Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA"

Transkrypt

1 Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

2

3 Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych pochodzą ze sprawozdawczości statystycznej ustalonej w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 20 prowadzonych przez Ministra Zdrowia, koordynowanej na terenie województwa przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego: - MZ-29 Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego, - MZ 29 A Sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej, - MZ-30 Sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. 2. Dane statystyczne o liczbie łóżek w szpitalu resortu spraw wewnętrznych przekazał Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy. 3. Wykorzystano dane zawarte w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą ( 4. Dane statystyczne dotyczące liczby, na podstawie której obliczono wskaźniki udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Wskaźniki wyliczone w oparciu o dane demograficzne za 200 r. zostały skorygowane na podstawie przeliczonej liczby (na bazie wyników NSP 20). 5. Publikacje i opracowania: - Ministerstwo Zdrowia: Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu zdrowia, Warszawa grudzień Materiał przygotowany dla Ministra Zdrowia przez Państwowy Zakład Higieny na podstawie bazy danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Państwowego Zakładu Higieny dotyczących infrastruktury szpitali i ich działalności; autorzy opracowania: Bogdan Wojtyniak, Paweł Goryński, Krzysztof Kuszewski ( Uwagi ogólne. Prezentowane w dziale dane statystyczne poza tabl. 5.. dotyczą resortu zdrowia, tj. nie obejmują danych resortu obrony narodowej (MON), resortu spraw wewnętrznych (MSW) do dnia r. resortu spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz danych dotyczących ochrony zdrowia w zakładach karnych (MS). 2. Łóżko jest to łóżko umieszczone na stałe na sali chorych z pełnym wyposażeniem, zaopatrzone w pościel, zajęte przez chorego, względnie przygotowane na jego przyjęcie. Do liczby łóżek w szpitalu zalicza się łóżka i inkubatory dla noworodków. Nie wlicza się łóżek (leżanek) wchodzących w skład wyposażenia stanowiska diagnostycznego, porodowego, dializacyjnego, itp. oraz łóżek pomocniczych, na których pacjent przebywa chwilowo np. wybudzeniowych. Liczba łóżek nie obejmuje łóżek/miejsc pobytu dziennego. 3. Średnia łóżek jest to suma liczby łóżek według stanu na koniec poszczególnych miesięcy podzielona przez liczbę miesięcy w danym okresie (w roku przez 2). 4. Leczeni jest to suma liczby chorych według stanu na początku okresu sprawozdawczego i liczby chorych przyjętych w okresie sprawozdawczym, np. w roku (lub inaczej suma liczby wypisanych i zmarłych w ciągu okresu sprawozdawczego oraz liczby leczonych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego). Liczba leczonych z ruchem międzyoddziałowym uwzględnia przeniesienia chorych z jednego oddziału na inny pacjent, który w ciągu jednego pobytu w szpitalu był leczony np. w dwóch oddziałach będzie wykazany dwa razy, tj. w liczbie leczonych każdego z oddziałów. 5. Osobodni a jest to łączna dni pobytu leczonych w danym okresie (w roku), przy czym dzień przyjęcia i dzień wypisania liczy się jako jeden dzień pobytu.

4 Wskaźnik średniego wykorzystania łóżka w dniach jest to iloraz liczby osobodni a i średniej liczby łóżek w danym okresie sprawozdawczym. Wskaźnik określa przez ile przeciętnie dni w ciągu okresu sprawozdawczego łóżko było zajęte przez chorych. Wskaźnik wyrażony w % jest to iloraz średniej liczby dni, przez które łóżko było zajęte i liczby dni okresu sprawozdawczego (w roku 365 dni kalendarzowych), którą przyjmuje się za Wskaźnik średniego pobytu chorego w szpitalu w dniach jest to iloraz liczby osobodni a i liczby leczonych w okresie sprawozdawczym. 8. Wskaźnik przelotowości jest to iloraz liczby leczonych i średniej liczby łóżek. Określa ilu przeciętnie pacjentów korzystało kolejno z łóżka w okresie sprawozdawczym. 9. Szpital jest to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne (art. 2 ust. pkt 9 ustawy z dnia 5 kwietnia 20 r. o działalności leczniczej; Dz. U. Nr 2, poz. 654, z późn. zm.). 0. Zakład opiekuńczo-leczniczy jest to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnienie im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych (art. 9 ust. pkt, art.2 ust. pkt ustawy z dnia 5 kwietnia 20 r. o działalności leczniczej; Dz. U. Nr 2, poz. 654, z późn. zm.).. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy jest to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnienie im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji a, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samoopieki i samopielegnacji w warunkach domowych (art. 9 ust. pkt 2, art.2 ust. pkt 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 20 r. o działalności leczniczej; Dz. U. Nr 2, poz. 654, z późn. zm.). 2. Przy przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców danych według stanu na koniec roku przyjęto liczbę według faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 3 grudnia, a przy przeliczeniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku w dniu 30 czerwca.

5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Na koniec 20 r. w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowały 43 szpitale ogólne (łącznie z filiami oraz szpitalami MON i MSWiA), 2 szpitale psychiatryczne, ośrodek a uzależnień, 7 zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych, 3 zakłady/oddziały opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i 3 hospicja stacjonarne. Wszystkie placówki lecznictwa stacjonarnego (łącznie z MON i MSWiA) posiadały razem 84 łóżek łącznie z łóżkami i inkubatorami dla noworodków w oddziałach neonatologicznych i łóżkami (bez miejsc dziennych) w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Szpitale ogólne resort zdrowia Spośród 4 szpitali ogólnych (łącznie z filiami, bez MON i MSWiA) 20 to szpitale podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, z których 2 szpitale (uniwersyteckie) zostały utworzone przez publiczną uczelnię, samorząd województwa był organem tworzącym dla 8 szpitali ogólnych, samorząd powiatowy i gminny dla 0 szpitali.. Pozostałych 2 to szpitale przedsiębiorców. Na koniec 20 r. łączna łóżek (razem z łóżkami i inkubatorami dla noworodków w oddziałach neonatologicznych i łóżkami w szpitalnych oddziałach ratunkowych) we wszystkich szpitalach ogólnych wynosiła W porównaniu do 200 r. łóżek zwiększyła się o 6. Na 0 tys. województwa kujawsko-pomorskiego w 20 r. przypadały 43 łóżka. W odwrotnej relacji na łóżko przypadały 233 osoby. W 20 r. we wszystkich szpitalach ogólnych łóżko było zajęte, podobnie jak w ubiegłym roku, średnio przez 227 dni (62%), Najwyższy wskaźnik wykorzystania łóżek (powyżej 90%) był w oddziałach nefrologicznych dziecięcych 05,6, radioterapii 00,4%, oddziałach psychiatrycznych 00% oraz oddziałach hematologii 93,9. Natomiast najniższe wykorzystanie łóżek (poniżej 50%) wystąpiło w oddziałach: chirurgii plastycznej 23,2%, oddziałach dla przewlekle chorych 25,6%, chirurgii szczękowo-twarzowej 36,6%, okulistycznych 36,8%, ginekologicznych 37,3, neonatologicznych 38,3%, neurologicznych dla dzieci 47,7%, oddziałach położniczych 48,8% oraz na oddziałach chirurgicznych dziecięcych 49,2%. Wskaźnik pobytu chorego w szpitalach ogólnych w 20 r. wyniósł 5,4 dnia, w 200 5,5 dnia (wskaźniki obliczone dla leczonych z ruchem międzyoddziałowym). Na koniec 20 r. w oddziałach szpitalnych i innych komórkach organizacyjnych szpitali pracowało 325 lekarzy, 26 lekarzy dentystów oraz 7004 pielęgniarek i położnych. Były to osoby pracujące zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej; w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Stacjonarna psychiatryczna opieka zdrowotna resort zdrowia W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowały 2 szpitale psychiatryczne i ośrodek a uzależnień. Na koniec 20 r. w wymienionych placówkach było 769 łóżek. We wszystkich oddziałach leczono osoby (z ruchem międzyoddziałowym), w 200 r osób; na 0 tys. województwa przypadało średnio 39 leczonych, rok wcześniej 40 osób.. Statystyczne łóżko zajęte było średnio przez 353 dni w roku (97%). W 20 r. średni pobyt chorego wyniósł 33 dni, w 200 r. 32. Zakłady stacjonarnej długoterminowej opieki zdrowotnej resort zdrowia W 20 r. w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowało 20 zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych (w tym 3 psychiatryczne) z 952 miejscami (w tym 270 psychiatrycznych) oraz zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych 428 miejsc. Ze świadczeń tych zakładów korzystało łącznie osób, w 200 r W 20 r. w województwie działały 3 hospicja stacjonarne z 59 miejscami. Przebywało w nich 96 pacjentów, rok wcześniej 03.

6 Tabl. 5.. Placówki stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. Wyszczególnienie Liczba placówek Liczba łóżek / Struktura % łóżek Łóżka na 0 tys. Szpitale ogólne z filiami ,3 45,8 podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: ,9 35,4 - samorządu województwa ,8,7 - samorządów powiatowych i gminnych ,4 3,7 - publicznej uczelni ,8 7,2 - MON, MSWiA ,9 2,8 przedsiębiorców ,4 0,3 Szpitale psychiatryczne ,4 3, podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: ,4 3, - samorządu województwa ,4 3, Ośrodki a uzależnień 28, 0,6 podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: 28, 0,6 - samorządu województwa 28, 0,6 Zakłady/oddziały opiekuńczo-lecznicze 2/ 3/ ,8 3,3 podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: 4 36,2 0,6 - samorządów powiatowych i gminnych 4 36,2 0,6 przedsiębiorców i pozostałych podmiotów leczniczych ,6 2,6 Zakłady/oddziały opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne 3/ ,3,3 podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: ,0, - samorządów powiatowych i gminnych ,0, przedsiębiorców 30 0,3 0, Zakłady/oddziały pielęgnacyjno-opiekuńcze 3/ 428 3,6 2,0 podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: ,0, - samorządów powiatowych i gminnych ,0, przedsiębiorców i pozostałych podmiotów leczniczych 5 94,6 0,9 Hospicja 3/ ,5 0,3 przedsiębiorców i pozostałych podmiotów leczniczych ,5 0,3 Ogółem 84 00% 56,3 / Liczba łóżek łącznie z łóżkami i inkubatorami dla noworodków; bez miejsc dziennych, również w szpitalnych oddziałach ratunkowych. 2/ Bez zakładów/oddziałów typu psychiatrycznego. 3/ Funkcjonujące jako przedsięborstwo podmiotu leczniczego, jednostka lub komórka organizacyjna przedsiębiorstwa. Źródło: sprawozdania MZ-29, MZ-29A, MZ-30, rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dane Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy.

7 Rozmieszczenie szpitali ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim stan w dniu r. sępoleński + nakie lski tucholski bydgoski świe cki grudziądzki GRUDZIĄDZ che łmiński toruński wąbrze ski ale ksandrowski inowrocławski żniński BYDGOSZCZ + mogile ński 3+ 2 TORUŃ radzie jowski golubsko -dobrzyński brodnicki rypiński 2 lipnowski 2 WŁOCŁAWEK włocławski Funkcjonują oddziały szpitala w Grudziądzu Trzy przedsiębiorstwa, w tym jedno posiadające dwa szpitale Jedno przedsiębiorstwo - dwa szpitale: w Szubinie i Nakle n/notecią Jedno przedsiębiorstwo - dwa szpitale jako filie: w Mogilnie i Strzelnie szpitale jednostek samorządu terytorialnego i publicznych uczelni szpitale MON i MSWiA szpitale przedsiębiorców

8 Rozmieszczenie szpitali psychiatrycznych i ośrodków a uzależnień oraz szpitali ogólnych z oddziałami psychiatrycznymi i odwykowymi stan w dniu r. szpital psychiatryczny, ośrodek a uzależnień tucholski ś wie cki grudziądzki GRUDZIĄDZ sępoleński bydgoski che łmiński wąbrze ski brodnicki nakie lski 3 BYDGOSZCZ toruńs ki 2 TORUŃ golubsko -dobrzyński rypiński żniński inowrocławski ale ks androwski lipnows ki WŁOCŁAWEK mogileński radzie jowski włocławs ki Szpitale psychiatryczne i ośrodki a uzależnień Szpitale ogólne posiadające w strukturze oddziały psychiatryczne lub odwykowe Szpital MON

9 Rozmieszczenie zakładów/oddziałów / opieki długoterminowej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. sępoleński nakie lski tucholski bydgoski żniński 2 2 BYDGOSZCZ świe cki che łmiński 3 inowrocławski GRUDZIĄDZ toruński TORUŃ 2 grudziądzki wąbrze ski ale ksandrowski golubsko -dobrzyński 2 brodnicki rypiński lipnowski mogile ński radzie jowski włocławski Zakłady/oddziały: opiekuńczo-lecznicze opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne pielęgnacyjno-opiekuńcze hospicja stacjonarne / Funkcjonujące jako przedsięborstwo podmiotu leczniczego, jednostka lub komórka organizacyjna przedsiębiorstwa.

10 Tabl Działalność placówek stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Działalność dzienna / Działalność stacjonarna Wyszczególnienie Lata miejsc stan w dniu 3.2. leczonych w trybie dziennym w ciągu roku łóżek st. w dn leczonych z ruchem międzyoddziałowym osobodni a /pobytu w ciągu roku łóżek na 0 tys. leczonych na 0 tys. 2/ wskaźniki średniego wykorzystania łóżek w dniach ,6 898,2 236,7 64,8 5,5 43,2 w % wskaźniki średniego pobytu chorego w dniach 2/ wskaźniki przelotowości ( leczonych na łóżko) 2/ Szpitale ogólne 3/ ,0 783,8 226,6 62, 5,5 4, ,0 788,0 226,0 6,9 5,4 4,6 Szpitale psychiatryczne Ośrodki a uzależnień Zakłady/oddziały opiekuńczolecznicze 4/ 5/ Zakłady/oddziały opiekuńczolecznicze psychiatryczne 5/ Zakłady/oddziały pielęgnacyjnoopiekuńcze 5/ , 38,0 364,0 99,7 29,8 2, , 36, 358,6 98,2 30,5, , 35,3 359,5 98,5 3,, ,6 3,9 302,7 82,9 48,2 6, ,6 4, 303,8 83,2 45,0 6, ,6 4,0 39,6 87,6 48,2 6, ,0 7,4 37,3 86,9 27,3 2, , 7,6 333,8 9,4 37, 2, ,3 7, 3,2 85,3 37, 2, ,3,6 358,9 98,3 30,9, ,3,6 370,7 0,6 30,5, ,3,5 370,0 0,4 35,5, ,3 4,0 337, 92,4 06,4 3, ,5 4,5 298,6 8,8 00,4 3, ,0 5,4 38,4 87,2 4,0 2, ,3 5,0 333,8 9,5 8,9 7,6 Hospicja 5/ ,3 4,8 36,9 86,8 8,5 7, ,3 4,6 34,8 93,6 2,0 6,3 / W oddziałach dziennych i stacjonarnych. 2/ Do obliczenia wskaźników przyjęto liczbę leczonych z ruchem międzyoddziałowym. 3/ Łącznie z oddziałami neonatologicznymi i szpitalnymi oddziałami ratunkowymi. 4/ Bez zakładów/oddziałów typu psychiatrycznego. 5/ Funkcjonujące jako przedsięborstwo podmiotu leczniczego, jednostka lub komórka organizacyjna przedsiębiorstwa. Źródło: sprawozdania MZ-29, MZ-29A, MZ-30, rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

11 Tabl Podstawowe dane o stacjonarnej działalności oddziałów / całodobowych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Liczba łóżek - stan w dniu 3.2. w tym: intensywnej opieki medycznej intensywnego nadzoru kardiologicznego w szpitalnych oddziałach ratunkowych (bez miejsc dziennych) inkubatorów (w oddziałach neonatologicznych i innych) Łóżka na 0 tys. Liczba osobodni Leczeni z ruchem międzyoddziałowym w trybie stacjonarnym Wskaźnik średniego pobytu w dniach leczonych z ruchem m/oddziałowym Liczba stanowisk dializacyjnych Liczba wykonanych dializ Liczba osób dializowanych Sale operacyjne ,6 43,0 43,0 33,2 32,8 32,7 0,4 0, 0,3 w dniach 236,7 226,6 226,0 243,9 235,0 236,0 23,5 99,3 93,9 w % 64,8 62, 6,9 66,8 64,4 64,7 58,5 54,6 53, na 0 tys. ludn. 898,2 783,8 788,0 475,4 395,5 4,3 422,8 388,3 376,7 5,5 5,5 5,4 5,6 5,5 5,5 5,2 5,2 5, Liczba stołów operacyjnych Liczba zabiegów operacyjnych w znieczuleniu ogólnym w tym: planowe Liczba zabiegów operacyjnych w znieczuleniu dokanałowym w tym: planowe / Łącznie z oddziałami neonatologicznymi, bez zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych i hospicjów. Wyszczególnienie Średnia łóżek Wskaźnik średniego wykorzystania łóżka Źródło: sprawozdanie MZ-29. Ogółem szpitale z tego podmiotów leczniczych: niebędących przedsiębiorcami przedsiębiorców

12 Tabl Działalność oddziałów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Działalność dzienna Działalność stacjonarna - liczby bezwzględne Nazwa i kod resortowy oddziału Lata Liczba oddziałów miejsc w dn w trybie dziennym łóżka w dn dla dzieci (do lat 8) w tym kliniczne lub udostępnione klinikom z ruchem międzyoddziałowym w tym dzieci do lat 8 osobodni a OGÓŁEM Oddział chirurgii dnia 2500 Oddział dzienny psychiatryczny 2700, 270, 2702, 2706 Szpitalny oddział ratunkowy 3300, 330 Wewnętrzny 4000, 400 Endokrynologiczny 4030, 403 Gastroenterologiczny 4050, 4056 Geriatryczny 4060 Hematologiczny 4070, 407 Kardiologiczny 400, 40, 406 Nefrologiczny 430, 43 Dla przewlekle chorych 470, 480 Dermatologiczny 4200 Neurologiczny 4220, 422,

13 Tabl Działalność oddziałów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia (cd.) Działalność stacjonarna - wskaźniki Razem działalność dzienna i stacjonarna Nazwa i kod resortowy oddziału Lata łóżka na 0 tys. na 0 tys. średnie wykorzystanie łóżka w % średni pobyt leczonych z ruchem m.oddz. w dniach razem (tryb dzienny i stacjonarny) % udział leczonych z ruchem m.oddz. w trybie dziennym stacjonarnym na 0 tys. OGÓŁEM Oddział chirurgii dnia 2500 Oddział dzienny psychiatryczny 2700, 2702, 2706 Szpitalny oddział ratunkowy 3300, 330 Wewnętrzny 4000, 400 Endokrynologiczny 4030, 403 Gastroenterologiczny 4050, 4056 Geriatryczny 4060 Hematologiczny 4070, 407 Kardiologiczny 400, 40, 406 Nefrologiczny 430, 43 Dla przewlekle chorych 470, 480 Dermatologiczny 4200 Neurologiczny 4220, 422, ,6 898,2 64,8 5, ,3 84, , ,0 783,8 62, 5, ,3 82,7 2 57, ,0 788,0 6,9 5, , 8,9 2 83, ,0-3, ,0-7, ,0-5, ,0-3, ,0-2, ,0-2, , 0,3 2, 2, ,7 0,3 99, , 0,7,5, ,5 0,5 34,8 20 0,2 2,0 3,5, ,8,2 60, ,0 257,7 69,2 5, ,9 95, 27, 200 5,8 245,6 68,0 5, ,7 94,3 260,5 20 5,5 236,5 66,4 5, ,0 94,0 25, ,3 8, 74,9 4, ,0 98,0 8, ,3 8,8 73,2 4,7 4 03,8 98,2 9, 20 0,3 20,5 72,9 4, ,0 98,0 2, ,4 22,0 63,5 4, ,9 76, 28, ,5 28,3 60,4 3, ,9 80, 35,3 20 0,5 30, 63,6 3, ,0 85,0 35, , 3,8 78,2 7,6 87 3, 96,9 3, , 4, 78,4 7, ,3 97,7 4,2 20 0, 4, 78,9 7, 877 2,4 97,6 4, ,5 24,5 79,2 5, ,8 63,2 38, ,5 22,4 74,3 5, ,4 58,6 38,2 20 0,5 22, 76,4 6, ,9 53, 4, ,0 3,2 75,6 4, ,8 86,2 3, ,0 06,7 70,7 4, , 85,9 24,3 20 2,0 7,3 70,3 4, ,0 88,0 33, ,2 4,4 6,2 4, , 90,9 5, ,2 3,3 65,4 4, ,8 90,2 4,7 20 0,5 22,5 79, 5, ,6 92,4 24, ,7 3, 8,0 5,8 2 74,3 98,7 3, ,3 5,9 73,2 5, ,3 97,7 6,0 20 0,5 7,4 65,0 4, ,3 97,7 7, ,5 0,2 62,9,3 2 5,4 98,6 0, ,4 0,8 60,9 9, ,2 96,8,2 20 0,4 0,9 65,4 8, , 88,9 2,2 2009,6 65,8 79,0 7, ,0 99,0 66,5 200,5 64,0 7,4 6, ,7 99,3 64,5 20,6 63,7 73,2 6, ,6 99,4 64,2

14 Tabl Działalność oddziałów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia (cd.) Działalność dzienna Działalność stacjonarna - liczby bezwzględne Nazwa i kod resortowy oddziału Lata Liczba oddziałów miejsc w dn w trybie dziennym łóżka w dn dla dzieci (do lat 8) w tym kliniczne lub udostępnione klinikom z ruchem międzyoddziałowym w tym dzieci do lat 8 osobodni a Onkologiczny 4240, 4242, 4244, 4246 Intensywnej terapii 4260, 426, 4264 Gruźlicy i chorób płuc 4270, 4272, 4273, 4274 Reumatologiczny 4280 Rehabilitacyjny 4300, 4302, 4306, 4308 Chorób zakaźnych 4340, 434, 4342 Obserwacyjno-zakaźny 4348, 4349 Pediatryczny / 440, 4403 Ginekologiczno-położniczy / 4450, 4452, 4454, 4456, 4458 Oddział neonatologiczny łącznie z pododdziałem neonatologicznym oddziału pediatrycznego i położniczo-ginekologicznego (442, 440, 4450) oddział neonatologiczny 442 pododdział neonatologiczny oddziału pediatrycznego i położniczo-ginekologicznego (440, 4450) Chirurgiczny ogólny 4500, 4508, 4520, 4530, 4540, x x x / Bez pododdziałów neonatologicznych oddziałów pediatrycznych i położniczo-ginekologicznych.

15 Tabl Działalność oddziałów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia (cd.) Działalność stacjonarna - wskaźniki Razem działalność dzienna i stacjonarna Nazwa i kod resortowy oddziału Lata łóżka na 0 tys. na 0 tys. średnie wykorzystanie łóżka w % średni pobyt leczonych z ruchem m.oddz. w dniach razem (tryb dzienny i stacjonarny) % udział leczonych z ruchem m.oddz. w trybie dziennym stacjonarnym na 0 tys. Onkologiczny 4240, 4242, 4244, 4246 Intensywnej terapii 4260, 426, 4264 Gruźlicy i chorób płuc 4270, 4272, 4273, 4274 Reumatologiczny 4280 Rehabilitacyjny 4300, 4302, 4306, 4308 Chorób zakaźnych 4340, 434, 4342 Obserwacyjno-zakaźny 4348, 4349 Pediatryczny / 440, 4403 Ginekologiczno-położniczy / 4450, 4452, 4454, 4456, 4458 Oddział neonatologiczny łącznie z pododdziałem neonatologicznym oddziału pediatrycznego i położniczo-ginekologicznego (442, 440, 4450) oddział neonatologiczny 442 pododdział neonatologiczny oddziału pediatrycznego i położniczo-ginekologicznego (440, 4450) Chirurgiczny ogólny 4500, 4508, 4520, 4530, 4540, ,0 65,8 90,6 4,9 5 29,0 89,0 73,9 200,0 6,8 87,0 4, ,5 84,5 73, 20,0 6,5 85,9 4, ,6 84,4 72, ,8 2,8 54,2 7, ,2 96,8 22, ,8 2,8 54,2 7, ,3 95,7 22,8 20 0,8 2,4 57,8 7, ,3 96,7 22, ,4 77,7 67,0 7, ,2 99,8 77, ,3 76,3 65,4 7, , 99,9 76,4 20 2,3 78,5 65,2 7, ,2 99,8 78, ,3 6,4 59,0 9, ,5 68,5 9, ,3 8,6 7,6 8, ,0 83,0 0,3 20 0,4 8,7 62, 8, ,3 89,7 9,7 2009,5 2,7 9,0 22, ,02 00,0 2,7 200,6 22,0 86,0 22, , 99,9 22,0 20,7 24,6 88,3 2, ,0 24, ,5 9,0 58,3 5,8 3 98,5 98,5 9, ,5 9, 59,5 5, ,7 98,3 9,5 20 0,5 8,7 59,7 5, ,0 97,0 9, ,7 36,2 64,8 4, ,8 96,2 37, ,6 29,6 6,5 4, ,8 97,2 30,5 20 0,6 3,8 62, 4, ,3 95,7 33, ,0 27, 59, 5, ,2 98,8 28, ,0 2,4 56,5 5, ,0 97,0 25,2 20 2,9 24,0 56, 4, ,8 97,2 27, ,0 285, 53,4 3, ,6 83,4 342, ,9 259,9 49,2 3, ,5 82,5 34,9 20 4,7 24, 50,4 3, ,7 8,3 296, , 2,7 4, 3, , 99,9 2, , 06,8 38,8 4, ,8 99,2 07,6 20 3, 96,7 35,9 4, ,9 99, 97, ,7 09,7 43,7 3, , 99,9 09, ,6 95,7 4,4 4, ,9 99, 96,6 20 2,7 86,7 38,3 4, ,8 99,2 87, ,5 2, 26,0 3, ,0 2, 200 0,5,0 23,7 3, ,0,0 20 0,4 0,0 2,4 3,5 2 30,9 98, 0, ,5 273,6 63, 4, , 85,9 38, ,6 256,4 58,7 4, ,4 88,6 289,4 20 5,6 255,7 58,9 4, ,3 87,7 29,5 / Bez pododdziałów nenatologicznych oddziałów pediatrycznych i położniczo-ginekologicznych.

16 Tabl Działalność oddziałów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia (cd.) Działalność dzienna Działalność stacjonarna - liczby bezwzględne Nazwa i kod resortowy oddziału Lata Liczba oddziałów miejsc w dn w trybie dziennym łóżka w dn dla dzieci (do lat 8) w tym kliniczne lub udostępnione klinikom z ruchem międzyoddziałowym w tym dzieci do lat 8 osobodni a Chirurgiczny dla dzieci 450 Kardiochirurgiczny 4560 Neurochirurgiczny 4570 Chirurgii urazowo-ortopedycznej 4580 Okulistyczny 4600 Otolaryngologiczny 460, 46 Chirurgii szczękowo-twarzowej 4630 Urologiczny 4640 Transplantologiczny 4650, 4659 Psychiatryczny 4700, 4704, 4705 Odwykowy 4742, 4744, 4746 Inny (angiologiczny)

17 Tabl Działalność oddziałów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia (dok.) Działalność stacjonarna - wskaźniki Razem działalność dzienna i stacjonarna Nazwa i kod resortowy oddziału Lata łóżka na 0 tys. na 0 tys. średnie wykorzystanie łóżka w % średni pobyt leczonych z ruchem m.oddz. w dniach razem (tryb dzienny i stacjonarny) % udział leczonych z ruchem m.oddz. w trybie dziennym stacjonarnym na 0 tys. Chirurgiczny dla dzieci 450 Kardiochirurgiczny 4560 Neurochirurgiczny 4570 Chirurgii urazowo-ortopedycznej 4580, 458 Okulistyczny 4600 Otolaryngologiczny 460, 46 Chirurgii szczękowo-twarzowej 4630 Urologiczny 4640 Transplantologiczny 4650, 4659 Psychiatryczny 4700, 4704, 4705 Odwykowy 4742, 4744, 4746 Inny (angiologiczny) ,8 37,0 48,3 3, ,7 90,3 4, ,7 33,6 46,6 3, ,8 89,2 37,6 20 0,7 33,9 49,2 3, ,3 89,7 37, ,2 9,3 6,9 4, ,8 99,2 9, ,2 9, 64,2 5, ,6 99,4 9,2 20 0,2 8,0 66,3 5, ,4 99,6 8, ,6 2,4 69,7 8, ,4 95,6 22, ,6 9,9 7,2 7, ,3 95,7 20,8 20 0,6 22,7 64,9 6, ,3 94,7 24,0 2009,8 72,8 73,4 6, ,8 93,2 78,2 200,8 70,8 72,2 6, ,9 93, 76,0 20,7 69,7 69,9 6, ,8 94,2 74, ,8 38,3 47, 3, ,3 72,7 52, ,8 3,7 40,7 3, ,6 66,4 47,7 20 0,7 33,8 36,8 2, ,0 7,0 47, ,9 45,6 57,8 4, ,7 89,3 5, 200 0,9 44,7 56,9 4, ,6 86,4 5,8 20 0,8 47,3 56,5 3,7 84,3 88,7 53, , 2,7 40,0 5, , 49,9 5, , 2,2 35,5 5, ,0 46,0 4,9 20 0, 2,7 36,6 4, ,4 82,6 3, ,9 4,7 60,3 4, , 56,9 73, ,9 38,4 6,7 5, ,0 59,0 65, 20 0,9 40, 58,7 4, ,2 59,8 67, , 3,7 82,6 0, ,2 9,8 4, , 3,7 8,3 0, ,3 92,7 4,0 20 0, 4,0 83,0 9, ,8 94,2 4, ,8,2 00,4 27, ,04 00,0, ,9 0,7 00,0 3, ,7 99,3 0,8 20,0, 98,0 3, ,2 99,8, ,4 4,8 82,6 26, , 99,9 4, ,4 4,3 8,4 28, ,3 99,7 4,3 20 0,4 4,9 86,4 26, , 99,9 4, , 0,4 70,9 3, ,9 94,, , 0,4 69,7 3, ,2 94,8,0 20 0, 0,3 62,4 3, ,4 92,6, Źródło: sprawozdanie MZ-29; rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

18 Tabl Działalność oddziałów całodobowych w szpitalach ogólnych w województwie kujawskopomorskim w 20 r. - resort zdrowia Nazwa i kod resortowy oddziału Kod resortowy Liczba oddziałów Działalność dzienna miejsc w dn w trybie dziennym Działalność stacjonarna - liczby bezwzględne łóżka w dn dla dzieci (do lat 8) Ogółem Oddział/zespół chirurgii jednego dnia Oddział dzienny psychiatryczny Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych Szpitalny oddział ratunkowy Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci Oddział chorób wewnętrznych Oddział alergologiczny Oddział endokrynologiczny Oddział endokrynologiczny dla dzieci Oddział gastroenterologiczny Oddział hepatologiczny Oddział geriatryczny Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział kardiologiczny Oddział kardiologiczny dla dzieci Oddział intens. nadzoru kardiologicznego Oddział angiologiczny Oddział nefrologiczny Oddział nefrologiczny dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział medycyny paliatywnej Oddział dermatologiczny Oddział neurologiczny Oddział neurologiczny dla dzieci Oddział udarowy Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii Oddział radioterapii Oddział onkologii ginekologicznej Oddział anestezjol. i intensywnej terapii Oddział anestezjol.i i int. terapii dla dzieci Oddział intensywnej terapii Oddział gruźlicy i chorób płuc Oddział pulmonologii Oddział pulmonologii dla dzieci Oddział reumatologiczny Oddział rehabilitacyjny Oddział rehabilitacji narządu ruchu Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział rehabilitacji kardiologicznej Oddział chorób zakaźnych Oddział chorób zakaźnych dla dzieci w tym kliniczne lub udostępnione klinikom z ruchem międzyoddziałowym w tym dzieci do lat 8 osobodni a

19 Tabl Działalność oddziałów całodobowych w szpitalach ogólnych w województwie kujawskopomorskim w 20 r. - resort zdrowia (cd.) Nazwa i kod resortowy oddziału Kod resortowy Działalność stacjonarna - wskaźniki łóżka na 0 tys. na 0 tys. średnie wykorzystanie łóżka w % średni pobyt leczonych z ruchem m.oddz. w dniach razem (tryb dzienny i stacjonarny) Razem działalność dzienna i stacjonarna % udział leczonych z ruchem m.oddz. w trybie dziennym stacjonarnym na 0 tys. Ogółem 43,0 788,0 6,9 5, , 8,9 2 83,5 Oddział/zespół chirurgii jednego dnia ,0-5,5 Oddział dzienny psychiatryczny ,0 -,5 Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży ,0-0,2 Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych ,0-0,5 Szpitalny oddział ratunkowy ,2,5 2,5, ,5,5 0,4 Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci 330 0,02 0,5 0,, , 0,9 59,2 Oddział chorób wewnętrznych ,4 229,6 66,6 5, ,2 97,8 234,9 Oddział alergologiczny 400 0,2 6,9 59,5 5, , 40,9 6,8 Oddział endokrynologiczny ,2,9 74,6 4, ,5 96,5 2,4 Oddział endokrynologiczny dla dzieci 403 0, 8,6 69,7 3, ,0 8,6 Oddział gastroenterologiczny ,2,5 78,7 4, ,8 70,2 6,4 Oddział hepatologiczny ,3 8,6 54,8 3, ,3 97,7 9,0 Oddział geriatryczny , 4, 78,9 7, 877 2,4 97,6 4,2 Oddział hematologiczny ,2 2, 93,9 6, ,6 48,4 25, Oddział hematologiczny dla dzieci 407 0,3 0,0 60,7 5, ,7 60,3 6,5 Oddział kardiologiczny 400,3 8,9 67,4 4, ,8 84,2 97,2 Oddział kardiologiczny dla dzieci 40 0,2 7,8 64,2 4, ,0 7,8 Oddział intens. nadzoru kardiologicznego 406 0,5 27,6 83,7 4, ,3 97,7 28,3 Oddział angiologiczny 420 0, 0,3 62,4 3, ,4 92,6, Oddział nefrologiczny 430 0,4 5,6 74,9 6, ,5 9,5 7, Oddział nefrologiczny dla dzieci 43 0, 6,9 05,6 3, ,5 94,5 7,3 Oddział dla przewlekle chorych 470 0,2, 25,6 7, ,0, Oddział medycyny paliatywnej 480 0,4 6,3 75,0 5, ,7 97,3 6,5 Oddział dermatologiczny ,4 0,9 65,4 8, , 88,9 2,2 Oddział neurologiczny ,8 37,8 72,7 6, ,5 99,5 37,9 Oddział neurologiczny dla dzieci 422 0, 5,9 47,7 3, ,0 5,9 Oddział udarowy ,7 20, 78,5 7, ,2 98,8 20,4 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii ,4 47,5 74, 2, ,3 80,7 58,8 Oddział radioterapii ,4 7,8 00,4 7, ,0 7,8 Oddział onkologii ginekologicznej ,2 6,2 84,4 7, ,0 6,2 Oddział anestezjol. i intensywnej terapii ,6 6,2 60, 7, ,6 96,4 6,8 Oddział anestezjol.i i int. terapii dla dzieci 426 0, 2,3 5,8, 498 4,6 95,4 2,4 Oddział intensywnej terapii , 2,9 48, 3, ,0 2,9 Oddział gruźlicy i chorób płuc ,9 6,7 59,2 27,8 49 0,4 99,6 6,8 Oddział pulmonologii 4272,3 62,0 69,5 5, ,2 99,8 62, Oddział pulmonologii dla dzieci ,2 9,8 64,5 4, ,0 9,8 Oddział reumatologiczny ,4 8,7 62, 8, ,3 89,7 9,7 Oddział rehabilitacyjny 4300,3 20, 95,6 22, ,0 20, Oddział rehabilitacji narządu ruchu ,,8 98,9 20, ,0,8 Oddział rehabilitacji neurologicznej ,2 2,0 45,7 9, ,0 2,0 Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,05 0,7 74,6 9, ,0 0,7 Oddział chorób zakaźnych ,3 8,0 56,0 6, ,0 8,0 Oddział chorób zakaźnych dla dzieci 434 0, 5,2 42, 3, ,0 5,2

20 Tabl Działalność oddziałów całodobowych w szpitalach ogólnych w województwie kujawskopomorskim w 20 r. - resort zdrowia (cd.) Nazwa i kod resortowy oddziału Oddział AIDS Oddział obserwacyjno-zakaźny Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci Oddział pediatryczny x oddział pediatryczny bez pododdziału 440 neonatologicznego pododdział neonatologiczny Oddział niemowlęcy Oddział ginekologiczno-położniczy x oddział ginekologiczno-położniczy bez pododdziału neonatologicznego pododdział neonatologiczny Oddział neonatologiczny (bez pododdziału neonatologicznego oddziału pediatrycznego i położniczo-ginekologicznego) Oddział ginekologiczny Oddział położniczy Oddział chirurgiczny ogólny Oddział chirurgiczny dla dzieci Oddział chirurgii endokrynologicznej Oddział chirurgii klatki piersiowej Oddział chirurgii naczyniowej Oddział chirurgii onkologicznej Oddział chirurgii plastycznej Oddział kardiochirurgiczny Oddział neurochirurgiczny Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział okulistyczny Oddział otolaryngologiczny Oddział otolaryngologiczny dla dzieci Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej Oddział urologiczny Oddział transplantologiczny Oddział transplantacji szpiku dla dzieci Oddział psychiatryczny (ogólny) Oddział a zaburzeń nerwicowych Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Oddział/Ośrodek a alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Kod resortowy 4450 Liczba oddziałów Działalność dzienna miejsc w dn w trybie dziennym Działalność stacjonarna - liczby bezwzględne łóżka w dn dla dzieci (do lat 8) w tym kliniczne lub udostępnione klinikom z ruchem międzyoddziałowym w tym dzieci do lat 8 osobodni a

21 Tabl Działalność oddziałów całodobowych w szpitalach ogólnych w województwie kujawskopomorskim w 20 r. - resort zdrowia (dok.) Nazwa i kod resortowy oddziału Kod resortowy Działalność stacjonarna - wskaźniki łóżka na 0 tys. na 0 tys. średnie wykorzystanie łóżka w % średni pobyt leczonych z ruchem m.oddz. w dniach razem (tryb dzienny i stacjonarny) Razem działalność dzienna i stacjonarna % udział leczonych z ruchem m.oddz. w trybie dziennym stacjonarnym na 0 tys. Oddział AIDS , 5,5 86,7 6, ,4 90,6 6, Oddział obserwacyjno-zakaźny ,3,9 66,3 5, ,4 93,6 2,7 Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci ,4 9,9 59,0 3, ,0 97,0 20,5 Oddział pediatryczny 3, 23, 52,0 4, ,9 97, 26,8 oddział pediatryczny bez pododdziału 440 neonatologicznego 2,8 7,3 55,4 4, ,0 97,0 2,0 pododdział neonatologiczny 0,3 5,8 9,9 3, ,0 5,8 Oddział niemowlęcy ,2 6,6 68,5 6, ,0 6,6 Oddział ginekologiczno-położniczy 4,5 229,9 50, 3, ,4 8,6 28,7 oddział ginekologiczno-położniczy bez pododdziału neonatologicznego 4,4 225,7 5,0 3, ,6 8,4 277,3 pododdział neonatologiczny 0,2 4,2 24,3 3, ,9 4,3 Oddział neonatologiczny (bez pododdziału neonatologicznego oddziału pediatrycznego 442 2,7 86,7 38,3 4, ,8 99,2 87,4 i położniczo-ginekologicznego) Oddział ginekologiczny ,2 7,5 37,3 3, ,4 66,6,2 Oddział położniczy ,2 7,9 48,8 3, ,0 7,9 Oddział chirurgiczny ogólny ,4 206,7 56,6 4, ,3 85,7 24, Oddział chirurgiczny dla dzieci 450 0,7 33,9 49,2 3, ,3 89,7 37,7 Oddział chirurgii endokrynologicznej ,2 9,2 74,4 5, ,3 93,7 9,8 Oddział chirurgii klatki piersiowej ,2 9,0 69,7 6, ,0 9,0 Oddział chirurgii naczyniowej ,3 8,6 62,6 7, 828,3 98,7 8,7 Oddział chirurgii onkologicznej ,4 20,6 7,4 5, ,0 20,6 Oddział chirurgii plastycznej ,05,6 23,2 2, ,6 69,4 2,2 Oddział kardiochirurgiczny ,2 8,0 66,3 5, ,4 99,6 8,0 Oddział neurochirurgiczny ,6 22,7 64,9 6, ,3 94,7 24,0 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 4580,7 69,7 69,9 6, ,8 94,2 74,0 Oddział okulistyczny ,7 33,8 36,8 2, ,0 7,0 47,6 Oddział otolaryngologiczny 460 0,6 33,4 57, 4, ,9 85, 39,2 Oddział otolaryngologiczny dla dzieci 46 0,2 3,9 54,7 2, ,4 98,6 4, Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej , 2,7 36,6 4, ,4 82,6 3,3 Oddział urologiczny ,9 40, 58,7 4, ,2 59,8 67,0 Oddział transplantologiczny , 3,8 84,7 8, , 93,9 4, Oddział transplantacji szpiku dla dzieci ,02 0,2 75,3 34, ,0 0,2 Oddział psychiatryczny (ogólny) ,7 9, 02,6 30, ,2 99,8 9, Oddział a zaburzeń nerwicowych , 0,8 83,9 46,4 66 0,6 99,4 0,8 Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Oddział/Ośrodek a alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 4450 Źródło: sprawozdanie MZ-29; rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą ,,3 83,9 29, ,0, ,04 0,6 23,7 27,8 3 0,8 99,2 0, ,4 4, 83,9 26, ,0 4, ,02 0, 58,6 30, ,0 0,

22 Oddziały o średnim wykorzystaniu łóżek powyżej 80% w szpitalach ogólnych w 20 r. - resort zdrowia Oddział nefrologiczny dla dzieci ,6% Oddział radioterapii ,4% Oddział psychiatryczny , ,0% Oddział hematologiczny ,9% Oddział rehabilitacyjny , 4302, 4306, ,3% Oddziały terapii uzależnienia od alkoholu , ,7% Oddział AIDS ,7% Oddział transplantologiczny ,7% Oddział onkologii ginekologicznej ,4% Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży ,9% Oddział intens. nadzoru kardiologicznego ,7% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 20%

23 Oddziały o średnim wykorzystaniu łóżek poniżej 80 % w szpitalach ogólnych w 20 r. - resort zdrowia Oddział geriatryczny Oddział gastroenterologiczny Oddział udarowy Oddział transplantacji szpiku dla dzieci Oddział medycyny paliatywnej Oddział nefrologiczny Oddział endokrynologiczny Oddział chirurgii endokrynologicznej Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii Oddział neurologiczny Oddział chirurgii onkologicznej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział endokrynologiczny dla dzieci Oddział chirurgii klatki piersiowej Oddział pulmonologii Oddział kardiologiczny Oddział chorób wewnętrznych Oddział obserwacyjno-zakaźny Oddział kardiochirurgiczny Oddział dermatologiczny Oddział neurochirurgiczny Oddział pulmonologii dla dzieci Oddział kardiologiczny dla dzieci - 40 Oddział chirurgii naczyniowej Oddział angiologiczny Oddział reumatologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział alergologiczny Oddział gruźlicy i chorób płuc Oddział anestezjol. i intensywnej terapii , 4264 Oddział urologiczny Oddział terapii uzależn. od subst. psychoakt Oddział otolaryngologiczny Oddział chirurgiczny ogólny Oddział chorób zakaźnych Oddział hepatologiczny Oddział otolaryngologiczny dla dzieci - 46 Oddział chorób zakaźnych dla dzieci - 434, 4349 Oddział pediatryczny - 440, 4403 Oddział anestezjol.i i int. terapii dla dzieci Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział chirurgiczny dla dzieci Oddział położniczy Oddział neurologiczny dla dzieci Oddział neonatologiczny Oddział ginekologiczny Oddział okulistyczny Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej Oddział dla przewlekle chorych Oddział chirurgii plastycznej ,6% 23,2% 38,3% 37,3% 36,8% 36,6% 78,9% 78,7% 78,5% 75,3% 75,0% 74,9% 74,6% 74,4% 74,% 72,7% 7,4% 69,9% 69,7% 69,7% 69,5% 67,4% 66,6% 66,3% 66,3% 65,4% 64,9% 64,5% 64,2% 62,6% 62,4% 62,% 60,7% 59,5% 59,2% 59,% 58,7% 58,6% 57,% 56,6% 56,0% 54,8% 54,7% 54,6% 52,8% 5,8% 50,% 49,2% 48,8% 47,7% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00%

24 Tabl Liczba łóżek według grup oddziałów szpitalnych w województwie kujawsko-pomorskim - szacowana dla 202 r. oraz rzeczywista i optymalna w 20 r. - resort zdrowia Grupy oddziałów i oddziały w grupie oraz łóżka szpitalne szacowane dla 202 r. - wskaźniki na 0 tys. i liczby bezwzględne (kol., 2, 3) - według opracowania Ministerstwa Zdrowia: "Wskaźniki do projektu sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu zdrowia ", Warszawa grudzień 2006 (materiał przygotowany dla Ministra Zdrowia przez Państwowy Zakład Higieny na podstawie baz danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Państwowego Zakładu Higieny dotyczących instruktury szpitali i ich działalności; autorzy opracowania: Bogdan Wojtyniak, Paweł Goryński, Krzysztof Kuszewski). Grupa oddziałów i oddziały w grupie Łóżka szpitalne szacowane dla 202 r. przy obł. 80% / na 0 tys. liczby bezwzgl. Kody resortowe oddziałów stan rzeczywisty w dn r. na 0 tys. Łóżka szpitalne liczby bezwzgl. optymalne w 20 r. przy obł. 80% / na 0 tys. liczby bezwzgl. Różnica pomiędzy liczbą łóżek w dniu r. i liczbą łóżek optymal. w 20 r. (6-8) Chorób wewnętrznych 4,2 870 x 5,5 47 4, oddział chorób wewnętrznych x x ,4 26 4, x oddział geriatryczny x x , 2 0, 2 0 x oddział chorób metabolicznych x x x oddział chorób metabol. dla dzieci x x x Gastrologiczny 0,4 90 x 0,5 06 0, oddział gastroenterologiczny x x ,2 39 0,2 38 x oddział gastroenterolog. dla dzieci x x x oddział gastrologiczny x x x oddział gastrologiczny dla dzieci x x x oddział hepatologiczny x x ,3 67 0, x oddział hepatologiczny dla dzieci x x x Hematologiczny 0,5 0 x 0,5 04 0, oddział hematologiczny x x ,2 49 0, x oddział hematologiczny dla dzieci x x 407 0,3 55 0, x oddział nowotworów krwi x x x oddział nowotworów krwi dla dzieci x x x Kardiologiczny 2,3 470 x,5 37, oddział kardiologiczny x x 400,3 283, x oddział kardiologiczny dla dzieci x x 40 0,2 34 0, 27 7 x Nefrologiczny 0,3 60 x 0,5 95 0, oddział nefrologiczny x x 430 0,4 82 0, x oddział nefrologiczny dla dzieci x x 43 0, 3 0, 7-4 x Dermatologiczny 0,3 80 x 0,4 74 0, oddział dermatologiczny x x ,4 74 0, x oddział dermatologiczny dla dzieci x x x Neurologiczny,8 370 x 0,9 8 0, oddział neurologiczny x x ,8 60 0, x oddział neurologiczny dla dzieci x x 422 0, 2 0, 3 8 x Onkologiczny,2 260 x,0 202, oddział onkologiczny x x , 5 0,0 3 2 x oddział onkologiczny dla dzieci x x x oddział chemioterapii x x ,4 77 0, x oddział chemioterapii dla dzieci x x x oddział radioterapii x x ,4 78 0, x oddział medycyny nuklearnej x x x oddział onkologii ginekologicznej x x ,2 32 0, x / Wykorzystanie łóżek na oddziałach pediatrycznych i zakaźnych - 70 %, na wszystkich pozostałych - 80 %. Różnica pomiędzy liczbą łóżek w dniu r. i liczbą łóżek szacow. w 202 r. (6-3)

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 293 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjornej, hospicjach stacjornych, zakładach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2015 ŁÓDŹ LISTOPAD 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2011-2015 podm iotów : podm iotów : podm iotów : podm iotów :

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2017 ŁÓDŹ czerwiec 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 261 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2016 ŁÓDŹ LIPIEC 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2014 ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO - 1 - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2013 Łódź CZERWIEC 2014 - 2 - Wojewódzkie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Białystok, październik 2011 r. Spis treści: 1. Wykaz szpitali w województwie podlaskim...

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga:

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r.

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r. UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 listopada 2012r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 311 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna Załącznik nr 2 Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 KATOWICE 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r.

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia Raportu lecznictwo stacjonarne w Województwie Świętokrzyskim w 2007 roku Na podstawie art.14 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r.

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 KATOWICE 2015 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE:

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE: UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia 5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia Na terenie województwa łódzkiego, na dzień 31 grudnia 2010 roku,

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia.

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia. 5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia. Na terenie województwa łódzkiego, na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

1 akredytacji? jakości ISO? szpital instytutu naukowo-badawczego inny szpital ogólny /nie wymieniony powyżej/ filia szpitala

1 akredytacji? jakości ISO? szpital instytutu naukowo-badawczego inny szpital ogólny /nie wymieniony powyżej/ filia szpitala MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-29 Adresat: Numer identyfikacyjny REGON /część I resortowego kodu identyfikacyjnego/ Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Przedmiotem niniejszego opracowania jest infrastruktura ochrony zdrowia i dostępność do służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. Dane zaprezentowane zostały na tle Polski oraz innych

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XXXVII/743/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ Strona 1 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 2017 WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ II III Część IX Część X Oddział Wewnętrzny Szpital SPZOZ 01 001 4000 HC.1.1. 07 43 1.08.1975 Oddział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2008

Wyszczególnienie. rok 2008 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi na rzecz dzieci należy oznaczyć kodem nieparzystym, o jeden wyższym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 2. dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2002 r. 1880 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zak adów opieki zdrowotnej oraz szczegó owych zasad ich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej "systemem", składa się z dziesięciu części.

System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej systemem, składa się z dziesięciu części. Tekst ujednolicony ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r.

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/850/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Załącznik 11. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek, struktura

Bardziej szczegółowo