Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA"

Transkrypt

1 Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

2

3 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia uzależnień, hospicjach stacjonarnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych pochodzą ze sprawozdawczości statystycznej ustalonej w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 203 prowadzonych przez Ministra Zdrowia, koordynowanej na terenie województwa przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego: - MZ-29 Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego, - MZ 29 A Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej - MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej. 2. Dane statystyczne o liczbie łóżek w szpitalu resortu spraw wewnętrznych przekazał Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy. 3. Wykorzystano dane zawarte w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (www. rpwdl.csioz.gov.pl). 4. Dane statystyczne dotyczące liczby ludności, na podstawie której obliczono wskaźniki pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (stat.gov.pl). Uwagi ogólne i definicje. Prezentowane w rozdziale dane statystyczne poza tabl. 5.. dotyczą resortu zdrowia oraz resortu obrony narodowej (MON), nie obejmują danych resortu spraw wewnętrznych (MSW), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz danych dotyczących ochrony zdrowia w zakładach karnych (MS). 2. Łóżko jest to łóżko umieszczone na stałe na sali chorych z pełnym wyposażeniem, zaopatrzone w pościel, zajęte przez chorego, względnie przygotowane na jego przyjęcie. Do liczby łóżek w szpitalu zalicza się łóżka i inkubatory dla noworodków. Nie wlicza się łóżek (leżanek) wchodzących w skład wyposażenia stanowiska diagnostycznego, porodowego, dializacyjnego, itp. oraz łóżek pomocniczych, na których pacjent przebywa chwilowo np. wybudzeniowych. Liczba łóżek nie obejmuje łóżek/miejsc pobytu dziennego. 3. Średnia liczba łóżek jest to suma liczby łóżek według stanu na koniec poszczególnych miesięcy podzielona przez liczbę miesięcy w danym okresie. 4. Leczeni jest to suma liczby chorych według stanu na początku okresu sprawozdawczego i liczby chorych przyjętych w okresie sprawozdawczym, np. w roku (lub inaczej suma liczby wypisanych i zmarłych w ciągu okresu sprawozdawczego oraz liczby leczonych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego). Liczba leczonych z ruchem międzyoddziałowym uwzględnia przeniesienia chorych z jednego oddziału na inny pacjent, który w ciągu jednego pobytu w szpitalu był leczony np. w dwóch oddziałach będzie wykazany dwa razy, tj. w liczbie leczonych każdego z oddziałów. 5. Osobodni leczenia jest to łączna liczba dni pobytu leczonych w danym okresie (w roku), przy czym dzień przyjęcia i dzień wypisania liczy się jako jeden dzień pobytu. 6. Średnie wykorzystanie łóżka w dniach jest to iloraz liczby osobodni leczenia i średniej liczby łóżek w danym okresie sprawozdawczym. Wskaźnik określa przez ile przeciętnie dni w ciągu okresu sprawozdawczego łóżko było zajęte przez chorych. Średnie wykorzystanie łóżka w % jest to iloraz średniej liczby dni, przez które łóżko było zajęte i liczby dni okresu sprawozdawczego (w roku 365 dni kalendarzowych), którą przyjmuje się za Średni pobyt chorego w dniach jest to iloraz liczby osobodni leczenia i liczby leczonych w okresie sprawozdawczym. 8. Leczeni na łóżko jest to iloraz liczby leczonych i średniej liczby łóżek. Określa ilu przeciętnie pacjentów korzystało kolejno z łóżka w okresie sprawozdawczym.

4 2 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna 9. Szpital jest to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne (art. 2 ust. pkt 9 ustawy z dnia 5 kwietnia 20 r. o działalności leczniczej; Dz. U. z 203 r. poz. 27, z późn. zm.). 0. Zakład opiekuńczo-leczniczy jest to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnienie im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych (art. 9 ust. pkt, art.2 ust. pkt ustawy z dnia 5 kwietnia 20 r. o działalności leczniczej; Dz. U. z 203 r. poz. 27, z późn. zm.).. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy jest to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnienie im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samoopieki i samopielegnacji w warunkach domowych (art. 9 ust. pkt 2, art.2 ust. pkt 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 20 r. o działalności leczniczej; Dz. U. z 203 r. poz. 27, z późn. zm.). 2. Przy przeliczeniu na określoną liczbę mieszkańców danych według stanu na koniec roku przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w dniu 3 grudnia, a przy przeliczeniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku w dniu 30 czerwca.

5 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna 3 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Na koniec 203 r. w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowały 42 szpitale ogólne (łącznie ze szpitalami MON i MSW), szpital psychiatryczny, ośrodek leczenia uzależnień, 20 zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych (w tym MSW), 3 zakłady/oddziały opiekuńczolecznicze psychiatryczne, 2 zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i 2 hospicja stacjonarne. Wszystkie placówki lecznictwa stacjonarnego (łącznie z MON i MSW) posiadały razem 82 łóżek łącznie z łóżkami i inkubatorami dla noworodków w oddziałach neonatologicznych i łóżkami (bez miejsc dziennych) w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Szpitale ogólne resort zdrowia, resort obrony narodowej Spośród 4 szpitali ogólnych (bez szpitala MSW) 9 to szpitale podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, z których 2 szpitale (uniwersyteckie) zostały utworzone przez publiczną uczelnię; samorząd województwa był organem tworzącym dla 6 szpitali ogólnych; samorząd powiatowy i gminny dla 9 szpitali. Pozostałe 23 to szpitale przedsiębiorców. Na koniec 203 r. łączna liczba łóżek (razem z łóżkami i inkubatorami dla noworodków w oddziałach neonatologicznych i łóżkami w szpitalnych oddziałach ratunkowych) we wszystkich szpitalach ogólnych wynosiła W porównaniu do 202 r. liczba łóżek zwiększyła się o 28. Głównym powodem wzrostu łóżek w szpitalach ogólnych było włączenie jednego szpitala psychiatrycznego w strukturę organizacyjną szpitala ogólnego. Na 0 tys. ludności województwa kujawsko-pomorskiego w 203 r. przypadało 45,5 łóżek. W odwrotnej relacji na łóżko przypadało 220 osób. W 203 r. we wszystkich szpitalach ogólnych łóżko było zajęte średnio przez 23 dni (63,3%), Najwyższy wskaźnik wykorzystania łóżek (powyżej 90%) był w oddziałach psychogeriatrycznych 5,6%, oddziałach leczenia AIDS 02,7, radioterapii 98,8%, hematologicznych 95,7%, intensywnego nadzoru kardiologicznego 95,%, udarowych 93,4%, rehabilitacji narządu ruchu 9,% oraz oddziałach onkologii klinicznej/chemioterapii 9,%. Natomiast najniższe wykorzystanie łóżek (poniżej 40%) wystąpiło w oddziałach: rehabilitacji pulmonologicznej 30,2%, chirurgii szczękowo-twarzowej 34,4%,chirurgii plastycznej 36,8%, neonatologicznych 38,%, ginekologicznych 39,8%. Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych w 203 r. wyniósł 5,5 dnia (wskaźniki obliczone dla leczonych z ruchem międzyoddziałowym). Na koniec 203 r. w oddziałach szpitalnych i innych komórkach organizacyjnych szpitali pracowało lekarzy, 56 lekarzy dentystów oraz 7 74 pielęgniarek i położnych. Były to osoby pracujące zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej; w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Zakłady stacjonarnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej resort zdrowia W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonował szpital psychiatryczny (w 203 r. jeden szpital psychiatryczny został włączony w strukturę organizacyjną szpitala ogólnego) oraz ośrodek leczenia uzależnień. Na koniec 203 r. w wymienionych placówkach były 592 łóżka. We wszystkich oddziałach leczono osoby, na 0 tys. ludności województwa przypadało średnio 29 leczonych. Statystyczne łóżko zajęte było średnio przez 350 dni w roku (95,8%). W 203 r. średni pobyt chorego wyniósł 34 dni. Zakłady stacjonarnej długoterminowej opieki zdrowotnej resort zdrowia W 203 r. w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowało 9 zakładów/oddziałów opiekuńczo-leczniczych (bez MSW), w tym 3 psychiatryczne) z 05 miejscami (w tym 285 psychiatrycznych) oraz 2 zakładów/oddziałów pielęgnacyjno-opiekuńczych 442 miejsca. Ze świadczeń tych zakładów korzystało łącznie osób. W 203 r. w województwie działały 2 hospicja stacjonarne z 4 miejscami. Przebywało w nich 69 pacjentów. Ponadto w ramach stacjonarnej długoterminowej opieki zdrowotnej działały oddziały medycyny paliatywnej, które do 202 r. funkcjonowały jako komórki organizacyjne szpitala ogólnego.

6 4 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Tabl. 5.. Placówki/oddziały stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. Wyszczególnienie Liczba placówek/ oddziałów Liczba łóżek / Łóżka na 0 tys. ludności Szpitale ogólne z filiami 2/ , podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: ,9 - samorządu województwa ,5 - samorządów powiatowych i gminnych ,6 - publicznej uczelni ,0 - MON, MSW ,8 przedsiębiorców ,2 Szpitale psychiatryczne 464 2,2 podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: - samorządu województwa 464 2,2 Ośrodki leczenia uzależnień 28 0,6 podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: - samorządu województwa 28 0,6 Zakłady/oddziały opiekuńczo-lecznicze 3/ ,9 podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: ,8 - samorządów powiatowych i gminnych ,7 - MSW 44 0,7 przedsiębiorców i pozostałych podmiotów leczniczych ,0 Zakłady/oddziały opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne 3/ 3 285,4 podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: - samorządów powiatowych i gminnych 2 250,2 przedsiębiorców 35 0,2 Zakłady/oddziały pielęgnacyjno-opiekuńcze 3/ , podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: - samorządów powiatowych i gminnych 6 236, przedsiębiorców i pozostałych podmiotów leczniczych 6 206,0 Hospicja 3/ 2 4 0,2 przedsiębiorców i pozostałych podmiotów leczniczych 2 4 0,2 Oddziały medycyny paliatywnej 4/ ,5 OGÓŁEM ,9 / Liczba łóżek łącznie z łóżkami i inkubatorami dla noworodków; bez miejsc dziennych (również w szpitalnych oddziałach ratunkowych). 2/ Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim fynkcjonowało 8 podmiotów wykonujacych działalność leczniczą, które w strukturze przedsiębiorstwa "stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne" nie posiadały innych komórek (oddziałów) poza oddziałami leczenia jednego dnia. 3/ Funkcjonujące jako przedsięborstwo podmiotu leczniczego, jednostka lub komórka organizacyjna przedsiębiorstwa. 4/ Do 202 r. oddziały medycyny paliatywnej funkcjonowały jako komórki organizacyjne szpitala ogólnego - kod res Od 203 r. zgodnie z nowym rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 202 r. w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z dnia 28 maja 202 r.) należą do przedsiębiorstwa: "Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne" Źródło:sprawozdania MZ-29, MZ-29A, MZ-30, rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dane Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Bydgoszczy.

7 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna 5 Rozmieszczenie szpitali ogólnych / w województwie kujawsko-pomorskim stan w dniu r. sę poleński nakie lski tucholski bydgoski świe cki che łmiński toruński wąbrze ski ale ksandrowski inowrocławski żniński BYDGOSZCZ mogileński grudziądzki GRUDZIĄDZ 2 2 TORUŃ radzie jowski golubsko -dobrzyński brodnicki rypiński 2 lipnowski 2 WŁOCŁAWEK włocławski Dwa przedsiębiorstwa, w tym jedno posiadające cztery jednostki organizacyjne udzielające świadczeń szpitalnych Jedno przedsiębiorstwo - dwie jednostki organizacyjne udzielające świadczeń szpitalnych: w Nakle n/notecią i w Szubinie Jedno przedsiębiorstwo - komórki organizacyjne udzielające świadczeń szpitalnych: w Mogilnie i w Strzelnie szpitale jednostek samorządu terytorialnego i publicznych uczelni szpitale MON i MSW szpitale przedsiębiorców / Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowało 8 podmiotów wykonujacych działalność leczniczą, które w strukturze przedsiębiorstwa "stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne" nie posiadały innych komórek (oddziałów) poza oddziałami leczenia jednego dnia.

8 6 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Rozmieszczenie szpitali psychiatrycznych / i ośrodków leczenia uzależnień oraz szpitali ogólnych z oddziałami psychiatrycznymi i odwykowymi stan w dniu r. tucholski grudziądzki świe cki GRUDZIĄDZ sępoleński bydgoski che łmiński wąbrze ski brodnicki nakie lski 2 BYDGOSZCZ toruński TORUŃ golubsko -dobrzyński rypiński żniński ale ksandrowski lipnowski inowrocławski WŁOCŁAWEK mogile ński radzie jowski włocławski Szpitale psychiatryczne i ośrodki leczenia uzależnień Szpitale ogólne posiadające w strukturze oddziały psychiatryczne lub odwykowe Szpital MON / W 203 r. jeden szpital psychiatryczny został właczony w strukturę organizacyjną szpitala ogólnego.

9 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna 7 Rozmieszczenie zakładów/oddziałów / opieki długoterminowej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. sępoleński nakielski tucholski bydgoski 3 żniński 2 BYDGOSZCZ świecki grudziądzki GRUDZIĄDZ chełmiński brodnicki wąbrzeski 2 inowrocławski mogileński toruński 3 2 TORUŃ radziejowski golubsko -dobrzyński 2 włocławski rypiński lipnowski aleksandrowski Włocławek Zakłady/oddziały: opiekuńczo-lecznicze opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne pielęgnacyjno-opiekuńcze hospicja stacjonarne opieki paliatywnej / Funkcjonujące jako przedsięborstwo podmiotu leczniczego, jednostka lub komórka organizacyjna przedsiębiorstwa.

10 8 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Struktura procentowa łóżek w zakładach stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w 203 r. 4,0% Szpitale ogólne 5,0% Szpitale psychiatryczne i ośrodki leczenia uzależnień Zakłady/oddziały długoterminowej opieki zdrowotnej 8,0% Struktura procentowa łóżek w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w 203 r. przedsiębiorców 22,2% 34,7% 38,0% podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami: samorządu województwa 77,8% 7,8% 9,5% samorządów powiatowych i gminnych publicznej uczelni MON, MSW

11 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna 9 Tabl Liczba łóżek w szpitalach ogólnych według powiatów w województwie kujawsko-pomorskim w 203 r. Powiaty i miasta na prawach powiatu Liczba łóżek stan w dniu 3.2. Wskaźnik łóżek na 0 tys. ludności WOJEWÓDZTWO , aleksandrowski 208,0 2 brodnicki 62 0,8 3 Bydgoszcz i bydgoski ,8 4 chełmiński 64 0,8 5 golubsko-dobrzyński 225, 6 Grudziądz i grudziądzki 94 4,5 7 inowrocławski 54 2,5 8 lipnowski 346,7 9 mogileński 22 0,6 0 nakielski 83 0,9 radziejowski 275,3 2 rypiński 70 0,8 3 sępoleński 35 0,6 4 świecki 295,4 5 Toruń i toruński 489 7, 6 tucholski 33 0,6 7 wąbrzeski 28 0,6 8 Włocławek i włocławski 660 3,2 9 żniński 78 0,9 Źródło: sprawozdania MZ-29, dane Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Bydgoszczy. 6,0 Wskaźnik łóżek na 0 tys. ludności według powiatów w województwie kujawsko-pomorskim w 203 r. 4,0 2,0 Na 0 tys. ludności 0,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 aleksandrowski brodnicki Bydgoszcz i bydgoski Toruń i toruński chełmiński golubsko-dobrzyński Grudziądz i grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki tucholski wąbrzeski Włocławek i włocławski żniński

12 0 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Tabl Działalność oddziałów całodobowych w szpitalach ogólnych w województwie kujawskopomorskim w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Nazwa i kod resortowy oddziału Kod resortowy Liczba oddziałów st. w dn Działalność dzienna liczba miejsc st. w dn leczeni w trybie dziennym Działalność stacjonarna - liczby bezwzględne liczba łóżek ogółem st. w dn dla dzieci (do lat 8) w tym kliniczne lub udostępnione klinikom leczeni ogółem z ruchem międzyoddziałowym w tym dzieci do lat 8 osobodni leczenia OGÓŁEM z tego: Oddział chorób wewnętrznych Oddział alergologiczny Oddział endokrynologiczny Oddział endokrynologiczny dla dzieci Oddział gastroenterologiczny Oddział geriatryczny Oddział hematologiczny Oddział hematologiczny dla dzieci Oddział kardiologiczny Oddział kardiologiczny dla dzieci Oddział intensywnego nadzoru kardiolog Oddział angiologiczny Oddział nefrologiczny Oddział nefrologiczny dla dzieci Oddział dla przewlekle chorych Oddział dermatologiczny Oddział neurologiczny Oddział neurologiczny dla dzieci Oddział udarowy Oddział onkologiczny Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii Oddział radioterapii Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział anestezj. i intens. terapii dla dzieci Oddział gruźlicy i chorób płuc Oddział pulmonologii Oddział pulmonologii dla dzieci Oddział reumatologiczny Oddział rehabilitacyjny Oddział rehabilitacji narządu ruchu Oddział rehabilitacji neurologicznej Oddział rehabilitacji pulmonologicznej Oddział chorób zakaźnych Oddział chorób zakaźnych dla dzieci Oddział AIDS Oddział obserwacyjno-zakaźny Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci Źródło: sprawozdanie MZ-29; rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

13 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Tabl Działalność oddziałów całodobowych w szpitalach ogólnych w województwie kujawskopomorskim w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej (cd.) Działalność stacjonarna - wskaźniki Razem działalność dzienna i stacjonarna Nazwa i kod resortowy oddziału Kod resortowy łóżka na 0 tys. ludności ogółem leczeni na 0 tys. ludności ogółem średnie wykorzystanie łóżka w % średni pobyt chorego w dniach leczeni razem (tryb dzienny i stacjonarny) % udział leczonych z ruchem m.oddz. w trybie dziennym stacjonarnym OGÓŁEM 45,5 925, 63,4 5, ,0 82,0 z tego: Oddział chorób wewnętrznych ,9 233,6 72,4 5, ,0 98,0 Oddział alergologiczny 400 0,2 7,9 72,8 5, ,9 43, Oddział endokrynologiczny ,3 3,0 73,0 5, ,3 96,7 Oddział endokrynologiczny dla dzieci 403 0, 8,6 77, 3, ,0 Oddział gastroenterologiczny ,3 5,8 78,5 4, ,8 86,2 Oddział geriatryczny , 4,4 82,0 6, ,5 99,5 Oddział hematologiczny ,2,7 95,7 6, ,3 47,7 Oddział hematologiczny dla dzieci 407 0,2,0 65,8 5, ,4 73,6 Oddział kardiologiczny 400,9 08,5 69,4 4, ,5 94,5 Oddział kardiologiczny dla dzieci 40 0, 6,3 69,3 4, ,0 Oddział intensywnego nadzoru kardiolog ,3 24,9 95, 4, , 98,9 Oddział angiologiczny 420 0,2 3, 64, 3, ,4 97,6 Oddział nefrologiczny 430 0,4 9,2 8,7 6, ,8 89,2 Oddział nefrologiczny dla dzieci 43 0,0 3,6 89,4 4, ,0 60,0 Oddział dla przewlekle chorych 470 0,2, 39,9 20, ,0 Oddział dermatologiczny ,4 4,2 72, 7, ,0 9,0 Oddział neurologiczny 4220,2 54, 72,6 5,7 47 0,7 99,3 Oddział neurologiczny dla dzieci 422 0, 6, 49,2 3, ,0 Oddział udarowy ,5 9,8 93,4 8, ,8 99,2 Oddział onkologiczny , 3,5 52, 3, ,3 28,7 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii ,4 49,2 9, 2, , 94,9 Oddział radioterapii ,4 7,4 98,8 8, ,0 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii ,8 25,3 68,3 7, ,8 97,2 Oddział anestezj. i intens. terapii dla dzieci 426 0, 2, 45,6 0,4 455, 98,9 Oddział gruźlicy i chorób płuc 4270,0,2 53,9 7, ,4 99,6 Oddział pulmonologii 4272,2 62,6 70,9 4, ,5 99,5 Oddział pulmonologii dla dzieci ,2 0,9 73,4 4, ,0 Oddział reumatologiczny ,4 2,9 48,3 5, ,8 84,2 Oddział rehabilitacyjny 4300,0 5,4 84,9 2, ,0 Oddział rehabilitacji narządu ruchu ,,9 9,9 20, ,0 Oddział rehabilitacji neurologicznej ,5 5,7 87,4 29,6 89 0,2 99,8 Oddział rehabilitacji pulmonologicznej 430 0, 0,6 9,0 6, ,0 Oddział chorób zakaźnych ,3 0,7 44,3 5, ,6 58,4 Oddział chorób zakaźnych dla dzieci 434 0, 3,9 46,5 5, ,3 86,7 Oddział AIDS , 6,2 02,7 7, ,0 85,0 Oddział obserwacyjno-zakaźny ,5 23,9 75,4 5, , 80,9 Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci , 5,7 50,9 4, ,2 97,8

14 2 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Tabl Działalność oddziałów całodobowych w szpitalach ogólnych w województwie kujawskopomorskim w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej (cd.) Nazwa i kod resortowy oddziału Oddział pediatryczny Oddział niemowlęcy Oddział położniczo-ginekologiczny Oddział neonatologiczny (bez pododdziału neonatologicznego oddziału pediatrycznego i położniczo-ginekologicznego) Oddział ginekologiczny Oddział położniczy Oddział ginekologii onkologicznej Oddział chirurgiczny ogólny Oddział chirurgiczny dla dzieci Oddział chirurgii klatki piersiowej Oddział chirurgii naczyniowej Oddział chirurgii onkologicznej Oddział chirurgii plastycznej Oddział kardiochirurgiczny Oddział neurochirurgiczny Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział okulistyczny Oddział otolaryngologiczny Oddział otolaryngologiczny dla dzieci Oddział audiologiczno-foniatryczny Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej Oddział urologiczny Oddział transplantologiczny Oddział transplantacji szpiku (dziecięcy) Oddział leczenia jednego dnia / Oddział psychiatryczny Oddział psychiatryczny dla dzieci Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych Oddział psychogeriatryczny Oddział/ośodek leczenia alkoholowych zesppłów abstynencyjnych (detoksykacji) Oddział/ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Kod resortowy Liczba oddziałów st. w dn Działalność dzienna liczba miejsc st. w dn leczeni w trybie dziennym liczba łóżek ogółem st. w dn Oddział terapii uzależnienia od narkotyków Szpitalny oddział ratunkowy / Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowało 8 podmiotów wykonujacych działalność leczniczą, które w strukturze przedsiębiorstwa "stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne" nie posiadały innych komórek (oddziałów) poza oddziałami leczenia jednego dnia (59 miejsc, 885 leczonych w trybie dziennym). Źródło: sprawozdanie MZ-29; rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Działalność stacjonarna - liczby bezwzględne dla dzieci (do lat 8) w tym kliniczne lub udostępnione klinikom leczeni ogółem z ruchem międzyoddziałowym w tym dzieci do lat 8 osobodni leczenia

15 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna 3 Tabl Działalność oddziałów całodobowych w szpitalach ogólnych w województwie kujawskopomorskim w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej (dok.) Działalność stacjonarna - wskaźniki Razem działalność dzienna i stacjonarna Nazwa i kod resortowy oddziału dziennym stacjonarnym Oddział pediatryczny 440 3,4 49,8 53, 4, ,3 96,7 Oddział niemowlęcy ,2 6,4 65,6 6, ,0 Oddział położniczo-ginekologiczny ,4 28,4 52,3 3, ,4 79,6 Oddział neonatologiczny (bez pododdziału neonatologicznego oddziału pediatrycznego 442 2,6 80,9 38, 4, ,7 99,3 i położniczo-ginekologicznego) Oddział ginekologiczny ,2 0,6 39,8 3, ,9 70, Oddział położniczy ,2 7,7 46,7 3, ,0 Oddział ginekologii onkologicznej ,2 4,8 74,5 9, ,0 Oddział chirurgiczny ogólny ,7 23,4 57,9 4, ,8 87,2 Oddział chirurgiczny dla dzieci 450 0,7 32,5 44,3 3, , 80,9 Oddział chirurgii klatki piersiowej ,3 9,6 57,2 5, ,0 Oddział chirurgii naczyniowej ,2 8,6 88,2 8, ,0 Oddział chirurgii onkologicznej ,4 9,0 7,3 5, ,0 Oddział chirurgii plastycznej ,05 2,2 36,8 3, ,2 75,8 Oddział kardiochirurgiczny ,3 0,5 57,5 6, ,3 99,7 Oddział neurochirurgiczny ,9 37,2 64,2 5, ,4 96,6 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 4580,7 73,6 63,3 5, ,3 94,7 Oddział okulistyczny ,8 46,0 42,5 2, ,2 77,8 Oddział otolaryngologiczny 460 0,7 36,0 56,3 3, ,5 85,5 Oddział otolaryngologiczny dla dzieci 46 0,2 3, 54,7 3, ,2 95,8 Oddział audiologiczno-foniatryczny Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej , 6,2 34,4 2, ,6 93,4 Oddział urologiczny 4640,0 49,5 52,8 3, ,0 70,0 Oddział transplantologiczny , 3,7 7,9 7, ,0 94,0 Oddział transplantacji szpiku (dziecięcy) ,02 0,2 68, 36, ,0 Oddział leczenia jednego dnia ,0,6 46,4, ,7 0,3 Oddział psychiatryczny , 20,2 87,4 32, ,0 Oddział psychiatryczny dla dzieci 470 0,3 3,2 56,4 2, ,0 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych , 0,7 70, 46, ,0 Oddział psychogeriatryczny 472 0,, 5,6 40, ,0 Oddział/ośodek leczenia alkoholowych zesppłów abstynencyjnych (detoksykacji) Oddział/ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Kod resortowy łóżka na 0 tys. ludności ogółem leczeni na 0 tys. ludności ogółem średnie wykorzystanie łóżka w % średni pobyt chorego w dniach leczeni razem (tryb dzienny i stacjonarny) % udział leczonych z ruchem m.oddz. w trybie , 2,0 77,9 9, , ,3 2,4 84,3 37, ,0 Oddział terapii uzależnienia od narkotyków ,02 0, 6,0 42,4 3 32,3 67,7 Szpitalny oddział ratunkowy ,2 0, 0,, ,0 0,05

16 4 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Oddziały o średnim wykorzystaniu łóżek powyżej 80% w szpitalach ogólnych w 203 r. Oddział psychogeriatryczny 472 5,6% Oddział leczenia AIDS ,7% Oddział radioterapii ,8% Oddział hematologiczny ,7% Oddział intensywnego nadzoru kardiolog ,% Oddział udarowy ,4% Oddział rehabilitacji narządu ruchu 4302 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 4242 Oddział rehabilitacji pulmonologicznej 430 Oddział nefrologiczny dla dzieci 43 Oddział chirurgii naczyniowej ,9% 9,% 9,0% 89,4% 88,2% Oddział psychiatryczny ,4% Oddział rehabilitacji neurologicznej ,4% Oddział rehabilitacyjny ,9% Oddział/ośrodek terapii uzależn. od alkoholu ,3% Oddział geriatryczny ,0% Oddział nefrologiczny 430 8,7% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 20%

17 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna 5 Oddziały o średnim wykorzystaniu łóżek poniżej 80 % w szpitalach ogólnych w 203 r. Oddział gastroenterologiczny 4050 Oddział/ośr. lecz. alkoh. zesp. abst. (detoks.) 4742 Oddział endokrynologiczny dla dzieci 403 Oddział obserwacyjno-zakaźny 4348 Oddział ginekologii onkologicznej 4460 Oddział pulmonologii dla dzieci 4273 Oddział endokrynologiczny 4030 Oddział alergologiczny 400 Oddział neurologiczny 4220 Oddział chorób wewnętrznych 4000 Oddział dermatologiczny 4200 Oddział transplantologiczny 4650 Oddział chirurgii onkologicznej 4540 Oddział pulmonologii 4272 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych 4704 Oddział kardiologiczny 400 Oddział kardiologiczny dla dzieci 40 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 4260 Oddział transplantacji szpiku (dziecięcy) 4659 Oddział hematologiczny dla dzieci 407 Oddział neurochirurgiczny 4570 Oddział angiologiczny 420 Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej 4580 Oddział terapii uzależnienia od narkotyków 4746 Oddział chirurgiczny ogólny 4500 Oddział kardiochirurgiczny 4560 Oddział chirurgii klatki piersiowej 4520 Oddział psychiatryczny dla dzieci 470 Oddział otolaryngologiczny 460 Oddział otolaryngologiczny dla dzieci 46 Oddział gruźlicy i chorób płuc 4270 Oddział pediatryczny 440, 4403 Oddział urologiczny 4640 Oddział ginekologiczno-położniczy 4450 Oddział onkologiczny 4240 Oddział neurologiczny dla dzieci 422 Oddział chorób zakaźnych dla dzieci 434, 4349 Oddział reumatologiczny 4280 Oddział położniczy 4456 Oddział anestezjologii i intens. terapii dla dzieci 426 Oddział chirurgiczny dla dzieci 450 Oddział chorób zakaźnych 4340 Oddział okulistyczny 4600 Oddział dla przewlekle chorych 470 Oddział ginekologiczny 4452 Oddział neonatologiczny 442 Oddział chirurgii plastycznej 4550 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej ,5% 77,9% 77,% 75,4% 74,5% 73,4% 73,0% 72,8% 72,6% 72,4% 72,% 7,9% 7,3% 70,9% 70,% 69,4% 69,3% 68,3% 68,% 65,8% 64,2% 64,% 63,3% 6,0% 57,9% 57,5% 57,2% 56,4% 56,3% 54,7% 53,9% 53,7% 52,8% 52,3% 52,% 49,2% 48,9% 48,3% 46,7% 45,6% 44,3% 44,3% 42,5% 39,9% 39,8% 38,% 36,8% 34,4% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00%

18 6 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Łóżka na 0 tys. ludności ogółem w wybranych oddziałach w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Chorób wewnętrznych ( ) Endokrynologiczny ( ) Gastroenterologiczny (4050) Geriatryczny (4060) Hematologiczny ( ) Kardiologiczny ( ) Nefrologiczny (430-43) Dla przewlekle chorych (470) Dermatologiczny (4200) Neurologiczny ( ) Onkologiczny ( ) Anestezjologii i intens. terapii ( ) Gruźlicy i chorób płuc ( ) Reumatologiczny (4280) Rehabilitacyjny ( ) Chorób zakaźnych ( ) Pediatryczny (440, 4403) Neonatologiczny (442) Położniczo-ginekolog. ( ) Chirurgiczny ogólny ( ) Chirurgiczny dla dzieci (450) Kardiochirurgiczny (4560) Neurochirurgiczny (4570) Chirurgii urazowo-ortoped. (4580) Okulistyczny (4600) Otolaryngologiczny ( ) Chirurgii szczękowo-twarz. (4630) Urologiczny (4640) Transplantologiczny (4650) Psychiatryczny ( ) Odwykowy ( ) 0,3 0,4 0, 0,2 0,2 0, 0, 0, 0, 0, 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,2 0,8 0,7 0,5 0,9 0,9,2 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 0,9,,0 0,9,4,4,8 2,0,8,7 2,3 2,3 2,4 2,2 2,6 2,6 2,4 2,6 2,8 3,6 4,3 5, 4,9 4,7 5,6 5,4 0,0,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Na 0 tys. ludności Wskaźnik ogółem: województwo - 45,5 Polska - 47,8 6,6 Źródło: województwo - obliczenia własne na podstawie sprawozdania MZ-29, Polska - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: "Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia", Warszawa 204.

19 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna 7 Leczeni na 0 tys. ludności ogółem w wybranych oddziałach w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Chorób wewnętrznych ( ) Endokrynologiczny ( ) Gastroenterologiczny (4050) Geriatryczny (4060) Hematologiczny ( ) Kardiologiczny ) Nefrologiczny (430-43) Dla przewlekle chorych (470) Dermatologiczny (4200) Neurologiczny ( ) Onkologiczny ( ) Anestezjologii i intens. terapii ( ) Gruźlicy i chorób płuc ( ) Reumatologiczny (4280) Rehabilitacyjny ( ) Chorób zakaźnych ( ) Pediatryczny (440, 4403) Neonatologiczny (442) Położniczo-ginekolog. ( ) Chirurgiczny ogólny ( ) Chirurgiczny dla dzieci (450) Kardiochirurgiczny (4560) Neurochirurgiczny (4570) Chirurgii urazowo-ortopedycznej (4580) Okulistyczny (4600) Otolaryngologiczny ( ) Chirurgii szczękowo-twarz. (4630) Urologiczny (4640) Transplantologiczny (4650) Psychiatryczny ( ) Odwykowy ( ) 4,4 4,8,,3 0,5 9,6 6,2 5,4 3,9 5,4 4,5 4,4 2,6 20, 5,8 24, 22,7 7,6 22,8 22,6 4,2 5,0 27,4 26, 2,9 8,7 23,5 32,5 36,3 37,2 20,2 25,2 7,2 60, 55,0 50,4 34,3 62,7 46,0 64,7 49, 66,3 49,5 64,8 80,0 8,4 88,2 80,9 94,8 73,6 84,8 20,3 5,7 39,6 49,5 56,2 24,5 24,4 270,8 270,0 287,7 286,7 0,0 50,0 00,0 50,0 200,0 250,0 300,0 Na 0 tys. ludności Wskaźnik ogółem: województwo - 925, Polska - 255,9 Źródło: województwo - obliczenia własne na podstawie sprawozdania MZ-29, Polska - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: "Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia", Warszawa 204.

20 8 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Średnie wykorzystanie łóżek w % w wybranych oddziałach w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Chorób wewnętrznych ( ) Endokrynologiczny ( ) Gastroenterologiczny (4050) Geriatryczny (4060) Hematologiczny ( ) Kardiologiczny ( ) Nefrologiczny (430-43) Dla przewlekle chorych (470) Dermatologiczny (4200) Neurologiczny ( ) Onkologiczny ( ) Anestezjologii i intens. terapii ( ) Gruźlicy i chorób płuc ( ) Reumatologiczny (4280) Rehabilitacyjny ( ) Chorób zakaźnych ( ) Pediatryczny (440, 4403) Neonatologiczny (442) Położniczo-ginekolog. ( ) Chirurgiczny ogólny ( ) Chirurgiczny dla dzieci (450) Kardiochirurgiczny (4560) Neurochirurgiczny (4570) Chirurgii urazowo-ortoped. (4580) Okulistyczny (4600) Otolaryngologiczny ( ) Chirurgii szczękowo-twarz. (4630) Urologiczny (4640) Transplantologiczny (4650) Psychiatryczny ( ) Odwykowy ( ) 34,4 39,9 38, 44,3 42,5 44,8 42,8 48,3 48,4 53,7 54,4 52,3 58,9 55,7 55,0 52,0 52,8 6,5 63,9 69,6 63,5 62,8 59,9 6,6 57,5 64,9 67,3 64,2 70,8 63,3 6,3 62,0 64,9 74,3 68,7 66, 65,8 72,4 75,8 78,5 72,8 72,8 74,3 75,2 73,6 72, 7,2 77,3 75,5 74, 79,7 79,4 82,0 82,5 87, 86,2 84,2 83,8 90,6 82, 87, w % 9,2 Wskaźnik ogółem: województwo - 63,3 Polska - 67, Źródło: województwo - obliczenia własne na podstawie sprawozdania MZ-29, Polska - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: "Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia", Warszawa 204.

21 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna 9 Średni pobyt chorego w dniach w wybranych oddziałach w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Chorób wewnętrznych ( ) Endokrynologiczny ( ) Gastroenterologiczny (4050) Geriatryczny (4060) Hematologiczny ( ) Kardiologiczny ( ) Nefrologiczny (430-43) Dla przewlekle chorych (470) Dermatologiczny (4200) Neurologiczny ( ) Onkologiczny ( ) Anestezjologii i intens. terapii ( ) Gruźlicy i chorób płuc ( ) Reumatologiczny (4280) Rehabilitacyjny ( ) Chorób zakaźnych ( ) Pediatryczny (440, 4403) Neonatologiczny (442) Położniczo-ginekolog. ( ) Chirurgiczny ogólny ( ) Chirurgiczny dla dzieci (450) Kardiochirurgiczny (4560) Neurochirurgiczny (4570) Chirurgii urazowo-ortoped. (4580) Okulistyczny (4600) Otolaryngologiczny ( ) Chirurgii szczękowo-twarz. (4630) Urologiczny (4640) Transplantologiczny (4650) Psychiatryczny ( ) Odwykowy ( ) 3,4 3,0 2,6 2,2 4,6 4,2 4,4 4, 4,4 4,2 4,5 4,3 4,5 4,6 3,9 3,5 4,5 4,5 3,7 3 4,9 4,3 2,6 3,9 3,9 3,2 5,6 6,3 6, 6, 6,4 5,9 5,6 5,7 5,6 7 5,4 5,3 7,3 6,8 6,3 6,9 5,5 6,8 6,5 6,4 7,3 6,6 7,6 8,3 7,7 8,7 8,5 8,7 8,2 8, 20,7 23,5 23,4 25, 27,7 3, w dniach Wskaźnik ogółem: województwo - 5,5 Polska - 5,4 Źródło: województwo - obliczenia własne na podstawie sprawozdania MZ-29, Polska - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: "Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia", Warszawa 204.

22 20 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Tabl Dodatkowe dane o działalności szpitali ogólnych / w województwie kujawsko-pomorskim w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Liczba łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego w szpitalu w tym w oddziałach: kardiologicznym i intensywnego nadzoru kardiologicznego Liczba inkubatorów ogółem w szpitalach w tym w oddziale neonatologicznym Liczba stanowisk dializacyjnych 2/ 9 Liczba wykonanych dializ w tym u dzieci do lat Liczba osób dializowanych 52 w tym u dzieci do lat 8 4 Liczba sal operacyjnych 93 Liczba stołów operacyjnych 95 Liczba wykonanych zabiegów operacyjnych liczba zabiegów operacyjnych w znieczuleniu ogólnym z tego: liczba zabiegów operacyjnych przy zastosowaniu blokady centralnej liczba zabiegów operacyjnych przy zastosowaniu blokady regionalnej / Bez podmiotów wykonujacych działalność leczniczą, które w strukturze przedsiębiorstwa "stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne" nie posiadały innych komórek (oddziałów) poza oddziałami leczenia jednego dnia. 2/ Ponadto w 203 r. w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowało 0 stanowisk dializacyjnych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Źródło: sprawozdanie MZ-29.

23 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna 2 Tabl Dodatkowe informacje o działalności oddziałów położniczo-ginekologicznych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Liczba przyjętych porodów ogółem w tym: fizjologicznych Noworodki Wyszczególnienie Liczba stanowisk porodowych w tym: do porodów rodzinnych żywo urodzone o masie urodzeniowej martwo urodzone o masie urodzeniowej Wskaźnik umieralności przedporodowej Zmarło noworodków (żywo urodzonych) o masie urodzeniowej do 6. doby życia włącznie Wskaźnik umieralności poporodowej Noworodki martwo urodzone i wczesne zgony noworodków Wskaźnik umieralności okołoporodowej Liczba poronień samoistnych Liczba cięć cesarskich Procentowy udział cięć cesarskich w liczbie porodów ogółem Dokonane przerwania ciąży ogółem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki w wyniku badań prenatalnych z tego: Źródło: sprawozdanie MZ do 900 g g g g g g i więcej razem do 900 g g g g g g i więcej 4 3 razem ,48 4,94 5,33 4,47 4,24 do 900 g g g g g g i więcej razem w wyniku czynu zabronionego Noworodki pozostawione w szpitalu nie ze względów zdrowotnych 3,83 3,80 5,7 3,3 3, ,3 8,74 0,50 7,78 8, ,5 26,4 28,0 29,0 30,

24 22 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Tabl Sprzęt medyczny (będący własnością jednostek) w szpitalach ogólnych / w województwie kujawsko-pomorskim w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Wyszczególnienie Liczba aparatów stan w dniu 3.2. Analizator biochemiczny wieloparametrowy Gammakamera Litotrypter Akcelerator liniowy Rezonans magnetyczny Urządzenie angiograficzne, zestaw do badań naczyniowych Tomograf komputerowy Echokardiograf (ultrasonograf kardiologiczny) Urządzenie magnetycznego rezonansu jądrowego Mammograf Aparat RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową Aparat RTG z torem wizyjnym Pozytronowy tomograf (PET-CT) Aparaty w pracowniach echokardiografii Aparaty w pracowniach elektroencefalografii Aparaty w pracowniach elektromiografii / Bez podmiotów wykonujacych działalność leczniczą, które w strukturze przedsiębiorstwa "stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne" nie posiadały innych komórek (oddziałów) poza oddziałami leczenia jednego dnia. Źródło: sprawozdanie MZ Tabl Wybrana kadra medyczna w szpitalach ogólnych / w województwie kujawskopomorskim w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Wyszczególnienie razem w tym pełnozatrudnieni razem w tym w wymiarze nie mniejszym niż pełen etat Lekarze w tym specjaliści Lekarze dentyści Psycholodzy Pielęgniarki w tym mgr pielęgniarstwa Położne Mgr farmacji Technicy elektroradiologii / Bez podmiotów wykonujacych działalność leczniczą, które w strukturze przedsiębiorstwa "stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne" nie posiadały innych komórek (oddziałów) poza oddziałami leczenia jednego dnia. Źródło: sprawozdanie MZ-29. Ogółem w osobach stan w dniu 3.2. z tego pracujący na podstawie: umowy o pracę umowy cywilnoprawnej

25 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna 23 Tabl. 5.8 Liczba łóżek w całodobowych oddziałach psychiatrycznej opieki stacjonarnej w województwie kujawsko-pomorskim w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Wyszczególnienie Ogółem placówki posiadające w swojej strukturze oddziały psychiatrycznej opieki stacjonarnej z tego: Liczba oddziałów Szpitale ogólne / z tego: Oddziały psychiatryczne (ogólne) Oddziały psychiatryczne dla dzieci Oddziały leczenia zaburzeń nerwicowych Oddział psychogeriatryczny Oddziały terapii uzależnienia od alkoholu 4742, Oddziały terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych Szpitale psychiatryczne i ośrodki leczenia uzależnień / z tego: Oddziały psychiatryczne ogólne Oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży Oddziały psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Oddziały psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży Oddziały terapii uzależnienia od alkoholu 4740, 4742, Oddziały terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych 4746, Zakłady/odziały opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne / W 203 r. jeden szpital psychiatryczny został właczony w strukturę organizacyjną szpitala ogólnego. Źródło: sprawozdanie MZ-29, MZ-29A, MZ-30, rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Liczba łóżek stan w dniu 3.2 Tabl. 5.9 Wskaźniki na 0 tys. ludności w całodobowych oddziałach psychiatrycznej opieki stacjonarnej w województwie kujawsko-pomorskim w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Wyszczególnienie Liczba łóżek stan w dniu 3.2 Wskaźniki na 0 tys. ludności Ogółem placówki posiadające w swojej strukturze oddziały psychiatrycznej opieki stacjonarnej z tego: 502 7,2 Szpitale ogólne, szpitale psychiatryczne i ośrodki leczenia uzależnień 27 5,8 z tego: Oddziały psychiatryczne 98 4,4 Oddziały terapii uzależnień 299,4 Zakłady/odziały opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne 285,4 Źródło: sprawozdanie MZ-29, MZ-29A, MZ-30, rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

26 24 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Tabl Wybrane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej / w województwie kujawsko-pomorskim w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Zalecane minimalne wskaźniki łóżek na 0 tys. ludności (kol. 3) wg załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 200 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 20 r. Nr 24, poz. 28) Wyszczególnienie Kody resortowe oddziałów Zalecany minimalny wskaźnik łóżek na 0 tys. ludności Szacunkowa liczba łóżek na podstawie zalecanego wskaźnika Łóżka stan w dniu r. na 0 tys. ludności liczby bezwzględne Różnica pomiędzy liczbą łóżek r. a liczbą szacunkową (6-4) Oddziały szpitalne dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi , oddziały psychiatryczne (ogólne) ,5 728 oddziały leczenia zaburzeń nerwicowych , 25 oddziały psychogeriatryczne 472 0, 22 oddziały psychiatrii sądowej o wzmocn. zabezpieczeniu , 25 Oddziały opiekuńcze (ZPO, ZOL) ,4 285 x zakłady/odziały opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne 570,4 285 Oddziały szpitalne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 0,4 84 0, oddziały psychiatryczne dla młodzieży 470 0,4 93 oddziały psychiatrii sądowej o wzmocn. zabezpieczeniu dla młodzieży Oddziały/pododdziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oddziały/pododdziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych , 25 0,2-0, ,2 42 x ,20 42 Oddziały/ośrodki terapii uzależnienia od alkoholu,2 25 0,5-40 oddziały/ośrodki terapii uzależnienia od alkoholu ,5 Oddziały/łóżka detoksykacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 0, 2 0, 4-7 oddziały detoksykacyjne , 4 Oddziały/ośrodki terapeutyczne i rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 0,7 46 0, oddziały krótkoterminowej terapii uzależnień ,3 53 oddziały/ośrodki terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych ,4 79 / Bez oddziałów dziennych x - Wartość mieści się w zakresie zalecanych wskaźników. Źródło: sprawozdanie MZ-29, MZ-29A, MZ-30.

27 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna 25 Tabl. 5.. Działalność placówek / stacjonarnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w 203 roku - resort zdrowia, resort obrony narodowej Wyszczególnienie Liczba łóżek st. w dn Liczba leczonych 2/ Liczba osobodni leczenia Łóżka na 0 tys. ludności Leczeni na 0 tys. ludności Średnie wykorzystanie łóżka w dniach w % Średni pobyt chorego w dniach Leczeni na łóżko Szpitale psychiatryczne i ośrodki leczenia uzależnień 3/ ,8 29,0 349,5 95,8 34, 0,2 / Bez działalności dziennej. 2/ Leczeni bez ruchu międzyoddziałowego. 3/ W 203 r. jeden szpital psychiatryczny został właczony w strukturę organizacyjną szpitala ogólnego. Źródło: sprawozdanie MZ-30 Tabl Działalność placówek / stacjonarnej długoterminowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w 203 roku - resort zdrowia, resort obrony narodowej Wyszczególnienie Liczba miejsc st. w dn Liczba pacjentów objętych opieką Liczba osobodni pobytu Łóżka na 0 tys. ludności Leczeni na 0 tys. ludności Średnie wykorzystanie łóżka w dniach Zakłady/oddziały opiekuńczo-lecznicze 2/, 3/ ,7 8,7 33,2 90,7 38,5 2,4 Zakłady/oddziały opiekuńczolecznicze psychiatryczne 3/ ,4,7 358,7 98,3 289,6,2 Zakłady/oddziały pielęgnacyjno-opiekuńcze 3/ , 6,0 33,6 90,8 7,5 2,8 w % Średni pobyt chorego w dniach Leczeni na łóżko Hospicja 3/ ,2 3,0 353,8 96,9 23,4 5, Oddziały medycyny paliatywnej 4/ ,5 8,3 297,4 8,5 6,4 8, Ogółem ,8 27,6 334,7 9,7 94,2 3,6 / Bez działalności dziennej. 2/ Bez zakładów/oddziałów typu psychiatrycznego. 3/ Funkcjonujące jako przedsięborstwo podmiotu leczniczego, jednostka lub komórka organizacyjna przedsiębiorstwa. 4/ Do 202 r. oddziały medycyny paliatywnej funkcjonowały jako komórki organizacyjne szpitala ogólnego - kod res Od 203 r. zgodnie z nowym rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 202 r. w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z dnia 28 maja 202 r.) należą do przedsiębiorstwa: "Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne" Źródło: sprawozdanie MZ-29A.

28 26 Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Tabl Wybrana kadra / w szpitalach psychiatrycznych 2/ i ośrodkach leczenia uzależnień w województwie kujawsko-pomorskim w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej razem w tym pełnozatrudnieni razem w tym nie mniej niż 35 godz. tygodniowo Lekarze psychiatrzy I st. - - psychiatrzy II st. i specjaliści psychiatrzy (w nowym systemie jednostopniowym) Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień Terapeuci zajęciowi Pracownicy socjalni w tym: Wyszczególnienie / Pracująca w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. 2/ W 203 r. jeden szpital psychiatryczny został włączony w strukturę organizacyjną szpitala ogólnego. Źródło: sprawozdanie MZ-30. Ogółem w osobach stan w dniu 3.2. z tego pracujący na podstawie: umowy o pracę umowy cywilnoprawnej Tabl umowy o pracę w tym razem pełnozatrudnieni Lekarze Pielęgniarki Psycholodzy Pedagodzy Rehabilitanci i fizjoterapeuci Terapeuci zajęciowi Logopedzi Opiekunowie Pracownicy socjalni Salowe / Łącznie zakłady/oddziały pielęgnacyjno-opiekuńcze, opiekuńczo-lecznicze (w tym psychiatryczne), hospicja oraz oddziały opieki paliatywnej. Źródło: sprawozdanie MZ-29A. Wybrana kadra w stacjonarnych placówkach długoterminowej opieki zdrowotnej / w województwie kujawsko-pomorskim w 203 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Wyszczególnienie Ogółem w osobach stan w dniu 3.2. w tym pracujący na podstawie: umowy cywilno-prawnej

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień,

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 293 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjornej, hospicjach stacjornych, zakładach

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

1 akredytacji? jakości ISO? szpital instytutu naukowo-badawczego inny szpital ogólny /nie wymieniony powyżej/ filia szpitala

1 akredytacji? jakości ISO? szpital instytutu naukowo-badawczego inny szpital ogólny /nie wymieniony powyżej/ filia szpitala MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-29 Adresat: Numer identyfikacyjny REGON /część I resortowego kodu identyfikacyjnego/ Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2015 ŁÓDŹ LISTOPAD 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2011-2015 podm iotów : podm iotów : podm iotów : podm iotów :

Bardziej szczegółowo

MZ-30. Sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok 2011. utworzył zakład (część III) ZESTAWIENIE ZBIORCZE

MZ-30. Sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok 2011. utworzył zakład (część III) ZESTAWIENIE ZBIORCZE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-30 ul. Dubois 5A, 00 184 Warszawa Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie zakładu

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Białystok, październik 2011 r. Spis treści: 1. Wykaz szpitali w województwie podlaskim...

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2017 ŁÓDŹ czerwiec 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych

MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, UL. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat Numer identyfikacyjny REGON MZ-30 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2016 ŁÓDŹ LIPIEC 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem sprawozdania prosimy zapoznać się z objaśnieniami na str. 6. Dział 1. Dane ogólne 1

Przed wypełnieniem sprawozdania prosimy zapoznać się z objaśnieniami na str. 6. Dział 1. Dane ogólne 1 MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2014.02.15 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2014.02.15 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2014 ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 KATOWICE 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 261 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO - 1 - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2013 Łódź CZERWIEC 2014 - 2 - Wojewódzkie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

MZ-30. ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok... kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-30. ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok... kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-30 ul. ST. Dubois 5A, 00-184 Warszawa Adresat ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 KATOWICE 2015 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 311 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego (14-znakowy)

Proszę przekazać do dnia 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego (14-znakowy) MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-43 Sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego za rok 2014 Nazwa i adres samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga:

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r.

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r. UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 listopada 2012r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ Strona 1 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 2017 WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ II III Część IX Część X Oddział Wewnętrzny Szpital SPZOZ 01 001 4000 HC.1.1. 07 43 1.08.1975 Oddział

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna Załącznik nr 2 Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2008

Wyszczególnienie. rok 2008 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Przedmiotem niniejszego opracowania jest infrastruktura ochrony zdrowia i dostępność do służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. Dane zaprezentowane zostały na tle Polski oraz innych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

Raport sumacyjny. sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Raport sumacyjny. sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Raport sumacyjny Ilość spraozdań: 848 Kryteria: WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE 0400000 - - Wykonanie raportu dla szystkich organó założycielskich Wykonanie raportu dla szystkich typó jednostek Wykonanie raportu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Załącznik 11. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek, struktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r.

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia Raportu lecznictwo stacjonarne w Województwie Świętokrzyskim w 2007 roku Na podstawie art.14 ust.1

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XXXVII/743/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Aneks nr 1 z dnia r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia r.

Strona 1 z 5 Aneks nr 1 z dnia r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia r. ANEKS NR 1 z dnia 29.06.2018 r. DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Z DNIA Działając w oparciu o zapis ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo