Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta"

Transkrypt

1 Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: Tytu³ orygina³u: Windows Server 2008 Unleashed Format: 172x245, stron: 1624 Kompendium wiedzy na temat systemu Windows Server 2008 PL Jak wdro yæ system Windows Server 2008? Jak konfigurowaæ us³ugi sieciowe? Jak monitorowaæ wydajnoœæ systemu Windows Server? Trudno w to uwierzyæ, ale od premiery systemu Windows Server 2003 minê³o ju 5 lat! 27 lutego 2008 roku Microsoft zaprezentowa³ jego nastêpcê Windows Server Najnowszy produkt firmy Microsoft wprowadza wiele innowacji, z których z pewnoœci¹ warto wymieniæ nowy model ³atek, ulepszone us³ugi terminalowe, czy te nowy tryb instalacji Core. Windows Server 2008 ju zacz¹³ zdobywaæ rynek rozwi¹zañ serwerowych. Czy warto dokonaæ migracji? Czy nowy system spe³ni Twoje oczekiwania? Niew¹tpliwie na te i wiele innych pytañ odpowie w³aœnie ta ksi¹ ka! Stanowi ona kompletny przewodnik po systemie Windows Server 2008 w polskiej wersji jêzykowej. Dziêki tej ksi¹ ce dowiesz siê, kiedy warto dokonaæ migracji na now¹ platformê oraz w jaki sposób j¹ przeprowadziæ. Po jej przeczytaniu instalacja systemu równie w nowym trybie Core nie bêdzie stanowiæ dla Ciebie najmniejszego problemu. W kolejnych rozdzia³ach autorzy ksi¹ ki omawiaj¹ w szczegó³owy sposób Active Directory. Poznasz równie sposoby konfiguracji us³ug sieciowych, takich jak DNS, DHCP, WINS czy te IIS. Ponadto dowiesz siê, w jaki sposób zagwarantowaæ bezpieczeñstwo na poziomie serwera oraz na poziomie transferu danych. Oprócz tych zagadnieñ, w ksi¹ ce Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta znajdziesz równie informacje na temat zasad administrowania systemem Windows Server 2008, automatyzacji pracy dziêki skryptom PowerShell oraz sposobu wykorzystania us³ug terminalowych. Jednak to nie wszystko! Wystarczy, e zajrzysz do spisu treœci, a przekonasz siê, jak obszerny pod wzglêdem merytorycznym jest ten podrêcznik! Stanowi on kompendium wiedzy na temat Windows Server 2008 wiêc jest to obowi¹zkowa pozycja na Twojej pó³ce! Obowi¹zkowa pozycja dla wszystkich administratorów systemu Windows Server 2008!

2 Spis treści Wprowadzenie CZĘŚĆ I PRZEGLĄD SYSTEMU WINDOWS SERVER Rozdział 1. Windows Server 2008 wprowadzenie do technologii Ogólne informacje o systemie Windows Server Co tkwi w systemie Windows Server 2008? Windows Server 2008 w roli serwera aplikacji Kiedy dokonać migracji? Dodawanie systemu Windows Server 2008 do środowiska z systemami Windows 2000 i Windows Server Migracja usługi Active Directory z systemów Windows 2000 i Windows Server 2003 do systemu Windows Server Wersje systemu Windows Server Windows Server 2008 Standard Edition Windows Server 2008 Enterprise Windows Server 2008 Datacenter Wersja Web systemu Windows Server Wersja Server Core systemu Windows Server Co nie uległo zmianie, a co nowego pojawiło się w systemie Windows Server 2008? Zmiany w wyglądzie systemu Windows Server Kontynuacja modelu lasu i domen Zmiany, które upraszczają wykonywanie zadań Lepsza obsługa standardów Zmiany w strukturze Active Directory Przemianowanie usługi Active Directory na Active Directory Domain Services Przemianowanie usługi Active Directory in Application Mode na usługę Active Directory Lightweight Directory Services Rozwój usługi Active Directory Federation Services Kontroler domeny tylko do odczytu Ułatwienia administracyjne w systemie Windows Server Udoskonalenia zarządzania zasadami grupy Zastosowanie narzędzi monitorujących wydajność i niezawodność Zastosowanie menedżera zasobów serwera plików Usługi wdrażania systemu Windows Udoskonalenia zabezpieczeń systemu Windows Server Rozszerzenie podsystemu zabezpieczeń systemu Windows Server Zabezpieczenia warstwy transportowej za pomocą protokołu IPSec i usług certyfikatów Zasady zabezpieczeń, zarządzanie zasadami i narzędzia wspierające wymuszanie zasad...77

3 Spis treści Ulepszenia systemu Windows Server 2008 poprawiające poziom wsparcia oddziałów firmy Kontrolery domeny tylko do odczytu dla zdalnych oddziałów firmy Szyfrowanie BitLocker zwiększające bezpieczeństwo serwera Rozproszona replikacja systemu plików Ulepszenia rozproszonej administracji Korzyści usług terminalowych dla uproszczonych klientów Udoskonalenia protokołu RDP 6.x zwiększające możliwości klienta Dostęp w sieci Web do usług terminalowych Brama usług terminalowych Zdalne programy usług terminalowych Ulepszenia dotyczące klastrów i technologii SAN Klaster pozbawiony pojedynczego punktu awarii Rozszerzane klastry Udoskonalona obsługa sieci SAN Ulepszenia ról serwerowych systemu Windows Server Internet Information Services Windows SharePoint Services Windows Rights Management Services Wirtualizacja serwera Windows Identyfikowanie usługi systemu Windows Server 2008, która jako pierwsza zostanie zainstalowana lub poddana migracji Środowisko Active Directory bazujące na systemie Windows Server Wbudowane funkcje serwera aplikacji systemu Windows Server Uruchamianie w systemie Windows Server 2008 dodatkowych funkcji serwera aplikacji Podsumowanie Najlepsze rozwiązania...94 Rozdział 2. Planowanie, prototypowanie, migracja i wdrażanie Windows Server 2008 najlepsze rozwiązania Ustalenie zakresu projektu Identyfikacja celów i zadań biznesowych implementacji systemu Windows Server Wysokopoziomowe cele biznesowe Cele jednostek biznesowych lub działów Identyfikacja celów i zadań technicznych podczas implementacji systemu Windows Server Definiowanie zakresu pracy Ustalenie harmonogramu implementacji lub migracji Dobór składu zespołów projektowego i wdrożeniowego Faza rozpoznania analiza istniejącego środowiska Czynniki geograficzne Zarządzanie danymi Faza projektu dokumentowanie wizji i planu Sesje współpracy podejmowanie decyzji projektowych Organizacja informacji w uporządkowanym dokumencie projektu Decyzje projektowe dla Windows Server Zatwierdzenie projektu

4 Spis treści Faza planowania migracji dokumentowanie procesu migracji Pora na plan projektu Szybkość a ryzyko Tworzenie dokumentu migracji Faza prototypu tworzenie i testowanie planu Jak zbudować laboratorium? Wyniki pracy testowego środowiska laboratoryjnego Faza pilotażowa sprawdzenie poprawności planu dla ograniczonej liczby użytkowników Pierwszy serwer pilotażowy Wdrożenie fazy pilotażowej Rozwiązywanie problemów w fazie pilotażowej Dokumentacja wyników fazy pilotażowej Faza migracji (implementacji) przeprowadzenie migracji lub instalacji Ocena zadowolenia użytkowników Obsługa nowego środowiska Windows Server Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Faza rozpoznania Faza projektu Faza planowania migracji Faza prototypu Faza pilotażowa Faza migracji (implementacji) Rozdział 3. Instalowanie systemu Windows Server 2008 i instalacja Server Core Wstępne planowanie i przygotowanie instalacji serwera Weryfikacja minimalnych wymagań sprzętowych Wybór właściwej wersji systemu Windows Wybór nowa instalacja czy modernizacja Wybór typu serwera Gromadzenie niezbędnych informacji Wykonanie kopii zapasowej plików Nowa instalacja systemu operacyjnego Windows Server Dostosowywanie ustawień związanych z językiem, czasem, walutą i klawiaturą Karta przycisku Instaluj teraz Wprowadzanie klucza produktu Wybieranie typu instalowanego systemu operacyjnego Akceptowanie warunków licencji systemu Windows Server Wybieranie typu instalacji systemu Windows Server Określanie lokalizacji instalacji Finalizowanie instalacji i dostosowywanie konfiguracji Aktualizacja do systemu Windows Server Archiwizowanie serwera Sprawdzenie kompatybilności systemu Gwarantowanie cyfrowego podpisywania sterowników Dodatkowe czynności Proces aktualizacji

5 Spis treści Instalacja Server Core Przeprowadzenie instalacji Server Core Konfigurowanie instalacji Server Core i zarządzanie nią Uruchamianie interpretera poleceń w przypadku instalacji Server Core Zmiana hasła administratora instalacji Server Core Zmiana nazwy komputera z instalacją Server Core Przypisywanie statycznego adresu IPv4 i określenie ustawień DNS Dodawanie do domeny serwera z instalacją Server Core Role i funkcje instalacji Server Core Instalowanie roli Usługi domenowe w usłudze Active Directory Nienadzorowana instalacja systemu Podsumowanie Najlepsze rozwiązania CZĘŚĆ II WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY Rozdział 4. Wprowadzenie do usługi Active Directory Domain Services Ewolucja usług katalogowych Wcześniejsze systemy katalogowe Microsoftu Najważniejsze funkcje Active Directory Domain Services Rozwój usługi Active Directory Domain Services Przyjęcie standardów internetowych przez Microsoft Struktura Active Directory Domain Services Domena Active Directory Domain Services Drzewa domen Active Directory Domain Services Lasy w Active Directory Domain Services Tryby uwierzytelniania w Active Directory Domain Services Poziomy funkcjonalne w Active Directory Domain Services systemu Windows Server Składniki Active Directory Domain Services Usługa Active Directory Domain Services oparta na X Schemat usługi Active Directory Domain Services Protokół LDAP Replikacja multimaster kontrolerów domen AD DS Wykaz globalny i serwery wykazu globalnego Role wzorców operacji (Operations Master) Relacje zaufania pomiędzy domenami Przechodnie relacje zaufania Bezpośrednie relacje zaufania Jednostki organizacyjne Domeny czy jednostki organizacyjne? Rola grup w środowisku Active Directory Domain Services Grupy czy OU? Replikacja Active Directory Domain Services Lokacje, łącza lokacji i serwery czołowe łączy lokacji Zapisy źródłowe

6 Spis treści Rola DNS w Active Directory Domain Services Przestrzeń nazw DNS Dynamiczny DNS Strefy DNS standardowe i zintegrowane z AD DS Współistnienie usług DNS AD DS i zewnętrznych Bezpieczeństwo Active Directory Domain Services Uwierzytelnianie Kerberos Dodatkowe środki bezpieczeństwa Zmiany w Active Directory Domain Services w systemie Windows Server Restartowanie usługi AD DS na kontrolerze domen Wdrażanie dla domeny wielu zasad haseł Inspekcja zmian dokonanych w obiektach AD Przegląd dodatkowych usług Active Directory Dodatkowe ulepszenia usługi AD DS systemu Windows Server Przegląd ulepszeń starszej usługi Active Directory systemu Windows Server Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 5. Projektowanie Windows Server 2008 Active Directory Projektowanie domen Active Directory Domain Services Relacje zaufania pomiędzy domenami Wybór przestrzeni nazw domen Zewnętrzna (opublikowana) przestrzeń nazw Wewnętrzna przestrzeń nazw Cechy projektowe domen Wybór struktury domen Model z pojedynczą domeną Wybieramy model z pojedynczą domeną Praktyczny przykład projektu pojedynczej domeny Model z wieloma poddomenami Kiedy dodawać kolejne domeny? Przykład praktyczny projektu wielu poddomen Wiele drzew w jednym lesie Kiedy wybrać model z wieloma drzewami domen? Przykład praktyczny projektu modelu z wieloma drzewami domen Model z lasami zaufanymi Kiedy stosować zaufane lasy? Przykład praktyczny projektu zaufanych lasów Model z poboczną domeną główną Kiedy stosować model z poboczną domeną główną? Przykład praktyczny projektu pobocznej domeny głównej Model z domeną-segregatorem Przykład praktyczny projektu domeny-segregatora Model projektowy domen specjalnego przeznaczenia Przykład praktyczny projektu domeny specjalnego przeznaczenia

7 Spis treści Zmiana nazwy domeny Active Directory Domain Services Ograniczenia zmiany nazwy domeny Wymagania wstępne Zmiana nazwy domeny Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 6. Projektowanie struktury jednostek organizacyjnych i grup Jednostki organizacyjne usługi AD DS Grupy usługi AD Typy grup zabezpieczeń i dystrybucyjne Zasięg grupy Projektowanie OU i grup Projekt struktury OU Nadużycie OU w projekcie domeny Elastyczność OU Delegowanie administracji za pomocą OU Projekt OU i zasady grup Projektowanie grup Najlepsze rozwiązania dla grup Wybór standardu nazewniczego dla grup Zagnieżdżanie grup Projekt grup dystrybucyjnych Przykładowe projekty Projekt oparty na funkcjach biznesu Projekt geograficzny Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 7. Infrastruktura Active Directory Szczegóły replikacji Active Directory Domain Services Czym jest replikacja w AD DS? Zagadnienia związane z topologią multimaster Numery USN Kolizje replikacji Numer wersji właściwości Obiekty połączeń Opóźnienia w replikacji Lokacje Active Directory Udoskonalenia lokacji w systemie Windows 2008 Server Kojarzenie podsieci z lokacjami Łącza lokacji Mostki łączy lokacji KCC i ISTG Koszt łącza lokacji Preferowane serwery czołowe lokacji Wdrażanie kontrolerów domen AD DS przy wykorzystaniu instalacji Server Core

8 Spis treści Planowanie topologii replikacji Odwzorowanie projektu lokacji na projekt sieci Definiowanie lokacji Jedna lokacja czy wiele lokacji? Zestawienie podsieci z lokacjami Ustalenie łączy lokacji i ich kosztów Ustalenie harmonogramu replikacji Wybór replikacji SMTP lub IP Ulepszenia replikacji w systemie Windows Server Promocja kontrolera domeny z nośnika Replikacja wartości powiązanych i buforowanie członkostwa w grupach uniwersalnych Usuwanie obiektów przestarzałych Wyłączenie kompresji replikacji Unikanie przez usługę AD pełnej synchronizacji wykazu globalnego spowodowanej zmianami w schemacie Ulepszenia algorytmu generacji topologii międzylokacyjnej Obsługa protokołu IPv6 w systemie Windows Server Definiowanie struktury protokołu IPv Adresowanie IPv Migracja do protokołu IPv Przeskok do protokołu IPv Praktyczne przykłady projektów replikacji Koncentryczna topologia replikacji Zdecentralizowana topologia replikacji Wdrażanie kontrolerów domen tylko do odczytu RODC Zapotrzebowanie na serwery RODC Funkcje serwerów RODC Wdrażanie serwera RODC Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 8. Tworzenie lasów federacyjnych oraz lekkich katalogów Utrzymywanie synchronizacji w środowisku rozproszonym AD Lightweight Directory Services (Usługi Lekkich Katalogów w Active Directory) Zrozumienie zapotrzebowania na AD LDS Naszkicowanie cech AD LDS Instalowanie AD LDS Active Directory Federation Services (Usługi Federacyjne Active Directory) Zrozumienie kluczowych elementów AD FS Instalacja AD FS na systemie Windows Server Korzystanie z AD FS Microsoft Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 (Menedżer Cyklu Życia Tożsamości) Historia ILM Zarys pakietu Identity Integration Feature Pack (IIFP Pakiet Integracji Tożsamości)

9 Spis treści Serwer bazodanowy SQL dla ILM Terminologia ILM Agenty zarządzania ILM Profile działania agenta zarządzania Instalowanie Identity Lifecycle Manager Wykorzystanie mocy oraz potencjału ILM Zarządzanie tożsamościami w ILM Propagowanie oraz wycofywanie kont w ILM ILM 2007 podsumowanie Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 9. Integrowanie usługi Active Directory w środowisku uniksowym Zastosowanie składników systemu Windows Server 2008 służących do integracji ze środowiskiem uniksowym Projektowanie składników Windows Server 2008 integrujących z systemem Unix Składniki systemu Windows Server 2008 umożliwiające współpracę z systemem Unix Wymagania wstępne oprogramowania UNIX Integration systemu Windows Server Instalowanie składnika Usługi dla systemu plików NFS Zastosowanie składnika Usługi dla systemu plików NFS i administrowanie nim Konfigurowanie wyszukiwania w bazie usługi Active Directory Domain Services identyfikatorów uniksowych grup i użytkowników Określanie ustawień składników Klient systemu plików NFS i Serwer systemu plików NFS Tworzenie udostępnionych zasobów sieciowych NFS Składnik Podsystem aplikacji systemu UNIX Instalowanie składnika Podsystem aplikacji systemu UNIX Obsługa skryptów przez składnik Podsystem aplikacji systemu UNIX Narzędzia i języki programowania składnika Podsystem aplikacji systemu UNIX Zarządzanie tożsamością w przypadku składników uniksowych Instalowanie składnika Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX Konfigurowanie ustawień dotyczących zmiany hasła Dodawanie użytkowników usługi NIS do bazy Active Directory Ulepszenia zarządzania systemu Windows Server Zarządzanie zdalne za pomocą serwera i klienta Telnet Tworzenie skryptów ActivePerl Podsumowanie Najlepsze rozwiązania

10 Spis treści CZĘŚĆ III USŁUGI SIECIOWE Rozdział 10. DNS i IPv Zapotrzebowanie na DNS Historia DNS-u Struktura usługi DNS Hierarchia DNS-u Przestrzeń nazw DNS-u Usługa DNS systemu Windows Server Instalacja usługi DNS za pomocą narzędzia Kreator dodawania ról Konfiguracja serwera DNS wskazującego na siebie Rekordy zasobów Rekordy SOA Rekord hosta (A) Rekord serwera nazw (NS) Rekordy usług (SRV) Rekord skrzynki pocztowej (MX) Rekord wskaźnika (PTR) Rekord nazwy kanonicznej (CNAME) Inne typy rekordów DNS Strefy DNS Strefy wyszukiwania do przodu Strefy wyszukiwania wstecznego Strefy podstawowe Strefy pomocnicze Strefy skrótowe Transfery stref Pełne transfery stref Inicjowanie przyrostowych transferów stref Zapytania DNS Wykonywanie zapytań rekurencyjnych Wykonywanie zapytań iteracyjnych Inne składniki DNS-u Dynamiczny DNS Czas życia (TTL) Bezpieczne aktualizacje Starzenie się i oczyszczanie danych usługi DNS Wskazówki główne Forwardery Wyszukiwanie za pomocą WINS Ewolucja usługi Microsoft DNS Strefy zintegrowane z Active Directory Aktualizacje dynamiczne Obsługa zestawu znaków Unicode DNS w systemie Windows Server Partycja aplikacji Automatyczne tworzenie stref DNS

11 Spis treści Koniec problemów z wyspą Strefa główna lasu dla _msdcs DNS w środowisku Active Directory Domain Services Wpływ DNS-u na usługę Active Directory Domain Services Active Directory Domain Services w przypadku implementacji DNS-u innych producentów Strefy wtórne w środowisku AD DS Rekordy SRV i rozwiązywanie lokacji Strefa GlobalNames Rozwiązywanie problemów z DNS-em Diagnozowanie problemów za pomocą dziennika zdarzeń DNS-u Monitorowanie DNS-u za pomocą monitora wydajności Buforowanie po stronie klienta i problemy z plikiem HOSTS Narzędzie wiersza poleceń NSLOOKUP Narzędzie wiersza poleceń IPCONFIG Narzędzie wiersza poleceń TRACERT Narzędzie wiersza poleceń DNSCMD Protokół IPv6 wprowadzenie Adresowanie IPv Omówienie adresowania IPv Integrowanie protokołów IP za pomocą protokołu ISATAP Inne adresy zapewniające zgodność Konfigurowanie protokołu IPv6 w systemie Windows Server Ręczne ustawianie adresu IPv Konfigurowanie serwera DHCPv6 w systemie Windows Server Konfigurowanie zakresu DHCPv6 w systemie Windows Server Dodawanie rekordu hosta IPv6 do bazy danych usługi DNS systemu Windows Server Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 11. DHCP, WINS i kontrolery domen Podstawowe składniki sieci przedsiębiorstwa Istotna rola adresowania w sieci Rozwiązywanie nazw Integracja katalogu Zmiany usług sieciowych w systemie Windows Server Podstawy protokołu DHCP Zapotrzebowanie na DHCP Poprzednicy DHCP RARP i BOOTP Usługa serwera DHCP Usługa klienta DHCP Automatic Private IP Addressing Agenty przekazujące DHCP DHCP i dynamiczny DNS Instalowanie DHCP i tworzenie nowych zakresów

12 Spis treści Zmiany w DHCP w systemie Windows Server Automatyzacja tworzenia i przywracania kopii zapasowych bazy danych DHCP Alternatywne ustawienia sieci klienta DHCP Wykonywanie procedur awaryjnych DHCP Odporność na awarie DHCP metoda 50/ Odporność DHCP na awarie metoda 80/ Odporność na awarie DHCP metoda 100/ Metoda zakresów rezerwowych Klastry serwerów DHCP Zaawansowane pojęcia DHCP Superzakresy DHCP Zakresy multiemisji Delegowanie administracji DHCP Narzędzie wiersza poleceń Netsh Konserwacja bazy danych DHCP Zabezpieczanie protokołu DHCP Autoryzacja DHCP DHCP i bezpieczeństwo kontrolera domeny Podstawy usługi WINS Przestarzała metoda rozwiązywania nazw NetBIOS Integracja DNS-u i WINS Sprawdzanie zmian w WINS systemu Windows Server Instalacja i konfiguracja WINS Instalacja WINS Konfiguracja partnerów ściągania i wypychania Replikacja WINS Rozwiązywanie klientów NetBIOS i plik LMHOSTS Planowanie, migracja i utrzymanie usługi WINS Projektowanie środowiska WINS Modernizacja środowiska WINS Konserwacja bazy danych WINS Rozmieszczenie kontrolerów domen GC Rola wykazu globalnego Active Directory Rozmieszczenie wykazów globalnych/kontrolerów domen Buforowanie grup uniwersalnych Rozmieszczenie wykazów globalnych i kontrolerów domen Kontrolery domen tylko do odczytu Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 12. Internetowe usługi informacyjne Internet Information Services (IIS) Ulepszenia serwera IIS Nowe narzędzia menedżera serwera IIS Panele administracyjne menedżera IIS Węzły administracyjne panelu Połączenia menedżera IIS

13 Spis treści Planowanie i projektowanie IIS Ustalenie zapotrzebowania na serwery Ustalenie wymogów odporności na błędy Instalowanie i modernizacja do IIS Modułowość instalacji serwera IIS Instalowanie roli Serwer sieci Web (IIS) Aktualizowanie innych wersji serwera IIS Instalowanie i konfigurowanie witryn 431 Tworzenie witryny WWW w obrębie serwera IIS Tworzenie wirtualnego katalogu Konfigurowanie właściwości witryny serwera IIS Instalacja i konfiguracja usługi FTP Funkcje nowej dodatkowej usługi FTP Instalowanie standardowej starszej usługi FTP Pobieranie i instalowanie nowej dodatkowej usługi FTP Tworzenie witryny FTP 7.0 korzystającej z protokołu SSL Konfigurowanie funkcji i właściwości dodatkowej usługi FTP Zabezpieczanie serwera IIS Bezpieczeństwo systemu Windows Server Uwierzytelnianie w IIS Inspekcja usług 452 Certyfikaty SSL Zarządzanie zabezpieczeniami kont administratorów i użytkowników serwera IIS Tworzenie konta użytkownika serwera IIS Przypisywanie uprawnień kontu użytkownika serwera IIS Konfigurowanie delegowania funkcji Rejestrowanie zdarzeń w IIS Podsumowanie Najlepsze rozwiązania CZĘŚĆ IV BEZPIECZEŃSTWO Rozdział 13. Bezpieczeństwo na poziomie serwera Bezpieczeństwo systemu Windows Server Inicjatywa Trustworthy Computing Microsoftu Common Language Runtime Warstwowe zabezpieczenia serwera Stosowanie fizycznych zabezpieczeń Ograniczenie dostępu fizycznego Ograniczenie logowania Dostęp administracyjny przez polecenie Uruchom jako administrator Logowanie za pomocą kart inteligentnych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo zapór firewall

14 Spis treści Zastosowanie zintegrowanej zapory systemu Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami Integracja zapory systemu Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami z narzędziem Menedżer serwera Tworzenie dla zapory systemu Windows reguł przychodzących i wychodzących Uszczelnianie zabezpieczeń serwera Definiowanie roli serwera Zabezpieczanie serwera za pomocą narzędzia Menedżer serwera Zabezpieczenia na poziomie plików Zabezpieczenia NTFS Bezpieczeństwo udziałów a bezpieczeństwo NTFS Inspekcje dostępu do plików Szyfrowanie plików za pomocą systemu EFS Inne mechanizmy związane z bezpieczeństwem Zabezpieczenie przed wirusami Wdrażanie zabezpieczeń procesu archiwizacji Usługa Windows Server Update Services Historia usługi WSUS: Windows Update Wdrażanie klienta Automatic Updates Rozwój usługi Windows Server Update Services Wstępne wymogi usługi WSUS Instalacja usługi WSUS na serwerze Windows Server Automatyczna konfiguracja klientów przez zasady grup Instalowanie programów korygujących przez WSUS Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 14. Bezpieczeństwo na poziomie transportu Wprowadzenie do bezpieczeństwa na poziomie transportu w systemie Windows Server Potrzeba zabezpieczeń na poziomie transportu Wdrażanie zabezpieczeń poprzez wiele linii obrony Podstawy szyfrowania Wdrażanie infrastruktury kryptografii klucza publicznego przy wykorzystaniu Windows Server Szyfrowanie z kluczem prywatnym i z kluczem publicznym Certyfikaty cyfrowe Usługa Active Directory Certificate Services systemu Windows Server Przegląd ról urzędu certyfikacji w przypadku usługi AD CS Omówienie ról usługi AD CS Instalowanie usługi AD CS Karty inteligentne w infrastrukturze PKI Encrypting File System Integracja PKI z obszarami Kerberosa w obcych środowiskach Usługa AD DS Rights Management Services Konieczność użycia usługi AD RMS Wymagania wstępne usługi AD RMS Instalowanie usługi AD RMS

15 Spis treści Zastosowanie szyfrowania IPSec w systemie Windows Server Zasada działania IPSec Podstawowa funkcjonalność IPSec IPSec i NAT Traversal Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 15. Zasady bezpieczeństwa, serwer zasad sieciowych oraz ochrona dostępu do sieci Omówienie technologii ochrony dostępu do sieci w Windows Server Zrozumienie powodów wdrożenia NAP Naszkicowanie elementów NAP Zrozumienie terminologii Windows Server 2008 NAP Wdrażanie serwera zasad sieciowych w Windows Server Przegląd pojęć NPS Zrozumienie obsługi RADIUS-a na serwerze zasad sieciowych Instalowanie serwera zasad sieciowych Wymuszanie konfiguracji zasad przy użyciu serwera zasad sieciowych Utworzenie modułu sprawdzania kondycji systemu Utworzenie zasad kondycji dla zgodnych klientów Utworzenie zasad kondycji dla niezgodnych klientów Utworzenie zasad sieciowych dla zgodnych klientów Utworzenie zasad sieciowych dla niezgodnych użytkowników Konfiguracja serwera DHCP do ograniczania dzierżawy klienta opartego na zasadach NPS Instalowanie oraz wdrażanie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) przy użyciu serwera RRAS Poznawanie tuneli VPN Protokoły tunelowania Protokoły PPTP oraz L2TP Protokół zabezpieczeń L2TP/IPSec Uruchomienie zestawu funkcji VPN na serwerze RRAS Modyfikacja zasad sieciowych RRAS Podsumowanie Najlepsze rozwiązania CZĘŚĆ V MIGRACJA DO WINDOWS SERVER Rozdział 16. Migracja z systemu Windows 2000 lub Windows Server 2003 do systemu Windows Server Rozpoczęcie procesu migracji Określenie celów migracji Definiowanie etapów projektu migracji Porównanie aktualizacji bezpośredniej z migracją opartą na nowym komputerze Porównanie metody szybkiej migracji z rozłożoną w czasie Możliwości migracji

16 Spis treści Migracja bezpośrednia Określanie zgodności sprzętowej Określenie gotowości aplikacji do migracji Tworzenie kopii zapasowej i opracowywanie procedury odzyskiwania danych Opcja przywracania za pomocą wirtualnego kontrolera domen Aktualizacja pojedynczego kontrolera domen Migracja stopniowa Migracja kontrolerów domeny Przygotowanie lasu i domen przy użyciu programu adprep Aktualizacja istniejących kontrolerów domen Zastępowanie istniejących kontrolerów domeny Przenoszenie głównych operatorów Wycofywanie istniejących kontrolerów domeny Windows 2000 lub Windows Server Wycofywanie niewidzialnych kontrolerów domeny Aktualizacja poziomu funkcjonalnego domen i lasów domen Przenoszenie stref DNS zintegrowanych z usługą katalogową Active Directory do partycji aplikacji Migracja konsolidująca wiele domen Omówienie funkcji narzędzia ADMT Zastosowanie narzędzia ADMT w warunkach testowych Procedura instalacyjna narzędzia ADMT Wymagania wstępne dotyczące migracji domeny za pomocą narzędzia ADMT Eksportowanie klucza haseł Instalowanie w domenie źródłowej usługi PES Ustawianie w rejestrze właściwych uprawnień Konfigurowanie domen na potrzeby migracji identyfikatorów SID Migracja grup Przenoszenie kont użytkowników Migracja kont komputerów Przenoszenie innych właściwości domeny Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 17. Testowanie zgodności z systemem Windows Server Istotność testu zgodności Przygotowanie do testów zgodności Określanie zakresu testów aplikacji Określanie celów testowania zgodności Dokumentowanie planu testowania zgodności Analiza produktów i aplikacji Inwentaryzacja systemów sieciowych Inwentaryzacja aplikacji uruchomionych na używanych serwerach Różnica pomiędzy aplikacjami a usługami systemu Windows Przygotowanie arkusza inwentaryzacyjnego aplikacji Określanie priorytetu aplikacji zamieszczonych na liście

17 Spis treści Sprawdzanie zgodności składników przez kontakt z ich producentami Arkusze monitorujące analizę zgodności aplikacji Sześć stanów zgodności Tworzenie tablicy decyzyjnej dla procesu aktualizacji Ocena efektów gromadzenia danych o kompatybilności na potrzeby planu testowania zgodności Laboratoryjne testy istniejących aplikacji Alokowanie i konfigurowanie sprzętu Alokowanie i konfigurowanie systemu Windows Server Ładowanie pozostałych aplikacji Certyfikat zgodności z Windows Server Testowanie procesów migracji i aktualizacji Dokumentowanie wyników testów zgodności Określanie konieczności zastosowania fazy prototypowania Podsumowanie Najlepsze rozwiązania CZĘŚĆ VI ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM WINDOWS SERVER Rozdział 18. Administrowanie systemem Windows Server Definiowanie modelu zarządzania Centralny model zarządzania Rozproszony model zarządzania Mieszany model zarządzania Zarządzanie lokacjami w Active Directory Podsieci Łącza lokacji Zasady grup w lokacji Konfigurowanie lokacji Tworzenie lokacji Łącza lokacji Delegowanie sterowania w zasięgu lokacji Grupy w katalogu Active Directory systemu Windows Server Typy grup Zakresy grup w Active Directory Tworzenie grup Zarządzanie użytkownikami w pojedynczej domenie Zarządzanie użytkownikami w wielu domenach Poziom funkcjonalności domeny a grupy Tworzenie grup w Active Directory Dodawanie członków do grupy Zarządzanie grupą Profile użytkownika Typy profilów Tworzenie profilu domyślnego Kopiowanie profilów do profilu domyślnego użytkownika

18 Spis treści Zarządzanie kontami użytkowników z wykorzystaniem zabezpieczeń lokalnych i zasad grup Wyświetlanie zasad w oknie narzędzia Zarządzanie zasadami grupy Tworzenie nowych zasad grup Konfigurowanie i optymalizacja zasad grup Rozwiązywanie problemów z zasadami grup Zarządzanie drukarkami za pomocą konsoli Zarządzanie drukowaniem Instalowanie konsoli Zarządzanie drukowaniem Konfigurowanie konsoli Zarządzanie drukowaniem Dodawanie nowych drukarek jako udostępnionych zasobów sieciowych Dodawanie serwerów wydruku w oknie konsoli Zarządzanie drukowaniem Zastosowanie konsoli Zarządzanie drukowaniem Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 19. Zasady grupy oraz zarządzanie zasadami w systemie Windows Server Przegląd zasad grupy Przetwarzanie zasad grupy jak to działa? Przetwarzanie GPO komputera Przetwarzanie GPO użytkownika Rozpoznawanie lokalizacji w sieci Zarządzanie przetwarzaniem zasad grupy przy użyciu ustawień GPO Lokalne zasady grup Zasady komputera lokalnego Lokalne zasady użytkowników dla nieadministratorów oraz administratorów Szablony zabezpieczeń Elementy zasad grupy Obiekty zasad grupy Przechowywanie oraz replikacja obiektów zasad grupy Szablony administracyjne zasad grupy Magazyn centralny w Windows Vista oraz Windows Server Początkowe obiekty zasad grupy Ustawienia zasad Ustawienia preferencyjne Łącza GPO Wymuszanie łącza zasad grupy Dziedziczenie zasad Blokowanie dziedziczenia zasad grupy Kolejność przetwarzania zasad grupy Filtrowanie GPO Przetwarzanie sprzężenia zwrotnego zasad grupy Wykrywanie powolnego łącza zasad grupy oraz rozpoznawanie lokalizacji w sieci Omówienie szablonów administracyjnych zasad grupy Szablony administracyjne w Windows 2000, Windows XP oraz Windows Server Szablony administracyjne zasad grupy w Windows Vista oraz Windows Server Niestandardowe szablony administracyjne

19 Spis treści Narzędzia zarządzania zasadami Konsola zarządzania zasadami grupy (GPMC) Edytor obiektów zasad grupy (GPOE) Konsola zarządzania drukowaniem gpupdate.exe Skrypty GPO Dodatek Microsoft Desktop Optimization Pack do pakietu Software Assurance Migrator ADMX GPLogView Podgląd zdarzeń Zarządzanie DFS Projektowanie infrastruktury zasad grupy Projektowanie Active Directory oraz zasad grupy Separacja funkcji GPO Zadania administracyjne GPO Tworzenie magazynu głównego GPO Sprawdzanie wykorzystania magazynu głównego GPO Tworzenie początkowych GPO oraz korzystanie z nich Tworzenie kopii zapasowej oraz odzyskiwanie początkowych GPO Tworzenie nowych zasad grupy domeny Tworzenie oraz konfigurowanie łączy GPO Zarządzanie statusem GPO Tworzenie oraz przyłączanie filtrów WMI do GPO Zarządzanie filtrowaniem zabezpieczeń GPO Zarządzanie kolejnością przetwarzania łączy GPO Podgląd ustawień GPO i tworzenie raportów Tworzenie kopii zapasowej oraz przywracanie obiektów zasad grupy domeny Operacje modelowania zasad grupy Wyniki zasad grupy Delegacja administracji GPO Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 20. Obsługa i zarządzanie systemem Windows Server Początkowe zadania konfiguracyjne Zarządzanie rolami i funkcjami systemu Windows Server Role w systemie Windows Server Funkcje systemu Windows Server Menedżer serwera Role i funkcje narzędzia Menedżer serwera Węzeł Role narzędzia Menedżer serwera Karta Funkcje narzędzia Menedżer serwera Karta Diagnostyka narzędzia Menedżer serwera Podgląd zdarzeń Niezawodność i wydajność Menedżer urządzeń

20 Spis treści Karta Konfiguracja narzędzia Menedżer serwera Harmonogram zadań Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi Usługi Sterowanie usługą WMI Karta Magazyn narzędzia Menedżer serwera Kopia zapasowa systemu Windows Server Zarządzanie dyskami Inspekcja środowiska Zasady inspekcji Podkategorie zasad inspekcji Inspekcja dostępu do zasobów Zdalne zarządzanie systemem Windows Server Narzędzia administracji zdalnej serwera Windows Remote Management PowerShell Tryb wiersza poleceń narzędzia Menedżer serwera Konsola Zarządzanie drukowaniem Zastosowanie najlepszych rozwiązań dotyczących zabezpieczania systemu Windows Server 2008 i zarządzania nim Identyfikowanie zagrożeń Uproszczenie zarządzania za pomocą oprogramowania System Center Operations Manager Zastosowanie rozwiązań związanych z konserwacją systemu Windows Server Korzystanie z pakietów Service Pack i aktualizacji Aktualizacja ręczna lub z wykorzystaniem dysku CD-ROM Automatyczne stosowanie aktualizacji Windows Server Update Services Konserwacja systemu Windows Server Zadania wykonywane codziennie Zadania wykonywane raz w tygodniu Zadania wykonywane raz w miesiącu Zadania wykonywane raz na kwartał Podsumowanie Najlepsze rozwiązania Rozdział 21. Automatyzacja zadań przy użyciu skryptów PowerShell Zrozumienie powłok Krótka historia powłok Zrozumienie PowerShell Zastosowania PowerShell Cechy PowerShell Instalowanie Windows PowerShell Dostęp do PowerShell Interfejs wiersza poleceń (CLI) Rodzaje poleceń Integracja z.net Framework

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora

Windows Server 2003. Podrêcznik administratora IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT... 10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 1 Spis treści Omówienie procesu migracji... 3 Środowisko przed i po migracji... 3 Przygotowanie do migracji... 4 Instalacja i konfiguracja Windows Server

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo