezpieczeństwo zapór firewall...w Uszczelnianie zabezpieczeń serwera...w Definiowanie roli serwera...w...w Zabezpieczanie serwera za pomocą Kreatora konfigurowania serwera Wyłączanie niepotrzebnych usług...w Zabezpieczenia na poziomie plików...w Zabezpieczenia NTFS...W...W Bezpieczeństwo udziałów a bezpieczeństwo NTFS...W Inspekcje dostępu do plików...w Inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem...w Zabezpieczenie przed wirusami...w Kopie zapasowe...w...w Usługa Software Update Services...W Historia Windows Update...W...W Automatic Updates Client...W...W Rozwój Software Update Services...W Wymogi wstępne i ograniczenia SUS...W Instalacja serwera Software Update Services...W Ustawienie opcji SUS...W...W Synchronizacja serwera SUS...W Akceptacja aktualizacji oprogramowania w SUS...W Automatyczna konfiguracja klientów przez zasady grup...w Instalowanie programów korygujących przez SUS...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Wprowadzenie do bezpieczeństwa na poziomie transportu w systemie Windows Server Potrzeba zabezpieczeń na poziomie transportu...w Bezpieczeństwo poprzez wiele linii obrony...w Podstawy szyfrowania...w...w Wirtualne sieci prywatne...w...w Tunele VPN...W...W Protokoły tunelowe...w...w Protokoły PPTP i L2TP...W...W Bezpieczny protokół L2TP/IPSec...W Zarządzanie VPN za pomocą serwera Internet Authentication Service Tworzenie VPN za pomocą usługi Routing and Remote Access Infrastruktura kryptografii klucza publicznego...w Szyfrowanie z kluczem prywatnym i z kluczem publicznym...w Certyfikaty...W...W Usługi certyfikatów w systemie Windows Server W Karty inteligentne w infrastrukturze PKI...W Encrypting File System...W...W Integracja PKI z obszarami Kerberosa w obcych środowiskach IP Security...W...W Zasada działania IPSec...W...W Podstawowa funkcjonalność IPSec...W IPSec i NAT Traversal...W...W

13 16 Windows Server Księga eksperta Prosta konfiguracja IPSec pomiędzy serwerami w domenie Windows Server Monitor zabezpieczeń IP...W...W Definiowanie zasady IP w serwerze...w Włączenie zasad IPSec w kliencie...w Weryfikacja funkcjonowania IPSec...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Korzyści ze stosowania.net Passport...W Instalacja i konfiguracja.net Passport...W Sposób otrzymywania PREP ID...W Korzystanie z narzędzia Administracja menedżera usługi Passport Otrzymanie klucza szyfrującego...w Budowanie.NET Passport do produkcji...w Praca z kontami.net Passport...W Konwersja kont...w...w Korzystanie z kont witryny i.net Passport...W Tworzenie konta paszportu...w...w Wykorzystanie paszportów w aplikacjach Passport w urządzeniach przenośnych...w Dodatkowe poziomy bezpieczeństwa...w Uwierzytelnianie za pomocą.net Passport...W Cookies.NET Passport...W...W Zabezpieczanie komunikacji...w Zasady.NET Passport...W...W Fair Information Practices...W Inne usługi Passport...W...W Usługa.NET Passport EP...W...W NET Passport for Kids...W...W Licencjonowanie...W...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Zasady bezpieczeństwa...w...w Edukowanie pracowników organizacji...w Wprowadzanie zasad bezpieczeństwa w życie...w Zasady bezpieczeństwa na poziomie przedsiębiorstwa...w Zasady bezpieczeństwa w infrastrukturze sieciowej...w Zasady bezpieczeństwa na poziomie systemu...w Zasady bezpieczeństwa na poziomie aplikacji...w Zasady bezpieczeństwa pulpitu...w Zestaw narzędzi zasad bezpieczeństwa...w Urzędy certyfikacji...w...w Narzędzia do monitorowania...w Narzędzia do testowania wytrzymałości...w Konfiguracja i analiza zabezpieczeń...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w

14 Spis treści 17 Metody migracji do systemu Windows Server W Określanie metody migracji najbardziej dostosowanej do potrzeb organizacji Przygotowanie domen NT do migracji do systemu Windows Server Zgodność sprzętu i oprogramowania...w Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi sprzętu i oprogramowania Przenoszenie woluminów, dysków lustrzanych i zestawów paskowych systemu Windows NT Instalowanie i konfigurowanie usług zapewniających zgodność z systemem Windows Server W Przygotowanie bazy danych SAM systemu Windows NT W..436 Przeprowadzenie aktualizacji bezpośredniej...w Aktualizacja podstawowego kontrolera domeny NT...W Aktualizacja do usługi katalogowej Active Directory...W Konfiguracja poziomu funkcjonalnego lasu domen...w Konfiguracja kontroli dostępu do trybu przywracania usług katalogowych Migracja zapasowych kontrolerów domeny i serwerów członkowskich Rozpoczęcie aktualizacji kontrolera domeny lub serwera członkowskiego Aktualizacja zapasowego kontrolera domeny opartego na systemie Windows NT 4 do systemu Windows Server 2003 spełniającego rolę kontrolera domeny Migracja istniejących domen NT do nowego lasu usługi katalogowej Active Directory systemu Windows Server W Instalacja i konfiguracja nowego lasu oraz domen obsługiwanycwh przez system Windows Server W Definiowanie relacji zaufania pomiędzy domenami obsługiwanywmi przez systemy Windows NT 4 i Windows Server W447 Migracja kont oraz innych zasobów domeny NT do usługi katawlogowej Active Directory systemu Windows Server W Konsekwencje przeniesienia zasad zabezpieczeń...w Przyłączanie domen NT...W...W Uaktualnianie istniejącej domeny NT do nowej domeny główwnej lasu domenowego usługi katalogowej Active Directory...W Zmiana struktury kont i zasobów istniejących domen poprzez Wumieszczenie ich w lesie usługi katalogowej Active Directory...W Zastosowanie Narzędzia migracji usługi Active Directory...W Instalowanie Narzędzia migracji usługi Active Directory...W Przenoszenie kont użytkowników i grup domeny do lasu usługi katalogowej Active Directory Przenoszenie grup domeny NT do domeny usługi katalogowej Active Directory Przenoszenie kont komputerów do usługi katalogowej Active Directory Przenoszenie kont usług do usługi katalogowej Active Directory Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Ogólne informacje na temat migracji do systemu Windows Server Proces migracji...w...w Określenie celów migracji...w...w Definiowanie etapów projektu migracji...w

15 18 Windows Server Księga eksperta Porównanie aktualizacji bezpośredniej z migracją opartą na nowym komputerze Porównanie metody szybkiej migracji z rozłożoną w czasie...w Możliwości migracji...w...w Aktualizacja serwera członkowskiego...w Określanie zgodności sprzętowej...w Określenie gotowości aplikacji do migracji...w Tworzenie kopii zapasowej i opracowywanie procedury odzyskiwania danych Aktualizacja serwera wolno stojącego...w Aktualizacja lasu domen usługi katalogowej Active Directory systemu Windows Migracja kontrolerów domeny...w Aktualizacja schematu usługi katalogowej Active Directory przy użyciu programu adprep Aktualizacja istniejących kontrolerów domen...w Zastępowanie istniejących kontrolerów domeny...w Przenoszenie głównych operatorów...w Zastępowanie istniejących kontrolerów domeny Windows Wycofywanie niewidzialnych kontrolerów domeny Windows Aktualizacja poziomu funkcjonalnego domen i lasów domen...w Przenoszenie stref DNS zintegrowanych z usługą katalogową ActiWve Directory do partycji aplikacji...w...w Przyłączanie niezależnych lasów domen usługi katalogowej Active WDirectory do pojedynczego lasu przy użyciu procedury Mixed-Mode Domain RediWrect Wstępne wymagania i ograniczenia procedury Mixed-Mode Domain Redirect Procedura Mixed-Mode Domain Redirect...W Łączenie i przenoszenie domen przy użyciu narzędzia migracji usługi Active Directory w wersji Omówienie funkcji narzędzia ADMT W Przyłączanie domeny systemu Windows 2000 do domeny syswtemu Windows Server 2003 przy użyciu narzędzia migracji usługi Active Directory w wersji Zastosowanie narzędzia ADMT w warunkach testowych...w Procedura instalacyjna narzędzia ADMT W Migracja grup...w...w Przenoszenie kont użytkowników...w Migracja kont komputerów...w...w Przenoszenie innych właściwości domeny...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Rola, jaką odgrywa testowanie zgodności z systemem WindowWs Server Określanie celów testowania zgodności...w Aplikacja jest zgodna z systemem Windows Server W Aplikacja jest kompatybilna po uaktualnieniu...w Aplikacja jest kompatybilna po wykonaniu większej aktualizacji Aplikacja nie jest zgodna z systemem Windows Server 20W03 i nadal pozostanie w dotychczas używanym systemie operacyjnym Aplikacja nie jest kompatybilna i nie będzie używana...w Aplikacja oficjalnie nie jest kompatybilna, ale działa prawidłowo Określanie przydatności procedury testującej kompatybilność...w.518 Definiowanie procedury testowej...w Określanie zakresu testowania...w Określanie czasu wykonywania procedury testowej...w...520

16 Spis treści 19 Przydzielanie dodatkowego czasu w trakcie wykonywania procedury testowej Tworzenie dokumentacji procedury sprawdzającej zgodność...w Analiza produktów i aplikacji...w Inwentaryzacja systemów sieciowych...w Inwentaryzacja aplikacji uruchomionych na używanych serwerach...w..523 Różnica pomiędzy aplikacjami a usługami systemu Windows...W Przygotowanie arkusza inwentaryzacyjnego aplikacji...w Określanie priorytetu aplikacji zamieszczonych na liście...w Uzyskiwanie od producentów informacji na temat zgodności...w Tworzenie arkusza podsumowującego inwentaryzację...w Testowanie używanych aplikacji...w Przygotowanie i konfiguracja sprzętu...w Uruchamianie używanych aplikacji...w Wykonywanie procedury migracyjnej i aktualizacyjnej...w Dokumentowanie wyników testów zgodności...w Określanie zakresu i przeznaczenia dokumentu...w Dołączanie do dokumentacji dodatkowych materiałów...w Określanie konieczności stosowania prototypowania...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Definiowanie modelu zarządzania...w Centralny model zarządzania...w Rozproszony model zarządzania...w Mieszany model zarządzania...w Lokacje w Active Directory...W Elementy lokacji...w...w Konfigurowanie lokacji...w...w Tworzenie lokacji...w...w Konfigurowanie licencji dla przedsiębiorstwa...w Łącza lokacji...w...w Delegowanie sterowania w zasięgu lokacji...w Grupy w katalogu Active Directory systemu Windows Server Typy grup...w...w Zakresy grup...w...w Tworzenie grup...w...w Zarządzanie użytkownikami w pojedynczej domenie...w Zarządzanie użytkownikami w wielu domenach...w Poziom funkcjonalności domeny a grupy...w Tworzenie grup w Active Directory...W Dodawanie członków do grupy...w Zarządzanie grupą...w...w

17 20 Windows Server Księga eksperta Administrowanie kontami użytkowników...w Profile użytkownika...w...w Typy profilów...w...w Tworzenie profilu domyślnego...w Kopiowanie profilów do profilu domyślnego użytkownika...w Zarządzanie kontami użytkowników z wykorzystaniem zabezpieczenia lokalnego i założeń grup Wyświetlanie zasad w oknie Edytor obiektów zasady grupy...w Tworzenie nowych założeń grup...w Konfigurowanie i optymalizacja założeń grup...w Rozwiązywanie problemów z założeniami grup...w Podsumowanie...W...W Wskazówki...W...W Budowa rejestru w Windows Server W Gałęzie, klucze, podklucze...w Położenie rejestru...w...w HKEY_LOCAL_MACHINE...W...W..570 HKEY_CLASSES_ROOT...W...W HKEY_CURRENT_CONFIG...W...W573 HKEY_CURRENT_USER...W...W HKEY_USERS...W...W Edytor rejestru systemu Windows Server W Modyfikowanie wpisów rejestru...w Przeszukiwanie rejestru...w...w Menu Ulubione...W...W Łączenie się z rejestrem zdalnym...w Ochrona rejestru...w...w Ochrona dostępu zdalnego...w...w Kontrolowanie rejestru...w...w Analiza dzienników zdarzeń...w Zarządzanie rejestrem...w...w Zarządzanie rozmiarem rejestru...w Kopia zapasowa rejestru...w...w Korzystanie z narzędzia kopii zapasowej...w Przyspieszenie procesu tworzenia kopii zapasowej kluczy rejestru Przywracanie poszczególnych kluczy...w Podsumowanie...W...W Wskazówki...W...W Zasady grupy...w...w Nowe funkcje w zasadach grupy systemu Windows Server W Korzystanie z obiektów zasad grupy GPO...W Otwieranie przystawki Zasady grupy...w Edycja obiektu zasad grupy...w Tworzenie obiektu GPO...W...W Usuwanie obiektu GPO...W...W Odłączanie obiektu GPO...W...W Zablokowanie obiektu GPO...W...W

18 Spis treści 21 Przystawka Zasady grupy...w...w Ustawienia użytkownika i komputera...w Ustawienia oprogramowania...w...w Ustawienia systemu Windows...W Ustawienia zabezpieczeń...w...w Szablony administracyjne...w...w Wdrażanie oprogramowania...w...w Tworzenie i modyfikacja skryptów...w Zarządzanie obiektami GPO...W...W Lokalne i nielokalne obiekty zasad grupy...w Przechowywanie obiektów GPO...W Uprawnienia w założeniu grupowym...w Domyślne ustawienia uprawnień...w Ustawianie uprawnień w obiekcie GPO...W Wykorzystywanie funkcji dziedziczenia założeń...w Blokowanie dziedziczenia...w...w Wymuszenie dziedziczenia zasad...w Przekierowanie folderów...w...w Tworzenie folderu dla każdego użytkownika w katalogu głównym Przekierowanie do katalogu domowego (Moje dokumenty)...w Przekierowanie do katalogu specjalnego...w Przekierowanie do profilu użytkownika lokalnego...w Najlepsze rozwiązania...w...w Korzystanie z filtrów Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) Umieszczenie filtra WMI do obiektu GPO...W Importowanie i eksportowanie danych GPO...W Ustalanie pierwszeństwa stosowania zasad grupy...w Porządek zdarzeń występujących w trakcie uruchamiania systemu i logowania Porządek przetwarzania ustawień...w Sprzężenie zwrotne...w...w Aplikacje a stosowanie zasad grupy...w Zasady grupy a infrastruktura sieci...w Stosowanie założeń pomiędzy lasami...w Zasady grupy w sieci wieloplatformowej...w Wpływ replikacji na zasady grupy...w Stosowanie założeń w sieciach o niskiej przepustowości...w Wpływ zasad grupy na lokacje Active Directory...W Tworzenie raportów za pomocą wynikowego zestawu zasad...w RSoP, Active Directory i porządek stosowania zasad...w RSoP i instalacja oprogramowania...w RSoP i zabezpieczenia...w...w Uruchomienie kreatora RSoP...W Konsola Group Policy Management Console...W Narzędzia wspomagające zarządzanie zasadami grupy uruchamiane z poziomu wiersza poleceń gpresult...w...w gpupdate...w...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w

19 22 Windows Server Księga eksperta Zarządzanie systemem Windows Server W Zarządzanie różnymi typami serwerów...w Kontrolery domen...w...w Inspekcja środowiska...w...w Zasady inspekcji...w...w Śledzenie zdarzeń związanych z logowaniem i wylogowaniem...w634 Monitorowanie wykorzystywania zasobów...w Zdalne zarządzanie systemem Windows Server W Narzędzia administracyjne...w...w Pulpit zdalny dla administracji...w Wykorzystywanie usługi Telnet do zdalnego zarządzania serwerem Identyfikowanie zagrożeń...w...w Śledzenie i zarządzanie licencjami...w Microsoft Operations Manager...W Wskazówki dotyczące zarządzania systemem Windows Server Obsługa DHCP i WINS...W...W Obsługa oczyszczania DNS...W...W Korzystanie z pakietów Service Pack i poprawek Hotfix...W Windows Update...W...W Software Update Service...W...W Spójność...W...W Obsługa systemu Windows Server W Zadania wykonywane codziennie...w Zadania wykonywane raz w tygodniu...w Zadania wykonywane raz w miesiącu...w Zadania wykonywane raz na kwartał...w Podsumowanie zadań i zaleceń dotyczących obsługi systemu...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Skrypty...W...W Skrypty instrukcje...w...w Zarządzanie serwerem...w...w Zarządzanie stacją roboczą...w Skrypty konfigurujące użytkowników...w Skrypty służące do administrowania katalogiem...w Zalety wykorzystywania skryptów...w Wprowadzenie do VBScript...W...W Opcje języka Visual Basic Script...W Skrypty w Active Directory...W Obiekty Active Directory...W...W Active Directory Services Interface...W Obiekty Active Directory...W...W Przegląd właściwości obiektów...w Przystawka ADSI Edit...W...W Przystawka Schemat usługi Active Directory...W...680

20 Spis treści 23 Zarządzanie użytkownikami za pomocą skryptów...w Skrypt do tworzenia użytkowników...w Umieszczanie wartości w opcjonalnych atrybutach użytkownika Umieszczanie wartości w atrybutach użytkownika za pomocą zmiennych Wykorzystywanie skryptów w Exchange W Tworzenie użytkownika na podstawie danych odczytanych z pliku...w686 Ldifde.exe i Csvde.exe...W...W Łączenie się ze źródłami danych...w Przeszukiwanie katalogu Active Directory...W Obiekty danych ActiveX...W...W Wykorzystywanie ADO w przeszukiwaniu katalogu...w Przeszukiwanie katalogu za pomocą przystawki Użytkownicy i kwomputery usługi Active Directory...W...W Wykorzystywanie skryptów w systemie Windows Server W Instrumentacja zarządzania Windows...W Prosty skrypt WMI...W...W Przykładowe skrypty...w...w Lokalizowanie drukarek...w...w Tworzenie użytkowników za pomocą danych z pliku CSV...W Sprawdzanie wolnego miejsca na dyskach serwerów domeny...w..695 Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Korzyści płynące z tworzenia dokumentacji...w Zarządzanie bazą wiedzy przedsiębiorstwa...w Korzyści materialne...w...w Baseling...W...W Rozwiązywanie problemów...w...w Dokumentacja projektu...w...w Składniki dokumentacji projektu...w Migracja dokumentacji...w...w Plany projektów...w...w Procedury migracji serwera...w Procedury migracji systemu stacji roboczej...w Procedury migracji użytkownika...w Infrastruktura katalogu Active Directory...W Infrastruktura sieci...w...w WAN...W...W Urządzenia sieciowe...w...w Dokumenty przydatne w administrowaniu i obsłudze systemu...w Założenia...W...W Procedury...W...W Dokumentacja przydatna w przywracaniu systemu...w Kopie zapasowe i przywracanie systemu...w Monitoring...W...W Failover...W...W Procedury zmiany zarządzania...w

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE Coraz częściej pracownicy do obsługi kluczowych potrzeb komunikacyjnych wykorzystują pocztę e-mail. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo