Spis treści: Wstęp. xiii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Wstęp. xiii"

Transkrypt

1 Spis treści: Wstęp xiii Część I Podstawy administracji Microsoft Exchange Server Przegląd administrowania Microsoft Exchange Server Microsoft Exchange Server Integracja Exchange Server i systemu Windows 5 Wymagania Exchange Server w zakresie sprzętu i składników systemu 8 Narzędzia administracyjne Exchange Server 11 2 Zarządzanie klientami Microsoft Exchange Server Konfigurowanie obsługi poczty w Outlook 2003 i Outlook Express 16 Konfigurowanie po raz pierwszy programu Outlook Konfigurowanie programu Outlook Express po raz pierwszy 20 Konfigurowanie programu Outlook 2003 do pracy z serwerem Exchange22 Dodawanie internetowych kont pocztowych do programów Outlook 2003 i Outlook Express 23 Rekonfiguracja obsługi poczty w programie Outlook Pozostawianie poczty na serwerze POP3 24 Pozostawianie poczty na serwerze: Outlook Pozostawianie poczty na serwerze: Outlook Express 26 Sprawdzanie prywatnych i publicznych folderów na serwerach pocztowych typu IMAP i UNIX 26 Sprawdzanie folderów: Outlook Sprawdzanie folderów: Outlook Express 27 Zarządzanie usługą Serwer Exchange w programie Outlook Zarządzanie dostarczaniem i przetwarzaniem wiadomości e mail 28 Korzystanie z wielu skrzynek pocztowych serwera Exchange 33 Przyznawanie uprawnień dostępu do folderów bez przyznawania pełnomocnictwa 35 Dostosowywanie środowiska poczty za pomocą profili 37 Tworzenie, kopiowanie i usuwanie profili poczty 38 Wybór profilu używanego podczas uruchamiania programu Outlook 39 3 Zarządzanie mobilnymi użytkownikami programu Outlook z dostępem bezprzewodowym, telefonicznym i WWW 41 Podstawy Outlook Web Access 41 Korzystanie z Outlook Web Access 41 Włączanie i wyłączanie dostępu użytkowników poprzez sieć Web 44 Łączenie się ze skrzynkami pocztowymi i folderami publicznymi za pośrednictwem sieci Web 45 Zgłębianie podstaw urządzeń mobilnych i dostępu bezprzewodowego 45 Korzystanie z Outlook Mobile Access 46 Udoskonalenia w mobilnej wymianie poczty 46 Konfigurowanie serwera Exchange dla operatorów usług mobilnych 47 Zarządzanie synchronizacją bezprzewodową oraz Exchange Server ActiveSync 49 Zarządzanie bezprzewodowym przeglądaniem 51 Konfigurowanie urządzeń dla mobilnego dostępu i bezprzewodowego przeglądania 52 Włączanie i wyłączanie opcji mobilnego dostępu dla poszczególnych użytkowników 53 Tworzenie mobilnych profili Outlook dla zdalnej poczty i RPC poprzez HTTP53 Tworzenie profili Outlook dla połączeń telefonicznych z sieciami korporacyjnymi 54 Tworzenie profili Outlook dla RPC poprzez HTTP 57 Część II Usługi Active Directory i Microsoft Exchange Server Najważniejsze elementy administracji Microsoft Exchange Server Czym są organizacje w Exchange Server? 61 Ustawienia globalne 62 Odbiorcy 63 Grupy administracyjne 64 Grupy routingu 66 Przechowywanie danych w Exchange Server 67 Praca z magazynem danych Active Directory 67 Praca z magazynem informacji Exchange Server 68 Korzystanie z usług Exchange Server i zarządzanie nimi 71 Najważniejsze usługi Exchange Server 72

2 Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług Exchange Server 73 Konfigurowanie uruchamiania usług 74 Konfigurowanie przywracania usługi 75 5 Administrowanie użytkownikami i kontaktami 77 Użytkownicy i kontakty 77 Podstawy routingu poczty 78 Praca z konsolą Użytkownicy i komputery Active Directory 79 Uruchamianie konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory79 Używanie konsoli Użytkownicy i komputery Active Directory 79 Podłączanie się do kontrolera domeny 81 Podłączanie się do innej domeny 82 Wyszukiwanie użytkowników i kontaktów 82 Zarządzanie kontami użytkowników i właściwościami poczty 84 Tworzenie kont użytkowników korzystających ze skrzynek pocztowych oraz korzystających z poczty 84 Ustawianie informacji kontaktowych dla kont użytkowników 88 Zmiana aliasu Exchange Server i nazwy wyświetlanej użytkownika 90 Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie adresów 90 Ustawianie domyślnego adresu zwrotnego 91 Włączanie i wyłączanie Exchange Server Mail 91 Tworzenie konta użytkownika do odbierania i przekazywania poczty zewnętrznej 92 Modyfikowanie opcji protokołu i usługi bezprzewodowej użytkownika 93 Modyfikowanie nazw kont użytkowników 94 Usuwanie kont użytkowników i kontaktów 94 Zarządzanie kontaktami 95 Tworzenie kontaktów standardowych i korzystających z poczty 95 Ustawianie dodatkowych informacji katalogowych dla kontaktów 97 Modyfikowanie adresów skojarzonych z kontaktami 97 6 Administrowanie skrzynkami pocztowymi 99 Zarządzanie skrzynkami pocztowymi: podstawy 99 Dodawanie skrzynek pocztowych do istniejących kont użytkowników 99 Sprawdzanie aktualnego rozmiaru skrzynki pocztowej i liczby wiadomości 101 Przenoszenie skrzynek pocztowych na inny serwer lub do innej grupy składowania 101 Usuwanie skrzynek pocztowych z kont użytkowników 102 Konfigurowanie ograniczeń dotyczących dostarczania, uprawnień i limitów pamięci dla skrzynek pocztowych 103 Ustawianie ograniczeń rozmiaru wiadomości dla poszczególnych skrzynek pocztowych 103 Ustawianie ograniczeń rozmiaru wiadomości dla kontaktów 104 Ustawianie ograniczeń akceptacji wiadomości dla indywidualnych skrzynek pocztowych 104 Ustawianie ograniczeń akceptacji wiadomości dla kontaktów 105 Zezwalanie innym użytkownikom na dostęp do skrzynki pocztowej 106 Przekazywanie poczty na nowy adres 106 Ustawianie ograniczeń pamięci dla indywidualnych skrzynek pocztowych107 Ustawianie czasu przetrzymywania elementów usuniętych dla indywidualnych skrzynek pocztowych 109 Zarządzanie zaawansowanymi ustawieniami skrzynek pocztowych 110 Ustawianie alternatywnych nazw wyświetlanych skrzynki pocztowej w środowisku wielojęzycznym 110 Ukrywanie skrzynek pocztowych na listach adresowych 111 Definiowanie niestandardowych atrybutów skrzynki pocztowej dla list adresowych 111 Konfigurowanie ustawień ILS dla NetMeeting 112 Ustawianie zaawansowanych praw i uprawnień skrzynki pocztowej Praca z grupami, listami i szablonami 115 Korzystanie z grup zabezpieczeń i grup dystrybucyjnych 115 Typy, zakresy i identyfikatory grup 115 Kiedy stosować grupy zabezpieczeń, a kiedy standardowe grupy dystrybucyjne 117 Kiedy używać lokalnych grup domeny, grup globalnych i grup uniwersalnych? 118 Kiedy używać grup dystrybucyjnych opartych na zapytaniu? 118 Praca z grupami zabezpieczeń i standardowymi grupami dystrybucyjnymi119 Tworzenie grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych 120 Przyznawanie i odbieranie członkostwa poszczególnym użytkownikom, grupom i kontaktom 122 Dodawanie i usuwanie członków grupy 122 Włączanie i wyłączanie poczty Exchange Server dla grupy 122 Praca z grupami dystrybucyjnymi opartymi na zapytaniu 123 Tworzenie grup dystrybucyjnych opartych na zapytaniu 123 Podgląd przynależności do grupy dystrybucyjnej opartej na zapytaniu 125 Modyfikowanie filtrów zapytania 126

3 Inne ważne operacje zarządzania grupami 127 Zmiana aliasu serwera Exchange dla grupy 127 Zmienianie, dodawanie i usuwanie adresów grupy 127 Ukrywanie grup na listach adresowych Exchange 128 Ukrywanie i wyświetlanie przynależności do grupy 128 Nakładanie ograniczeń na korzystanie z grup 129 Ustawianie opcji grup dotyczących nieobecności i potwierdzenia dostarczenia 130 Modyfikowanie nazw grup 131 Usuwanie grup 131 Zarządzanie listami adresowymi trybu online 131 Korzystanie ze standardowych list adresowych 132 Tworzenie nowych list adresowych 132 Konfigurowanie klientów korzystających z list adresowych 133 Aktualizowanie konfiguracji list adresowych i przynależności do nich w ramach domeny 134 Odbudowa zawartości i konfiguracji listy adresowej 134 Edytowanie list adresowych 135 Modyfikowanie nazw i usuwanie list adresowych 135 Zarządzanie listami adresowymi trybu offline 136 Konfigurowanie klientów korzystających z list adresowych trybu offline136 Wyznaczanie momentu odbudowy listy adresowej trybu offline 136 Ręczna odbudowa listy adresowej trybu offline 137 Ustalanie domyślnej listy adresowej trybu offline 137 Modyfikowanie właściwości listy adresowej trybu offline 138 Zmiana serwera listy adresowej trybu offline 138 Dostosowywanie szablonów adresów 138 Korzystanie z szablonów adresów 139 Modyfikowanie szablonów książek adresowych 140 Przywracanie oryginalnego szablonu książki adresowej Implementowanie zabezpieczeń katalogowych i zasad Microsoft Exchange Server Kontrolowanie administracji i wykorzystania serwera Exchange 143 Przypisywanie uprawnień serwera Exchange użytkownikom i grupom 144 Przeglądanie uprawnień Exchange Server 146 Ustawianie uprawnień Exchange Server 147 Przesłanianie i przywracanie dziedziczenia 149 Delegowanie uprawnień Exchange Server 149 Praca z kreatorem delegowania administracji Exchange 149 Korzystanie z kreatora delegowania administracji Exchange 151 Inspekcja wykorzystania Exchange Server 152 Włączanie inspekcji w domenie 152 Rozpoczęcie rejestracji inspekcjonowanych zdarzeń 154 Zasady odbiorców Exchange Server 156 Zrozumienie zasad odbiorców dotyczących adresów poczty 156 Tworzenie zasad odbiorców dotyczących adresów poczty 157 Modyfikowanie zasad odbiorców dotyczących adresu poczty i generowanie nowych adresów 158 Tworzenie wyjątków od zasad odbiorców dotyczących adresów poczty 159 Ustalanie harmonogramu zasad odbiorców dotyczących adresów poczty 160 Wymuszanie aktualizacji zasad odbiorców dotyczących adresów poczty 161 Odbudowywanie domyślnych adresów poczty 162 Zrozumienie zasad odbiorców dotyczących Mailbox Manager 162 Tworzenie zasad odbiorców dotyczących Mailbox Manager 163 Konfigurowanie raportów i zarządzanie skrzynkami pocztowymi 166 Ręczne uruchamianie Mailbox Manager 167 Ustawianie priorytetu zasad odbiorców 167 Usuwanie zasad odbiorców 168 Zasady systemowe Exchange Server 168 Używanie zasad systemowych 168 Tworzenie zasad dotyczących serwerów 169 Tworzenie zasad dotyczących magazynów skrzynek pocztowych 171 Tworzenie zasad dotyczących magazynów publicznych 174 Implementowanie zasad systemowych 177 Część III Administrowanie magazynem danych Microsoft Exchange Server Zarządzanie danymi i grupami składowania Microsoft Exchange Server

4 Sprawowanie kontroli nad magazynem informacji 181 Korzystanie z grup składowania i baz danych 181 Tworzenie grup składowania 184 Zmiana lokalizacji dziennika transakcji i ścieżki systemowej 186 Zerowanie zwolnionych stron bazy danych 187 Włączanie i wyłączanie cyklicznego rejestrowania 187 Zmiana nazwy grupy składowania 188 Usuwanie grupy składowania 188 Indeksowanie zawartości 188 Jak działa indeksowanie? 188 Ustawianie priorytetu indeksowania dla magazynu informacji 189 Tworzenie indeksów pełnotekstowych 190 Ręczne aktualizowanie i odbudowywanie indeksów 191 Pauzowanie, wznawianie i zatrzymywanie indeksowania 192 Planowanie aktualizacji indeksowania i zezwalanie na przeszukiwanie indeksu 192 Włączanie i wyłączanie dostępu klienta do indeksów 193 Sprawdzanie statystyki indeksowania 194 Zmiana lokalizacji pliku indeksu 194 Usuwanie indeksów i całkowite zatrzymywanie indeksowania Administrowanie magazynami skrzynek pocztowych i folderów publicznych 197 Korzystanie z magazynów skrzynek pocztowych 197 Czym są magazyny skrzynek pocztowych? 197 Tworzenie magazynów skrzynek pocztowych 198 Ustawianie domyślnego magazynu publicznego, listy adresowej trybu offline i innych opcji wymiany wiadomości 201 Ustawianie limitów pamięci dla skrzynek pocztowych 202 Ustawianie czasu przetrzymywania elementów usuniętych 203 Odzyskiwanie usuniętych skrzynek pocztowych 203 Bezpowrotne usuwanie skrzynki pocztowej użytkownika 204 Odzyskiwanie elementów usuniętych z magazynów skrzynek odbiorczych204 Korzystanie z magazynów folderów publicznych 205 Jak działają magazyny folderów publicznych? 205 Tworzenie magazynów folderów publicznych 206 Nakładanie ograniczeń na magazyny publiczne 209 Ustawianie limitu wieku i czasu przechowywania elementów usuniętych209 Odzyskiwanie elementów usuniętych z magazynów folderów publicznych210 Zarządzanie magazynami danych 210 Czym są logowania i jak je obejrzeć? 210 Ogólne informacje o skrzynkach pocztowych i ich wyświetlanie 213 Montowanie i odmontowywanie magazynów danych 215 Sprawdzanie stanu zamontowania magazynów danych 215 Odmontowywanie magazynów danych 216 Montowanie magazynów danych 216 Włączanie i wyłączanie automatycznego montowania magazynów 216 Ustawianie częstotliwości konserwacji 217 Sprawdzanie i usuwanie zastosowanych zasad 217 Modyfikowanie nazw magazynów danych 218 Usuwanie magazynów danych 218 Korzystanie z Mailbox Recovery Center 218 Dodawanie magazynów skrzynek pocztowych do Mailbox Recovery Center 219 Korzystanie z Mailbox Recovery Center 220 Eksportowanie danych odzyskanych ze skrzynek pocztowych 221 Kojarzenie użytkowników i ponowne przyłączanie skrzynek pocztowych222 Rozwiązywanie konfliktów związanych z dopasowywaniem i ponownym przyłączaniem 223 Usuwanie magazynów skrzynek pocztowych z Mailbox Recovery Center Wykorzystywanie i replikowanie folderów publicznych 225 Zastosowania folderów publicznych i drzew folderów publicznych 225 Dostęp do folderów publicznych 226 Dostęp do folderów publicznych w klientach poczty 226 Dostęp do folderów publicznych z sieci Web 227 Dostęp do folderów publicznych za pośrednictwem magazynu informacji228 Tworzenie drzew folderów publicznych i zarządzanie nimi 229 Tworzenie drzew folderów publicznych 229 Wyznaczanie użytkowników uprawnionych do modyfikowania drzew folderów publicznych 230

5 Modyfikowanie nazw, kopiowanie i przenoszenie drzew folderów publicznych 230 Usuwanie drzew folderów publicznych i ich zawartości 231 Tworzenie i wykorzystywanie folderów publicznych 232 Tworzenie folderów publicznych w konsoli System Manager 232 Tworzenie folderów publicznych w Microsoft Outlook 233 Tworzenie folderów publicznych w Internet Explorer 234 Przeglądanie i kontrolowanie folderów publicznych 234 Dodawanie elementów do folderów publicznych za pomocą System Manager 235 Dodawanie elementów do folderów publicznych za pomocą programów Outlook i Internet Explorer 236 Przeszukiwanie folderów publicznych 237 Zarządzanie ustawieniami folderów publicznych 239 Nadzorowanie replikacji folderów 240 Nakładanie ograniczeń na poszczególne foldery 240 Ustawianie uprawnień klienta 241 Ustawianie praw Active Directory i wyznaczanie administratorów 243 Propagowanie ustawień folderów publicznych 243 Przeglądanie i modyfikowanie ustawień adresów folderów publicznych244 Operowanie folderami publicznymi, odzyskiwanie ich i przemianowywanie 245 Praca z replikami folderów publicznych 246 Sprawdzanie stanu replikacji Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie Exchange Server Zasadnicze elementy wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania Exchange Server 249 Tworzenie kopii zapasowej Exchange Server: podstawy 249 Opracowywanie planu wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania Exchange Server 251 Wybieranie opcji tworzenia kopii zapasowej 253 Wykonywanie kopii zapasowej Exchange Server 254 Uruchamianie programu Kopia zapasowa 255 Wykonywanie kopii zapasowej Exchange Server przy użyciu kreatora kopii zapasowych 256 Ręczne wykonywanie kopii zapasowej Exchange Server 259 Odzyskiwanie Exchange Server 262 Odzyskiwanie Exchange Server przy użyciu kreatora przywracania 263 Ręczne odzyskiwanie Exchange Server 265 Selektywne przywracanie skrzynek pocztowych z kopii zapasowej 267 Krok 1: Tworzenie i wykorzystywanie ratowniczych grup składowania 268 Krok 2: Dodawanie baz danych do odzyskania 270 Krok 3: Przywracanie i montowanie ratowniczych baz danych 271 Krok 4: Wybieranie i odzyskiwanie skrzynek pocztowych 271 Krok 5: Odmontowywanie ratowniczych baz danych 274 Część IV Administrowanie grupami Microsoft Exchange Server Zarządzanie organizacjami Exchange Server Konfigurowanie ustawień globalnych organizacji 277 Ustawianie formatów wiadomości internetowych 277 Ustawianie opcji dostarczania wiadomości 284 Konfigurowanie antyspamu i opcji filtrowania wiadomości 286 Filtrowanie spamów i innych niechcianych wiadomości na podstawie nadawcy 287 Filtrowanie spamów i innych niechcianych wiadomości na podstawie odbiorcy 288 Korzystanie z filtrowania połączeń i list blokowania czasu rzeczywistego290 Tworzenie reguł filtrowania połączeń 290 Ustawianie priorytetów filtrowania połączeń i włączanie reguł filtrowania292 Definiowanie wyjątków od filtrów połączeń i globalnych list akceptacji/odmowy 294 Stosowanie filtrów wiadomości w serwerach wirtualnych SMTP 296 Zasady działania technologii Sender ID 297 Administracja funkcją Sender ID 300 Mechanizm Intelligent Message Filter 300 Zarządzanie grupami administracyjnymi 302 Tworzenie grup administracyjnych 302 Dodawanie kontenerów do grup administracyjnych 302 Kontrolowanie dostępu do grup administracyjnych 303 Modyfikowania nazw i usuwanie grup administracyjnych 303 Przenoszenie i kopiowanie między grupami administracyjnymi 304 Zarządzanie grupami routingu 304 Tworzenie kontenerów grup routingu 305

6 Tworzenie grup routingu 305 Przenoszenie serwerów Exchange między grupami routingu 305 Łączenie grup routingu 306 Wyznaczanie nadzorców grup routingu 306 Modyfikowanie nazw i usuwanie grup routingu Zarządzanie transferem i routingiem wiadomości wewnątrz organizacji 309 Konfigurowanie agenta transferuwiadomości X Ustawianie lokalnych danych dotyczących tożsamości agenta MTA 310 Rozwijanie zdalnych list dystrybucji i konwertowanie wiadomości 311 Ustawianie wartości ponawiania prób połączenia dla X Ustawianie wartości usługi RTS dla X Ustawianie parametrów powiązań dla X Ustawianie limitu czasu transferu dla X Używanie łączników grup routingu 316 Działanie łączników grup routingu 316 Instalowanie łączników grup routingu 317 Konfigurowanie opcji dostarczania w łącznikach grup routingu 318 Wykonywanie innych zadań związanych z łącznikami grup routingu 319 Używanie łączników SMTP 319 Działanie łączników SMTP 319 Instalowanie łączników SMTP 320 Konfigurowanie opcji dostarczania dla łączników SMTP 322 Konfigurowanie wyjściowych zabezpieczeń łączników SMTP 323 Ustawianie zaawansowanych opcji kontrolnych łączników SMTP 324 Wykonywanie pozostałych zadań na łącznikach SMTP 326 Używanie łączników X Działanie łączników X Instalowanie stosów X Instalowanie łączników X Ustawianie harmonogramów połączeń 334 Przesłanianie właściwości agenta MTA protokołu X Ustawianie zawijania tekstu i obsługi zdalnego klienta w łącznikach X Wykonywanie innych zadań na łącznikach X Wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych dotyczących łączników 335 Wyznaczanie lokalnych i zdalnych serwerów przyczółkowych 335 Ustawianie ograniczeń dostarczania 336 Ustawianie ograniczeń zawartości 337 Ustawianie kosztów routingu dla łączników 338 Ustawianie odsyłaczy do folderów publicznych 338 Wyłączanie i usuwanie łączników Administrowanie protokołami SMTP, IMAP4 i POP3 341 Praca z serwerami wirtualnymi SMTP, IMAP4 i POP3 341 Podstawy administracji SMTP, IMAP4 i POP3 343 Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie serwerów wirtualnych343 Konfigurowanie portów i adresów IP używanych przez serwery wirtualne344 Kontrolowanie połączeń przychodzących do serwerów wirtualnych 346 Sprawdzanie i przerywanie sesji użytkowników 350 Zarządzanie serwerami wirtualnymi SMTP 351 Tworzenie serwerów wirtualnych SMTP 351 Zarządzanie dostarczaniem wiadomości przez SMTP i w ramach organizacji Exchange Server 352 Kontrolowanie uwierzytelniania przychodzących połączeń SMTP 358 Konfigurowanie zabezpieczeń połączeń wychodzących 359 Konfigurowanie połączeń wychodzących 360 Zarządzanie ograniczeniami SMTP dotyczącymi obsługi wiadomości 361 Obsługa przypadków niedostarczenia wiadomości, złej poczty lub nieodnalezionych odbiorców 363 Ustawianie i usuwanie ograniczeń na przekazywanie wiadomości 364 Zarządzanie IMAP4 366 Tworzenie serwerów wirtualnych IMAP4 366 Kontrolowanie uwierzytelniania połączeń przychodzących IMAP4 367 Zezwalanie na dostęp do folderów publicznych i szybkie pobieranie wiadomości 369 Ustawianie formatów wiadomości 370 Zarządzanie POP3 372 Tworzenie serwerów wirtualnych POP3 372 Kontrolowanie uwierzytelniania połączeń przychodzących POP3 373

7 Ustawianie formatów wiadomości Zarządzanie serwerami wirtualnymi HTTP pod kątem użytkowników technologii Outlook Web Access oraz Outlook Mobile Access 377 Konfigurowanie serwera czołowego i serwera zaplecza dla OWA i OMA 377 Współpraca OWA i OMA z serwerami wirtualnymi HTTP 377 Konfigurowanie serwerów czołowych i zaplecza w organizacjach wieloserwerowych 378 Korzystanie z Outlook Web Access i Outlook Mobile Access z zaporami ogniowymi 380 Tworzenie dodatkowych serwerów wirtualnych HTTP 381 Zarządzanie serwerami wirtualnymi HTTP 383 Konfigurowanie portów, adresów IP i nazw hostów używanych przez serwery wirtualne HTTP 384 Włączanie protokołu SSL w serwerach wirtualnych HTTP 386 Ograniczanie liczby połączeń przychodzących i ustawianie limitów czasowych 386 Kontrolowanie dostępu do serwera HTTP 388 Konfigurowanie dostępu do skrzynek pocztowych i folderów publicznych na serwerze wirtualnym 391 Tworzenie katalogów wirtualnych dla dodatkowych skrzynek pocztowych i folderów publicznych 393 Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie serwerów wirtualnych HTTP 394 Technologia Exchange Direct Push Obsługa i monitorowanie Microsoft Exchange Server 2003 oraz śledzenie kolejek 397 Śledzenie i rejestrowanie aktywności w organizacji 397 Stosowanie śledzenia wiadomości 397 Korzystanie z dzienników działania protokołów 402 Stosowanie rejestrowania dla celów diagnostycznych 406 Monitorowanie połączeń, usług, serwerów i wykorzystania zasobów 411 Sprawdzanie stanu serwera i łącznika 411 Monitorowanie usług i wydajności serwera 412 Usuwanie monitorów 418 Wyłączanie monitorowania 418 Konfigurowanie powiadamiania 418 Praca z kolejkami 423 Działanie kolejek systemowych i łączących 423 Dostęp do podglądu kolejek 424 Zmiana katalogu kolejek SMTP 425 Zarządzanie kolejkami 425 Znaczenie informacji ogólnych i stanów kolejek 426 Odświeżanie widoku kolejek 427 Wyszukiwanie wiadomości w kolejkach 427 Włączanie i wyłączanie poczty wychodzącej z kolejek 428 Wymuszanie połączeń z kolejkami 428 Blokowanie i odblokowywanie kolejek 429 Usuwanie wiadomości z kolejek 429 Indeks 431

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Microsoft Exchange Server 2007. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Andrew Abbate, Chris Amaris, Mark Weinhardt T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Adam Jarczyk, Ma³gorzata D¹bkowska-Kowalik ISBN:

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Spis Treści O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Konwencje zastosowane w dokumencie... xxxi Wymagania systemu... xxxi Zawartość oparta na WWW... xxxii Dodatkowe treści online... xxxii Płyta

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego... xviii Instalacja i wymagania sprzętowe... xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem głównym zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jest

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SmartCloud Notes. Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015

SmartCloud Notes. Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015 SmartCloud Notes Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015 SmartCloud Notes Administrowanie programem SmartCloud Notes: Środowisko hybrydowe Marzec 2015 Uwaga Przed

Bardziej szczegółowo

Efektywne rozwiązania dla specjalistów IT

Efektywne rozwiązania dla specjalistów IT Zestaw narzędzi do administracji Windows: Efektywne rozwiązania dla specjalistów IT Resource Kit Dan Holme Zestaw narzędzi do administracji Windows: efektywne rozwiązania dla specjalistów IT Resource Kit

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo