Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta"

Transkrypt

1 Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: Tytu³ orygina³u: Windows Server 2008 Unleashed Format: 172x245, stron: 1624 Kompendium wiedzy na temat systemu Windows Server 2008 PL Jak wdro yæ system Windows Server 2008? Jak konfigurowaæ us³ugi sieciowe? Jak monitorowaæ wydajnoœæ systemu Windows Server? Trudno w to uwierzyæ, ale od premiery systemu Windows Server 2003 minê³o ju 5 lat! 27 lutego 2008 roku Microsoft zaprezentowa³ jego nastêpcê Windows Server Najnowszy produkt firmy Microsoft wprowadza wiele innowacji, z których z pewnoœci¹ warto wymieniæ nowy model ³atek, ulepszone us³ugi terminalowe, czy te nowy tryb instalacji Core. Windows Server 2008 ju zacz¹³ zdobywaæ rynek rozwi¹zañ serwerowych. Czy warto dokonaæ migracji? Czy nowy system spe³ni Twoje oczekiwania? Niew¹tpliwie na te i wiele innych pytañ odpowie w³aœnie ta ksi¹ ka! Stanowi ona kompletny przewodnik po systemie Windows Server 2008 w polskiej wersji jêzykowej. Dziêki tej ksi¹ ce dowiesz siê, kiedy warto dokonaæ migracji na now¹ platformê oraz w jaki sposób j¹ przeprowadziæ. Po jej przeczytaniu instalacja systemu równie w nowym trybie Core nie bêdzie stanowiæ dla Ciebie najmniejszego problemu. W kolejnych rozdzia³ach autorzy ksi¹ ki omawiaj¹ w szczegó³owy sposób Active Directory. Poznasz równie sposoby konfiguracji us³ug sieciowych, takich jak DNS, DHCP, WINS czy te IIS. Ponadto dowiesz siê, w jaki sposób zagwarantowaæ bezpieczeñstwo na poziomie serwera oraz na poziomie transferu danych. Oprócz tych zagadnieñ, w ksi¹ ce Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta znajdziesz równie informacje na temat zasad administrowania systemem Windows Server 2008, automatyzacji pracy dziêki skryptom PowerShell oraz sposobu wykorzystania us³ug terminalowych. Jednak to nie wszystko! Wystarczy, e zajrzysz do spisu treœci, a przekonasz siê, jak obszerny pod wzglêdem merytorycznym jest ten podrêcznik! Stanowi on kompendium wiedzy na temat Windows Server 2008 wiêc jest to obowi¹zkowa pozycja na Twojej pó³ce! Obowi¹zkowa pozycja dla wszystkich administratorów systemu Windows Server 2008!

2 Spis treści Wprowadzenie CZĘŚĆ I PRZEGLĄD SYSTEMU WINDOWS SERVER Rozdział 1. Windows Server 2008 wprowadzenie do technologii Ogólne informacje o systemie Windows Server Co tkwi w systemie Windows Server 2008? Windows Server 2008 w roli serwera aplikacji Kiedy dokonać migracji? Dodawanie systemu Windows Server 2008 do środowiska z systemami Windows 2000 i Windows Server Migracja usługi Active Directory z systemów Windows 2000 i Windows Server 2003 do systemu Windows Server Wersje systemu Windows Server Windows Server 2008 Standard Edition Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Datacenter Wersja Web systemu Windows Server Wersja Server Core systemu Windows Server Co nie uległo zmianie, a co nowego pojawiło się w systemie Windows Server 2008? Zmiany w wyglądzie systemu Windows Server Kontynuacja modelu lasu i domen Zmiany, które upraszczają wykonywanie zadań Lepsza obsługa standardów Zmiany w strukturze Active Directory Przemianowanie usługi Active Directory na Active Directory Domain Services Przemianowanie usługi Active Directory in Application Mode na usługę Active Directory Lightweight Directory Services Rozwój usługi Active Directory Federation Services Kontroler domeny tylko do odczytu Ułatwienia administracyjne w systemie Windows Server Udoskonalenia zarządzania zasadami grupy Zastosowanie narzędzi monitorujących wydajność i niezawodność Zastosowanie menedżera zasobów serwera plików Usługi wdrażania systemu Windows Udoskonalenia zabezpieczeń systemu Windows Server Rozszerzenie podsystemu zabezpieczeń systemu Windows Server Zabezpieczenia warstwy transportowej za pomocą protokołu IPSec i usług certyfikatów Zasady zabezpieczeń, zarządzanie zasadami i narzędzia wspierające wymuszanie zasad...77

3 Spis treści Ulepszenia systemu Windows Server 2008 poprawiające poziom wsparcia oddziałów firmy Kontrolery domeny tylko do odczytu dla zdalnych oddziałów firmy Szyfrowanie BitLocker zwiększające bezpieczeństwo serwera Rozproszona replikacja systemu plików Ulepszenia rozproszonej administracji Korzyści usług terminalowych dla uproszczonych klientów Udoskonalenia protokołu RDP 6.x zwiększające możliwości klienta Dostęp w sieci Web do usług terminalowych Brama usług terminalowych Zdalne programy usług terminalowych Ulepszenia dotyczące klastrów i technologii SAN Klaster pozbawiony pojedynczego punktu awarii Rozszerzane klastry Udoskonalona obsługa sieci SAN Ulepszenia ról serwerowych systemu Windows Server Internet Information Services Windows SharePoint Services Windows Rights Management Services Wirtualizacja serwera Windows Identyfikowanie usługi systemu Windows Server 2008, która jako pierwsza zostanie zainstalowana lub poddana migracji Środowisko Active Directory bazujące na systemie Windows Server Wbudowane funkcje serwera aplikacji systemu Windows Server Uruchamianie w systemie Windows Server 2008 dodatkowych funkcji serwera aplikacji Podsumowanie Najlepsze rozwiązania...94 Rozdział 2. Planowanie, prototypowanie, migracja i wdrażanie Windows Server 2008 najlepsze rozwiązania Ustalenie zakresu projektu Identyfikacja celów i zadań biznesowych implementacji systemu Windows Server Wysokopoziomowe cele biznesowe Cele jednostek biznesowych lub działów Identyfikacja celów i zadań technicznych podczas implementacji systemu Windows Server Definiowanie zakresu pracy Ustalenie harmonogramu implementacji lub migracji Dobór składu zespołów projektowego i wdrożeniowego Faza rozpoznania analiza istniejącego środowiska Czynniki geograficzne Zarządzanie danymi Faza projektu dokumentowanie wizji i planu Sesje współpracy podejmowanie decyzji projektowych Organizacja informacji w uporządkowanym dokumencie projektu Decyzje projektowe dla Windows Server Zatwierdzenie projektu

4 Spis treści Faza planowania migracji dokumentowanie procesu migracji Pora na plan projektu Szybkość a ryzyko Tworzenie dokumentu migracji Faza prototypu tworzenie i testowanie planu Jak zbudować laboratorium? Wyniki pracy testowego środowiska laboratoryjnego Faza pilotażowa sprawdzenie poprawności planu dla ograniczonej liczby użytkowników Pierwszy serwer pilotażowy Wdrożenie fazy pilotażowej Rozwiązywanie problemów w fazie pilotażowej Dokumentacja wyników fazy pilotażowej Faza migracji (implementacji) przeprowadzenie migracji lub instalacji Ocena zadowolenia użytkowników Obsługa nowego środowiska Windows Server Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Faza rozpoznania Faza projektu Faza planowania migracji Faza prototypu Faza pilotażowa Faza migracji (implementacji) Rozdział 3. Instalowanie systemu Windows Server 2008 i instalacja Server Core Wstępne planowanie i przygotowanie instalacji serwera Weryfikacja minimalnych wymagań sprzętowych Wybór właściwej wersji systemu Windows Wybór nowa instalacja czy modernizacja Wybór typu serwera Gromadzenie niezbędnych informacji Wykonanie kopii zapasowej plików Nowa instalacja systemu operacyjnego Windows Server Dostosowywanie ustawień związanych z językiem, czasem, walutą i klawiaturą Karta przycisku Instaluj teraz Wprowadzanie klucza produktu Wybieranie typu instalowanego systemu operacyjnego Akceptowanie warunków licencji systemu Windows Server Wybieranie typu instalacji systemu Windows Server Określanie lokalizacji instalacji Finalizowanie instalacji i dostosowywanie konfiguracji Aktualizacja do systemu Windows Server Archiwizowanie serwera Sprawdzenie kompatybilności systemu Gwarantowanie cyfrowego podpisywania sterowników Dodatkowe czynności Proces aktualizacji

5 Spis treści Instalacja Server Core Przeprowadzenie instalacji Server Core Konfigurowanie instalacji Server Core i zarządzanie nią Uruchamianie interpretera poleceń w przypadku instalacji Server Core Zmiana hasła administratora instalacji Server Core Zmiana nazwy komputera z instalacją Server Core Przypisywanie statycznego adresu IPv4 i określenie ustawień DNS Dodawanie do domeny serwera z instalacją Server Core Role i funkcje instalacji Server Core Instalowanie roli Usługi domenowe w usłudze Active Directory Nienadzorowana instalacja systemu Podsumowanie Najlepsze rozwiązania CZĘŚĆ II WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY Rozdział 4. Wprowadzenie do usługi Active Directory Domain Services Ewolucja usług katalogowych Wcześniejsze systemy katalogowe Microsoftu Najważniejsze funkcje Active Directory Domain Services Rozwój usługi Active Directory Domain Services Przyjęcie standardów internetowych przez Microsoft Struktura Active Directory Domain Services Domena Active Directory Domain Services Drzewa domen Active Directory Domain Services Lasy w Active Directory Domain Services Tryby uwierzytelniania w Active Directory Domain Services Poziomy funkcjonalne w Active Directory Domain Services systemu Windows Server Składniki Active Directory Domain Services Usługa Active Directory Domain Services oparta na X Schemat usługi Active Directory Domain Services Protokół LDAP Replikacja multimaster kontrolerów domen AD DS Wykaz globalny i serwery wykazu globalnego Role wzorców operacji (Operations Master) Relacje zaufania pomiędzy domenami Przechodnie relacje zaufania Bezpośrednie relacje zaufania Jednostki organizacyjne Domeny czy jednostki organizacyjne? Rola grup w środowisku Active Directory Domain Services Grupy czy OU? Replikacja Active Directory Domain Services Lokacje, łącza lokacji i serwery czołowe łączy lokacji Zapisy źródłowe

6 Spis treści Rola DNS w Active Directory Domain Services Przestrzeń nazw DNS Dynamiczny DNS Strefy DNS standardowe i zintegrowane z AD DS Współistnienie usług DNS AD DS i zewnętrznych Bezpieczeństwo Active Directory Domain Services Uwierzytelnianie Kerberos Dodatkowe środki bezpieczeństwa Zmiany w Active Directory Domain Services w systemie Windows Server Restartowanie usługi AD DS na kontrolerze domen Wdrażanie dla domeny wielu zasad haseł Inspekcja zmian dokonanych w obiektach AD Przegląd dodatkowych usług Active Directory Dodatkowe ulepszenia usługi AD DS systemu Windows Server Przegląd ulepszeń starszej usługi Active Directory systemu Windows Server Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 5. Projektowanie Windows Server 2008 Active Directory Projektowanie domen Active Directory Domain Services Relacje zaufania pomiędzy domenami Wybór przestrzeni nazw domen Zewnętrzna (opublikowana) przestrzeń nazw Wewnętrzna przestrzeń nazw Cechy projektowe domen Wybór struktury domen Model z pojedynczą domeną Wybieramy model z pojedynczą domeną Praktyczny przykład projektu pojedynczej domeny Model z wieloma poddomenami Kiedy dodawać kolejne domeny? Przykład praktyczny projektu wielu poddomen Wiele drzew w jednym lesie Kiedy wybrać model z wieloma drzewami domen? Przykład praktyczny projektu modelu z wieloma drzewami domen Model z lasami zaufanymi Kiedy stosować zaufane lasy? Przykład praktyczny projektu zaufanych lasów Model z poboczną domeną główną Kiedy stosować model z poboczną domeną główną? Przykład praktyczny projektu pobocznej domeny głównej Model z domeną-segregatorem Przykład praktyczny projektu domeny-segregatora Model projektowy domen specjalnego przeznaczenia Przykład praktyczny projektu domeny specjalnego przeznaczenia

7 Spis treści Zmiana nazwy domeny Active Directory Domain Services Ograniczenia zmiany nazwy domeny Wymagania wstępne Zmiana nazwy domeny Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 6. Projektowanie struktury jednostek organizacyjnych i grup Jednostki organizacyjne usługi AD DS Grupy usługi AD Typy grup zabezpieczeń i dystrybucyjne Zasięg grupy Projektowanie OU i grup Projekt struktury OU Nadużycie OU w projekcie domeny Elastyczność OU Delegowanie administracji za pomocą OU Projekt OU i zasady grup Projektowanie grup Najlepsze rozwiązania dla grup Wybór standardu nazewniczego dla grup Zagnieżdżanie grup Projekt grup dystrybucyjnych Przykładowe projekty Projekt oparty na funkcjach biznesu Projekt geograficzny Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 7. Infrastruktura Active Directory Szczegóły replikacji Active Directory Domain Services Czym jest replikacja w AD DS? Zagadnienia związane z topologią multimaster Numery USN Kolizje replikacji Numer wersji właściwości Obiekty połączeń Opóźnienia w replikacji Lokacje Active Directory Udoskonalenia lokacji w systemie Windows 2008 Server Kojarzenie podsieci z lokacjami Łącza lokacji Mostki łączy lokacji KCC i ISTG Koszt łącza lokacji Preferowane serwery czołowe lokacji Wdrażanie kontrolerów domen AD DS przy wykorzystaniu instalacji Server Core

8 Spis treści Planowanie topologii replikacji Odwzorowanie projektu lokacji na projekt sieci Definiowanie lokacji Jedna lokacja czy wiele lokacji? Zestawienie podsieci z lokacjami Ustalenie łączy lokacji i ich kosztów Ustalenie harmonogramu replikacji Wybór replikacji SMTP lub IP Ulepszenia replikacji w systemie Windows Server Promocja kontrolera domeny z nośnika Replikacja wartości powiązanych i buforowanie członkostwa w grupach uniwersalnych Usuwanie obiektów przestarzałych Wyłączenie kompresji replikacji Unikanie przez usługę AD pełnej synchronizacji wykazu globalnego spowodowanej zmianami w schemacie Ulepszenia algorytmu generacji topologii międzylokacyjnej Obsługa protokołu IPv6 w systemie Windows Server Definiowanie struktury protokołu IPv Adresowanie IPv Migracja do protokołu IPv Przeskok do protokołu IPv Praktyczne przykłady projektów replikacji Koncentryczna topologia replikacji Zdecentralizowana topologia replikacji Wdrażanie kontrolerów domen tylko do odczytu RODC Zapotrzebowanie na serwery RODC Funkcje serwerów RODC Wdrażanie serwera RODC Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 8. Tworzenie lasów federacyjnych oraz lekkich katalogów Utrzymywanie synchronizacji w środowisku rozproszonym AD Lightweight Directory Services (Usługi Lekkich Katalogów w Active Directory) Zrozumienie zapotrzebowania na AD LDS Naszkicowanie cech AD LDS Instalowanie AD LDS Active Directory Federation Services (Usługi Federacyjne Active Directory) Zrozumienie kluczowych elementów AD FS Instalacja AD FS na systemie Windows Server Korzystanie z AD FS Microsoft Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 (Menedżer Cyklu Życia Tożsamości) Historia ILM Zarys pakietu Identity Integration Feature Pack (IIFP Pakiet Integracji Tożsamości)

9 Spis treści Serwer bazodanowy SQL dla ILM Terminologia ILM Agenty zarządzania ILM Profile działania agenta zarządzania Instalowanie Identity Lifecycle Manager Wykorzystanie mocy oraz potencjału ILM Zarządzanie tożsamościami w ILM Propagowanie oraz wycofywanie kont w ILM ILM 2007 podsumowanie Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 9. Integrowanie usługi Active Directory w środowisku uniksowym Zastosowanie składników systemu Windows Server 2008 służących do integracji ze środowiskiem uniksowym Projektowanie składników Windows Server 2008 integrujących z systemem Unix Składniki systemu Windows Server 2008 umożliwiające współpracę z systemem Unix Wymagania wstępne oprogramowania UNIX Integration systemu Windows Server Instalowanie składnika Usługi dla systemu plików NFS Zastosowanie składnika Usługi dla systemu plików NFS i administrowanie nim Konfigurowanie wyszukiwania w bazie usługi Active Directory Domain Services identyfikatorów uniksowych grup i użytkowników Określanie ustawień składników Klient systemu plików NFS i Serwer systemu plików NFS Tworzenie udostępnionych zasobów sieciowych NFS Składnik Podsystem aplikacji systemu UNIX Instalowanie składnika Podsystem aplikacji systemu UNIX Obsługa skryptów przez składnik Podsystem aplikacji systemu UNIX Narzędzia i języki programowania składnika Podsystem aplikacji systemu UNIX Zarządzanie tożsamością w przypadku składników uniksowych Instalowanie składnika Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX Konfigurowanie ustawień dotyczących zmiany hasła Dodawanie użytkowników usługi NIS do bazy Active Directory Ulepszenia zarządzania systemu Windows Server Zarządzanie zdalne za pomocą serwera i klienta Telnet Tworzenie skryptów ActivePerl Podsumowanie Najlepsze rozwiązania

10 Spis treści CZĘŚĆ III USŁUGI SIECIOWE Rozdział 10. DNS i IPv Zapotrzebowanie na DNS Historia DNS-u Struktura usługi DNS Hierarchia DNS-u Przestrzeń nazw DNS-u Usługa DNS systemu Windows Server Instalacja usługi DNS za pomocą narzędzia Kreator dodawania ról Konfiguracja serwera DNS wskazującego na siebie Rekordy zasobów Rekordy SOA Rekord hosta (A) Rekord serwera nazw (NS) Rekordy usług (SRV) Rekord skrzynki pocztowej (MX) Rekord wskaźnika (PTR) Rekord nazwy kanonicznej (CNAME) Inne typy rekordów DNS Strefy DNS Strefy wyszukiwania do przodu Strefy wyszukiwania wstecznego Strefy podstawowe Strefy pomocnicze Strefy skrótowe Transfery stref Pełne transfery stref Inicjowanie przyrostowych transferów stref Zapytania DNS Wykonywanie zapytań rekurencyjnych Wykonywanie zapytań iteracyjnych Inne składniki DNS-u Dynamiczny DNS Czas życia (TTL) Bezpieczne aktualizacje Starzenie się i oczyszczanie danych usługi DNS Wskazówki główne Forwardery Wyszukiwanie za pomocą WINS Ewolucja usługi Microsoft DNS Strefy zintegrowane z Active Directory Aktualizacje dynamiczne Obsługa zestawu znaków Unicode DNS w systemie Windows Server Partycja aplikacji Automatyczne tworzenie stref DNS

11 Spis treści Koniec problemów z wyspą Strefa główna lasu dla _msdcs DNS w środowisku Active Directory Domain Services Wpływ DNS-u na usługę Active Directory Domain Services Active Directory Domain Services w przypadku implementacji DNS-u innych producentów Strefy wtórne w środowisku AD DS Rekordy SRV i rozwiązywanie lokacji Strefa GlobalNames Rozwiązywanie problemów z DNS-em Diagnozowanie problemów za pomocą dziennika zdarzeń DNS-u Monitorowanie DNS-u za pomocą monitora wydajności Buforowanie po stronie klienta i problemy z plikiem HOSTS Narzędzie wiersza poleceń NSLOOKUP Narzędzie wiersza poleceń IPCONFIG Narzędzie wiersza poleceń TRACERT Narzędzie wiersza poleceń DNSCMD Protokół IPv6 wprowadzenie Adresowanie IPv Omówienie adresowania IPv Integrowanie protokołów IP za pomocą protokołu ISATAP Inne adresy zapewniające zgodność Konfigurowanie protokołu IPv6 w systemie Windows Server Ręczne ustawianie adresu IPv Konfigurowanie serwera DHCPv6 w systemie Windows Server Konfigurowanie zakresu DHCPv6 w systemie Windows Server Dodawanie rekordu hosta IPv6 do bazy danych usługi DNS systemu Windows Server Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 11. DHCP, WINS i kontrolery domen Podstawowe składniki sieci przedsiębiorstwa Istotna rola adresowania w sieci Rozwiązywanie nazw Integracja katalogu Zmiany usług sieciowych w systemie Windows Server Podstawy protokołu DHCP Zapotrzebowanie na DHCP Poprzednicy DHCP RARP i BOOTP Usługa serwera DHCP Usługa klienta DHCP Automatic Private IP Addressing Agenty przekazujące DHCP DHCP i dynamiczny DNS Instalowanie DHCP i tworzenie nowych zakresów

12 Spis treści Zmiany w DHCP w systemie Windows Server Automatyzacja tworzenia i przywracania kopii zapasowych bazy danych DHCP Alternatywne ustawienia sieci klienta DHCP Wykonywanie procedur awaryjnych DHCP Odporność na awarie DHCP metoda 50/ Odporność DHCP na awarie metoda 80/ Odporność na awarie DHCP metoda 100/ Metoda zakresów rezerwowych Klastry serwerów DHCP Zaawansowane pojęcia DHCP Superzakresy DHCP Zakresy multiemisji Delegowanie administracji DHCP Narzędzie wiersza poleceń Netsh Konserwacja bazy danych DHCP Zabezpieczanie protokołu DHCP Autoryzacja DHCP DHCP i bezpieczeństwo kontrolera domeny Podstawy usługi WINS Przestarzała metoda rozwiązywania nazw NetBIOS Integracja DNS-u i WINS Sprawdzanie zmian w WINS systemu Windows Server Instalacja i konfiguracja WINS Instalacja WINS Konfiguracja partnerów ściągania i wypychania Replikacja WINS Rozwiązywanie klientów NetBIOS i plik LMHOSTS Planowanie, migracja i utrzymanie usługi WINS Projektowanie środowiska WINS Modernizacja środowiska WINS Konserwacja bazy danych WINS Rozmieszczenie kontrolerów domen GC Rola wykazu globalnego Active Directory Rozmieszczenie wykazów globalnych/kontrolerów domen Buforowanie grup uniwersalnych Rozmieszczenie wykazów globalnych i kontrolerów domen Kontrolery domen tylko do odczytu Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 12. Internetowe usługi informacyjne Internet Information Services (IIS) Ulepszenia serwera IIS Nowe narzędzia menedżera serwera IIS Panele administracyjne menedżera IIS Węzły administracyjne panelu Połączenia menedżera IIS

13 Spis treści Planowanie i projektowanie IIS Ustalenie zapotrzebowania na serwery Ustalenie wymogów odporności na błędy Instalowanie i modernizacja do IIS Modułowość instalacji serwera IIS Instalowanie roli Serwer sieci Web (IIS) Aktualizowanie innych wersji serwera IIS Instalowanie i konfigurowanie witryn 431 Tworzenie witryny WWW w obrębie serwera IIS Tworzenie wirtualnego katalogu Konfigurowanie właściwości witryny serwera IIS Instalacja i konfiguracja usługi FTP Funkcje nowej dodatkowej usługi FTP Instalowanie standardowej starszej usługi FTP Pobieranie i instalowanie nowej dodatkowej usługi FTP Tworzenie witryny FTP 7.0 korzystającej z protokołu SSL Konfigurowanie funkcji i właściwości dodatkowej usługi FTP Zabezpieczanie serwera IIS Bezpieczeństwo systemu Windows Server Uwierzytelnianie w IIS Inspekcja usług 452 Certyfikaty SSL Zarządzanie zabezpieczeniami kont administratorów i użytkowników serwera IIS Tworzenie konta użytkownika serwera IIS Przypisywanie uprawnień kontu użytkownika serwera IIS Konfigurowanie delegowania funkcji Rejestrowanie zdarzeń w IIS Podsumowanie Najlepsze rozwiązania CZĘŚĆ IV BEZPIECZEŃSTWO Rozdział 13. Bezpieczeństwo na poziomie serwera Bezpieczeństwo systemu Windows Server Inicjatywa Trustworthy Computing Microsoftu Common Language Runtime Warstwowe zabezpieczenia serwera Stosowanie fizycznych zabezpieczeń Ograniczenie dostępu fizycznego Ograniczenie logowania Dostęp administracyjny przez polecenie Uruchom jako administrator Logowanie za pomocą kart inteligentnych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo zapór firewall

14 Spis treści Zastosowanie zintegrowanej zapory systemu Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami Integracja zapory systemu Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami z narzędziem Menedżer serwera Tworzenie dla zapory systemu Windows reguł przychodzących i wychodzących Uszczelnianie zabezpieczeń serwera Definiowanie roli serwera Zabezpieczanie serwera za pomocą narzędzia Menedżer serwera Zabezpieczenia na poziomie plików Zabezpieczenia NTFS Bezpieczeństwo udziałów a bezpieczeństwo NTFS Inspekcje dostępu do plików Szyfrowanie plików za pomocą systemu EFS Inne mechanizmy związane z bezpieczeństwem Zabezpieczenie przed wirusami Wdrażanie zabezpieczeń procesu archiwizacji Usługa Windows Server Update Services Historia usługi WSUS: Windows Update Wdrażanie klienta Automatic Updates Rozwój usługi Windows Server Update Services Wstępne wymogi usługi WSUS Instalacja usługi WSUS na serwerze Windows Server Automatyczna konfiguracja klientów przez zasady grup Instalowanie programów korygujących przez WSUS Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 14. Bezpieczeństwo na poziomie transportu Wprowadzenie do bezpieczeństwa na poziomie transportu w systemie Windows Server Potrzeba zabezpieczeń na poziomie transportu Wdrażanie zabezpieczeń poprzez wiele linii obrony Podstawy szyfrowania Wdrażanie infrastruktury kryptografii klucza publicznego przy wykorzystaniu Windows Server Szyfrowanie z kluczem prywatnym i z kluczem publicznym Certyfikaty cyfrowe Usługa Active Directory Certificate Services systemu Windows Server Przegląd ról urzędu certyfikacji w przypadku usługi AD CS Omówienie ról usługi AD CS Instalowanie usługi AD CS Karty inteligentne w infrastrukturze PKI Encrypting File System Integracja PKI z obszarami Kerberosa w obcych środowiskach Usługa AD DS Rights Management Services Konieczność użycia usługi AD RMS Wymagania wstępne usługi AD RMS Instalowanie usługi AD RMS

15 Spis treści Zastosowanie szyfrowania IPSec w systemie Windows Server Zasada działania IPSec Podstawowa funkcjonalność IPSec IPSec i NAT Traversal Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 15. Zasady bezpieczeństwa, serwer zasad sieciowych oraz ochrona dostępu do sieci Omówienie technologii ochrony dostępu do sieci w Windows Server Zrozumienie powodów wdrożenia NAP Naszkicowanie elementów NAP Zrozumienie terminologii Windows Server 2008 NAP Wdrażanie serwera zasad sieciowych w Windows Server Przegląd pojęć NPS Zrozumienie obsługi RADIUS-a na serwerze zasad sieciowych Instalowanie serwera zasad sieciowych Wymuszanie konfiguracji zasad przy użyciu serwera zasad sieciowych Utworzenie modułu sprawdzania kondycji systemu Utworzenie zasad kondycji dla zgodnych klientów Utworzenie zasad kondycji dla niezgodnych klientów Utworzenie zasad sieciowych dla zgodnych klientów Utworzenie zasad sieciowych dla niezgodnych użytkowników Konfiguracja serwera DHCP do ograniczania dzierżawy klienta opartego na zasadach NPS Instalowanie oraz wdrażanie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) przy użyciu serwera RRAS Poznawanie tuneli VPN Protokoły tunelowania Protokoły PPTP oraz L2TP Protokół zabezpieczeń L2TP/IPSec Uruchomienie zestawu funkcji VPN na serwerze RRAS Modyfikacja zasad sieciowych RRAS Podsumowanie Najlepsze rozwiązania CZĘŚĆ V MIGRACJA DO WINDOWS SERVER Rozdział 16. Migracja z systemu Windows 2000 lub Windows Server 2003 do systemu Windows Server Rozpoczęcie procesu migracji Określenie celów migracji Definiowanie etapów projektu migracji Porównanie aktualizacji bezpośredniej z migracją opartą na nowym komputerze Porównanie metody szybkiej migracji z rozłożoną w czasie Możliwości migracji

16 Spis treści Migracja bezpośrednia Określanie zgodności sprzętowej Określenie gotowości aplikacji do migracji Tworzenie kopii zapasowej i opracowywanie procedury odzyskiwania danych Opcja przywracania za pomocą wirtualnego kontrolera domen Aktualizacja pojedynczego kontrolera domen Migracja stopniowa Migracja kontrolerów domeny Przygotowanie lasu i domen przy użyciu programu adprep Aktualizacja istniejących kontrolerów domen Zastępowanie istniejących kontrolerów domeny Przenoszenie głównych operatorów Wycofywanie istniejących kontrolerów domeny Windows 2000 lub Windows Server Wycofywanie niewidzialnych kontrolerów domeny Aktualizacja poziomu funkcjonalnego domen i lasów domen Przenoszenie stref DNS zintegrowanych z usługą katalogową Active Directory do partycji aplikacji Migracja konsolidująca wiele domen Omówienie funkcji narzędzia ADMT Zastosowanie narzędzia ADMT w warunkach testowych Procedura instalacyjna narzędzia ADMT Wymagania wstępne dotyczące migracji domeny za pomocą narzędzia ADMT Eksportowanie klucza haseł Instalowanie w domenie źródłowej usługi PES Ustawianie w rejestrze właściwych uprawnień Konfigurowanie domen na potrzeby migracji identyfikatorów SID Migracja grup Przenoszenie kont użytkowników Migracja kont komputerów Przenoszenie innych właściwości domeny Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 17. Testowanie zgodności z systemem Windows Server Istotność testu zgodności Przygotowanie do testów zgodności Określanie zakresu testów aplikacji Określanie celów testowania zgodności Dokumentowanie planu testowania zgodności Analiza produktów i aplikacji Inwentaryzacja systemów sieciowych Inwentaryzacja aplikacji uruchomionych na używanych serwerach Różnica pomiędzy aplikacjami a usługami systemu Windows Przygotowanie arkusza inwentaryzacyjnego aplikacji Określanie priorytetu aplikacji zamieszczonych na liście

17 Spis treści Sprawdzanie zgodności składników przez kontakt z ich producentami Arkusze monitorujące analizę zgodności aplikacji Sześć stanów zgodności Tworzenie tablicy decyzyjnej dla procesu aktualizacji Ocena efektów gromadzenia danych o kompatybilności na potrzeby planu testowania zgodności Laboratoryjne testy istniejących aplikacji Alokowanie i konfigurowanie sprzętu Alokowanie i konfigurowanie systemu Windows Server Ładowanie pozostałych aplikacji Certyfikat zgodności z Windows Server Testowanie procesów migracji i aktualizacji Dokumentowanie wyników testów zgodności Określanie konieczności zastosowania fazy prototypowania Podsumowanie Najlepsze rozwiązania CZĘŚĆ VI ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS SERVER Rozdział 18. Administrowanie systemem Windows Server Definiowanie modelu zarządzania Centralny model zarządzania Rozproszony model zarządzania Mieszany model zarządzania Zarządzanie lokacjami w Active Directory Podsieci Łącza lokacji Zasady grup w lokacji Konfigurowanie lokacji Tworzenie lokacji Łącza lokacji Delegowanie sterowania w zasięgu lokacji Grupy w katalogu Active Directory systemu Windows Server Typy grup Zakresy grup w Active Directory Tworzenie grup Zarządzanie użytkownikami w pojedynczej domenie Zarządzanie użytkownikami w wielu domenach Poziom funkcjonalności domeny a grupy Tworzenie grup w Active Directory Dodawanie członków do grupy Zarządzanie grupą Profile użytkownika Typy profilów Tworzenie profilu domyślnego Kopiowanie profilów do profilu domyślnego użytkownika

18 Spis treści Zarządzanie kontami użytkowników z wykorzystaniem zabezpieczeń lokalnych i zasad grup Wyświetlanie zasad w oknie narzędzia Zarządzanie zasadami grupy Tworzenie nowych zasad grup Konfigurowanie i optymalizacja zasad grup Rozwiązywanie problemów z zasadami grup Zarządzanie drukarkami za pomocą konsoli Zarządzanie drukowaniem Instalowanie konsoli Zarządzanie drukowaniem Konfigurowanie konsoli Zarządzanie drukowaniem Dodawanie nowych drukarek jako udostępnionych zasobów sieciowych Dodawanie serwerów wydruku w oknie konsoli Zarządzanie drukowaniem Zastosowanie konsoli Zarządzanie drukowaniem Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 19. Zasady grupy oraz zarządzanie zasadami w systemie Windows Server Przegląd zasad grupy Przetwarzanie zasad grupy jak to działa? Przetwarzanie GPO komputera Przetwarzanie GPO użytkownika Rozpoznawanie lokalizacji w sieci Zarządzanie przetwarzaniem zasad grupy przy użyciu ustawień GPO Lokalne zasady grup Zasady komputera lokalnego Lokalne zasady użytkowników dla nieadministratorów oraz administratorów Szablony zabezpieczeń Elementy zasad grupy Obiekty zasad grupy Przechowywanie oraz replikacja obiektów zasad grupy Szablony administracyjne zasad grupy Magazyn centralny w Windows Vista oraz Windows Server Początkowe obiekty zasad grupy Ustawienia zasad Ustawienia preferencyjne Łącza GPO Wymuszanie łącza zasad grupy Dziedziczenie zasad Blokowanie dziedziczenia zasad grupy Kolejność przetwarzania zasad grupy Filtrowanie GPO Przetwarzanie sprzężenia zwrotnego zasad grupy Wykrywanie powolnego łącza zasad grupy oraz rozpoznawanie lokalizacji w sieci Omówienie szablonów administracyjnych zasad grupy Szablony administracyjne w Windows 2000, Windows XP oraz Windows Server Szablony administracyjne zasad grupy w Windows Vista oraz Windows Server Niestandardowe szablony administracyjne

19 Spis treści Narzędzia zarządzania zasadami Konsola zarządzania zasadami grupy (GPMC) Edytor obiektów zasad grupy (GPOE) Konsola zarządzania drukowaniem gpupdate.exe Skrypty GPO Dodatek Microsoft Desktop Optimization Pack do pakietu Software Assurance Migrator ADMX GPLogView Podgląd zdarzeń Zarządzanie DFS Projektowanie infrastruktury zasad grupy Projektowanie Active Directory oraz zasad grupy Separacja funkcji GPO Zadania administracyjne GPO Tworzenie magazynu głównego GPO Sprawdzanie wykorzystania magazynu głównego GPO Tworzenie początkowych GPO oraz korzystanie z nich Tworzenie kopii zapasowej oraz odzyskiwanie początkowych GPO Tworzenie nowych zasad grupy domeny Tworzenie oraz konfigurowanie łączy GPO Zarządzanie statusem GPO Tworzenie oraz przyłączanie filtrów WMI do GPO Zarządzanie filtrowaniem zabezpieczeń GPO Zarządzanie kolejnością przetwarzania łączy GPO Podgląd ustawień GPO i tworzenie raportów Tworzenie kopii zapasowej oraz przywracanie obiektów zasad grupy domeny Operacje modelowania zasad grupy Wyniki zasad grupy Delegacja administracji GPO Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 20. Obsługa i zarządzanie systemem Windows Server Początkowe zadania konfiguracyjne Zarządzanie rolami i funkcjami systemu Windows Server Role w systemie Windows Server Funkcje systemu Windows Server Menedżer serwera Role i funkcje narzędzia Menedżer serwera Węzeł Role narzędzia Menedżer serwera Karta Funkcje narzędzia Menedżer serwera Karta Diagnostyka narzędzia Menedżer serwera Podgląd zdarzeń Niezawodność i wydajność Menedżer urządzeń

20 Spis treści Karta Konfiguracja narzędzia Menedżer serwera Harmonogram zadań Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi Usługi Sterowanie usługą WMI Karta Magazyn narzędzia Menedżer serwera Kopia zapasowa systemu Windows Server Zarządzanie dyskami Inspekcja środowiska Zasady inspekcji Podkategorie zasad inspekcji Inspekcja dostępu do zasobów Zdalne zarządzanie systemem Windows Server Narzędzia administracji zdalnej serwera Windows Remote Management PowerShell Tryb wiersza poleceń narzędzia Menedżer serwera Konsola Zarządzanie drukowaniem Zastosowanie najlepszych rozwiązań dotyczących zabezpieczania systemu Windows Server 2008 i zarządzania nim Identyfikowanie zagrożeń Uproszczenie zarządzania za pomocą oprogramowania System Center Operations Manager Zastosowanie rozwiązań związanych z konserwacją systemu Windows Server Korzystanie z pakietów Service Pack i aktualizacji Aktualizacja ręczna lub z wykorzystaniem dysku CD-ROM Automatyczne stosowanie aktualizacji Windows Server Update Services Konserwacja systemu Windows Server Zadania wykonywane codziennie Zadania wykonywane raz w tygodniu Zadania wykonywane raz w miesiącu Zadania wykonywane raz na kwartał Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 21. Automatyzacja zadań przy użyciu skryptów PowerShell Zrozumienie powłok Krótka historia powłok Zrozumienie PowerShell Zastosowania PowerShell Cechy PowerShell Instalowanie Windows PowerShell Dostęp do PowerShell Interfejs wiersza poleceń (CLI) Rodzaje poleceń Integracja z.net Framework

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008

Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Egzamin 70-640: MCTS: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Cel Lekcja Konfigurowanie systemu DNS Domain Name System dla Active Directory (16%) Konfigurowanie stref Rozdział 9, Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego... xviii Instalacja i wymagania sprzętowe... xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD...

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Windows Server Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT

PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT PROGRAM STUDIÓW PRAKTYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH MICROSOFT Moduł1 1. Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS Konfiguracja roli serwera DNS Konfigurowanie stref DNS Konfigurowanie transferu strefy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.)

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) I. WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS (16 godz.) 1. Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT 2.

Bardziej szczegółowo

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7 Szkolenie skierowane do: Techników wsparcia użytkowników oraz pracowników helpdesk, zajmujących się rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7 na pierwszym i drugim poziomie wsparcia oraz osób zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie do zasad grupy

Część I Wprowadzenie do zasad grupy Spis treści Wprowadzenie... xiii Część I Wprowadzenie do zasad grupy 1 Przystawka Zasady grupy... 3 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy... 3 Zasady grupy w przeszłości... 3 Zasady grupy

Bardziej szczegółowo

Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit

Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit Ian McLean Orin Thomas Egzamin MCTS 70-646: Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Alicja Kahn, Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2012 Exam 70-646: Pro: Windows Server

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

1 Administrowanie systemem Microsoft Windows Server 2003... 1

1 Administrowanie systemem Microsoft Windows Server 2003... 1 Spis treści Wprowadzenie... xv O czym jest ta ksiąŝka?... xv Struktura ksiąŝki... xvi Konwencje stosowane w ksiąŝce... xvii Pomoc i wsparcie techniczne... xviii 1 Administrowanie systemem Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej

Szkolenie autoryzowane. MS Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Szkolenie autoryzowane MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dostarczy wiedzę oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, 2014 Spis treści Wprowadzenie xi 1 Zarządzanie systemami plików i dyskami 1 Zarządzanie rolą

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft)

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Florian Rommel - Active Directory odtwarzanie po awarii. O autorze... 9. O recenzentach... 11

Spis treści. Księgarnia PWN: Florian Rommel - Active Directory odtwarzanie po awarii. O autorze... 9. O recenzentach... 11 Księgarnia PWN: Florian Rommel - Active Directory odtwarzanie po awarii Spis treści O autorze... 9 O recenzentach... 11 Wstęp... 13 Zawartość książki...14 Dlaczego ta książka jest potrzebna... 14 Konwencje...

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory Jarosław Kuchta Active Directory Usługa katalogowa Użytkownicy Konta Przywileje Profile Inne katalogi Białe strony E - Biznes Klienci Windows Profile zarządzania Informacja sieciowa Active Directory Serwery

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Jan De Clercq, Guido Grillenmeier - Bezpieczeństwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne

Księgarnia PWN: Jan De Clercq, Guido Grillenmeier - Bezpieczeństwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne Księgarnia PWN: Jan De Clercq, Guido Grillenmeier - Bezpieczeństwo Microsoft Windows. Podstawy praktyczne Spis treœci Przedmowa Tony'ego Redmonda... 11 Przedmowa Marka Mortimore'a... 13 Przedmowa Stevena

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Administrowanie Systemami Komputerowymi. System plików

Jarosław Kuchta. Administrowanie Systemami Komputerowymi. System plików Jarosław Kuchta System plików Partycja a wolumin Partycja część dysku podstawowego (fizycznego) Wolumin część dysku dynamicznego (wirtualnego) System plików 2 Rodzaje dysków Dyski podstawowe partycjonowane

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracowni komputerowej, zasady Regulamin pracowni komputerowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regulamin pracowni komputerowej, zasady Regulamin pracowni komputerowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. dla klas I - IV TI technikum informatycznego nr progr. 312[01]/T, SP/MENIS/2004.06.14 prowadzący zajęcia: Sławomir Radomski, Zenon Kreft, Wojciech Borzyszkowski 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DZIAŁ Zakres

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja w praktyce.

Wirtualizacja w praktyce. Wirtualizacja w praktyce. Autor: Marek Serafin Wirtualizacja - to proste! Poznaj zalety wirtualizacji i sytuacje, w których sprawdza się ona najlepiej Naucz się instalować najpopularniejsze rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL!

Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL! ABC systemu Windows 8 PL Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga Odkryj na nowo przyjemność korzystania z komputera - z Windows 8 PL! Jak się odnaleźć, czyli gdzie podziały się stary dobry ekran i menu

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Paweł Bensel Książka jest wznowionym wydaniem "Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Narzędzia administracyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Narzędzia administracyjne Jarosław Kuchta Narzędzia administracyjne Zagadnienia Przystawka MMC Serwer plików i wydruku Udostępnianie folderów Zarządzanie profilami Zarządzanie komputerem Menedżer urządzeń Zarządzanie dyskami Analiza

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe Jarosław Kuchta Usługi terminalowe Zagadnienia Wykorzystanie usług terminalowych Sposób działania usług terminalowych Instalowanie usług terminalowych Funkcje usług terminalowych Usługi terminalowe 2 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Kompetencje IT na miarę potrzeb wielkopolskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi DNS, WINS, DHCP

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi DNS, WINS, DHCP Jarosław Kuchta DNS, WINS, DHCP DNS Wprowadzenie DNS tłumaczenie nazw przyjaznych na adresy IP Pliki HOSTS, LMHOSTS Hierarchiczna przestrzeń nazw Domeny: funkcjonalne:.com,.org krajowe:.pl regionalne:

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Klastry serwerów

Jarosław Kuchta. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Klastry serwerów Jarosław Kuchta Klastry serwerów Podstawowe pojęcia Klaster grupa serwerów widocznych na zewnątrz jako jeden serwer Węzeł indywidualny serwer należący do klastra Zasoby klastra usługi, aplikacje, dyski,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. xiii

Spis treści: Wstęp. xiii Spis treści: Wstęp xiii Część I Podstawy administracji Microsoft Exchange Server 2003 1 Przegląd administrowania Microsoft Exchange Server 2003 3 Microsoft Exchange Server 2003 4 Integracja Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Przygotowanie VMWARE SERVER do pracy Zainstaluj VMWARE SERVER Zainstaluj VMWARE TOOLS (potrzebne połączenie z Internetem) Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Zainstaluj Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności:

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności: Role serwera W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 jest dostępnych kilka ról serwerów Aby skonfigurować rolę serwera, należy zainstalować ją za pomocą Kreatora konfigurowania serwera,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Centrum Innowacji ProLearning

Centrum Innowacji ProLearning Centrum Innowacji ProLearning Authorized Training & Testing Center dla Na szkolenie: MS10972 Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server 2 Ramowy program szkolenia Moduł 1: Opis i instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17

Spis treści. I Pierwsze kroki... 17 Spis treści Wstęp... 13 Zalety sieci... 14 Współdzielenie połączenia z Internetem... 14 Współdzielenie drukarek... 15 Dostęp do plików z dowolnego miejsca... 15 Gry i zabawy... 15 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V : przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu / Aidan Finn [et al.]. Warszawa, Spis treści

Windows Server 2012 Hyper-V : przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu / Aidan Finn [et al.]. Warszawa, Spis treści Windows Server 2012 Hyper-V : przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu / Aidan Finn [et al.]. Warszawa, 2013 Spis treści Podziękowania Informacje o autorach Wstęp xv xx xxiii Część 1 Podstawy 1

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit

Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson i Kristin L. Griffin przy współpracy Remote Desktop Virtualization Team Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Ed Wilson. Windows PowerShell Krok po kroku 3.0. Przekład: Marek Włodarz

Ed Wilson. Windows PowerShell Krok po kroku 3.0. Przekład: Marek Włodarz Ed Wilson Windows PowerShell Krok po kroku 3.0 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Przedmowa....xi Wprowadzenie....xiii 1 Przegląd cech Windows PowerShell 3.0.... 1 Istota Windows

Bardziej szczegółowo

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych)

Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) Audyt zasobów sprzętowych i systemowych (za pomocą dostępnych apletów Windows oraz narzędzi specjalnych) SYSTEM OPERACYJNY I JEGO OTOCZENIE System operacyjny/wersja, uaktualnienia, klucz produktu Stan

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja DNS, część I (Instalacja)

Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Autor: Szymon Śmiech Spis treści Wprowadzenie Funkcje serwera DNS Integracja Active Directory i DNS Zalety integracji Podział serwerów DNS Instalacja usługi Serwer

Bardziej szczegółowo