Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS Działanie witryny sieci Web Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów"

Transkrypt

1 Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne... xix 1 Omówienie administracji usług IIS UŜytkowanie IIS 7.0: co naleŝy wiedzieć na początku... 1 Omówienie architektury konfiguracji IIS Schemat konfiguracji IIS Globalny system konfiguracji IIS Wymagania sprzętowe IIS Usługi IIS 7.0 a system Windows Narzędzia i techniki administracji sieci Web Zarządzanie zasobami za pomocą najwaŝniejszych narzędzi administracyjnych Techniki administracji sieci Web Instalowanie usług IIS 7.0 w przedsiębiorstwie Protokoły IIS HTTP i SSL FTP SMTP Role usług IIS Omówienie funkcji i ról IIS Usługi ról dla serwerów aplikacji Usługi roli dla stacji systemu Windows i serwerów sieci Web Usługi ról dla serwerów, na których uruchomiono oprogramowanie SharePoint Services Konfigurowanie usług IIS Instalowanie serwerów aplikacji Instalowanie serwerów sieci Web Instalowanie oprogramowania Windows SharePoint Services Dodawanie lub usuwanie funkcji serwera sieci Web w systemie Windows Vista Zarządzanie zainstalowanymi rolami i usługami ról Przeglądanie skonfigurowanych ról i usług ról Dodawanie lub usuwanie ról serwera Przeglądanie i modyfikowanie usług ról na serwerach Administracja głównych funkcji usług IIS Korzystanie z usług IIS i adresów URL... 61

2 Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS Działanie witryny sieci Web Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów wirtualnych Kontrolowanie dostępu do serwerów, witryn i aplikacji Budowa architektury usług i przetwarzania Informacje podstawowe o usługach i procesach IIS Tryb izolacji procesu roboczego IIS Działanie i uŝywanie aplikacji usług IIS Działanie i uŝywanie aplikacji ASP.NET Zarządzanie serwerami IIS: najwaŝniejsze kwestie Korzystanie z programu Internet Information Services (IIS) Manager Włączanie i konfigurowanie administracji zdalnej Uruchamianie, zatrzymywanie i ponowne uruchamianie wszystkich usług internetowych Zarządzanie poszczególnymi zasobami w programie IIS Manager (MenedŜer IIS) Ponowne uruchamianie serwerów IIS Zarządzanie usługami IIS Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług IIS Konfigurowanie uruchamiania usług Konfigurowanie odzyskiwania usługi Zarządzanie usługami IIS 7.0 w wierszu poleceń UŜywanie programu Windows PowerShell Wprowadzenie do programu Windows PowerShell Uruchamianie i uŝywanie Windows PowerShell Uruchamianie i uŝywanie poleceń typu Cmdlets Uruchamianie i uŝywanie innych poleceń i programów narzędziowych UŜywanie poleceń typu cmdlet Polecenia cmdlet powłoki Windows PowerShell UŜywanie parametrów polecenia Cmdlet Opis błędów poleceń cmdlet UŜywanie nazw zastępczych (alias) poleceń cmdlet UŜywanie poleceń cmdlet w usługach IIS UŜywanie narzędzia administracji wiersza poleceń usług IIS Uruchamianie i korzystanie z narzędzia administracji wiersza poleceń IIS Korzystanie z narzędzia administracji wiersza poleceń usług IIS UŜywanie poleceń IIS UŜywanie poleceń zarządzania konfiguracją UŜywanie poleceń zarządzania modułami UŜywanie poleceń zarządzania witryną UŜywanie poleceń zarządzania pulami aplikacji UŜywanie poleceń zarządzania aplikacją UŜywanie poleceń zarządzania katalogiem wirtualnym UŜywanie poleceń programów narzędziowych

3 5 Zarządzanie globalną konfiguracją usług IIS Poziomy konfiguracji i globalna konfiguracja Zarządzanie sekcjami konfiguracji Opracowywanie sekcji konfiguracji Określanie ustawień dla sekcji konfiguracji Modyfikowanie ustawień sekcji konfiguracji Blokowanie i odblokowanie sekcji konfiguracji Czyszczenie i ponowne ustawianie sekcji konfiguracji Moduły rozszerzeń usług IIS Kontrolowanie modułów macierzystych za pomocą plików konfiguracji Kontrolowanie modułów zarządzanych za pomocą plików konfiguracji Kontrolowanie zarządzanych programów obsługi za pomocą plików konfiguracji UŜycie plików konfiguracji i schematu do instalowania niestandardowych modułów rozszerzeń Zarządzanie modułami Przeglądanie zainstalowanych macierzystych i zarządzanych modułów Instalowanie modułów macierzystych Włączanie modułów macierzystych Włączanie modułów zarządzanych Edycja konfiguracji macierzystych i zarządzanych modułów Wyłączanie macierzystych i zarządzanych modułów Odinstalowanie modułów macierzystych WspółuŜytkowanie konfiguracji globalnej Korzystanie z udostępnionej konfiguracji Eksportowanie i udostępnianie konfiguracji globalnej Konfigurowanie witryn i katalogów sieci Web Nazewnictwo i identyfikacja witryn sieci Web Adresy IP i rozpoznawanie nazw Identyfikatory witryn sieci Web Utrzymywanie wielu witryn na jednym serwerze Sprawdzanie nazw komputera i adresu IP serwerów Sprawdzenie konfiguracji witryny Tworzenie witryn sieci Web Tworzenie witryny sieci Web: podstawy Tworzenie niezabezpieczonej witryny sieci Web Tworzenie zabezpieczonej witryny sieci Web Zarządzanie witrynami sieci Web i ich właściwościami Zarządzanie witrynami w programie IIS Manager Konfigurowanie puli aplikacji witryny i katalogu macierzystego Konfigurowanie portów, adresów IP i nazw hostów uŝywanych przez witryny sieci Web Ograniczenia dla połączeń przychodzących i określanie wartości limitów czasu

4 Konfigurowanie parametru HTTP Keep-Alives (utrzymywanie aktywności HTTP) Konfigurowanie uprawnień dostępu w programie IIS Manager Zarządzanie identyfikatorem numerycznym witryny i stanem AutoStart Usuwanie witryn Tworzenie katalogów Struktura fizycznych i wirtualnych katalogów Sprawdzanie konfiguracji katalogu wirtualnego Tworzenie katalogów fizycznych Tworzenie katalogów wirtualnych Zarządzanie katalogami i ich właściwościami Włączanie i wyłączanie funkcji przeglądania katalogu Modyfikowanie właściwości katalogu Zmiana nazwy katalogów Modyfikowanie ścieŝek, metod logowania i innych parametrów katalogów wirtualnych Usuwanie katalogów Dostosowywanie zawartości serwera sieci Web Zarządzanie zawartością sieci Web Otwieranie i przeglądanie plików Modyfikowanie właściwości plików Zmiana nazwy plików Usuwanie plików Przekierowanie Ŝądań przeglądarki Przekierowywanie Ŝądań do innych katalogów lub witryn Przekierowanie wszystkich Ŝądań do innej witryny sieci Web Przekierowanie Ŝądań do aplikacji Dostosowywanie przekierowania przeglądarki Dostosowywanie zawartości witryny sieci Web i nagłówków HTTP Konfigurowanie dokumentów domyślnych Konfigurowanie stopek dokumentów Konfigurowanie dołączanych plików Wygasanie zawartości i zapobieganie buforowaniu przez przeglądarkę Niestandardowe nagłówki HTTP Klasyfikacja zawartości i zasady prywatności Zwiększenie wydajności przy uŝyciu kompresji Konfigurowanie kompresji zawartości dla całego serwera Włączanie lub wyłączanie kompresji zawartości dla witryn i katalogów Dostosowywanie komunikatów o błędach serwera sieci Web Kody stanu i komunikaty o błędach Zarządzanie ustawieniami dotyczącymi

5 niestandardowych błędów UŜywanie typu MIME i konfigurowanie niestandardowych typów plików Działanie typu MIME Przeglądanie i konfigurowanie typów MIME Dodatkowe wskazówki dotyczące dostosowywania UŜycie metody aktualizowania witryn do zarządzania przestojami UŜywanie stron przeskoku dla reklam Obsługa błędów 404 i zapobieganie ślepym uliczkom Uruchamianie aplikacji IIS Zarządzanie ustawieniami aplikacji ISAPI i CGI Działanie aplikacji ISAPI Konfigurowanie ograniczeń ISAPI i CGI Konfigurowanie filtrów ISAPI Konfigurowanie ustawień CGI Zarządzanie ustawieniami ASP Kontrolowanie działania ASP Dostosowywanie obsługi Ŝądań ASP Optymalizacja buforowania ASP Dostosowanie wykonywania modelu COM Plus dla ASP Konfigurowanie stanu sesji dla stron ASP Konfigurowanie debugowania i obsługi błędów stron ASP Zarządzanie ustawieniami ASP.NET Konfigurowanie ustawień stanu sesji dla ASP.NET Konfigurowanie ustawień SMTP Konfigurowanie par klucz-wartość dla aplikacji ASP.NET Konfigurowanie ustawień dla stron i formantów ASP.NET Podłączenie do źródeł danych Zarządzanie ustawieniami platformy.net Framework Konfigurowanie dostawców.net Konfigurowanie poziomów zaufania.net Konfigurowanie profilów.net Konfigurowanie funkcji.net Roles Konfigurowanie funkcji.net Users Konfigurowanie kompilacji.net Konfigurowanie funkcji.net Globalization Zarządzanie aplikacjami, pulami aplikacji i procesami roboczymi Definiowanie niestandardowych aplikacji Zarządzanie niestandardowymi aplikacjami usług IIS Przeglądanie aplikacji Konfigurowanie ustawień domyślnych dla nowych aplikacji Tworzenie aplikacji Konwertowanie istniejących katalogów do aplikacji Zmiana ustawień aplikacji Konfigurowanie buforowania danych wyjściowych aplikacji Usuwanie aplikacji IIS Zarządzanie platformami ASP.NET i.net Framework

6 Instalowanie platform ASP.NET i.net Framework Instalowanie aplikacji ASP.NET Odinstalowanie wersji platformy.net Pule aplikacji Wyświetlanie pul aplikacji Konfigurowanie ustawień domyślnych nowych pul aplikacji Tworzenie pul aplikacji Zmiana ustawień puli aplikacji Przypisywanie aplikacji do puli aplikacji Konfigurowanie toŝsamości puli aplikacji Ręczne uruchamianie, zatrzymywanie i odtwarzanie procesów roboczych Konfigurowanie wielu procesów roboczych dla pul aplikacji Konfigurowanie odtwarzania procesów roboczych Automatyczne odtwarzanie związane z liczbą i czasem przetwarzania Ŝądań Automatyczne odtwarzanie związane z wykorzystaniem pamięci Utrzymywanie dobrej wydajności i stanu aplikacji Konfigurowanie monitorowania CPU Konfigurowanie wykrywania awarii i przywracanie po awarii Zamykanie bezczynnych procesów roboczych Ograniczanie liczby Ŝądań w kolejce Usuwanie pul aplikacji usług IIS Zarządzanie zabezpieczeniami serwera sieci Web Zarządzanie zabezpieczeniami systemu Windows Konta uŝytkowników i grup Podstawowe informacje na temat uŝytkowników i grup usług IIS Zarządzanie kontami logowania usług IIS Zarządzanie kontem Internet Guest Uprawnienia plików i folderów Stosowanie zasad grupy Zarządzanie zabezpieczeniami usług IIS Konfigurowanie mapowania obsługi aplikacji Ustawianie trybów uwierzytelnienia Ustawianie reguł autoryzacji dla dostępu do aplikacji Konfigurowanie ograniczeń adresów IPv4 i nazw domeny Zarządzanie funkcją delegowania i administracji zdalnej Zarządzanie usługami certyfikatów Active Directory i protokołem SSL Działanie protokołu SSL Stosowanie szyfrowania protokołu SSL UŜywanie certyfikatów SSL Siła szyfrowania SSL Active Directory Certificate Services Działanie Active Directory Certificate Services Instalowanie modułu Active Directory Certificate Services

7 Uzyskiwanie dostępu w przeglądarce do modułu Certificate Services Uruchamianie i zatrzymywanie usług certyfikatów (Certificate Services) Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie urzędu certyfikacji Konfigurowanie przetwarzania Ŝądań certyfikatów Zatwierdzanie lub odmowa Ŝądania certyfikatu Ręczne generowanie certyfikatów w przystawce Certification Authority Odwoływanie certyfikatów Przeglądanie i odnawianie certyfikatu głównego CA Tworzenie i instalowanie certyfikatów Tworzenie Ŝądań certyfikatów Przekazywanie Ŝądań certyfikatów do urzędów certyfikacji firm niezaleŝnych Dostarczanie Ŝądań certyfikatów do modułu Certificate Services Przetwarzanie oczekujących Ŝądań i instalowanie certyfikatów witryn UŜywanie protokołu SSL Konfigurowanie portów protokołu SSL Dodawanie certyfikatu CA do magazynu głównego przeglądarki klienta Sprawdzanie prawidłowości włączenia protokołu SSL Rozwiązywanie problemów SSL Ignorowanie, akceptowanie i wymaganie certyfikatów klienta Wymaganie protokołu SSL dla całej komunikacji Dostrajanie wydajności, monitorowanie i śledzenie Monitorowanie wydajności i aktywności usługi IIS Powody monitorowania usług IIS Przygotowanie do monitorowania Wykrywanie i usuwanie błędów usług IIS Analizowanie dzienników dostępu Analizowanie dzienników zdarzeń systemu Windows Analiza dzienników śledzenia Monitorowanie wydajności i niezawodności usług IIS Korzystanie z konsoli niezawodności i wydajności Wybór liczników monitorowania Dostrajanie wydajności serwera sieci Web Monitorowanie i dostrajanie wykorzystania pamięci Monitorowanie i dostrajanie wykorzystania procesora Monitorowanie i dostrajanie dyskowych operacji I/O Monitorowanie i dostrajanie pasma i połączeń sieci Metody zwiększania wydajności usług IIS Usuwanie niepotrzebnych aplikacji i usług Optymalizowanie wykorzystania zawartości Optymalizacja aplikacji ISAPI, ASP i ASP.NET Optymalizacja buforowania, kolejkowania i pul usług IIS

8 13 Śledzenie dostępu uŝytkownika i rejestrowanie Statystyki śledzenia Format pliku dziennika NCSA Format pliku dziennika Microsoft IIS Rozszerzony format pliku dziennika W3C Rejestrowanie ODBC Scentralizowane rejestrowanie binarne Działanie funkcji rejestrowania Konfigurowanie rejestrowania Konfigurowanie rejestrowania dla serwera i dla witryny Konfigurowanie formatu pliku dziennika NCSA Konfigurowanie formatu pliku dziennika Microsoft IIS Konfigurowanie rozszerzonego formatu pliku dziennika W3C Konfigurowanie rejestrowania ODBC Konfigurowanie scentralizowanego rejestrowania binarnego Wyłączanie rejestrowania Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie usług IIS Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji usług IIS Kopie zapasowe konfiguracji usług IIS Zarządzanie historią konfiguracji usług IIS Wyświetlanie kopii zapasowych konfiguracji usługi IIS Tworzenie kopii zapasowych usług IIS Usuwanie kopii zapasowych konfiguracji usługi IIS Przywracanie konfiguracji serwera usług IIS Odbudowa uszkodzonych instalacji usług IIS Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików serwera Włączanie funkcji Backup (Kopia zapasowa) Program Windows Server Backup Ustawianie podstawowych opcji wydajności Harmonogram kopii zapasowych serwera Tworzenie kopii zapasowych serwera Ochrona serwera przed awariami Odzyskiwanie plików i folderów Dodatek Moduły usług IIS Moduły macierzyste Wprowadzenie do modułów zarządzanych Opis modułów macierzystych usług IIS AnonymousAuthenticationModule BasicAuthenticationModule CertificateMappingAuthenticationModule CgiModule ConfigurationValidationModule CustomErrorModule CustomLoggingModule DefaultDocumentModule DigestAuthenticationModule DirectoryListingModule

9 DynamicCompressionModule FailedRequestsTracingModule FastCgiModule FileCacheModule HttpCacheModule HttpLoggingModule HttpRedirectionModule IISCertificateMappingAuthenticationModule IpRestrictionModule IsapiFilterModule IsapiModule ManagedEngine ProtocolSupportModule RequestFilteringModule RequestMonitorModule ServerSideIncludeModule StaticCompressionModule StaticFileModule TokenCacheModule TracingModule UriCacheModule UrlAuthorizationModule WindowsAuthenticationModule Zarządzane moduły usług IIS AnonymousIdentificationModule DefaultAuthenticationModule FileAuthorizationModule FormsAuthenticationModule OutputCacheModule ProfileModule RoleManagerModule SessionStateModule UrlAuthorizationModule UrlMappingsModule WindowsAuthenticationModule

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika

Synology DiskStation Przewodnik użytkownika Synology DiskStation Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20130130 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalowanie serwera Synology

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 1 Spis treści Omówienie procesu migracji... 3 Środowisko przed i po migracji... 3 Przygotowanie do migracji... 4 Instalacja i konfiguracja Windows Server

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo