Windows Server Ksiêga eksperta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows Server 2003. Ksiêga eksperta"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32) TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY KSI EK ONLINE Windows Server Ksiêga eksperta Autorzy: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Kenton Gardinier, Noel Neal T³umaczenie: Adam Jarczyk, Tomasz Miszkiel, Piotr Pilch ISBN: Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows Server 2003 Unleashed Format: B5, stron: 1134 Windows 2003 Server to rodzina nowych systemów operacyjnych Microsoftu, maj¹ca zast¹piæ systemy NT/2000 w zastosowaniach serwerowych. Zosta³a ona stworzona z my l¹ o du ych organizacjach potrzebuj¹cych wydajnego, bezpiecznego i skalowalnego rozwi¹zania dla swoich serwerów. Wiele firm i instytucji korzystaj¹cych z wcze niejszych systemów Microsoftu dokonuje migracji do Windows Ksi¹ ka Windows 2003 Serwer. Ksiêga eksperta to kompendium wiedzy na temat tego systemu operacyjnego. Nie jest ona jedynie modyfikacj¹ i uaktualnieniem wcze niejszej pozycji z tej serii, po wiêconej Windows 2000 wiêkszo æ rozdzia³ów zosta³a napisana zupe³nie od nowa. Autorzy mieli unikaln¹ okazjê wdra aæ Windows 2003 jeszcze przed jego oficjaln¹ premier¹. Na podstawie ich bogatych do wiadczeñ powsta³a najbardziej szczegó³owa ksi¹ ka o Windows 2003, jaka jest dostêpna na rynku. W ksi¹ ce przedstawiono: Przegl¹d systemu Windows Server 2003 ActiveDirectory sk³adniki, projektowanie, integracjê z innymi systemami Us³ugi sieciowe DNS, WINS, DHCP, Internet Information Services 6 Bezpieczeñstwo na poziomie serwera i na poziomie transportu Migracja do systemu Windows Server 2003 z Windows NT i Windows 2000 Administracja i zarz¹dzanie systemem Windows Server 2003 Rejestr systemowy Zdalny dostêp do systemu Zarz¹dzanie stacjami roboczymi Zabezpieczenia przed awariami i usuwanie ich skutków Rozwi¹zywanie problemów, debugowanie i optymalizacja Obs³uga skomplikowanego i zaawansowanego systemu, jakim jest Windows 2003, wymaga od administratora du ej wiedzy. Wszystko czego potrzebujesz, by sprawnie go wdro yæ, znajduje siê w tej ksi¹ ce.

2 Czym jest Windows Server 2003?...W Windows.NET Framework a Windows Server W...44 Windows.NET Framework...W...W Windows Server W...W Decyzja o implementacji systemu Windows Server W...46 Windows Server 2003 jako podstawa środowiska Active Directory...46 Windows Server 2003 obsługujący wbudowane aplikacje serwerowe...47 Windows Server 2003 obsługujący dodatkowe aplikacje serwerowe...48 Kiedy dokonać migracji?...w...w Dodanie systemu Windows Server 2003 do środowiska NT4 lub Windows Migracja z Windows 2000 do systemu Windows Server W...50 Migracja do systemu Windows Server 2003 bezpośrednio z NT Wersje systemu Windows Server W...51 Windows Server 2003 Web Edition...W Windows Server 2003 Standard Edition...W...52 Windows Server 2003 Enterprise Edition...W...52 Windows Server 2003 Datacenter Edition...W...53 Co nowego w systemie Windows Server 2003?...W...54 Zmiany w wyglądzie systemu Windows Server W...54 Zmiany, które upraszczają wykonywanie zadań...w...54 Zwiększone bezpieczeństwo...w...w...55 Poprawa wydajności i funkcjonalności...w Lepsza obsługa standardów...w...w...58 Zdolność do usuwania obiektów ze schematu AD...W...59 Ułatwienia administracyjne w systemie Windows Server W...59 Volume Shadow Copy...W...W Tworzenie wykazu globalnego z nośnika...w...60 IPSec NAT Traversal...W...W Windows Server 2003 poprawa usług dla użytkowników...w...61 Zarządzanie plikami w DFS...W...W...62 Redundancja i odporność na błędy danych w DFS...W...62 Redundancja w kolejkach wydruków...w...62 Windows Server 2003 korzyści osiągane podczas migracji...w...63 Zmiana nazw domen...w...w Narzędzie migracji usługi Active Directory W...63

3 6 Windows Server Księga eksperta Korzyści w usługach terminalowych dla uproszczonych klientów...w...64 Przekierowanie lokalnych dysków i dźwięku...w...64 Obsługa lokalnych stref czasowych...w Wybór typu połączenia...w...w Session Directory...W...W Korzyści administracyjne...w...w Automatic Server Recovery...W...W...66 Software Update Service...W...W Group Policy Management Console...W Remote Installation Service for Servers...W Out-of-Band Management...W...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Ustalenie zakresu projektu...w Identyfikacja celów i zadań biznesowych implementacji systemu Windows Server Wysokopoziomowe cele biznesowe...w Cele jednostek biznesowych lub działów...w Identyfikacja celów i zadań technicznych podczas implementacji systemu Windows Server Definiowanie zakresu pracy...w...77 Ustalenie harmonogramu implementacji lub migracji...w...79 Dobór składu zespołów projektowego i wdrożeniowego...w...81 Faza rozpoznania analiza istniejącego środowiska...w...82 Czynniki geograficzne...w...w Zarządzanie danymi...w...w Faza projektu dokumentowanie wizji i planu...w Sesje współpracy podejmowanie decyzji projektowych...w...86 Organizacja informacji w uporządkowanym dokumencie projektu...87 Decyzje projektowe dla Windows Server W...89 Zatwierdzenie projektu...w...w Faza planowania migracji dokumentowanie procesu migracji...w...90 Pora na plan projektu...w...w Szybkość a ryzyko...w...w Tworzenie dokumentu migracji...w Faza prototypu tworzenie i testowanie planu...w Jak zbudować laboratorium?...w Wyniki pracy testowego środowiska laboratoryjnego...w...96 Faza pilotażowa sprawdzenie poprawności planu dla ograniczonej liczby użytkowników...97 Pierwszy serwer pilotażowy...w Wdrożenie fazy pilotowej...w...w Rozwiązywanie problemów w fazie pilotażowej...w...99 Dokumentacja wyników fazy pilotażowej...w...99 Faza migracji (implementacji) przeprowadzenie migracji lub instalacji Ocena zadowolenia użytkowników...w Obsługa nowego środowiska Windows Server W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Faza rozpoznania...w...w Faza projektu...w...w

4 Spis treści 7 Faza planowania migracji...w...w Faza prototypu...w...w Faza pilotażowa...w...w Faza migracji (implementacji)...w Wstępne planowanie i przygotowanie instalacji serwera...w Weryfikacja minimalnych wymagań sprzętowych...w Wybór nowa instalacja czy modernizacja...w Wybór typu serwera...w...w Gromadzenie niezbędnych informacji...w Wykonanie kopii zapasowej plików...w Instalacja systemu operacyjnego Windows Server W Formatowanie partycji...w...w Dostosowanie opcji regionalnych i językowych...w Personalizacja oprogramowania...w Klucz produktu...w...w Wybór trybu licencjonowania...w Wybór nazwy komputera i hasła administratora...w Zmiana ustawień daty i godziny...w Zmiana ustawień sieciowych...w Podłączenie do grupy roboczej lub domeny...w Zakończenie instalacji...w...w Logowanie...W...W Aktywacja Windows Server W Aktualizacja do systemu Windows Server W Kopia zapasowa...w...w Sprawdzenie kompatybilności systemu...w Dodatkowe czynności...w...w Proces aktualizacji...w...w Wybór alternatywnej metody instalacji...w Nienadzorowana instalacja systemu...w Kiedy przeprowadzić instalację nienadzorowaną?...w Użycie ulepszonego Menedżera instalacji...w Przygotowanie do instalacji nienadzorowanej...w Uruchomienie skryptu instalacji nienadzorowanej...w Instalacja z obrazu...w...w Usługi instalacji zdalnej...w...w System Preparation Tool...W...W Instalacja systemu za pomocą zasad grup i SMS...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Ewolucja usług katalogowych...w Wcześniejsze systemy katalogowe Microsoftu...W Najważniejsze funkcje Active Directory...W

5 8 Windows Server Księga eksperta Rozwój usługi Active Directory...W Ograniczenia domen NT W...W Przyjęcie standardów internetowych przez Microsoft...W Struktura Active Directory...W Domena Active Directory...W...W Drzewa domen Active Directory...W Lasy w Active Directory...W...W Tryby uwierzytelniania w Active Directory...W Poziomy funkcjonalne w Windows.NET Active Directory...W Poziom funkcjonalny domen Windows 2000 mieszany...w Poziom funkcjonalny Windows 2000 macierzysty...w Poziom funkcjonalny Windows.NET tymczasowy...w Poziom funkcjonalny Windows.NET...W Składniki Active Directory...W Active Directory oparta na X W Schemat...W...W Protokół LDAP...W...W Replikacja multimaster kontrolerów domen...w Wykaz globalny i serwery wykazu globalnego...w Role wzorców operacji (Operations Master)...W Relacje zaufania pomiędzy domenami...w Przechodnie relacje zaufania...w Bezpośrednie relacje zaufania...w Jednostki organizacyjne...w...w Domeny czy jednostki organizacyjne?...w Grupy w środowisku Active Directory...W Grupy czy OU?...W...W Replikacja Active Directory...W Lokacje, łącza lokacji i serwery czołowe łączy lokacji...w Zapisy źródłowe...w...w DNS w Active Directory...W...W Przestrzeń nazw DNS...W...W Dynamiczny DNS...W...W Strefy DNS standardowe i zintegrowane z AD...W Współistnienie usług DNS AD i zewnętrznych...w Bezpieczeństwo Active Directory...W Kerberos...W...W IIS 6 domyślnie wyłączony...w...w Dodatkowe zagadnienia bezpieczeństwa...w Zmiany w Active Directory w systemie Windows Server W Narzędzie do zmiany nazwy domeny w Windows.NET Active Directory Udoskonalenia Kreatora konfigurowania serwera...w Relacje zaufania pomiędzy lasami...w Możliwość wyłączenia kompresji replikacji Active Directory...W Dezaktywacja atrybutu schematu...w Przyrostowa replikacja członkostwa w grupach uniwersalnych...w157 Active Directory w trybie aplikacji...w Dodatkowe zmiany...w...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w

6 Spis treści 9 Przegląd struktury domen...w...w Relacje zaufania pomiędzy domenami...w Wybór przestrzeni nazw domen...w Zewnętrzna (opublikowana) przestrzeń nazw...w Wewnętrzna przestrzeń nazw...w Nowe cechy projektowe domen w systemie Windows Server W165 Wybór struktury domen...w...w Model z pojedynczą domeną...w...w Wybieramy model z pojedynczą domeną...w Praktyczny przykład projektu...w Model z wieloma poddomenami...w Kiedy dodawać kolejne domeny?...w Przykład praktyczny...w...w Wiele drzew w jednym lesie...w Kiedy wybrać model z wieloma drzewami domen?...w Przykład praktyczny...w...w Model z lasami zaufanymi...w...w Kiedy stosować zaufane lasy?...w Przykład praktyczny...w...w Model z poboczną domeną główną...w Kiedy stosować model z poboczną domeną główną?...w Przykład praktyczny...w...w Model z domeną-segregatorem...w Przykład praktyczny...w...w Domeny specjalnego przeznaczenia...w Przykład praktyczny...w...w Zmiana nazwy domeny Active Directory...W Ograniczenia zmiany nazwy domeny...w Wymagania wstępne...w...w Zmiana nazwy domeny...w...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Jednostki organizacyjne...w...w Grupy...W...W Typy grup zabezpieczeń i dystrybucyjne...w Zasięg grupy...w...w Projektowanie OU i grup...w...w Projekt struktury OU...W...W Przeniesienie rozkładu domen zasobów NT na strukturę OU...W Nadużycie OU w projekcie domeny...w Elastyczność OU...W...W Delegowanie administracji za pomocą OU...W Projekt OU i zasady grup...w...w Projektowanie grup...w...w Najlepsze rozwiązania dla grup...w Wybór standardu nazewniczego dla grup...w Zagnieżdżanie grup...w...w Projekt grup dystrybucyjnych...w...202

7 10 Windows Server Księga eksperta Przykładowe projekty...w...w Projekt oparty na funkcjach biznesu...w Projekt geograficzny...w...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Szczegóły replikacji Active Directory...W Czym jest replikacja w Active Directory?...W Topologia multimaster...w...w Numery USN...W...W Kolizje replikacji...w...w Numer wersji właściwości...w...w Obiekty połączeń...w...w Opóźnienia w replikacji...w...w Replikacja przez SMTP lub IP...W Lokacje Active Directory...W...W Udoskonalenia lokacji w systemie Windows 2003 Server...W Kojarzenie podsieci z lokacjami...w Łącza lokacji...w...w Mostki łączy lokacji...w...w KCC i ISTG...W...W Koszt łącza lokacji...w...w Preferowane serwery czołowe lokacji...w Planowanie topologii replikacji...w Odwzorowanie projektu lokacji na projekt sieci...w Definiowanie lokacji...w...w Jedna lokacja czy wiele lokacji?...w Zestawienie podsieci z lokacjami...w Ustalenie łączy lokacji i ich kosztów...w Ustalenie harmonogramu replikacji...w Wybór replikacji SMTP lub IP...W Szyfrowanie w łączach lokacji SMTP...W Ulepszenia replikacji w systemie Windows Server W Promocja kontrolera domeny z nośnika...w Replikacja wartości powiązanych i buforowanie członkostwa w grupach uniwersalnych Usuwanie obiektów przestarzałych...w Wyłączenie kompresji replikacji...w Zmiany w schemacie nie wymagają pełnej synchronizacji wykazu globalnego Ulepszenia algorytmu generacji topologii międzylokacyjnej...w Praktyczne przykłady projektów replikacji...w Koncentryczna topologia replikacji...w Zdecentralizowana topologia replikacji...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Wprowadzenie do integracji katalogów...w Services for UNIX...W...W Składniki Services for Unix...W Wymagania wstępne dla Services for UNIX...W...235

8 Spis treści 11 Interix jako komponent Services for UNIX...W Skrypty w Interiksie...W...W Narzędzia w środowisku Interix...W Uniksowy NFS i udostępnianie plików w Windows...W Gateway for NFS...W...W Server for NFS...W...W NFS Client...W...W Synchronizacja użytkowników w SFU...W User Name Mapping...W...W Password Synchronization...W...W Ulepszenia zarządzania Services for UNIX...W Zarządzanie zdalne za pomocą serwera i klienta Telnet...W Wspólna konsola MMC Services for UNIX...W ActivePerl W...W Łączność z NetWare...W...W Gateway Services for NetWare...W Services for NetWare...W...W File and Print Services for NetWare...W Microsoft Directory Synchronization Services...W File Migration Utility...W...W Microsoft Metadirectory Services W MMS i zarządzanie tożsamościami...w Generowanie i obsługa kont w MMS...W MMS i zarządzanie grupami...w...w Agenty zarządzające w MMS-ie...W Podsumowanie informacji o MMS-ie...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w DNS od środka...w...w Zapotrzebowanie na DNS...W...W Historia DNS-u...W...W Konstrukcja usługi DNS...W...W Hierarchia DNS-u...W...W Przestrzeń nazw DNS-u...W...W DNS w systemie Windows Server W Instalacja usługi DNS za pomocą Kreatora konfigurowania serwera Konfiguracja DNS wskazującego na siebie...w Rekordy zasobów...w...w Rekordy SOA...W...W Rekord hosta (A)...W...W Rekord serwera nazw (NS)...W...W Rekordy usług (SRV)...W...W Rekord skrzynki pocztowej (MX)...W Rekord wskaźnika (PTR)...W...W Rekord nazwy kanonicznej (CNAME)...W Inne rekordy...w...w

9 12 Windows Server Księga eksperta Strefy DNS...W...W Strefy wyszukiwania do przodu...w Strefy wyszukiwania wstecznego...w Strefy podstawowe...w...w Strefy pomocniczne...w...w Strefy skrótowe...w...w Transfery stref...w...w Pełny transfer strefy...w...w Przyrostowy transfer strefy...w Zapytania DNS...W...W Zapytania rekurencyjne...w...w Zapytania iteracyjne...w...w Inne składniki DNS-u...W...W Dynamiczny DNS...W...W Czas życia (TTL)...W...W Bezpieczne aktualizacje...w...w Starzenie i oczyszczanie...w...w Wskazówki główne...w...w Forwardery...W...W Wyszukiwanie za pomocą WINS...W Ewolucja usługi Microsoft DNS...W Strefy zintegrowane z Active Directory...W Aktualizacje dynamiczne...w...w Obsługa zestawu znaków Unicode...W Zmiany w DNS-ie w Windows Server W DNS w partycji aplikacji...w...w Automatyczne tworzenie stref DNS...W Koniec problemów z wyspą...w Strefa główna lasu dla _msdcs przeniesiona do odrębnej strefy...w276 DNS w środowisku Active Directory...W Wpływ DNS-u na Active Directory...W Active Directory i DNS innych producentów...w Strefy wtórne w środowisku AD...W Rekordy SRV i rozwiązywanie lokacji...w Rozwiązywanie problemów z DNS-em...W Diagnozowanie problemów za pomocą dziennika zdarzeń DNS-u Monitorowanie DNS-u za pomocą monitora wydajności...w Buforowanie po stronie klienta i problemy z plikiem HOSTS...W..280 Narzędzie wiersza poleceń NSLOOKUP...W Narzędzie wiersza poleceń IPCONFIG...W Narzędzie wiersza poleceń TRACERT...W Narzędzie wiersza poleceń DNSCMD...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Przegląd pozostałych usług sieciowych...w Podstawowe składniki sieci przedsiębiorstwa...w Adresowanie w sieci...w...w Rozwiązywanie nazw...w...w

10 Spis treści 13 Integracja katalogu...w...w Zmiany usług sieciowych w systemie Windows Server W Podstawy protokołu DHCP...W...W Zapotrzebowanie na DHCP...W...W Poprzednicy DHCP RARP i BOOTP...W Serwer DHCP...W...W Klient DHCP...W...W Automatic Private IP Addressing...W Agenty przekazujące DHCP...W...W DHCP i dynamiczny DNS...W...W Instalowanie DHCP i tworzenie nowych zakresów...w Zmiany w DHCP w systemie Windows Server W Automatyzacja tworzenia i przywracania kopii zapasowych bazy danych DHCP Alternatywne ustawienia sieci klienta DHCP...W Procedury awaryjne DHCP...W...W Odporność na awarie DHCP metoda 50/50...W Odporność DHCP na awarie metoda 80/20...W Odporność na awarie DHCP metoda 100/100...W Metoda zakresów rezerwowych...w Klastry serwerów DHCP...W...W Zaawansowane pojęcia DHCP...W...W Superzakresy DHCP...W...W Zakresy multiemisji...w...w Delegowanie administracji DHCP...W Narzędzie wiersza poleceń Netsh...W Konserwacja bazy danych DHCP...W Bezpieczeństwo DHCP...W...W Autoryzacja DHCP...W...W DHCP i bezpieczeństwo kontrolera domeny...w Podstawy usługi WINS...W...W Przestarzała metoda rozwiązywania nazw NetBIOS...W Integracja DNS-u i WINS...W...W Zmiany w WINS w systemie Windows Server W Instalacja i konfiguracja WINS...W Instalacja WINS...W...W Konfiguracja partnerów ściągania i wypychania...w Replikacja WINS...W...W Rozwiązywanie klientów NetBIOS i plik LMHOSTS...W Planowanie, migracja i utrzymanie usługi WINS...W Projektowanie środowiska WINS...W Modernizacja środowiska WINS...W Konserwacja bazy danych WINS...W Rozmieszczenie kontrolerów domen GC...W Wykaz globalny Active Directory...W Rozmieszczenie wykazów globalnych/kontrolerów domen...w Buforowanie grup uniwersalnych...w Rozmieszczenie wykazów globalnych i kontrolerów domen...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w

11 14 Windows Server Księga eksperta Ulepszenia w IIS 6...W...W Planowanie i projektowanie IIS...W Ustalenie zapotrzebowania na serwery...w Ustalenie wymogów odporności na błędy...w Instalowanie i modernizacja IIS...W Modernizacja z poprzednich wersji IIS...W Konfiguracja IIS...W...W Przystawka IIS...W...W Konfiguracja usług Tworzenie witryny WWW w IIS...W Wybór właściwości witryny Tworzenie i konfiguracja katalogu wirtualnego...w Konfiguracja i optymalizacja aplikacji...w Izolowanie i pule aplikacji...w Odtwarzanie procesów w IIS 6...W Monitorowanie stanu IIS...W...W Wydajność aplikacji...w...w Opcje aplikacji...w...w Instalacja i konfiguracja FTP...W Izolacja użytkowników FTP dla ochrony treści...w Tworzenie serwisu FTP...W...W Właściwości FTP...W...W Dodatkowe komponenty IIS...W...W Usługa SMTP...W...W Usługa NNTP...W...W Indeksowanie...W...W Zabezpieczenie IIS...W...W Bezpieczeństwo systemu Windows Server W Wyłączanie Rozszerzenia usługi sieci Web...W Uwierzytelnianie w IIS...W...W Inspekcje...W...W Certyfikaty SSL...W...W Konfiguracja opcji zabezpieczeń FTP...W Utrzymanie IIS...W...W Rejestrowanie zdarzeń w IIS...W Konfiguracja Internet Explorera o podwyższonym bezpieczeństwie dla serwerów Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Bezpieczeństwo systemu Windows Server W Inicjatywa Trustworthy Computing Microsoftu...W Common Language Runtime...W...W Warstwowe zabezpieczenia serwera...w Bezpieczeństwo fizyczne...w...w Ograniczenie dostępu fizycznego...w Ograniczenie logowania...w...w Dostęp administracyjny przez polecenie Uruchom jako...w...354

12 Spis treści 15 Logowanie za pomocą kart inteligentnych...w Bezpieczeństwo sieci...w...w Bezpieczeństwo zapór firewall...w Uszczelnianie zabezpieczeń serwera...w Definiowanie roli serwera...w...w Zabezpieczanie serwera za pomocą Kreatora konfigurowania serwera Wyłączanie niepotrzebnych usług...w Zabezpieczenia na poziomie plików...w Zabezpieczenia NTFS...W...W Bezpieczeństwo udziałów a bezpieczeństwo NTFS...W Inspekcje dostępu do plików...w Inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem...w Zabezpieczenie przed wirusami...w Kopie zapasowe...w...w Usługa Software Update Services...W Historia Windows Update...W...W Automatic Updates Client...W...W Rozwój Software Update Services...W Wymogi wstępne i ograniczenia SUS...W Instalacja serwera Software Update Services...W Ustawienie opcji SUS...W...W Synchronizacja serwera SUS...W Akceptacja aktualizacji oprogramowania w SUS...W Automatyczna konfiguracja klientów przez zasady grup...w Instalowanie programów korygujących przez SUS...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Wprowadzenie do bezpieczeństwa na poziomie transportu w systemie Windows Server Potrzeba zabezpieczeń na poziomie transportu...w Bezpieczeństwo poprzez wiele linii obrony...w Podstawy szyfrowania...w...w Wirtualne sieci prywatne...w...w Tunele VPN...W...W Protokoły tunelowe...w...w Protokoły PPTP i L2TP...W...W Bezpieczny protokół L2TP/IPSec...W Zarządzanie VPN za pomocą serwera Internet Authentication Service Tworzenie VPN za pomocą usługi Routing and Remote Access Infrastruktura kryptografii klucza publicznego...w Szyfrowanie z kluczem prywatnym i z kluczem publicznym...w Certyfikaty...W...W Usługi certyfikatów w systemie Windows Server W Karty inteligentne w infrastrukturze PKI...W Encrypting File System...W...W Integracja PKI z obszarami Kerberosa w obcych środowiskach IP Security...W...W Zasada działania IPSec...W...W Podstawowa funkcjonalność IPSec...W IPSec i NAT Traversal...W...W

13 16 Windows Server Księga eksperta Prosta konfiguracja IPSec pomiędzy serwerami w domenie Windows Server Monitor zabezpieczeń IP...W...W Definiowanie zasady IP w serwerze...w Włączenie zasad IPSec w kliencie...w Weryfikacja funkcjonowania IPSec...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Korzyści ze stosowania.net Passport...W Instalacja i konfiguracja.net Passport...W Sposób otrzymywania PREP ID...W Korzystanie z narzędzia Administracja menedżera usługi Passport Otrzymanie klucza szyfrującego...w Budowanie.NET Passport do produkcji...w Praca z kontami.net Passport...W Konwersja kont...w...w Korzystanie z kont witryny i.net Passport...W Tworzenie konta paszportu...w...w Wykorzystanie paszportów w aplikacjach Passport w urządzeniach przenośnych...w Dodatkowe poziomy bezpieczeństwa...w Uwierzytelnianie za pomocą.net Passport...W Cookies.NET Passport...W...W Zabezpieczanie komunikacji...w Zasady.NET Passport...W...W Fair Information Practices...W Inne usługi Passport...W...W Usługa.NET Passport EP...W...W NET Passport for Kids...W...W Licencjonowanie...W...W Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Zasady bezpieczeństwa...w...w Edukowanie pracowników organizacji...w Wprowadzanie zasad bezpieczeństwa w życie...w Zasady bezpieczeństwa na poziomie przedsiębiorstwa...w Zasady bezpieczeństwa w infrastrukturze sieciowej...w Zasady bezpieczeństwa na poziomie systemu...w Zasady bezpieczeństwa na poziomie aplikacji...w Zasady bezpieczeństwa pulpitu...w Zestaw narzędzi zasad bezpieczeństwa...w Urzędy certyfikacji...w...w Narzędzia do monitorowania...w Narzędzia do testowania wytrzymałości...w Konfiguracja i analiza zabezpieczeń...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w

14 Spis treści 17 Metody migracji do systemu Windows Server W Określanie metody migracji najbardziej dostosowanej do potrzeb organizacji Przygotowanie domen NT do migracji do systemu Windows Server Zgodność sprzętu i oprogramowania...w Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi sprzętu i oprogramowania Przenoszenie woluminów, dysków lustrzanych i zestawów paskowych systemu Windows NT Instalowanie i konfigurowanie usług zapewniających zgodność z systemem Windows Server W Przygotowanie bazy danych SAM systemu Windows NT W..436 Przeprowadzenie aktualizacji bezpośredniej...w Aktualizacja podstawowego kontrolera domeny NT...W Aktualizacja do usługi katalogowej Active Directory...W Konfiguracja poziomu funkcjonalnego lasu domen...w Konfiguracja kontroli dostępu do trybu przywracania usług katalogowych Migracja zapasowych kontrolerów domeny i serwerów członkowskich Rozpoczęcie aktualizacji kontrolera domeny lub serwera członkowskiego Aktualizacja zapasowego kontrolera domeny opartego na systemie Windows NT 4 do systemu Windows Server 2003 spełniającego rolę kontrolera domeny Migracja istniejących domen NT do nowego lasu usługi katalogowej Active Directory systemu Windows Server W Instalacja i konfiguracja nowego lasu oraz domen obsługiwanycwh przez system Windows Server W Definiowanie relacji zaufania pomiędzy domenami obsługiwanywmi przez systemy Windows NT 4 i Windows Server W447 Migracja kont oraz innych zasobów domeny NT do usługi katawlogowej Active Directory systemu Windows Server W Konsekwencje przeniesienia zasad zabezpieczeń...w Przyłączanie domen NT...W...W Uaktualnianie istniejącej domeny NT do nowej domeny główwnej lasu domenowego usługi katalogowej Active Directory...W Zmiana struktury kont i zasobów istniejących domen poprzez Wumieszczenie ich w lesie usługi katalogowej Active Directory...W Zastosowanie Narzędzia migracji usługi Active Directory...W Instalowanie Narzędzia migracji usługi Active Directory...W Przenoszenie kont użytkowników i grup domeny do lasu usługi katalogowej Active Directory Przenoszenie grup domeny NT do domeny usługi katalogowej Active Directory Przenoszenie kont komputerów do usługi katalogowej Active Directory Przenoszenie kont usług do usługi katalogowej Active Directory Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Ogólne informacje na temat migracji do systemu Windows Server Proces migracji...w...w Określenie celów migracji...w...w Definiowanie etapów projektu migracji...w

15 18 Windows Server Księga eksperta Porównanie aktualizacji bezpośredniej z migracją opartą na nowym komputerze Porównanie metody szybkiej migracji z rozłożoną w czasie...w Możliwości migracji...w...w Aktualizacja serwera członkowskiego...w Określanie zgodności sprzętowej...w Określenie gotowości aplikacji do migracji...w Tworzenie kopii zapasowej i opracowywanie procedury odzyskiwania danych Aktualizacja serwera wolno stojącego...w Aktualizacja lasu domen usługi katalogowej Active Directory systemu Windows Migracja kontrolerów domeny...w Aktualizacja schematu usługi katalogowej Active Directory przy użyciu programu adprep Aktualizacja istniejących kontrolerów domen...w Zastępowanie istniejących kontrolerów domeny...w Przenoszenie głównych operatorów...w Zastępowanie istniejących kontrolerów domeny Windows Wycofywanie niewidzialnych kontrolerów domeny Windows Aktualizacja poziomu funkcjonalnego domen i lasów domen...w Przenoszenie stref DNS zintegrowanych z usługą katalogową ActiWve Directory do partycji aplikacji...w...w Przyłączanie niezależnych lasów domen usługi katalogowej Active WDirectory do pojedynczego lasu przy użyciu procedury Mixed-Mode Domain RediWrect Wstępne wymagania i ograniczenia procedury Mixed-Mode Domain Redirect Procedura Mixed-Mode Domain Redirect...W Łączenie i przenoszenie domen przy użyciu narzędzia migracji usługi Active Directory w wersji Omówienie funkcji narzędzia ADMT W Przyłączanie domeny systemu Windows 2000 do domeny syswtemu Windows Server 2003 przy użyciu narzędzia migracji usługi Active Directory w wersji Zastosowanie narzędzia ADMT w warunkach testowych...w Procedura instalacyjna narzędzia ADMT W Migracja grup...w...w Przenoszenie kont użytkowników...w Migracja kont komputerów...w...w Przenoszenie innych właściwości domeny...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Rola, jaką odgrywa testowanie zgodności z systemem WindowWs Server Określanie celów testowania zgodności...w Aplikacja jest zgodna z systemem Windows Server W Aplikacja jest kompatybilna po uaktualnieniu...w Aplikacja jest kompatybilna po wykonaniu większej aktualizacji Aplikacja nie jest zgodna z systemem Windows Server 20W03 i nadal pozostanie w dotychczas używanym systemie operacyjnym Aplikacja nie jest kompatybilna i nie będzie używana...w Aplikacja oficjalnie nie jest kompatybilna, ale działa prawidłowo Określanie przydatności procedury testującej kompatybilność...w.518 Definiowanie procedury testowej...w Określanie zakresu testowania...w Określanie czasu wykonywania procedury testowej...w...520

16 Spis treści 19 Przydzielanie dodatkowego czasu w trakcie wykonywania procedury testowej Tworzenie dokumentacji procedury sprawdzającej zgodność...w Analiza produktów i aplikacji...w Inwentaryzacja systemów sieciowych...w Inwentaryzacja aplikacji uruchomionych na używanych serwerach...w..523 Różnica pomiędzy aplikacjami a usługami systemu Windows...W Przygotowanie arkusza inwentaryzacyjnego aplikacji...w Określanie priorytetu aplikacji zamieszczonych na liście...w Uzyskiwanie od producentów informacji na temat zgodności...w Tworzenie arkusza podsumowującego inwentaryzację...w Testowanie używanych aplikacji...w Przygotowanie i konfiguracja sprzętu...w Uruchamianie używanych aplikacji...w Wykonywanie procedury migracyjnej i aktualizacyjnej...w Dokumentowanie wyników testów zgodności...w Określanie zakresu i przeznaczenia dokumentu...w Dołączanie do dokumentacji dodatkowych materiałów...w Określanie konieczności stosowania prototypowania...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Definiowanie modelu zarządzania...w Centralny model zarządzania...w Rozproszony model zarządzania...w Mieszany model zarządzania...w Lokacje w Active Directory...W Elementy lokacji...w...w Konfigurowanie lokacji...w...w Tworzenie lokacji...w...w Konfigurowanie licencji dla przedsiębiorstwa...w Łącza lokacji...w...w Delegowanie sterowania w zasięgu lokacji...w Grupy w katalogu Active Directory systemu Windows Server Typy grup...w...w Zakresy grup...w...w Tworzenie grup...w...w Zarządzanie użytkownikami w pojedynczej domenie...w Zarządzanie użytkownikami w wielu domenach...w Poziom funkcjonalności domeny a grupy...w Tworzenie grup w Active Directory...W Dodawanie członków do grupy...w Zarządzanie grupą...w...w

17 20 Windows Server Księga eksperta Administrowanie kontami użytkowników...w Profile użytkownika...w...w Typy profilów...w...w Tworzenie profilu domyślnego...w Kopiowanie profilów do profilu domyślnego użytkownika...w Zarządzanie kontami użytkowników z wykorzystaniem zabezpieczenia lokalnego i założeń grup Wyświetlanie zasad w oknie Edytor obiektów zasady grupy...w Tworzenie nowych założeń grup...w Konfigurowanie i optymalizacja założeń grup...w Rozwiązywanie problemów z założeniami grup...w Podsumowanie...W...W Wskazówki...W...W Budowa rejestru w Windows Server W Gałęzie, klucze, podklucze...w Położenie rejestru...w...w HKEY_LOCAL_MACHINE...W...W..570 HKEY_CLASSES_ROOT...W...W HKEY_CURRENT_CONFIG...W...W573 HKEY_CURRENT_USER...W...W HKEY_USERS...W...W Edytor rejestru systemu Windows Server W Modyfikowanie wpisów rejestru...w Przeszukiwanie rejestru...w...w Menu Ulubione...W...W Łączenie się z rejestrem zdalnym...w Ochrona rejestru...w...w Ochrona dostępu zdalnego...w...w Kontrolowanie rejestru...w...w Analiza dzienników zdarzeń...w Zarządzanie rejestrem...w...w Zarządzanie rozmiarem rejestru...w Kopia zapasowa rejestru...w...w Korzystanie z narzędzia kopii zapasowej...w Przyspieszenie procesu tworzenia kopii zapasowej kluczy rejestru Przywracanie poszczególnych kluczy...w Podsumowanie...W...W Wskazówki...W...W Zasady grupy...w...w Nowe funkcje w zasadach grupy systemu Windows Server W Korzystanie z obiektów zasad grupy GPO...W Otwieranie przystawki Zasady grupy...w Edycja obiektu zasad grupy...w Tworzenie obiektu GPO...W...W Usuwanie obiektu GPO...W...W Odłączanie obiektu GPO...W...W Zablokowanie obiektu GPO...W...W

18 Spis treści 21 Przystawka Zasady grupy...w...w Ustawienia użytkownika i komputera...w Ustawienia oprogramowania...w...w Ustawienia systemu Windows...W Ustawienia zabezpieczeń...w...w Szablony administracyjne...w...w Wdrażanie oprogramowania...w...w Tworzenie i modyfikacja skryptów...w Zarządzanie obiektami GPO...W...W Lokalne i nielokalne obiekty zasad grupy...w Przechowywanie obiektów GPO...W Uprawnienia w założeniu grupowym...w Domyślne ustawienia uprawnień...w Ustawianie uprawnień w obiekcie GPO...W Wykorzystywanie funkcji dziedziczenia założeń...w Blokowanie dziedziczenia...w...w Wymuszenie dziedziczenia zasad...w Przekierowanie folderów...w...w Tworzenie folderu dla każdego użytkownika w katalogu głównym Przekierowanie do katalogu domowego (Moje dokumenty)...w Przekierowanie do katalogu specjalnego...w Przekierowanie do profilu użytkownika lokalnego...w Najlepsze rozwiązania...w...w Korzystanie z filtrów Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) Umieszczenie filtra WMI do obiektu GPO...W Importowanie i eksportowanie danych GPO...W Ustalanie pierwszeństwa stosowania zasad grupy...w Porządek zdarzeń występujących w trakcie uruchamiania systemu i logowania Porządek przetwarzania ustawień...w Sprzężenie zwrotne...w...w Aplikacje a stosowanie zasad grupy...w Zasady grupy a infrastruktura sieci...w Stosowanie założeń pomiędzy lasami...w Zasady grupy w sieci wieloplatformowej...w Wpływ replikacji na zasady grupy...w Stosowanie założeń w sieciach o niskiej przepustowości...w Wpływ zasad grupy na lokacje Active Directory...W Tworzenie raportów za pomocą wynikowego zestawu zasad...w RSoP, Active Directory i porządek stosowania zasad...w RSoP i instalacja oprogramowania...w RSoP i zabezpieczenia...w...w Uruchomienie kreatora RSoP...W Konsola Group Policy Management Console...W Narzędzia wspomagające zarządzanie zasadami grupy uruchamiane z poziomu wiersza poleceń gpresult...w...w gpupdate...w...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w

19 22 Windows Server Księga eksperta Zarządzanie systemem Windows Server W Zarządzanie różnymi typami serwerów...w Kontrolery domen...w...w Inspekcja środowiska...w...w Zasady inspekcji...w...w Śledzenie zdarzeń związanych z logowaniem i wylogowaniem...w634 Monitorowanie wykorzystywania zasobów...w Zdalne zarządzanie systemem Windows Server W Narzędzia administracyjne...w...w Pulpit zdalny dla administracji...w Wykorzystywanie usługi Telnet do zdalnego zarządzania serwerem Identyfikowanie zagrożeń...w...w Śledzenie i zarządzanie licencjami...w Microsoft Operations Manager...W Wskazówki dotyczące zarządzania systemem Windows Server Obsługa DHCP i WINS...W...W Obsługa oczyszczania DNS...W...W Korzystanie z pakietów Service Pack i poprawek Hotfix...W Windows Update...W...W Software Update Service...W...W Spójność...W...W Obsługa systemu Windows Server W Zadania wykonywane codziennie...w Zadania wykonywane raz w tygodniu...w Zadania wykonywane raz w miesiącu...w Zadania wykonywane raz na kwartał...w Podsumowanie zadań i zaleceń dotyczących obsługi systemu...w Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Skrypty...W...W Skrypty instrukcje...w...w Zarządzanie serwerem...w...w Zarządzanie stacją roboczą...w Skrypty konfigurujące użytkowników...w Skrypty służące do administrowania katalogiem...w Zalety wykorzystywania skryptów...w Wprowadzenie do VBScript...W...W Opcje języka Visual Basic Script...W Skrypty w Active Directory...W Obiekty Active Directory...W...W Active Directory Services Interface...W Obiekty Active Directory...W...W Przegląd właściwości obiektów...w Przystawka ADSI Edit...W...W Przystawka Schemat usługi Active Directory...W...680

20 Spis treści 23 Zarządzanie użytkownikami za pomocą skryptów...w Skrypt do tworzenia użytkowników...w Umieszczanie wartości w opcjonalnych atrybutach użytkownika Umieszczanie wartości w atrybutach użytkownika za pomocą zmiennych Wykorzystywanie skryptów w Exchange W Tworzenie użytkownika na podstawie danych odczytanych z pliku...w686 Ldifde.exe i Csvde.exe...W...W Łączenie się ze źródłami danych...w Przeszukiwanie katalogu Active Directory...W Obiekty danych ActiveX...W...W Wykorzystywanie ADO w przeszukiwaniu katalogu...w Przeszukiwanie katalogu za pomocą przystawki Użytkownicy i kwomputery usługi Active Directory...W...W Wykorzystywanie skryptów w systemie Windows Server W Instrumentacja zarządzania Windows...W Prosty skrypt WMI...W...W Przykładowe skrypty...w...w Lokalizowanie drukarek...w...w Tworzenie użytkowników za pomocą danych z pliku CSV...W Sprawdzanie wolnego miejsca na dyskach serwerów domeny...w..695 Podsumowanie...W...W Najlepsze rozwiązania...w...w Korzyści płynące z tworzenia dokumentacji...w Zarządzanie bazą wiedzy przedsiębiorstwa...w Korzyści materialne...w...w Baseling...W...W Rozwiązywanie problemów...w...w Dokumentacja projektu...w...w Składniki dokumentacji projektu...w Migracja dokumentacji...w...w Plany projektów...w...w Procedury migracji serwera...w Procedury migracji systemu stacji roboczej...w Procedury migracji użytkownika...w Infrastruktura katalogu Active Directory...W Infrastruktura sieci...w...w WAN...W...W Urządzenia sieciowe...w...w Dokumenty przydatne w administrowaniu i obsłudze systemu...w Założenia...W...W Procedury...W...W Dokumentacja przydatna w przywracaniu systemu...w Kopie zapasowe i przywracanie systemu...w Monitoring...W...W Failover...W...W Procedury zmiany zarządzania...w

Czym jest Windows Server 2003?...W...43 Windows.NET Framework a Windows Server 2003...W...44 Windows.NET Framework...W...W...

Czym jest Windows Server 2003?...W...43 Windows.NET Framework a Windows Server 2003...W...44 Windows.NET Framework...W...W... Czym jest Windows Server 2003?...W......43 Windows.NET Framework a Windows Server 2003...W...44 Windows.NET Framework...W...W......44 Windows Server 2003...W...W......45 Decyzja o implementacji systemu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści Egzamin 70-411 : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp xi 1 Wdrażanie i utrzymanie serwerów oraz zarządzanie nimi 1 Zagadnienie 1.1: Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.)

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) I. WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS (16 godz.) 1. Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Część I Omówienie usługi Windows Server 2008 Active Directory

Część I Omówienie usługi Windows Server 2008 Active Directory Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Omówienie ksiąŝki... xviii Część I Omówienie usługi Windows Server 2008 Active Directory... xviii Część II Projektowanie i implementacja usługi Windows Server

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory Jarosław Kuchta Active Directory Usługa katalogowa Użytkownicy Konta Przywileje Profile Inne katalogi Białe strony E - Biznes Klienci Windows Profile zarządzania Informacja sieciowa Active Directory Serwery

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Kontroler domeny. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat następujących haseł: kontroler domeny, domena Windows, Active Directory. Zadanie2: Odszukaj nazwę

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Windows Server Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie do zasad grupy

Część I Wprowadzenie do zasad grupy Spis treści Wprowadzenie... xiii Część I Wprowadzenie do zasad grupy 1 Przystawka Zasady grupy... 3 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy... 3 Zasady grupy w przeszłości... 3 Zasady grupy

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008

Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Cel Lekcja Konfigurowanie systemu DNS Domain Name System dla Active Directory (16%) Konfigurowanie stref Rozdział 9, Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft)

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL!

Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL! ABC systemu Windows 8 PL Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL! Jak się odnaleźć, czyli gdzie podziały się stary dobry ekran i menu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Zasady grup w systemie Windows. Zasady zabezpieczeń można edytować za pomocą konsoli administracyjnej Zasady grupy (gpedit.msc) lub otwierając pustą konsolę mmc.exe i dołączając do niej przystawkę Edytor

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego... xviii Instalacja i wymagania sprzętowe... xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD...

Bardziej szczegółowo

1 Administrowanie systemem Microsoft Windows Server 2003... 1

1 Administrowanie systemem Microsoft Windows Server 2003... 1 Spis treści Wprowadzenie... xv O czym jest ta ksiąŝka?... xv Struktura ksiąŝki... xvi Konwencje stosowane w ksiąŝce... xvii Pomoc i wsparcie techniczne... xviii 1 Administrowanie systemem Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft. Windows Server Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft. Windows Server Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Windows Server 2012 Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xvii Część I Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7 Szkolenie skierowane do: Techników wsparcia użytkowników oraz pracowników helpdesk, zajmujących się rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7 na pierwszym i drugim poziomie wsparcia oraz osób zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Windows Server Active Directory

Windows Server Active Directory Windows Server 2012 - Active Directory Active Directory (AD) To usługa katalogowa a inaczej mówiąc hierarchiczna baza danych, która przynajmniej częściowo musi być ściśle związana z obiektową bazą danych.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Instalacja i konfiguracja Windows Server Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20410 Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla administratorów chcących

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności:

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności: Role serwera W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 jest dostępnych kilka ról serwerów Aby skonfigurować rolę serwera, należy zainstalować ją za pomocą Kreatora konfigurowania serwera,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 Po instalacji systemu operacyjnego Windows Serwer 2008R2 przystępujemy do konfiguracji wstępnej. Operacje, które należy wykonać: a) Zmienić

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracowni komputerowej, zasady Regulamin pracowni komputerowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regulamin pracowni komputerowej, zasady Regulamin pracowni komputerowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. dla klas I - IV TI technikum informatycznego nr progr. 312[01]/T, SP/MENIS/2004.06.14 prowadzący zajęcia: Sławomir Radomski, Zenon Kreft, Wojciech Borzyszkowski 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DZIAŁ Zakres

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Przygotowanie VMWARE SERVER do pracy Zainstaluj VMWARE SERVER Zainstaluj VMWARE TOOLS (potrzebne połączenie z Internetem) Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Zainstaluj Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Egzamin : zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 / Timothy Warner, Craig Zacker. Warszawa, Spis treści

Egzamin : zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 / Timothy Warner, Craig Zacker. Warszawa, Spis treści Egzamin 70-744 : zabezpieczanie systemu Windows Server 2016 / Timothy Warner, Craig Zacker. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie Ważne: Jak używać tej książki podczas przygotowania do egzaminu ix xiii

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ O autorze 9 O recenzentach 10 Przedmowa 13 Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ Dlaczego Linux? 18 Czym jest dystrybucja? 19 Czy Linux jest trudny do opanowania? 21 Cechy wyróżniające dystrybucję Mint 22 Wersje

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Jan De Clercq, Guido Grillenmeier - Bezpieczeństwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne

Księgarnia PWN: Jan De Clercq, Guido Grillenmeier - Bezpieczeństwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne Księgarnia PWN: Jan De Clercq, Guido Grillenmeier - Bezpieczeństwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne Spis treœci Przedmowa Tony'ego Redmonda... 11 Przedmowa Marka Mortimore'a... 13 Przedmowa Stevena

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. xiii

Spis treści: Wstęp. xiii Spis treści: Wstęp xiii Część I Podstawy administracji Microsoft Exchange Server 2003 1 Przegląd administrowania Microsoft Exchange Server 2003 3 Microsoft Exchange Server 2003 4 Integracja Exchange Server

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, 2014 Spis treści Wprowadzenie xi 1 Zarządzanie systemami plików i dyskami 1 Zarządzanie rolą

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe Jarosław Kuchta Usługi terminalowe Zagadnienia Wykorzystanie usług terminalowych Sposób działania usług terminalowych Instalowanie usług terminalowych Funkcje usług terminalowych Usługi terminalowe 2 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT PROGRAM STUDIÓW PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT Moduł1 1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS Konfiguracja roli serwera DNS Konfigurowanie stref DNS Konfigurowanie transferu strefy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Florian Rommel - Active Directory odtwarzanie po awarii. O autorze... 9. O recenzentach... 11

Spis treści. Księgarnia PWN: Florian Rommel - Active Directory odtwarzanie po awarii. O autorze... 9. O recenzentach... 11 Księgarnia PWN: Florian Rommel - Active Directory odtwarzanie po awarii Spis treści O autorze... 9 O recenzentach... 11 Wstęp... 13 Zawartość książki...14 Dlaczego ta książka jest potrzebna... 14 Konwencje...

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów. Prowadzący: Grzegorz Zawadzki MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Windows 10 do Twoich usług!

Windows 10 do Twoich usług! Windows 10 do Twoich usług! Jak łatwo skonfigurować i przystosować Windows do swoich potrzeb Jak zapewnić wydajne i bezpieczne działanie systemu Jak optymalnie zarządzać systemem i wykorzystać jego zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo